Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01036 012685 17006034 na godz. na dobę w sumie
Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm - ebook/pdf
Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-000-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
To mój skrót oficjalnej nazwy “Małe i Średnie Przedsiębiorstwa” (MŚP). Sympatycznie ich nazywam, prawda? Misie na to zasługują – to Misie tworzą miejsca pracy, dają dochód naszej gospodarce narodowej, borykają się na co dzień z pazernym fiskusem i ZUS-em, ze stale zmieniającym się prawem, dziurawymi drogami i jeszcze wielu innymi problemami. Powinniśmy wspierać Misie, są bardzo pożyteczne... Jakie wsparcie będzie dostępne w latach 2007–2013 dla Misiów – opowiada moja książka.
Najczęściej wymienianą przez MŚP przyczyną zniechęcającą do starań o pomoc jest to, że “trudno uzyskać informację gdzie i o jaką pomoc można się starać”, następną jest “brak wiary, że się otrzyma dofinansowanie”, kolejną: “wymogi formalne, brak środków własnych, krótkie terminy składania wniosków, trudności z wypełnieniem wniosku i postawa urzędników”.
Ta książeczka ma ułatwić Misiom starania o pomoc, najbardziej zaś – ma poprawić “dostęp i jakość informacji”. Uproszczenie procedur – niestety nie jest w mojej gestii...
Czas oczekiwania na rozpoczęcie korzystania z puli środków w nowej siedmiolatce (2007–2013) nie powinien być zmarnowany. To dobra pora na przygotowanie projektów, które chcielibyście realizować przy udziale środków pomocowych z UE. Do ogłoszenia pierwszych konkursów pozostało niewiele czasu. Powinien być to czas wykorzystany w pełni na uczenie się i dobre przygotowanie do absorpcji funduszy europejskich. Wszystkie obowiązujące wzory wniosków, biznesplanów i innych załączników powstaną, według zapowiedzi resortów odpowiedzialnych za absorpcję funduszy, do końca czerwca 2007 roku.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis tre(cid:31)ci Chwila rozmowy, czyli co by(cid:13)o, co b!dzie ________________________ 9 Co czeka Misie w latach 2007–2013, czyli u(cid:13)atwienia __________23 Nowo(cid:31)ci, czyli co to jest innowacja?_____________________________79 Za horyzontem – s(cid:13)ów kilka o polityce horyzontalnej ____________89 Mapa pomocy, czyli fundusze centralne i regionalne ____________99 Spacerkiem po Polsce, czyli co znajd(cid:4) Misie w RPO___________ 111 Fundusze europejskie, nie unijne ____________________________ 135 Krok po kroku, wniosek, za(cid:13)(cid:4)czniki i co tam jeszcze potrzeba _________________________________________________ 151 Podsumowanie: czyli powtórka z nauki chodzenia_____________ 199 Niezb.dnik, czyli ksi(cid:4)(cid:5)ka adresowa ___________________________ 207 Dodatki: s(cid:13)ownik, kategoryzacja, formularze, itd. ______________ 211 S(cid:13)ownik__________________________________________________ 211 Kategoryzacja ___________________________________________ 229 Lokalizacja projektów ___________________________________ 234 Skróty ___________________________________________________ 246 Karty projektów _________________________________________ 247 Harmonogram prac zwi(cid:4)zanych z przygotowaniem do realizacji PO na lata 2007-2013______________________ 250 Definicje mikro, ma(cid:13)ych i (cid:31)rednich przedsi.biorstw KE _ 257 Projekt kwalifikowania wydatków PO IG MRR___________ 263 Spis rysunków i tabel________________________________________ 315 Bibliografia __________________________________________________ 316 Indeks_______________________________________________________ 318 Co to s(cid:4) „Misie”? To mój skrót oficjalnej nazwy „Ma(cid:13)e i 7rednie Przed- si!biorstwa” (M7P). Sympatycznie ich nazywam, prawda? Misie na to za- s(cid:13)uguj(cid:4) – to Misie tworz(cid:4) miejsca pracy, daj(cid:4) dochód naszej gospodarce narodowej, borykaj(cid:4) si! na co dzie; z pazernym fiskusem i ZUS-em, ze stale zmieniaj(cid:4)cym si! prawem, dziurawymi drogami i jeszcze wielu innymi problemami. Powinni my wspiera? Misie, s(cid:4) bardzo po(cid:5)yteczne... Jakie wsparcie b!dzie dost!pne w latach 2007–2013 dla Misiów – opowiada moja ksi(cid:4)(cid:5)ka. Najcz! ciej wymienian(cid:4) przez M7P przyczyn(cid:4) zniech!caj(cid:4)c(cid:4) do stara; o pomoc jest to, (cid:5)e „trudno uzyska? informacj! gdzie i o jak(cid:4) pomoc mo(cid:5)na si! stara?”1, nast!pn(cid:4) jest „brak wiary, (cid:5)e si! otrzyma dofinansowanie”, ko- lejn(cid:4): „wymogi formalne, brak rodków w(cid:13)asnych, krótkie terminy sk(cid:13)adania wniosków, trudno ci z wype(cid:13)nieniem wniosku i postawa urz!dników”. Ta ksi(cid:4)(cid:5)eczka ma u(cid:13)atwi? Misiom starania o pomoc, najbardziej za – ma poprawi? „dost!p i jako ? informacji”. Uproszczenie procedur – niestety nie jest w mojej gestii... 1 System pomocy publicznej dla M(cid:21)P w Polsce... „Badanie zlecone przez PARP”. PARP, Warszawa, 2005 r. Czas oczekiwania na rozpocz!cie korzystania z puli rodków w nowej siedmiolatce (2007–2013) nie powinien by? zmarnowany. To dobra pora na przygotowanie projektów, które chcieliby cie realizowa? przy udziale rod- ków pomocowych z UE. Do og(cid:13)oszenia pierwszych konkursów pozosta(cid:13)o niewiele czasu. Powinien by? to czas wykorzystany w pe(cid:13)ni na uczenie si! i dobre przygotowanie do absorpcji funduszy europejskich. Wszystkie obo- wi(cid:4)zuj(cid:4)ce wzory wniosków, biznesplanów i innych za(cid:13)(cid:4)czników powstan(cid:4), wed(cid:13)ug zapowiedzi resortów odpowiedzialnych za absorpcj! funduszy, do ko;ca czerwca 2007 roku. 18 kwietnia 2007 r. Komitet Wykonawczy UEFA (Europejskiej Unii Pi(cid:13)- karskiej) og(cid:13)osi(cid:13) decyzj! o wyborze gospodarza mistrzostw Europy w pi(cid:13)ce no(cid:5)nej, które odb!d(cid:4) si! w 2012 r. - Decyzja o organizacji mistrzostw Europy w pi(cid:22)ce no(cid:23)nej Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie wp(cid:22)ynie na przyspieszenie wielu inwestycji, jakie re- alizowane b!d# w Polsce w latach 2007-2013 – powiedzia(cid:13)a Minister Roz- woju Regionalnego Gra(cid:5)yna G!sicka podczas konferencji prasowej (12 kwietnia 2007 r.), w której udzia(cid:13) wzi!li tak(cid:5)e Minister Transportu Je- rzy Polaczek oraz Minister Sportu Tomasz Lipiec. Tematem konferencji by(cid:13): „Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce w kontek cie stara; o organiza- cj! Mistrzostw EURO 2012”. - Decyzja o wyborze Polski jako wspó(cid:22)organizatora mistrzostw przyczyni si! nie tylko do przyspieszenia du(cid:23)ych inwestycji infrastrukturalnych. My- ,l!, (cid:23)e wiele inwestycji zostanie ukierunkowanych na obs(cid:22)ug! ogromnej liczby kibiców, którzy przyjad# do Polski. Mam tu na my,li projekty z obsza- ru np. hotelarstwa, turystyki, gastronomii, czy rekreacji, które b!d# realizo- wa- przedsi!biorcy – powiedzia(cid:13)a Gra(cid:5)yna G!sicka. Jest wi!c nadzieja, (cid:5)e Misie b!d(cid:4) mia(cid:13)y nieco (cid:13)atwiejszy dost!p do rod- ków pomocowych, a ich pula dla Misiów tak(cid:5)e ulegnie zwi!kszeniu. Czego Misiom z ca(cid:13)ego serca (cid:5)ycz!. Rozdzia(cid:13) 1 CHWILA ROZMOWY czyli co by(cid:22)o, co b!dzie... W okresie programowania 2000–2006 Polska mog(cid:13)a korzysta? ze rodków funduszy strukturalnych od momentu akcesji, czyli przy- st(cid:4)pienia do UE w maju 2004 r. To by(cid:13) trudny okres, wszyscy musieli przej ? przyspieszony kurs poznawania funduszy. Chocia(cid:5) niektórzy mieli nieco (cid:13)atwiejsze za- danie – korzystali wcze niej ze rodków przedakcesyjnych, przygo- towuj(cid:4)cych nas do absorpcji funduszy strukturalnych, albo rozpo- cz!li swoje szkolenia ju(cid:5) w 2000 roku... Inni czekali (jak zwykle) na ostatni dzwonek. Do absorpcji funduszy strukturalnych zacz!(cid:13)am si! przygotowy- wa? w roku 2000, wiedz(cid:4)c, (cid:5)e pr!dzej czy póKniej b!d(cid:4) one dost!pne tak(cid:5)e dla Polski. Najlepszym podr!cznikiem by(cid:13)o Rozporz(cid:4)dzenie 1260/1999/WE, które szkol(cid:4)cy Francuzi nazywali „bibli(cid:4)” funduszy strukturalnych. Ka(cid:5)dy z nas móg(cid:13) zacz(cid:4)? nauk! odpowiednio wcze- nie. Dlaczego tego nie zrobiono w wielu instytucjach odpowiedzial- nych za absorpcj! funduszy? Nie wiem. Ja wkroczy(cid:13)am do UE przy- gotowana do pozyskiwania rodków pomocowych. Polsce na lata 2004–2006 przypad(cid:13)o w udziale oko(cid:13)o 12 mld euro rodków pomocowych z UE. Od pocz(cid:4)tku by(cid:13)y k(cid:13)opoty i tzw. „po lizgi w czasie”. Instytucje Zarz(cid:4)dzaj(cid:4)ce nie przeszkoli(cid:13)y swoich pracowni- 10-----------------------Fundusze UE 2007-2013 ków odpowiedzialnych za przyjmowanie i ocen! wniosków, doku- menty programowe te(cid:5) tworzono na ostatni(cid:4) chwil!. By(cid:13)y to tomiska, w sumie licz(cid:4)ce tysi(cid:4)ce stron, nafaszerowane Kle przet(cid:13)umaczonymi definicjami, pisane specyficznym j!zykiem, dla potencjalnych benefi- cjentów wr!cz trudne do przebrni!cia. W trakcie naboru wniosków zmieniano wytyczne, kszta(cid:13)t wniosków, za(cid:13)(cid:4)czniki... Troch! si! oba- wiam „powtórki z rozrywki” obserwuj(cid:4)c ci(cid:4)g(cid:13)e zmiany przy naborze wniosków do SPO WKP Dzia(cid:13)ania 2.2.1. (w pocz(cid:4)tku 2007 roku...). W okresie 2004–2006 programowanie by(cid:13)o wielostopniowe. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004 – 2006 by(cid:13) podwalin(cid:4) PWW – Podstaw Wsparcia Wspólnoty. PWW – to innymi s(cid:13)owy plan wydatko- wania rodków pochodz(cid:4)cych z UE, na nasze potrzeby, w celach okre- lonych przez nas samych w NPR. PWW musia(cid:13)y by? zatwierdzone przez KE. W tym okresie by(cid:13)y cztery Fundusze Strukturalne UE: 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 2. Europejski Fundusz Spo(cid:13)eczny, 3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, 4. Finansowy Instrument Orientacji Rybo(cid:13)ówstwa. Mieli my do dyspozycji tak(cid:5)e Fundusz Spójno ci nie b!d(cid:4)cy Fun- duszem Strukturalnym, ale odr!bnym instrumentem polityki stru- kturalnej oraz ca(cid:13)(cid:4) gam! tzw. Inicjatyw Wspólnoty. Aby efekty wsparcia by(cid:13)y trwa(cid:13)e i realizowa(cid:13)y cele Narodowego Planu Rozwoju (NPR), na postawie PWW (Podstaw Wsparcia Wspólnoty) spo- rz(cid:4)dzono szczegó(cid:13)owe programy operacyjne na lata 2004–2006: (cid:1) ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regio- nalnego, reguluj(cid:4)cy wydatkowanie rodków EFRR i Fundu- szu Spo(cid:13)ecznego; (cid:1) SPO WKP – Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konku- rencyjno ci Przedsi!biorstw, reguluj(cid:4)cy wydatkowanie rod- ków EFRR; (cid:1) SPO ROL – Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora (cid:5)ywno ciowego i rozwój obszarów Chwila rozmowy, czyli co by(cid:30)o, co b(cid:31)dzie...--------------------11 wiejskich 2004 –2006, reguluj(cid:4)cy wydatkowanie rodków Eu- ropejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; (cid:1) SPO Ryby – Sektorowy Program Operacyjny Rybo(cid:13)ówstwo i Przetwórstwo Ryb, reguluj(cid:4)cy wydatkowanie rodków Fi- nansowego Instrumentu Orientacji Rybo(cid:13)ówstwa; (cid:1) SPO Transport – Sektorowy Program Operacyjny Transport, reguluj(cid:4)cy wydatkowanie rodków EFRR; (cid:1) SPO RZL – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, reguluj(cid:4)cy wydatkowanie rodków Funduszu Spo- (cid:13)ecznego; (cid:1) PO PT – Program Operacyjny Pomoc Techniczna – to ró(cid:5)ne Fundusze ale skierowane na pomoc Techniczn(cid:4) dla Instytucji Wdra(cid:5)aj(cid:4)cych. Aby nam u(cid:13)atwi? lokalizacj! projektu w odpowiednim programie, powsta(cid:13)y dokumenty pomocnicze, tzw. Uzupe(cid:13)nienia do Programów Operacyjnych i Podr!czniki: (cid:2) Uzupe(cid:13)nienie do ZPORR, (cid:2) Uzupe(cid:13)nienie do SPO WKP, (cid:2) Uzupe(cid:13)nienie do SPO RZL + Poradnik dla Beneficjenta, (cid:2) Uzupe(cid:13)nienie do SPO ROL, (cid:2) Uzupe(cid:13)nienie do SPO Ryby, (cid:2) Uzupe(cid:13)nienie do SPO Transport, (cid:2) Uzupe(cid:13)nienie do PO Pomoc Techniczna. Ka(cid:5)da z tych ksi(cid:4)(cid:5)ek to kilkaset stron! Dla przyk(cid:13)adu Uzupe(cid:13)nie- nie ZPORR – 326 stron! SPO WKP posiada(cid:13) trzy Priorytety: Priorytet I. Rozwój przedsi!biorczo ci i wzrost innowacyjno ci przez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, z pi!- cioma Dzia(cid:13)aniami, Priorytet II. Bezpo rednie wsparcie przedsi!biorstw, z czterema Dzia(cid:13)aniami, Priorytet III. Pomoc techniczna – z czterema Dzia(cid:13)aniami. 12-----------------------Fundusze UE 2007-2013 Ka(cid:5)de Dzia(cid:13)anie opisane zosta(cid:13)o w Uzupe(cid:13)nieniu SPO w taki sam sposób – co u(cid:13)atwia(cid:13)o poszukiwania. Musieli my znaleK? nast!puj(cid:4)- ce informacje: (cid:1) czy jeste my w grupie Beneficjentów danego Dzia(cid:13)ania, (cid:1) czy nasz projekt ma odpowiedni(cid:4) wielko ?, by si! do dofinan- sowania zakwalifikowa? (wiele Dzia(cid:13)a; mia(cid:13)o ró(cid:5)ne limity kwotowe), (cid:1) czy nasz projekt mo(cid:5)na umie ci? w ród projektów kwalifiku- j(cid:4)cych si!. Opis przy ka(cid:5)dym Dzia(cid:13)aniu sk(cid:13)ada(cid:13) si! z takich elementów, jak: (cid:2) Dzia(cid:13)anie, nr dzia(cid:13)ania, tytu(cid:13) dzia(cid:13)ania, (cid:2) Cel dzia(cid:13)ania, (cid:2) Uzasadnienie dzia(cid:13)ania, (cid:2) Komplementarno ? dzia(cid:13)ania, (cid:2) Opis dzia(cid:13)ania, (cid:2) Rodzaje kwalifikuj(cid:4)cych si! projektów, (cid:2) Rodzaje Beneficjentów, (cid:2) Poziom dofinansowania, (cid:2) Przep(cid:13)ywy finansowe w ramach dzia(cid:13)ania, (cid:2) Pomoc publiczna, (cid:2) Procedura sprawozda;, (cid:2) WskaKniki monitorowania. To ju(cid:5) by(cid:13)o. Funduszy strukturalnych by(cid:13)o wi!cej, rodków za mniej. W Unii Europejskiej okresy bud(cid:5)etowe s(cid:4) siedmioletnie: 2000–2006, 2007–2013. To si! nawet nie nazywa bud(cid:5)et, tylko tzw. perspektywa finansowa lub ramy bud(cid:5)etowe. Mówimy o Nowej Perspektywie Finan- sowej czyli o ramach bud(cid:5)etowych na lata 2007–2013. To jest okres, w którym od pocz(cid:4)tku do ko;ca jeste my cz(cid:13)onkami Unii Europejskiej i dlatego wspó(cid:13)decydujemy o podziale rodków pomocowych. Chwila rozmowy, czyli co by(cid:30)o, co b(cid:31)dzie...--------------------13 W okresie programowania 2007–2013 zmniejszy(cid:13)a si! liczba funduszy strukturalnych, ale zwi!kszy(cid:13)a si! ilo ? pieni!dzy. Pol- ska b!dzie najwi!kszym beneficjentem pomocy w tym okresie. To ostatnia szansa dla naszego kraju na tak du(cid:5)e wsparcie z UE. Potem – po przyj!ciu do UE dwóch nowych krajów – rodki dla Polski i innych pa;stw cz(cid:13)onkowskich b!d(cid:4) ju(cid:5) zdecydowanie mniejsze. Zmieni(cid:13)y si! tak(cid:5)e zasady programowania. Ju(cid:5) w lipcu 2005 ro- ku zosta(cid:13)y opublikowane przez Komisj! Europejsk(cid:4) Strategiczne Wytyczne Wspólnoty na lata 2007–2013 (SWW), organizuj(cid:4)ce ca- (cid:13)o ? procesu programowania we wszystkich pa;stwach cz(cid:13)onkow- skich UE i stanowi(cid:4)ce podstaw! do przygotowania dokumentów krajowych. To w(cid:13)a nie w SWW znajdziemy trzy priorytety polityki spójno ci obowi(cid:4)zuj(cid:4)ce w okresie 2007–2013. 14-----------------------Fundusze UE 2007-2013 S(cid:4) nimi: 1. Poprawa atrakcyjno ci pa;stw cz(cid:13)onkowskich, regionów i miast przez zwi!kszenie dost!pno ci, zapewnienie odpowiedniej jako- ci i poziomu us(cid:13)ug, oraz zachowanie ich potencja(cid:13)u rodowi- skowego; 2. Wsparcie innowacyjno ci, przedsi!biorczo ci i wzrostu gospo- darki opartej na wiedzy przez wspieranie zdolno ci w obszarze bada; i innowacyjno ci, (cid:13)(cid:4)cznie z nowymi technikami infor- macyjno-komunikacyjnymi oraz 3. Tworzenie wi!kszej liczby lepszych miejsc pracy przez zach!- canie wi!kszej liczby osób do podj!cia zatrudnienia lub roz- pocz!cia dzia(cid:13)alno ci gospodarczej, popraw! adaptacyjno ci pracowników i przedsi!biorstw oraz zwi!kszenie inwestycji w kapita(cid:13) ludzki. Okresy bud(cid:5)etowe Unii od 2000 roku zosta(cid:13)y wyd(cid:13)u(cid:5)one i trwaj(cid:4) 7 lat. P(cid:13)atno ci, dla ko;cz(cid:4)cego si! w roku 2006 okresu, b!d(cid:4) reali- zowane jeszcze w roku 2008. Nast!pny okres to lata 2007–2013, po- cz(cid:4)wszy od 1 stycznia 2007. Komisja Europejska proponuje, aby priorytety polityki struktu- ralnej w tych latach by(cid:13)y osi(cid:4)gane w ramach trzech nowych celów: 1. konwergencja, 2. regionalna konkurencyjno ? i zatrudnienie, 3. wspó(cid:13)praca terytorialna. Qród(cid:13)ami finansowania nowej polityki spójno ci b!d(cid:4) trzy fundu- sze (w tym dwa strukturalne): (cid:1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (fundusz struktu- ralny), (cid:1) Europejski Fundusz Spo(cid:13)eczny (fundusz strukturalny), (cid:1) Fundusz Spójno ci. Chwila rozmowy, czyli co by(cid:30)o, co b(cid:31)dzie...--------------------15 Wed(cid:13)ug „Rzeczpospolitej” bud(cid:5)et UE na lata 2007–2013 kszta(cid:13)tuje si! nast!puj(cid:4)co: Polska w latach 2007–2013 b!dzie najwi!kszym beneficjentem unijnej pomocy. Dostaniemy oko(cid:13)o 90 mld euro, z czego oko(cid:13)o 60 mld to fundusze strukturalne finansuj(cid:4)ce rozwój regionów. Na- szym rolnikom przypadnie 26 mld euro dop(cid:13)at bezpo rednich. Pozo- sta(cid:13)a kwota, 4 mld euro, zasili programy rozwoju obszarów wiej- skich. W okresie siedmiu lat (2007–2013) zap(cid:13)acimy do unijnej kasy oko(cid:13)o 21 mld euro obowi(cid:4)zkowej sk(cid:13)adki. Poprzednia „siedmiolatka”1 (2000–2006) powinna sko;czy? si! dla Polski wydatkowaniem prawie 12 mld euro. 1 „Siedmiolatka” – weszli8my do UE w ko cówce 2004 r., wi7c dla nas to raczej „trzylatka”. 16-----------------------Fundusze UE 2007-2013 W kolejnej siedmiolatce 2007–2013 Polsce przypad(cid:13)o z „unijnego tortu funduszowego” prawie pi!? razy wi!cej pieni!dzy! Trwaj(cid:4) przy- gotowania do ich „uruchomienia”. Strategicznym dokumentem okre laj(cid:4)cym priorytety i obszary wykorzystania tych pieni!dzy oraz wdra(cid:5)ania funduszy b!dzie Narodowa Strategia Spójno ci (NSS). Zaproponowano, aby blisko 52 rodków pochodzi(cid:13)o z Europejskie- go Funduszu Rozwoju Regionalnego, oko(cid:13)o 15 z Europejskiego Funduszu Spo(cid:13)ecznego, a pozosta(cid:13)e oko(cid:13)o 33 rodków – z Fundu- szu Spójno ci. Komisja Europejska zaproponowa(cid:13)a zasadnicz(cid:4) modyfikacj! sys- temu programowania funduszy na lata 2007–2013: RADA EUROPEJSKA Zintegrowany Pakiet Wytycznych Polityka zatrudnienia Polityka gospodarcza KOMISJA EUROPEJSKA Rozporz(cid:4)dzenia Polityka Spójno ci Wspólna Wspólna Polityka Rolna Polityka Rybacka POLSKA Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015 Krajowy Program Reform 2005–2008 NSRO NSROW NPS dla Ryb PO Krajowe PROW PO Rybo(cid:13)ówstwo PO Regionalne Chwila rozmowy, czyli co by(cid:30)o, co b(cid:31)dzie...--------------------17 System programowania funduszy na lata 2007–2013 Komisja Europejska przygotowa(cid:13)a dokument – Strategiczne Wy- tyczne Wspólnoty (Community Strategic Guidelines), który zosta(cid:13) zaakceptowany przez Parlament Europejski. Sta(cid:13) si! on podstaw(cid:4) dzia(cid:13)a; rozwojowych podejmowanych w pa;stwach beneficjentach w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci. Doku- mentem zast!puj(cid:4)cym dotychczasowe Podstawy Wsparcia Wspól- noty, przygotowywanym przez kraje cz(cid:13)onkowskie, b!d(cid:4) Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (National Strategic Reference Fra- mework) – nazywane w Polsce Narodow(cid:4) Strategi(cid:4) Spójno(cid:31)ci. NSS b!dzie realizowana za pomoc(cid:4) 6. Programów Operacyjnych (PO), za- rz(cid:4)dzanych przez odpowiednie Ministerstwa oraz 16. Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) zarz(cid:4)dzanych przez samorz(cid:4)dy po- szczególnych województw. Ju(cid:5) teraz wiadomo, (cid:5)e Programy Opera- cyjne – b!d(cid:4) s(cid:13)u(cid:5)y(cid:13)y realizacji „du(cid:5)ych” przedsi!wzi!? (powy(cid:5)ej 5 mln euro – jeszcze trwaj(cid:4) konsultacje), natomiast Regionalne Pro- 18-----------------------Fundusze UE 2007-2013 gramy Operacyjne – realizacji projektów „mniejszych” (do 5 mln euro – jeszcze trwaj(cid:4) konsultacje). Aby my dobrze zrozumieli, jakich funduszy 2007–2013 dotycz(cid:4) ramy NSS i na jej podstawie utworzone Programy Operacyjne, przedstawiam podzia(cid:13) funduszy europejskich. Fundusze europejskie to: fundusze unijne, w tym: (cid:1) fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Regional- nego, Europejski Fundusz Spo(cid:13)eczny, (cid:1) Fundusz Spójno ci, (cid:1) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, (cid:1) Europejski Fundusz Rybacki 2007–2013, (cid:1) Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (p(cid:13)atno ci bezpo rednie, mechanizmy rynkowe). (cid:1) Na granicach zewn!trznych UE wspó(cid:13)praca transgraniczna z krajami partnerskimi b!dzie wspierana ze rodków Euro- pejskiego Instrumentu S(cid:4)siedztwa i Partnerstwa. W ramach tego instrumentu z udzia(cid:13)em Polski realizowane b!d(cid:4) pro- gramy wspó(cid:13)pracy transgranicznej z Ukrain(cid:4), Bia(cid:13)orusi(cid:4) i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. fundusze europejskie (ale nie unijne! ani strukturalne!): (cid:1) Mechanizm Finansowy EOG; (cid:1) Norweski Mechanizm Finansowy; podstaw(cid:4) do wdra(cid:5)ania Mechanizmów Finansowych s(cid:4) dwie umowy podpisane przez rz(cid:4)d RP z pa;stwami–darczy;cami (tj. Norwegi(cid:4), Islandi(cid:4) i Liechtensteinem): Memoranda o Porozumieniu (Memoran- dum of Understanding) w sprawie wdra(cid:5)ania Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz wdra(cid:5)ania Mechanizmu Fi- nansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego; (cid:1) Szwajcarski Mechanizm Finansowy (w lutym 2006 roku pod- pisano ju(cid:5) Memorandum Finansowe). Chwila rozmowy, czyli co by(cid:30)o, co b(cid:31)dzie...--------------------19 Podzia(cid:28) funduszy europejskich Pomoc w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional- nego obejmie inicjatywy w nast!puj(cid:4)cych dziedzinach: (cid:1) modernizacja i dywersyfikacja struktur gospodarczych w pa;- stwach cz(cid:13)onkowskich i regionach, ze szczególnym uwzgl!d- nieniem priorytetów Strategii Lizbo;skiej, (cid:1) rozwijanie i ulepszanie infrastruktury podstawowej, (cid:1) ochrona rodowiska, (cid:1) wzmocnienie zdolno ci instytucjonalnej krajowej i regionalnej administracji zarz(cid:4)dzaj(cid:4)cej funduszami europejskimi. Z Europejskiego Funduszu Spo(cid:13)ecznego (jako podstawowego instrumentu dla realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia) mo(cid:5)- na b!dzie uzyska? dofinansowanie na projekty, których celem jest: (cid:2) poprawa funkcjonowania instytucji rynku pracy, systemów (cid:2) szkolenia i kszta(cid:13)cenia oraz polityki spo(cid:13)ecznej, inwestycja w kapita(cid:13) ludzki (wzrost poziomu wykszta(cid:13)cenia, przystosowanie umiej!tno ci pracowników do nowych, ak- 20-----------------------Fundusze UE 2007-2013 tualnych wyzwa;, zapewnienie wszystkim dost!pu do ryn- ku pracy), (cid:2) wspieranie dostosowa; w administracji publicznej z zakresie budowania zdolno ci administracyjnej. Nowe priorytety, które b!dzie wspiera(cid:13) Fundusz Spójno(cid:31)ci to: (cid:1) transeuropejskie sieci transportowe, (cid:1) infrastruktura ochrony rodowiska, (cid:1) po(cid:13)(cid:4)czenia kolejowe, morskie, ródl(cid:4)dowe, (cid:1) programy transportu multimodalnego2 poza sieciami transeu- ropejskimi, (cid:1) zrównowa(cid:5)ony rozwój transportu miejskiego, (cid:1) inwestycje rodowiskowe (projekty energooszcz!dne oraz do- tycz(cid:4)ce Króde(cid:13) energii odnawialnej). W propozycji regulaminu FS pozostawiono warunki interwencji Funduszu Spójno ci odno nie: kryteriów spójno ci ekonomicznej, kontroli wydatków publicznych i stosowania programów stabiliza- cyjnych. W przypadku transeuropejskich sieci transportu, dzia(cid:13)ania Fun- duszu kieruj(cid:4) si! zw(cid:13)aszcza ku priorytetowym projektom o zasi!gu europejskim. Aby odpowiedzie? na wa(cid:5)ne potrzeby nowych pa;stw cz(cid:13)onkow- skich, interwencje obejm(cid:4) nie tylko du(cid:5)e infrastruktury transporto- we i ochrony rodowiska, lecz tak(cid:5)e obszary o jasnym wymiarze rodowiskowym, takie jak: wydajno ? energetyczna i odnawialne Kród(cid:13)a energii oraz modalno ? rodków transportu, transport miej- ski i zbiorowy, itd. Inwestycje w ochron! rodowiska w latach 2007–2013 wspó(cid:13)fina- sowane b!d(cid:4) z Funduszu Spójno ci i Europejskiego Funduszu Roz- 2 Transport multimodalny to przewóz (cid:15)adunków wykorzystuj(cid:19)cy wi7cej ni(cid:21) jedn(cid:19) ga(cid:15)(cid:19)F transportu (np. transport samochodowy i kolejowy; kolejowy i morski; samochodowy i morski) [Wikipedia]. Chwila rozmowy, czyli co by(cid:30)o, co b(cid:31)dzie...--------------------21 woju Regionalnego, podobnie jak to ma miejsce w obecnym okresie programowania. Dla sektorów rolnictwa i rybo(cid:13)ówstwa Komisja stworzy(cid:13)a nowe instrumenty, funkcjonuj(cid:4)ce poza polityk(cid:4) spójno ci, zast!puj(cid:4)ce dotychczasowe fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Orien- tacji i Gwarancji Rolnej – sekcja orientacji (EAGGF) oraz Finansowy Instrument Orientacji Rybo(cid:13)ówstwa (FIFG). Nowe instrumenty wspieraj(cid:4)ce rolnictwo i rybo(cid:13)ówstwo od 2007 r. to Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich i Euro- pejski Fundusz Rybacki W nowym okresie bud(cid:5)etowym nie b!dzie Inicjatyw Wspólnoto- wych, a dzia(cid:13)ania podejmowane w ich ramach zosta(cid:13)y w(cid:13)(cid:4)czone do zaproponowanych trzech celów i finansowane b!d(cid:4) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Spo(cid:13)ecznego. Podsumowanie W okresie 2007–2013 Polska b!dzie korzysta(cid:13)a z dwóch funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno ci. W okresie 2007–2013 Polska b!dzie korzysta(cid:13)a z dwóch funduszy dla sektora rolnictwa i rybo(cid:13)ówstwa: Europejskiego Funduszu Rol- nego Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Wydatkowanie funduszy b!dzie zaprogramowane w 22. Progra- mach Operacyjnych: 6. PO „centralnych” oraz 16. Regionalnych Programach Operacyjnych; natomiast dla rolnictwa Program Opera- cyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich, a dla rybo(cid:13)ówstwa Program Operacyjny Rozwoju Rybo(cid:13)ówstwa. 22-----------------------Fundusze UE 2007-2013 Nale(cid:5)y pami!ta?, (cid:5)e celem dzia(cid:13)a;, programów, funduszy nie jest budowa czy modernizacja drogi, oczyszczalni cieków, komputery- zacja urz!dów itd., itp. – NIE! Wszystkie fundusze i programy UE dotycz(cid:4) CZGOWIEKA!!! Wokó(cid:13) niego i jego potrzeb „kr!c(cid:4) si!” wszystkie programy i pie- ni(cid:4)dze! Droga – tak – ale nie po to, (cid:5)eby by(cid:13)a. Ona musi by? po co – dla kogo . Komu musi s(cid:13)u(cid:5)y?. Zawsze musi s(cid:13)u(cid:5)y? CZSOWIEKOWI. Czy to b!dzie nasz ukochany Mi , czy to b!d(cid:4) dzieci jad(cid:4)ce do szko(cid:13)y, czy to b!d(cid:4) rolnicy, maj(cid:4)cy równie(cid:5) prawo do poruszania si! w godziwych warunkach po zmodernizowanych drogach, czy te(cid:5) tu- ry ci, którzy ch!tniej przyjad(cid:4) do nas na wypoczynek swymi pi!k- nymi samochodami po dobrych, zmodernizowanych drogach. Projekty Misiów czyli ma(cid:13)ych i rednich firm równie(cid:5) maj(cid:4) s(cid:13)u(cid:5)y? cz(cid:13)owiekowi. Je li chcemy wymieni? lub naby? nowa lini! technolo- giczn(cid:4), to nie wy(cid:13)(cid:4)cznie dlatego, (cid:5)eby zak(cid:13)ad si! rozwija(cid:13) czy unowo- cze nia(cid:13). My to robimy z my l(cid:4) o cz(cid:13)owieku: o poprawie jego warun- ków pracy, o zaspokojeniu potrzeb innych ludzi – naszych klientów, o np. zmniejszeniu zanieczyszczenia rodowiska naturalnego cz(cid:13)o- wieka przez oszcz!dno ? energii elektrycznej. My limy o cz(cid:13)owieku tak(cid:5)e tworz(cid:4)c w naszej firmie nowe miejsca pracy, które przek(cid:13)adaj(cid:4) si! na popraw! warunków (cid:5)ycia zatrudnionych pracowników i ich rodzin. Je li korzystamy w naszej firmie z rozwi(cid:4)za; innowacyjnych – to te(cid:5) z my l(cid:4) o cz(cid:13)owieku – tym, który wymy li(cid:13) innowacyjne roz- wi(cid:4)zania i tym, który b!dzie z nich korzysta(cid:13). Nigdy nie mo(cid:5)emy tra- ci? z oczu celu nadrz!dnego – CZSOWIEKA i jego dobra.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fundusze UE 2007-2013 dla mikro, małych i średnich firm
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: