Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00151 004864 18973369 na godz. na dobę w sumie
Fotografia ślubna. Emocje uchwycone światłem - książka
Fotografia ślubna. Emocje uchwycone światłem - książka
Autor: Liczba stron: 304
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2777-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> fotografia cyfrowa >> techniki fotografowania
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Fotografia ślubna to praca pod ogromną presją. Tego wyjątkowego dnia wszystko musi być przecież piękne, dopracowane, magiczne... Zadanie, które stoi wtedy przed fotografem, jest zatem szczególnie trudne. I choć jedni nowożeńcy lubią wystudiowane, klasyczne pozy, a inni preferują naturalne, niewymuszone zdjęcia, wszyscy oczekują jednego - że będą wyglądać perfekcyjnie. Jak sprostać tym wymaganiom i zagwarantować swoim klientom zachwycającą relację z tego najważniejszego dnia w ich życiu? Jak mimo ogromnego tempa i szybko zmieniających się warunków oświetleniowych korzystnie wszystkich sfotografować, a przy tym zapewnić zdjęciom doskonałą jakość i walory artystyczne? Do tego niezbędna jest gruntowna wiedza z dziedziny mistrzowskiego portretowania i umiejętnego wykorzystania światła, znajomość zasady komponowania zdjęć ślubnych i sprawdzonych ustawień fotografowanych osób. Kto lepiej wprowadzi Cię w arkana mistrzowskiej fotografii ślubnej niż jeden z czołowych światowych fotografów ślubnych - David A. Ziser?

Każdego roku David Ziser uczy tysiące osób, jak stać się profesjonalnym fotografem ślubnym. Zna specyfikę tego zawodu, oczekiwania par młodych wobec fotografa oraz wszystkie kwestie techniczne niezbędne do tworzenia niepowtarzalnych ujęć. Dzięki niemu poznasz metody profesjonalnego ustawiania modeli, sprawdzone reguły kompozycyjne oraz techniki wykonywania udanych zdjęć niepozowanych. Nauczysz się efektownego wykorzystywania światła w fotografii ślubnej oraz pracy z rozmaitymi lampami. Opanujesz kreatywne techniki oświetleniowe, dzięki którym zapewnisz korzystny wygląd fotografowanym osobom. Ponadto otrzymasz sprawdzone recepty na doskonałe zdjęcia z dwudziestu najpopularniejszych etapów ceremonii i przyjęcia ślubnego - od momentu przygotowań, przez mszę, pierwszy taniec, krojenie tortu, po rzucanie bukietu. Dowiesz się także, jakie ustawienia w aparacie w określonych momentach stosuje Ziser oraz jak osiągać świetne rezultaty, pracując na sprzęcie, który posiadasz.

Dowiedz się, jak:

Książka zawiera też kompletny projekt albumu ślubnego, dzięki któremu zobaczysz, jak profesjonalnie przygotować zdjęcia dla swoich klientów!


Jeśli przyswoisz sobie wiedzę na temat trzech prostych ujęć twarzy (z przodu, dwie trzecie i z profilu) oraz pięciu nieskomplikowanych wzorów oświetleniowych, które możesz wykorzystać w ujęciach portretowych, w znaczący sposób ulepszysz swój warsztat. Dzięki temu zyskasz podstawowe umiejętności, pozwalające Ci na pracę w studio i poza nim. Będziesz mógł bez trudu i konsekwentnie tworzyć piękne portrety swoich klientów. Jeśli przyswoisz sobie tę wiedzę, Twoje fotografie będą stawać się coraz lepsze i bardzo szybko prześcigniesz konkurencję. Dlaczego? Ponieważ niewielu jest fotografów ślubnych, którzy zwracają uwagę na jakość oświetlenia. Ucz się od mistrzów, a dzięki temu rezultaty Twojej pracy staną się wyjątkowe.
David A. Ziser

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Fotografia œlubna. Emocje uchwycone œwiat³em Autor: David Ziser T³umaczenie: Przemys³aw Gancarczyk, Karina Gancarczyk ISBN: 978-83-246-2777-6 Tytu³ orygina³u: Captured by the Light: The Essential Guide to Creating Extraordinary Wedding Photography Format: B5, stron: 304 • Jak profesjonalnie ustawiaæ osoby i komponowaæ kadry? • Jak wykorzystaæ œwiat³o do tworzenia mistrzowskich ujêæ? • Jak zapewniæ korzystny wygl¹d fotografowanym osobom? • Jak zachwycaj¹co sfotografowaæ ceremoniê i przyjêcie? Fotografia œlubna to praca pod ogromn¹ presj¹. Tego wyj¹tkowego dnia wszystko musi byæ przecie¿ piêkne, dopracowane, magiczne… Zadanie, które stoi wtedy przed fotografem, jest zatem szczególnie trudne. I choæ jedni nowo¿eñcy lubi¹ wystudiowane, klasyczne pozy, a inni preferuj¹ naturalne, niewymuszone zdjêcia, wszyscy oczekuj¹ jednego — ¿e bêd¹ wygl¹daæ perfekcyjnie. Jak sprostaæ tym wymaganiom i zagwarantowaæ swoim klientom zachwycaj¹c¹ relacjê z tego najwa¿niejszego dnia w ich ¿yciu? Jak mimo ogromnego tempa i szybko zmieniaj¹cych siê warunków oœwietleniowych korzystnie wszystkich sfotografowaæ, a przy tym zapewniæ zdjêciom doskona³¹ jakoœæ i walory artystyczne? Do tego niezbêdna jest gruntowna wiedza z dziedziny mistrzowskiego portretowania i umiejêtnego wykorzystania œwiat³a, znajomoœæ zasady komponowania zdjêæ œlubnych i sprawdzonych ustawieñ fotografowanych osób. Kto lepiej wprowadzi Ciê w arkana mistrzowskiej fotografii œlubnej ni¿ jeden z czo³owych œwiatowych fotografów œlubnych — David A. Ziser? Ka¿dego roku David Ziser uczy tysi¹ce osób, jak staæ siê profesjonalnym fotografem œlubnym. Zna specyfikê tego zawodu, oczekiwania par m³odych wobec fotografa oraz wszystkie kwestie techniczne niezbêdne do tworzenia niepowtarzalnych ujêæ. Dziêki niemu poznasz metody profesjonalnego ustawiania modeli, sprawdzone regu³y kompozycyjne oraz techniki wykonywania udanych zdjêæ niepozowanych. Nauczysz siê efektownego wykorzystywania œwiat³a w fotografii œlubnej oraz pracy z rozmaitymi lampami. Opanujesz kreatywne techniki oœwietleniowe, dziêki którym zapewnisz korzystny wygl¹d fotografowanym osobom. Ponadto otrzymasz sprawdzone recepty na doskona³e zdjêcia z dwudziestu najpopularniejszych etapów ceremonii i przyjêcia œlubnego — od momentu przygotowañ, przez mszê, pierwszy taniec, krojenie tortu, po rzucanie bukietu. Dowiesz siê tak¿e, jakie ustawienia w aparacie w okreœlonych momentach stosuje Ziser oraz jak osi¹gaæ œwietne rezultaty, pracuj¹c na sprzêcie, który posiadasz. Ksi¹¿ka zawiera te¿ kompletny projekt albumu œlubnego, dziêki któremu zobaczysz, jak profesjonalnie przygotowaæ zdjêcia dla swoich klientów! Spis treści SSSSSSSpppppppiiiiiissssss tttttttrrrrrreeeeeeśśśśśśścccccciiiiiii Rozdział 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Rozdział 1 . . . . Skoro Rembrandt mógł to robić, ja też będę Skoro Rembrandt mógł Jak sprawić, by klienci korzystnie Jak sprawić, by klienci wyglądali na zdjęciach wyglądali na zdjęciach Sekrety mistrzów — część I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 Sekrety mistrzów — część Sekrety mistrzów — część II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 Sekrety mistrzów — część 2 Rozdział 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rozdział 2 . . . . Po prostu ustaw pokrętło na „P”, Po prostu ustaw pokrętło jeśli chcesz być profesjonalistą (NIE!!!) jeśli chcesz być profesjon Najpierw to, co najważniejsze, czyli ustalanie ekspozycji Jak ustalić poprawną ekspozycję: metoda „migotania” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 Jak ustalić poprawną ekspozycję: korzystanie z histogramów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 Jak uratować zdjęcie w formacie JPEG: priorytet jasnych partii obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Podsumowanie: ustalanie ekspozycji dla plików RAW i JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Rozdział 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Już to masz. Teraz spraw, by dla Ciebie zagrało Techniki oświetleniowe z wykorzystaniem lampy błyskowej Dobre oświetlenie: to, co wyróżnia najbardziej . . . . . . . .42 Rzuć garść fotonów w kierunku ściany, czyli odbicia część I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Jeszcze jedna garść fotonów, czyli odbicia część II . . . . .46 Ściany w innym kolorze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48 Fotonami w świadka: odbicie od koszuli. . . . . . . . . . . . . . .50 Czy jest coś lepszego niż koszula: odbicie od blendy . . .52 Zrównoważenie ekspozycji światła zastanego ze światłem fl esza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Zmiana szerokości snopa światła lampy błyskowej. . . . .58 Piękne winiety: sztuczka ze snopem światła w ujęciach niepozowanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 • 10 • Rozdział 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Niech stanie się jasność Techniki oświetleniowe z wykorzystaniem zewnętrznej lampy błyskowej Nie musisz wydać fortuny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 Wykorzystanie parasola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65 Twój asystent musi zająć najlepszą pozycję . . . . . . . . . . . .67 Oświetlenie z ukosa to Twój sprzymierzeniec . . . . . . . . . .69 Zdjęcia bez użycia parasola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Fotografowanie dużych grup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 Ustawianie grup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 Kontrola kontrastu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78 Ściana światła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 Oświetlenie hollywoodzkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83 Oszukiwanie synchronizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Wykorzystanie kolorowych fi ltrów żelowych. . . . . . . . . . .90 Odbicie światła od podłogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96 Długie cienie tancerzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97 Dodanie trzeciego źródła światła do oświetlenia uroczystości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Lampy błyskowe i problemy z cieniem . . . . . . . . . . . . . . 102 Lampy błyskowe i problemy z odblaskami. . . . . . . . . . . 106 Rozdział 5 . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Bądź coraz lepszy Niech w Twoich ślubnych zdjęciach zagra swoją rolę oświetlenie tylne CMOK — Czarująca Metoda Oświetlania w Kościele. . . 112 CMOK — Czarująca Metoda Oświetlania w Każdym innym miejscu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Światło konturowe i welon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Oświetlenie tła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Z-Ray w fotografi i ślubnej i portretowej . . . . . . . . . . . . . 127 EMOCJE UCHWYCONE ŚWIATŁEM • 11 • EMOCJE UCHWYCONE ŚWIATŁEM • 12 • Rozdział 6 . . . . . . . . . . . . . . . . 133 O nie, zapomniałem flesza! Wykorzystanie naturalnego światła Wpuść promienie słońca: światło wpadające przez okno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Wychodzimy na zewnątrz: światło „werandowe” . . . . . 140 W ogrodzie — naturalne światło w plenerze. . . . . . . . . 143 Rozdział 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Naucz się widzieć inaczej Reguły kompozycyjne Zasada kwadratów kompozycyjnych i reguła trójpodziału. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Symetria środkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Symetria punktu przecięcia się linii. . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Linie horyzontu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Powtarzające się elementy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Wewnętrzne ramy: kadr w kadrze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Punkt zbiegu: stąd do nieskończoności. . . . . . . . . . . . . . 166 „Wskazówki” kompozycyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Najlepsze narzędzie kompozycyjne: ogniskowa. . . . . . 170 Rozdział 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Aparaty, obiektywy, lampy, o rety! Co znajduje się w mojej torbie z wyposażeniem Aparaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Obiektywy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 A co ze światłem? Najważniejszy sprzęt oświetleniowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Jakiej torby używam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Rozdział 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Chodź ze mną Etapy pracy podczas ceremonii ślubnej Część 1. Przygotowania do ślubu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Część 2. Początek pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Część 3. Ceremonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Część 4. 17 kroków przy wykonywaniu fotografi i „po odejściu od ołtarza”. . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Część 5. Jeszcze więcej zdjęć „po odejściu od ołtarza”. . . .213 Część 6. Zdjęcia „z autorskim podpisem”. . . . . . . . . . . . . 216 Część 7. W drodze na przyjęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Rozdział 10 . . . . . . . . . . . . . . . 223 Opowiadaj ze mną Etapy pracy podczas przyjęcia Część 8. Fotografowanie sali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Część 9. Zdjęcia niepozowane podczas godziny koktajlowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Część 10. Zdjęcia przy stołach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Część 11. Pierwszy taniec i taniec z rodzicami. . . . . . . . 234 Część 12. Krojenie tortu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 Część 13. Ujęcia niepozowane w czasie wolnych tańców. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Część 14. Rzucanie bukietu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 Część 15. Rzucanie podwiązki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 Część 16. Ujęcia niepozowane podczas szybkiego tańca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Część 17. Niepozowane zbliżenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Część 18. Ujęcia niepozowane w świetle zastanym. . . 253 Część 19. Jak sprawić, by zdjęcia ślubne były wyjątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Część 20. Zdjęcia na zakończenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Rozdział 11 . . . . . . . . . . . . . . . 265 Podsumowanie Końcowa prezentacja Skorowidz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 EMOCJE UCHWYCONE ŚWIATŁEM • 13 • Chodź ze mną Etapy pracy podczas ceremonii ślubnej O oświetleniu i technikach pracy z aparatem fotografi cznym możemy rozmawiać w nieskoń- czoność. Przekazałem Ci już wiele informacji, więc może teraz zabiorę Cię z sobą na ślubną sesję? Pokażę Ci każdy krok, począwszy od pakowania toreb ze sprzętem, zanim wyjedziemy, aż po pożegnanie się z rodziną naszych klientów na koniec uroczystości. pożegna Podzieliłem dzień uroczystości na dwa rozdziały: ślub i przyjęcie. Ten rozdział dotyczy ślu- Podzieliłem dzień uroczystości na dw bu, od przygotowań do ceremonii, fotografowanie p bu, od przygotowań do ceremonii, fotografowanie przygotowujących się druhen, po samą uro- czystość i jej ofi cjalne aspekty, aż do odjazdu na przyjęcie. N czystość i jej ofi cjalne aspekty, aż do odjazdu na przyjęcie. Następny rozdział dotyczy wszyst- kich aspektów przyjęcia, włączając w to fotografi e robione w ostatn kich aspektów przyjęcia, włączając w to fotografi e robione w ostatniej chwili, gdy już paku- jemy się do wyjścia. jemy się do wyjścia. Zapraszam, wskakuj na miejsce dla pasażera i jedziemy… Zapraszam, wskakuj na miejsce dla pasażera i jedziemy… 199 199 Przygotowania PPPPPPPrrrrrrrzzzzzzzyyyyyygggggggooooooottttttooooooowwwwwwwaaaaaannnnnnniiiiiiiaaaaaa Część 1. CCCCCCCzzzzzzzęęęęęęśśśśśśśśćććććć 111111..... do ślubu doo ślubu dddddddoooooo śśśśśśśllllllluuuuuuubbbbbbbuuuuuuu Zacznijmy od tego, co najważniejsze, skupmy się ZaZaccznijmy od tego, co najważniejsze, skupmy się i przygotujmy do pracy. A oto kroki, które podejmuję i przygotujmy do pracy. A oto kroki, które podejmuję w tym celu: w tym celu: Krok pierwszy Dla mnie ten pierwszy krok polega na założeniu folderu klien- ta — robię to na cztery lub pięć dni przed ślubem — przejrze- niu wszystkich informacji, jakie posiadam na temat ślubu (czas, lokalizacja itp.), i wszystkich dodatkowych uwag, jakie ja lub mój zespół wynotowaliśmy sobie na temat danego wydarzenia. Po przejrzeniu wszystkich szczegółów kontaktuję się z panną mło- dą i jeszcze raz upewniam się podczas rozmowy z nią, czy posia- dane przeze mnie informacje są wiarygodne. Zawsze pytam, czy jest jeszcze coś, o czym powinienem wie- dzieć. Może pojawią się jacyś specjalni członkowie rodziny czy przyjaciele, którzy przyjadą z daleka, a których powinniśmy sfo- tografować? Czy powinniśmy wiedzieć o  jakichś wyjątkowych relacjach rodzinnych? Czy od czasu naszej ostatniej rozmowy o ślubie zaszły jakiekolwiek zmiany? Czy dziadkowie albo star- si krewni będą uczestniczyć w całej uroczystości, czy może ze względu na wiek lub stan zdrowia tylko na jej początku? Czy ma wydarzyć się coś specjalnego? Podczas tej rozmowy z pan- mama wydarzyć się coś specjalnego ną młodą (a czasami również z jej matką) otrzymuję wszystkie ną młodą (a czasami również z je szczegółowe dane, których potrzebuję. Wtedy precyzyjnie usta- szczegółowe dane, których potrze lam chronologiczny harmonogram wydarzenia. lam chronologiczny harmonogram Krok drugi Krok drugi Teraz przejdźmy do przygotowania sprzętu fotografi cznego. Teraz przejdźmy do przygotowa Pracujemy w  czasie uroczystości w  trzyosobowym zespole. Ja Pracujemy w  czasie uroczystości jestem głównym fotografem i pomaga mi asystent, który nosi jestem głównym fotografem i po moją torbę z wyposażeniem, sprzęt oświetleniowy i wszystko, moją torbę z wyposażeniem, spr co jest mi potrzebne. Ten asystent to również osoba zajmująca co jest mi potrzebne. Ten asysten się oświetleniem, a jego zadanie nie polega wyłącznie na tym, się oświetleniem, a jego zadanie by domyślał się, jakie kolejne ujęcie chcę wykonać, ale przede by domyślał się, jakie kolejne uję wszystkim przez cały czas na pilnowaniu tego, aby zewnętrzna wszystkim przez cały czas na piln lampa błyskowa zawsze znajdowała się we właściwym miejscu. Trzeci członek naszego zespołu pomaga przy przewoże- niu sprzętu z  miejsca na miejsce i  odpowiednim oświetleniu sali podczas przyjęcia. Ale jego podstawową rolą jest pełnie- nie funkcji drugiego fotografa. Do niego należy wychwyty- wanie i fotografowanie wydarzeń, które nie rozgrywają się na pierwszym planie. Z reguły kieruje się on własnym wyczuciem, ja udzielam tylko kilku wskazówek. To oznacza, że przygotowu- jemy przed wyjazdem dwie torby ze sprzętem. Krok trzeci Moja druga torba ze sprzętem jest skromniejszą wersją pierw- szej (opisanej dokładnie w rozdziale 8.). Dla mnie ważne jest to, by sprzęt był świetnie przygotowany — obiektywy wypolero- wane i wyczyszczone, karty pamięci sformatowane, sensory od- kurzone, a data i godzina we wszystkich aparatach — zsynchro- nizowane (zdjęcie 1.). W aparacie nie może znajdować się karta pamięci, na której są zdjęcia z poprzednich sesji. Wszystkie karty muszą zostać przejrzane i sformatowane przed imprezą. W dniu uroczystości dokładnie synchronizujemy czas w aparatach. To ułatwia potem pracę w Lightroomie 2, bo zdjęcia łatwo posortować. Zdjęcie 1 Zdjęcie 1 • 200 • Rozdział 9. EMOCJE UCHWYCONE ŚWIATŁEM Zdjęcie 2 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 3 Krok czwarty Następny krok to naładowanie akumulatorów. Ładuję akumula- tory wszystkich elementów mojego systemu Quantum i apara- tu fotografi cznego dzień przed uroczystością. Zabieramy z so- bą trzy zestawy akumulatorów Quantum: dwa komplety Turbo 2×2, które mają dużą wydajność i wystarczają na całe lub nie- mal całe wydarzenie, i akumulatory Quantum Turbo SC, bardzo lekkie, ale mniej wydajne (podczas wesela moi asystenci bardzo doceniają małą wagę tych baterii). Więc, zasadniczo, mamy ich aż za dużo na jedną imprezę. Krok piąty Zabieramy z sobą cztery aparaty fotografi czne. W mojej torbie mam Canona 5D Mark II i Canona 7D wraz z obiektywami (zdję- cie 2.). Opisałem ten sprzęt w rozdziale 8. Druga torba zawiera dwa Canony 40Ds. Każdy aparat fotografi czny ma zestaw aku- mulatorów i  akumulatory zapasowe wraz z  ładowarką, które przydaje się nam, jeśli musimy zmienić baterie w trakcie pracy. Mimo że pracujemy bardzo intensywnie, takie sytuacje napraw- dę należą do rzadkości. Nowoczesne akumulatory w  aparacie (i we fl eszu także) wydają się działać w nieskończoność. Myślę, że to zasługa wysokich wartości ISO — dzięki nim wyzwalany błysk zużywa mniej mocy. Krok szósty Ładuję akumulatory do lampy Canon 580EX II w  dniu ślubu. Wciąż używam zestawu Eveready NiCd, który kupiłem kilka lat temu — jest świetny. Jedyny problem, na jaki się natknąłem, po- lega na tym, że nie trzymają zbyt długo, jeśli naładuję je dzień wcześniej. Wiem, że inne akumulatory trzymają o wiele dłużej, ale nigdy nie myślałem o ich zmianie. Naładowanie ich w dniu ślubu sprawia, że działają świetnie i  wystarczają na cały czas trwania imprezy. Na wszelki wypadek zabieram z  sobą ładowarkę (zobacz zdjęcie 3.). Mieszczą się w niej cztery baterie AA NiCd — moż- na je naładować w około 15 minut. Generalnie do zdjęć wyko- rzystuję jedną lampę, co daje mi „podwójny” zapas baterii NiCd w mojej torbie. Krok siódmy Musimy również sprawdzić sprzęt oświetleniowy. Od lat uży- wam swoich starych, sprawdzonych lamp White Lightning. Pakuję dwie do torby ze sprzętem oświetleniowym razem z po- trzebnymi statywami i 15-metrowymi przedłużaczami. W pracy używamy tylko jednej z nich, ale zawsze dobrze mieć z sobą dru- gą w zapasie. Moi asystenci czule nazywają tę torbę „workiem na śmieci”, ponieważ wydaje się, że mieści więcej rzeczy, niż kie- dykolwiek moglibyśmy potrzebować, i że waży tonę lub dwie. To wszystko zabieramy z sobą na ślub. Ilość wyposażenia wy- daje się duża, ale muszę przyznać, że wywodzę się ze starej szko- ły, która uczyła: „Bądź przygotowany na coś, co się może zdarzyć, ponieważ prawdopodobnie się zdarzy”. zdarzy . ę mo Etapy pracy podczas ceremonii ślubnej • 201 • eremoni Część 2. CCCCCCCzzzzzzzęęęęęęśśśśśśśćććććć 222222..... Początek pracy PPPPPPPoooooooccccccczzzzzzząąąąąąąttttttteeeeeeekkkkkk pppppprrrrrrraaaaaaccccccyyyyyyy Teraz nadchodzi czas, aby mój zespół udał się na miej- TeTeraraz z nadchodzi czas, aby mój zespół udał się na miej- sce, w którym odbywa się ślub, i rozpoczął pracę. sce, w którym odbywa się ślub, i rozpoczął pracę. Krok pierwszy Pojawiamy się w studiu na blisko godzinę przed rozpoczęciem pracy. Omawiamy wszystkie szczegóły dotyczące ślubu i  roz- dzielamy zadania. Krok drugi Przybywamy na miejsce na około 30 minut przed planowa- nym czasem rozpoczęcia pracy. To daje nam szansę obejrzenia miejsc, w których będziemy robić zdjęcia grupowe i specjalne fotografi e państwa młodych. To także umożliwia nam zapozna- nie się z doradcami ślubnymi, kwiaciarzami, technikami oświe- tleniowymi, personelem hotelowym i  tak dalej. Ta „procedura towarzyska” sprawia, że w ciągu reszty dnia wszystko toczy się totowwarzyska” sprawia, że w ciągu gładko, a cała obsługa wesela pracuje jak jeden zespół. gładko, a cała obsługa wesela pra Krok trzeci Krok trzeci Z reguły, jeżeli wydarzenie ma miejsce w wielkim hotelu, puka- Z reguły, jeżeli wydarzenie ma m my do drzwi pokoju panny młodej, by zaanonsować nasze przy- my do drzwi pokoju panny młode bycie i  by dowiedzieć się, jak idą przygotowania. Dziewczęta bycie i  by dowiedzieć się, jak id zwykle są wtedy na etapie układania włosów i kończenia maki- zwykle są wtedy na etapie układa jażu. Bardzo lubię robić zdjęcia w takich właśnie chwilach. jażu. Bardzo lubię robić zdjęcia w  Moje pierwsze zdjęcia to z regu Moje pierwsze zdjęcia to z reguły fotografi e panny młodej, jej druhen i innych kobiet z rodziny przygotowujących się do uro- druhen i innych kobiet z rodziny czystości (zdjęcie 1a i 1b). Robię je, jak już mówiłem, albo w ho- czystości (zdjęcie 1a i 1b). Robię j telu, albo w domu panny młodej, a czasami w specjalnie do tego telu, albo w domu panny młodej, celu przeznaczonym pomieszczeniu w kościele. celu przeznaczonym pomieszczen Krok czwarty Następnie szukamy pana młodego, jego drużby i rodziców oraz próbujemy zrobić im także kilka zdjęć (zdjęcie 2.). Muszę przy- znać, że bardziej ekscytująca praca to fotografowanie kobiet. Faceci zwykle po prostu się kręcą, grają w karty, piją piwo albo oglądają mecz w telewizji. Niemniej jednak jest to ważna część dnia i musi zostać zarejestrowana. Wiele z tych zdjęć powstaje przy świetle zastanym, ale cza- sem korzystam z lampy błyskowej (czasem wyzwalanej zdalnie, a  czasem zamontowanej do aparatu), aby uzyskać ciekawsze, kierunkowe oświetlenie sceny (zobacz rozdział 3.). Zdjęcie 1a Zdjęcie 1b • 202 • Rozdział 9. EMOCJE UCHWYCONE ŚWIATŁEM Zdjęcie 3 Zdjęcie 2 Zdjęcie 4a Zdjęcie 4b Krok piąty W tym momencie zwykle znów sprawdzamy, jak idą przygoto- wania panny młodej na chwilę przed uroczystością. To wspania- ły moment na uchwycenie jakichś szczegółów: gdy ktoś zapina jej suknię lub zakłada biżuterię albo gdy matka upina jej welon we włosach (zdjęcie 3.). To także doskonała okazja do uchwycenia cudownych, czę- sto pełnych emocji zdjęć ojca panny młodej, widzącego cór- kę w  sukni ślubnej po raz pierwszy — możemy zarejestrować wszystkie reakcje, wyjątkowe chwile, niesamowite emocje. W tej części robimy tylko kilka zdjęć, ponieważ wiemy, że nie- wiele z nich znajdzie się w ślubnym albumie. Wiemy także, że uchwycenie jednego wyjątkowego wyrazu twarzy czy wspania- łych emocji może stać się niepowtarzalnym dodatkiem do ślub- nych wspomnień. Krok szósty Często zaczynamy swoją pracę na trzy godziny przed ceremo- nią. Mógłbyś pomyśleć, że jestem szalony, ale postępuję w ten sposób od lat. Jest to wcześniej uzgodnione z parą młodą i da- je nam wiele okazji do zrobienia ujęć grupowych i specjalnych Zdjęcie 4c zdjęć ślubnych, które uwielbiają nasi klienci (zobacz zdjęcie 4a i  4b). Jedną z  największych atrakcji tej wstępnej sesji ślubnej jest moment, w  którym nasza para widzi się po raz pierwszy. Uzgadniamy z naszymi klientami, gdzie to spotkanie się odbę- dzie. Gdy wszyscy są przygotowani, panna młoda wchodzi i apa- raty fotografi czne zaczynają pracować (zdjęcie 4c). Ciąg dalszy na następnej stronie Etapy pracy podczas ceremonii ślubnej • 203 • EMOCJE UCHWYCONE ŚWIATŁEM Zdjęcie 5a Zdjęcie 5b Zdjęcie 5c Zdjęcie 5d Zdjęcie 6a Zdjęcie 6b • 204 • Rozdział 9. Krok siódmy Następna seria zdjęć wykonywana jest zwykle w  kościele (albo w  innym miej- scu, gdzie odbywa się ceremonia). Przybywamy na miejsce, analizujemy je i robimy kilka zdjęć. Są wśród nich widoki plenerowe, zbliżenia kościoła, detale ar- chitektoniczne, program ślubu, aranżacje kwiatowe, księga gości i inne interesują- ce szczegóły (zdjęcie 5a i 5b). Dość dokładnie fotografujemy też wnętrze kościoła, włączając w  to szero- kokątne ujęcia samej świątyni, zbliżenia kwiatów i świec oraz różnych ujęć z przo- du i z tyłu kościoła, które mogą stać się zdjęciami wykorzystywanymi jako tło i ciekawymi dodatkami w fi nalnym albu- mie ślubnym (zobacz zdjęcie 5c i 5d). To właśnie w tym momencie zaczynamy fo- tografować niektórych przybywających gości, osoby rozdające program imprezy, mistrzów ceremonii i witających gości ro- dziców państwa młodych. Krok ósmy Chcemy uchwycić narzeczonych wcho- dzących do kościoła i  udających się w  miejsce, w  którym będą czekać na rozpoczęcie ceremonii. Jeżeli czas na to pozwala, robimy zdjęcia panu młode- mu oczekującemu na swą przyszłą żo- nę w tych ostatnich minutach przed roz- poczęciem ceremonii. To wspaniały mo- ment na zrobienie kilku cudownych, peł- nych emocji fotografi i panny młodej i jej orszaku, a  także pana młodego, jego drużby i  innych bliskich mu osób (zdję- cie 6a i 6b). Na tym kończy się akt I. A teraz zaczy- na się ceremonia. CCCCCCC zzzzzzz ęęęęęę śśśśśśś ććććććć 3333333 .... C z ę ś ć 3 . C e r em o n i a CC ee rr eemm oo nn ii a CCCCCCC eeeeeeee rrrrrrr eeeeeemmmmmmm ooooooo nnnnnn iiiiiii aaaaaa Omówmy teraz samą ceremonię. Oczywiście, to naj- Omówmy teraz samą ceremonię. Oczywiście, to naj-j- ważniejszy moment dnia i powinniśmy w tych chwi- ważniejszy moment dnia i powinniśmy w tych chwi- lach pracować szybko, a zarazem elegancko. Pozwól, lach pracować szybko, a zarazem elegancko. Pozwól, że pokażę Ci kolejne kroki, aby lepiej omówić poszcze- że pokażę Ci kolejne kroki, aby lepiej omówić poszcze- gólne etapy ceremonii. Oto one: Krok pierwszy To czas przejścia orszaku weselnego. Panna młoda, druhny i oj- ciec panny młodej ustawiają się w rzędzie z tyłu kościoła. Bardzo lubię ujmować na zdjęciach interakcje zachodzące pomiędzy ni- mi podczas tych krótkich chwil (zobacz zdjęcie 1a i 1b). Mój asy- stent jest zwykle ustawiony w przedniej części kościoła po pra- wej stronie. Robi zdjęcia siedzącym matkom i dziadkom, a tak- że nadchodzącemu orszakowi dru- hen. Jego aparat fotografi czny jest przełączony w  tryb ciągłego usta- wiania ostrości, dzięki czemu może on z  łatwością śledzić ludzi idących wzdłuż nawy. Wszystkie ujęcia po- wstają bez użycia jakiejkolwiek lam- py błyskowej. Krok drugi Nie jestem wielkim entuzjastą foto- grafowania każdej z druhen nadcho- dzących w  kierunku ołtarza. Takie ujęcia nie oddają tego, co widzi pan- na młoda, która patrzy na nie, idące od wejścia do kościoła aż pod ołtarz. Poza tym mam już zdjęcia wszyst- kich druhen zrobione o wiele wcze- śniej, w  czasie gdy przygotowywa- ły się do uroczystości razem z panną młodą lub same. Ciąg dalszy na następnej stronie Etapy pracy podczas ceremonii ślubnej • 205 • Zdjęcie 1a Zdjęcie 1b Zdjęcie 2 EMOCJE UCHWYCONE ŚWIATŁEM Dlatego właśnie robię ujęcie orszaku, patrząc z tyłu kościo- ła i zawierając w obrazie kilka druhen idących ku ołtarzowi (zo- bacz zdjęcie 2.). Gdy ostatnia druhna wyjdzie już w  stronę oł- tarza, a panna młoda stoi spokojnie ze swoim ojcem, czekając, aż dziewczyna dotrze na miejsce, biorę mój szerokokątny obiek- tyw, ustawiam go nisko nad ziemią i robię zdjęcie panny młodej i jej ojca, uzyskując naprawdę niezwykłą fotografi ę. Krok trzeci Następnie przechodzę mniej więcej do połowy nawy i  zajmu- ję miejsce w wolnej ławce. Z tej pozycji mogę zrobić wspaniałe zdjęcie panny młodej i jej ojca nadchodzących w kierunku ołta- rza. Robię więcej niż jedno zdjęcie, dzięki czemu mogę uchwycić wszystkie emocje zarówno na twarzy panny młodej, jak i jej ojca. Później szybko przechodzę na przód kościoła lewą nawą boczną i robię zdjęcie ojca przekazującego rękę córki panu mło- demu (zdjęcie 3.). Przez cały ten czas mój asystent zajmujący się oświetleniem pamięta, gdzie powinien się znajdować, abym mógł uchwycić początek ceremonii — na godzinie 8 (pamiętasz tarczę zegara z rozdziału 4.?) po drugiej stronie kościoła. Krok czwarty Jeżeli to katolicka ceremonia, trwa dłużej, więc stoję z  przo- du, w lewej nawie kościoła, tylko przez kilka minut, starając się uchwycić emocje na twarzach rodziców panny młodej, druhen, a jeśli to możliwe, także dziadków (zdjęcie 4.). Te zdjęcia zawsze są robione bez fl esza, więc nasza praca jest dyskretna, a hałas nie zakłóca przebiegu ceremonii. Krok piąty Potem wracam na tył kościoła, by dalej fotografować uroczy- stość (zdjęcie 5a i 5b). Używam w tym celu niemal wszystkich obiektywów, począwszy od „rybiego oka” — Sigmy 8 mm — aż do Canona 70 – 300 mm IS. Nigdy nie używam statywu, dlate- Zdjęcie 3 Zdjęcie 4 Zdjęcie 5a Zdjęcie 5b • 206 • Rozdział 9. wartości ISO w tym przypadku są dla mnie zbawienne. Jeżeli to jest pełna katolicka msza, mogę założyć teleobiektyw na jeden z moich Stabilizacja obrazu i wysokie aparatów, bardzo cicho i dyskretnie przejść lewą nawą na przód kościoła i zrobić kilka dobrych zbliżeń panny młodej i pana młodego, księdza, druhen, rodziców panny młodej i gości (patrz zdjęcia 6a i 6b). go obiektywy z funkcją stabilizacji obrazu są tak ważne, jeśli chodzi o moje wyposażenie. Statywy spowalniają pracę, są nieporęczne i nie pozwalają dyskretnie przemieszczać się w obrębie kościoła. Krok szósty Jeśli tylko istnieje taka możliwość, wchodzę na balkon i zawsze próbuję z tego miejsca zro- bić kilka ujęć (zdjęcie 7.). Ewentualnie wysy- łam tam mojego asystenta, a sam robię zdję- cia na dole. I tym razem, robiąc zdjęcia z balko- nu, wykorzystuję pełen zakres ogniskowych. Krok siódmy Gdy ceremonia ma się ku końcowi, przecho- dzę w  miejsce znajdujące się mniej więcej w  1/3 nawy, patrząc od dołu. Mój asystent jest na właściwym miejscu, gdy ksiądz ogła- sza, że państwo młodzi stali się mężem i żo- ną. Chwytam tę chwilę za pomocą teleobiek- tywu, ustawiając wysoką wartość ISO (zdjęcie 8.). Ani w tej chwili, ani podczas całej ceremo- nii nie używam żadnej lampy błyskowej. Krok ósmy Następnie zmieniam aparat na taki z zamo- cowaną lampą, aby zrobić serię zdjęć pa- ry idącej ku wyjściu nawą główną. Gdy pań- stwo młodzi zbliżają się do mnie, robię kil- ka zdjęć, kiedy patrzą na siebie nawzajem, uśmiechają się i  witają z  gośćmi, a  następ- nie wracają na przód kościoła (zdjęcie 9.). Pracowałem na tak wielu ślubach, że nauczy- łem się dość dobrze chodzić tyłem. Krok dziewiąty Nie namawiam państwa młodych do okazy- wania sobie uczuć i pozowania — niektórzy fotografowie tak robią, ale ja nigdy nie dąży- łem do tego, by „wykorzystać” moment. Nie proszę, żeby się zatrzymywali czy całowali ani by patrzyli w  kierunku aparatu, nie wy- magam innych tego typu zachowań, które często widzimy udokumentowane na zdję- ciach. Wolę zrobić jak najlepsze zdjęcia uj- mujące naturalne zachowania i emocje oraz fotografować to, co rzeczywiście się wydarza (zdjęcie 10.). EMOCJE UCHWYCONE ŚWIATŁEM Zdjęcie 6a Zdjęcie 6b Zdjęcie 7 Zdjęcie 8 Zdjęcie 10 Zdjęcie 9 Kiedy cofasz się w dół nawy, upewnij się, że nie stoi za Tobą operator kamery wideo czy kościelny, na których niechcący mógłbyś wpaść. Uważaj także na takie elementy jak na przykład chrzcielnica, które mogą znaleźć się na Twojej drodze. Ciąg dalszy na następnej stronie Etapy pracy podczas ceremonii ślubnej • 207 • EMOCJE UCHWYCONE ŚWIATŁEM Zdjęcie 11a Zdjęcie 11b Zdjęcie 11c • 208 • Rozdział 9. Krok dziesiąty Następnie z  ławek wy- chodzą druhny i drużbo- wie, a  także rodzice — i  wtedy zaczyna się ści- skanie, całowanie i skła- danie życzeń. Jestem na miejscu, aby uchwycić to wszystko — nieustan- nie zmieniam pozycję, okrążam parę i  staram się uchwycić wszystkie te łzy, uśmiechy, uściski i pocałunki. Zdjęcie 12 Krok jedenasty Istnieje kilka scenariu- szy wydarzeń, jeśli cho- dzi o wyjście młodej pary z kościoła. Na jednym ze ślubów, gdy goście opuścili kościół i czekali na parę młodą, obsługa ustawiła ich po obu stronach i wręczyła im pojemniczki z płynem do pusz- czania baniek mydlanych. Gdy państwo młodzi się pojawili, goście byli już przygotowani. Większość dzieci już od jakiegoś czasu nie próżnowała i bańki pojawiły się dosłownie wszędzie (zdjęcie 11a). To wspaniały moment na wykorzystanie obiektywu szero- kokątnego (zobacz zdjęcie 11b). W tej chwili proszę także moje- go drugiego fotografa, aby uchwycił wychodzącą z kościoła pa- rę młodą z tyłu, a także by zrobił zdjęcie, gdy nowożeńcy kierują się do limuzyny (zdjęcie 11c). Kiedy robię zdjęcia, stojąc z  przodu, uważam na to, aby nie było na nich mojego asystenta — by para młoda go zasłoniła. Uzyskujemy wspaniałe zdjęcia, gdy państwo młodzi przechodzą przez szpaler gości, wsiadają do limuzyny i odjeżdżają. Bardzo lu- bię zdjęcia obejmujące szeroki plan, z młodymi wsiadającymi do samochodu czy też już znajdującymi się w jego wnętrzu. Gdy li- muzyna odjeżdża, mogę ponownie wykadrować zdjęcie, ujmując na nim gości, i zasygnalizować im ręką, by pomachali odjeżdżają- jeżdżają cym nowożeńcom. żeńcom. Para młoda wychodzi, okrąża kościół i wraca do środka. Często wyjście z kościoła jest tylko pozorowane. Goście rozchodzą się, a my mamy możliwość zrobienia dodatkowych zdjęć pary czy zdjęć grupowych (zdjęcie 12.). C z ę ś ć 4 . 17 k r o k ów CCCCCCC zzzzzzz ęęęęęę śśśśśśś ćććććć 4444444 .... 1111111777777 kkkkkkk rrrrrr ooooooo kkkkkkk óóóóóówwwwww p r z y w y ko n ywa n i u pppppp rrrrrr zzzzzzz yyyyyy wwwwwww yyyyyy kkkkkkooooooo nnnnnnn yyyyyyywwwwwwwaaaaaa nnnnnn iiiiii uuuuuuu f o t o g r a f i i fffffff ooooooo tttttt ooooooo gggggg rrrrrrrr aaaaaa fffffff iiiiiii iiiiiii „ p o o d e j ś c i u „„„„„ ppppppp ooooooo oooooo ddddddd eeeeeee jjjjjjj śśśśśśś cccccc iiiiii uuuuuuu o d o ł t a r z a ” ooooooo dddddd oooooo łłłłłł ttttttt aaaaaaa rrrrrrr zzzzzzz aaaaaa ””””” oo d oo łł tt a rr zz a „Fotografie po odejściu od ołtarza” to termin, które- „Fotografie po odejściu od ołtarza” to termin, które- go używam do opisania zdjęć z uroczystości ślubnej go używam do opisania zdjęć z uroczystości ślubnej wykonanych w chwili, gdy kończy się ceremonia ślub- wykonanych w chwili, gdy kończy się ceremonia ślub- na — są to ujęcia pary młodej, rodziny i gości. Używam na — są to ujęcia pary młodej, rodziny i gości. Używam tej nazwy niezależnie od tego, gdzie odbywa się uro- czystość — w hotelu, w ogrodzie, w altanie czy też w kościele, w przedniej, ołtarzowej części. Na zrobienie wszystkich tych zdjęć przeznaczam około 35 minut. Proszę państwa młodych o wystąpienie do przodu i ustawie- nie się w centrum przedniej części kościoła, jeśli oczywiście jest to najlepsze miejsce do fotografowania grup. Zwykle tylna część kościoła nie jest odpowiednia do tego celu. Nienawidzę usta- wiania grup na schodach — to stare i niemodne. Kiedy pracuję z rodziną panny młodej, grupa generalnie jest nieduża, więc wo- lę, aby państwo młodzi stali po prostu na kościelnej posadzce. Krok czwarty Kiedy ustawiam pań- stwa młodych, za- wsze pilnuję, aby pan młody znalazł się po lewej stronie, tak aby jego butonierka była widoczna, i  by objął pannę młodą prawą ręką (zdjęcie 2.). Krok piąty Państwo młodzi po- winni być zwróceni do siebie nawzajem pod kątem 45 stop- ni, muszą też wysunąć stopy lekko w  stro- nę aparatu i przenieść ciężar ciała do tyłu. Zdjęcie 2 Ciąg dalszy na następnej stronie Etapy pracy podczas ceremonii ślubnej • 209 • Zdjęcie 1 W tej sekcji i w kolejnej opiszę 24 szybkie kroki prowadzące do uzyskania tego typu fotografi i w najbardziej efektywny sposób. Efektywnie oznacza szybko i profesjonalnie, przy czym fotogra- fowane osoby mają się oczywiście korzystnie prezentować na zdjęciach. Oto te kroki: Krok pierwszy Znajdź kogoś — starszego drużbę lub druhnę — kto pomoże Ci zebrać wszystkich gości, członków rodziny, dziadków i inne osoby, które państwo młodzi chcą widzieć na tych grupowych ujęciach. Krok drugi Zwykle usadzam wszystkie te osoby w ławkach po lewej stro- nie kościoła. To pozwala mojemu asystentowi swobodnie po- ruszać się po prawej stronie, ustawiając lampę. Każę im usiąść nieco dalej — począwszy od piątej czy szóstej ławki — na tyle blisko, bym mógł ich poprosić do zdjęcia, ale na tyle daleko, by przypadkiem nie znaleźli się na którymś ze zdjęć. Wspominam także o  tym, że będę pracować szybko, i  bar- dzo ich proszę o nieużywanie ich własnych aparatów fotogra- fi cznych w czasie tej sesji — jeżeli ktoś inny również robi zdjęcia, niektórzy z gości mogą patrzeć w niewłaściwą stronę, a to może dość drogo kosztować państwa młodych, jako że trzeba będzie poświęcić o wiele więcej czasu na retusz zdjęć. Moim celem jest skończyć pracę ze wszystkimi w ciągu 20 – 30 minut, tak aby mo- gli udać się na przyjęcie. Krok trzeci Zawsze zaczynam pracę od rodziny panny młodej, a  potem przechodzę do rodziny pana młodego (zdjęcie 1.). Jako że ro- dzice panny młodej są zwykle gospodarzami przyjęcia, chcę jak najszybciej ich sfotografować, aby mogli udać się na przyjęcie i zacząć pełnić przynależne im obowiązki gospodarzy. EMOCJE UCHWYCONE ŚWIATŁEM W tym momencie nie poświęcam zbyt wiele uwagi trenowi pan- ny młodej — mój asystent chowa go za parą, więc nie jest widocz- ny w ujęciach grupowych. Jej sukni poświęcę kilka fotografi i tro- chę później. Krok szósty Następnie na scenie pojawiają się matka i ojciec panny młodej. Ustawiam ojca panny młodej obok niej, a jej matkę obok pana młodego. Proszę, żeby pan młody podał swojej teściowej ramię, jak gdyby miał ją poprowadzić. Uważam też na to, by nie poka- zywał mi dłoni, ale odwrócił nadgarstek, układając rękę bokiem, ponieważ tak lepiej się prezentuje. Krok siódmy Odpowiednie ustawienie stóp całej czwórki osób to istotna kwestia — każdy ma prezentować się jak najkorzystniej. Ojciec panny młodej powinien wysunąć prawą stopę nieco do przo- du, przenosząc ciężar ciała na lewą nogę. Proszę też, aby objął pannę młodą prawą ręką, wsuwając ją pod welon. Matka pan- ny młodej powinna wysunąć lekko lewą stopę w kierunku apa- ratu, a ciężar ciała przenieść na prawą nogę (zobacz zdjęcie 3.). Krok ósmy Następnie precyzyjnie ustawiam grupę, tak aby wszystkie twa- rze były zwrócone w stronę aparatu fotografi cznego i ustawio- ne równolegle do płaszczyzny fi lmu czy sensora CMOS. To waż- ne — dzięki temu grupa wygląda lepiej. Unikaj sytuacji, w której dana osoba obejmuje obiema rękami osoby znajdujące się po jej prawej i po lewej stronie. To sprawia, że zajmuje ona więcej miejsca w kompozycji, jej smoking czy garnitur rozciąga się (jeśli to mężczyzna) i generalnie przybiera pozę, która jest bardzo niekorzystna. Krok dziewiąty Jeżeli ktoś nosi okulary, proszę, żeby zsunął je delikatnie w dół, by zminimalizować odblask wywołany przez światło lamp błyskowych. Krok dziesiąty Następny krok to po prostu odpowiednia ekspresja pozujących osób. Każdy ma swoje metody, aby ją uzyskać. Ja sam nigdy ni- czego nie sugeruję. Myślę, że to nieodpowiednie i  nieprofe- sjonalne. Mogę wypróbować jakiś oklepany żart, poprosić, że- by zgromadzeni pokazali mi więcej zębów albo wciąż wołać: „Szerszy uśmiech, szerszy uśmiech, proszę!”. Najważniejsze jest to, by klient dobrze się czuł w Twoim towarzystwie, a wtedy oka- że swoje emocje w  najlepszy sposób. Ćwicz to, w  jaki sposób zwracasz się do klientów, aby było to niekrępujące i profesjonal- ne, a uzyskasz odpowiednią reakcję. Zdjęcie 3 • 210 • Rozdział 9. 9. Zdjęcie 4 EMOCJE UCHWYCONE ŚWIATŁEM Jest taki fotograficzny żart — kiedy na zdjęciu ma się znaleźć czyjś chłopak lub dziewczyna, ustaw ich zawsze z boku — wiesz, gdyby w przyszłości znikli z „rodzinnego w w prprprprprzyzyzyzyyszszszszszłołołołoł ścścścści i ii znzzz zzzieieieieiewcwcwcwcw zyzyzyzy horyzontu”, łatwo można ich odciąć ze zdjęcia. twwwwwo oooo momomomomoożnżnżnżnżna aaaa icicicicch h hhh ododododdcicicicic ąćąćąćąćąć z Ciąg dalszy na następnej stronie Ci i Ciąg dalszy na następnej stronie d l j t t Etapy pracy podczas ceremonii ślubnej • 211 • Etapy pracy podczas ceremonii ślubnej • 211 • Te „zbliżenia” stały się najpopularniejszymi zdjęciami grupowymi w albumach ślubnych w ostatnim czasie. Wciąż jednak robię kilka ujęć w pełnym planie, abym miał z czego wybierać. Zdjęcie 5 Krok jedenasty Przez wiele lat wykonywałem fotografi e grupowe, na których ujęte były pełne postacie osób. W ostatnich latach zacząłem jed- nak robić zbliżenia. Na zdjęciach, które robię obecnie, sylwetki są ucięte tuż nad kolanami lub tuż poniżej talii (zdjęcie 4.). Krok dwunasty Gdy zrobię już ujęcia w pełnym planie i ujmujące trzy czwarte sylwetek (plan amerykański — przyp. tłum.) fotografi e grupowe, zachęcam pozujących, aby się wzajemnie uścisnęli. W tym mo- mencie każdy może objąć, kogo chce. Namawiam ich, aby stanę- li jeszcze bliżej siebie — to zawsze jest bardzo efektowne ujęcie. Dzięki temu także często mogę umieścić w ślubnym albumie więcej niż jedną fotografi ę tej samej grupy. Moim zdaniem bar- dziej tradycyjna fotografi a grupy powinna być tą większą w  al- bumie, a bardziej spontaniczne ujęcie powinno znaleźć się obok niej. Takie „ściskane” zdjęcia stanowią silny punkt wśród nieofi cjal- nych, wesołych fotografi i, jakie prezentujemy naszemu klientowi. . Krok trzynasty Po sfotografowaniu panny młodej z  jej matką i  ojcem proszę, aby do grupy dołączyło jej rodzeństwo. Jeżeli ktoś z rodzeństwa ma małżonka i  dzieci, ich również zapraszam na środek (zdję- cie 5.). Jeżeli któreś z rodzeństwa jest ze swoim chłopakiem czy dziewczyną, robię jedną fotografi ę rodzinną bez tej dodatkowej osoby, a potem kolejną — z tą osobą na zdjęciu. EMOCJE UCHWYCONE ŚWIATŁEM Zdjęcie 6a Zdjęcie 6b • 212 • Rozdział 9. Krok czternasty Jeżeli na ślubie są obecni dziadkowie, proszę, żeby dołączyli do grupy jako następni. Zawsze ustawiam ich między panną a panem młodymi, w  środku grupy. Dziadkowie często mówią, że nie chcą stać pomiędzy nowożeńcami, ale wyja- śniam im, że są głowami rodziny i dlatego ma- ją prawo zająć centralną pozycję. Kolejny raz ro- bię zdjęcie w pełnym planie, trzy czwarte i „z ob- jęciem się”. Krok piętnasty Kiedy mam już te zdjęcia, muszę zrobić osobne ujęcie dziadków z młodą parą. Oni są już na miej- scu, więc po prostu proszę resztę rodziny o odej- ście. Robię kilka szybkich ujęć w pełnym planie, trzy czwarte i „z objęciem się” i  kończę tę serię (zdjęcie 6a i 6b). Krok szesnasty Następnie proszę, żeby państwo młodzi odeszli nieco dalej i robię kilka zdjęć samych dziadków — tych wyjątkowych osób w  życiu nowożeń- ców. Jeżeli obecni są wszyscy dziadkowie (dwoje ze strony matki i dwoje ze strony ojca), fotografu- ję każdą osobę albo parę oddzielnie. Czasami jesteśmy proszeni o zrobienie zdjęć również z dalszą rodziną. Te grupy mogą być cał- kiem duże i ich ustawienie może zająć sporo cza- su. Kościół to najlepsze miejsce na te ujęcia, po- nieważ kiedy już wszyscy udadzą się na przyję- cie, zebranie grupy osób razem może zająć pół wieczoru. Pamiętaj, że jeżeli robisz te fotografi e w kościele, musisz na to zaplanować dodatkowy czas. Powinieneś ustalić to podczas poprzedzają- cych uroczystość spotkań z młodą parą. Krok siedemnasty Powtórz wszystkie te kroki również podczas fo- tografowania rodziny pana młodego. To szyb- ki i efektywny sposób na ustawianie grup, który pozwoli Ci uzyskać wspaniałą serię zdjęć. C z ę ś ć 5 . CCCCCCC zzzzzz ęęęęęę śśśśśśś ćććććć 555555 .... Je s z c z e w i ę c e j JJJJJJJeeeeeee ssssssss zzzzzzz cccccc zzzzzzz eeeeeee wwwwww iiiiii ęęęęęę cccccc eeeeeee jjjjjj z d j ę ć „ p o o d e j ś c i u zzzzzzz ddddddd jjjjjjj ęęęęęę ććććććć „„„„„ ppppppp ooooooo ooooooo ddddddd eeeeee jjjjjj śśśśśśś cccccc iiiiii uuuuuuu o d o ł t a r z a ” oooooo dddddd oooooo łłłłłł tttttt aaaaaa rrrrrr zzzzzzz aaaaaa ””””” oo d oo ł t a rr zz a Następnie zajmujemy się wykonaniem drugiej serii Następnie zajmujemy się wykonaniem drugiej seriiii zdjęć — z druhnami i drużbami. zdjęć — z druhnami i drużbami. Krok pierwszy Kolejna ważna grupa, jeśli chodzi o fotografi ę, to druhny i druż- bowie. Najczęściej zdarza się tak, że mam już zdjęcia mężczyzn zrobione przed ceremonią razem z panem młodym, a także ko- biet — z panną młodą. A więc tym, czego potrzebuję, jest zbio- rowe zdjęcie wszystkich druhen i drużbów. Zawsze zaczynam od tradycyjnych ujęć, a kończę na zdjęciach „z objęciem się”. Najlepsze podczas pracy z bardzo dużą grupą jest to, że mo- żemy zrobić wspaniałą serię zdjęć, które rewelacyjnie prezentują się w ślubnym albumie. Przyjrzyj się takiej właśnie serii, aby zro- zumieć, o czym mówię. Zauważ, że zaczynam od bardzo tradycyjnej fotografi i (zdję- cie 1a). Potem przysuwam się ku grupie, a jednocześnie robię zbliżenie, ustawiając ostrość na parze młodej (zdjęcie 1b, 1c i  1d). Popatrz na reakcje druhen i  drużbów skupionych wokół nich, a także na to, jak na kolejnych zdjęciach widać, że coraz lepiej się bawią. Ta seria na pewno zajmie dwie strony ślubne- go albumu. Zdjęcie 1a Zdjęcie 1b Zdjęcie 1c Zdjęcie 1d Ciąg dalszy na następnej stronie Etapy pracy podczas ceremonii ślubnej • 213 • EMOCJE UCHWYCONE ŚWIATŁEM Zdjęcie 3 Zdjęcie 2 Krok drugi Niezwykle ważne jest to, by Twój asystent właściwie oświetlał scenę i by lampa zewnętrzna miała na tyle dużą moc, abyś bez problemu mógł bar- dzo szybko pracować. Jednym z moich sekretów sukcesu w tym przy- padku jest wysoka wartość ISO. Dzięki temu zarówno fl esz podłączony do aparatu, jak i zewnętrzna lampa błyskowa mogą pracować z mniej- szą mocą, co skraca czas ładowania i pozwala na naprawdę szybkie tem- po pracy. Krok trzeci Po sfotografowaniu obu rodzin i druhen oraz drużbów możemy na proś- bę panny młodej czy pana młodego zrobić kilka dodatkowych fotogra- fi i, na których znajdą się jacyś szczególnie ważni wujowie czy ciocie, ro- dzice chrzestni, wyjątkowi przyjaciele i tak dalej (zdjęcie 2.). Szybko koń- czymy tę serię zdjęć i wszyscy mogą udać się na przyjęcie. Krok czwarty Możesz zrobić fotografi ę państwa młodych ze świadkami. Ja, z reguły, nie robię tej fotografi i przy ołtarzu, ponieważ już ją mam — zrobiłem te zdjęcia podczas przygotowań do uroczystości, lecz od czasu do cza- su ktoś mnie o to prosi. Czasami też fotografuję młodsze druhny, dziew- czynki trzymające kwiaty i chłopców trzymających obrączki z parą mło- dą, każdą grupę z osobna (zdjęcie 3.). Ale z reguły te zdjęcia robię wcze- śniej, przed ceremonią. • 214 • Rozdział 9. Zdjęcie 4a EMOCJE UCHWYCONE ŚWIATŁEM Zdjęcie 4b Krok piąty Gdy już skończę pracę z dużymi grupami, potrzebuję jeszcze kilku minut wyłącznie dla pary młodej. Pierwsza fotografi a, jaką robię, to oni razem w pełnym planie, zwróceni delikatnie ku sobie, obejmu- jący się z jednej strony i patrzący w kierunku aparatu. Zawsze jest to pełny plan, pozwalający na ujęcie w całości sukni panny młodej, ze szczególnym uwzględnieniem trenu (zdjęcie 4a). Mój drogi, to dla nich naprawdę cenne zdjęcie — będą pokazywali je wnukom (zdjęcie 4b). Krok szósty Teraz, kiedy już są ustawieni, wykorzystuję moje obiektywy — robię kilka fotografi i, ustawiając różne wartości ogniskowej i  otrzymują dodatkowe różnorodne ujęcia panny młodej i pana młodego — od pełnego planu po ujęcia portretowe, do ramion (zobacz zdjęcie 5.). Krok siódmy Innym ważnym zdjęciem, które musimy zrobić, jest ujęcie całej po- staci panny młodej. Proszę, aby pan młody odszedł na bok, usta- wiam ładnie pannę młodą, sprawdzam, czy mój asystent stoi we właściwym miejscu, i naciskam spust migawki. Potem robię jeszcze jedno zdjęcie, robię zbliżenie i wykonuję kilka dodatkowych foto- grafi i panny młodej. Powtarzam tę sesję z panem młodym, ale nie robię mu już aż tylu zdjęć. Zdjęcie 5 Etapy pracy podczas ceremonii ślubnej • 215 • Część 6. CCCCCCCzzzzzzzęęęęęęęśśśśśśśćććććć 666666..... Zdjęcia ZZZZZZZdddddddjjjjjjjęęęęęęccccccciiiiiiiaaaaaa „„„„„zzzzzz aaaaaaauuuuuuutttttttooooooorrrrrrrssssssskkkkkkiiiiiimmmmmmm „z autorskim podpisem” ppppppoooooodddddddpppppppiiiiiissssssseeeeeeemmmmmmm””””” W częściach 4. i 5. omawiałem podstawy ujęć grupo- WW cczęściach 4. i 5. omawiałem podstawy ujęć grupo- wych, jakie musisz zrobić z udziałem drużbów, rodzi- wych, jakie musisz zrobić z udziałem drużbów, rodzi- ny i przyjaciół. W części 6. chcę Ci pokazać, jak dodać ny i przyjaciół. W części 6. chcę Ci pokazać, jak dodać kilka perełek do tej serii obrazów. Nazywam je zdjęcia- kilka perełek do tej serii obrazów. Nazywam je zdjęcia- mi „z moim podpisem” — to krótka seria, którą zawsze wykonuję podczas ślubu. Te zdjęcia sygnalizują styl, który rozpoznają moi klienci i od lat identyfi kują z fotografi ami wykonanymi przez Davida A. Zisera (patrz zdjęcia 1a, 1b i 1c). Opowiem Ci o nich i o trzech dodatko- wych krokach dotyczących zdjęć „po odejściu od ołtarza”. Zdjęcie 1b Zdjęcie 1a • 216 • Rozdział 9. EMOCJE UCHWYCONE ŚWIATŁEM Krok pierwszy Wśród tych zdjęć zwykle znajdu- ją się kompozycje, które są bardziej sugestywne niż standardowe ślub- ne fotografi e (zdjęcie 2.). Pierwsze to fotografi a w nawie głównej z wy- korzystaniem oświetlenia tylnego. Ustawiam państwa młodych w po- łowie nawy. Mój asystent znajdu- je się 3 metry za parą, z lampą usta- wioną mniej więcej metr nad po- sadzką, skierowaną na górną część pleców nowożeńców (omówiłem ten sposób oświetlania tematu zdjęcia w rozdziale 6.). Krok drugi Następnie zwykle robię kilka zdjęć pary młodej na tle pięknej świątyni. Przesuwamy się w miejsce znajdują- ce się w około 2/3 nawy głównej, pa- trząc od ołtarza, ku tylnej części ko- ścioła (zdjęcie 3a), gdzie robię kilka dramatycznych ujęć, wykorzystując kompozycję. Chcę pokazać nowo- żeńców w  tym cudownym otocze- niu (zdjęcie 3b). Przeznaczam na to 6 – 7 minut, a później wychodzimy na zewnątrz. Ciąg dalszy na następnej stronie Etapy pracy podczas ceremonii ślubnej • 217 • Zdjęcie 1c Zdjęcie 2 Zdjęcie 3a Zdjęcie 3b Krok trzeci Moi asystenci i  ja mamy dość dokład- nie wyliczony czas, jeśli chodzi o chwi- le, które teraz następują: mój pomocnik zabiera lampę i jako pierwsi wychodzi- my na zewnątrz, tak abym mógł zrobić zdjęcie państwa młodych schodzących po schodach (zdjęcie 4.). Mój drugi asy- stent idzie za parą młodych i szybko ro- bię kilka dodatkowych ujęć. EMOCJE UCHWYCONE ŚWIATŁEM Zdjęcie 4 • 218 • Rozdział 9. CCCCCCC zzzzzzz ęęęęęę śśśśśś ćććććć 7777777 .... C z ę ś ć 7 . W d r o d z e WWWWWWW ddddddd rrrrrrr ooooooo ddddddd zzzzzzz eeeeeee n a p r z y j ę c i e nnnnnnn aaaaaa ppppppp rrrrrr zzzzzzz yyyyyyy jjjjjj ęęęęęę cccccc iiiiii eeeeee Po tym, jak zrobimy ostatnie wspaniałe zdjęcie Po tym, jak zrobimy ostatnie wspaniałe zdjęcie państwa młodych na schodach kościoła, nowożeńcy państwa młodych na schodach kościoła, nowożeńcy wsiadają do limuzyny i udają się na przyjęcie. Z reguły wsiadają do limuzyny i udają się na przyjęcie. Z reguły staram się zrobić jeszcze kilka dodatkowych zdjęć, staram się zrobić jeszcze kilka dodatkowych zdjęć, gdy schodzą po schodach. Krok pierwszy Próbuję ustawić się pod odpowiednim kątem w  stosunku do nowożeńców, limuzyny i kościoła, aby ująć ogólny widok, któ- ry będzie się wspaniale prezentował w ślubnym albumie (zdję- cie 1.). Czasami proszę nawet, żeby państwo młodzi pomacha- li do mnie. Krok drugi Następne zdjęcie to fotografi a „w limuzynie”. Gdy nowożeńcy siedzą już w samochodzie, „zaglądam” do nich przez tylne drzwi i  proszę, żeby pan młody objął żonę i  aby obydwoje patrzyli w kierunku aparatu, mocno się obejmując (zdjęcie 2.). To ostat- nie zdjęcie, zanim odjadą. Zdjęcie 2 Ciąg dalszy na następnej stronie Etapy pracy podczas ceremonii ślubnej • 219 • Zdjęcie 1 EMOCJE UCHWYCONE ŚWIATŁEM Zdjęcie 3 • 220 • Rozdział 9. Krok trzeci Gdy drzwi się zamkną, a  szofer zmie- rza na swoje miejsce, okrążam limuzy- nę i robię ujęcie samochodu z napisem „nowożeńcy” na tle kościoła. Następnie fotografuję przód limuzyny również na tle kościoła (zdjęcie 3.). Potem, jeśli to możliwe, robię jeszcze kilka zdjęć przo- du i tyłu samochodu oraz całej limuzyny na tle świątyni. Krok czwarty Teraz robię też kilka serii zdjęć, na któ- rych widać kościół z  zewnątrz w  wie- czornym świetle, a które później wyko- rzystuję jako tło i zdjęcia uzupełniające w projekcie albumu. Te fotografi e wykonuję dość szybko. Mam nadzieję, że opis, jaki tu zamieści- łem, pozwolił Ci zrozumieć, co próbuję uchwycić w ciągu tych ostatnich minut przed rozpoczęciem przyjęcia. Pracuję szybko i staram się nie zatrzymywać pa- ry dłużej niż 10 minut, włączając w  to „zdjęcia z moim podpisem”. W niektórych częściach Stanów Zjednoczonych tradycją jest rozpoczy- nanie przyjęcia w kilka godzin po cere- monii. W takim przypadku umawiam się wcześniej z nowożeńcami i udajemy się do parku czy w jakieś inne piękne miej- sce, aby zrobić dodatkową serię zdjęć (zdjęcie 4a, 4b i 4c). Całkowity czas przeznaczony na zrobienie wszystkich tych fotografii — rodzinnych, pary młodej i „z moim podpisem” — to 30 do 35 minut, nie więcej. Nie zapominaj, że jest to dzień pary młodej, a nie Twój. EMOCJE UCHWYCONE ŚWIATŁEM Zdjęcie 4a Zdjęcie 4b Zdjęcie 4c Etapy pracy podczas ceremonii ślubnej • 221 •
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fotografia ślubna. Emocje uchwycone światłem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: