Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00471 011173 20617144 na godz. na dobę w sumie
Francuski dla bystrzaków - książka
Francuski dla bystrzaków - książka
Autor: , , Liczba stron: 288
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3193-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> polski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka jest wznowionym wydaniem 'Francuski dla bystrzaków'

Parlez-vous français? Bien sûr -- wspaniały język!
Poznaj magię języka miłości...

Francuski jest bez wątpienia jednym z najbardziej intrygujących języków. Fakt, że zaledwie nikły procent Polaków potrafi się nim płynnie posługiwać, sprawia, że rynkowe zapotrzebowanie na osoby znające ten język nieustannie rośnie. A nauka jest prostsza, niż myślisz. Profesjonalne materiały dydaktyczne to połowa Twojego sukcesu.

Przygotowaliśmy dla Ciebie podręcznik oparty na znanej na całym świecie metodzie Berlitza. Będzie on stanowił doskonały substytut każdego kursu językowego lub stanie się jego znakomitym uzupełnieniem. Z pewnością docenisz go, jeśli szukasz książki oferującej klarownie opisaną gramatykę, a przy tym pomysły na praktyczne zastosowanie poznanego słownictwa. Naucz się porozumiewać po francusku w podróży, restauracji, muzeum i podczas zakupów. Odkryj szerokie możliwości stosowania tego języka także na co dzień -- nie bez przyczyny przecież ukuto dlań nazwę 'język miłości'.

Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 zdań, dzięki którym staniesz się prawdziwym Francuzem, 10 świąt, które trzeba zapamiętać, 10 wyrażeń, których nie wolno używać, oraz 10 sposobów na szybkie opanowanie języka francuskiego.

DODATKI SPECJALNE:
Dialogi z książki na płycie CD
Tabele odmiany czasowników
Słowniczek polsko-francuski i francusko-polski

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Francuski dla bystrzaków Autor: Dodi-Katrin Schmidt, Michelle M. Williams, Dominique Wenzel T³umaczenie: Katarzyna Rojek ISBN: 978-83-246-3193-3 Tytu³ orygina³u: French for Dummies Format: 180x235, stron: 288 Parlez-vous français? Bien sûr — wspania³y jêzyk! Poznaj magiê jêzyka mi³oœci… Francuski jest bez w¹tpienia jednym z najbardziej intryguj¹cych jêzyków. Fakt, ¿e zaledwie nik³y procent Polaków potrafi siê nim p³ynnie pos³ugiwaæ, sprawia, ¿e rynkowe zapotrzebowanie na osoby znaj¹ce ten jêzyk nieustannie roœnie. A nauka jest prostsza, ni¿ myœlisz. Profesjonalne materia³y dydaktyczne to po³owa Twojego sukcesu. Przygotowaliœmy dla Ciebie podrêcznik oparty na znanej na ca³ym œwiecie metodzie Berlitza. Bêdzie on stanowi³ doskona³y substytut ka¿dego kursu jêzykowego lub stanie siê jego znakomitym uzupe³nieniem. Z pewnoœci¹ docenisz go, jeœli szukasz ksi¹¿ki oferuj¹cej klarownie opisan¹ gramatykê, a przy tym pomys³y na praktyczne zastosowanie poznanego s³ownictwa. Naucz siê porozumiewaæ po francusku w podró¿y, restauracji, muzeum i podczas zakupów. Odkryj szerokie mo¿liwoœci stosowania tego jêzyka tak¿e na co dzieñ — nie bez przyczyny przecie¿ ukuto dlañ nazwê „jêzyk mi³oœci”. (cid:129) Æwicz wymowê oraz akcent i prowadŸ p³ynne rozmowy po francusku. (cid:129) SprawdŸ, jak mo¿na g³adko opanowaæ gramatykê i odmianê czasowników. (cid:129) Poznaj i naucz siê stosowaæ na co dzieñ idiomy i popularne powiedzenia. (cid:129) Dowiedz siê, jak sobie radziæ w sytuacjach zaskakuj¹cych oraz kryzysowych. Ponadto znajdziesz tu dekalogi: 10 zdañ, dziêki którym staniesz siê prawdziwym Francuzem, 10 œwi¹t, które trzeba zapamiêtaæ, 10 wyra¿eñ, których nie wolno u¿ywaæ, oraz 10 sposobów na szybkie opanowanie jêzyka francuskiego. DODATKI SPECJALNE: Dialogi z ksi¹¿ki na p³ycie CD Tabele odmiany czasowników S³owniczek polsko-francuski i francusko-polski Spis treści O autorkach ............................................................................................................................... 9 O Berlitzu ................................................................................................................................. 11 Podziękowania od autorek ...................................................................................................... 13 Wstęp ...................................................................................................................................... 15 O książce .....................................................................................................................................................15 Konwencje zastosowane w książce ..................................................................................................................16 Naiwne założenia ..........................................................................................................................................16 Jak podzielona jest książka .............................................................................................................................17 Część I: Na dobry początek .......................................................................................................................17 Część II: Francuski w akcji ........................................................................................................................17 Część III: Francuski w podróży ..................................................................................................................17 Część IV: Dekalogi ..................................................................................................................................17 Część V: Dodatki .....................................................................................................................................17 Ikony użyte w książce ....................................................................................................................................18 Co dalej .......................................................................................................................................................18 Część I: Na dobry początek ...........................................19 Rozdział 1: Francuski nie jest Ci zupełnie obcy ...................................................................... 21 To już wiesz .................................................................................................................................................21 Lojalni sprzymierzeńcy — bons alliés (bą-za-lje) ........................................................................................21 Bliskie kuzynostwo ....................................................................................................................................22 Fałszywi przyjaciele, czyli wyrazy-zmyłki — faux amis .................................................................................23 Idiomy i popularne wyrażenia ........................................................................................................................25 Usta szeroko otwarte, czyli podstawy francuskiej wymowy ................................................................................27 Francuski alfabet ......................................................................................................................................27 Wymowa samogłosek ................................................................................................................................28 Akcent .....................................................................................................................................................29 E nieme ...................................................................................................................................................29 Głoski nosowe ..........................................................................................................................................29 Spółgłoski ................................................................................................................................................29 La liaison .................................................................................................................................................30 Elizja .......................................................................................................................................................31 Akcent .....................................................................................................................................................31 Mowa ciała ...................................................................................................................................................31 4 Francuski dla bystrzaków Rozdział 2: Do rzeczy: podstawy gramatyki francuskiej .......................................................... 33 Budowa prostego zdania ...............................................................................................................................34 Rzeczowniki .............................................................................................................................................34 Przymiotniki .............................................................................................................................................34 Czasowniki ...............................................................................................................................................34 Przysłówki ...............................................................................................................................................35 Francuski bywa równie łatwy jak polski ...........................................................................................................35 Czasowniki regularne i nieregularne ...............................................................................................................35 Czasowniki regularne ................................................................................................................................36 Czasowniki nieregularne ............................................................................................................................36 Najpopularniejsze czasy: przeszły, teraźniejszy i przyszły .................................................................................37 Kwestia rodzaju ............................................................................................................................................38 Kogo można tykać: formy tu i vous .................................................................................................................39 Liczebniki ....................................................................................................................................................40 Rozdział 3: Bonjour! Jak się przywitać i przedstawić ............................................................. 41 Dzień dobry i do widzenia .............................................................................................................................41 Oficjalnie czy nieformalnie .............................................................................................................................42 Pytanie: „Jak się masz?” ...........................................................................................................................43 Odpowiedź na pytanie: „Jak się masz?” .....................................................................................................43 Przedstawianie siebie i innych ........................................................................................................................45 Sprawdzanie obecności: être (etr; być) ...........................................................................................................47 Opisywanie miast ..........................................................................................................................................50 Mówić po francusku ......................................................................................................................................52 Część II: Francuski w akcji ........................................... 57 Rozdział 4: Poznajmy się: rozmowy towarzyskie ..................................................................... 59 Podstawowe pytania ......................................................................................................................................59 Zadawanie prostych pytań .............................................................................................................................62 Rozmowy o rodzinie .....................................................................................................................................62 Rozmowy o pracy .........................................................................................................................................64 Wyjście do miasta z czasownikiem aller ...........................................................................................................66 Rozmowy o pogodzie ....................................................................................................................................66 Odliczania ciąg dalszy ...................................................................................................................................68 Rozmowy o miejscu zamieszkania ..................................................................................................................69 Rozdział 5: Bon appétit! Jemy kolację na mieście i robimy zakupy na targu .......................... 75 Wszystko o posiłkach ....................................................................................................................................75 Posiłki .....................................................................................................................................................76 Posiłek w domu. Nakrywanie do stołu ........................................................................................................78 Wyjście do restauracji ....................................................................................................................................78 Studiowanie menu ....................................................................................................................................80 Rozmowa z kelnerem ................................................................................................................................81 Rozumienie menu .....................................................................................................................................82 Jedzenie i picie .........................................................................................................................................85 Zakończenie posiłku .................................................................................................................................86 Szukanie łazienki ......................................................................................................................................88 Spis treści 5 Typy rodzajników .........................................................................................................................................88 Zakupy na targu ...........................................................................................................................................89 Waga i wymiary ........................................................................................................................................91 Porównywanie ..........................................................................................................................................91 Kilka czasowników przydatnych na targu ....................................................................................................92 Zakupy w supermarketach i małych sklepikach ................................................................................................93 Rozdział 6: Idziemy na zakupy ................................................................................................. 97 Wyprawa do sklepu .......................................................................................................................................97 „Ja tylko patrzę” .......................................................................................................................................98 Poruszanie się po sklepie ...........................................................................................................................99 Uzyskiwanie pomocy ................................................................................................................................99 Kupowanie ubrań .......................................................................................................................................102 Właściwy rozmiar ...................................................................................................................................102 Materiał na ubranie ................................................................................................................................104 Ubieranie się ..........................................................................................................................................105 Stopień najwyższy przymiotnika ...................................................................................................................108 Kiedy przymiotnik poprzedza rzeczownik .................................................................................................109 Kiedy przymiotnik stoi za rzeczownikiem ..................................................................................................109 Rozdział 7: Ruszamy na podbój miasta ................................................................................. 111 Godziny i minuty ........................................................................................................................................111 Zwiedzanie muzeów ....................................................................................................................................114 W teatrze ...................................................................................................................................................116 W kinie ......................................................................................................................................................119 Na koncercie ...............................................................................................................................................120 W klubie ....................................................................................................................................................122 Rozdział 8: Czas na wypoczynek i dobrą zabawę! ................................................................. 127 Uprawianie sportu ......................................................................................................................................128 Jazda na nartach .........................................................................................................................................130 Wyprawa na plażę ......................................................................................................................................133 Na kempingu ..............................................................................................................................................135 Rozdział 9: Rozmowa telefoniczna ........................................................................................ 139 Telefonowanie ............................................................................................................................................139 Zostawianie wiadomości ..............................................................................................................................141 Żyć przeszłością. Użycie czasu przeszłego ................................................................................................142 Czas przeszły i être .................................................................................................................................144 Rozdział 10: W pracy i w domu ............................................................................................. 147 Umawianie spotkania ..................................................................................................................................148 Godziny pracy ........................................................................................................................................148 Przerwa obiadowa ..................................................................................................................................148 Dni wolne od pracy ................................................................................................................................148 Robienie interesów ......................................................................................................................................150 Korzystanie z internetu ................................................................................................................................152 Z wizytą w domu ........................................................................................................................................154 6 Francuski dla bystrzaków Część III: Francuski w podróży .................................... 157 Rozdział 11: Money, Money, Money... .................................................................................... 159 W banku ....................................................................................................................................................159 Na dzień dobry ......................................................................................................................................160 Realizacja czeku i żywa gotówka ..............................................................................................................162 Twarda waluta ...........................................................................................................................................164 Karty kredytowe i bankomaty .......................................................................................................................165 Pobieranie pieniędzy z bankomatu ...........................................................................................................165 Instrukcja obsługi francuskiego bankomatu ................................................................................................165 Administracja i pieniądze ............................................................................................................................170 Rozdział 12: Gdzie jest Luwr? Pytamy o drogę ...................................................................... 173 Pytanie o miejsce ........................................................................................................................................173 Odpowiedź na pytanie o miejsce ..................................................................................................................174 Orientacja przestrzenna ...............................................................................................................................175 Formułowanie poleceń ............................................................................................................................177 Odległość — w czasie i przestrzeni ..........................................................................................................178 Liczebniki porządkowe ...........................................................................................................................178 Północ, południe, wschód, zachód ...........................................................................................................180 Gdy się zgubisz... ........................................................................................................................................182 Trzeba wiedzieć o „il faut” ..........................................................................................................................183 Rozdział 13: Pobyt w hotelu .................................................................................................. 185 Przyjazd do hotelu ......................................................................................................................................186 Inwersja .................................................................................................................................................190 Zaimki w funkcji dopełnienia ..................................................................................................................190 Zameldowanie w hotelu ..............................................................................................................................191 Wymeldowanie z hotelu ...............................................................................................................................193 Rozdział 14: Transport ........................................................................................................... 197 Na lotnisku .................................................................................................................................................197 Z samolotu do taksówki ...............................................................................................................................200 W taksówce ................................................................................................................................................200 Orientacja w wielkim mieście .......................................................................................................................201 Kupno biletu ..............................................................................................................................................202 Jazda autobusem .........................................................................................................................................204 W metrze ...................................................................................................................................................206 Wynajem samochodu ..................................................................................................................................207 Na stacji benzynowej ...................................................................................................................................209 Rozdział 15: Podróż zagraniczna ............................................................................................ 213 Gdzie chcesz jechać? ...................................................................................................................................214 Paszporty i wizy ..........................................................................................................................................216 Kupno biletów ............................................................................................................................................217 Spis treści 7 Ustalanie dat ..............................................................................................................................................217 Konkretne daty .......................................................................................................................................217 Mniej konkretne daty ..............................................................................................................................218 Określenia czasu .....................................................................................................................................218 Wybór miejsca noclegowego .........................................................................................................................221 Pakowanie walizek ......................................................................................................................................223 Rozdział 16: Nagłe wypadki .................................................................................................. 227 Wzywanie pomocy medycznej ......................................................................................................................227 Rozmowa z lekarzami .................................................................................................................................231 Pomoc prawna ............................................................................................................................................237 Wypadki ................................................................................................................................................237 Rozbój, kradzież, napaść .........................................................................................................................238 Część IV: Dekalogi ......................................................243 Rozdział 17: Dziesięć sposobów na szybkie opanowanie francuskiego ............................... 245 Korzystaj ze słownika ..............................................................................................................................245 Rób listy zakupów ..................................................................................................................................245 Świętuj Dni Języka Francuskiego! ............................................................................................................245 Korzystaj z kaset do nauki .......................................................................................................................246 Słuchaj francuskiej muzyki .......................................................................................................................246 Wypróbuj płyty kompaktowe ...................................................................................................................246 Oglądaj francuskie filmy ..........................................................................................................................246 Czytaj francuskie teksty ...........................................................................................................................246 Surfuj po sieci ........................................................................................................................................246 Chat ......................................................................................................................................................246 Rozdział 18: Dziesięć wyrażeń, których nie należy używać ................................................... 247 Rozdział 19: Dziesięć ulubionych francuskich zwrotów ........................................................ 249 C’est un fait accompli ..............................................................................................................................249 Quel faux pas! ........................................................................................................................................249 Comme il faut .........................................................................................................................................249 Bon appétit! ...........................................................................................................................................249 Quelle horreur! .......................................................................................................................................250 Oh là là! La catastrophe! ........................................................................................................................250 À toute à l’heure! ...................................................................................................................................250 C’est la vie! ............................................................................................................................................250 Comme ci, comme ça ..............................................................................................................................250 C’est le ton qui fait la musique! ................................................................................................................250 Rozdział 20: Dziesięć najważniejszych francuskich świąt .................................................... 251 L’Épiphanie ..........................................................................................................................................251 La Chandeleur .......................................................................................................................................251 Mardi Gras ............................................................................................................................................251 8 Francuski dla bystrzaków Le Poisson d’Avril .................................................................................................................................252 La Fête du Travail .................................................................................................................................252 L’Ascension ...........................................................................................................................................252 La Pentecôte ..........................................................................................................................................252 La Fête de la Musique ............................................................................................................................252 La Prise de la Bastille ............................................................................................................................253 La Sainte Catherine ...............................................................................................................................253 Rozdział 21: Dziesięć zwrotów, dzięki którym zostaniesz uznany za Francuza ...................... 255 Ça m’a fait très plaisir! lub C’était génial! ................................................................................................255 Passez-moi un coup de fil! .......................................................................................................................255 Passez-nous un coup de fil! .....................................................................................................................255 Je vais vous/lui/leur passer un coup de fil ..................................................................................................255 On y va! lub Allons-y! ............................................................................................................................256 Je n’en sais rien ......................................................................................................................................256 Mais je rêve! ..........................................................................................................................................256 Quel amour de petit garçon! ....................................................................................................................256 Vous n’avez pas le droit ..........................................................................................................................256 Tu cherches midi à 14h ..........................................................................................................................256 Je veux acheter une bricole .......................................................................................................................257 Prenons un pot! .....................................................................................................................................257 Część V: Dodatki ........................................................ 259 Dodatek A Tabele odmiany czasowników ............................................................................. 261 Dodatek B Minisłownik ......................................................................................................... 271 Dodatek C O płycie CD ........................................................................................................... 283 Rozdział 7 Ruszamy na podbój miasta W tym rozdziale: ► Określanie godziny. ► Zwiedzanie muzeum. ► Oglądanie filmu w kinie. ► Wyjście do teatru. ► Pójście na koncert. ► Wyprawa do klubu. K iedy przyjeżdżasz do nowego — większego lub mniejszego — miasta, rzucasz się w wir zabaw i starasz się zakosztować tylu rozrywek, ile to możliwe. We Francji każdy znajdzie coś dla siebie. Francuzi ciężko pracują, ale potrafią także odpoczywać. Dlatego w czasie swojego pobytu na pewno nie będziesz narzekał na brak zabaw czy wydarzeń kulturalnych. Masz do swojej dyspozycji niemal wszystko: od muzeów i teatrów po kluby i kina. Aby zorientować się, co jest grane, wystarczy zajrzeć do internetu albo do takich informatorów kulturalnych jak „Pariscope” (pa-ri-skop) czy „Officiel des Spectacles” (o-fi-sjel de spek-takl). Można także przeczytać ogłoszenia i plakaty na zielonych słupach rozmieszczonych po całym mieście. Aby nie spóźnić się na wybraną imprezę, warto wiedzieć, która jest godzina. „Paris Sélection” (pa-ri se-lek-sją) to bezpłatny miesięcznik (dostępny w centrach informacji turystycznej), który zawiera informacje na temat koncertów, festiwali i pokazów. W Brukseli co tydzień ukazują się takie informatory kulturalne, jak „Pariscope”, „L’Official des Spectacles” oraz „Le Bulletin” (ly bul-tę). Godziny i minuty Zarówno w Europie, jak i frankofońskiej części Kanady używa się zegara 24-godzinnego (tzw. zegara wojskowego). To oznacza, że doba jest podzielona na 24 godziny (od północy do północy) ponumerowane od 0 do 23. Zamiast oddzielać godziny od minut dwukropkiem (na przykład 11:30), Francuzi częściej używają małej litery „h”, na przykład 11:30 to 11h30. 112 Część II: Francuski w akcji Słówka do zapamiętania il est huit heures il est dix-neuf heures et quart et demi (e) moins vingt moins le quart il e łit er il e diz-ne-wer e kar e dy-mi młę wę młę ly kar jest ósma rano jest dziewiętnasta kwadrans po pół do za dwadzieścia za kwadrans Aby wskazać godzinę po francusku, wystarczy po prostu podać odpowiednie liczebniki. Oto kilka przykładów: (cid:57) Il est 11h (onze heures). (il e ąz er; jest 11:00) (cid:57) Il est 11h30 (onze heures trente). (il e ąz er traąt; jest 11:30) (cid:57) Il est 16h (seize heures). (il e sez er; jest 16:00) (cid:57) Il est 16h10 (seize heures dix). (il e sez er dis; jest 16:10) Aby powiedzieć, ile minut zostało do pełnej godziny (na przykład: „Jest za dziesięć druga”), Francuzi używają słowa moins (młę), które znaczy „mniej, minus”. Oto przykłady ilustrujące jego użycie: (cid:57) Il est huit heures moins dix. (il e łit er młę dis; jest 7:50) (cid:57) Il est dix heures moins vingt-cinq. (il e diz-er młę wę sęk; jest 9:35) Jak w polskim, tak we francuskim używa się wyrażeń: „kwadrans po” — et quart (e kar), „pół do” — et demi (e dy-mi) oraz „za kwadrans” — moins le quart (młę ly kar), na przykład: (cid:57) Il est 9h15 (neuf heures et quart). (il e new-er e kar; jest 9:15) (cid:57) Il est une heures moins le quart. (il e iun er młę ly kar; jest 12:45) Słówka do zapamiętania Quelle heure est-il? être en retard Allons-y! Dépêchons-nous! kel er et-il etr aą ry-tar a-lą-zi de-pe-szą nu Która jest godzina? być spóźnionym Chodźmy! Pośpieszmy się! Rozdział 7: Ruszamy na podbój miasta 113 Pogawędka Pierre (pier) i Claire (kler) śpieszą się na koncert. Pierre: Claire: Pierre: Claire: Pierre: Claire, quelle heure est-il? (kler kel er et-il; Claire, która jest godzina?) Il est 10h10 (dix heures dix). (il e diz-er dis; jest 10:10) Il est 10h10 (dix heures dix)? (il e diz-er dis; jest 10:10?) Oui, nous sommes en retard. (łi nu som aą ry-tar; tak, jesteśmy spóźnieni) Oh non! Allons-y! Dépêchons-nous! (o ną a-lą-zi de-pe-szą nu; o nie, chodźmy, pośpieszmy się!) Słówka do zapamiętania il y a 10 (dix) minutes dans 20 (vingt) minutes commencer il-ja di mi-niut daą wę mi-niut ko-maą-se 10 minut temu 20 minut temu zaczynać Pogawędka Jean-Paul (żaą-pol) i Marc (mark) chcą zwiedzić Versailles (wer-saj; Wersal) z przewodnikiem. Zastanawiają się, kiedy zbiera się następna grupa. Jean-Paul: À quelle heure commence l’excursion? (a kel er ko-maąs leks-kjur-sją; o której godzinie zaczyna się wycieczka?) Marc: À 13h (treize heures). (a trez-er; o 13:00) Jean-Paul: Dommage! Elle a commoncé il y a dix minutes. (do-maż el a ko-maą-se il-ja di mi-niut; szkoda, zaczęła się 10 minut temu!) Marc: C’est ça. Il y en a une autre dans 30 (trente) minutes. (se sa il i aą-na iunn otr daą traąt mi-niut; no właśnie, następna zaczyna się za pół godziny) Jean-Paul: Bon. Attendons au café. (bą a-taą-dą o ka-fe; no dobrze, zaczekajmy w kawiarni) 114 Część II: Francuski w akcji Zwiedzanie muzeów Paryż to miasto muzeów. Prawdopodobnie najbardziej znanym wśród nich jest Le Louvre (ly luwr; Luwr). Budynek został wzniesiony jako zamek warowny, a dziś pełni funkcję muzeum, w którym wystawia się eksponaty z okresu od 5000 lat p.n.e. do 1848 r. Dawniej Luwr był rezydencją królów — obecnie znajduje się tutaj wiele najsłynniejszych na świecie rzeźb i obrazów, między innymi skrzydlata Nike z Samotraki, Wenus z Milo oraz Mona Lisa, nazywana La Joconde (lażo-kąd; Gioconda), autorstwa Leonarda da Vinci. Do dziś ocalały z XII w. fundamenty dawnej fortecy oraz podpory mostu zwodzonego. Luwr jest otwarty w godzinach od 9:00 do 18:00 codziennie z wyjątkiem wtorków; w pierwszą niedzielę każdego miesiąca można wejść za darmo. Inne paryskie muzea również nie pracują codziennie, dlatego warto sprawdzić wcześniej godziny otwarcia i uwzględnić je w swoich planach. Szkoda zostawiać zwiedzanie Le Musée D’Orsay (ly miu-ze dor-se) na ostatni dzień pobytu w Paryżu i odkryć, że jest zamknięte (we wtorki)! Musée D’Orsay początkowo pełniło funkcje hotelu i dworca kolejowego. W 1986 r. przekształcono je w muzeum sztuki francuskiej z lat 1848 – 1914. Zbiory obejmują między innymi prace impresjonistów, wcześniej wystawiane w Jeu de Paume (ży dy pom). Tutaj także znajduje się najpiękniejsza kolekcja dzieł Vincenta van Gogha — poza tymi, które można obejrzeć w muzeum malarza w Amsterdamie. Co ciekawe, Musée D’Orsay jest jednym z nielicznych klimatyzowanych muzeów we Francji! Zanim wybierzesz się do muzeum, sprawdź ceny biletów. Zwykle kosztują one między 5 a 15 euro (czyli od 15 do 45 zł), warto jednak pytać o zniżki. Często mogą na nie liczyć uczniowie i studenci, którzy posiadają ważną legitymację. W niektórych placówkach dzieci i młodzież poniżej 18 lat wchodzą za darmo, a dorośli między 18. a 25. rokiem życia oraz powyżej 60. — za połowę ceny. W innych muzeach dzieci do 7 lat nie płacą, a te między 7. a 17. rokiem życia oraz studenci mogą kupić bilet ze zniżką. Wybrane instytucje oferują bilety w niższych cenach w niedziele. W kasach biletowych muzeów, centrach informacji turystycznej oraz na głównych stacjach metra i kolejki miejskiej można kupić kartę wstępu do muzeów — Carte Musées et Monuments (kart miu-ze e mo-niu-maą), nazywaną także Paris Museum Pass. Pozwoli Ci ona zaoszczędzić trochę na biletach oraz wejść do 65 muzeów w Paryżu i okolicach, w tym także do Wersalu. Co więcej, dzięki Carte Musées et Monuments wzbudzisz zazdrość w innych turystach, tłoczących się w kolejkach do kas. Latem można bowiem czekać na wejście do pół godziny, a do Wersalu nawet trzy razy dłużej! Aby uzyskać więcej bieżących informacji na temat muzeów, zajrzyj na stronę internetową http://www.parismuseumpass.com, którą opiekuje się Association InterMusées (a-so-sja-sją ę-ter-miu-ze) z siedzibą przy 4 rue Brantôme, tel. + 33 (0)1 44 61 96 60, faks: + 33 (0)1 44 61 96 69. W czasie pobytu we Francji warto zwiedzić przynajmniej jeden z wielu słynnych châteaux (sza-to; zamki) oraz zarezerwować cały dzień na Versailles (wer-saj; Wersal). Wybudowany w 1623 r. przez Ludwika XIII skromny pawilon myśliwski zmienił się z biegiem czasu w jaśniejący przepychem pałac. Dopiero bowiem syn króla, Ludwik XIV, przekształcił go w oficjalną rezydencję francuskiego dworu. Wersal można zwiedzać w grupie z przewodnikiem (wyłącznie po wcześniejszym umówieniu) oraz indywidualnie. Trzy rodzaje biletów uprawniają do samodzielnego wejścia do wskazanych części kompleksu. W lipcowe i sierpniowe weekendy odbywają się Les Grandes Eaux Nocturnes (le graąd zo nok-tiurn) — nocne spektakle z cyklu „światło i dźwięk” w scenerii pałacowych fontann. Rozdział 7: Ruszamy na podbój miasta 115 Traktat wersalski kończący pierwszą wojnę światową podpisano w la Galerie des Glaces (la-gal-ri de glas; sala lustrzana). Fontainebleau (fą-ten-blo) to kolejny słynny zamek, w którym dziś mieści się muzeum. Wzniesiony w okresie średniowiecza budynek (wówczas pełniący funkcje obronne) przez 700 lat cieszył się szczególnymi względami francuskich władców. Okres rozkwitu Fontainebleau przypada na panowanie króla François I (fraą-sła pry-mje; Franciszek I), który nadał mu cechy budowli renesansowej. Na początku XIX w. tutaj znajdował się dwór Napoleona, tutaj też cesarz podpisał swoją abdykację w 1814 r. Dolina rzeki Loire (lłar) słynie z bajecznych zamków takich jak Chambord (szaą-bor), Blois (blła), Chenonceau (szy-ną-so), Azay-le-Rideau (a-ze ly ri-do) czy Chinon (szi-ną). Zwiedzając muzea, pamiętaj, że wielu dziełom sztuki szkodzi ogromne natężenie współczesnej turystyki. Dlatego często zobaczysz ostrzeżenia Photos au flash interdites (foto o flasz ę-ter-dit; fotografowanie z lampą błyskową zabronione), a przewodnicy i liczni strażnicy nie pozwolą Ci o nich zapomnieć. Muzea nieustannie się zmieniają: przenosi są nie tylko pojedyncze eksponaty, ale i całe kolekcje oraz odnawia się sale wystawowe. Czasami — jak w przypadku wielu châteaux (sza-to; zamków) — nie udostępnia się turystom wybranych komnat czy skrzydeł budynków, o czym informuje znak Défense d’entrer (de-faąs daą-tre; zakaz wstępu). Pogawędka Paweł rozmawia z Marie (ma-ri), przewodniczką po Luwrze. Paweł: Marie: Paweł: Marie: Paweł: Marie: Paweł: Bonjour. Y a-t-il des réductions pour des étudiants? (bą-żur i a-til de re-diuk-sją pur de-ze-tiu-djaą; dzień dobry, czy są zniżki dla studentów?) Oui, si vous avez votre carte d’identité, c’est moitié prix. (łi si wu-za-we wotr kart di-daą-ti-te se mła-tje pri; tak, jeśli ma pan jakiś dowód tożsamości, płaci pan połowę ceny) Avez vous des guides en langues étrangères? (awe wu de gid aą laąg e-traą-żer; czy ma pani przewodniki w językach obcych?) Mais bien sûr, monsieur. (me bję-sjur my-sje; ależ oczywiście, proszę pana) Et aussi, à quelle heure est la prochaine visite guidée? (e o-si a kel er e la pro-szen wi-zit gi-de; i jeszcze jedno: o której godzinie jest najbliższe zwiedzanie z przewodnikiem?) Elle commence dans quinze minutes. (el ko-maąs daą kęz mi-niut; za 15 minut) Bon. Deux adultes et un étudiant, s’il vous plaît. (bą dy-za-diult e ę-ne-tiu-djaą sil wu ple; dobrze, proszę dwa całe bilety i jeden studencki) 116 Część II: Francuski w akcji Słówka do zapamiętania i a-til de re-diuk-sją pur czy są zniżki dla...? Y a-t-il des réductions pour...? carte d’identité kart di-daą-ti-te moitié prix la prochaine visite guidée mła-tje pri la pro-szen wi-zit gi-de legitymacja, dokument tożsamości połowa ceny najbliższe zwiedzanie z przewodnikiem, zwiedzanie z przewodnikiem W teatrze Od kilkuset lat francuski teatr cieszy się nieprzerwaną popularnością na całym świecie, proponując repertuar na każdy gust i każdą kieszeń, od klasyki po avant-garde (a-waą-gard; awangarda). Cztery z pięciu teatrów narodowych znajdują się w Paryżu (piąty mieści się w Strasburgu). Jeśli chcesz obejrzeć przedstawienie, zarezerwuj bilet przynajmniej dwa tygodnie wcześniej — chyba że spróbujesz zdobyć tzw. wejściówkę, czyli bilet sprzedawany (ze zniżką dla studentów) 45 minut przed spektaklem. Wyjście do teatru zaplanuj jednak z kalendarzem w ręku: wiele instytucji jest zamkniętych w poniedziałki, część nie pracuje też w lipcu ani sierpniu. W Paryżu znajdują się cztery powszechnie znane bileternie. Dzięki nim nie musisz specjalnie wybierać się do teatralnej kasy! Co więcej, bileternie oferują pod pewnymi warunkami zniżki. (cid:57) Kiosque Paris Jeunes (kiosk pa-ri żen): 2 oddziały przy 14 rue François Miron oraz 101 quai Branly. Są to centra informacji dla młodych ludzi, którzy nie ukończyli 28 lat. Oprócz biletów do teatrów ze zniżką można tutaj otrzymać darmowe wejściówki na koncerty, przedstawienia i wystawy. (cid:57) Kiosque-Théâtre (kiosk te-atr): 3 oddziały przy la Gare Montparnasse oraz stacjach metra Madeleine i Ternes. Kiosque-Théâtre jest uważany za najlepsze biuro prowadzące sprzedaż zniżkowych biletów, nawet w dniu przedstawienia. Średnia cena wejściówek wynosi 20 euro. (cid:57) FNAC (fnak): 8 oddziałów, między innymi przy 4 place de la Bastille, 74 avenue des Champs-Elysées oraz 77-81 boulevard Saint-Germain. Adresy wszystkich sklepów można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej http://fnac.com w wyszukiwarce Trouvez un magasin (tru-we ę ma-ga-zę; znajdź sklep). Tutaj kupisz nie tylko bilety do teatru i opery, lecz także ma festiwale, koncerty, wystawy. (cid:57) Virgin Megastore: 7 oddziałów, między innymi przy 99 rue de Rivoli, 5 boulevard Montmartre oraz 52/60 avenue des Champs-Elysées. Aby znaleźć prowadzący sprzedaż biletów sklep w interesującej Cię okolicy, zajrzyj na oficjalną stronę internetową http://www.virginmegastore.fr i wybierz odpowiedni adres z wyszukiwarki Mon Virgin Megastore. Rabatów nie udziela się. Rozdział 7: Ruszamy na podbój miasta 117 Wybierając się do teatru, pamiętaj, aby odpowiednio się ubrać. Mężczyźni zwykle wkładają ciemne garnitury, a kobiety eleganckie sukienki. Na premiery obowiązują bardziej oficjalne stroje, na przykład smokingi i suknie wieczorowe. Nie zapomnij dać napiwku bileterowi wskazującemu miejsca widzom. Tak nakazuje zwyczaj. We Francji to około 2, a w Belgii około 4 euro. Pogawędka Francuska studentka Elise (e-liz) rozmawia ze Sławkiem, Polakiem, którego gości w ramach wymiany studenckiej. Elise: Sławek: Elise: Sławek: Elise: Sławek: Elise: Je veux aller au théâtre ce soir. Et toi? (ży wy-za-le o te-atr sy słar e tła; chciałabym pójść do teatru dziś wieczorem, a ty?) Oui, d’accord. Qu’est-ce qu’on joue? (łi, da-kor kes ką żu; tak, zgoda, co grają?) Tartuffe, une comédie de Molière. (tar-tiuf iun ko-me-di dy mo-lier; Świętoszka, komedię Moliera) Je ne connais pas beaucoup le français. Ça va me plaire? (ży ny ko-ne pa bo-ku ly fraą-se sa wa my pler; nie znam francuskiego zbyt dobrze, czy sztuka mi się spodoba?) Oui, bien sûr. C’est rigolo. (ui bję sjur se ri-go-lo; tak, na pewno, jest śmieszna) À quelle heure commence-t-elle? (a kel er ko-maąs-tel; o której godzinie się zaczyna?) À 20h. Allons-y. (a wę er a-lą-zi; o 20:00, chodźmy) Słówka do zapamiętania le théâtre Qu’est-ce qu’on joue? une comédie Je ne connais pas beaucoup le français. rigolo ly te-atr kes ką żu iun ko-me-di ży ny ko-ne pa bo-ku ly fraą-se ri-go-lo teatr Co grają? komedia Nie znam francuskiego zbyt dobrze. śmieszny 118 Część II: Francuski w akcji Pogawędka Elise kupuje bilety au guichet (o gi-sze; w okienku) od le monsieur (ly my-sje; pan [bileter]). Elise: Bonsoir. Je voudrais deux places à l’orchestre, s’il vous plaît. (bą słar ży wu-dre de plas a lor-kestr sil wu ple; dobry wieczór, proszę dwa miejsca na parterze) Le monsieur: Tout est complet à l’orchestre. (tu-te ką-ple a lor-kestr; na parterze jest komplet) Elise: Au balcon, s’il vous plaît. (o bal-ką sil wu ple; proszę więc miejsca na balkonie) Le monsieur: Il y a deux places au premier rang au balcon. (il-ja dy plas o pry-mie raą o bal-ką; mam dwa miejsca na balkonie w pierwszym rzędzie) Elise: C’est parfait! Combien coûtent les billets? (se par-fe kom-bję kut le bi-je; doskonale, ile kosztują bilety?) Le monsieur: Ils coûtent 40 euro, s’il vous plaît. (il kut ka-raąt e-ro sil wu ple; kosztują 40 euro) Elise: Le lever du rideau est à quelle heure? (ly ly-we diu ri-do e a kel er; o której godzinie kurtyna idzie w górę?) Le monsieur: Dans une demi-heure. (daą-ziun dy-mi er; za pół godziny) Elise: Merci, monsieur. (mer-si my-sje; dziękuję) la place à l’orchestre au balcon Tout est complet. le premier rang C’est parfait! Combien coûtent les billets? Le rideau se lève. une demi-heure Słówka do zapamiętania la plas a lor-kestr o bal-kaą tu-te ką-ple ly pry-mje raą se par-fe ką-bję kut le bi-je miejsce na parterze na balkonie komplet, miejsca zostały wyprzedane pierwszy rząd doskonale! ile kosztują bilety? ly ri-do sy lew iun dy-mi er kurtyna idzie w górę pół godziny Rozdział 7: Ruszamy na podbój miasta 119 W kinie Czasem po pełnym wrażeń dniu zwiedzania warto wybrać się do kina, aby po prostu zasiąść w fotelu i się odprężyć. Nie zdziw się jednak, kiedy okaże się, że zagraniczni aktorzy mówią po francusku, a na dole ekranu nie ma napisów. Z drugiej strony, to przecież niezła zabawa: pójść do kina na dubbingowany film i patrzeć, jak amerykańskie gwiazdy „rozmawiają” w języku Woltera! W 1895 r. miała miejsce pierwsza na świecie projekcja filmu. Przedstawiał on pociąg ruszający ze stacji. Jednak widzowie uciekli z kina, krzycząc z przerażenia — przestraszyli się, że zginą pod kołami. Kino — którego ojcami są Francuzi, Auguste (o-giust) i Louis (lui) Lumière (liu-mier) — narodziło się w Paryżu. Od samego początku francuski przemysł filmowy stawiał sztukę na pierwszym miejscu, odsuwając rozrywkę dla szerszej publiczności na drugi plan. Francuzi lubią chodzić do kina: w Paryżu co tydzień wyświetla się średnio 500 filmów, a miasto nieprzypadkowo nosi tytuł la capitale du cinéma (la ka-pi-tal diu si-ne-ma; stolica kina). Kupując bilet, warto wziąć pod uwagę kilka czynników. W wielu kinach dzieci, studenci, seniorzy i całe rodziny mogą liczyć na zniżki. Zdarza się, że cena biletu zależy także od dnia tygodnia oraz godziny projekcji. Podobnie jak w polskich kinach, filmy są często poprzedzone reklamami i zwiastunami, które zajmują nawet do pół godziny. Aby zapoznać się z repertuarem, cenami biletów i recenzjami, zajrzyj do „Pariscope” czy „L’Officiel des Spectacles”. Tytuł oznaczony VO (we o), czyli version originale (wer-sją ori-żi-nal), to film w wersji oryginalnej z francuskimi napisami. Natomiast coraz rzadziej występująca version française (wer-sjąa fraą-sez) — w skrócie VF (we ef) — to film dubbingowany. Pogawędka Madame et monsieur Dumont (ma-dam e my-sje diu-mą; państwo Dumont) rozmawiają z synem o tym, co chcieliby dziś zrobić. M. Dumont: Je veux visiter un musée. (ży wy wi-zi-te ę miu-ze; chciałbym pójść do muzeum) Mme. Dumont: Non, non, non. Je veux visiter une cathédrale. (ną ną ną ży wy wi-zi-te iun ka-te-dral; nie, nie, nie, ja chcę zwiedzić katedrę) Syn: Ah non, pas de musées, pas de cathédrales! (a ną pa dy miu-ze pa dy ka-te-dral; nie, żadnych muzeów, żadnych katedr!) M. Dumont: D’accord. Voulez-vous aller au cinéma? (da-kor wu-le wu-a le o si-ne-ma; dobrze, chcecie iść do kina?) Syn: Super! Un film d’aventure! (sju-per ę film da-waą-tiur; super, na film przygodowy!) Mme. Dumont: J’aime mieux les documentaires. (żem mjy le do-kiu-maą-ter; wolę filmy dokumentalne) 120 Część II: Francuski w akcji Syn: Non, un dessin animé! (ną ę de-sę a-ni-me; nie, kreskówka!) M. Dumont: C’est moi qui décide. Je voudrais voir un western! (se mła ki de-sid ży wu-dre włar ę łes-tern; to ja decyduję, chciałbym obejrzeć western!) Słówka do zapamiętania Je veux visiter... au cinéma un dessin animé un documentaire un film d’aventure un western J’aime mieux... C’est moi qui décide. Je voudrais voir... ży wy wi-zi-te o si-ne-ma ę de-sę a-ni-me ę do-kiu-maą-ter ę film da-waą-tiur ę łes-tern żem mjy se mła ki de-sid ży wu-dre włar chcę zwiedzić... w kinie, do kina kreskówka film dokumentalny film przygodowy western wolę, lubię bardziej... to ja decyduję chciałbym zobaczyć, obejrzeć... Na koncercie Istnieje pewien język, który rozumieją wszyscy ludzie niezależnie od narodowości — muzyka. Jeśli czujesz się zmęczony tym, że cały czas mówisz wyłącznie po francusku, wybierz się na koncert (wówczas nie będziesz musiał się odzywać nawet przez kilka godzin!). Rozkoszując się muzyką, odpoczniesz i przestaniesz się martwić tym, czy ktoś dobrze zrozumiał, co masz na myśli. Nie krzycz Encore (aą-kor; jeszcze raz) — chyba że chcesz, aby wykonawcy powtórzyli wszystko od początku do końca. Powiedz raczej Bis (bis; bis), żeby zachęcić artystów do zagrania dodatkowego utworu. Pogawędka Michèle (mi-szel) i Georges (żorż) siedzą w kawiarni. Mężczyzna czyta „Pariscope”, szukając wydarzenia muzycznego na dzisiejszy wieczór. Georges: Michèle, aimes-tu les orchestres de chambre? (mi-szel em tiu lez-or-kestr dy szaąbr; Michèle, czy lubisz muzykę kameralną?) Michèle: Non, c’est ennuyeux. (ną se aą-nui-jy; nie, jest nudna) Rozdział 7: Ruszamy na podbój miasta 121 Georges: Michèle: Georges: Michèle: Georges: Michèle: George: Michele: George: La musique techno? (la miu-zik tek-no; a muzykę techno?) Non, c’est bizarre. (ną se bi-zar; nie, jest dziwaczna) Le rap? (ly rap; rap?) Non, c’est trop bruyant. (ną se tro bru-ijaą; nie, jest zbyt hałaśliwy) La musique rock? (la miu-sik rok; muzykę rockową?) Non, c’est trop moderne. (ną se tro mo-dern; nie, jest za nowoczesna) Alors, quel type de musique aimes-tu? (a-lor kel tip dy miu-sik em tiu; a więc jaki rodzaj muzyki lubisz?) J’adore la musique classique. (ża-dor la miu-sik kla-sik; uwielbiam muzykę klasyczną) Eh, bien. Il y a une symphonie de Mozart au parc ce soir. Veux-tu y aller? (e bję il-ja iun sę-fo-ni dy mo-zar o park sy słar wy-tiu i a-le; no dobrze, grają symfonię Mozarta w parku dziś wieczorem, chcesz pójść?) Michèle: Certainement! Prenons un pique-nique! (ser-ten-maą pry-ną ę pik-nik; oczywiście, urządźmy piknik!) Słówka do zapamiętania une symphonie la musique classique la musique moderne la musique rock la musique de jazz la musique techno le rap un orchestre de chambre aimer ennuyeux bizarre bruyant moderne iun sę-fo-ni la miu-sik kla-sik la miu-sik mo-dern la miu-sik rok la miu-sik dy dżaz la miu-sik tek-no ly rap ę or-kestr dy szaąbr e-me aą-nui-jy bi-zar bru-ijaą mo-dern symfonia muzyka klasyczna muzyka współczesna muzyka rockowa muzyka jazzowa muzyka techno muzyka rap orkiestra kameralna lubić, kochać nudny dziwaczny hałaśliwy nowoczesny, współczesny 122 Część II: Francuski w akcji Jouer (żłe; grać) to czasownik regularny, który występuje z przyimkiem de (dy) albo à i jego wariantami1 (a). Kiedy chcesz powiedzieć: „Grać na instrumencie muzycznym”, używasz jouer de (żłe dy). Po przyimek au sięgasz wtedy, gdy mówisz o grach (np. w karty czy planszówki) albo o kinie, teatrze czy koncercie. W tabeli 7.1 przedstawiamy kilka przykładów. Tabela 7.1. Użycie czasownika jouer (żłe; grać) Forma czasownika Je joue du piano. Tu joues de la guitare. Nous jouons aux échecs. Wymowa ży żu diu pia-no tiu żu dy la gi-tar nu żłą o-ze-szek Vous jouez de la trompette. wu żłe dy la trą-pet Tłumaczenie Gram na pianinie. Grasz na gitarze. Gramy w szachy. Gracie na trąbce. Elles jouent du violon. el żu diu wjo-lą Grają na skrzypcach. Słówka do zapamiętania le piano le violon la trompette la guitare les échecs les dames ly pia-no ly wjo-lą la trą-pet la gi-tar le-ze-szek le dam pianino skrzypce trąbka gitara szachy warcaby W klubie Jeśli po całym dniu zwiedzania masz jeszcze siłę, odwiedź miejsca, które tętnią życiem nocą. Kluby dużych miast oferują różnorodne formy rozrywki od wyrafinowanej muzyki na żywo po dyskotekę. Wiele paryskich klubów ma charakter zamknięty. To oznacza, że ich właściciele decydują o tym, kto wejdzie do środka (a kto nie). Aby dowiedzieć się, co jest grane, najlepiej zajrzeć do lokalnych gazet albo zapytać znajomych. Wychodząc wieczorem, Francuzi ubierają się bardziej elegancko niż w ciągu dnia. Czarny kolor jest de rigeur (dy ri-ger; obowiązkowy). Niektóre mniejsze lokale w paryskiej Quartier Latin (kar-tje la-tę; Dzielnica Łacińska) wpuszczą niemal każdego, pod warunkiem że jest ubrany na czarno. Aby wejść do ekskluzywnych klubów, trzeba wystąpić w towarzystwie stałego bywalca (nie zapominając o czarnym stroju!). 1 Te warianty to au/ à la/ à l / aux — (o /a la /a l / o) — przyp. tłum. Rozdział 7: Ruszamy na podbój miasta 123 We Francji alkohol sprzedaje się osobom, które ukończyły 18 lat. W klubach kobiety często otrzymują zniżki lub są wpuszczane za darmo. Lepiej jednak pokazać się z partnerem — w innym przypadku panie bardzo zwracają na siebie uwagę. W dni powszednie bilety wstępu są znacznie tańsze, a lokale mniej zatłoczone. Najwięcej jednak dzieje się w weekendy — i to bardzo, bardzo późno w nocy. Klubowe „godziny szczytu” przypadają między 2:00 a 3:00! W Paryżu działa prężnie Centre Gai et Lesbien (saątr ge e les-bję; Centrum Społeczności Gejów i Lesbijek). Mniejszości seksualne spotykają się w najelegantszej części miasta — Le Marais (ly ma-re). Aby uzyskać wyczerpujące informacje na temat życia nocnego środowiska gejów i lesbijek, zajrzyj do takich przewodników i magazynów, jak: „Guide Gai” (gid ge), „Ilico” (i-li-ko), „Le Guide Paris” (ly gid pa-ri), „Lesbia” (les-bja) oraz „Têtu” (te-tiu). W „Pariscope” znajdziesz także anglojęzyczny dział A Week of Gay Outings. Słowa disco (dis-ko) oraz discothèque (dis-ko-tek) często kojarzą się z barwną sceną muzyczną lat 70. — a zwłaszcza z filmowym hitem Gorączka sobotniej nocy czy sławną grupą Bee Gees. Jednak zarówno w języku francuskim, jak i polskim disco i dyskoteka to kluby, gdzie się gra popularną muzykę taneczną. Pogawędka Czy jesteś gotowy na próbę generalną przed wypadem na miasto? Paul (pol) i Denise (dy-nis) kończą kolację i zastanawiają się, gdzie spędzić resztę wieczoru. Paul: Denise: Paul: Denise: Paul: Denise: Paul: Denise: Veux-tu aller en boîte? Nous pouvons danser. (wy-tiu a-le aą błat nu pu-wą daą-se; chcesz pójść na dyskotekę? możemy potańczyć) Non, merci. Je suis trop fatiguée. (ną mer-si ży sui tro fa-ti-ge; nie, dziękuję, jestem zbyt zmęczona) Bon. Allons au club pour regarder une revue. (bą a-lą o klob pur ry-gar-de iun ry-wiu; dobrze, chodźmy więc do klubu obejrzeć show) D’accord. Faut-il réserver? (da-kor fo-til re-zer-we; zgoda, czy trzeba robić rezerwację?) Nous allons devoir faire la queue. (nu-za-lą de-włar fer la ky; będziemy musieli stanąć w kolejce) À quelle heure commence le spectacle? (a kel er ko-maąs ly spek-takl; o której godzinie zaczyna się przedstawienie?) À 23h. (a wę trła-zer; o 23:00) Oh non! C’est t
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Francuski dla bystrzaków
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: