Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00551 010285 10709855 na godz. na dobę w sumie
Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych - ebook/pdf
Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0515-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Celem książki jest wyjaśnienie istoty i charakteru prawnego funduszu inwestycyjnego oraz wskazanie cech wyróżniających go od innych podmiotów działających na rynku finansowym oraz ustalenie jego miejsca w systemie instytucji finansowych.

W opracowaniu niniejszym dokonana została klasyfikacja podstawowych rodzajów instytucji finansowych, analiza definicji oraz próba uporządkowania terminologii dotyczącej systemu instytucji finansowych.

W pierwszej części pracy (rozdziały I-III) dokonano klasyfikacji instytucji finansowych jako inwestorów i usługodawców. Druga część pracy (rozdziały IV-VII) ma na celu przybliżenie specyfiki funduszu i uzasadnienie jego miejsca w systemie.

Publikacja zawiera także przedstawienie organizacji Komisji Nadzoru Finansowego oraz jej kompetencji w zakresie nadzoru indywidualnego nad funduszami inwestycyjnymi, problematyki prawnej nadzoru skonsolidowanego i uzupełniającego oraz nowych kompetencji KNF w tym obszarze.

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic­twa). A tego - ze względu na brak miejsca - nie znajdziemy nawet w komentarzach.

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY W SYSTEMIE INSTYTUCJI FINANSOWYCH PATRYCJA ZAWADZKA ł Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PATRYCJA ZAWADZKA · FUNDUSZ INWESTYCYJNY W SYSTEMIE INSTYTUCJI FINANSOWYCH Polecamy nasze publikacje z tej serii: Bartosz Draniewicz OPŁATA PRODUKTOWA Ewa Skibińska SWOBODA ZAKŁADANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ OSOBY PRAWNE (art. 43–48 TWE) Tomasz Chilarski UPADŁOŚĆ TRANSGRANICZNA W PRAWIE UE Jerzy Parchomiuk ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA ZA LEGALNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Urszula Drozdowska CYWILNOPRAWNA OCHRONA PRAW PACJENTA Izabella Gil SYTUACJA PRAWNA SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI Agnieszka Mikos USTROJOWA POZYCJA BANKU CENTRALNEGO W POLSCE Tomasz Szanciło FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE PRZEZ PODMIOTY ZAGRANICZNE www.sklep.beck.pl FUNDUSZ INWESTYCYJNY W SYSTEMIE INSTYTUCJI FINANSOWYCH PATRYCJA ZAWADZKA Redakcja: Anna Łubińska-Bujak ã Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: ELPIL, Siedlce ISBN 978-83-255-0515-8 Spis treści Wstęp ....................................................................................................................... II Wykaz skrótów i aktów prawnych ......................................................... XIII Wykaz orzeczeń sądowych ........................................................................ XXIII Bibliografia ......................................................................................................... XX Inne materiały .................................................................................................. XXXIX Rozdział I. Rynek finansowy .................................................................... 1.1. Pojęcie rynku finansowego i jego segmentacja ....................... 1.1.1. Rynek finansowy i jego podział ......................................... 1.1.2. Sektor finansowy rynku ........................................................ 1.2. Instytucje finansowe sensu largo ................................................ 1.2.1. Definicja instytucji finansowej w prawie polskim i europejskim ............................................................................ 1.2.2. Instytucje kredytowe ............................................................. 1.2.3. Instytucje ubezpieczeniowe ................................................ 1.2.4. Instytucje inwestycyjne ........................................................ 1.3. Nadzór a autoryzacja podmiotów na rynku finansowym .... 1.3.1. Pojęcie i zakres nadzoru nad rynkiem finansowym .. 1.3.2. Autoryzacja rynku finansowego ........................................ Rozdział II. Instytucje rynku kapitałowego .................................... 2.1. Struktura rynku kapitałowego ....................................................... 2.2. Status prawny podmiotów organizujących rynek kapitałowy ............................................................................................... 2.3. Ogólna charakterystyka usług i usługodawców na rynku regulowanym ........................................................................................ Rozdział III. Inwestorzy instytucjonalni .......................................... 3.1. Pojęcie i znaczenie inwestora instytucjonalnego ................... 3.2. Instytucje bankowe ............................................................................ 3.2.1. Banki uniwersalne ................................................................... 3.2.2. Banki inwestycyjne ................................................................. 1 1 1 7 10 10 19 24 28 34 34 41 43 43 59 70 79 79 82 82 89  Spis treści 3.3. Instytucje niebankowe ...................................................................... 3.3.1. Instytucje emerytalne ............................................................ 3.3.2. Instytucje ubezpieczeniowe ................................................ 3.3.3. Instytucje zbiorowego inwestowania .............................. Rozdział IV. Fundusz inwestycyjny jako instytucja zbiorowego inwestowania ................................................................... 4.1. Idea zbiorowego inwestowania w teorii i praktyce rynku finansowego .......................................................................................... 4.2. Istota funduszu inwestycyjnego .................................................... 4.3. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne ............... 4.4. Zarządzanie funduszem inwestycyjnym .................................... 4.5. Podmioty współpracujące z funduszem inwestycyjnym ..... Rozdział V. Idea powiernictwa w działalności funduszy inwestycyjnych .......................................................................................... 5.1. Istota prawna powiernictwa ........................................................... 5.2. Rachunki powiernicze a jednostki uczestnictwa i certyfi- katy inwestycyjne ................................................................................ 5.3. Sytuacja prawna uczestnika funduszu inwestycyjnego ...... Rozdział VI. Rodzaje funduszy inwestycyjnych ............................ 6.1. Klasyfikacja doktrynalna funduszy inwestycyjnych ............. 6.2. Modele normatywne funduszy inwestycyjnych ...................... 6.3. Praktyka polskiego rynku kapitałowego w zakresie 92 92 97 100 107 107 114 122 130 133 139 139 151 158 165 165 170 funduszy inwestycyjnych ................................................................. 185 Rozdział VII. Nadzór publiczny nad funduszami inwestycyjnymi ......................................................................................... 7.1. Problem integracji nadzoru nad rynkiem usług finanso- wych ......................................................................................................... 7.2. Nadzór indywidualny ........................................................................ 7.2.1. Organizacja Komisji Nadzoru Finansowego .................. 7.2.2. Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego ............... 7.2.3. Środki podejmowane w ramach nadzoru indywidual- nego nad uczestnikami rynku kapitałowego ................. 7.3. Nadzór skonsolidowany i uzupełniający .................................... 7.3.1. Nadzór skonsolidowany nad holdingami ....................... 7.3.2. Nadzór uzupełniający nad konglomeratami .................. Zakończenie i wnioski .................................................................................. Indeks rzeczowy .............................................................................................. 191 191 196 196 203 209 217 217 220 225 239 I Wstęp Problematyka istoty funduszu inwestycyjnego oraz jego konfrontacji z inny- mi instytucjami finansowymi nie doczekała się dotąd całościowego opracowa- nia. Literatura traktująca o funduszach inwestycyjnych reprezentuje w przewa- żającej mierze ujęcia ekonomiczne; w szczególności są to publikacje dotyczące zasad inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne. Na gruncie nauk praw- nych temat podejmowany jest w znacznie mniejszej ilości opracowań. Plasująca się w obszarze prawa publicznego próba charakterystyki funduszu na tle in- nych instytucji finansowych, prowadzących obecnie działalność na terytorium Polski, może mieć walor nowego spojrzenia na fundusz inwestycyjny na tle dotychczasowej literatury i pozwoli na dostrzeżenie istniejących pomiędzy tymi instytucjami podobieństw oraz różnic. Ujęcie takie wydaje się zasadne ze względu na coraz większą liczbę i zróżnicowanie typów szeroko rozumia- nych instytucji finansowych, podejmujących działalność na polskim rynku finansowym, stanowiącym część jednolitego rynku europejskiego. Podjęcie tych zagadnień wydaje się istotne ze względu na pojawianie się w ostatnich latach różnorodnych podmiotów o charakterze mieszanym, a także holdingów oraz konglomeratów finansowych, grupujących typowe instytucje finansowe, takie jak instytucje kredytowe, ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Ponadto, sze- roko rozumiane instytucje finansowe świadczą coraz bardziej urozmaicone usługi finansowe, jak np. usługi oszczędnościowo-lokacyjne, polisy lokacyjne, produkty strukturyzowane, produkty bancassurance oraz inne tzw. usługi hy- brydowe. Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, ale bywa także określany jako instrument finansowy; pojęciem „fundusz inwestycyjny” obejmowane są czasami nawet fundusze emerytalne. W prawie wspólnotowym fundusze inwestycyjne wydają się być klasyfi- kowane jako instytucje inwestycyjne, innym razem jako odrębny typ instytu- cji finansowej – przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w papiery war- tościowe (undertakings for collective investment in transferable securities, tzw. UCITS). W prawie polskim także brak jednoznacznej klasyfikacji fundu- szu inwestycyjnego w systemie instytucji finansowych. Pojęcie „instytucja inwestycyjna” na gruncie prawa Unii Europejskiej zda- je się być tożsame z terminem „firma inwestycyjna”, który w prawie wspól- notowym jest rozumiany bardzo szeroko, natomiast w polskim ustawodaw- stwie w podstawowej regulacji w zakresie usług inwestycyjnych, w art. 1 pkt 33 ustawy z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 138, poz. 1538 ze zm.), pojęcie firmy inwestycyjnej utożsamiane jest z podmiota- IIII Wstęp mi prowadzącymi działalność maklerską. Definicja firmy inwestycyjnej zawar- ta w ObrInstrFinU nie obejmuje funduszy inwestycyjnych, a także instytucji świadczących usługi inwestycyjne inne niż działalność maklerska, takie jak np. zarządzanie aktywami, czy doradztwo inwestycyjne. W regulacjach Unii Europejskiej brak jednoznacznego poglądu na usytuowanie funduszu inwestycyjnego w systemie instytucji finan- sowych. Powstaje pytanie, czy fundusz inwestycyjny jest odrębnym typem instytucji finansowej, czy powinien być klasyfikowany jako firma inwestycyjna? Fundusz inwestycyjny zostanie wielostronnie przedstawiony na tle obec- nie funkcjonującego w Polsce systemu instytucji finansowych – rozumianego w niniejszej pracy jako fragment systemu finansowego składającego się z insty- tucji finansowych, instrumentów finansowych, rynków finansowych oraz regu- lacji prawnych określających ich funkcjonowanie i wzajemne relacje. Celem rozprawy jest wyjaśnienie istoty i charakteru prawnego funduszu in- westycyjnego oraz wskazanie cech wyróżniających go od innych pod- miotów działających na rynku finansowym. Dla zrealizowania tych celów i rozwiązania pojawiających się w toku rozważań szczegółowych problemów, w pracy wykorzystana zostanie przede wszystkim metoda dogmatyczna (ana- lizy materiału normatywnego), z elementami metody porównawczej. Metoda dogmatyczna znajdzie zastosowanie w zakresie prezentacji obowiązujących norm prawa i odwołania się do wykładni językowej, funkcjonalnej i systemo- wej w celu przeprowadzenia interpretacji norm prawnych z uwzględnieniem poglądów doktryny, orzecznictwa i praktyki. Posłużenie się metodą dogma- tyczną nie będzie miało na celu dogłębnej analizy poszczególnych instytucji prawnych, ale wydzielenie ich z pewnej całości, w celu ukazania cech, które wyróżniają fundusz inwestycyjny od innych instytucji finansowych. Potrzeba uchwycenia istoty funduszu implikuje prowadzenie badań także w sferze pro- blematyki teoretycznej nauk prawnych, w celu konfrontacji definicji norma- tywnej funduszu inwestycyjnego i innych instytucji finansowych. Analizie pod- dane zostaną przede wszystkim rozwiązania polskie, a jedynie w niezbędnym zakresie wybrane regulacje i literatura niektórych państw europejskich. Dokonana zostanie klasyfikacja podstawowych rodzajów instytucji finan- sowych, analiza definicji oraz próba uporządkowania terminologii dotyczącej systemu instytucji finansowych. Próba klasyfikacji typologicznej różnych in- stytucji finansowych wydaje się być niezbędna w aspekcie stosowania prawa krajowego oraz implementacji regulacji wspólnotowych. Uporządkowanie sys- temu instytucji finansowych od strony prawnej stanowi podstawowe zadanie rozprawy, umożliwiające wyjaśnienie miejsca funduszu inwestycyjnego w tym systemie. Udzielenie odpowiedzi na pytanie o istotę funduszu inwestycyjnego będzie możliwe poprzez wyjaśnienie pojęcia instytucja finansowa, ustalenie rodzajów instytucji finansowych skonstruowanych przez prawodawcę i wy- stępujących na gruncie doktryny, a następnie dokonanie konfrontacji pomię- dzy ustalonymi rodzajami instytucji finansowych a funduszem inwestycyjnym. III Wstęp Interpretacji poddane zostaną przede wszystkim przepisy ustaw regulujących podejmowanie i prowadzenie działalności w sektorze bankowym, ubezpie- czeniowym i inwestycyjnym. Ponadto, należy rozpatrzyć zakres pojęcia „fun- dusz inwestycyjny” w kontekście terminów narodowy fundusz inwestycyjny, fundusz private equity, fundusz venture capital, czy tzw. fundusz kapitałowy – funkcjonujących w ramach rynku finansowego. Rozmaitość form, w jakich występują fundusze inwestycyjne, a jednocze- śnie ograniczone ramy pracy sprawiają, iż badania koncentrują się na istocie prawnej funduszu inwestycyjnego jako typie instytucji finansowej i przedsta- wieniu go w konfrontacji z poszczególnymi rodzajami instytucji finansowych. Zamierzonym celem jest także wskazanie cech szczególnych wyróżnia- jących fundusz na tle innych instytucji. Poza przedmiotem badania pozo- stawiona zostanie wyczerpująca prezentacja przepisów ustawy z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) oraz problema- tyka ekonomiczna funkcjonowania funduszy inwestycyjnych. Analiza funduszu inwestycyjnego w systemie instytucji finansowych zo- stanie przeprowadzona w dwóch etapach. Zadaniem pierwszej części pracy (Rozdziały I–III) jest dokonanie klasyfikacji instytucji finansowych jako inwe- storów i usługodawców. Druga część pracy (Rozdziały I–II) ma na celu po- kazanie specyfiki funduszu i uzasadnienie jego miejsca w systemie. Punktem wyjścia badań jest określenie pojęcia „rynek finansowy” oraz przedstawienie jego segmentacji. Fundamentalne znaczenie w zakresie po- dejmowania działalności na rynku finansowym wydaje się mieć wskazanie podmiotów dopuszczających na rynek (autoryzujących) i nadzorujących ry- nek finansowy. W tym zakresie należy rozważyć, czy zasadne jest przyjęcie rozróżnienia terminów „podmiot autoryzujący” i „podmiot nadzorujący” – po- pularnego w literaturze obcej, rzadko wprowadzanego w literaturze polskiej. Istotnym problemem badawczym będzie uchwycenie istoty terminu „instytucja finansowa” w prawie polskim i wskazanie jej zakresu, a następnie wyróżnienie poszczególnych typów instytucji finansowych. W tym obszarze niezbędna bę- dzie odpowiedź na pytanie o istotę pośrednictwa finansowego, a także próba definicji instytucji inwestycyjnej, której sformułowanie umożliwi wskazanie cech wyróżniających ją ewentualnie od tzw. firm inwestycyjnych – podmio- tów, które także pośredniczą w inwestowaniu środków pieniężnych osób trze- cich. W kolejnym etapie przeanalizowania będą wymagały instytucje rynku ka- pitałowego. Przedstawiona struktura rynku kapitałowego umożliwi omówie- nie statusu prawnego instytucji działających w jego ramach oraz dokonania charakterystyki usług na rynku kapitałowym, a także wprowadzenia podziału na usługodawców i inwestorów. Jest to niezbędne, ponieważ fundusze inwe- stycyjne powszechnie kojarzone są z rynkiem kapitałowym. Rozważenie tych zagadnień pozwoli także na scharakteryzowanie polskiego modelu ryn- ku kapitałowego. IX Wstęp Szczególnie interesujący wydaje się kolejny problem badawczy polegający na zdefiniowaniu pojęcia „inwestor instytucjonalny”, które nie zostało okreś- lone na gruncie prawa, natomiast w literaturze przedmiotu ma różny zakres podmiotowy, a także przybliżenie terminu „instytucja zbiorowego inwestowa- nia”. Badania zmierzające do ustalenia miejsca funduszu w systemie instytucji finansowych będą polegały na wskazaniu istoty instytucji zbiorowego inwestowania i odpowiedzi na pytanie, czy wpisuje się ona w pojęcie instytucji inwestycyjnej, czy też jest odrębnym rodza- jem instytucji finansowej. Należy także odpowiedzieć na pytanie, czy fundusz emerytalny jest instytucją zbiorowego inwestowania. Ustalenie modelowej konstrukcji instytucji inwestycyjnej i instytucji zbiorowego inwe- stowania będzie podłożem dla konfrontacji pojęcia instytucja inwestycyjna i in- stytucja zbiorowego inwestowania, a następnie rozstrzygnięcia, czy fundusz in- westycyjny jest rodzajem inwestora instytucjonalnego. Przedstawione zostaną także inne podmioty lokujące środki pieniężne osób trzecich w instrumenty finansowe – kolejno: banki (depozytowo-kredytowe i inwestycyjne), fundusze emerytalne i instytucje ubezpieczeniowe. Ocena charakteru prawnego tych podmiotów oraz ich konfrontacja z funduszem inwestycyjnym będzie stano- wiła istotne ustalenia dla dalszej części pracy. Ponadto, należy odpowiedzieć na pytanie, w czym tkwi różnica między bankiem depozytowo-kredytowym a inwestycyjnym i czy zasadne jest wprowadzanie tego rozróżnienia na grun- cie prawa polskiego? Badania porównawcze prawa wspólnotowego są również konieczne dla skonfrontowania polskiego modelu funduszu inwestycyjnego z regulacjami wspólnotowymi. W rozprawie poruszona zostanie kwestia klasyfikacji doktrynalnej fundu- szy inwestycyjnych prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich rodzajów. Nieodzowne będzie przytoczenie elementów ocen praktyki. Badania w tym zakresie będą miały na celu odpowiedź na py- tanie o optymalny dla Polski model funduszu inwestycyjnego. Istnieje po- trzeba sięgania w toku tych ustaleń pojęciowych do regulacji prawnych Unii Europejskiej. Temat pracy wymaga podjęcia pytania o ideę powiernictwa w działalno- ści funduszy inwestycyjnych. Uchwycenie istoty prawnej powiernictwa oraz rachunków powierniczych pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy w przypad- ku funduszy inwestycyjnych mamy do czynienia z typową konstrukcją stosun- ku powierniczego, czy może z koncepcją współwłasności. Niezbędne w tym zakresie będzie przejście do problematyki sytuacji prawnej klienta funduszu inwestycyjnego oraz bezpieczeństwa powierzanych przez niego środków pie- niężnych, jak również problematyki prawnej jednostek uczestnictwa i certy- fikatów inwestycyjnych reprezentujących prawa majątkowe uczestników fun- duszu – będących instrumentami finansowymi emitowanymi przez fundusze inwestycyjne. Ciekawie rysuje się wreszcie odpowiedź na pytanie, czy właści- we jest stosowanie określenia „fundusz powierniczy” w stosunku do fundu- szu inwestycyjnego? X Wstęp Odrębna grupa zagadnień dotyczy nadzoru publicznego nad funduszami inwestycyjnymi. Zamierzonym celem tej części pracy jest przedstawienie or- ganizacji Komisji Nadzoru Finansowego oraz jej kompetencji w zakresie nad- zoru indywidualnego nad funduszami inwestycyjnymi. Istnieje też potrzeba podjęcia w niezbędnym zakresie problematyki prawnej nadzoru skonsolido- wanego i uzupełniającego oraz nowych kompetencji KNF w tym obszarze. Celem tego rozdziału jest odpowiedź na pytanie, czy kompetencje nadzor- cze KNF są wystarczające. Nowe obowiązki i uprawnienia w zakresie nadzo- ru uzasadniają wreszcie podjęcie wątku idei integracji nadzoru nad rynkiem usług finansowych. Pracę zamykają wnioski, w których dokonana zostanie próba oceny istoty i charakteru prawnego, a także modelowych cech funduszu inwestycyjnego, oraz – w konsekwencji – ustalenia jego miejsca w systemie instytucji finan- sowych. Prezentowana publikacja jest rezultatem badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Eugenii Fojcik-Mastalskiej. Pani Profesor oraz recenzentom tej pracy – prof. dr hab. Annie Walaszek-Pyzioł oraz dr hab. Krystynie Sawickiej, prof. UWr – składam serdeczne podziękowania za cenne uwagi i wskazówki. Rozprawa uwzględnia stan prawny na dzień 1.9.2008 r. XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa Rzeczypospolitej Polskiej DomSkłU .............................. ustawa z 16.11.2000 r. o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw (Dz.U. Nr 114, poz. 1191 ze zm.). DzARzU ................................ ustawa z 4.9.1997 r. o działach administracji rządo- wej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 ze zm.). DziałUbezpU ...................... ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpiecze- niowej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.). ElektrInstrPłU .................... ustawa z 12.9.2002 r. o elektronicznych instru- mentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385 ze zm.). FundInwU ........................... ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjny- ch (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.). FundInwU z 2002 r. ......... ustawa z 28.8.1997 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 448 ze zm. – obecnie nie obowiązuje). FundŚwSocU ...................... ustawa z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.). FunkBankSpU .................... ustawa z 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. Nr 119, poz. 1252 ze zm.). GiełdTowU .......................... ustawa z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 ze zm.). GospMSPU .......................... ustawa z 30.5.1996 r. o gospodarowaniu niektó- rymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 ze zm.). GospNierU .......................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nierucho- mościami (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). IndKontEmU ...................... ustawa z 20.4.2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1205 ze zm.). XIIIXIII Wykaz skrótów InfoKrymU .......................... ustawa z 6.7.2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585 ze zm). KC ........................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Konstytucja RP .................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). KPA ........................................ ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). KPC ........................................ ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). KrFundKU ........................... ustawa z 4.3.2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz.U. Nr 57, poz. 491). KSH ........................................ ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowy- ch (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). KWU ...................................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.). ListZastU .............................. ustawa z 29.8.1997 r. o listach zastawnych i ban- kach hipotecznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919 ze zm.). NadRFU ................................ ustawa z 21.7.2006 r. o nadzorze nad rynkiem fi- nansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119 ze zm.). NadRKU ............................... ustawa z 29.7.2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537 ze zm.). NadUzupU ........................... ustawa z 15.4.2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego (Dz.U. Nr 83, poz. 719 ze zm.). NBPU .................................... ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.). NFIU ...................................... ustawa z 30.4.1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202 ze zm.). ObrInstrFinU ..................... ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami fi- nansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.). OfPublU ............................... ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i wa- runkach wprowadzania instrumentów finan- sowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.). XI Wykaz skrótów OgrDzGospU ...................... ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadze- nia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584). OrdPU ................................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). OrgFunkFEU ....................... ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjono- waniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 ze zm.). PDOFizU .............................. ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) PDOPrU ............................... ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) PośrUbezpU ........................ ustawa z 22.5.2003 r. o pośrednictwie ubezpie- czeniowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1154 ze zm.). PrBank .................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.). PrBankZmU ........................ ustawa z 1.4.2004 r. o zmianie ustawy – Prawo ban- kowe oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 91, poz. 870). PrWeksl ................................ ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.). PracProgrEmU ................... ustawa z 20.4.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1207 ze zm.). PublObrU ............................ ustawa z 22.3.1991 r. – Prawo o publicznym ob- rocie papierami wartościowymi i funduszach po- wierniczych (Dz.U. Nr 35, poz. 155 ze zm. – obec- nie nie obowiązuje). RachunkU ............................ ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.). RMU ....................................... ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.). ROU ....................................... ustawa z 22.5.2003 r. o nadzorze ubezpiecze- niowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubez- pieczonych (Dz.U. Nr 124, poz. 1153 ze zm.). SKOKU ................................. ustawa z 14.12.1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.). SwobDziałGospU .............. ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gos- podarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.). X Wykaz skrótów SysUbSpołU ........................ ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.). UbezpObowU .................... ustawa z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach obowiąz- kowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran- cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komuni- kacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.). UbezpUprRU ...................... ustawa z 7.7.2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 150, poz. 1249 ze zm.). 2. Inne akty prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23.2.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecz- nych losowania otwartych funduszy emerytalnych dla ubezpieczonych, którzy nie dopełnili obowiązku zawarcia umów z funduszami (Dz.U. Nr 15, poz. 190 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2001 r. w sprawie zasad sporzą- dzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsoli- dowanych sprawozdań finansowych holdingu finansowego (Dz.U. Nr 152, poz. 1728). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad tech- niki prawodawczej” (Dz.U. Nr 100, poz. 908). Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.11.2003 r. w sprawie sposobu wyli- czenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz.U. Nr 211, poz. 2060). Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.12.2003 r. w sprawie ogólnego zezwo- lenia na lokowanie aktywów funduszy emerytalnych poza granicami kraju (Dz.U. Nr 229, poz. 2286 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.2.2004 r. w sprawie określenia maksy- malnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ogra- niczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.U. Nr 32, poz. 276 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.3.2004 r. w sprawie ustalania stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 47, poz. 449). Rozporządzenie Ministra Finansów z 23.4.2004 r. w sprawie zezwolenia ogól- nego na uznawanie za środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno- ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 94, poz. 910). Rozporządzenie Ministra Finansów z 20.8.2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać fundusze rynku pieniężnego (Dz.U. Nr 187, poz. 1936). XI Wykaz skrótów Rozporządzenie Ministra Finansów z 26.8.2004 r. w sprawie zawierania przez fundusz inwestycyjny otwartych umów, których przedmiotem są instru- menty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne (Dz.U. Nr 197, poz. 2021). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6.10.2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru funduszy inwestycyjnych, wzoru tego rejestru oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wpis do rejestru fun- duszy (Dz.U. Nr 226, poz. 2294). Rozporządzenie Rady Ministrów z 5.4.2005 r. w sprawie obowiązków infor- macyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 70, poz. 627). Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.6.2005 r. w sprawie szczegółowych wa- runków wykonywania przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych dzia- łalności w zakresie zarządzania zbiorczymi portfelami papierów wartościo- wych (Dz.U. Nr 114, poz. 960 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.6.2005 r. w sprawie sprawozdań finanso- wych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz.U. Nr 114, poz. 961 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.6.2005 r. w sprawie okresowych spra- wozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji fi- nansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Dz.U. Nr 114, poz. 962 ze zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z 21.6.2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr 114, poz. 963 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.10.2005 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku (Dz.U. Nr 206, poz. 1712). Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.10.2005 r. w sprawie opłat wnoszo- nych na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez podmioty nadzorowane (Dz.U. Nr 207, poz. 1725). Rozporządzenie Ministra Finansów z 19.10.2005 r. w sprawie warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany (Dz.U. Nr 207, poz. 1727). Rozporządzenie Ministra Finansów z 19.10.2005 r. w sprawie informacji bie- żących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów warto- ściowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744). Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2006 r. Nr 2, poz. 8). Rozporządzenie Ministra Finansów z 6.7.2007 r. w sprawie szczegółowych wa- runków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 39 ust. 1 oraz art. 42 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i wa- runkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 132, poz. 916). XII Wykaz skrótów Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885). Zarządzenie Nr 172 Prezesa Rady Ministrów z 22.11.2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego (M.P. Nr 84, poz. 852 ze zm.). Uchwała Nr 1/2007 KNB z 13.3.2007 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych ro- dzajów ryzyka, w tym zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz zakresu informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody na ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania umów przelewu wie- rzytelności, umów o subpartycypację, umów o kredytowy instrument po- chodny oraz innych umów niż umowy przelewu wierzytelności i umowy o subpartycypację, na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, warunków, zakresu i sposobu korzystania z ocen, nadawanych przez ze- wnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej oraz agencje kre- dytów eksportowych, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współ- czynnika wypłacalności banku, zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych i współczyn- nika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania (Dz.Urz. NBP Nr 2, poz. 3 ze zm.). Uchwała Nr 2/2007 KNB z 13.3.2007 r. w sprawie innych pomniejszeń fun- duszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zali- czanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu funduszy własnych (Dz.Urz. NBP Nr 3, poz. 4). Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – załącznik do uchwały Nr 8/58/98 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów War- tościowych S.A. z 24.7.1998 r. (ze zm.). Regulamin Funduszu Rozliczeniowego przyjęty uchwałą Nr 10/60/98 Rady Nadzorczej KDPW S.A. z 28.9.1998 r. Regulamin Sądu Giełdowego przyjęty uchwałą Nr 260/2000 Zarządu Giełdy z 14.6.2000 r. Regulamin obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO – załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z 3.1.2006 r. Regulamin Giełdy przyjęty uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr 1/1110/2006 z 4.1.2006 r. (ze zm.). Regulamin Rynku MTS Poland przyjęty uchwałą Nr 124/04 Zarządu MTS-CeTO S.A. 29.10.2004 r. (ze zm.). XIII Wykaz skrótów Regulaminu pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych z 24.8.2005 r. Regulaminu obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO przyjęty uchwałą Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej Spółki z 3.1.2006 r. (ze zm.). 3. Źródła prawa Unii Europejskiej Traktat z 25.3.1957 r. Ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2). Dyrektywa 77/780/EWG Rady z 12.12.1977 r. w sprawie koordynacji ustaw, roz- porządzeń oraz przepisów administracyjnych dotyczących podejmowania oraz wykonywania działalności przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. WE L 322 z 17.12.1977 r., s. 30 ze zm.). Dyrektywa 85/611/EWG Rady z 20.12.1985 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przed- siębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (Dz.Urz. UE L 375 z 31.12.1985 r., s. 3 ze zm.). Dyrektywa 91/674/EWG Rady z 19.12.1991 r. dotycząca rocznych i skonsolidowa- nych sprawozdań zakładów ubezpieczeń (Dz.Urz. WE L 374 z 31.12.1991 r., s. 7 ze zm.). Dyrektywa 92/30/EWG Rady z 6.4.1992 r. w sprawie nadzoru nad instytucjami kredytowymi w sposób skonsolidowany (Dz.Urz. WE Nr L 110). Dyrektywa 98/78/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.10.1998 r. doty- cząca dodatkowego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń w grupach ubez- pieczeniowych (Dz.Urz. WE L 330 z 5.12.1998 r., s. 1 ze zm.). Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.3.2000 r. od- noszącej się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz.Urz. WE L 126 z 26.5.2000 r., s. 1 ze zm.). Dyrektywa 2000/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.9.2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pie- niądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalno- ścią (Dz.Urz. WE L 275 z 7.10.2000 r., s. 343 ze zm.). Dyrektywa 2001/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 19.3.2001 r. do- tycząca harmonizacji przepisów w zakresie reorganizacji i likwidacji za- kładów ubezpieczeń (Dz.Urz. WE L 110 z 20.4.2001 r., s. 28 ze zm.). Dyrektywa 2001/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.4.2001 r. do- tycząca warunków dopuszczania papierów wartościowych do oficjalnych notowań na giełdzie papierów wartościowych i informacji, które powinny być opublikowane (Dz.Urz. WE L 184 z 8.7.2001 r., s. 1). Dyrektywa 2001/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.1.2002 r. (Dz.Urz. UE L 41 z 13.2.2002 r., s. 35). Dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23.9.2002 r. w sprawie sprzedaży konsumentom usług finansowych na odległość oraz XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fundusz inwestycyjny w systemie instytucji finansowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: