Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00299 005008 19014329 na godz. na dobę w sumie
Fundusze UE 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich - ebook/pdf
Fundusze UE 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 253
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-029-9 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Starałam się maksymalnie prosto umożliwić wszystkim przyswojenie nowych zasad i funduszy – tu szczególnie funduszy dla wsi i obszarów wiejskich – nowych programów operacyjnych oraz wskazać sposoby poszukiwania dofinansowania dla projektów, a także “oswoić” wszystkich z “nowomową” eurobiurokratów. Sprawdziłam niejednokrotnie, na osobach które szkoliłam, jak rozumieją np. “równość szans”? Otóż ile osób było na szkoleniu – tyle było definicji. A w rozumieniu UE to równość szans kobiet i mężczyzn w dostępie do pracy, wykształcenia, zarobków, polityki. Wyjaśniam to bardzo szczegółowo w rozdziale dotyczącym polityk horyzontalnych.

Ci, którzy czytali moje poprzednie książki trafią tu zapewne na powtórzenia. Jest to zabieg konieczny, ponieważ poradniki pisane są dla beneficjentów różnych sektorów, a nie wiem, czy i kto będzie chciał przeczytać wszystko co napisałam o funduszach. Zapewne każdy sięgnie po tę książkę, która interesuje go najbardziej.

W każdej kolejnej książce znajduje się coraz więcej aktualizacji, ponieważ proces programowania w Polsce jest jeszcze niedokończony (chociaż pierwsze wytyczne UE dotyczące nowego okresu finansowania ukazały się już w 2005 roku). Cóż, mamy tysiące “ważniejszych” spraw, niż programowanie wydatkowania wielkich pieniędzy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

2 Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET – słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też ,,podobać się”. To właśnie przyjęliśmy za filozofię działania: w zgodzie, dla wygody i zadowolenia, przy pełnym zaufaniu – autorów, czytelników i rynku. Od początku zajmujemy się też ściśle określoną tematyką, a mianowicie wydajemy tylko dzieła z dziedziny szeroko pojętego zarządzania przedsiębiorstwami, finansów i ekonomii. Zdajemy sobie sprawę, że jest to literatura trudna – więc dokładamy starań redakcyjnych aby była zrozumiała dla każdego wykształconego czytelnika. Nie wydajemy książek z cyklu „Jak wzbogacić się w jeden dzień”, ale prace prezentujące rzetelną i nowoczesną wiedzę, które mogą być zarówno podręcznikami dla studiującej młodzieży, jak i podręcznikami-poradnikami służącymi dokształcaniu (samokształceniu) kadr kierowniczych przedsiębiorstw dostosowujących swoje struktury i metody zarządzania do stale przekształcającej się gospodarki rynkowej. Od początku istnienia komercyjnej sieci Internet w Polsce mamy swoją witrynę www.placet.pl. Tam można śledzić nowości i zamierzenia wydawnicze, a także skorzystać z „Bazy wiedzy”. Zapraszamy do lektury 3 Stan prawny na 30 października 2007 r. Projekt okładki i ilustracje: Marek Pacyński Redakcja: Leszek Plak © Copyright by Anna Szymańska 2007 Wydanie ebook Wydawca: Wydawnictwo PLACET ul. Mickiewicza 18a/1 01–517 Warszawa tel.: (0-22) 839-36-26 fax: (0-22) 839-67-61 redakcja@placet.pl http://www.placet.pl 4 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copyright. ISBN 978- 83-7488-029-9 Skład i łamanie: PLACET Druk i oprawa: ebook 5 Spis treści Skróty ____________________________________________________ 6 Wstęp _____________________________________________________ 7 Co to są fundusze unijne, a co europejskie, czyli jedna Europa, a fundusze różne _____________________ 9 Fundusze dla wsi, czyli z czego mogą skorzystać mieszkańcy obszarów wiejskich _________________________ 31 Osie programu, czyli ile, na co i dla kogo __________________ 45 O wartości wspólnego działania, czyli Leader 2007–2013 ________________________________113 Nauka chodzenia, czyli krok po kroku ____________________127 Regionalne Programy Operacyjne (RPO), czyli inne fundusze UE dla obszarów wiejskich __________143 Powtórka z rozrywki, czyli co każdy mieszkaniec obszarów wiejskich wiedzieć powinien o środkach pomocowych z UE __________________________159 Ryby, czyli rybacy po odłączeniu od rolnictwa _____________199 Dodatki _________________________________________________215 Słownik _________________________________________219 Kategorie obszarów interwencji ___________________238 Bibliografia ______________________________________________246 Indeks ___________________________________________________248 6 Skróty: Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej Europejski Fundusz Inwestycyjny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EBI EFGR EFI EFOiGR EFRR EFRROW Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich EFS EOG IZ KE KPSOW MEN MF MG MI MKiDN MNiSW MON MPiPS MRiRW MRR: MS MSiT MSP MSWiA MSZ MŚ MŚP MZ NMF NSS OOŚ PO PO IG PO IiŚ PO KL PO PT PO RPW PO EWT RPO SRK SRR SWW UE WPR Europejski Fundusz Społeczny Europejski Obszar Gospodarczy Instytucja Zarządzająca Komisja Europejska Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Środowiska małe i średnie przedsiębiorstwa Ministerstwo Zdrowia Norweski Mechanizm Finansowy Narodowa Strategia Spójności Ocena Oddziaływania na Środowisko Program Operacyjny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Programy Operacyjne Europejska Współpraca Terytorialna Regionalny Program Operacyjny Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Rybołówstwa Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Unia Europejska Wspólna Polityka Rolna 7 Wstęp „Co to jest wielbłąd? Koń zaprojektowany przez Komisję.” Hans Friederichs Teoretycznie Internet pełen jest informacji o funduszach pomocowych. Prawda zaś wygląda tak, że znaleźć rzetelną informację, całościową i wy- czerpującą w jednym miejscu – jest rzeczą niemożliwą! Mimo, iż na infor- mację o funduszach pomocowych i ich promocję przeznaczone są ogromne pieniądze i wyznaczono od początku osoby i instytucje odpowiedzialne za właściwy, pełny i rzetelny przepływ informacji. W kraju za koordynację i nadzór nad realizacją działań komunikacyj- nych dotyczących wsparcia dla obszarów wiejskich odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Pro- gramem. Odpowiednie departamenty, zgodnie z kompetencjami, odpowia- dają za ogólną koordynację realizacji planu. Za przekazywanie i dostarczanie informacji o programie do ogółu społe- czeństwa i potencjalnych beneficjentów oraz podmiotów zaangażowanych w proces informowania o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich – odpo- wiedzialne jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucje, którym powierzono wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, są odpowiedzialne za dostarczanie aktualnych, pewnych oraz szcze- gółowych informacji potencjalnym beneficjentom oraz podmiotom zaangażowa- nym w proces informowania o nim na poziomie regionalnym i lokalnym. Podział kwoty przeznaczonej na działania Planu Komunikacyjnego dotyczą- cego wsparcia obszarów wiejskich na lata 2007–2013 wygląda następująco: 2007 – 20 000 000 euro 2008 – 6 000 000 euro 8 2009 – 6 000 000 euro 2010 – 6 000 000 euro 2011 – 6 000 000 euro 2012 – 6 000 000 euro 2013 – 10 000 000 euro Na co wyda się 20 mln euro w roku 2007? Na jakie działania informa- cyjne? Nie mnie to sprawdzać. Wiem jednak, że zwykły, potencjalny benefi- cjent – mieszkaniec obszarów wiejskich – nie ma szans na samodzielne wy- szukanie w jednym miejscu wszystkich potrzebnych informacji. Ta książka ma przybliżyć mieszkańcom obszarów wiejskich fundusze pomocowe, z których będą mogli skorzystać w okresie 2007–2013. Wbrew zapowiedziom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tworzenie, niezbędnych do korzystania z funduszy pomocowych UE, dokumentów na szczeblu krajowym nie jest jeszcze zakończone1 . 1. W dniu zakończenia książki, tj. 08.10.2007 r. 9 1. CO TO SĄ FUNDUSZE UNIJNE, A CO EUROPEJSKIE, czyli jedna Europa, a fundusze różne Wszyscy mamy świadomość jak bardzo potrzebne jest wsparcie naszym gminom, miasteczkom, wsiom. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy jak to działa? Jak to zrobić? Dlaczego i czy naprawdę jest to takie skomplikowane? W Unii Europejskiej okresy budżetowe od 2000 roku są siedmiolet- nie, nie nazywają się budżetami, a raczej „perspektywą finansową” lub „ramami finansowymi”. Mówimy więc o nowej perspektywie finanso- wej, czyli o ramach finansowych na lata 2007–2013. Jest to okres, w którym od początku do końca jesteśmy członkami Unii Europejskiej, dlatego współdecydujemy o podziale środków pomocowych. W okresie 2007–2013 Polska będzie korzystała z dwóch funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności: ◊ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ◊ Europejskiego Funduszu Społecznego, ◊ Funduszu Spójności, oraz dwóch funduszy dla sektora rolnictwa i rybołówstwa: ◊ Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, ◊ Europejskiego Funduszu Rybackiego. 10 Wydatkowanie funduszy strukturalnych w okresie 2007–2013 jest zaprogramowane w 22. Programach Operacyjnych: ◊ 6. Programach Operacyjnych „centralnych”, ◊ 16. Regionalnych Programach Operacyjnych – „wojewódzkich”. Wydatkowanie funduszy dla rolnictwa i rybołówstwa w okresie 2007–2013 jest zaprogramowane w 2. Programach Operacyjnych: ◊ Programie Operacyjnym Rozwoju Obszarów Wiejskich, ◊ Programie Operacyjnym Rozwoju Rybołówstwa. Podział funduszy europejskich Źródło: opracowanie własne Fundusze europejskie to: ◊ Fundusze unijne: Fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regio- nalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fundusze UE 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: