Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00171 003839 18783865 na godz. na dobę w sumie
Francuski w podróży - ebook/pdf
Francuski w podróży - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 26
Wydawca: LektorKlett Język publikacji: polski
ISBN: 97-883-7429-041-8 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zestaw idealny do nauki języka francuskiego w podróży - w samochodzie, pociągu i autobusie zawiera ponad 500 słów i zwrotów, nagrania mp3 z udziałem rodowitych Francuzów, praktyczne słownictwo przydatne w podróży.

Nauka języka francuskiego jeszcze nigdy nie była tak przyjemna,

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treÊci SSttrroonnaa ÂÂcciiee˝˝kkaa Podstawowe s∏owa i zwroty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . 02 - 04 Na granicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . 05 - 07 W podró˝y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . 08 - 10 W mieÊcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 . . . . . . . . . . . 11 - 14 Nag∏e przypadki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . 15 - 18 W hotelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . 19 - 20 W restauracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . 21 - 23 Turystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . 24 - 27 Zakupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 . . . . . . . . . . . 28 - 30 Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rozmowy towarzyskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . . . . . . 32 3 Kilka s∏ów wst´pu Po co uczyç si´ s∏ownictwa? ZnajomoÊç s∏ownictwa to podstawa opanowania j´zyka obcego. Im bo- gatszy zasób s∏ów – tym lepiej mo˝na si´ porozumieç. Jak uczyç si´ s∏ownictwa? Aby zapami´taç s∏ownictwo, nale˝y: – uczyç si´ go ze zrozumieniem; – zapami´tywaç s∏owa i zwroty w kontekÊcie; – korzystaç z dobrego wzorca wymowy; – wielokrotnie powtarzaç nowe s∏ownictwo, najlepiej g∏oÊno. Co zawiera „Francuski w podró˝y”? Jest to zestaw oko∏o 500 najwa˝niejszych s∏ów i zwrotów zwiàzanych z podró˝à, u∏o˝onych w podgrupy tematyczne. Dzi´ki temu s∏owa i zwro- ty ∏atwo kojarzà si´ z odpowiednim kontekstem, co u∏atwia ich zapami´- tywanie i przypominanie ich sobie w czasie rozmowy. – S∏owa i zwroty sà wydrukowane w ksià˝eczce – dzi´ki niej mo˝esz nauczyç si´ pisowni s∏ówek. Ksià˝eczka u∏atwi ci nauk´, zw∏aszcza jeÊli masz dobrà pami´ç wzrokowà. – Przede wszystkim jednak zarówno polskie s∏owa i zwroty, jak i ich obcoj´zyczne odpowiedniki sà nagrane na p∏ycie. To w∏aÊnie pra- ca z p∏ytà jest najwa˝niejsza. Kiedy i jak uczyç si´ s∏ownictwa? „Francuski w podró˝y” pomo˝e ci wykorzystaç ka˝dà wolnà chwil´. Mo- ˝esz uczyç si´ w domu, w drodze do szko∏y czy pracy, podczas spaceru, a przede wszystkim w samochodzie. S∏uchajàc nagrania, powtarzaj s∏owa i zwroty obcoj´zyczne. Na p∏ycie pozo- stawiono pauzy, umo˝liwiajàce powtarzanie bez wy∏àczania odtwarzacza. Powodzenia! 4 Podstawowe s∏owa i zwroty tak nie dzi´kuj´ dzi´kuj´ bardzo nie ma za co 02 oui non merci merci beaucoup il n’y a pas de quoi lub de rien przykro mi je suis désolé przepraszam (zwracajàc si´ do kogoÊ) excusez-moi czeÊç dzieƒ dobry dobry wieczór dobranoc do widzenia jak si´ masz? salut bonjour bonsoir bonne nuit au revoir comment vas-tu? lub comment jak si´ macie?/jak si´ pan/pani ma? comment allez-vous? lub ˜a va? prosz´ (podajàc coÊ) prosz´ comment ˜a va? je vous en prie lub tenez s’il vous plaît kto? co? gdzie? kiedy? jak? ile pieni´dzy? ile osób? który? czyj? qui? quoi? où? quand? comment? combien d’argent? combien de personnes? lequel? lub qui? ∫ qui? 03 5 Podstawowe s∏owa i zwroty 04 ja jestem ty jesteÊ on jest ona jest to jest my jesteÊmy wy jesteÊcie oni sà one sà ja mam ty masz on ma ona ma my mamy wy macie oni majà one majà Nazywam si´ Jan Kowalski. Jestem z Polski. Jestem Polakiem. Jestem Polkà. Nie rozumiem. Nie mówi´ dobrze po francusku. Prosz´ powtórzyç. Prosz´ mi pomóc. je suis tu es il est elle est c’est nous sommes vous ˘tes ils sont elles sont j’ai tu as il a elle a nous avons vous avez ils ont elles ont Je m’appelle Jan Kowalski. Je viens de Pologne. Je suis Polonais. Je suis Polonaise. Je ne comprends pas. Je ne parle pas bien fran˜ais. Répétez, s’il vous plaît. Aidez-moi, s’il vous plaît. 6 granica odprawa paszportowa odprawa celna wolny od c∏a paszport Oto mój paszport. Czy to pani/pana baga˝? To nie jest moje. To sà moje rzeczy osobiste. To sà prezenty. Musi pani/pan zap∏aciç c∏o. wype∏niç drukowanymi literami du˝ymi literami imi´ i nazwisko nazwisko panieƒskie data urodzenia narodowoÊç zawód wiek p∏eç p∏ci ˝eƒskiej p∏ci m´skiej Na granicy 05 la fronti¯re le contrôle des passeports la douane exempt de droits de douane le passeport Voici mon passeport. Est-ce votre bagage? Ce n’est pas ∫ moi. Ce sont mes affaires personnelles. Ce sont des cadeaux. Vous devez payer les droits de douane. 06 remplir en caract¯res d’imprimerie en lettres majuscules (le) prénom et (le) nom (le) nom de jeune fille (la) date de naissance (la) nationalité (la) profession lub le métier (l’) âge (le) sexe sexe féminin sexe masculin 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Francuski w podróży
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: