Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00327 005697 18441327 na godz. na dobę w sumie
FrontPage 2003 PL. Nie tylko dla webmasterów - książka
FrontPage 2003 PL. Nie tylko dla webmasterów - książka
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-729-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> frontpage
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Po wielu zmianach dokonanych w najnowszej wersji, FrontPage stał się programem wysoce funkcjonalnym, dostarczającym webmasterom komfortowych narzędzi do tworzenia witryny i zarządzania nią. FrontPage 2003 jest aplikacją intuicyjną i ergonomiczną, która pozwala budować witrynę internetową szybko i bezbłędnie. Projektant może skupić się na tworzeniu graficznej oprawy witryny i jej treści, pozostawiając programowi dbałość o jej techniczne aspekty. Dzięki temu można utworzyć skomplikowaną konstrukcyjnie witrynę w wyjątkowo krótkim czasie.

'FrontPage 2003 PL. Nie tylko dla webmasterów' to książka przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą utworzyć witrynę WWW korzystając z programu FrontPage 2003 PL. Nie jest to kurs języka HTML, a raczej opis podstawowych zagadnień, których opanowanie jest niezbędne do sprawnej pracy z programem FrontPage 2003. Uczy korzystania z narzędzi zapewniających spójność stron, wpływających na wygląd i poprawną konstrukcję wielu dokumentów jednocześnie. Przedstawia funkcje automatyzujące proces tworzenia witryny.

Gdy zrozumiesz działanie narzędzi opisanych w tej książce, tworzenie witryny stanie się szybkie i proste. Przekonasz się, że stworzenie nawet bardzo rozbudowanej witryny może być przyjemnym zajęciem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl FrontPage 2003 PL. Nie tylko dla webmasterów Autor: Pawe³ Wimmer ISBN: 83-7361-729-9 Format: B5, stron: 100 Po wielu zmianach dokonanych w najnowszej wersji, FrontPage sta³ siê programem wysoce funkcjonalnym, dostarczaj¹cym webmasterom komfortowych narzêdzi do tworzenia witryny i zarz¹dzania ni¹. FrontPage 2003 jest aplikacj¹ intuicyjn¹ i ergonomiczn¹, która pozwala budowaæ witrynê internetow¹ szybko i bezb³êdnie. Projektant mo¿e skupiæ siê na tworzeniu graficznej oprawy witryny i jej treġci, pozostawiaj¹c programowi dba³oġæ o jej techniczne aspekty. Dziêki temu mo¿na utworzyæ skomplikowan¹ konstrukcyjnie witrynê w wyj¹tkowo krótkim czasie. „FrontPage 2003 PL. Nie tylko dla webmasterów” to ksi¹¿ka przeznaczona dla wszystkich, którzy chc¹ utworzyæ witrynê WWW korzystaj¹c z programu FrontPage 2003 PL. Nie jest to kurs jêzyka HTML, a raczej opis podstawowych zagadnieñ, których opanowanie jest niezbêdne do sprawnej pracy z programem FrontPage 2003. Uczy korzystania z narzêdzi zapewniaj¹cych spójnoġæ stron, wp³ywaj¹cych na wygl¹d i poprawn¹ konstrukcjê wielu dokumentów jednoczeġnie. Przedstawia funkcje automatyzuj¹ce proces tworzenia witryny. • Tworzenie szkieletu witryny • Wybór oprawy graficznej • Tworzenie elementów nawigacyjnych — ³¹czy tekstowych, pasków nawigacyjnych i spisu treġci • Korzystanie z szablonów • Stosowanie ramek i stylów • Publikowanie witryny na serwerze Gdy zrozumiesz dzia³anie narzêdzi opisanych w tej ksi¹¿ce, tworzenie witryny stanie siê szybkie i proste. Przekonasz siê, ¿e stworzenie nawet bardzo rozbudowanej witryny mo¿e byæ przyjemnym zajêciem. Spis treści Wstęp ...................................................z............................................ 5 Rozdział 1. Nowa witryna sieci Web...................................................z.................. 7 Tworzenie szkieletu witryny ...................................................s.......................................... 7 Ustawienia witryny...................................................s...................................................s...... 8 Hierarchia witryny...................................................s...................................................s..... 10 Nazwy i tytuły stron ...................................................s...................................................s.. 12 Modyfikacje drzewa ...................................................s...................................................s.. 13 Otwieranie i zamykanie witryny...................................................s................................... 14 Informacje META ...................................................s...................................................s..... 15 Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny ...................................................z.............. 19 Stosowanie motywu ...................................................s...................................................s.. 19 Modyfikacje ...................................................s...................................................s..............21 Rozdział 3. System nawigacyjny ...................................................z..................... 25 Tworzenie zwykłego odsyłacza...................................................s.................................... 25 Wspólne obramowanie ...................................................s................................................. 26 Definiowanie systemu nawigacyjnego ...................................................s......................... 28 Nawigacja poza obramowaniem wspólnym...................................................s..................... 32 Tworzenie nowych pasków nawigacyjnych ...................................................s................. 36 Pasek z łączami niestandardowymi ...................................................s........................ 36 Pasek z łączami Wstecz i Dalej ...................................................s.............................. 38 Spis treści ...................................................s...................................................s.................. 39 Spis treści dla całej witryny...................................................s.................................... 39 Spis treści oparty na kategoriach...................................................s............................ 40 Transparent strony...................................................s...................................................s..... 43 Rozdział 4. Dynamiczne szablony sieci Web ...................................................z.... 45 Warstwy ...................................................s...................................................s.................... 45 Tworzenie szablonu...................................................s...................................................s... 47 Użycie szablonu ...................................................s...................................................s........ 49 Dynamic Web Templates Browser ...................................................s............................... 52 Rozdział 5. Ramki ...................................................z.......................................... 53 Tworzenie ramek...................................................s...................................................s....... 53 Nawigacja...................................................s...................................................s.................. 56 Modyfikacje ramek...................................................s...................................................s.... 59 Ramki wbudowane ...................................................s...................................................s.... 64 4 FrontPage 2003 PL. Nie tylko dla webmasterów Rozdział 6. Style ...................................................z............................................ 67 Czym jest styl ...................................................s...................................................s............ 67 Tworzenie stylów ...................................................s...................................................s...... 70 Styl osadzony ...................................................s...................................................s...... 70 Styl wbudowany...................................................s...................................................s.. 73 Styl zewnętrzny...................................................s...................................................s... 76 Style a motywy...................................................s...................................................s.......... 80 Rozdział 7. Zadania i raporty ...................................................z.......................... 81 Zadania...................................................s...................................................s...................... 81 Raporty...................................................s...................................................s...................... 83 Rozdział 8. Publikowanie witryny ...................................................z.................... 87 Wbudowane narzędzia programu FrontPage ...................................................s................ 88 Serwer z rozszerzeniami programu FrontPage ...................................................s....... 88 Serwer FTP ...................................................s...................................................s......... 90 Publikowanie witryny w systemie plików...................................................s.............. 91 Zmiana lokalizacji...................................................s.................................................. 92 Zewnętrzny program FTP...................................................s............................................. 93 KISSfp...................................................s...................................................s....................... 93 Skorowidz...................................................z..................................... 95 Rozdział 2. Graficzna oprawa witryny Stosowanie motywu FrontPage zawiera kilkadziesiąt gotowych szablonów graficznych, czyli tzw. moty- wów. Zawierają one definicje tła graficznego stron, ikony elementów nawigacyjnych, czcionki przypisane do poszczególnych elementów tekstowych i rozwiązania w dzie- dzinie kolorystyki strony. Rzecz jasna, nie ma obowiązku stosowania motywów — witryna może być ich zupeł- nie pozbawiona — ale trzeba przyznać, że wiele dostępnych projektów graficznych może poprawić wygląd stron. Aby przypisać motyw do jednej lub kilku stron, wybierz w menu polecenie Widok/ Lista folderów (Alt+F1) oraz Widok/Okienko zadań (Ctrl+F1). W Okienku zadań wybierz panel Motyw. Rysunek 2.1. Przygotowanie do wybierania graficznego motywu 20 FrontPage 2003 PL. Nie tylko dla webmasterów Jeśli zechcesz przypisać motyw wybranej stronie, wczytaj ją po prostu do edycji i kliknij motyw, który najbardziej Ci odpowiada. Jeśli postanowisz przypisać motyw kilku stronom, zaznacz je myszą (z klawiszem Ctrl lub Shift) na Liście folderów, a następnie kliknij wybrany motyw. Oczywiście, możesz przypisać odmienne motywy poszczególnym gałęziom drzewa witryny albo wręcz pojedynczym stronom. Rysunek 2.2. Przypisanie motywu wybranej grupie stron Naturalnie, musisz wypróbować działanie poszczególnych motywów — dopiero po nabraniu niezbędnego doświadczenia będziesz w stanie wybierać te w pełni odpowia- dające charakterowi tworzonej strony. Zauważ, że w panelu Motyw domyślnie zaznaczone są opcje Grafika aktywna (inte- raktywne przyciski odsyłaczy) i Obraz tła (obecność obrazu tła) oraz wygaszona opcja Żywe kolory (nasycenie kolorów). Możesz stosować różne kombinacje tych warunków. Gdy klikniesz prawym przyciskiem myszy ikonę motywu i w menu kontekstowym wybierzesz polecenie Zastosuj jako motyw domyślny, program przypisze go wszyst- kim nowym stronom — wszystkie one będą zawierały ten właśnie motyw. Nie zostaną jednak zmienione te strony, którym już wcześniej przypisano inny motyw. Możesz także zaznaczyć na Liście folderów kilka plików i w menu kontekstowym myszy wybrać polecenie Zastosuj do wybranych stron. Wszystkim zaznaczonym stronom zostanie przypisany wskazany przez Ciebie motyw. Rysunek 2.3. Przypisywanie motywu kilku stronom na raz Rozdział 2. ♦ Graficzna oprawa witryny 21 Modyfikacje Motywu nie przypisuje się raz na zawsze. W każdej chwili możesz go zmienić, wybierając po prostu coś innego z zestawu. Jeśli zechcesz w ogóle zrezygnować z motywu, kliknij ikonę Brak motywu, co usunie go z jednej czy z kilku zaznaczonych stron. Jeśli jesteś osobą z artystycznym zacięciem, możesz samodzielnie modyfikować dostar- czone z programem szablony. Kliknij prawym przyciskiem myszy szablon i wybierz w menu kontekstowym polecenie Dostosuj. Pamiętaj, że gotowe szablony mają atrybut Tylko do odczytu, a więc nie możesz zmo- dyfikować szablonu i zapisać go pod tą samą nazwą. Musisz użyć innej nazwy, np. MójSzablon01. Rysunek 2.4. Zapisywanie szablonu pod własną nazwą Po wybraniu polecenia Dostosuj na ekranie ukaże się Dostosowywanie motywu. Rysunek 2.5. Okno edycji elementów motywu Możesz zmodyfikować kolory motywu, grafikę i tekst — kliknij tylko odpowiedni przy- cisk w oknie. W przypadku kolorów możesz wybrać jeden z predefiniowanych schematów, koło kolorów o praktycznie nieskończonej liczbie kombinacji lub przypisać niestandardowe kolory poszczególnym elementom strony. W każdym przypadku można stosować kolory normalne lub żywe — rysunek na następnej stronie. 22 FrontPage 2003 PL. Nie tylko dla webmasterów Rysunek 2.6. Predefiniowane schematy kolorów W przypadku grafiki możesz zmienić pliki przypisane do poszczególnych elementów, zaś niektórym z nich możesz także przypisać inną czcionkę. Rysunek 2.7. Przypisywanie plików graficznych do elementów W przypadku tekstu możesz zmienić przypisanie czcionki do elementów strony, np. do nagłówków czy do tekstu podstawowego (rysunek 2.8). Przycisk Więcej stylów tekstu prowadzi do okna Styl, w którym możesz zmienić wy- gląd stylu lub przypisać style pojedynczym znacznikom HTML. Więcej o stylach dowiesz się z poświęconego im rozdziału (rysunek 2.9). Rozdział 2. ♦ Graficzna oprawa witryny 23 Rysunek 2.8. Przypisywanie czcionki elementom strony Rysunek 2.9. Modyfikowanie stylów Po dokonaniu zmian zapisz motyw pod unikatową nazwą. Od tej chwili Twój motyw jest dostępny na liście motywów i w każdej chwili możesz go przypisać jednej lub wielu stronom. Warto wiedzieć, że w internecie jest wiele witryn, oferujących profesjonalnie wyko- nane szablony graficzne. Część z nich jest komercyjna, a z niektórych można pobrać darmowe pliki. Wiele firm zatrudnia zawodowych grafików i zarabia na produkcji do- datków do programu FrontPage.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

FrontPage 2003 PL. Nie tylko dla webmasterów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: