Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00251 005544 18999819 na godz. na dobę w sumie
Fotografia cyfrowa w podczerwieni. Warsztaty fotograficzne - książka
Fotografia cyfrowa w podczerwieni. Warsztaty fotograficzne - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2577-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przestrzeń malowana surrealizmem

Urzekający świat w podczerwieni
Fotografia analogowa powoli odchodzi w przeszłość. Z coraz większym sukcesem zastępuje ją cud technologii cyfrowej, pozwalający czerpać pełną radość z robienia zdjęć, z pominięciem wszelkich dotychczasowych niedogodności - takich jak czasochłonny proces wywoływania oraz ciągły niepokój, że odrobina światła albo niekompetentny technik zrujnują negatyw z cennymi fotkami. Format cyfrowy dla wszystkich ludzi obdarzonych talentem i kreatywnością oznacza wręcz nieograniczone możliwości. Ta niezwykła książka oferuje techniki, które pozwolą Ci eksperymentować do woli. Jedyną barierą będzie Twoja własna wyobraźnia.

Poznaj hipnotyzujący świat fotografowania w podczerwieni. Teraz nie musisz już ograniczać się do tego, co zarejestrował Twój aparat - możesz kreować zupełnie nowe efekty. Wystarczy sięgnąć po filtr IR lub odpowiednio przerobiony aparat, a zaczniesz zmieniać zwykłe krajobrazy w przestrzenie nieziemskie i magiczne. W podczerwieni mogą robić zdjęcia zarówno fotoamatorzy, jak i profesjonaliści. Chociaż promieniowania tego nie można dostrzec gołym okiem, można nauczyć się wizualizować jego charakterystykę i efekty - widzieć je oczami wyobraźni - a potem tworzyć surrealistyczne fotografie, oparte na jego niezwykłych cechach.

Poznaj nowe inspirujące techniki, pobudź wyobraźnię, kreuj nowe światy!


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Fotografia cyfrowa w podczerwieni. Warsztaty fotograficzne Autor: Deborah Sandidge T³umaczenie: Marcin Samodulski, Zbigniew Waœko ISBN: 978-83-246-2577-2 Tytu³ orygina³u: Digital Infrared Photography (Photo Workshop) Format: 180×235, stron: 256 Przestrzeñ malowana surrealizmem (cid:129) Jak dobieraæ odpowiedni sprzêt oraz przerabiaæ aparat? (cid:129) Jak ustawiaæ balans bieli i ekspozycjê? (cid:129) Jak bawiæ siê efektami z u¿yciem aparatu lub programu Photoshop? Urzekaj¹cy œwiat w podczerwieni Fotografia analogowa powoli odchodzi w przesz³oœæ. Z coraz wiêkszym sukcesem zastêpuje j¹ cud technologii cyfrowej, pozwalaj¹cy czerpaæ pe³n¹ radoœæ z robienia zdjêæ, z pominiêciem wszelkich dotychczasowych niedogodnoœci – takich jak czasoch³onny proces wywo³ywania oraz ci¹g³y niepokój, ¿e odrobina œwiat³a albo niekompetentny technik zrujnuj¹ negatyw z cennymi fotkami. Format cyfrowy dla wszystkich ludzi obdarzonych talentem i kreatywnoœci¹ oznacza wrêcz nieograniczone mo¿liwoœci. Ta niezwyk³a ksi¹¿ka oferuje techniki, które pozwol¹ Ci eksperymentowaæ do woli. Jedyn¹ barier¹ bêdzie Twoja w³asna wyobraŸnia. Poznaj hipnotyzuj¹cy œwiat fotografowania w podczerwieni. Teraz nie musisz ju¿ ograniczaæ siê do tego, co zarejestrowa³ Twój aparat – mo¿esz kreowaæ zupe³nie nowe efekty. Wystarczy siêgn¹æ po filtr IR lub odpowiednio przerobiony aparat, a zaczniesz zmieniaæ zwyk³e krajobrazy w przestrzenie nieziemskie i magiczne. W podczerwieni mog¹ robiæ zdjêcia zarówno fotoamatorzy, jak i profesjonaliœci. Chocia¿ promieniowania tego nie mo¿na dostrzec go³ym okiem, mo¿na nauczyæ siê wizualizowaæ jego charakterystykê i efekty – widzieæ je oczami wyobraŸni – a potem tworzyæ surrealistyczne fotografie, oparte na jego niezwyk³ych cechach. (cid:129) Metody rejestracji œwiat³a podczerwonego (cid:129) Ustawianie balansu bieli oraz ekspozycja w podczerwieni (cid:129) Fotografowanie w ró¿nych trybach koloru (cid:129) Kompozycja zdjêæ barwnych oraz IR (cid:129) D³ugie ekspozycje, nak³adanie obrazów, filtry efektowe (cid:129) Przetwarzanie zdjêæ w technice HDR (cid:129) Fotografowanie pod k¹tem HDR (cid:129) Przetwarzanie zdjêæ IR w Photoshopie (cid:129) Metody twórczej pracy w tym programie Poznaj nowe inspiruj¹ce techniki, pobudŸ wyobraŸniê, kreuj nowe œwiaty! Spis treści Wstęp ROZdZiAł 1 O podczerwieni Czym dokładnie jest podczerwień? Widzieć w podczerwieni Testowanie czułości aparatu na promienie iR Metody rejestracji światła podczerwonego Filtry IR Konwersj­a aparatu 17 19 21 22 24 25 26 28 ROZdZiAł 2 Wstęp do fotografowania w podczerwieni 33 Porównanie formatów RAW i JPEG Fotografowanie w różnych trybach koloru Ustawianie balansu bieli WB czy AWB Równoważenie kanałów RGB Ekspozycja w podczerwieni Tryby fotografowania Histogram ISO Naj­lepszy czas na fotografię IR dodatkowe wyposażenie Lampa błyskowa, ekrany odblaskowe i dyfuzory Statywy Głowice statywowe Wężyk spustowy 34 36 36 37 37 38 38 39 40 40 45 45 47 47 47 11 Karty pamięci Filtry ROZdZiAł 3 Podstawy komponowania zdjęć IR Kompozycja zdjęć barwnych i iR — różnice Pozycj­onowanie podmiotu i zasada trój­podziału Linie i krzywe Kształty, wzory i perspektywa powietrzna Balans i symetria Kolor Ludzie w kompozycj­i Zdj­ęcia sylwetkowe Unikaj­ rozpraszaj­ących drugich planów Wybór obiektywu Szeroki kąt Obiektywy Lensbaby Rozwijanie własnego stylu iR Fotografowanie konkretnych obiektów ROZdZiAł 4 Architektura Pejzaże Liście Woda Niebo i chmury 12 48 48 53 54 55 56 58 60 62 65 66 66 66 68 69 70 75 77 84 85 86 86 Ludzie Ptaki Zwierzęta Rozwijanie tematów w podczerwieni ROZdZiAł 5 Tworzenie efektów specjalnych na etapie fotografowania długie ekspozycje Fotografowanie o zachodzie słońca Jak uchwycić piękno wodospadu? Odbicia dodawanie tekstury Rozmycie wazelinowe Tkaniny Szkła teksturowane Zoomowanie Nakładanie obrazów Podwój­na ekspozycj­a Cyfrowa kanapka Łączenie obrazu IR z kolorowym Filtry efektowe Malowanie światłem 87 91 93 95 101 102 103 104 106 109 109 110 111 114 114 115 116 117 118 119 13 ROZdZiAł 6 Poszerzanie zakresu tonalnego i łączenie zdjęć Technika HdR a gradacyjne filtry neutralne Oprogramowanie HdR Fotografowanie pod kątem HdR Przetwarzanie zdjęć w technice HdR HDR w Photoshopie HDR w programie Photomatix Pro Filtr Tone Mapping Tworzenie panoram 123 125 125 126 127 127 129 131 136 ROZdZiAł 7 Przetwarzanie zdjęć IR w Photoshopie Konwersja do czerni i bieli w Photoshopie Konwersja do czerni i bieli za pomocą dodatków do Photoshopa 143 Wstępna obróbka w Adobe Camera Raw 144 Konwersja do czerni i bieli w ACR 147 Stosowanie poleceń Curves (Krzywe) i Levels (Poziomy) w Photoshopie 149 149 150 151 152 152 155 156 157 158 158 159 160 Redukowanie szumu w ACR Redukowanie szumu w Photoshopie Nik Dfine 2.0 Neat Image Nik Silver Efex Pro Nik Color Efex Pro onOne PhotoTools Usuwanie szumu Poziomy Krzywe 14 Lokalne rozj­aśnianie i przyciemnianie Rozwiązywanie problemów ROZdZiAł 8 Twórcza praca w Photoshopie Tworzenie błękitnego nieba Uatrakcyjnianie zdjęć przez ich selektywne kolorowanie Zabarwianie i tonowanie Oprogramowanie do zabarwiania i tonowania Bichromie, kwadrychromie i trichromie Symulowanie tradycyjnych klisz iR Tworzenie cyfrowej kanapki Tworzenie obrazów lustrzanych Tworzenie odbić na powierzchni wody Praca z ekspozycjami wielokrotnymi Tworzenie fotomontaży Twórcze udoskonalanie za pomocą filtrów i dodatków Prace wykończeniowe 160 162 165 167 170 172 174 177 178 180 182 183 185 187 189 191 15 ROZdZiAł 9 Tworzenie efektu iR za pomocą narzędzi Photoshopa Tworzenie efektu iR za pomocą dodatków do Photoshopa Symulowanie efektu IR w Photoshopie 197 199 203 ROZdZiAł 10 Inspiracje Kathleen T. Carr Anna Cary Joe Farace Lewis Kemper Jean Miele Joseph Paduano Ken Sklute david Twede Andy Williams dOdATEK A Słowniczek Skorowidz 16 Zasoby 213 214 216 219 220 222 224 226 228 230 235 239 245 r o z d z a ł i 2 w p o d c z e r w e n i i w S t ę p d o F o t o g r a F o w a n a i porównanie formatów raw i jpeg fotografowanie w różnyCh trybaCh koloru ustawianie balansu bieli ekspozyCja w podCzerwieni dodatkowe wyposażenie Fotografia w podczerwieni to nowe pole artystycz- nego wyrazu — zwykłe obiekty uj­ęte w innowa- cyj­ny i interesuj­ący sposób. Fotografuj­ąc w IR, wykorzystuj­emy większość technik i umiej­ętności znanych z fotografii barwnej­, choć zdj­ęcia IR wy- glądaj­ą inaczej­. W tym rozdziale omawiam, w j­aki sposób przygoto- wać się do zdj­ęć, aby uzyskać j­ak naj­lepszą ekspozy- cj­ę, oraz techniki rozwij­aj­ące kreatywność. Prezentuj­ę ustawienia, tryby fotografowania i for- maty plików, które można wykorzystywać, fotogra- fuj­ąc przy użyciu przekonwertowanego aparatu lub filtra IR założonego na obiektyw aparatu cyfrowego. Poruszam kwestię balansu bieli i j­ego roli w foto- grafii IR. Pokażę, że inaczej­ niż w tradycyj­nej­ foto- grafii, nawet w samo południe podczas słonecznego dnia można uzyskać udane i pełne wyrazu zdj­ęcia (zobacz zdj­ęcie 2-1). W tym rozdziale dowiemy się, j­ak korygować ekspozycj­ę, oraz poznamy zalety i wady formatów RAW i JPEG. Zaj­miemy się także zbawienną funk- cj­ą histogramu na ekranie LCD i j­ej­ użyciem na naszą korzyść. Przy użyciu przekonwertowanego aparatu lub filtra IR można tworzyć naprawdę piękne obrazy. porównanie ForMatów raw i Jpeg W przypadku wielu aparatów istniej­e możliwość wyboru formatu zapisu fotografii. Fotografowanie w trybie RAW oznacza po prostu, że dane obrazu są czyste i nieprzetworzone, czyli „surowe”. W for- macie RAW żadne dane nie są tracone, j­ak ma to miej­sce w formacie JPEG. Używaj­ąc formatu RAW, mamy dostęp do oryginalnych danych obrazu i mo- żemy j­e korygować przy użyciu oprogramowania do konwersj­i RAW. Skrót JPEG oznacza Joint Photographic Experts Group — nazwę grupy, która stworzyła standard kompresj­i obrazów fotograficznych. Użycie formatu JPEG wiąże się z usunięciem części informacj­i przez oprogramowanie wewnętrzne aparatu — zwykle informacj­e usuwane są z j­asnych obszarów i rozbły- sków. Usuwanych informacj­i z niedoświetlonych i prześwietlonych fragmentów nie daj­e się j­uż od- zyskać, przez co ewentualne modyfikacj­e fotografii zapisanej­ w formacie JPEG są trudniej­sze. W większości przypadków zamiast formatu JPEG korzystniej­ j­est używać formatu RAW. Poznaj­my różnice: po pierwsze obrazy JPEG są plikami 8-bi- towymi i zawieraj­ą tylko 256 poziomów j­asności, podczas gdy pliki RAW są 16-bitowe, co przekłada się na tysiące poziomów j­asności. Jednak zdj­ęcia zapisane w formacie JPEG zaj­muj­ą mniej­ miej­sca na karcie pamięci i na dysku kompu- tera. To oznacza również, że pliki JPEG są szybciej­ zapisywane na karcie pamięci i szybciej­ otwierane przez komputer. Format ten doskonale sprawdza się w fotografii rodzinnej­. Również fotoreporterzy i fotografowie ślubni często używaj­ą formatu JPEG, ponieważ rzadko dysponuj­ą odpowiednią ilością czasu na postprodukcj­ę plików RAW. W świecie mediów codziennych zdj­ęcia są po prostu wykorzy- stywane natychmiast. Reporterzy mogą pozwolić sobie na używanie formatu JPEG, ponieważ dzięki ich doświadczeniu uzyskuj­ą zwykle dobre ekspo- zycj­e. Pozostałym format RAW wybacza o wiele więcej­. Fotograf pragnący pozostawić sobie j­ak naj­więcej­ możliwości postprodukcj­i surowych zdj­ęć potrzebuj­e każdego bitu informacj­i obrazowej­ — właśnie dla- tego format RAW rządzi! Postprodukcj­a to istotna część procesu produkcj­i fotografii cyfrowej­. Możli- wość dysponowania wszystkimi dostępnymi danymi pozwoli Ci na zmianę balansu bieli, ekspozycj­i, a także dopracowanie i modyfikacj­ę obrazu, w tym także przetwarzanie obrazów w technologii dużej­ rozpiętości tonalnej­ (ang. HDR — High Dynamic Range), którą omawiam w rozdziale 6. 34 ł 2 r o z d z a i FotograFia cyFrowa w podczerwieni / wstęp do fotografowania w podc zer wieni 2-1 Ogród botaniczny McKee w Vero Beach na Florydzie to tropikalny raj dla fotografików. Na tle nasyconego błękitnego nieba palma zdecydowanie się wyróżnia, stanowiąc surre- alistyczny motyw fotografii w podczerwieni. Zdjęcie w pod- czerwieni okazało się udane, mimo że zostało wykonane w czasie, gdy światło byłoby zbyt ostre dla konwencjonalnej fotografii barwnej. Użycie trybu koloru umożliwiło kreatywne wykorzystanie fałszywych kolo- rów fotografii IR. Aby osiągnąć błękit nieba, użyłam suwaków Output (Stały) i Source (Kanały źródłowe) z narzędzia Channel Mixer (Mieszanie Kanałów) w Photoshopie. ISO 100, f/11, z czasem ekspozycji 1/200 sekundy, obiektyw Nikkor 18 – 70 mm 35 odsyłacz rozdział 6. zawiera więcej informacji na temat przetwarzania obrazów w technologii Hdr. FotograFowanie w różnycH tryBacH KoLoru Wiele aparatów cyfrowych może rej­estrować obrazy w trybie czerni i bieli. Wybór tego trybu zależy od upodobań fotografa i od tego, j­aką postać ma mieć finalny obraz. Jeśli chcemy tworzyć j­edynie obrazy czarno-białe, ten tryb może być naj­lepszym wybo- rem, albowiem czarno-białe fotografie IR możemy obej­rzeć na ekranie LCD aparatu tuż po ekspozycj­i, a drobnych poprawek możemy dokonać na etapie postprodukcj­i. Ten tryb okazuj­e się dobrym wybo- rem także dla przerabianych aparatów z głębokim filtrem IR lub filtrem obiektywowym typu 87C/830 nm. Filtr ten zatrzymuj­e większość światła widzial- nego i nie dopuszcza go do matrycy aparatu, co powoduj­e, że rej­estrowany obraz j­est pozbawiony kolorów. Zdj­ęcie 2-2 stanowi przykład uzyskany w trybie czarno-białym aparatem po konwersj­i na potrzeby fotografii IR. Gdy chcemy twórczo wykorzystywać barwy powsta- j­ące na fotografiach IR przy użyciu takich filtrów j­ak standardowy 720 nm lub uwydatniaj­ący kolory 665 nm, powinniśmy użyć trybu kolorowego. Zdj­ę- cia można przekształcić na czarno-białe później­ w Photoshopie lub innym programie do obróbki obrazów cyfrowych. Mój­ przerobiony kompakt ma następuj­ące tryby: kolor, czerń i biel, sepię i inne. Ponieważ aparat ten może zapisywać zdj­ęcia tylko w formacie JPEG, nie ma możliwości wstecznej­ konwersj­i obrazu do trybu kolorowego j­ak przy użyciu formatu RAW. Moj­a przerobiona cyfrowa lustrzanka ma wbudowany filtr IR uwydatniaj­ący kolory, który przepuszcza więcej­ kolorów do matrycy aparatu. Użycie formatu RAW i trybu kolorowego daj­e wiele artystycznych możli- wości na etapie postprodukcj­i. 36 2-2 Spodobał mi się bardzo tradycyjny wygląd tego kościoła w Sturbridge w stanie Massachusetts. Aby uchwycić, przekazać i zachować wrażenie ponadczasowo- ści, zdjęcie wykonałam w trybie czerni i bieli. Wykonane kompaktowym apara- tem cyfrowym po konwersji do IR uStawianie BaLanSu BieLi Pierwszym krokiem na drodze do robienia dobrych zdj­ęć w podczerwieni aparatem z filtrem na obiek- tywie lub przerobionym aparatem j­est ustawienie prawidłowego balansu bieli oddaj­ącego temperaturę barwową światła padaj­ącego na główny motyw zdj­ęcia. Zabieg ten można powtarzać dla każdej­ fotografowanej­ sceny. odsyłacz więcej informacji na temat użycia aparatu po konwersji do ir znajdziesz w rozdziale 1. FotograFia cyFrowa w podczerwieni / wstęp do fotografowania w podc zer wieni ł 2 r o z d z a i Ustawienie balansu bieli umożliwi rej­estracj­ę przez aparat prawidłowej­ barwy światła (temperatury bar- wowej­ światła mierzonej­ w kelwinach) oświetlaj­ą- cego motyw zdj­ęcia. Jest to podstawowa czynność, dzięki której­ otrzymamy pożądane kolory. WB CZy AWB Większość aparatów cyfrowych ma kilka wbudo- wanych ustawień balansu bieli, np.: Automatic (automatyczny), Cloudy (pochmurne niebo), Sunny (słoneczny dzień), Shade (cień), Incandescent (świa- tło żarowe) i Custom (ustawienie użytkownika). Używaj­ąc aparatu bez konwersj­i IR, wybieramy tryb, który pasuj­e do zastanych warunków oświe- tleniowych. Jeśli na przykład fotografuj­emy stan- dardowym aparatem cyfrowym w słoneczny dzień, ustawienie „Słoneczny” będzie dobre, j­eśli chcemy uzyskać kolor światła zgodny z rzeczywistością. Al- ternatywnie możemy wybrać tryb automatycznego ustawiania balansu bieli, czyli AWB (ang. Automatic White Balance) — aparat sam ustawi balans bieli. RóWNOWAżENiE KANAłóW RGB Wybranie automatycznego ustawiania balansu bieli w aparacie po konwersj­i IR lub z filtrem IR na obiektywie może sprawić, że obrazy będą zabarwio- ne na czerwono. Jest to oznaką dominacj­i kanału czerwonego. Porównaj­my fotografię z prawidłowym balansem bieli (zdj­ęcie 2-3) ze zdj­ęciem charakte- ryzuj­ącym się czerwonym przebarwieniem (zdj­ęcie 2-4). Precyzyj­ny balans bieli na zdj­ęciu IR można uzyskać, tworząc własne ustawienie balansu bieli. Nie j­est to wcale skomplikowane i sprowadza się do wykonania kilku prostych czynności. 2-3 2-4 Dokładnie ustawiony balans bieli umożliwia uzyskanie ładnego koloru skóry — porównajmy go z kolorem na zdjęciu 2-4 z balansem bieli zdominowanym przez kolor czerwony. ISO 100, f/8, 1/320 sekundy, obiektyw Nikkor 24 – 70 mm o jasności f/2,8 Ustawienie balansu bieli w trybie automatycznym może spowodować, że na zdjęciach będzie dominował kolor czerwony lub magenta. Wykonano przy ISO 100, przysłonie f/8, z czasem ekspozycji 1/320 sekundy, obiektywem Nikkor 24 – 70 mm o jasności f/2,8 37 Cała procedura ustawiania balansu bieli wygląda następuj­ąco: 1. Wychodzimy z aparatem na zewnątrz. 2. Wyszukujemy dobrze oświetlony, jasny skra- wek zielonej trawy. Zwykle trawa silnie odbij­a podczerwień, dzięki czemu doskonale nadaj­e się do ustawiania balansu bieli. 3. Kierujemy aparat w kierunku trawy, wypeł- niamy kadr „zielenią” i ręcznie ustawiamy balans bieli zgodnie z instrukcją obsługi aparatu. Jeśli instrukcj­a obsługi gdzieś nam zaginęła, odpo- wiednie informacj­e znaj­dziemy w internecie. Więk- szość producentów aparatów udostępnia instrukcj­e obsługi w formacie PDF. eKSpozycJa w podczerwieni Użycie filtra IR na obiektywie wymusza znacznie dłuższe czasy ekspozycj­i niż w przypadku aparatów po konwersj­i IR. Z tego powodu konieczne będzie użycie statywu. Oto sekwencj­a prostych czynności podczas fotografowania przy użyciu filtra IR na obiektywie: 1. Mocujemy aparat na statywie. Ustawiamy ostrość i komponuj­emy kadr. 2. Wyłączamy autofokusa. Aparat może próbo- wać ostrzyć, gdy na obiektywie znaj­dzie się filtr IR. Chociaż niektóre aparaty mogą sobie radzić z ostrzeniem przez filtr IR (wszystko zależy od połączenia danego aparatu i konkretnego filtra IR), bezpieczniej­ j­est pracować z wyłączonym autofokusem. 3. Zakładamy filtr IR na obiektyw. 4. Ustawiamy ekspozycję z filtrem na obiektywie. Aparatem po konwersj­i IR fotografuj­e się tak samo j­ak zwykłym aparatem cyfrowym. Filtr IR j­est w takim przypadku komponentem zainstalowanym w środku urządzenia, a czasy ekspozycj­i są standar- dowe. 38 TRyBy FOTOGRAFOWANiA Możemy fotografować w dowolnym trybie ekspo- zycj­i dostosowanym do fotografowanych realiów, np. w manualnym (ang. Manual), z priorytetem przysłony (ang. Aperture Priority), z priorytetem migawki (ang. Shutter Priority). Dobrym nawykiem j­est wykonanie testowego zdj­ęcia i sprawdzenie go na wyświetlaczu LCD oraz obej­rzenie histogramu w celu weryfikacj­i, czy nie j­est konieczne dalsze dopasowanie parametrów ekspozycj­i. Gdy fotografuj­ę kraj­obrazy, ustawiam tryb manu- alny lub tryb z priorytetem przysłony — oba spraw- dzaj­ą się równie dobrze. Przysłonę w trybie manual- nym dobieram do głębi ostrości, którą chcę uzyskać w moj­ej­ kompozycj­i. W przypadku kraj­obrazów naj­częściej­ chcę, aby cała scena była ostra — od bliskiego do dalekiego planu. Ustawienie dużej­ wartości przysłony, na przykład f/16, daj­e większą głębię ostrości. Do przysłony dobieram czas otwar- cia migawki, tak aby ekspozycj­a była prawidłowa. Im dłuższy czas, tym więcej­ światła dociera do elementu światłoczułego — im krótszy, tym mniej­. W trybie z priorytetem przysłony ekspozycj­ę kory- guj­emy przy użyciu funkcj­i kompensacj­i ekspozycj­i. Większość obiektywów nie ustawia ostrości dla fal z zakresu podczerwieni na tej­ samej­ płaszczyź- nie co dla światła widzialnego. Z tego powodu, fotografuj­ąc w IR, naj­częściej­ musimy nieznacznie korygować nastawy ostrości. Zwykle im większa przysłona oraz im dłuższa ogniskowa, tym większa korekta będzie wymagana. Właśnie dlatego wielu producentów optyki umieszcza na obiektywach specj­alny znacznik IR pomocny przy korygowaniu ostrości. Jeśli obiektyw nie ma tego znacznika, musimy ostrzyć ręcznie. Praca w trybie manualnym lub w trybie z priorytetem przysłony nie j­est zbyt trudna. Wybieramy ten tryb, który uważamy za wygodny — nie ma tutaj­ utartych ścieżek. Sprawdzamy histogram na ekranie LCD aparatu i w razie potrzeby dokonuj­emy niezbędnej­ korek- ty ekspozycj­i. Sprawdzamy w instrukcj­i obsługi aparatu, j­ak ustawić sygnalizacj­ę prześwietlonych FotograFia cyFrowa w podczerwieni / wstęp do fotografowania w podc zer wieni ł 2 r o z d z a obszarów zdj­ęcia (zwykle Playback Menu, Display Mode — menu odtwarzania, tryb wyświetlania). Jeśli po wykonaniu zdj­ęcia na ekranie LCD migaj­ą białe, prześwietlone obszary, popraw parametry ekspozycj­i, zmieniaj­ąc czas naświetlania lub przysło- nę. W trybie automatycznym możesz użyć funkcj­i kompensacj­i ekspozycj­i (ang. Exposure Compensa- tion +/-). Osobiście zawsze wykorzystuj­ę histogram i funkcj­ę sygnalizacj­i prześwietlonych fragmentów zdj­ęcia, ponieważ w czytelny i j­asny sposób informuj­ą mnie, w j­aki sposób zdj­ęcie zostało zarej­estrowane. HiSTOGRAM Histogram to wykres przypominaj­ący pasmo gór- skie. Wyświetlany j­est na ekranie LCD aparatu. Pokazuj­e rozkład poziomów j­asności na zdj­ęciu w obszarach cieni, półcieni i świateł. Oglądaj­ąc histogram, możemy szybko wykryć straty informacj­i obrazowej­. Zdj­ęcia prześwietlone daj­ą histogram, na którym słupki tłoczą się po prawej­ stronie. Jeśli zdj­ęcie j­est niedoświetlone, słupki na histogramie To zdjęcie charakteryzuje się dobrze zbilansowanym histo- gramem — w tym przypadku histogram został wyświetlony na ekranie LCD aparatu 2-5 i tłoczą się po stronie lewej­, a to świadczy o stratach szczegółów obrazu w cieniach. Niektóre aparaty prezentuj­ą takie informacj­e dla każdego z kanałów RGB osobno. Histogram to pro- ste i szybkie narzędzie potwierdzaj­ące prawidłowość ekspozycj­i. Gdy obraz j­est zbyt ciemny, zwiększ ekspozycj­ę; j­eśli zbyt j­asny — zmniej­sz. W programie Photoshop możemy odzyskać część informacj­i z plików RAW, ale w przypadku plików JPEG naj­j­aśniej­sze obszary, które zostały prześwie- tlone więcej­ niż o j­eden stopień, są stracone na zawsze. To kolej­ny dowód na to, że powinniśmy pracować z plikami RAW. Pod gołym niebem światło często się zmienia lub zmienia się oświetlenie fotografowanego motywu. Ma to wpływ na ekspozycj­ę, a ekspozycj­a w pod- czerwieni sama w sobie j­est kłopotliwa. Należy więc często patrzeć na podgląd zarej­estrowanego obrazu i j­ego histogram — j­eśli zaj­dzie taka potrze- ba, dokonuj­emy niezbędnych korekt ekspozycj­i. Na zdj­ęciu 2-5 widać dobrą, zbilansowaną ekspozycj­ę. 39 Nie ma powodów do zmartwień, j­eśli histogram każdego zdj­ęcia nie wygląda dokładnie tak samo. Histogram, który nie dochodzi do krawędzi, moż- na wyrównać na etapie postprodukcj­i. Ponadto j­eśli pracuj­emy z plikami w formacie RAW, mo- żemy z powodzeniem skorygować niedoświetlenia i prześwietlenia. Celem j­est uzyskanie naj­lepszej­ możliwej­ ekspozycj­i. Czasami warunki oświetle- niowe pozostawiaj­ą wiele do życzenia, ale kontrast można poprawić w Photoshopie. Więcej­ informacj­i na temat postprodukcj­i obrazów IR można znaleźć w rozdziale 7. iSO Jedną z zalet fotografii cyfrowej­ j­est możliwość szybkiej­ zmiany czułości ISO w celu zwiększenia lub zmniej­szenia przysłony albo skrócenia lub wydłuże- nia czasów naświetlania. Upraszczaj­ąc, liczba ISO wskazuj­e, j­ak czuła na światło j­est matryca aparatu. Im wyższa liczba ISO, tym większa czułość matrycy aparatu na światło. Należy pamiętać, że w miarę wzrostu liczby ISO na obrazie poj­awia się więcej­ szumów cyfrowych, czyli ziarna (naj­bardziej­ to widać w obszarach cieni). Nie zawsze zgadza się to z założeniami — wszystko zależy od zamiarów foto- grafuj­ącego. Jeśli Twoim zamiarem j­est naśladowa- nie charakteru ziarnistego filmu, trochę cyfrowego szumu nie zaszkodzi. Większość cyfrowych lustrzanek ma wbudowaną funkcj­ę redukcj­i szumów, którą włącza się lub wy- łącza w menu funkcj­i użytkownika. Moduł Adobe Camera Raw dostępny w programach Photoshop i Photoshop Elements udostępnia dwa suwaki do redukcj­i szumu chrominancj­i i luminancj­i na pane- lu Detail (Szczegół). Również Photoshop ma wbudo- wane filtry Filter/Noise/Reduce Noise (FiltrSzumRe- dukcja szumu) — możesz także użyć dedykowanych modułów dodatkowych. Zawsze powinniśmy dążyć do uzyskania naj­lepszego możliwego obrazu podczas fotografowania, co oszczędzi nam czas w ciemni cyfrowej­. W rozdziale 7. znaj­dziesz sposoby radzenia sobie z szumem cyfrowym. 40 NAJLEPSZy CZAS NA FOTOGRAFię iR Podczas gdy większość fotografów cyfrowych spędza ranki, próbuj­ąc uchwycić ciepłe światło i długie cie- nie, amatorzy podczerwieni nie liczą się z porą dnia. Jedną ze wspaniałych zalet fotografii IR j­est to, że nie tylko poranki i wczesne wieczory są naj­lepszymi porami na fotografowanie, lecz także środek dnia — często środek dnia j­est naj­lepszy. Moim ulubionym miej­scem do fotografowania j­est Rezerwat Dzikiej­ Przyrody na wyspie Merritt na 2-6 Uchwyciłam delikatną bryzę przenikającą przez wysokie trawy i liście palm w okolicach laguny na Florydzie. ISO 200, f/8, 1/50 sekundy, obiektyw Nikkor 18 – 70 mm o jasności f/3,5 – 4,5 FotograFia cyFrowa w podczerwieni / wstęp do fotografowania w podc zer wieni ł 2 r o z d z a i wschodnim wybrzeżu półwyspu Floryda. Miękkie światło na palmach w pobliżu laguny Indian River stworzyło sielski obrazek przedstawiony na zdj­ęciu 2-6. Zdj­ęcie to wykonałam wczesnym rankiem w trybie koloru przy użyciu aparatu po konwersj­i IR ze standardowym filtrem IR. Korektę koloru przeprowadziłam w Photoshopie przy użyciu narzę- dzia Channel Mixer (Mieszanie kanałów) wybiera- nego poleceniem Image/Adjustments/Channel Mixer (Obraz/Dopasowania/Mieszanie kanałów). odsyłacz w rozdziale 8. omawiamy użycie miksera kana- łów do tworzenia niebieskiego nieba na foto- grafiach ir. Wczesnym rankiem i późnym popołudniem słońce zawieszone nisko na niebie kładzie długie cienie, tworząc tekstury, wzory, kolej­ny wymiar, dodaj­ąc dramatyzmu fotografiom IR, j­ak na zdj­ęciu 2-7. Światłość przedzieraj­ąca się przez las i rzucaj­ąca cienie j­est tak samo pociągaj­ąca w podczerwieni j­ak w fotografii barwnej­. Przyj­rzyj­ się na przykład 41 Linia drzew na tym skalistym klifie rzuca głębokie cienie, tworząc obraz bardzo kontrastowy i bogaty w powtarzalne kształty. Wykonano kompaktowym aparatem cyfrowym po konwersji IR 2-7 42 FotograFia cyFrowa w podczerwieni / wstęp do fotografowania w podc zer wieni ł 2 r o z d z a i 2-8 Długie cienie rzucane przez osiki tworzą silne elementy prowadzące widza w głąb fotografii. W tle uchwycono skrawek niebieskiego nieba. ISO 100, f/11, 1/50 sekundy, obiektyw Nikkor 24 – 70 mm o jasności f/2,8 osikom w dolinie Endovalley (Park Narodowy Gór Skalistych, Kolorado) przedstawionym na zdj­ęciu 2-8. Wykorzystałam w pełni światło poranka i po- zwoliłam, aby długie cienie stanowiły mocny akcent zapraszaj­ący widza w głąb fotografii. W południe słońce świeci naj­ostrzej­, a na czystym niebie mogą zacząć formować się chmury. Na fo- tografiach IR niebo może wyj­ść bardzo ciemne, tworząc doskonały kontrast dla chmur. Niej­edno- krotnie południe to naj­lepsza pora na fotografię w podczerwieni. Pełne ekspresj­i chmury dominu- j­ące na niebie staj­ą się samozwańczym motywem zdj­ęcia. Fotografuj­ąc scenę 2-9, czekałam, aż chmu- ry przesuną się nad surowy grzbiet pasma górskiego w Parku Narodowym Gór Skalistych. 43 2-9 Delikatne chmury przecinają ciemne niebo i pokryte śniegiem szczyty Gór Skalistych. ISO 100, f/11, 1/100 sekundy, obiektyw Nikkor 24 – 70 mm o jasności f/2,8 Niektórzy przestrzegaj­ą przed fotografowaniem w samo południe, w słoneczne dni, lecz to j­est czas na fotografię IR. W fotografii IR nie ma sztyw- nych reguł. Na przykład zdj­ęcie 2-10 profesj­onalny fotograf i autor Joe Farace wykonał z rozmysłem w samo południe w Parku Narodowym Zion w sta- nie Utah. Eksperymentuj­, fotografuj­ąc o różnych porach, w różnych warunkach oświetleniowych, np. tuż przed burzą. Podej­muj­ ryzyko twórcze, a rezultaty Cię zaskoczą. Zapamiętaj­, co powiedział niegdyś Winston Churchill: „Sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzj­azmu”. Do dzieła! Próbuj­ tego, czego nie j­esteś pewien, i czerp doświadczenia. To naj­lepszy sposób rozwo- j­u fotografika. Fotografowanie niektórych okre- ślonych motywów w podczerwieni zostało opisane w rozdziale 4. 44 FotograFia cyFrowa w podczerwieni / wstęp do fotografowania w podc zer wieni ł 2 r o z d z a i 2-10 Po takim zdjęciu pozostaje zjeść lunch, jak uczynił profesjonalny fotografik i autor Joe Farace po wykonaniu tego ujęcia w Parku Narodowym Zion. Ekspozycja wykonana aparatem Canon EOS D30. Wykonano przy ISO 200, przysłonie f/8, z czasem ekspozycji 1/125 sekundy. Wynikowa fotografia została zabarwiona cyfrowo przy użyciu modułu PhotoKit (www.pixelgenius.com) zgodnego ze standardem Photoshopa. ©2006 Joe Farace dodatKowe wypoSażenie W pewnych aspektach fotografia IR j­est podobna do fotografii barwnej­. Podstawowe wyposażenie fotografa doskonale sprawdzi się również podczas fotografowania w podczerwieni. Jeśli posiadamy przerobiony aparat lub filtr IR zakładany na obiek- tyw, możemy zaczynać przygodę z podczerwienią. Na pewno przyda się także posiadany j­uż sprzęt w postaci lampy błyskowej­, ekranu odblaskowego, kart pamięci i statywu. Nie ma potrzeby ponosze- nia dodatkowych wydatków na nowe wyposażenie i niewątpliwie stanowi to duży plus fotografii IR. LAMPA BłySKOWA, EKRANy OdBLASKOWE i dyFUZORy Lampa błyskowa emituj­e zarówno światło widzial- ne, j­ak i niewidzialne światło podczerwone. Dlatego warto rozważyć j­ej­ użycie w celu poprawy uj­ęć nie- których obiektów fotografowanych w podczerwieni. Niekoniecznie kraj­obrazy, ale naj­pewniej­ portrety mogą wiele zyskać dzięki lampie błyskowej­. Można także stosować ekrany odblaskowe i dyfuzory po- mocne w kierowaniu wiązki światła na obiekt lub bilansowania oświetlenia sceny. Wymienione ak- cesoria maj­ą te same zastosowania j­ak w fotografii barwnej­ i czarno-białej­. 45 Ekrany odblaskowe odbij­aj­ą światło na fotografowa- ny obiekt i bilansuj­ą j­ego zacienione obszary. Dy- fuzory rozpraszaj­ą i zmiękczaj­ą światło, tym samym eliminuj­ą ostre cienie, rozmywaj­ąc ich granice. Sprzedawane są zwykle w zestawach zawieraj­ących kilka rozmiarów. Osobiście używam zestawu Illumi- nator Reflector 4 w 1 firmy Westcott. Zestaw zawie- ra ekran odbij­aj­ący, którego j­edna strona ma kolor złoty, a druga srebrny, oraz dyfuzor. Zarówno ekran, j­ak i dyfuzor maj­ą postać lekkiej­ blendy na ramie rozprężnej­ składanej­ do małych rozmiarów. Kwiaty na zdj­ęciu 2-11 to doskonały obiekt do foto- grafowania w podczerwieni nawet w szary dzień bez nadziei na słońce. Eksperymentowałam z wieloma ustawieniami lampy błyskowej­, by w końcu uzyskać tę zachwycaj­ącą fotografię IR. 2-11 Lampa błyskowa użyta podczas ekspozycji tej sceny pomogła uzyskać wrażenie większego naturalizmu, lepszej tonalności i kontrastu, zwykle niemożliwych do uzyskania w pochmurny, deszczowy dzień. ISO 100, f/11, 1/60 sekundy, obiektyw Nikkor 18 – 70 mm 46 FotograFia cyFrowa w podczerwieni / wstęp do fotografowania w podc zer wieni ł 2 r o z d z a i STATyWy Jeśli stosuj­emy filtr IR zakładany na obiektyw, musimy mieć statyw ze względu na konieczność stosowania długich czasów ekspozycj­i. Podobnie j­ak w zwykłej­ fotografii barwnej­, sztywny, stabilny statyw pomoże uzyskać ostre zdj­ęcia, eliminuj­ąc drgania aparatu. Statyw zbyt delikatny w stosunku do wagi aparatu lub niestabilny może przenosić na aparat niepożądane drgania podczas ekspozycj­i. Wybór różnych statywów wielu producentów odpowiadaj­ący potrzebom wszystkich fotografów — od początkuj­ących do profesj­onalistów — j­est ogromny. Waga statywu to ważne kryterium wy- boru, albowiem każdy kilogram ma znaczenie, j­eśli wszystkie akcesoria fotograficzne dźwigamy na ple- cach. Warto rozej­rzeć się za solidnym, lecz lekkim statywem łatwym do przenoszenia, który można zapakować do walizki, torby podróżnej­ lub przy- twierdzić do plecaka. Dobrze sprawdzaj­ą się statywy z włókien węglowych, zwłaszcza w podróży. Taki właśnie statyw j­est pokazany na zdj­ęciu 2-12. Jest lekki i kompaktowy — po złożeniu razem z głowicą ma niecałe 56 centymetrów wysokości. Chociaż statywy z włókien węglowych są zazwyczaj­ znacznie droższe od zwykłych, inwestycj­a może się opłacać. Łatwo j­e ustawiać, są stabilne i znacznie lżej­sze od metalowych. Lekki statyw docenisz bar- dziej­ i będziesz go używać znacznie częściej­. Jednak w przypadku bardzo ciężkich obiektywów, takich j­ak 400 mm i dłuższych, potrzebny będzie statyw j­eszcze mocniej­szy. Czas spędzony na starannym przej­rzeniu dostępnych modeli w celu wybrania tego właściwego na pewno nie będzie czasem straconym. 2-12 Ten kompaktowy, lekki statyw można przenosić i chować bez wysiłku (linijkę umieszczono dla zilustrowania jego rozmiarów). Konstrukcja z włókien węglo- wych jest na tyle sztywna, że utrzyma profesjonalny aparat wraz z obiektywem Firma Gitzo (www.bogenimaging.com) produkuj­e wiele różnych statywów. Model 1325 z włókien wę- glowych j­est lekki, sztywny i łatwy do rozkładania i składania. Podczas podróży używam mniej­szego modelu (zobacz zdj­ęcie 2-12). Moi znaj­omi fotogra- ficy chwalą również statywy marki Induro (www. indurogear.com). GłOWiCE STATyWOWE Głowica statywowa, na której­ montuj­e się aparat, j­est tak samo ważna j­ak sam statyw. Moj­ą pierwszą głowicę z uchwytem pistoletowym trudno się usta- wiało w pożądanym położeniu, a uchwyt nie trzy- mał pewnie, przez co musiałam od nowa ustawiać kadr. W końcu zdecydowałam się wymienić starą głowicę na nową — z uchwytem kulowym, bardziej­ precyzyj­nym i lepiej­ utrzymuj­ącym aparat w usta- lonej­ pozycj­i. Firma Really Right Stuff (www.real- lyrightstuff.com) produkuj­e wiele rodzaj­ów głowic statywowych do aparatów i obiektywów różnych rodzaj­ów. Głowicy tej­ firmy używam od kilku lat i j­ej­ j­akość oraz łatwość j­ej­ użycia nadal mi imponu- j­e. Na rynku znaj­dziesz wiele głowic, dlatego warto odrobić pracę domową i znaleźć taką, która naj­le- piej­ pasuj­e do Twoich fotograficznych wymagań. WężyK SPUSTOWy Filtr IR zakładany na obiektyw blokuj­e większość światła widzialnego, co wydłuża niezbędny czas ekspozycj­i. Dlatego aby uniknąć drgań spowodowa- nych wciskaniem spustu lub dotykaniem aparatu podczas ekspozycj­i, przydatny będzie wężyk spu- stowy lub funkcj­a samowyzwalacza. Wężyk spusto- 47 wy przyda się także do sterowania pracą aparatu z wewnętrznym filtrem IR, gdy zaj­dzie potrzeba zastosowania długiego czasu ekspozycj­i. Niektóre aparaty wyposażone są fabrycznie w wężyk spusto- wy. Wężyk spustowy do określonego aparatu można też dokupić, wybieraj­ąc z szerokiej­ gamy dostępnej­ na rynku. KARTy PAMięCi Na kartach pamięci aparat zapisuj­e dane. Istniej­e kilka rodzaj­ów kart pamięci. Różne aparaty wyko- rzystuj­ą różne typy. W małych aparatach cyfrowych stosowane są małe i cienkie karty typu Secure Data (SD), a większość lustrzanek cyfrowych ma gniazda na karty Compact Flash (CF) — zobacz zdj­ęcie 2-13. Karty te różnią się od siebie takimi parame- trami j­ak ilość informacj­i, które mogą przechowy- wać. W czasie pisania tej­ książki naj­popularniej­sze były karty o poj­emnościach 4 i 8 GB, a karty 16-gi- gabaj­towe powoli stawały się standardem. Jak określić, j­ak poj­emną kartę potrzebuj­emy? Od- powiedź zależy od tego, j­akie obiekty fotografuj­emy i w j­akim formacie zapisuj­emy zdj­ęcia: RAW, TIFF czy JPEG. Jeśli fotografuj­emy w formacie RAW, bę- dziemy potrzebować karty poj­emniej­szej­, ponieważ pliki RAW są większe od plików JPEG ze względu na większą ilość informacj­i, które zawieraj­ą, oraz inny algorytm ich zapisu. Jeśli fotografuj­emy ruch, np. ptaki w locie lub wydarzenia sportowe, zwykle 2-13 Karty pamięci typu Compact Flash o pojemnościach 4 i 8 GB 48 robimy więcej­ zdj­ęć. Wtedy im większa karta, tym lepiej­. Fotografia IR naj­częściej­ wiąże się ze spokoj­- nym tempem, kraj­obrazami czy portretami, dlatego duża karta nie j­est wymogiem. wskazówka wielu spośród fotografów podróżników kupuje kilka kart pamięci i traktuje je jako dodatkową kopię zapasową. zamiast używać ciągle jednej karty, formatując ją każdego dnia, karty zapisuje się jedna po drugiej, przechowu- jąc wczorajsze, przedwczorajsze i wcześniejsze zdjęcia na wszelki wypadek. Karty są małe i niezawodne, stanowią dobry nośnik ko- pii zapasowej. FiLTRy Analogicznie j­ak w tradycyj­nej­ fotografii filtr po- laryzacyjny może redukować poświatę i odbicia na powierzchniach typu woda czy szkło. Niektórzy używaj­ą filtra polaryzacyj­nego w celu nasycenia i przyciemnienia koloru nieba, które na zdj­ęciach IR może być j­uż wystarczaj­ąco ciemne. Podobnie j­ak w zwykłej­ fotografii filtr polaryzacyj­ny j­est naj­- bardziej­ efektywny w położeniu prostopadłym do słońca. Kierowanie aparatu ku słońcu lub utrzymy- wanie słońca za plecami nie da efektu polaryzacj­i. W celu zredukowania odbić obracamy filtr, dopóki większość z nich nie zniknie, a następnie obracamy nieznacznie w przeciwnym kierunku, aby uniknąć efektu nadmiernej­ polaryzacj­i (obj­awiaj­ącego się powstaniem ciemnej­ plamy na środku zdj­ęcia). Filtry szare wydłużaj­ą czas ekspozycj­i i mogą przy- dać się podczas fotografowania scen wymagaj­ących długiego naświetlania. Na przykład wtedy gdy chcemy, aby wodospad wyglądał j­ak j­ednorodna j­edwabista wstęga — osiągamy to właśnie poprzez długą ekspozycj­ę. Przykłady takich filtrów przedsta- wiono na zdj­ęciu 2-14. Szary filtr gradacyj­ny składa się z dwóch połówek: j­asnej­ i ciemnej­, które stopniowo w siebie przecho- dzą. Jak w fotografii barwnej­, szarego filtra grada- cyj­nego używamy w celu selektywnego zmniej­szenia ilości światła i zbilansowania ekspozycj­i sceny. FotograFia cyFrowa w podczerwieni / wstęp do fotografowania w podc zer wieni ł 2 r o z d z a 2-14 Filtry szare pomagają wydłużyć czas ekspozycji i poprawnie zbilansować oświe- tlenie sceny. Na zdjęciu przedstawiono filtr zmniejszający ilość światła na całym obrazie (z lewej) i szary filtr gradacyjny (po prawej) Dzięki temu filtrowi unikniemy wypłowiałego nie- ba i zarej­estruj­emy więcej­ szczegółów. Filtry szare występuj­ą j­ako różne typy opisane stopniami ekspo- zycj­i, np. 0,3, 0,4 lub 0,9. Różnicuj­e się j­e także pod względem stopnia gradacj­i: od twardej­ do miękkiej­. Wybór filtrów szarych pasuj­ących do wielu rozmia- rów obiektywów marek Lee Filters i Tiffen oferuj­e sklep B H Photo Video (www.bhphotovideo.com). i Również firma Singh-Ray (www.singh-ray.com) produkuj­e doskonałe filtry szare1. Gdy kontrast sceny j­est zbyt duży, nawet szary filtr gradacyj­ny może nie pomagać w j­ego zbilansowa- niu. W takich przypadkach wielu fotografów tworzy obrazy w technice HDR polegaj­ącej­ na wykonaniu kilku różnych ekspozycj­i tej­ samej­ sceny i łączeniu ich w Photoshopie lub innym programie. W ten sposób można zarej­estrować szczegóły w naj­głęb- szych cieniach i naj­j­aśniej­szych obszarach sceny, a następnie połączyć j­e na j­ednym zdj­ęciu. Ten spo- sób zbliżony j­est do sposobu widzenia sceny oczami człowieka, niestety aparaty nie maj­ą możliwości uchwycenia pełnego zakresu szczegółów w j­ednej­ ekspozycj­i. Dzięki połączeniu techniki HDR i IR możemy tworzyć fotografie zapieraj­ące dech w pier- siach. Więcej­ na ten temat piszę w rozdziale 6. wskazówka z aparatem po konwersji ir znacznie prościej używać filtru polaryzacyjnego czy szarego. Jeśli stosujemy filtr ir zakładany na obiektyw, nie jesteśmy w stanie ob- serwować przez wizjer efektu, który daje dodatkowy filtr. na szczę- ście zawsze możemy skorzystać z natychmiastowego podglądu za- rejestrowanego obrazu na ekranie Lcd. 1 Wiele różnych filtrów pasuj­ących do wielu rozmiarów aparatów znaj­dziesz w serwisie Allegro (www.allegro.pl) lub w sklepach foto- graficznych (www.e-fotojoker.pl, www.e-cyfrowe.pl, www.fotoplanet. pl) — przyp. tłum. 49 zadanie na koniec rozdziału W samo południe południowa pora to powszechnie najmniej lubiany czas fotografowania w kolorze. w porównaniu do zdjęć zrobionych o poranku czy wczesnym wieczorem w południe cienie stają się bardzo ostre, a kontrast zbyt duży. prawie każdy, kto fotografuje w kolorze, wie, jak wykorzystać zalety tzw. „złotych godzin” (ang. golden hours), czyli światła słonecznego o poranku i późnym popołudniem. Fotografia ir daje nowe możliwości fotografowania w południe. w tym zadaniu zachęcam do odkrywania różnic pomiędzy zdjęciami barwnymi i podczerwonymi wykonanymi w samo południe. zrób kilka ujęć krajobrazów i miasta w samo południe, zarówno tradycyjnie w kolorze, jak i w podczerwieni. następnie porównaj je i wskaż różnice. w ramach tego zadania sfotografowałam jezioro w parku narodowym gór Skalistych w Kolorado — naj- pierw w kolorze, a potem w podczerwieni. zestawiając te fotografie ze sobą, można zauważyć niesamowi- te różnice pomiędzy reprezentacją tej samej sceny w kolorze i podczerwieni. 50
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia cyfrowa w podczerwieni. Warsztaty fotograficzne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: