Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00323 006591 18482305 na godz. na dobę w sumie
FreeBSD 6. Księga eksperta - książka
FreeBSD 6. Księga eksperta - książka
Autor: Liczba stron: 1000
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0791-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> bsd
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wykorzystaj w pełni potencjał systemu FreeBSD 6

Szukasz systemu, który umożliwi Twojej firmie wykorzystywanie nawet najbardziej złożonych aplikacji korporacyjnych? Jednocześnie chcesz, aby Twój serwer sieciowy był bezpieczny i stabilny? A może potrzebujesz systemu operacyjnego, za pomocą którego uruchomisz wydajną stację roboczą? Wykorzystaj FreeBSD 6! Ten system, dostępny nieodpłatnie na licencji Berkeley Software Design, od dawna cieszy się ogromną popularnością wśród administratorów i programistów. Wiele wykorzystanych w nim rozwiązań to rozwiązania wzorcowe, a jego bezpieczeństwo i stabilność są wręcz legendarne. FreeBSD był również bazą do stworzenia systemu Mac OS X, co doskonale świadczy o jego dojrzałości i możliwościach.

Książka 'FreeBSD 6. Księga eksperta' to kompleksowe opracowanie przedstawiające wszystkie aspekty pracy z tym systemem operacyjnym. Czytając ją, dowiesz się, w jaki sposób zainstalować i skonfigurować FreeBSD 6, jak korzystać z konsoli tekstowej i graficznego środowiska pracy. Nauczysz się instalować nowe oprogramowanie, uruchamiać usługi sieciowe, zarządzać systemem i optymalizować jego wydajność. Przeczytasz także o zabezpieczaniu systemu przed włamaniami, programowaniu w Perlu i kompilowaniu jądra systemu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

FreeBSD 6. KsiŒga eksperta Autor: Brian Tiemann T‡umaczenie: Piotr Pilch, Grzegorz Werner ISBN: 978-83-246-0791-4 Tytu‡ orygina‡u: FreeBSD 6 Unleashed Format: stron: oko‡o 880 oprawa twarda Zawiera DVD Wykorzystaj w pe‡ni potencja‡ systemu FreeBSD 6 (cid:149) Jak zainstalowa(cid:230) i skonfigurowa(cid:230) FreeBSD 6? (cid:149) Jak administrowa(cid:230) systemem i monitorowa(cid:230) jego pracŒ? (cid:149) Jak uruchomi(cid:230) serwer sieciowy w oparciu o FreeBSD 6? Szukasz systemu, kt(cid:243)ry umo¿liwi Twojej firmie wykorzystywanie nawet najbardziej z‡o¿onych aplikacji korporacyjnych? Jednocze(cid:156)nie chcesz, aby Tw(cid:243)j serwer sieciowy by‡ bezpieczny i stabilny? A mo¿e potrzebujesz systemu operacyjnego, za pomoc„ kt(cid:243)rego uruchomisz wydajn„ stacjŒ robocz„? Wykorzystaj FreeBSD 6! Ten system, dostŒpny nieodp‡atnie na licencji Berkeley Software Design, od dawna cieszy siŒ ogromn„ popularno(cid:156)ci„ w(cid:156)r(cid:243)d administrator(cid:243)w i programist(cid:243)w. Wiele wykorzystanych w nim rozwi„zaæ to rozwi„zania wzorcowe, a jego bezpieczeæstwo i stabilno(cid:156)(cid:230) s„ wrŒcz legendarne. FreeBSD by‡ r(cid:243)wnie¿ baz„ do stworzenia systemu Mac OS X, co doskonale (cid:156)wiadczy o jego dojrza‡o(cid:156)ci i mo¿liwo(cid:156)ciach. Ksi„¿ka (cid:132)FreeBSD 6. KsiŒga eksperta(cid:148) to kompleksowe opracowanie przedstawiaj„ce wszystkie aspekty pracy z tym systemem operacyjnym. Czytaj„c j„, dowiesz siŒ, w jaki spos(cid:243)b zainstalowa(cid:230) i skonfigurowa(cid:230) FreeBSD 6, jak korzysta(cid:230) z konsoli tekstowej i graficznego (cid:156)rodowiska pracy. Nauczysz siŒ instalowa(cid:230) nowe oprogramowanie, uruchamia(cid:230) us‡ugi sieciowe, zarz„dza(cid:230) systemem i optymalizowa(cid:230) jego wydajno(cid:156)(cid:230). Przeczytasz tak¿e o zabezpieczaniu systemu przed w‡amaniami, programowaniu w Perlu i kompilowaniu j„dra systemu. (cid:149) Historia FreeBSD (cid:149) Instalacja i konfigurowanie systemu (cid:149) Praca w (cid:156)rodowisku graficznym (cid:149) Korzystanie z pow‡oki (cid:149) Tworzenie skrypt(cid:243)w pow‡oki (cid:149) Administrowanie systemem plik(cid:243)w i kontami u¿ytkownik(cid:243)w (cid:149) Monitorowanie wydajno(cid:156)ci systemu (cid:149) Konfigurowanie us‡ug sieciowych (cid:149) Zabezpieczanie serwer(cid:243)w przed atakami Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorze .....................................................................................................23 Podziękowania ............................................................................................25 Wstęp ............................................................................................................27 Część I Wprowadzenie do FreeBSD .....................................................33 Rozdział 1. Co to jest FreeBSD? ..................................................................35 Dlaczego warto korzystać z FreeBSD? ................................................................................................ 35 Co można zrobić za pomocą FreeBSD? .............................................................................................. 36 FreeBSD: system nie tylko do serwerów ............................................................................................. 37 Krótka historia FreeBSD i Uniksa ....................................................................................................... 38 Rodzi się BSD ............................................................................................................................... 39 Rodzi się FreeBSD ........................................................................................................................ 39 Filozofia projektowa Uniksa ................................................................................................................ 40 Porównanie FreeBSD z innymi systemami operacyjnymi .................................................................. 42 Windows XP .................................................................................................................................. 42 Mac OS X ...................................................................................................................................... 44 Linux .............................................................................................................................................. 44 NetBSD .......................................................................................................................................... 46 OpenBSD ....................................................................................................................................... 46 Beastie, maskotka FreeBSD ................................................................................................................. 46 Rozdział 2. Instalowanie FreeBSD ..............................................................49 Sprawdzanie sprzętu ............................................................................................................................ 49 Tworzenie dyskietek instalacyjnych .................................................................................................... 50 Tworzenie dyskietek rozruchowych w systemie DOS lub Windows ............................................ 51 Tworzenie dyskietek rozruchowych we FreeBSD lub innym systemie uniksowym .................... 52 Uruchamianie programu instalacyjnego .............................................................................................. 52 Nawigacja po programie Sysinstall ..................................................................................................... 53 Tworzenie partycji i przypisywanie punktów montowania ................................................................. 54 Wybieranie dysku twardego .......................................................................................................... 55 Partycjonowanie dysku .................................................................................................................. 56 Edytor etykiety dysku .................................................................................................................... 58 Partycjonowanie ręczne ................................................................................................................. 59 Miękkie aktualizacje ...................................................................................................................... 65 6 FreeBSD 6 (cid:139) Księga eksperta Wybieranie standardowego zestawu dystrybucyjnego .........................................................................65 Wybieranie nośnika instalacyjnego ......................................................................................................67 Konfigurowanie i dostosowywanie zainstalowanego systemu ............................................................68 Konfigurowanie sieci .....................................................................................................................68 Dostosowywanie konsoli ...............................................................................................................71 Ustawianie strefy czasowej ............................................................................................................72 Zgodność z Linuksem ....................................................................................................................72 Konfigurowanie myszy ..................................................................................................................73 Instalowanie dodatkowych pakietów oprogramowania .................................................................74 Dodawanie użytkownika ................................................................................................................75 Ustawianie hasła użytkownika root ...............................................................................................78 Zamykanie programu Sysinstall i ponowne uruchamianie systemu ....................................................79 Pierwszy rozruch FreeBSD ..................................................................................................................79 Konfigurowanie systemu X Window (X11) ........................................................................................81 Automatyczne wykrywanie sprzętu wideo ....................................................................................81 Testowanie serwera X ....................................................................................................................82 Konfigurowanie Xorg za pomocą xorgcfg .....................................................................................83 Dostrajanie pliku xorg.conf ............................................................................................................86 Zamykanie FreeBSD ............................................................................................................................87 Rozdział 3. Zaawansowane zadania instalacyjne ...................................89 Tworzenie kopii zapasowej istniejącego systemu plików Windows lub Linuksa ...............................89 Partycjonowanie dysku bez utraty danych — program FIPS ...............................................................91 Skanowanie i defragmentowanie dysku .........................................................................................91 Zdobywanie programu FIPS i tworzenie dyskietki rozruchowej ...................................................92 Praca z programem FIPS ......................................................................................................................93 Potencjalne problemy i ograniczenia w komputerach z dwoma systemami operacyjnymi .................95 Uruchamianie FreeBSD na zmianę z DOS-em, Windows 95, Windows 98, Windows Me lub Windows XP ......................................................95 Uruchamianie FreeBSD na zmianę z Linuksem ............................................................................96 Menedżer rozruchowy FreeBSD ..........................................................................................................97 Inne metody instalacji ...........................................................................................................................98 Instalowanie FreeBSD przez FTP ..................................................................................................98 Instalowanie FreeBSD przez NFS ...............................................................................................101 Część II System FreeBSD na domowym komputerze ......................103 Rozdział 4. Uruchamianie i zamykanie systemu FreeBSD ..................... 105 Proces uruchamiania systemu FreeBSD .............................................................................................105 Procedura POST i BIOS ...............................................................................................................105 Inicjalizacja ..................................................................................................................................106 Jądro .............................................................................................................................................107 init ................................................................................................................................................111 Logowanie w systemie FreeBSD .......................................................................................................113 Wylogowywanie z systemu FreeBSD ................................................................................................114 Zamykanie systemu FreeBSD ............................................................................................................115 Zastosowanie polecenia shutdown ...............................................................................................115 Uwagi dotyczące poleceń halt i reboot ........................................................................................117 Spis treści 7 Rozdział 5. Praca w środowisku graficznym X Window System ............119 Podstawowe informacje na temat środowiska X11 ........................................................................... 119 Serwer X Server ................................................................................................................................. 120 Menedżery okien ................................................................................................................................ 121 KDE i GNOME .................................................................................................................................. 123 Instalowanie środowiska KDE .................................................................................................... 124 Uaktywnianie menedżera logowania KDM ................................................................................ 126 KDE (K Desktop Environment) .................................................................................................. 127 Przetwarzanie plików i katalogów ............................................................................................... 129 Przeglądanie plików zdalnych woluminów ................................................................................. 130 Przełączanie między pulpitami (obszarami roboczymi) .............................................................. 131 Zmiana wyglądu i sposobu obsługi środowiska KDE ................................................................. 131 Aplikacje środowiska KDE ......................................................................................................... 133 Wylogowywanie ze środowiska KDE ......................................................................................... 134 Korzystanie z menedżerów okien ...................................................................................................... 134 Instalowanie menedżerów okien ................................................................................................. 135 Wybór domyślnego menedżera okien ......................................................................................... 136 Menedżer okien Window Maker ....................................................................................................... 136 Obsługa okien .............................................................................................................................. 138 Menu menedżera Window Maker ............................................................................................... 139 Używanie paska Dock ................................................................................................................. 139 Instalowanie i używanie aplikacji zgodnych z paskiem Dock .................................................... 140 Dostosowywanie menedżera okien Window Maker ................................................................... 142 Narzędzie Preferences ................................................................................................................. 143 Kończenie pracy menedżera Window Maker i środowiska X11 ................................................. 144 Rozdział 6. Korzystanie z aplikacji ...........................................................145 Uruchamianie aplikacji trybu graficznego i tekstowego ................................................................... 146 Przetwarzanie tekstu .......................................................................................................................... 148 Zastosowanie edytora ee .............................................................................................................. 149 Edytor vi ...................................................................................................................................... 152 Edycja tekstu za pomocą graficznego narzędzia KEdit lub gedit ................................................ 158 Aplikacje biurowe .............................................................................................................................. 159 Współpraca .................................................................................................................................. 161 Tworzenie i edytowanie obrazów przy użyciu narzędzia GIMP ....................................................... 162 Aplikacje dźwiękowe ......................................................................................................................... 163 Uaktywnianie obsługi dźwięku ................................................................................................... 164 Zastosowanie miksera .................................................................................................................. 165 Odtwarzanie plików MP3 za pomocą narzędzia XMMS środowiska X11 ................................. 168 Aplikacje sieciowe ............................................................................................................................. 169 Przeglądarki internetowe dla środowiska X11 ............................................................................ 169 Przeglądarka internetowa Lynx ................................................................................................... 171 FTP .............................................................................................................................................. 172 Programy pocztowe ..................................................................................................................... 175 Korzystanie z aplikacji Java ............................................................................................................... 180 Instalowanie aplikacji Java .......................................................................................................... 181 Uruchamianie aplikacji Java ........................................................................................................ 181 8 FreeBSD 6 (cid:139) Księga eksperta Rozdział 7. Zaawansowana konfiguracja środowiska X11 ................... 183 Konfigurowanie środowiska X11 za pomocą skryptu xorgconfig .....................................................183 Konfigurowanie myszy ................................................................................................................185 Wybieranie klawiatury .................................................................................................................187 Konfigurowanie monitora ............................................................................................................188 Konfigurowanie karty graficznej .................................................................................................190 Plik xorg.conf .....................................................................................................................................199 Zawartość pliku xorg.conf ...........................................................................................................199 Sekcja Module ..............................................................................................................................200 Sekcja Files ..................................................................................................................................201 Sekcja ServerFlags .......................................................................................................................201 Sekcja InputDevice ......................................................................................................................204 Sekcja Monitor .............................................................................................................................206 Sekcja Device ...............................................................................................................................207 Sekcja Screen ...............................................................................................................................208 Sekcja ServerLayout ....................................................................................................................210 Testowanie konfiguracji środowiska X11 ..........................................................................................211 Plik użytkownika .xinitrc ....................................................................................................................211 Zmiana menedżera okien .............................................................................................................212 Automatyczne uruchamianie aplikacji .........................................................................................213 Ustawianie koloru lub obrazu tła .................................................................................................214 Przetwarzanie czcionek ......................................................................................................................216 Sprawdzanie pliku xorg.conf pod kątem obsługi czcionek ..........................................................217 Tworzenie katalogów i instalowanie czcionek ............................................................................217 Zastosowanie zdalnych klientów środowiska X11 ............................................................................219 Zastosowanie programu xhost w celu umożliwienia wyświetlania okien zdalnych aplikacji .....220 Uruchamianie zdalnej aplikacji ....................................................................................................221 Inne metody kontroli dostępu do klientów ...................................................................................222 Zastosowanie graficznego menedżera logowania XDM ....................................................................222 Część III Wiersz poleceń systemu FreeBSD ......................................225 Rozdział 8. Obsługa powłoki ....................................................................227 Podstawowe informacje na temat powłoki .........................................................................................227 Wybieranie powłoki systemu FreeBSD .............................................................................................229 Powłoka sh (Bourne Shell) i POSIX ............................................................................................229 Powłoka C (csh) ...........................................................................................................................229 Powłoka Korna (ksh lub pdksh) ...................................................................................................230 Powłoka Bourne Again (bash) .....................................................................................................230 Powłoka tcsh ................................................................................................................................231 Powłoka zsh .................................................................................................................................231 Którą powłokę wybrać? ...............................................................................................................232 Zmiana powłoki ..................................................................................................................................232 Uzyskiwanie pomocy w obrębie powłoki ..........................................................................................234 Przeszukiwanie dokumentacji ......................................................................................................234 Zestawienie poleceń .....................................................................................................................235 Sekcje dokumentacji ....................................................................................................................236 Spis treści 9 Podstawowe operacje przetwarzania plików w obrębie powłoki ...................................................... 236 Metoda przechowywania plików przez system FreeBSD ........................................................... 237 Wyświetlanie zawartości katalogów ........................................................................................... 237 Poruszanie się w obrębie systemu plików ................................................................................... 240 Kopiowanie plików i katalogów .................................................................................................. 241 Przenoszenie plików i katalogów oraz zmiana ich nazwy .......................................................... 242 Usuwanie plików i katalogów ..................................................................................................... 242 Tworzenie i usuwanie katalogów ................................................................................................ 242 Polecenie touch ............................................................................................................................ 243 Tworzenie dowiązań .................................................................................................................... 243 Opcje uniwersalne ....................................................................................................................... 246 Metaznaki i operatory wieloznaczne ........................................................................................... 247 Dopasowywanie zakresu znaków ................................................................................................ 247 Uwagi dotyczące nazw plików .................................................................................................... 248 Radzenie sobie z dziwnymi nazwami plików .............................................................................. 249 Gdzie znów został umieszczony ten plik? ................................................................................... 250 Polecenia przetwarzające dane tekstowe ........................................................................................... 251 Zliczanie wierszy, słów i znaków ................................................................................................ 251 Przeglądanie plików tekstowych — polecenie less, czyli more .................................................. 251 Przeglądanie jedynie początku lub końca pliku tekstowego ....................................................... 252 Szukanie wzorców ....................................................................................................................... 253 Sortowanie tekstu zawartego w pliku .......................................................................................... 254 Zastępowanie łańcuchów za pomocą polecenia tr ....................................................................... 254 Wyświetlanie tylko wybranych fragmentów wierszy pliku tekstowego ..................................... 255 Formatowanie tekstu za pomocą polecenia fmt .......................................................................... 256 Potoki i przekierowywanie wejścia/wyjścia ...................................................................................... 257 Uzupełnianie nazw poleceń i edytowanie ich historii ........................................................................ 259 Rozdział 9. Dostosowywanie powłoki ......................................................261 Instalowanie powłok w systemie i ich udostępnianie ........................................................................ 261 Instalowanie powłok z portów lub pakietów ............................................................................... 262 Plik /etc/shells .............................................................................................................................. 263 Zastosowanie alternatywnych powłok ............................................................................................... 264 Zmiana powłoki po zalogowaniu ................................................................................................ 265 Zmiana domyślnej powłoki ......................................................................................................... 265 Zastosowanie w roli powłoki programów, które nie zostały utworzone w tym celu .................. 266 Pliki inicjalizujące powłoki ................................................................................................................ 269 Pliki powłok tcsh i csh — .cshrc, .login i .logout ........................................................................ 269 Pliki powłoki bash — .profile, .shrc i .bash_logout .................................................................... 271 Dostosowywanie środowiska powłoki ............................................................................................... 273 Dostosowywanie powłoki tcsh .................................................................................................... 273 Dostosowywanie powłoki bash ................................................................................................... 276 Powłoka i zmienne środowiskowe ..................................................................................................... 277 Zmienne środowiskowe ............................................................................................................... 277 Zmienne powłoki ......................................................................................................................... 278 Rozdział 10. Programowanie powłoki .....................................................281 Dlaczego warto nauczyć się programowania powłoki? ..................................................................... 282 Prosty program powłoki ..................................................................................................................... 283 Opis skryptu wiersz po wierszu ................................................................................................... 284 Polecenie printf ............................................................................................................................ 286 10 FreeBSD 6 (cid:139) Księga eksperta Zmienne ..............................................................................................................................................287 Przypisywanie wartości ................................................................................................................287 Nazwy zmiennych ........................................................................................................................288 Interakcja z użytkownikiem ...............................................................................................................289 Obsługa argumentów wiersza polecenia ......................................................................................290 Zastępowanie poleceń ..................................................................................................................291 Arytmetyka w programach powłoki ...................................................................................................291 Pętle ....................................................................................................................................................294 Pętla while ....................................................................................................................................294 Pętla until .....................................................................................................................................296 Logiczne instrukcje AND i OR w pętlach while oraz until .........................................................296 Pętla for ........................................................................................................................................297 Polecenie shift ..............................................................................................................................298 Instrukcje true i false ....................................................................................................................299 Przerywanie pętli ..........................................................................................................................300 Instrukcje warunkowe ........................................................................................................................301 Instrukcja if ..................................................................................................................................301 Instrukcja case ..............................................................................................................................306 Logiczne instrukcje warunkowe AND i OR ................................................................................307 Kody wyjściowe .................................................................................................................................308 Ustawianie kodu wyjściowego .....................................................................................................309 Przechwytywanie sygnałów .........................................................................................................310 Funkcje ...............................................................................................................................................312 Uchwyty plików .................................................................................................................................312 Debugowanie skryptów powłoki ........................................................................................................314 Zaawansowane funkcje powłoki Korna .............................................................................................315 Pobieranie i instalowanie powłoki Korna ....................................................................................316 Wbudowana obsługa operacji arytmetycznych ............................................................................316 Tablice ..........................................................................................................................................317 Zastępowanie poleceń ..................................................................................................................320 Polecenie getopts ..........................................................................................................................320 Rozdział 11. Wprowadzenie do programowania w Perlu ..................... 323 Perl we FreeBSD ................................................................................................................................324 Zalety Perla ..................................................................................................................................324 Wady Perla ...................................................................................................................................325 Podstawy pisania skryptów Perla .......................................................................................................326 Zmienne i operatory .....................................................................................................................328 Skalary, tablice i tablice asocjacyjne ...........................................................................................328 Kontrola przepływu ......................................................................................................................331 Argumenty wiersza polecenia ......................................................................................................334 Prosty skrypt Perla ..............................................................................................................................334 Zaawansowane techniki Perla ............................................................................................................335 Przetwarzanie tekstu .....................................................................................................................335 Używanie uchwytów plików ........................................................................................................338 Funkcje .........................................................................................................................................340 Moduły Perla ................................................................................................................................341 Przydatne zasoby związane z Perlem .................................................................................................344 Witryny WWW ............................................................................................................................344 Książki ..........................................................................................................................................345 CPAN ...........................................................................................................................................345 Spis treści 11 Część IV Administrowanie systemem ...............................................347 Rozdział 12. System plików systemu FreeBSD .........................................349 Struktura katalogów systemu FreeBSD ............................................................................................. 350 Monitorowanie wykorzystania systemu plików ................................................................................ 353 Polecenie df ................................................................................................................................. 354 Polecenie du ................................................................................................................................. 355 Montowanie i odmontowywanie systemów plików systemu FreeBSD ............................................ 356 Polecenie mount .......................................................................................................................... 356 Polecenie umount ........................................................................................................................ 358 Montowanie i odmontowywanie systemów plików innych systemów operacyjnych ....................... 359 Montowanie systemu plików systemów Windows i MS-DOS ................................................... 361 Montowanie systemu plików systemu Linux .............................................................................. 362 Montowanie i odmontowywanie systemów plików dysków CD-ROM i dyskietek .......................... 362 Montowanie dysków CD i dyskietek ........................................................................................... 363 Odmontowywanie dysków CD i dyskietek ................................................................................. 364 Inne nośniki wymienne ................................................................................................................ 365 Plik /etc/fstab ..................................................................................................................................... 365 Sprawdzanie i naprawianie systemów plików przy użyciu programu fsck ....................................... 367 Systemy plików z dziennikiem i mechanizm Soft Updates ........................................................ 369 Zastosowanie programu fsck do przywrócenia uszkodzonego superbloku ................................. 370 Definiowanie i wymuszanie stosowania przez użytkowników udziałów dyskowych ................... 372 Limity twarde i miękkie .............................................................................................................. 374 Bloki, pliki i i-węzły .......................................................................................................................... 375 Rozdział 13. Użytkownicy, grupy i uprawnienia .....................................377 Użytkownicy i grupy — wprowadzenie ............................................................................................ 379 Dlaczego warto stosować grupy? ....................................................................................................... 381 Prawo własności do pliku .................................................................................................................. 382 Zmiana właściciela pliku przy użyciu programu chown ............................................................. 384 Zastosowanie programu chgrp do zmiany grupy, będącej właścicielem pliku ........................... 384 Uprawnienia plików i katalogów ....................................................................................................... 386 Powiązania między uprawnieniami plików i katalogów ............................................................. 386 Użycie programu chmod do zmiany uprawnień plików i katalogów .......................................... 387 Listy kontroli dostępu ........................................................................................................................ 390 Konfigurowanie jądra pod kątem obsługi list ACL ..................................................................... 391 Konfigurowanie systemów plików UFS1 pod kątem użycia list ACL ....................................... 391 Zastosowanie list ACL dla zamontowanych systemów plików .................................................. 392 Uzyskiwanie informacji na temat aktualnych ustawień list ACL ............................................... 393 Definiowanie maski maksymalnych uprawnień .......................................................................... 393 Umieszczanie użytkownika lub grupy na liście ACL ................................................................. 394 Blokowanie dostępu za pomocą list ACL ................................................................................... 396 Usuwanie wpisów ACL ............................................................................................................... 396 Dodawanie i usuwanie użytkowników .............................................................................................. 397 Określanie domyślnej konfiguracji programu adduser ................................................................ 397 Dodawanie konta użytkownika przy użyciu programu adduser .................................................. 398 Usuwanie konta użytkownika przy użyciu programu rmuser ..................................................... 400 Pliki /etc/passwd i /etc/master.passwd ......................................................................................... 401 Plik /etc/group .............................................................................................................................. 402 Zarządzanie grupami ................................................................................................................... 403 Zarządzanie użytkownikami za pomocą usługi NIS .......................................................................... 404 12 FreeBSD 6 (cid:139) Księga eksperta Rozdział 14. Systemowe skrypty konfiguracyjne i startowe ................. 407 Proces uruchamiania systemu FreeBSD .............................................................................................407 Analiza procesu ładowania ..........................................................................................................408 Zabezpieczanie procesu ładowania ..............................................................................................411 Co może spowolnić proces ładowania systemu? .........................................................................412 Skrypty konfigurujące zasoby ............................................................................................................413 Katalog /etc/rc.d ...........................................................................................................................413 Plik /etc/defaults/rc.conf ..............................................................................................................414 Plik /etc/rc.conf ............................................................................................................................416 Katalogi /usr/local/etc i /usr/local/X11R6/etc ..............................................................................419 Tworzenie skryptów uruchamiających programy podczas ładowania systemu ..........................420 Demon inetd i plik konfiguracyjny inetd.conf ...................................................................................421 Rejestrator systemowy (syslogd) i plik syslog.conf ...........................................................................423 Uwagi dotyczące pliku /etc/rc.local ...................................................................................................425 Rozdział 15. Monitorowanie wydajności, kontrola procesów i automatyzacja zadań ...................... 427 Monitorowanie wydajności przy użyciu narzędzia top ......................................................................428 Objaśnienie wyniku generowanego przez narzędzie top .............................................................428 Interaktywne zastosowanie programu top ....................................................................................432 Monitorowanie procesów za pomocą programu ps ............................................................................432 Objaśnienie wyniku zwracanego przez program ps .....................................................................433 Kiedy zastosować program ps zamiast narzędzia top? ................................................................433 Kończenie niepoprawnie działających procesów ...............................................................................434 Kończenie procesów za pomocą programu top ...........................................................................434 Program kill i jego opcje ..............................................................................................................435 Przetwarzanie procesów za pomocą programów renice i nice ...........................................................436 Automatyzowanie uruchamiania procesów przy użyciu demona szeregującego cron ......................437 Struktura pliku crontab .................................................................................................................438 Tworzenie i edytowanie plików crontab ......................................................................................440 Tworzenie za pomocą programu at zadań przeznaczonych do jednokrotnego wykonania w zaplanowanym terminie ...............................................................................................................441 Kontrolowanie dostępu do programów cron i at ................................................................................442 Planowanie okresowego wykonywania zadań ...................................................................................443 Rozdział 16. Instalowanie dodatkowego oprogramowania ................. 445 Podstawowe informacje na temat pakietów .......................................................................................446 Wspólne biblioteki i zależności ...................................................................................................447 Uzyskiwanie informacji na temat zainstalowanych pakietów .....................................................448 Instalowanie pakietów ........................................................................................................................452 Instalowanie pakietów za pomocą narzędzia Sysinstall ...............................................................452 Zastosowanie programu pkg_add ................................................................................................454 Usuwanie i aktualizowanie pakietów .................................................................................................456 Aktualizowanie zainstalowanych pakietów .................................................................................457 Podstawowe informacje na temat portów ...........................................................................................457 Drzewo portów systemu FreeBSD ...............................................................................................459 Budowa portu systemu FreeBSD .................................................................................................461 Instalowanie i usuwanie portów .........................................................................................................462 Spis treści 13 Aktualizowanie portów i zarządzanie nimi ........................................................................................ 463 Aktualizowanie portów za pomocą narzędzia CVSup ................................................................ 464 Uwagi dotyczące zakazanych portów .......................................................................................... 466 Zwalnianie przestrzeni dyskowej wykorzystanej przez proces kompilowania portów ............... 467 Nie można skompilować portu — szukanie rozwiązań problemu .............................................. 467 Aktualizowanie portu ......................................................................................................................... 468 Aktualizowanie portów za pomocą narzędzia Portupgrade ........................................................ 469 Baza danych Fresh Ports .................................................................................................................... 471 Rozdział 17. Drukowanie ..........................................................................473 Zasady funkcjonowania w systemie FreeBSD demona lpd, bufora i kolejki drukowania ................ 474 Konfigurowanie jądra, urządzenia i trybu komunikacji .................................................................... 475 Konfigurowanie trybu portu równoległego ................................................................................. 476 Zapamiętanie konfiguracji portu równoległego .......................................................................... 477 Testowanie komunikacji portu drukarki ...................................................................................... 477 Tworzenie katalogu buforowania i ustawianie jego uprawnień ........................................................ 478 Konfigurowanie filtrów tekstowych i konwertujących ...................................................................... 478 Filtry tekstowe ............................................................................................................................. 479 Filtry konwertujące ...................................................................................................................... 483 Konfigurowanie pliku /etc/printcap w celu kontrolowania funkcji mechanizmu drukowania .......... 485 Tworzenie pliku /etc/printcap ...................................................................................................... 485 Instalowanie filtrów konwertujących .......................................................................................... 486 Uaktywnianie demona lpd w celu drukowania z poziomu wiersza poleceń ..................................... 487 Podstawy drukowania z poziomu wiersza poleceń ............................................................................ 487 Drukowanie z poziomu aplikacji X11 ............................................................................................... 488 Funkcja drukowania aplikacji pakietu OpenOffice.org ............................................................... 490 Zarządzanie drukarkami w środowisku graficznym KDE .......................................................... 490 Zastosowanie polecenia lpq do sprawdzenia statusu zadań wydruku ............................................... 491 Usuwanie zadań z kolejki za pomocą narzędzia lprm ....................................................................... 493 Kontrolowanie drukarek .................................................................................................................... 494 Zastosowanie programu lpc w trybie interaktywnym ................................................................. 494 Zastosowanie programu lpc w trybie nieinteraktywnym ............................................................ 499 Kontrolowanie dostępu do programu lpc .................................................................................... 500 Podstawowe informacje na temat drukowania w sieci ...................................................................... 500 Mechanizm drukowania następnej generacji CUPS .......................................................................... 501 Rozwiązywanie problemów ............................................................................................................... 503 Drukarka nie odbiera danych, natomiast zadania znajdują się w kolejce .................................... 503 Kontrolka danych drukarki miga, lecz urządzenie nie drukuje ................................................... 503 Drukowanie pliku obrazu za pomocą narzędzia GIMP kończy się wydrukowaniem setek stron zawierających bezwartościowe dane ........................ 504 Drukarka wolno pracuje .............................................................................................................. 504 Zawartość wydruku ma postać „schodków” ............................................................................... 504 Na skutek drukowania kolejnych fragmentów tekstu w jednym wierszu powstaje nieczytelna treść ....................................................................................................................... 505 Rozdział 18. Konfigurowanie jądra ..........................................................507 Rola jądra ........................................................................................................................................... 507 Moduły jądra ...................................................................................................................................... 509 Dlaczego warto skompilować niestandardowe jądro? ....................................................................... 511 Udoskonalanie jądra .................................................................................................................... 511 Uzyskiwanie informacji dotyczących ładowania jądra za pomocą programu dmesg ................. 512 14 FreeBSD 6 (cid:139) Księga eksperta Pliki konfiguracyjne jądra ..................................................................................................................514 Plik konfiguracyjny GENERIC ....................................................................................................515 Wskazówki sprzętowe ..................................................................................................................517 Pliki NOTES i LINT ....................................................................................................................518 Tworzenie pliku konfiguracyjnego niestandardowego jądra .............................................................519 Kompilowanie i instalowanie niestandardowego jądra ......................................................................520 Umieszczanie w katalogu /dev węzłów urządzeń ..............................................................................521 Radzenie sobie z sytuacjami awaryjnymi ...........................................................................................522 Rozdział 19. Aktualizowanie systemu FreeBSD .......................................525 Monitorowanie kodów źródłowych systemu FreeBSD ......................................................................526 Objaśnienie źródeł wersji STABLE i CURRENT .......................................................................527 Wybieranie typu aktualizacji ........................................................................................................528 Aktualizowanie za pomocą procesu make world ...............................................................................532 Rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przed przeprowadzeniem aktualizacji bazującej na procesie make world ......................................533 Zadania, które trzeba zrealizować przed wykonaniem procesu make world .....................................535 Synchronizowanie drzewa kodu źródłowego z gałęzią STABLE lub CURRENT, gałęzią erraty lub pełnej wersji .................................................................................................536 Plik tekstowy UPDATING ..........................................................................................................540 Łączenie plików /etc/group i /etc/passwd ....................................................................................541 Łączenie plików /etc/make.conf ...................................................................................................542 Ponowne kompilowanie systemu przy użyciu kodów źródłowych ....................................................543 Czyszczenie katalogu /usr/obj ......................................................................................................543 Wyświetlanie zawartości dziennika z wynikami procesu make world ........................................544 Wykonanie polecenia make buildworld i rozwiązywanie problemów ........................................545 Aktualizowanie jądra ...................................................................................................................546 Wykonywanie polecenia make installworld i rozwiązywanie problemów ..................................548 Poszukiwanie zmodyfikowanych plików konfiguracyjnych za pomocą narzędzia mergemaster ......550 Uruchamianie narzędzia mergemaster .........................................................................................550 Rozwiązywanie problemów związanych z narzędziem mergemaster .........................................552 Ponowne uruchamianie systemu po dokonaniu aktualizacji ..............................................................553 Rozdział 20. Dodawanie dysku twardego ..............................................555 Tryby dostępu dysków IDE/ATA ......................................................................................................555 Tryby PIO .....................................................................................................................................556 Tryby DMA ..................................................................................................................................556 Tryby UDMA ...............................................................................................................................557 Dyski SCSI .........................................................................................................................................558 Geometria dysku twardego .................................................................................................................559 Tryb LBA i limit 528 MB ............................................................................................................561 Tryby Extended INT13 i limit pojemności 8,4 GB ......................................................................562 48-bitowy tryb LBA .....................................................................................................................562 Praktyczne konsekwencje instalacji systemu FreeBSD na starszych komputerach ....................563 Partycjonowanie dysku twardego .......................................................................................................563 Partycje BIOS-u (wycinki) ...........................................................................................................564 Partycje BSD ................................................................................................................................564 Zewnętrzne partycje rozszerzone .................................................................................................565 Zastosowanie edytora wycinków fdisk w obrębie narzędzia Sysinstall ......................................566 Spis treści 15 Definiowanie etykiet dysku ............................................................................................................... 567 Tworzenie kompletnej struktury partycji systemu FreeBSD ...................................................... 568 Dodawanie nowego dysku ........................................................................................................... 569 Zapisywanie zmian i formatowanie dysku .................................................................................. 570 Udostępnianie systemu plików do eksploatacji ................................................................................. 571 Zwiększanie wydajności dysków za pomocą technologii RAID i narzędzia Vinum ........................ 571 Rozdział 21. Zaawansowane zagadnienia systemu FreeBSD ...............577 Migracja do systemu FreeBSD .......................................................................................................... 577 Migracja z systemu Windows ...................................................................................................... 578 Migracja z systemu Linux ........................................................................................................... 584 Częste pułapki, czyli co należy robić, a czego nie? ........................................................................... 590 Dostrajanie wydajności ...................................................................................................................... 594 Ustawienia jądra .......................................................................................................................... 594 Mechanizm Soft Updates i zapisy asynchroniczne ..................................................................... 595 Kwestie dotyczące geometrii dysku ............................................................................................ 596 Kilka operacji dostrajania przy użyciu programu sysctl ............................................................. 597 Przydatne dokumenty man .......................................................................................................... 598 Przygotowywanie na najgorsze — kopie zapasowe i lustrzane ......................................................... 599 Tworzenie elementarnych plików ............................................................................................... 599 Kopie zapasowe ........................................................................................................................... 600 Zastosowanie programu dump ..................................................................................................... 601 Odtwarzanie danych .................................................................................................................... 603 Kopie lustrzane ............................................................................................................................ 604 Część V Łączność sieciowa we FreeBSD ..........................................609 Rozdział 22. Zasady łączności sieciowej TCP/IP ....................................611 Wprowadzeni
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

FreeBSD 6. Księga eksperta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: