Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00112 005024 18490886 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa w 40 ujęciach - książka
Fotografia cyfrowa w 40 ujęciach - książka
Autor: Liczba stron: 200
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-424-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Aparaty cyfrowe są z wielu powodów znacznie lepsze od aparatów tradycyjnych. Po pierwsze, dzięki możliwości natychmiastowego podglądu kadru na wbudowanym wyświetlaczu LCD ułatwiają one zrobienie dobrze skomponowanego zdjęcia. Po drugie, nie trzeba wywoływać filmu, wystarczy zamówić tylko te odbitki, na których nam naprawdę zależy -- dzięki czemu możemy znacznie zredukować koszty naszego hobby. Po trzecie, zdjęciami cyfrowymi zdecydowanie łatwiej i szybciej można podzielić się z przyjaciółmi.

'Fotografia cyfrowa w 40 ujęciach' to znacznie więcej niż wyjaśnienie zasad działania aparatu cyfrowego, to podróż po fantastycznej krainie fotografii cyfrowej. Książka prezentuje czterdzieści podstawowych technik fotografowania i użytkowania 'cyfrówek'. Autor zaczyna od porównania aparatu cyfrowego z aparatem tradycyjnym, następnie wprowadza w zagadnienia związane z użytkowaniem aparatu cyfrowego, stopniowo zagłębiając się w coraz bardziej złożone problemy fotografii cyfrowej. Dzięki temu książka wspaniale nadaje się również dla początkujących miłośników tej dyscypliny.

Dzięki tej książce dowiesz się, jak:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Fotografiia cyfrowa w 40 ujêciach Autor: John Kim T³umaczenie: Piotr Cieġlak ISBN: 83-7361-424-9 Tytu³ orygina³u: 40 Digital Photography Techniques Format: B5, stron: 200 Aparaty cyfrowe s¹ z wielu powodów znacznie lepsze od aparatów tradycyjnych. Po pierwsze, dziêki mo¿liwoġci natychmiastowego podgl¹du kadru na wbudowanym wyġwietlaczu LCD u³atwiaj¹ one zrobienie dobrze skomponowanego zdjêcia. Po drugie, nie trzeba wywo³ywaæ filmu, wystarczy zamówiæ tylko te odbitki, na których nam naprawdê zale¿y -- dziêki czemu mo¿emy znacznie zredukowaæ koszty naszego hobby. Po trzecie, zdjêciami cyfrowymi zdecydowanie ³atwiej i szybciej mo¿na podzieliæ siê z przyjació³mi. „Fotografia cyfrowa w 40 ujêciach” to znacznie wiêcej ni¿ wyjaġnienie zasad dzia³ania aparatu cyfrowego, to podró¿ po fantastycznej krainie fotografii cyfrowej. Ksi¹¿ka prezentuje czterdzieġci podstawowych technik fotografowania i u¿ytkowania „cyfrówek”. Autor zaczyna od porównania aparatu cyfrowego z aparatem tradycyjnym, nastêpnie wprowadza w zagadnienia zwi¹zane z u¿ytkowaniem aparatu cyfrowego, stopniowo zag³êbiaj¹c siê w coraz bardziej z³o¿one problemy fotografii cyfrowej. Dziêki temu ksi¹¿ka wspaniale nadaje siê równie¿ dla pocz¹tkuj¹cych mi³oġników tej dyscypliny. Dziêki tej ksi¹¿ce dowiesz siê, jak: • Wybraæ najw³aġciwszy dla siebie aparat cyfrowy i korzystaæ z niego, • Robiæ doskona³e, ostre zdjêcia, • Pos³ugiwaæ siê ró¿nymi ĥród³ami ġwiat³a, • Robiæ urzekaj¹ce portrety doros³ych i dzieci, • Sporz¹dziæ interesuj¹cy album zdjêciowy, • Fotografowaæ w ġnie¿ne lub deszczowe dni, o wschodzie i zachodzie s³oñca, a tak¿e w nocy, • Fotografowaæ wszystko, pocz¹wszy od krajobrazów i architektury, a skoñczywszy na przedmiotach u¿ytkowych, potrawach, samochodach i zwierzêtach, • Przenosiæ, edytowaæ i drukowaæ zdjêcia, a tak¿e publikowaæ je w sieci. C o n t e n t s Wstęp Poznajemy aparat cyfrowy Porównanie aparatu cyfrowego z tradycyjnym Budowa i podstawowe funkcje aparatu Wybór odpowiedniego aparatu cyfrowego Wyposażanie aparatu cyfrowego w dodatkowe akcesoria Rozdział 1. Podstawy fotografii Jak zapobiec wstrząsom aparatu i rozmywaniu ujęć? 1 Konserwacja aparatu fotograficznego 2 Przygotowanie do robienia zdjęć 3 4 Zmiana wielkości i jakości zdjęcia 5 Blokowanie ostrości 6 Posługiwanie się obiektywami 7 Sterowanie naświetleniem 8 Kompozycja ujęcia Rozdział 2. Funkcje zaawansowane 9 Praca ze światłem 10 Posługiwanie się lampą błyskową 11 Zdjęcia czarno-białe i sepia 12 Zbliżenia i fotografowanie niewielkich obiektów 13 Zdjęcia seryjne 14 Balans bieli Rozdział 3. Fotografowanie ludzi Jak fotografować ludzi? 15 16 Zmiana kąta i odległości od fotografowanej osoby 17 Zastosowanie ostrości wybiórczej 18 Fotografowanie dzieci 19 Autoportrety 20 Posługiwanie się światłem 21 Filtry korekcyjne 6 8 11 18 21 24 26 29 31 36 39 41 46 51 58 60 65 70 72 77 82 88 90 96 98 101 105 109 112 fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 4 04-02-10, 22:12 Rozdział 4. Krajobrazy 22 Podstawy fotografii krajobrazowej 23 Zdjęcia z wakacji 24 Fotografie wykonywane w deszczowe dni 25 Pada śnieg 26 Fotografowanie nocą 27 Wschody i zachody słońca Rozdział 5. Popularne tematy w nowym ujęciu 28 Fotografowanie potraw 29 Zdjęcia przedmiotów 30 Fotografowanie samochodów 31 Zdjęcia obiektów architektonicznych 32 Fotografowanie w muzeum lub w galerii sztuki 33 Fotografowanie zwierząt 34 Zdjęcia panoramiczne 35 Fotografowanie obrazu na ekranie TV 36 Filmowanie i oglądanie filmów Rozdział 6. Gdy zdjęcia są już gotowe... 37 Podłączenie aparatu do komputera i przesyłanie zdjęć 38 Zarządzanie i przechowywanie kolekcji zdjęć 39 Drukowanie zdjęć 40 Tworzenie własnej galerii zdjęć 116 118 123 127 130 132 136 140 142 145 149 152 155 159 162 167 170 172 174 179 183 188 fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 5 04-02-10, 22:13 R o z d z i a ł 4 Krajobrazy O ile do fotografowania ludzi niezbędny jest szybki refl eks pozwalający uchwycić odpowiedni moment, o tyle do zdjęć krajobrazowych zazwy- czaj bardziej przydaje się cierpliwość. Powiedzia- łem „zazwyczaj”, gdyż jeśli przez przypadek nie znalazłeś się właśnie na trasie tornada lub innego niezwykłego fenomenu natury, pejzaże i miejskie krajobrazy są zwykle ujęciami dość statycznymi. Podczas fotografowania krajobrazów nie ma po- wodów do pośpiechu. Możesz spokojnie po- święcić czas na dobór właściwego obiektywu, wypróbować różne kompozycje i czekać na wła- ściwe oświetlenie lub czas do wykonania zdjęcia. Fotografowanie ludzi 117 fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 117 04-02-10, 23:16 4 i ł a z d z o R 2222 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Podstawy fotografii krajobrazowej Jedną z podstawowych cech fotografa umożliwiających wykonywanie doskonałych zdjęć jest wrażliwość na ota- czające piękno. Następnym razem, gdy zobaczysz piękną fotografi ę, przyjrzyj się jej uważnie i zwróć uwagę, w jaki sposób została zrobiona. W przypadku zdjęć krajobrazo- wych musisz wyrobić sobie zmysł pozwalający na ocenę oświetlenia scenerii i sposobu, w jaki światło słoneczne zmienia jej nastrój. Musisz także poznać zasady rządzące poprawną kompozycją tego typu zdjęć. Wybór scenerii Pomijając niektóre ekstremalne sytuacje, w jakich możesz się znaleźć np. podczas fotografowania przyrody na safari, odpowiedniego miejsca do zdjęcia powinieneś zawsze szukać na piechotę. Wysiądź więc z samocho- du, a gdy jakiś widok przykuje Twoją uwagę, będziesz instynktownie wiedział, że znalazłeś właściwe miejsce. Teraz pozostaje jedynie cierpliwie poczekać na właściwy moment, oświetlenie i warunki pogodowe, by móc zrobić doskonałe zdjęcie. Okazji do zdjęć powinieneś szukać niestrudzenie 118 Fotografia cyfrowa w 40 ujęciach fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 118 04-02-10, 23:18 K ompozycja to podstawa Pozioma czy pionowa? Kompozycja to jeden z kluczowych elementów w przypadku fotografi i krajobrazowej, dlatego musisz dużo eksperymentować z różnymi formami kom- pozycji. W poszukiwaniach pomoże Ci informacja, że fotografi e poziome nacechowane są stabilnością i podkreślają szerokość sceny, zaś pionowe uwypu- klają wysokość i głębię. Zdjęcie poziome daje wrażenie sta- bilności Pionowe zdjęcie podkreśla wysokość Zdjęcie z niskiej perspektywy jest dy- namiczne, a jednocześnie podkreśla rozmach obiektu Zdjęcie wykonane z wysokiej per- spektywy redukuje znaczenie dal- szego planu i nadaje kompozycji zamknięty charakter Kąt, pod jakim robisz zdjęcie Ważnym aspektem, który powinieneś wziąć pod uwagę, jest kąt, pod jakim robisz zdjęcie. Zdjęcie wykonane z niskiej per- spektywy akcentuje wrażenie ruchu i jed- nocześnie podkreśla rozmiar i rozmach głównego motywu, podczas gdy zdjęcia wykonywane z pewnej wysokości dają subiektywne wrażenie zamknięcia sceny. Przy pewnej dozie praktyki wyrobisz sobie umiejętność pozwalającą na prawidłowe oszacowanie i wybór takiego kąta foto- grafowania, przy którym dana kompozycja będzie wyglądać najlepiej. Krajobrazy 119 fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 119 04-02-10, 23:20 Równowaga Jeśli kompozycja nie jest zrównoważona, zdjęcie będzie wyglądało źle, nawet jeśli przedstawia wspaniałą scenerię. 4 i ł a z d z o R Horyzont jest przekrzywiony, co spra- wia, że równowaga zdjęcia została zachwiana Poprawione zdjęcie wygląda znacz- nie lepiej Zerwij ze schematem Konwencjonalne zdjęcia krajobrazowe umieszczają główny punkt zainteresowania w środku kadru. Taki rodzaj kompozy- cji nie jest zły, lecz po pewnym czasie może stać się nużący. Spróbuj śmiało umieścić temat zdjęcia poza środkową czę- ścią kadru, aby uzyskać intrygujące rezultaty. Pomyśl o możliwych położeniach tematu zdjęcia i wypróbuj je Uprość tło Na dobrym zdjęciu krajobrazowym główny motyw harmonizuje z otoczeniem. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest skupienie uwagi oglądającego na temacie zdjęcia i jednoczesne uproszczenie tła i usunięcie zbędnych ele- mentów. To dlatego zdjęcia krajobrazowe określamy czasem jako dzieła sztuki upraszczania. Usuń zbędne elementy z tła, aby podkreślić znaczenie głównego motywu zdjęcia 120 Fotografia cyfrowa w 40 ujęciach fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 120 04-02-10, 23:22 N ieskończona głębia ostrości i ostrość wybiórcza Nieskończona głębia ostrości Technika ta stosowana jest często w fotografi i krajobrazowej do zachowania ostrości w całym kadrze. Efekt ten w aparatach półautomatycznych uzyskiwany jest dzięki zastosowaniu obiektywu szerokokątnego i jednocześnie znacznej przysłony (f/8 lub większej). W aparatach automatycznych widok można oddalić, zmniejszając ogniskową do wielkości odpowiedniej dla obiektywów szerokokąt- nych i wybierając tryb krajobrazowy pracy aparatu. W trybie tym ostrość ustawia- na jest w nieskończoności. Ostrość wybiórcza Zastosowanie techniki ostrości wybiórczej wymaga niewielkiej przysłony (od f/2,4 do f/4), w przypadku gdy chcesz skupić ostrość na konkretnym obiekcie. Możesz tego dokonać, ustawiając aparat w tryb teleobiektywu, lub też — jeśli dysponu- jesz obiektywem typu zoom — wykorzystać ogniskową wynoszącą 70 mm lub więcej. W zależności od odległości dzielącej obiekt od aparatu, do wykonania zdjęcia w technice ostrości wybiórczej możesz także użyć trybu portretowego lub trybu zbliżenia i korzystając z opcji zoom, zmienić ogniskową do wartości charaktery- stycznych dla teleobiektywów. Z mieniające się oświetlenie Oprócz kompozycji, drugim niezmiernie istotnym elementem fotografi i krajobrazo- wej jest oświetlenie. Zmienia się ono nie- ustannie w ciągu dnia, co sprawia, że zdjęcia tej samej scenerii wykonane o róż- nych porach są całkowicie inne. Zdjęcia o świcie Krajobrazy 121 Wykorzystaj nieskończoną głębię ostrości do robienia zdjęć panora- micznyc Zastosuj technikę ostrości wybiórczej, aby zaakcentować obecność wybra- nego obiektu fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 121 04-02-10, 23:26 4 i ł a z d z o R Musisz uwrażliwić się na zmieniające się warunki oświetlenia, aby wychwy- cić odpowiedni moment do zrobienia zdjęcia, przedstawiającego fotografo- waną scenę w odpowiednim dlań na- stroju. Zwróć też uwagę na kierunek padania światła. Ogólnie rzecz biorąc, oświetlenie padające od tyłu podkre- śla sylwety gór i kształty krajobrazu, podczas gdy światło padające pod kątem lub z boku uwypukla kontury i teksturę terenu. Zdjęcie wykonane w środku dnia Oświetlenie od tyłu podkreśliło kon- tury i kształty liści Zdjęcia o zachodzie słońca Wykorzystanie doświetlającego błysku lampy Choć lampa błyskowa zazwyczaj stosowa- na jest do oświetlania miejsc, w których panuje ciemność, zastosowanie jej pod- czas fotografowania natury może przynieść wspaniałe rezultaty. Wybierz tryb wypeł- niający lampy błyskowej (Fill Flash), ustaw ostrość na pobliskim obiekcie znajdującym się na pierwszym planie, a następnie wciśnij spust migawki. Ponieważ światło lampy bły- skowej nie zostanie rozproszone na dużym obszarze, wybrany obiekt będzie wyraźnie odcinał się od tła. Błysk doświetlający lampy może nadać fotografi om większą głębię 122 Fotografia cyfrowa w 40 ujęciach fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 122 04-02-10, 23:29 2323 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Zdjęcia z wakacji Ponieważ aparat fotografi czny jest jednym z najważniej- szych towarzyszy turysty w XXI wieku, kolejny fragment rozdziału przygotowałem w taki sposób, by opisać naj- istotniejsze zagadnienia, jakie może napotkać na swej drodze fotograf obieżyświat. Dowiesz się, jak nie przegapić okazji do zrobienia interesujących zdjęć podczas podróży, a także poznasz kilka interesujących technik i sztuczek. A trakcje turystyczne W celu zrobienia dobrego zdjęcia atrakcji turystycznej znajdź miejsce, z którego możesz zrobić zdjęcie z interesującego kąta i zadbaj o to, by ani ludzie, ani budynki nie przesłaniały Twojego widoku. Latem lub podczas długich weekendów za- danie to może być znacznie utrudnione, albowiem podobnych Tobie amatorów fotografowania możesz napotkać nieprze- brane rzesze. Zimą jest znacznie łatwiej zrobić dobre, czyste zdjęcie obejmujące zaledwie nielicznych, lub nawet żadnego amatora fotografi i, co znacznie podniesie walory artystyczne Twojej kompozycji. Bądź oryginalny! Wielu ludzi, choćby dzięki pocztówkom lub albumom podróż- niczym, doskonale wie, jak wyglądają słynne atrakcje tury- styczne, choć w życiu nie widzieli ich na własne oczy. Dzieje się tak dlatego, że większość z nas fotografuje je z tego samego, upatrzonego punktu. Powinieneś zatem próbować fotografować z mniej popularnych miejsc lub włączać do swoich zdjęć rzadziej prezentowane elementy, aby Twoje pa- miątki z wakacji były oryginalne i wyraźnie odróżniały się od zdjęć przywiezionych przez kogoś innego. Niestrudzenie szukaj niepowtarzalnych ujęć Krajobrazy 123 fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 123 04-02-10, 23:31 Postaw na różnorodność W trakcie fotografowania zadbaj o różnorodność kompozycji. Powinieneś pomy- śleć o własnym, indywidualnym stylu zdjęć. Jeśli pozwalają Ci na to warunki cza- sowe, odwiedź te same miejsca nocą, by wykonać kilka zdjęć o całkiem innym nastroju. Niektóre scenerie lub miejsca, których wygląd w trakcie dnia jest przy- tłumiony lub szary ze względu na zanieczyszczenie powietrza, będą prezentować się znacznie lepiej w nocy, jeśli tylko zostaną odpowiednio oświetlone. 4 i ł a z d z o R Niecodzienne zdarzenia Niekiedy w atrakcyjnych pod względem tu- rystycznym miejscach mają miejsce inte- resujące wydarzenia. Uniknij przepychanki w tłumie i znajdź dobre miejsce do fotogra- fowania wcześniej niż inni. Zdjęcia słynnych miejsc to kluczowe elementy albumu z podróży Spróbuj zrobić kilka zdjęć także nocą Zbadaj teren w poszukiwaniu dobre- go miejsca, z którego będziesz mógł obserwować zdarzenie 124 Fotografia cyfrowa w 40 ujęciach fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 124 04-02-10, 23:33 L udzie, miejsca i obiekty Choć większość zdjęć z wakacji to krajobrazy, staraj się nie poprzestawać wyłącznie na nich. Twój album z podróży powi- nien zawierać interesującą mieszankę pejzaży, autoportretów i zdjęć Twoich towarzyszy podróży, dzięki czemu będziecie mogli cieszyć się wspomnieniami wspólnie spędzonych chwil. Wyraz twarzy Bądź szczery i uważny — zarejestruj cały szereg różnych nastrojów oddających zalety i wady Twojej wycieczki. Miejsca godne zapamiętania Zachowaj na zdjęciach łatwo rozpoznawalne symbole lub inne obiekty unikato- we dla miejsca, w którym się znalazłeś. Tabliczka z nazwą ulicy pozwoli przypo- mnieć, gdzie dokładnie byłeś, szczególnie jeśli Twoja wyprawa jest spontaniczną podróżą w nieznane. Interesujące i niepowtarzalne obiekty stanowią też znako- mitą kanwę do opowieści i rozmów po powrocie do rodzinnego domu i podczas spotkań wśród przyjaciół. Uśmiech, proszę! Na rozdrożach Zdjęcia z wnętrza pojazdu Niekiedy akurat w trakcie podróży trafi a się niesamowity widok za oknem. Zwiększ czułość (ISO) aparatu, aby wykonać ostrzejsze i wyraźniejsze zdjęcie. Zdjęcie zrobione podczas będzie lekko rozmyte jazdy Krajobrazy 125 fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 125 04-02-10, 23:33 4 i ł a z d z o R Zdjęcia wykonywane zza okna. • Umieść aparat fotografi czny pod pewnym kątem do okna i tak blisko niego, jak to tylko będzie możliwe. • Wybierz tryb krajobrazowy pracy aparatu i ustaw ostrość na nieskończoność. Jeśli pozostawisz tryb automatycznego doboru ostrości, może się zdarzyć, że zostanie ona ustawiona na szybie pojazdu. W takim wypadku sceneria za oknem zostanie silnie rozmyta. Zrób zdjęcie pod pewnym kątem, aby uniknąć sfotografowania odbić na szybie autobusu. Robiąc to zdjęcie, nie ustawiłem trybu krajobrazowego aparatu, chcia- łem bowiem sfotografować wzorzy- ste kryształki lodu, jakie utworzyły się na szybie samolotu Główny motyw i tło kompozycji Jeśli staniesz zbyt blisko głównego obiektu zdjęcia, zlekceważysz scenerię, lecz jeśli staniesz zbyt daleko — obiekt scali się z tłem. Aby uzyskać odpowiednie pro- porcje pomiędzy tłem a motywem zdjęcia, fotografuj z takiej odległości i kąta, aby zachować równowagę pomiędzy obydwoma elementami. 126 Fotografia cyfrowa w 40 ujęciach fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 126 04-02-10, 23:34 2424 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Fotografie wykonywane w deszczowe dni Deszczowe dni wspaniale nadają się do fotografowania pejzaży, gdyż padający deszcz, który delikatną mgłą i kro- plami wody spowija otaczający Cię krajobraz, rozmyje barwy i zmniejszy kontrast, nadając fotografi i malarski sztych i wygląd. W tym podrozdziale dowiesz się, w jaki sposób zabezpie- czyć aparat przed deszczem i w jaki sposób fotografować, gdy pada. Z abezpieczenie aparatu Aparaty cyfrowe, podobnie jak wszystkie inne urządzenia elektroniczne, są bardzo wrażliwe na wodę i wilgoć. Musisz zadbać o to, by dokładnie zabezpieczyć swój aparat przed deszczem. Większość ludzi fotografuje, trzymając w jednym ręku aparat, w drugim zaś parasolkę. Metoda ta nie jest godna polecenia, choćby z tego względu, że silniejszy podmuch wiatru może za- moczyć aparat strugą deszczu. Poniżej przedstawiłem kilka sposobów zabezpieczenia aparatu fotografi cznego. Wodoszczelny futerał Najpewniejszą metodą jest wykorzystanie wodoszczelnego futerału, który prze- znaczony jest do wykonywania zdjęć podwodnych. Ze względu na astronomiczną cenę tego typu urządzeń, rozwiązanie to nie należy do praktycznych. Najpewniejszym zabezpieczeniem jest założenie specjalnego, wodosz- czelnego futerału, lecz urządzenia te są bardzo drogie Krajobrazy 127 fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 127 04-02-10, 23:35 Folia Weź zwykłą folię z tworzywa sztucznego, jakich zazwyczaj pełno jest w gospo- darstwie domowym i owiń nią aparat, robiąc otwór na obiektyw. To niedroga opcja dedykowana amatorom. 4 i ł a z d z o R Wodoodporny pokrowiec Wodoodporne pokrowce całkiem dobrze radzą sobie z nieprzepuszczaniem wody do swego wnętrza, a przy tym są tanie, co czyni je zarówno praktycznym, jak i efektywnym nabytkiem. Jeśli wszystko inne zawiedzie... Jeśli nie możesz uchronić aparatu przed deszczem, spróbuj fotografować świat z wnę- trza, w bezpiecznym miejscu. Uwaga! Mając na względzie własne bezpieczeństwo, nie wychodź na zewnątrz podczas burzy. Owiń aparat foliową torebką Wodoodporne pokrowce nadają się świetnie nie tylko na deszczowe dni, równie dobrze spisują się zimą Zdjęcie zrobione z wnętrza budynku 128 Fotografia cyfrowa w 40 ujęciach fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 128 04-02-10, 23:37 K ilka porad • Gdy aparat jest niestabilny W deszczowe dni możesz być zmuszony do wydłużenia stosowanego czasu otwarcia migawki, ze względu na gorsze wa- runki oświetleniowe. W przypadku aparatów automatycznych możesz wypróbować tryb przeznaczony do robienia zdjęć we wnętrzach budynków (Party/Indoor). Ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia niepożądanych rozmyć obrazu, zaleca się w takich przypadkach wykorzystanie statywu. • Sztuczny deszcz Nie lubisz moknąć? Spróbuj zrobić sztuczny deszcz za pomocą ogrodowego węża. Będziesz mógł nie tylko naśladować efekt letniej ulewy, lecz także dowolnie sterować padającą wodą. • Wyraziste akcenty Jeśli fotografowana scena jest niemal jednolicie szara i posępna, spróbuj tak skomponować zdjęcie, by na pierwszym planie umieścić jaśniejszy, wyraźny akcent. Wyraźnym akcentem mogą być kwiaty… …lub liście lotosu Zdjęcia kropel deszczu Jeśli chcesz uchwycić na zdjęciu padające krople deszczu, ustaw scenę tak, by jej tło było stosunkowo ciemne. Wybierz czas otwar- cia migawki pomiędzy 1/250 a 1/1000 sekundy lub przestaw aparat w tryb fotografowania wydarzeń sportowych. Deszczowy nastrój możesz również osiągnąć, fotografując rosę na liściach, krople deszczu uderzające o szybę lub ludzi ukrytych pod parasolami. Korzystając z opisywanej wcześniej techniki ostrości wybiórczej (tryb portretowy lub zbliżenie) i teleobiektywu, możesz uzyskać na zdjęciach baśniowy, tajemniczy nastrój. Krajobrazy 129 fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 129 04-02-10, 23:37 4 i ł a z d z o R 2525 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Pada śnieg Zalecenia dotyczące robienia zdjęć w śnieżny dzień z grub- sza pokrywają się z tymi, które poruszyliśmy w przypadku fotografowania podczas deszczu. Niemniej jednak istnieją pewne istotne czynniki, o jakich należy pamiętać, zabezpie- czając aparat przed śniegiem. B ateria Poza uszczelnieniem aparatu przed wodą, powinieneś zawsze mieć pod ręką zapasową baterię. Na mrozie baterie znacz- nie szybciej się wyczerpują, staraj się więc przechowywać je w cieple, trzymając je na przykład w kieszeni. C zas otwarcia migawki Ustaw czas otwarcia migawki krótszy niż 1/100 sekundy lub skorzystaj z trybu prze- znaczonego do fotografowania wydarzeń sportowych. Dzięki temu uda Ci się uchwy- cić na zdjęciu padające płatki śniegu. Wci- śnij spust migawki, gdy tylko znajdziesz właściwą proporcję pomiędzy padającym śniegiem a głównym motywem zdjęcia. Zatrzymaj w kadrze właściwy moment przy krótkim czasie migawki Długi czas otwarcia migawki nadał sfotografowanej rzece jedwabistą tek- sturę, wzbogacając baśniowy klimat fotografi i 130 Fotografia cyfrowa w 40 ujęciach fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 130 04-02-10, 23:38 Filtr polaryzacyjny Przejrzysty poranek lub noc najlepiej nadają się do fotografowania ośnieżonych krajobrazów. Jeśli dysponujesz fi ltrem polaryzacyjnym (PL), wykorzystaj go do zwiększenia kontrastu i nasycenia barw zdjęcia. Wykorzystaj fi ltr polaryzacyjny do zwiększenia kontrastu zdjęcia E kspozycja Jednym z najistotniejszych czynników w przypadku krajobrazu pokrytego śniegiem jest właściwe naświetlenie. Ponieważ śnieg jest biały, a miernik Twojego aparatu fotografi cznego skalibrowany jest na wartość odpowiadającą 18 szarości, odczyt naświetlenia w przypadku nakierowania celownika na śnieg będzie przekłamany. Jeśli nie skorygujesz we wła- ściwy sposób tego błędu, Twoje fotografi e będą niedoświetlone, a śnieg, zamiast bia- łego, będzie szary. Problemu tego możesz uniknąć, zwiększa- jąc naświetlenie zdjęcia. Choć może to za- leżeć od warunków pogodowych i ilości leżącego śniegu, zwiększenie naświetle- nia o jedną działkę bądź 1/2 działki zazwy- czaj likwiduje efekt niedoświetlenia. Jeśli Twój aparat oferuje funkcję automatyczne- go naświetlania kolejnych ujęć z ekspozy- cją różniącą się o zadaną wartość (AEB lub Auto Exposure Bracketing), możesz wykorzystać ją w celu osiągnięcia satys- fakcjonujących rezultatów. Ekspozycja zwiększona o działkę jedną Fotografi e szarych, miejskich pejzaży mogą znacznie zyskać na czystości i przejrzystości, jeśli miasto będzie pokryte warstwą śniegu Krajobrazy 131 fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 131 04-02-10, 23:39 4 i ł a z d z o R 2626 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Fotografowanie nocą Początkujący fotografowie zazwyczaj unikają fotografowa- nia nocą pod gołym niebem, gdyż zdjęcia takie wymaga- ją wykorzystania statywu lub innych akcesoriów, trudniej jest także uzyskać odpowiednie naświetlenie obrazu. Czy- tając ten fragment rozdziału, przekonasz się, że uzyska- nie wspaniałych nocnych fotografi i miasta czy uzyskanie efektu smug za światłami jadących pojazdów wcale nie jest takie trudne, jak mogłoby się wydawać. Ś wiatła miasta Źródła światła takie jak latarnie uliczne, refl ektory samochodów, neony czy jaskrawo oświetlone budynki i przestrzenie stwarzają wiele okazji do fotografowania miasta nocą. Jeśli dobrze przemyślisz swoje działania, możesz wykonać urzeka- jące zdjęcia rozświetlonych scenerii odcinających się od ciemnego, nocnego nieba. Drgania aparatu Fotografowanie nocą — ze względu na długie czasy naświetlania — wymaga zastosowania statywu lub innej podpórki, która pomoże utrzymać aparat w bezruchu przez pewien czas. Profesjonalni fotografowie wykorzystują również przewo- dowy lub bezprzewodowy wyzwalacz migawki aparatu, aby zapobiec początkowemu wstrząsowi, który zostanie bezli- tośnie ujawniony na zdjęciu. Akcesoria takie nie będą niezbędne początkującym amatorom fotografowania. Wystarczy delikatnie, lecz stanowczo wcisnąć spust migawki na korpusie aparatu. Czas otwarcia migawki Do tego typu zdjęć niezbędny jest aparat, który umożliwia zastosowanie czasu otwarcia migawki wynoszącego sekundę lub więcej. 132 Fotografia cyfrowa w 40 ujęciach fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 132 04-02-10, 23:39 Korekta naświetlenia Zastosowanie automatycznej kalibracji eks- pozycji w przypadku nocnych zdjęć miasta spowoduje, że zrobione zdjęcia będą miały bardzo ciemne tło. Możesz spróbować sko- rygować ten błąd, zwiększając ekspozycję za pomocą funkcji korygującej naświetle- nie. Sprawi to, że Twoje fotografi e będą jaśniejsze, lecz jednocześnie nie pozwolą one oddać rzeczywistego klimatu sceny. Aby lepiej odzwierciedlić prawdziwą ko- lorystykę fotografowanej scenerii, ustaw aparat w punktowy tryb pomiaru naświetle- nia i zmniejsz ekspozycję o 1/2 działki. Zwiększenie ekspozycji w trybie au- tomatycznej kalibracji naświetlenia spowoduje nadmierne rozjaśnienie fo- tografi i Zastosowanie punktowego pomiaru naświetlenia, przy jednoczesnej re- dukcji ekspozycji o 1/2 działki, pozwo- li na lepsze odzwierciedlenie nastroju sceny Jeśli Twój aparat nie pozwala na wykona- nie korekty naświetlenia, ustaw go w tryb Night Landscape, w którym zostaje wy- łączona lampa błyskowa, a długi czas naświetlania pozwala właściwie uchwycić światła miasta. Fotografi e wykonane o zachodzie słońca i o świcie mają błękitny odcień Pora nocy Określenie „fotografi a nocna” odnosi się do zdjęć wykonanych od zachodu do wscho- du słońca. Fotografi e zrobione o świcie i zachodzie słońca mają specyfi czne, błę- kitne zabarwienie spowodowane niewielką, ale jednak istotną ilością światła w atmos- ferze. Światło to ma wysoką temperaturę, nadającą obrazom niebieskawy odcień. Niebo widziane na fotografi ach wykona- nych w środku nocy jest całkowicie czarne, gdyż nie jest już ono rozświetlone nawet odrobiną światła. Sprawdź, w jaki sposób będą wyglądały zdjęcia zrobione o różnych porach nocy. Niebo widziane na fotografi ach wykonanych w środku nocy jest całkowicie czarne Krajobrazy 133 fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 133 04-02-10, 23:41 S mugi świateł 4 i ł a z d z o R Ustawienie czasu otwarcia migawki wynoszącego dwie sekundy lub więcej, wraz z jednoczesnym zastosowaniem trybu automatycznego doboru przysłony lub konfi guracji ręcznej, umożliwia sfotografowanie smug światła i śledzenie oświe- tlenia przejeżdżających pojazdów. Metoda ta pozwala na uchwycenie porusza- jących się świateł w sposób, który normalnie nie jest dostępny dla ludzkiego oka. Fotografując smugi świateł, upewnij się, że cała scena jest wystarczająco ciemna. Jeśli będzie ona zbyt jasna, smugi będą niewidoczne. Nawet jeśli Twój aparat fotografi czny nie pozwala na bezpośrednie ustawienie długiego czasu otwar- cia migawki, i tak możesz uzyskać analogiczny efekt dzięki trybowi Night Landscape. Niemniej jednak, w dowolnym wypadku Twoja cyfrówka musi oferować czas naświetlania wynoszący co najmniej dwie sekundy. Redukcja szumu Smugi światła znacznie rozjaśniają zdjęcie Długi czas otwarcia migawki sprawia, że nasila się zjawisko cyfrowego szumu. Może ono zostać w pewien sposób zredukowane dzięki obniżeniu czułości aparatu do poziomu np. ISO 50 lub ISO 100. Niektóre proste aparaty cyfrowe oferują funkcję redukcji szumu, podczas gdy w innych przypadkach aparat automatycznie przetwarza fotografi e nocne w taki sposób, aby zmniejszyć wpływ tego zjawiska przed zapisaniem zdjęcia na kartę pamięci. W celu sfotografowania smug światła ustaw aparat w miejscu, w którym panuje znaczny ruch pojazdów. Pamiętaj przy tym, aby zachować bezpieczną odległość od ulicy. Ponieważ będziesz wykorzystywał długie czasy otwarcia migawki, wy- noszące dwie sekundy lub więcej, zastosuj statyw lub umieść aparat na płaskiej, stabilnej powierzchni podczas wykony- wania zdjęcia. To samo ujęcie powinieneś też wykonać przy kilku różnych wartościach ekspozycji. Zdjęcia wykonane przy czasie otwarcia migawki wynoszącym 30 sekund 134 Fotografia cyfrowa w 40 ujęciach fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 134 04-02-10, 23:42 Fotografowanie sztucznych ogni Fotografowanie sztucznych ogni wymaga zastosowania statywu. Gdy dotrzesz na miejsce, sprawdź kierunek wiatru. Dym z wybuchających fajerwerków jest niepożądanym gościem na zdjęciu, powinieneś zatem ustawić się zgodnie z kierun- kiem wiatru. Dobra kompozycja, która pozwoli oglądającemu na ogarnięcie potęgi i piękna sztucznych ogni, powinna zawierać ludzi, budynki lub lustro wody. W przypadku aparatów automatycznych możesz zastosować specjalny tryb prze- znaczony do fotografowania sztucznych ogni (Fireworks Show), który ustawia długi czas otwarcia migawki, szybciej reaguje na wciśnięcie spustu, ustawia ostrość w nie- skończoności i wyłącza lampę błyskową. Nie wszystkie aparaty automatyczne oferu- ją tego typu opcję, o jej dostępności należy przekonać się w instrukcji obsługi. Jeśli jesteś posiadaczem aparatu półau- tomatycznego, w przypadku większości zdjęć fajerwerków powinieneś zastosować czas otwarcia migawki wynoszący 3 se- kundy lub więcej. Ponieważ nigdy nie wia- domo, kiedy nastąpi kulminacyjny moment pokazu, zadbaj o to, by zaopatrzyć się w kartę pamięci o wystarczającej pojem- ności i obserwuj widowisko aż do samego końca. Czas otwarcia migawki wynoszący 8 sekund pozwolił na sfotografowanie kilku sztucznych ogni na jednym zdjęciu Teleobiektyw pozwolił na wypełnie- nie kadru elektryzującym i imponują- cym pokazem sztucznych ogni Ustawienie ostrości na pierwszym planie sceny znacznie zmniejszy efek- towność i rozmiar sztucznych ogni. Należy tego unikać! Krajobrazy 135 fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 135 04-02-10, 23:42 4 i ł a z d z o R 2727 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Wschody i zachody słońca Wschód i zachód słońca to stosunkowo proste tematy zdjęcia, gdyż ewentualne błędy naświetlenia nie zmniej- szą drastycznie wartości fotografi i. Jest to jedna z przy- czyn, dla których tematyka ta jest jedną z najbardziej satysfakcjonujących dla początkujących fotografi ków. Co więcej, dramatyczne sceny rozgrywające się na naszym niebie dostępne są dla wszystkich, nie będziesz więc zmu- szony do odbywania dalekich podróży, by zrobić upra- gnione zdjęcie. Planowanie Ponieważ zachód i wschód słońca to krótkotrwałe zjawiska, sesję zdjęciową i odpowiednie miejsce do fotografowania po- winieneś zaplanować i wybrać wcześniej. Najlepsze warunki do robienia tego typu zdjęć są około pół godziny przed za- chodem lub pół godziny przed wschodem słońca. Ziemia i niebo skąpane są wówczas w ciepłych, złotych barwach. Teleobiektyw Teleobiektyw to w tym wypadku rzecz nie- zbędna. Obiektywy typu zoom oferujące ogniskową w zakresie 35 – 105 mm umoż- liwiają zrobienie niezłego zdjęcia krajobra- zowego ze słońcem w tle, jeśli maksymalnie wykorzystasz ich możliwości. Zachód słońca sfotografowany obiek- tywem 50 mm Wschód słońca obiektywem 50 mm sfotografowany 136 Fotografia cyfrowa w 40 ujęciach fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 136 04-02-10, 23:43 Niemniej jednak, jeśli chcesz, by słońce było dominującym elementem kompo- zycji, będziesz potrzebował aparatu cy- frowego oferującego lepsze możliwości w zakresie teleobiektywu. Możesz rów- nież wykorzystać funkcję zoom Twojego obiektywu i uwzględnić w kompozycji pobliskie zabudowania. Dzięki temu — przez porównanie — będziesz mógł ukazać rozmiary słońca. R eguła trzech Zdjęcie wykonane obiektywem 200 mm pozwala wypełnić kadr pomarań- czową barwą Ten zachód słońca sfotografowany został przy użyciu obiektywu 400 mm. Zdjęcie obejmuje również pobli- skie budynki, dzięki czemu uzyskano kompozycję przedstawiającą słońce zachodzące nad miastem Ogólnie rzecz biorąc, zdjęcia, których główny motyw znajduje się w centrum kadru, są mniej interesujące niż te, w których umieszczony jest on poza środkiem. Przykładowo, jeśli chcesz sfotografować zachód lub wschód słońca, podziel kadr na trzy części, a następnie zaplanuj położenie poszczególnych elementów. I tak, umieść słońce lub horyzont w części po- łożonej najniżej, aby podkreślić znaczenie nieba, lub w górnej, by zwiększyć rolę wody lub sylwet lądu rysujących się na horyzoncie. Zasada ta nosi nazwę reguły trzech i została omówiona dokładniej w podrozdziale 8., „Kompozycja ujęcia”. Potraktuj tę regułę jako wskazówkę i staraj się unikać umieszczania głównego motywu zdjęcia w środku kadru za każdym razem. W niektórych przypadkach złamanie tej zasady może wyjść tylko na dobre. W tej kompozycji zaakcentowany został ocean Na tym zdjęciu zaakcentowane zo- stało niebo Lecące ptaki nadają dynamikę kom- pozycji i przyciągają uwagę ogląda- jącego Krajobrazy 137 fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 137 04-02-10, 23:45 Z mieniające się barwy nieba Najpiękniejsze niebo można zobaczyć, gdy słońce jest tuż nad horyzontem. Niemniej jednak, lepszą gamę barw nie- boskłonu możesz uzyskać tuż po tym, gdy słońce skryło się za horyzont, lub też wówczas, gdy za chwilę ukaże się ponad jego linią. Ze względu na to, że nie będzie ono widoczne w scenie, łatwiej jest też dobrać odpowiednią ekspozycję obrazu. 4 i ł a z d z o R O zachodzie słońca ocean mieni się feerią złotych barw Zachód słońca wypełnia niebo krwi- stymi kolorami Bądź wrażliwy na zmieniające się oświetlenie. O zachodzie lub wschodzie słońca na nieboskłonie może rozegrać się niezwykła gra świateł zmieniająca wygląd chmur lub spowijająca scenerię ciepłą, miękką poświatą. Naj- piękniejszą rzeczą w zachodach i wschodach słońca jest ich niepowtarzalność. Nigdy nie uda Ci się zrobić dwóch zdjęć, na których pokrywa chmur, oświetlenie i gama barw będą identyczne. Zatrzymać ulotne piękno wschodu słońca... 138 Fotografia cyfrowa w 40 ujęciach fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 138 04-02-10, 23:45 Zachody słońca mogą być naprawdę niezwykłe Krajobrazy 139 fotografia_cyfrowa_w 40ujeciach.indd 139 04-02-10, 23:46
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa w 40 ujęciach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: