Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00692 020218 17741967 na godz. na dobę w sumie
Francuski raz a dobrze. Intensywny kurs w 30 lekcjach - ebook/pdf
Francuski raz a dobrze. Intensywny kurs w 30 lekcjach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Lingo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60287-99-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> francuski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kurs Lingo to skuteczny i szybki sposób na opanowanie nowoczesnego języka francuskiego zarówno dla początkujących, jak i dla tych, co już nieraz zaczynali. Aktualna tematyka: turystyka, biznes, internet, poszukiwanie pracy.. Kurs obejmuje poziomy A1 i A2 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Katarzyna Węzowska FRANCUSKI raz a dobrze Intensywny kurs języka francuskiego w 30 lekcjach Konsultacja językowa: dr Eric Stachurski Projekt okładki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, biuro@studio27.pl Zdjęcie na okładce: Theta Redakcja i korekta: Paweł Pokora Lektorzy: Angélique Matynia, Eric Stachurski, Miłogost Reczek (cid:325) Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2009 www.WydawnictwoLingo.pl ISBN: 978-83-60287-28-6 Skład i łamanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal Spis tre(cid:258)ci S ł o w n i c z e k Wstęp Leçon 1 A la cafétéria (cid:316) W kafeterii Odmiana czasowników être i aller. Czas tera(cid:283)niejszy Présent. Rodzaj i liczba rzeczownika. Zastosowanie rodzajników nieokre(cid:258)lonych. Leçon 2 14 Qu(cid:307)est-ce que tu fais dans la vie ? (cid:316) Co robisz w (cid:285)yciu? Odmiana czasowników regularnych I grupy oraz nieregularnych prendre i faire. Tworzenie rodzaju (cid:285)eńskiego przymiotników. Zasady stosowania liason. 22 Leçon 3 Qu(cid:307)est-ce qu(cid:307)on fait ce soir ? (cid:316) Co robimy dzi(cid:258) wieczorem? Odmiana czasowników regularnych II grupy oraz nieregularnych partir i sortir. Czas Futur Proche. Przeczenie czasowników. Zastosowanie rodzajników okre(cid:258)lonych. 6 8 Leçon 5 38 Un peu de Paris ! (cid:316) Trochę Pary(cid:285)a! Czasowniki nieregularne savoir i connaître. Czasowniki zwrotne. Uwypuklenie (cid:316) mise en relief. Zaimki osobowe pronoms toniques. Środki transportu. Leçon 6 Sprawd(cid:283) się! 46 48 Leçon 7 On va prendre un verre ? (cid:316) Pójdziemy się czego(cid:258) napić? Czasowniki nieregularne devoir i venir. Czas Passé Récent. Wyra(cid:285)enia z czasownikiem avoir. Zaimek okolicznika miejsca y. 56 Leçon 8 Bon Appétit! (cid:316) Smacznego! Czasowniki nieregularne pouvoir i vouloir. Rzeczowniki niepoliczalne i zastosowanie rodzajników (cid:316) dé(cid:287)nis, indé(cid:287)nis, partitifs. Wyra(cid:285)enia moi aussi, moi non plus. 30 Leçon 4 On va faire les boutiques ? (cid:316) Idziemy na zakupy? Czasowniki nieregularne avoir i voir. Zaimki wskazujące ce, cet, cette, ces i celui-ci, celui-là. Zaimki pytające lequel, laquelle. 64 Leçon 9 A l(cid:307)aéroport (cid:316) Na lotnisku Czasownik nieregularny mettre. Wyra(cid:285)enia z czasownikiem mettre. Przynale(cid:285)no(cid:258)ć i zaimki dzier(cid:285)awcze. Zaimki pytające quel, quelle, quels, quelles. www.WydawnictwoLingo.pl 3 S p i s t r e (cid:258) c i 72 Leçon 10 A la banque (cid:316) W banku Zaimki nieokre(cid:258)lone tout, toute, tous, toutes w funkcji przymiotników. Nieregularne tworzenie liczby mnogiej rzeczowników. Tworzenie pytań. 112 Leçon 16 Louer une voiture (cid:316) Wynajem samochodu Czasownik nieregularny conduire. Dopełnienie bli(cid:285)sze COD (complément d(cid:307)objet direct). Zastosowanie zaimków COD. Zaimki względne qui i que. 80 Leçon 11 Au téléphone (cid:316) Rozmowa przez telefon Czasownik nieregularny dire. Zastosowanie zaimków przed nazwami państw i miast. Tryb rozkazujący. Leçon 12 Sprawd(cid:283) się! 88 90 Leçon 13 Au plaisir de te revoir ! (cid:316) Do miłego zobaczenia! Czas przeszły zło(cid:285)ony Passé Composé czasowników odmieniających się z avoir. Dni tygodnia, miesiące, daty. Okre(cid:258)lenia czasu dernier(ère) i prochain(e). 98 Leçon 14 A l(cid:307)hôtel (cid:316) W hotelu U(cid:285)ycie czasowników zwrotnych po czasownikach modalnych: vouloir, pouvoir, devoir. Liczebniki porządkowe. Zastosowanie c(cid:307)était. Leçon 15 104 Amuse-toi bien ! (cid:316) Baw się dobrze! Czas przeszły zlo(cid:285)ony Passé Composé czasowników odmieniających się z être. Wyra(cid:285)enia czasowe: il y a, depuis, en, jusqu(cid:307)à. 120 Leçon 17 C(cid:307)est pas loin d(cid:307)ici ! (cid:316) To niedaleko stąd! Dopełnienie dalsze COI (complément d(cid:307)objet indirect). Zastosowanie zaimków COI. Zastosowanie zaimków COD i COI razem. Zaimki względne dont i o(cid:269). Leçon 18 Sprawd(cid:283) się! 128 130 Leçon 19 Dans un taxi (cid:316) W taksówce Czasownik nieregularny croire. Czas przyszły prosty Futur Simple. Zastosowanie Futur Simple vs Futur Proche. Zaimek osobowy en. 138 Leçon 20 Réveille-toi ! (cid:316) Pobudka! Zaimek osobowy y. Tryb rozkazujący czasowników zwrotnych. Wyra(cid:285)enia częstotliwo(cid:258)ci i trwania oraz ich miejsce w zdaniu. Leçon 21 146 Et après le travail ? (cid:316) A po pracy? U(cid:285)ycie zaimków nieokre(cid:258)lonych: tout le monde, personne, quelqu(cid:307)un, tout, rien, quelque chose. Stopień wy(cid:285)szy przymiotników i przysłówka bien. Opisywanie pogody. 4 S p i s t r e (cid:258) c i 154 Leçon 22 Accident de voiture (cid:316) Wypadek samochodowy Czas przeszły Imparfait. U(cid:285)ycie czasu Imparfait vs Passé Composé. Wyra(cid:285)enia przyczyny i skutku. 162 Leçon 23 Au théâtre (cid:316) W teatrze Tworzenie i zastosowanie trybu łączącego Subjonctif Présent. Nieregularne tworzenie rodzaju (cid:285)eńskiego rzeczowników. Leçon 24 Sprawd(cid:283) się! 170 172 Leçon 25 Au travail (cid:316) W pracy Tworzenie i zastosowanie trybu przypuszczającego Conditionnel Présent. Czas zaprzeszły Plus-que-parfait. Korespondencja słu(cid:285)bowa. 186 Leçon 27 Famille, je vous aime ! (cid:316) Rodzina, ach rodzina! Czasowniki niergularne vivre i rire. Zaimki dzier(cid:285)awcze le mien, le tien. Tworzenie i zastosowanie trybu przypuszczającego czasu przeszłego Conditionnel Passé. Typ III i IV zdań warunkowych. 194 Leçon 28 Attention aux pick-pockets ! (cid:316) Uwaga na kieszonkowców! Znaczenia zaimka osobowego on. Strona bierna - le Passif. Tworzenie przysłówków. Opisywanie wyglądu zewnętrznego. 202 Leçon 29 On fait la fête ! (cid:316) Robimy imprezę! Negacja absolutna pas de, plus de. U(cid:285)ycie zaimka en (cid:316) ciąg dalszy. Zaimki nieokre(cid:258)lone : chaque, chacun, aucun, certain(e)s. Stopień najwy(cid:285)szy przymiotników i przysłówków 180 Leçon 26 Chez le médecin (cid:316) U lekarza Odmiana czasownika niergularnego (se) sentir. Wyra(cid:285)enie avoir mal à, au, aux. Zdania warunkowe (cid:316) typ I i II. Tworzenie rodzaju (cid:285)enskiego przymiotników (cid:316) ciąg dalszy. Leçon 30 Sprawd(cid:283) się! Słowniczek www.WydawnictwoLingo.pl www.WydawnictwoLingo.pl www.WydawnictwoLingo.pl 210 212 5 Wstęp Na ucz się raz a do brze! J e(cid:258)li chcesz samodzielnie poznać język francuski w stopniu umo(cid:285)liwiającym poro- zumiewanie się w zakresie codziennych zdarzeń i sytuacji, (cid:311)FRANCUSKI raz a dobrze(cid:309) jest ksią(cid:285)ką wła(cid:258)nie dla Ciebie! A mo(cid:285)e ju(cid:285) kiedy(cid:258) uczyłe(cid:258) się francuskie- go, a teraz wydaje Ci się, (cid:285)e wszystko zapomnia- łe(cid:258), albo wstydzisz się mówić w języku obcym w obawie przed popełnieniem błędu? Dzięki na- szej ksią(cid:285)ce przekonasz się, jak wiele zostało Ci jednak w głowie i wreszcie pójdziesz dalej, osią- gając poziom pozwalający na swobodną komu- nikację (zakres materiału odpowiada poziomom A1, A2 i przygotowuje do poziomu B1 zgodnie ze skalą poziomów kompetencji językowej Rady Europy). Proponowany przez nas kurs jest inten- sywny, co znaczy, (cid:285)e ucząc się z nami nie tra- cisz czasu i mo(cid:285)esz robić szybkie postępy nie- zale(cid:285)nie od tego, czy po raz pierwszy stykasz się z językiem, czy jest to ju(cid:285) Twoje kolejne podej- (cid:258)cie. O tempie i sposobie nauki decydujesz jed- nak samodzielnie, zale(cid:285)nie od własnych potrzeb, mo(cid:285)liwo(cid:258)ci i chęci. Ułatwia to struktura całego kursu, jak i poszczególnych lekcji. K sią(cid:285)ka dzieli się na trzydzie(cid:258)ci lekcji. Jednostka lekcyjna składa się z dialogu lub czytanki wraz z tłumaczeniem, słownictwa, obja(cid:258)- nień gramatycznych i językowych ((cid:311)Jak to dzia- ła?(cid:309)) oraz ćwiczeń wraz z kluczem. Ćwiczenia najlepiej rozwiązywać po zapoznaniu się z dialo- giem, słownictwem i czę(cid:258)cią po(cid:258)więconą grama- tyce. Najpełniej wykorzystasz ćwiczenia wykonu- jąc je zarówno ustnie jak i pisemnie. Po przerobieniu pięciu regularnych jed- nostek lekcyjnych masz szansę samodzielnie sprawdzić swoje postępy. Lekcja powtórkowa ((cid:311)Sprawd(cid:283) się!(cid:309)) ćwiczenia na rozumienie ze słuchu, obszerny test wyboru z zagadnień ję- zykowych i gramatycznych przedstawionych w poprzednich lekcjach, a na koniec krzy(cid:285)ówka, (cid:285)eby(cid:258) się trochę rozerwał. N ieocenioną pomocą w przyswajaniu pra- widłowej wymowy czy nauce rozumienia ze słuchu są umieszczone na płycie audio CD na- grania, dokonane przez rodowitych Francuzów. Naukę słownictwa z pewno(cid:258)cią ułatwi Ci to, (cid:285)e słówka czytane są najpierw przez polskiego, a potem francuskiego lektora, dzięki czemu łatwo 6 W s t ę p mo(cid:285)na je sobie powtarzać, słuchając choćby w samochodzie. Przy wszystkich fragmentach ksią(cid:285)ki, które zostały nagrane, umie(cid:258)cili(cid:258)my sym- bole 02 z numerami odpowiadających im (cid:258)cie- (cid:285)ek (cid:316) wreszcie nie musisz skakać po płycie w po- szukiwaniu wła(cid:258)ciwego nagrania. Symbole odsyłają do towarzyszącego ksią(cid:285)ce programu multimedialnego, który posze- rza mo(cid:285)liwo(cid:258)ci kursu o interaktywne sposoby nauki z wykorzystaniem komputera (dotyczy peł- nego pakietu multimedialnego z dołączoną płytą CD-ROM; je(cid:258)li kupiłe(cid:258) wersję z samą płytą audio, CD-ROM mo(cid:285)esz zamówić w internecie na stro- nie http://www.WydawnictwoLingo.pl) N ajwa(cid:285)niejsze jednak jest to, (cid:285)e korzystając z naszego kursu poznajesz (cid:285)ywy język, czytasz i słuchasz dialogów na aktualne tematy, uczysz odnajdywać się w (cid:285)yciowych sytuacjach. Z (cid:285)yczeniami sukcesów w nauce Zespół autorów i redaktorów Lingo www.WydawnictwoLingo.pl 7 A l a c a f é t é r i a 1. A la cafétéria – Salut, Patricia. Comment vas-tu ? PATRICIA: – Bonjour Madame. Un café et un thé s’il vous plaît. MARTIN: PATRICIA: – Martin ! Ça va très bien, merci, et toi ? MARTIN: PATRICIA: – Non, je suis avec une amie. Elle est là-bas. MARTIN: PATRICIA: – Bien sûr, avec plaisir ! Anna, je te présente Martin, un ami belge. Martin, c’est Anna, elle est Polonaise. – Ça va, merci ! Tu es seule ? – Tu me présentes ? ANNA: MARTIN: ANNA: MARTIN: ANNA: MARTIN: – Bonjour Martin, enchantée. – Bonjour Anna. Tu es étudiante ici ? – Non, je suis en vacances. Et toi, tu es étudiant ? – Non, je travaille ici. Mais je suis de Bruxelles. – Oh, je vais demain à Bruxelles ! – Tu vas à Bruxelles ? C’est intéressant ! Słownictwo la cafétéria (f) – kafeteria bonjour (cid:316) dzień dobry madame (f) – pani un café (m) – kawa et – i un thé (m) – herbata s’il vous plaît (cid:316) poproszę salut (m) (cid:316) cze(cid:258)ć être (cid:316) być seul(e) – sam(a) avec – z un ami (m) (cid:316) przyjaciel une amie (f) (cid:316) przyjaciółka là-bas (cid:316) tam (przy pokazywaniu) présenter (cid:316) przedstawiać bien sûr (cid:316) oczywi(cid:258)cie un plaisir (m) (cid:316) przyjemno(cid:258)ć belge – belgijski (belgijska) elle est – ona jest Polonais (Polonaise) – Polak (Polka) tu es (cid:316) ty jeste(cid:258) enchanté(e) (cid:316) miło mi poznać un étudiant (m) – student une étudiante (f) – studentka ici – tutaj en vacances – na wakacjach toi (cid:316) ty moi – ja travailler (cid:316) pracować Bruxelles – Bruksela aller (cid:316) i(cid:258)ć; jechać intéressant(e) (cid:316) ciekawy(a)(e), interesujący(a)(e) demain – jutro 01 02 03 8 LEçON 1 Tłumaczenie W kafeterii. P: Dzień dobry pani. Jedną kawę i jedną herbatę poproszę. M: Cze(cid:258)ć Patricia, co u ciebie słychać? P: O, Martin! Bardzo dobrze, dziękuję, a u ciebie? M: U mnie w porządku, dziękuję. Jeste(cid:258) sama? P: Nie, jestem z przyjaciółką. M: Przedstawisz mnie? P: Oczywi(cid:258)cie. Z przyjemno(cid:258)cią! Aniu, przedstawiam ci Martina, przyjaciela z Belgii (dosł. belgijskiego przyjaciela). Martin, to Anna, jest Polką. A: Dzień dobry Martin, bardzo mi miło. M: Dzień dobry Aniu. Studiujesz tutaj? (dosł. jeste(cid:258) tutaj studentką?) A: Nie, jestem na wakacjach. A ty? M: Nie, pracuję tutaj. Ale pochodzę (dosł. jestem) z Brukseli. A: O! Jutro jadę do Brukseli. M: Jedziesz jutro do Brukseli? A to ciekawe! Więcej słówek i zwrotów Comment allez-vous ? (cid:316) Jak się pan(i) miewa? Comment tu t’appelles ? (cid:316) Jak się nazywasz? Comment vous vous appelez ? (cid:316) Jak się pan(i) nazywa? Votre nom, s’il vous plaît. (cid:316) Pańskie (pani) nazwisko proszę. (forma o(cid:287)cjalna, urzędowa) Je m’appelle ... (cid:316) Nazywam się... Mon nom est ... – Moje nazwisko... Votre adresse, s’il vous plaît. (cid:316) Pana(i) adres poproszę. (forma o(cid:287)cjalna, urzędowa) Quelle est votre adresse ? (cid:316) Jaki jest pana(i) adres? Votre nationalité, s’il vous plaît ? (cid:316) Pana(i) narodowo(cid:258)ć? Quelle est votre nationalité ? Jaka jest pana(i) narodowo(cid:258)ć? Tu es de quelle nationalité ? (cid:316) Jakiej jeste(cid:258) narodowo(cid:258)ci? Jak to działa? Czasowniki nieregularne être i aller (cid:316) czas tera(cid:283)niejszy Wiele czasowników w języku francuskim odmienia się w sposób nieregularny, jak np. czasownik être (być) lub aller (i(cid:258)ć, jechać). www.WydawnictwoLingo.pl 9 A l a c a f é t é r i a être – być lp. je suis [(cid:298)(cid:1317)süi] tu es [tü(cid:304)] il est [il(cid:304)] elle est [(cid:304)l(cid:304)] on est [õn(cid:304)] lm. nous sommes [nusom] vous êtes [wuz(cid:304)t] ils sont [ilsõ] elles sont [(cid:304)lsõ] Uwaga: W odmianie czasowników w języku francuskim pominięcie zaimka osobowego (cid:316) je, tu, il itd. (cid:316) jest, inaczej ni(cid:285) w języku polskim, niedopuszczalne. Np.: Je suis de Bruxelles. (Jestem z Brukseli.) aller – i(cid:258)ć, jechać lp. je vais [(cid:298)(cid:1317)w(cid:304)] tu vas [tüwa] il va [ilwa] elle va [(cid:304)lwa] on va [õwa] lm. nous allons [nuzalõ] vous allez [vuzale] ils vont [ilvõ] elles vont [(cid:304)lvõ] Nale(cid:285)y równie(cid:285) zapamiętać idiomatyczne znaczenie czasownika aller w zwrocie: Comment ça va ? – Co słychać? Jak leci? (dosł. Jak to idzie?) Ça va bien, merci ! – Dziękuję, dobrze! (dosł. Idzie dobrze, dziękuję!) Uwaga! Formę grzeczno(cid:258)ciową (pan/pani/państwo) w języku francuskim wyra(cid:285)amy przy pomocy 2 os. liczby mnogiej vous, np. Comment allez-vous ? Jak się pan(i) miewa? Jak się państwo miewacie? Kłopoty z rzeczownikiem: rodzaj i rodzajnik Rodzajniki nieokre(cid:258)lone (articles indé(cid:287)nis) Rzeczowniki w języku francuskim występują w dwóch rodzajach (cid:316) męskim 10 LEçON 1 (masculin) i (cid:285)eńskim (féminin), w przeciwieństwie do języka polskiego, nie ma rodzaju nijakiego. Rodzaj rzeczownika w liczbie pojedynczej mo(cid:285)emy rozpoznać w zdaniu po rodzajniku: un – rodzajnik nieokre(cid:258)lony rodzaju męskiego, une – rodzajnik nieokre(cid:258)lony rodzaju (cid:285)eńskiego Rodzajniki nieokre(cid:258)lone mogą być tłumaczone za pomocą zaimka nieokre(cid:258)lonego jaki(cid:258), pewien np.: On va dans une caféteria ? – Idziemy do (jakiej(cid:258)) kawiarni? Un monsieur est venu. – Przyszedł jaki(cid:258) pan. Uwaga: tę formę ma te(cid:285) liczebnik jeden, jedna: Un café, s’il vous plaît. – Jedną kawę poproszę. W liczbie mnogiej (pluriel) do obu rodzajów u(cid:285)ywamy rodzajnika des: des amis – rodzaj męski liczba mnoga des vacances – rodzaj (cid:285)eński liczba mnoga Tu as des amis à Paris ? – Masz (jakich(cid:258)) znajomych w Pary(cid:285)u? Tworzenie rodzaju (cid:285)eńskiego rzeczowników Niektóre rzeczowniki podobnie jak w języku polskim mogą występować w rodzaju męskim i (cid:285)eńskim, np.: un ami – une amie (przyjaciel (cid:316) przyjaciółka) un étudiant – une étudiante (student – studentka) Oprócz rodzajnika w rodzaju (cid:285)eńskim zmienia się równie(cid:285) końcówka rzeczownika, pojawia się zwykle -e, dzięki któremu wymawiamy ostatnią, nie wymawianą w rodzaju męskim, spółgłoskę: étudiant [etüdiã] – étudiante [etüdiãt] Tworzenie liczby mnogiej rzeczowników Liczbę mnogą tworzymy dodając do rzeczownika -s. Nale(cid:285)y pamiętać równie(cid:285) o zmianie rodzajnika: un café – des cafés un ami – des amis www.WydawnictwoLingo.pl 11 A l a c a f é t é r i a Wymowa Jedną z wa(cid:285)niejszych zasad wymowy w języku francuskim jest liaison, czyli łączenie ostatniej spółgłoski i pierwszej samogłoski wyrazów nale(cid:285)ących do jednej grupy rytmicznej, np.: un ami [(cid:266)nami], un étudiant [(cid:266)netüdiã], des amies [dezami], vous êtes [wuz(cid:304)t], nous allons [nuzalõ] Ćwiczenia 1. Wstaw odpowiednią formę czasownika être lub aller: 1. Tu ............... Français ? 2. Comment .................... -vous ? 3. Ça ........... très bien, merci. 4. Vous ............. Polonaise ? 5. Je ............ de Varsovie. 6. Je ............... à Bruxelles avec une amie. 2. Wstaw odpowiedni zaimek osobowy. 1. ................ es Belge ? 2. ................ êtes de Paris ? 3. ................ allez souvent en Suisse ? 4. ................ est étudiante ? 5. ................ vont demain à Bruxelles. 3. Znajd(cid:283) odpowied(cid:283). 1. Comment tu t’appelles ? 2. Comment allez-vous ? 3. Votre nom, s’il vous plaît. 4. Quelle est votre adresse ? 5. Tu es de quelle nationalité ? a. Dupré, Michel Dupré. b. Je suis polonais. c. Je m’appelle Paul Vabre. d. Ça va, merci. Et vous ? e. 3, Avenue Reille, Paris. 12 LEçON 1 4. Z podanych elementów utwórz zdanie. 1. vas – Patricia – tu – salut – comment ? 2. bien – toi – ça – très – merci – et – va 3. Martin, – un – belge – je – ami – te – présente 4. suis – ici – mais – je – Bruxelles – travaille – je – de 5. allez – monsieur – comment – bonjour – vous 5. Zaznacz usłyszaną formę. 1. a. un ami français 2. a. des étudiants polonais 3. a. nous allons à Paris 4. a. elles sont de Varsovie 5. a. il est anglais / b. une amie française / b. des étudiantes polonaises / b. vous allez à Paris / b. ils sont de Varsovie / b. elle est anglaise Comment ça va ? Comment ça va ?, czyli wylansowany w 1983 roku przez holenderską grupę The Shorts przebój, spopularyzował równie(cid:285) nie do końca poprawną odpowied(cid:283) na to pytanie: comme ci, comme ça ! (tak sobie). Nie(cid:258)miertelne Ça va ?, formułowane na wiele sposobów, jest rzeczywi(cid:258)cie jednym z najpopularniejszych zdań, jakie na co dzień usłyszymy we Francji i innych krajach francuskojęzycznych. Nie nale(cid:285)y go jednak traktować zbyt dosłownie. Jest to po prostu konwencjonalny początek rozmowy. Odpowied(cid:283) powinna być więc pozytywna. W dobrym tonie jest (cid:311)odbicie piłeczki(cid:309) przy pomocy prostego Et toi ? (A ty?) lub Et vous ? (A pan?/A pani?). Inne odpowiedzi, jak comme ci comme ça lub ça va pas très bien (niezbyt dobrze) czy nawet ça va mal ((cid:283)le) są dopuszczalne w bliskich relacjach. Klucz do ćwiczeń allez-vous ? 5. 1-b 2-a 3-b 4-b 5-b Martin, un ami belge. 4. Je suis de Bruxelles mais je travaille ici. 5. Bonjour Monsieur, comment 4-e 5-b 4. 1. Salut, Patricia, comment vas-tu ? 2. ça va très bien, merci, et toi ? 3. Je te présente 1. 1. es 2. allez 3. va 4. êtes 5. suis 6. suis/vais 2. 1. tu 2. vous 3. vous 4. elle 5. vont 3. 1-c 2-d 3-a www.WydawnictwoLingo.pl 13 Q u (cid:307) e s t - c e q u e t u f a i s d a n s l a v i e ? 2. Qu(cid:307)est-ce que tu fais dans la vie ? 04 MARTIN: ANNA: MARTIN: PATRICIA: – Oooh ! Elle parle français, anglais, allemand et espagnol. – Qu’est-ce que tu fais à Bruxelles ? – Je travaille, je suis interprète. – Effectivement, tu parles très bien le français ! Et un peu italien ! MARTIN: ANNA: MARTIN: – C’est extraordinaire ? Comment c’est possible ? – Oh, c’est un peu naturel. Mon père est suisse et je vais souvent en Suisse. C’est pour cela que je parle le français et l’allemand. Et je comprends beaucoup d’italien. Et toi, qu’est-ce que tu fais dans la vie ? – Je suis informaticien. Je travaille comme webmaster à l’université. ANNA: MARTIN: PATRICIA: – Oh, ça va doucement. Mais je fais maintenant un – Tu aimes ton travail ? – Oui, j’aime bien. Et toi, Patricia, comment va ton diplôme ? stage à Radio France, je suis donc plutôt journaliste qu’étudiante ces derniers temps... et j’ai très peu de temps pour écrire. 05 Słownictwo interprète (m, f) (cid:316) tłumacz(ka) effectivement (cid:316) rzeczywi(cid:258)cie, istotnie parler (cid:316) mówić très – bardzo bien – dobrze français(e) – francuski, te(cid:285): Francuz (Francuzka) anglais(e) – angielski, te(cid:285): Anglik (Angielka) 14 allemand(e) – niemiecki, te(cid:285): Niemiec (Niemka) espagnol(e) (cid:316) hiszpański, te(cid:285): Hiszpan (Hiszpanka) italien(ne) (cid:316) włoski, te(cid:285): Włoch (Włoszka) suisse – szwajcarski, te(cid:285): Szwajcar (Suissesse – Szwajcarka) extraordinaire (cid:316) niezwykły(a)(e), nadzwyczajny(a)(e) possible (cid:316) mo(cid:285)liwy comprendre (cid:316) rozumieć beaucoup (cid:316) du(cid:285)o un peu (cid:316) trochę naturel(le) (cid:316) naturalny(a)(e) mon père (cid:316) mój ojciec souvent (cid:316) często la Suisse (f) – Szwajcaria informaticien (m) (cid:316) informatyk université (f) (cid:316) uniwersytet c’est pour cela que – to dlatego aimer (cid:316) lubić, kochać mais – ale LEçON 2 maintenant – teraz doucement (cid:316) tu: powoli faire un stage (cid:316) odbywać sta(cid:285) plutôt – raczej journaliste (m, f) – dziennikarz(rka) ces derniers temps – ostatnio (dosł. ostatnimi czasy) donc (cid:316) więc très peu de temps (cid:316) bardzo mało czasu temps (m) – czas pour (cid:316) dla; aby, (cid:285)eby écrire (cid:316) pisać Tłumaczenie Co robisz w (cid:285)yciu? (Czym się zajmujesz zawodowo?) M: Co robisz w Brukseli? A: Pracuję, jestem tłumaczką. M: Rzeczywi(cid:258)cie, mówisz bardzo dobrze po francusku. P: Och, ona mówi po francusku, angielsku, niemiecku i hiszpańsku! I trochę po włosku. M: To nadzwyczajne! Jak to mo(cid:285)liwe? A: To w pewnym sensie (dosł. trochę) naturalne. Mój ojciec jest Szwajcarem. Często je(cid:285)d(cid:285)ę do Szwajcarii, to dlatego mówię po francusku, niemiecku i włosku. A ty, co robisz w (cid:285)yciu? M: Jestem informatykiem, pracuję jako webmaster na uniwersytecie. A: Lubisz swoją (dosł. twoją) pracę? M: Tak, lubię. A co u ciebie Patrycja, jak twój dyplom? (dosł. jak się miewa twój dyplom?) P: Och, jako(cid:258) idzie. Ale mam (dosł. robię) teraz sta(cid:285) w Radio France, więc jestem raczej dziennikarką ni(cid:285) studentką ostatnimi czasy... i mam bardzo mało czasu na pisanie. Więcej słówek i zwrotów Qu’est-ce que vous faites dans la vie ? (cid:316) Czym się pan(i) zajmuje zawodowo? (dosł. Co pan(i) robi w (cid:285)yciu?) Qu’est-ce que vous faites comme travail ? (cid:316) Czym się pan(i) zajmuje zawodowo? (dosł. Jaką pan(i) wykonuje pracę ?) Je suis étudiant. (cid:316) Studiuję. (dosł. Jestem studentem) Qu’est-ce que tu fais comme études ? – Co studiujesz ? www.WydawnictwoLingo.pl 15 Q u (cid:307) e s t - c e q u e t u f a i s d a n s l a v i e ? Je travaille comme journaliste. (cid:316) Jestem dziennikarzem. (dosł. Pracuję jako dziennikarz) Je suis stagiaire chez Citroën. (cid:316) Jestem sta(cid:285)ystą / praktykantem w Citroënie. Où vous habitez ? – Gdzie pan(i) mieszka? Où tu travailles ? – Gdzie pracujesz? J’habite et je travaille à Varsovie. (cid:316) Mieszkam i pracuję w Warszawie. Vous parlez anglais ? (cid:316) Czy mówi pan(i) po angielsku ? Je parle un peu français. (cid:316) Mówię trochę po francusku. Je comprends un peu l’allemand. (cid:316) Trochę rozumiem po niemiecku. J’apprends le français et le russe. (cid:316) Uczę się francuskiego i rosyjskiego. Jak to działa? Odmiana czasowników regularnych I grupy Czasowniki I grupy to prawie wszystkie czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -er (wymawiamy [e]). Wyjątek stanowi czasownik aller. Przykłady czasowników I grupy: parler – mówić aimer – lubić, kochać habiter – mieszkać Czasowniki w języku francuskim odmienia się przez dodawanie do tematu czasownika końcówek osobowych, które w poni(cid:285)szej odmianie zostały wyró(cid:285)nione. Temat czasownika znajdujemy odejmując od bezokolicznika końcówkę, w przypadku grupy I jest to końcówka -er. lp. je parle [(cid:298)(cid:1317)parl] tu parles [tüparl] il parle [ilparl] elle parle [(cid:304)lparl] on parle [õparl] lm. nous parlons [nuparlõ] vous parlez [wuparle] ils parlent [ilparl] elles parlent [(cid:304)lparl] 16 LEçON 2 Kilka wa(cid:285)nych zasad wymowy Wymawiamy tylko końcówki 1 i 2 os. lm. nous parlons [õ] i vous parlez [e]. Pozostałych końcówek nie wymawiamy. W przypadku czasowników rozpoczynających się od samogłoski (np. aimer) lub od h, którego w języku francuskim nie wymawiamy (np. habiter [abite]), w 1 os. lp. apostrofujemy j(cid:307) tak, aby zaimek osobowy tworzył w wymowie jedno słowo z czasownikiem. j’habite j’aime (ja) mieszkam [(cid:298)abit] (ja) lubię, kocham [(cid:298)(cid:304)m] W liczbie mnogiej, gdzie zaimki osobowe kończą się na -s (nous, vous, ils, elles), występuje liaison, czyli łączenie pierwszej samogłoski czasownika z zaimkiem przez wyra(cid:283)nie słyszalne z. nous aimons [nuz(cid:304)mõ] vous habitez [vuzabite] ils adorent [ilzador] elles habitent [(cid:304)lzabit] Powy(cid:285)sze zasady wymowy dotyczą wszystkich czasowników w języku francuskim. Uwaga! W mówionym potocznym języku francuskim rzadko u(cid:285)ywa się 1 os. lm., czyli nous. Chcąc powiedzieć my, u(cid:285)ywa się zaimka on [õ], który w odmianie czasowników przyjmuje te same formy, co il i elle, czyli formy 3 os. lp. On est en vacances ici. Jeste(cid:258)my tu na wakacjach. On habite à Paris. Mieszkamy w Pary(cid:285)u. www.WydawnictwoLingo.pl 17 Q u (cid:307) e s t - c e q u e t u f a i s d a n s l a v i e ? Odmiana czasowników nieregularnych prendre (brać, wziąć), comprendre (rozumieć) i apprendre (uczyć się) lp. je prends [(cid:298)(cid:1317)prã] tu prends [tüprã] il/elle/on prend [il/(cid:304)l/õprã] lm. nous prenons [nupr(cid:1317)nõ] vous prenez [wupr(cid:1317)ne] ils, elles prennent [il/(cid:304)lpr(cid:304)n] Warto zapamiętać, (cid:285)e nawet czasowniki nieregularne mo(cid:285)na usystematyzować tworząc (cid:311)podgrupy(cid:309). I tak, czasowniki nieregularne comprendre i apprendre odmieniają się według tego samego wzoru, co czasownik prendre, od którego ró(cid:285)nią się tylko przedrostkami -com i -a(p). Czasownik nieregularny faire (cid:316) robić lp. je fais [(cid:298)(cid:1317)f(cid:304)] tu fais [tüf(cid:304)] il/elle/on fait [il/(cid:304)l/õf(cid:304)] lm. nous faisons [nuf(cid:1317)zõ] vous faites [wuf(cid:304)t] ils/elles font [il/(cid:304)lfõ] Tworzenie rodzaju (cid:285)eńskiego przymiotników Podobnie jak w przypadku rzeczowników, rodzaj (cid:285)eński przymiotnika tworzymy przez dodanie do formy męskiej przymiotnika końcówki -e: polonais / polonaise – polski / polska français / française – francuski / francuska américain / américaine – amerykański / amerykańska espagnol / espagnole – hiszpański / hiszpańska Przymiotniki te oznaczają te(cid:285) narodowo(cid:258)ci (por. Słownictwo) Je suis polonaise. – Jestem Polką. Elle est anglaise. – Ona jest Angielką. 18 LEçON 2 Do przymiotników, których forma męska kończy się na -ien, np. italien, canadien, w celu utworzenia rodzaju (cid:285)eńskiego dodajemy -ne: italien / italienne – włoski / włoska canadien / canadienne – kanadyjski / kanadyjska Uwaga! Je(cid:258)li przymiotnik w rodzaju męskim kończy się na -e, w rodzaju (cid:285)eńskim nic nie dodajemy: russe / russe – rosyjski / rosyjska belge / belge – belgijski / belgijska Ćwiczenia 1. Wstaw odpowiednią formę czasownika podanego w nawiasie. 1. Je .......... (parler) polonais et anglais. 2. Qu’est-ce que vous .............. (faire) comme travail ? 3. Vous .............. (comprendre) le russe ? 4. Sophie et Paul .............. (apprendre) l’espagnol. 5. Qu’est-ce que tu ............ (faire) comme études ? 6. Vous .............. (habiter) à Varsovie ? 2. Wstaw odpowiedni zaimek osobowy. 1. ......... habites à Rome ? 2. ......... est allemande ? www.WydawnictwoLingo.pl 19 Q u (cid:307) e s t - c e q u e t u f a i s d a n s l a v i e ? 3. ......... font un stage chez Peugeot. 4. ......... comprends un peu l’italien. 5. .......... aime bien le russe. 6. ......... apprenez l’anglais ? 3. Utwórz rodzaj (cid:285)eński, następnie sprawd(cid:283) wymowę. 1. il est Anglais / elle est ... 2. il est Italien / elle est ... 3. il est Espagnol / elle est ... 4. il est Russe / elle est ... 5. il est Français / elle est ... 6. il est Belge / elle est ... 4. Zaznacz usłyszaną formę. 1. Anna est Polonais / Polonaise. 2. Sylvia est Américain / Americaine. 3. Juana apprend le français / française. 4. José est Espagnol / Espagnole. 5. Olga comprend un peu l’allemand / allemande. 6. Joanne est Canadien / Canadienne. 20 LEçON 2 5. Znajd(cid:283) odpowied(cid:283). 1. Qu’est-ce que tu fais à Air France ? 2. Où tu habites ? 3. Tu parles anglais ? 4. Vous comprenez le russe ? 5. Où vous travaillez ? 6. Qu’est-ce que tu fais comme travail ? a. Je travaille chez Renault. b. Je suis journaliste. c. J’habite à Cracovie. d. Un peu, mais je comprends beaucoup. e. Oui, c(cid:307)est facile (łatwe) pour moi. f. Je suis stagiaire. Radio France Radio France www.radiofrance.fr ma kilka stacji, w(cid:258)ród których ka(cid:285)dy z pewno(cid:258)cią znajdzie co(cid:258) dla siebie. Wystarczy wybrać konkretną stację np. France Inter, France Info, France Culture czy France Musique, a następnie kliknąć (cid:311)en direct(cid:309) (na (cid:285)ywo). Klucz do ćwiczeń 4.e. 5.a. 6.b 4. 1. Polonaise 2. Américaine 3. français 4. Espagnol 5. allemand 6. Canadienne 5. 1.f. 2.c. 3.d. tu 5. j(cid:307)/il/elle/on 6. vous 3. 1. Anglaise 2. Italienne 3. Espagnole 4. Russe 5. Française 6. Belge 1. 1. parle 2. faites 3. comprenez 4. apprennent 5. fais 6. habitez 2. 1. tu 2. elle 3. ils/elles 4. je/ www.WydawnictwoLingo.pl 21 Q u (cid:307) e s t - c e q u (cid:307) o n f a i t c e s o i r ? 3. Qu(cid:307)est-ce qu(cid:307)on fait ce soir ? 06 PATRICIA: – Qu’est-ce que tu fais ce soir, Martin ? Nous, avec Anna, MARTIN: ANNA: MARTIN: ANNA: on voudrait sortir. – Ce soir ? C(cid:307)est peut-être même possible ! Je (cid:287)nis vers 18h. Où est-ce que vous pensez aller ? – Moi, j(cid:307)aimerais bien aller au restaurant, pro(cid:287)ter un peu de la bonne cuisine française ! Qu’est-ce que tu en penses, Martin ? – J(cid:307)aime bien manger mais il y a un concert génial de Florent Pagny ce soir ? Vous aimez Florent Pagny ? – Moi, pas spécialement. Je n(cid:307)aime pas beaucoup le rock. Et toi, Patricia ? PATRICIA: – Moi, je l’adore ! Mais ce n’est pas vraiment du rock. Il chante les grands airs de l(cid:307)opéra et les chansons de Jacques Brel. Oh, je suis s(cid:271)re que tu vas aimer ça ! MARTIN: ANNA: MARTIN: – C’est vrai ! Et après on peut aller dîner ensemble. Je vais réserver une table dans un resto sympa ! Anna, comme c’est ta dernière soirée, c’est toi qui choisis ! Qu’est-ce que tu préfères comme cuisine ? – J(cid:307)aime bien la cuisine provençale ! Tu pourrais trouver ça ? – Pas de problème. On trouve tout à Paris, il faut juste savoir où chercher ! Słownictwo ce soir (cid:316) dzi(cid:258) wieczorem vouloir (cid:316) chcieć sortir (cid:316) wyj(cid:258)ć, tu: spędzić wieczór poza domem, ze znajomymi partir (cid:316) wyje(cid:285)d(cid:285)ać comme (cid:316) tu: poniewa(cid:285), jako (cid:285)e peut-être (cid:316) (być) mo(cid:285)e 07 22 même – nawet (cid:287)nir (cid:316) kończyć vers (cid:316) około penser (cid:316) my(cid:258)leć, sądzić j’aimerais bien (cid:316) chciałbym restaurant (m) – restauracja (potocznie: resto)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Francuski raz a dobrze. Intensywny kurs w 30 lekcjach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: