Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00240 004141 15213168 na godz. na dobę w sumie
Fundusze Unii Europejskiej - ebook/pdf
Fundusze Unii Europejskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 380
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-022-0 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja dotyczy okresu 2007–2013 i opisano w niej: źródła finansowania polityki spójności, przesłanki i cele polityki spójności, proces projektowania wydatkowanych środków w wymiarze strategicznym, zasady przygotowywania i zatwierdzania programów operacyjnych, aspekty finansowe procesu wdrażania funduszy strukturalnych w państwach członkowskich, ogólne zasady zarządzania, monitorowania, kontroli i ewaluacji. Przygotowana została w formie komentarza do Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999. Uwzględnia podstawowe uproszczenia legislacyjne w porównaniu z perspektywą finansową 2000–2006.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET – słowo niegdyś używane w naszym języku a zapożyczone z łaciny oznaczało: przyzwolenie, zgodę, a też ,,podobać się”. To właśnie przyjęliśmy za filozofię działania: w zgodzie, dla wygody i zadowolenia, przy pełnym za- ufaniu – autorów, czytelników i rynku. Od początku zajmujemy się też ściśle określoną tematyką, a mianowicie wyda- jemy tylko dzieła z dziedziny szeroko pojętego zarządzania przedsiębior- stwami, finansów i ekonomii. Zdajemy sobie sprawę, że jest to literatura trud- na – więc dokładamy starań redakcyjnych aby była zrozumiała dla każdego wykształconego czytelnika. Nie wydajemy książek z cyklu „Jak wzbogacić się w jeden dzień”, ale prace prezentujące rzetelną i nowoczesną wiedzę, które mogą być zarówno podręcznikami dla studiującej młodzieży, jak i podręczni- kami-poradnikami służącymi dokształcaniu (samokształceniu) kadr kierowni- czych przedsiębiorstw dostosowujących swoje struktury i metody zarządzania do stale przekształcającej się gospodarki rynkowej. Od początku istnienia komercyjnej sieci Internet w Polsce mamy swoją witry- nę www.placet.pl. Tam można śledzić nowości i zamierzenia wydawnicze, a także skorzystać z „Bazy wiedzy”. Zapraszamy do lektury 3 Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Redakcja: Leszek Plak © Copyright by Wydawnictwo PLACET, 2009 WYDANIE ebook Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja ani jej części nie mogą być w żadnej formie i za pomocą jakichkolwiek środków technicznych reprodukowane bez zgody właściciela copyright. Wydawnictwo PLACET Wydawca 01-517 Warszawa ul. Mickiewicza 18a/1 tel. (22) 8393626 fax. (22) 8396761 http://www.placet.pl redakcja@placet.pl ISBN 978-83-7488-022-0 Skład i łamanie: Wydawnictwo PLACET Druk i oprawa: ebook Nexto Warszawa 2009 TYTUŁ I: CELE I OGÓLNE ZASADY POMOCY SPIS TREŚCI Przedmowa ............................................................................................................................................................................... 9 Lista stosowanych skrótów ............................................................................................................................................ 11 WSTĘP ......................................................................................................................................................................................... 9 .................................................................................................... 22 .............................................................................................................. 23 ROZDZIAŁ I Zakres stosowania i definicje .......................................................................................................................................................... 23 Artykuł 1 Przedmiot Artykuł 2 Definicje .............................................................................................................................................................. 40 ROZDZIAŁ II Cele i misje .................................................................................................................................................. 45 .................................................................................................................................................................. 45 Artykuł 3 Cele ....................................................................................................................................... 63 Artykuł 4 Instrumenty i misje ROZDZIAŁ III Kwalifikowalność geograficzna ...................................................................................................... 68 Artykuł 5 Konwergencja .................................................................................................................................................. 68 ..................................................................................... 74 Artykuł 6 Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie Artykuł 7 Europejska współpraca terytorialna .................................................................................................... 77 Artykuł 8 Wsparcie przejściowe .................................................................................................................................. 81 ....................................................................................................................................... 84 ROZDZIAŁ IV Zasady pomocy Artykuł 9 Komplementarność, spójność, koordynacja i zgodność .............................................................. 84 ............................................................................................................................................ 87 Artykuł 10 Programowanie Artykuł 11 Partnerstwo ................................................................................................................................................... 87 Artykuł 12 Terytorialny szczebel realizacji ............................................................................................................ 93 .................................................................................................................. 95 Artykuł 13 Interwencja proporcjonalna Artykuł 14 Podział zarządzania ................................................................................................................................... 96 Artykuł 15 Zasada dodatkowości ................................................................................................................................ 97 Artykuł 16 Równość mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacja .................................................................. 99 Artykuł 17 Zrównoważony rozwój ........................................................................................................................... 100 ROZDZIAŁ V Ramy finansowe ..................................................................................................................................... 101 Artykuł 18 Zasoby ogólne ............................................................................................................................................. 101 Artykuł 19 Zasoby na cel: Konwergencja .............................................................................................................. 105 Artykuł 20 Zasoby na cel: Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie ................................................. 107 Artykuł 21 Zasoby na cel: Europejska współpraca terytorialna ................................................................ 108 ....................................................................................... 110 Artykuł 22 Brak możliwości przenoszenia zasobów Artykuł 23 Zasoby przeznaczone na rezerwę wykonania ............................................................................ 111 Artykuł 24 Zasoby przeznaczone na pomoc techniczną ................................................................................ 111 ............................................................................. 112 ROZDZIAŁ I Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności ..................................................................... 115 Artykuł 25 Przedmiot ...................................................................................................................................................... 115 Artykuł 99 ................................................................................................................................................................ 115 Artykuł 252 ................................................................................................................................................................ 116 ................................................................................................................................................................ 116 Artykuł 128 .................................................................................................................................. 128 Artykuł 26 Przyjęcie i przegląd TYTUŁ II. STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO SPÓJNOŚCI TYTUŁ III. PROGRAMOWANIE TYTUŁ IV. SKUTECZNOŚĆ 6 Artykuł 161 ................................................................................................................................................................ 129 ROZDZIAŁ II Narodowe strategiczne ramy odniesienia ............................................................................... 130 ...................................................................................................................................................... 130 Artykuł 27 Przedmiot ..................................................................................................................... 135 Artykuł 28 Przygotowanie i przyjęcie ......................................................................................................... 160 ROZDZIAŁ III Monitorowanie strategiczne Artykuł 29 Sprawozdawczość strategiczna państw członkowskich ........................................................ 163 Artykuł 30 Sprawozdawczość strategiczna Komisji Europejskiej i debata ....................................................................................................... 165 na temat polityki spójności Artykuł 31 Sprawozdanie na temat spójności .................................................................................................... 165 ............................................................................................................................... 167 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne dotyczące funduszy strukturalnych i funduszu spójności ............... 168 ........................................... 168 Artykuł 32 Przygotowywanie i zatwierdzanie programów operacyjnych ................................................................................................. 170 Artykuł 33 Przegląd programów operacyjnych .......................................................................................................... 171 Artykuł 34 Szczególny charakter funduszy Artykuł 35 Zakres geograficzny ................................................................................................................................. 172 Artykuł 36 Udział Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego ......................................................................................................... 173 Funduszu Inwestycyjnego ROZDZIAŁ II Przedmiot programowania .............................................................................................................. 175 Sekcja 1 Programy operacyjne ................................................................................................................................... 175 Artykuł 37 Programy operacyjne dla celów: Konwergencja oraz .................................................................... 175 Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie Artykuł 38 Programy operacyjne dla celu Europejska współpraca terytorialna .............................. 176 ................................................................................................................................................... 195 Sekcja 2 Duże projekty ...................................................................................................................................................... 195 Artykuł 39 Przedmiot Artykuł 40 Informacje przedkładane Komisji ..................................................................................................... 196 Artykuł 41 Decyzja Komisji .......................................................................................................................................... 197 ............................................................................................................................................... 199 Sekcja 3 Granty globalne Artykuł 42 Przepisy ogólne .......................................................................................................................................... 199 Artykuł 43 Przepisy wykonawcze ............................................................................................................................. 199 Sekcja 4 Inżynieria finansowa ..................................................................................................................................... 203 Artykuł 44 Instrumenty inżynierii finansowej ................................................................................................... 203 Sekcja 5 Pomoc techniczna ........................................................................................................................................... 206 ......................................................................................... 206 Artykuł 45 Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji Artykuł 46 Pomoc techniczna państw członkowskich .................................................................................... 206 ........................................................................................................................................... 211 ROZDZIAŁ I Ocena ............................................................................................................................................................ 212 .......................................................................................................................................... 212 Artykuł 47 Przepisy ogólne Artykuł 48 Obowiązki państw członkowskich ................................................................................................... 212 Artykuł 49 Obowiązki Komisji .................................................................................................................................... 213 ROZDZIAŁ II Rezerwy ..................................................................................................................................................... 238 ............................................................................................................... 238 Artykuł 50 Krajowa rezerwa wykonania ....................................................................................................... 238 Artykuł 51 Krajowa rezerwa interwencyjna ................................................................................................... 241 ....................................................................................................................................... 242 ROZDZIAŁ I Wkład funduszy Artykuł 52 Kształtowanie wskaźników wkładu ................................................................................................ 242 ......................................................................................................................................... 243 Artykuł 53 Wkład funduszy .................................................................................................................................... 246 Artykuł 54 Pozostałe przepisy ROZDZIAŁ II Projekty generujące dochód ............................................................................................................ 251 TYTUŁ V. WKŁAD FINANSOWY FUNDUSZY TYTUŁ VI. ZARZĄDZANIE, MONITOROWANIE I KONTROLA TYTUŁ VII. ZARZĄDZANIE FINANSOWE 7 ................................................................................................................ 251 ......................................................................................................... 255 .............................................................................................................. 255 ................................................................................................................................ 259 ..................................................................................................................................... 259 ............................................................... 261 ........................................................................................................ 263 ....................................................................... 263 ........................................................................................................................... 264 ........................................................................................................ 267 ........................................................................................................ 269 .............................................................................................................. 270 ....................................................................................................................................... 276 ............................................................................................................................. 276 ................................................................................................................................................................ 276 ........................................................................................................................................................... 277 ......................................................................................................... 278 ............................................................................... 281 .................................................................................................................. 284 ....................................................................................................................... 285 ............................................................................................................................. 285 .......................................................................... 286 ......................................................................................................... 286 ............................................................................................................................ 286 ............................................................................... 287 ......................................................................................................................................... 290 .................................................................................................................................... 290 ...................................... 291 ........................................... 292 ........................................................................... 292 ........................................................................................................... 295 ....................................................................................................................... 296 ........................................................................................................................... 296 ..................................................................................................................... 296 .................................................................................................... 297 .............................................................................................. 297 .............................................................................................................................. 298 .................................................... 299 .................................................................... 299 ........................................................................................................................................ 300 ...................................................................................................................................... 304 ......................................................................................................................................................... 304 ........................................................................................................................................................... 304 .......................................................................................................................................... 304 ........................................................................................................................................ 306 .................................................................................................................................. 306 ....................................................................... 306 Artykuł 55 Projekty generujące dochód ROZDZIAŁ III Kwalifikowalność wydatków Artykuł 56 Kwalifikowalność wydatków ROZDZIAŁ IV Trwałość operacji Artykuł 57 Trwałość operacji ROZDZIAŁ I Systemy zarządzania i kontroli Artykuł 58 Ogólne zasady systemów zarządzania i kontroli Artykuł 59 Wyznaczanie instytucji Artykuł 60 Funkcje instytucji zarządzającej Artykuł 61 Funkcje instytucji certyfikującej Artykuł 62 Funkcje instytucji audytowej ROZDZIAŁ II Monitorowanie Artykuł 63 Komitet monitorujący Artykuł 64 Skład Artykuł 65 Zadania Artykuł 66 Ustalenia co do monitorowania Artykuł 67 Roczne i końcowe sprawozdania z realizacji Artykuł 68 Analiza roczna programów ROZDZIAŁ III Informacja i promocja Artykuł 69 Informacja i promocja ROZDZIAŁ IV Obowiązki państw członkowskich i Komisji Sekcja 1 Obowiązki państw członkowskich Artykuł 70 Zarządzanie i kontrola Artykuł 71 Tworzenie systemów zarządzania i kontroli Sekcja 2 Obowiązki Komisji Artykuł 72 Obowiązki Komisji Artykuł 73 Współpraca z instytucjami audytowymi państw członkowskich Sekcja 3 Zasada proporcjonalności w kontroli programów operacyjnych Artykuł 74 Zasada proporcjonalności w zakresie kontroli ROZDZIAŁ I Zarządzanie finansowe Sekcja 1 Zobowiązania budżetowe Artykuł 75 Zobowiązania budżetowe Sekcja 2 Wspólne zasady dotyczące płatności Artykuł 76 Wspólne zasady dotyczące płatności Artykuł 78 Deklaracja wydatków Artykuł 79 Kumulacja płatności zaliczkowej i płatności okresowych Artykuł 80 Niepodzielność płatności na rzecz beneficjentów Artykuł 81 Stosowanie euro Sekcja 3 Płatność zaliczkowa Artykuł 82 Płatność Artykuł 83 Odsetki Artykuł 84 Wyksięgowanie Sekcja 4 Płatności okresowe Artykuł 85 Płatności okresowe Artykuł 86 Warunki dopuszczalności wniosków o płatność 8 Artykuł 87 Data przedstawienia wniosku o płatność i terminy płatności ............................................ 307 Sekcja 5 Zamknięcie programu i płatność salda końcowego ....................................................................... 309 ............................................................................................................................ 309 Artykuł 88 Zamknięcie częściowe ............................................................................................... 309 Artykuł 89 Warunki płatności salda końcowego Artykuł 90 Dostępność dokumentów ..................................................................................................................... 310 Sekcja 6 Wstrzymanie biegu terminu płatności i zawieszenie płatności ............................................... 313 Artykuł 91 Wstrzymanie biegu terminu płatności ........................................................................................... 313 ............................................................................................................................. 313 Artykuł 92 Zawieszenie płatności Sekcja 7 Automatyczne anulowanie zobowiązań .............................................................................................. 315 Artykuł 93 Zasady ............................................................................................................................................................. 315 Artykuł 94 Okres wstrzymania płatności dotyczących dużych projektów ................................................................................................................... 316 i programów pomocy Artykuł 95 Okres wstrzymania na czas trwania postępowań prawnych i odwołań administracyjnych ......................................................................................................................... 316 Artykuł 96 Wyjątki od automatycznego anulowania zobowiązań ............................................................ 316 ...................................................................................................................................................... 317 Artykuł 97 Procedura ROZDZIAŁ II Korekty finansowe ................................................................................................................................ 321 .............................................. 321 Sekcja 1 Korekta finansowa dokonywana przez państwa członkowskie Artykuł 98 Korekty finansowe dokonywane przez państwa członkowskie ........................................ 321 Sekcja 2 Korekty finansowe dokonywane przez Komisję ............................................................................. 321 ............................................................................................................. 321 Artykuł 99 Kryteria dokonywania korekt Artykuł 100 Procedura ................................................................................................................................................... 322 Artykuł 101 Obowiązki państw członkowskich ................................................................................................. 322 ........................................................................................................................................ 323 Artykuł 102 Zwrot środków .............................................................................................................................................. 329 ROZDZIAŁ I Komitet koordynujący fundusze ..................................................................................................... 330 Artykuł 103 Procedura komitetu .............................................................................................................................. 330 ROZDZIAŁ II Komitet ustanowiony na podstawie art. 147 Traktatu ....................................................... 331 Artykuł 104 Komitet ustanowiony na podstawie art. 147 Traktatu ........................................................ 331 ................................................................................................................................ 333 TYTUŁ IX PRZEPISY KOŃCOWE ............................................................................................................................ 334 Artykuł 105 Przepisy przejściowe Artykuł 106 Klauzula przeglądowa .......................................................................................................................... 334 .................................................................................................................................................... 334 Artykuł 107 Uchylenie Artykuł 108 Wejście w życie ........................................................................................................................................ 335 ZAŁĄCZNIK I Roczny podział środków na zobowiązania w latach 2007–2013 (o których mowa w art. 18) ...................................................................................................... 338 ZAŁĄCZNIK II Ramy finansowe ................................................................................................................................ 338 ZAŁĄCZNIK III Pułapy mające zastosowanie do poziomu współfinansowania (o których mowa w art. 53) ...................................................................................................... 343 ZAŁĄCZNIK IV Kategorie wydatków (o których mowa w art. 9 ust. 3) ................................................. 344 Załącznik nr 1 Programy Operacyjne realizowane w Polsce/z udziałem Polski w latach ........................... 347 2007–2013 (wg podziału na osie priorytetowe oraz działania) ...................................................................................................................... 372 Lista aktów prawnych/dokumentów Lista tabel ................................................................................................................................................................ 378 ................................................................................................................................................................ 379 Lista mapek ................................................................................................................................................................ 379 Lista wykresów TYTUŁ VIII. KOMITETY PRZEDMOWA Publikacja stanowi kompleksowe, a jednocześnie szczegółowe omówienie zasadniczego – z punktu widzenia funkcjonującego w Polsce systemu wdraża- nia funduszy Unii Europejskiej– aktu prawnego. Jest ona logiczną prezentacją poszczególnych etapów programowania i wdrażania funduszy Unii Europej- skiej: rozpoczynając od charakterystyki źródeł finansowania, przez przedsta- wienie celów polityki spójności, zasad zarządzania, monitorowania i kontroli – uwzględniając równocześnie bardziej strategiczną rolę systemu programowa- nia funduszy, niż działo się dotychczas. Komisja Europejska zaproponowała w nowej perspektywie finansowej bar- dziej strategiczną orientację na priorytety Unii Europejskiej, niż miało to miej- sce w poprzedniej perspektywie finansowej 2000–2006. Rozporządzenie ogólne wprowadza do systemu wdrażania nowe rozwiązania dotyczące sys- temu programowania funduszy, przyjmując właśnie to bardziej strategiczne podejście. Potencjalny czytelnik ma więc okazję spojrzenia na zagadnienia w szerszym kontekście, analizując również zmiany jakie pojawiły się w polity- ce spójności w obecnej perspektywie finansowej w odniesieniu do poprzed- niej. Ten punkt widzenia na proces wdrażania funduszy strukturalnych po- zwala uświadomić sobie, iż to wszystko co dzieje się na poziomie konkretnego projektu, realizowanego przez konkretnego beneficjenta jest elementem skomplikowanego systemu funduszy strukturalnych. Niniejsze opracowanie nie jest podręcznikiem określającym krok po kroku jak wypełniać wnioski o dotację. Jest jedynie próbą zidentyfikowania komplekso- wego procesu wdrażania funduszy Unii Europejskiej, jaki funkcjonuje w obec- nej perspektywie finansowej. Publikacja ta powinna być źródłem wiedzy przede wszystkim dla osób zajmujących się opracowywaniem, a następnie wdrażaniem programów aktualnej perspektywy finansowej, instytucji bezpo- średnio zaangażowanych w zarządzanie i realizację programów pomocowych, udzielających wsparcia finansowego z funduszy unijnych, a także dla nowych pracowników administracji państwowej, którym po raz pierwszy zdarza się zmierzyć z zagadnieniami nowej perspektywy. Potencjalną grupę czytelników 10 mogą stanowić również osoby zajmujące się problematyką funduszy w pod- miotach korzystających z unijnego wsparcia. Polecamy ją również studentom europeistyki poszukującym informacji na temat pozyskiwania i rozliczania środków unijnych. Opracowanie zawiera dogłębne wyjaśnienia odnośnych przepisów prawa europejskiego – niezbędne dla wszystkich, którzy napotyka- ją na problemy interpretacji zasad regulujących np. system programowania funduszy. Przejrzyste przygotowanie publikacji ułatwia sprawne poruszanie się w tej dość skomplikowanej materii. Wykresy, tabele oraz mapy zawarte w książce pozwalają na lepsze przedstawienie czytelnikowi omawianej pro- blematyki. Dla osób zainteresowanych pogłębieniem zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej przygotowano elektroniczny dodatek stano- wiący zestawienie aktów wykonawczych do rozporządzenia, a także doku- mentów poświęconych kwestiom związanym z funduszami unijnymi. 11 LISTA STOSOWANYCH SKRÓTÓW EFOiGR EFR EFRR EFRROW EFS EFTA EOG ETS FS FIWR IA IC IP IZ KPR MRR NUTS NPR NSRO OWPG PKB PO RPO SWW TK TWE UE-15 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Europejski Fundusz Rybacki Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Społeczny Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu Europejski Obszar Gospodarczy Europejski Trybunał Sprawiedliwości Fundusz Spójności Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa Instytucja Audytowa Instytucja Certyfikująca Instytucja Pośrednicząca Instytucja Zarządzająca Krajowy Program Reform Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Nomenclature Units for Territorial Statistics (nomenklatura terytorial- nych jednostek statystycznych) Narodowy Plan Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Ogólne wytyczne polityki gospodarczej Produkt Krajowy Brutto Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Spójności Trybunał Konstytucyjny Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wszystkie odniesienia doty- czą tekstu skonsolidowanego, uwzględniające zmiany wprowadzone Trak- tatem z Nicei dostępnym na www.ukie.gov.pl) Grupa 15. państw członków UE przed 2004 r. 12 Unia Europejska składająca się z 25. państw, po rozszerzeniu w 2004 r. Unia Europejska Wspólnota Europejska Wspólna Polityka Rolna Wytyczne dotyczące zatrudnienia Zintegrowane Wytyczne na rzecz Wzrostu i Zatrudnienia Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2140 z późn. zm.) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki roz- woju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1260 z późn. zm.) UE-25 UE WE WPR WZ ZW u.f.p. u.z.p.p.r. TUE u.n.p.r. 13 WSTĘP Struktura Rozporządzenia ogólnego Główne elementy procesu wdrażania programów realizowanych w ramach polityki regionalnej UE i finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych zostały zawarte w Rozporządzeniu Rady (WE) 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności i uchylającym Rozporządze- nie (WE) 1260/1999 [1] (zwane dalej: rozporządzeniem ogólnym). Rozporzą- dzenie ogólne, podobnie jak większość rozporządzeń wspólnotowych, składa się z preambuły zawierającej odniesienia do poszczególnych artykułów, a tak- że 108 artykułów ujętych w dziewięć następujących tytułów: Tytuł I – Cele i ogólne zasady pomocy, Tytuł II – Strategiczne podejście do spójności, Tytuł III – Programowanie, Tytuł IV – Skuteczność, Tytuł V – Wkład finansowy funduszy, Tytuł VI – Zarządzanie, monitorowanie i kontrola, Tytuł VII – Zarządzanie finansowe, Tytuł VIII – Komitety, Tytuł IX – Przepisy końcowe. Każdy z tytułów został podzielony na rozdziały, a niektóre z nich także na sek- cje (Tytuł III, rozdział II – 5 sekcji; Tytuł VI, rozdział IV – 3 sekcje; Tytuł VII, rozdział I – 7 sekcji, rozdział II – 2 sekcje). Do rozporządzenia dodano cztery załączniki. W Tytule I rozporządzenia ogólnego określone są założenia polityki spójności, jej cele oraz wspólnotowe instrumenty finansowe (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności) przyczyniające się do osiągnięcia tych celów. Ponadto, 14 zapisy tytułu I zawierają kryteria kwalifikowalności geograficznej państw członkowskich i regionów, a także określają najistotniejsze zasady udzielania przez Unię Europejską wsparcia. Tytuł I przedstawia również szczegółowe ramy finansowe. Tytuł II prezentuje szczegółowo proces projektowania wy- datkowanych środków w wymiarze strategicznym. Tytuł III przedstawia zasa- dy przygotowywania i zatwierdzania programów operacyjnych. Zapisy Tytułu IV stanowią o skuteczności polityki spójności (w połączeniu z problematyką rezerw). Tytuł V i VII poruszają aspekty finansowe procesu wdrażania fundu- szy strukturalnych w państwach członkowskich, podczas gdy Tytuł VI określa ogólne zasady zarządzania, monitorowania i kontroli. Zadania komitetów działających na poziomie Wspólnoty i zaangażowanych w przygotowanie oraz wdrażanie programów finansowanych z funduszy strukturalnych są omówio- ne w Tytule VIII. Zamykający dokument Tytuł IX zawiera przepisy końcowe, dotyczące wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Dołączone do doku- mentu cztery załączniki prezentują, obowiązujące w nowej perspektywie fi- nansowej: załącznik I – roczny podział środków na zobowiązania w latach 2007–2013, o których mowa w art. 18 rozporządzenia ogólnego, załącznik II – ramy finansowe: kryteria i metodologia, o których mowa w art. 18 rozporzą- dzenia ogólnego, załącznik III – pułapy mające zastosowanie do poziomu współfinansowania – art. 53 rozporządzenia ogólnego oraz załącznik IV – ka- tegorie wydatków – art. 9 ust. 1 rozporządzenia ogólnego. W celu zapewnienia transparentności niniejszego opracowania zostały one omówione w odniesie- niu do odpowiednich tytułów i rozdziałów, których dotyczą. Poszczególne części komentarza dotyczące kolejnych tytułów przedmiotowe- go rozporządzenia, w kluczowych obszarach porównawczych, odnoszą się również do poprzedniej perspektywy finansowej 2000–2006. Rozporządzenie ogólne – rozporządzenie ramowe Uproszczenia legislacyjne odnośnie systemu wdrażania funduszy strukturalnych, dotyczące perspektywy finansowej 2007–2013 w porównaniu z perspektywą 2000–2006, przyczyniły się do zharmonizowania zasad regulujących fundusze strukturalne i Fundusz Spójności w ramach wdrażania polityki spójności. Rozporządzenie ogólne, stanowiące przedmiot niniejszego komentarza, za- wiera przepisy regulujące kształt oraz zasady wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2007–2013. Rozporządzenie to jest rozporządze- 15 zostały określone w rozporządzeniach wykonawczych przyjętych na podstawie niem ramowym (implementacyjnym), uzupełnionym przez zapisy aktów wy- konawczych określających zasady mające zastosowanie do każdego z fundu- szy. Zgodnie z zapisem w preambule rozporządzenia ogólnego, zawierającej odniesienia do poszczególnych artykułów, przepisy szczegółowe, dotyczące poszczególnych funduszy zostały określone odpowiednio we właściwych dla nich rozporządzeniach. Zasady mające zastosowanie do każdego z funduszy art. 148, 161 i 162 Traktatu [2]. Rozporządzenia wykonawcze ustanawiające poszczególne fundusze to: • Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne- go [3] (zwane dalej: Rozporządzeniem 1080/2006); • Rozporządzenie w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego [4] (zwa- ne dalej: Rozporządzeniem 1081/2006); • Rozporządzenie ustanawiające Fundusz Spójności [5] (zwane dalej: Rozpo- rządzeniem 1084/2006); • Rozporządzenie ustanawiające Europejskie Ugrupowanie Współpracy Te- rytorialnej [6] (zwane dalej: Rozporządzeniem 1082/2006). Rozporządzenie ogólne uchyla, z dniem 1 stycznia 2007 r., Rozporządzenie Rady (WE) 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych w latach 2000–2006 [7] (zwane dalej: Rozporządzeniem 1260/1999). Tabela 1 prezentuje syntezę komentarza odnoszącego się do poszczególnych tytułów rozporządzenia ogólnego. Tabela 1. Synteza zagadnień Struktura Tytułu TYTUŁ Struktura Tytułu I W Tytule I zawarto zakres stosowania przedmiotowego rozpo- rządzenia (art. 1) oraz wskazano definicje najważniejszych pojęć stosowanych w rozporządzeniu (art. 2). Tytuł I definiuje trzy główne cele polityki regionalnej Unii Europejskiej obowiązujące w obecnym okresie programowa- nia, który obejmuje lata 2007–2013 (art. 3 ust. 2). Poszczegól- nym celom przyporządkowane zostały finansowe instrumenty przyczyniające się do ich osiągnięcia – przede wszystkim fun- dusze (dwa fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności) (art. 4). Określono także główne zasady przyznawania pomocy z tych funduszy na rzecz poszczególnych regionów Unii Euro- pejskiej (art. 5–8) oraz rozdział tych środków według celów Lp. TYTUŁ I. CELE I OGÓLNE ZASADY POMOCY 16 Struktura Tytułu II polityki regionalnej (art. 18–24). Określone zostały także główne zasady przygotowania i wdrażania programów finan- sowanych z funduszy (art. 9–17). Zasadnicza modyfikacja systemu programowania funduszy polega na przypisaniu do tego systemu bardziej strategicznej roli, niż miał on dotychczas. Komisja Europejska zaproponowa- ła w nowej pespektywie finansowej bardziej strategiczną orien- tację na priorytety Unii Europejskiej, niż miało to miejsce w poprzednio. Rozporządzenie ogólne wprowadza do systemu wdrażania nowe rozwiązania dotyczące systemu programowa- nia funduszy, przyjmując właśnie to bardziej strategiczne po- dejście. Tytuł II rozporządzenia ogólnego prezentuje szczegó- łowo mechanizm tego rozwiązania. Jego zapisy przedstawiają proces programowania dokumentów strategicznych na róż- nych poziomach tego systemu: zarówno na poziomie wspólno- towym, jak również na poziomie krajowym. W zapisach rozpo- rządzenia ogólnego znalazły również odzwierciedlenie etapy monitorowania strategicznego, odpowiednio: na poziomie wspólnotowym oraz w państwach członkowskich. Zapisy Tytu- łu II dotyczące dokumentów strategicznych (art. 25, 26), a także monitorowania strategicznego (art. 29, 30, 31) różnią się znacząco w porównaniu do odpowiednich zapisów Rozpo- rządzenia 1260/1999. Bardziej strategiczne podejście do procesu programowania funduszy polega na opracowaniu programów przez pryzmat Strategicznych Wytycznych Wspólnoty oraz narodowych stra- tegicznych ram odniesienia. Rozporządzenie ogólne wprowa- dza zmodyfikowane, w odniesieniu do zapisów rozporządzenia 1260/1999, zasady programowania funduszy. W okresie pro- gramowania 2007–2013 będą one polegać na uzgodnieniu: – Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla Spójności (SWW), – Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), – Programów Operacyjnych (PO). Strategiczne podejście do procesu programowania funduszy polega również na uwzględnianiu uzgodnień dotyczących sprawozdawczości. Wprowadzenie takich zasad umożliwia przegląd celów, których osiągnięcie jest istotą obecnej perspektywy finansowej. Tytuł III rozporządzenia ogólnego poświęcony jest w całości zasadom programowania operacyjnego: szczegółowo opisu- je proces przygotowywania podstawowych dokumentów ope- racyjnych, tj.: programów operacyjnych, na podstawie których odbywa się zarządzanie środkami strukturalnymi. Struktura Tytułu III wyraźnie wyodrębnia: – przepisy ogólne dotyczące programowania funduszy struktu- ralnych i Funduszu Spójności (rozdział I), – szczegółowy opis możliwych przedmiotów programowania (rozdział II). Struktura Tytułu III TYTUŁ II. STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO SPÓJNOŚCI TYTUŁ III. PROGRAMOWANIE 17 Struktura Tytułu V Struktura Tytułu IV Zapisy rozdziału I prezentują proces programowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przez pryzmat poszcze- gólnych faz tego procesu, jakimi są, m.in.: przygotowywanie, zatwierdzanie i przegląd programów operacyjnych. Ponadto, zapisy rozdziału I wprowadzają zasadę mówiącą o respekto- waniu szczególnego charakteru funduszy, a także określają zasięg geograficzny programów operacyjnych. Natomiast zapi- sy rozdziału II przedstawiają szczegółowy opis potencjalnych przedmiotów programowania: – programów operacyjnych (art. 37, 38), – dużych projektów (art. 39, 40, 41), – grantów globalnych (art. 42, 43), – możliwych do zastosowania instrumentów inżynierii finan- sowej (art. 44), – zasad dotyczących wsparcia w ramach pomocy technicznej, w podziale na pomoc techniczną na poziomie Komisji oraz państwa członkowskiego (art. 45, 46). Zapisy Tytułu IV stanowią o skuteczności polityki spójności, zarówno na poziomie państw członkowskich (art. 47–48), jak i Wspólnoty (art. 49). Skuteczność ta określana jest na podsta- wie przeprowadzanej przez państwa członkowskie i Komisję oceny (ewaluacji) przed, w trakcie i po zakończeniu wdrażania programu. W swojej drugiej części Tytuł IV prezentuje nato- miast nowe zasady dotyczące możliwości wprowadzania i stosowania przez państwa członkowskie rezerw (art. 50, 51). Zapisy Tytułu V przedstawiają zasady dotyczące wkładu finan- sowego funduszy. Zawierają one informacje dotyczące sposobu, w jaki można różnicować wkład funduszy strukturalnych w realizację poszczególnych programów operacyjnych (art. 52) oraz jak się go oblicza (art. 53, 54), jak również definicję pro- jektów generujących dochód (art. 55), zasady kwalifikowalno- ści wydatków (art. 56) oraz zasady dotyczące trwałości opera- cji (art. 57). Tytuł VI rozporządzenia ogólnego określa ogólne zasady funk- cjonowania systemów zarządzania i kontroli dla programów operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych i Fun- duszu Spójności, zasady dotyczące monitorowania, informacji i promocji, a także definiuje obowiązki państw członkowskich i Komisji Europejskiej co do zarządzania i kontroli. Tytuł VI określa ponadto sposób funkcjonowania zasady proporcjonal- ności odnośnie czynności kontrolnych. Tytuł VI reguluje kwestie zarządzania, monitorowania i kontro- li w odniesieniu do programów operacyjnych realizowanych w ramach celów: Konwergencja oraz Konkurencyjność regio- nalna i zatrudnienie. Szczegółowe przepisy dotyczące zarzą- dzania programami operacyjnymi w ramach celu: Europejska Struktura Tytułu VI TYTUŁ IV. SKUTECZNOŚĆ TYTUŁ V. WKŁAD FINAN- SOWY FUNDUSZY ZARZĄDZANIE, MONITOROWANIE I KONTROLA TYTUŁ VI. Struktura Tytułu VII 18 współpraca terytorialna umieszczone zostały w Rozporządze- niu (WE) 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Roz- woju Regionalnego. W Tytule VI rozporządzenia zgromadzone zostały najważniej- sze przepisy regulujące sposób zarządzania i kontroli odnośnie środków strukturalnych, które dla programów 2000–2006 zostały rozproszone i zamieszczone częściowo w Rozporzą- dzeniu 1260/1999 (Tytuł VI – monitorowanie, kontrola finan- sowa), a częściowo w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji 438/2001 ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) 1260/1999 jeśli chodzi o zarzą- dzanie i systemy kontroli pomocy udzielanej w ramach fundu- szy strukturalnych, a dla Funduszu Spójności odpowiednio w Rozporządzeniu 1164/1999 ustanawiającym Fundusz Spój- ności z późn. zm. i Rozporządzeniu wykonawczym 1386/2002. Tego typu ujęcie wzmacnia przejrzystość regulacji odnoszących się do systemów zarządzania i kontroli. Tytuł VII rozporządzenia ogólnego zawiera zasady odnoszące się do zarządzania finansowego programami operacyjnymi w okresie 2007–2013. Jego struktura wyraźnie wyodrębnia: – zasady zarządzania finansowego (rozdział I), – zasady dokonywania korekt finansowych przez państwa członkowskie i Komisję (rozdział II). Zasady zarządzania finansowego przedstawiają szczegółowy opis: zobowiązań budżetowych Wspólnoty (Sekcja 1), wspól- nych zasad dotyczących płatności (Sekcja 2), a także zasad odnoszących się do potencjalnych form płatności, tj.: płatności zaliczkowej (Sekcja 3), płatności okresowej (Sekcja 4) i płatno- ści salda końcowego (Sekcja 5). W Tytule VIII są omówione zadania komitetów działających na poziomie Wspólnoty i zaangażowanych w przygotowanie oraz wdrażanie programów finansowanych z funduszy strukturalnych. Zapisy rozporządzenia ogólnego wprowadzają jeden komitet koordynujący fundusze, znosząc jednocześnie prawie wszystkie funkcjonujące dotychczas komitety (dla poszczególnych funduszy) z mocy Rozporządzenia 1260/1999, a mianowicie: Komitet ds. Rozwoju i Rekonwersji Regionów, Komitet ds. Struktury Agrar- nej i Rozwoju Wsi oraz Komitet ds. Struktur Rybołówstwa i Akwa- kultury 1999. Zmiana taka, będąca znacznym uproszczeniem współpracy Komisji Europejskiej z komitetami w stosunku do zapisów Rozporządzenia 1260/1999, wynika przede wszystkim z rezygnacji z Inicjatyw Wspólnotowych oraz przesunięcia Sekcji Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Finansowego Instrumentu Rybołówstwa poza obszar inter- wencji polityki spójności. Rozporządzenie ogólne pozostawia natomiast Komitet powołany na mocy art. 147 Traktatu. Zapisy rozporządzenia ogólnego, w stosunku do postanowień Rozporządzenia 1260/1999, znacznie upraszczają zakres Struktura Tytułu VIII TYTUŁ VII. ZARZĄDZANIE FINANSOWE TYTUŁ VIII. KOMITETY 19 TYTUŁ IX. PRZEPISY KOŃCOWE Struktura Tytułu IX współpracy Komisji Europejskiej z komitetami. Znoszą funk- cjonujące dotychczas komitety dla poszczególnych funduszy i powołują na ich miejsce jeden komitet koordynujący – dla wszystkich funduszy stanowiących w latach 2007–2013 in- strumenty polityki spójności (EFRR, EFS, Fundusz Spójności). Jedynym komitetem funduszowym, jaki pozostaje, jest komitet powołany na mocy art. 147 Traktatu i wspiera KE przy wyko- nywaniu zadań związanych z wdrażaniem Europejskiego Fun- duszu Społecznego. Zamykający dokument Tytuł IX zawiera przepisy końcowe, dotyczące wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, porząd- kując stan prawny będący wynikiem reformy polityki spójności i przyjęcia przez Radę i Parlament Europejski Rozporządzenia ogólnego 1083/2006. Artykuły Tytułu IX dotyczą przepisów przejściowych, regulujących obowiązywanie prawodawstwa zdziedziny polityki regionalnej z poprzedniego okresu progra- mowania 2000–2006 (art. 105), dokonania przeglądu przez Radę zapisów niniejszego rozporządzenia (art. 106), uchylenia Rozporządzenia 1260/1999 (art. 107) oraz wejścia w życie Rozporządzenia 1083/2006 (art. 108). Źródło: opracowanie własne Prawodawstwo krajowe Podstawę prawną nowej perspektywy finansowej w prawodawstwie krajo- wym stanowią: – Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju [8] (zwana dalej: u.z.p.p.r.), – Ustawa o finansach publicznych [9] (zwana dalej: u.f.p.). U.z.p.p.r. reguluje kwestie programowe, wprowadza systematykę programo- wania rozwoju regionalnego, podczas gdy kwestie wydatkowania środków UE obejmuje u.f.p., Dział V. Wytyczne – ich rola i charakter prawny Istotą instrumentu prawnego, jakim są wytyczne, dla których (ustawową) pod- stawę prawną stanowi art. 26 ust. 1 pkt. 2 i art. 35 ust. 3 i ust. 4–7 ustawy u.z.p.p.r., jest standaryzacja wdrażania programów operacyjnych oraz utrzymy- wanie zgodności z prawem UE. Zastosowanie tego sformułowania na gruncie ustawy u.z.p.p.r. stanowi kontynuację stosowania terminologii przyjętej 20 i funkcjonującej w poprzednim okresie programowania. Uprawnienie do wyda- wania wytycznych przez instytucję zarządzającą danym programem operacyjnym (w przypadku większości programów operacyjnych – ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego) lub przez Instytucję Zarządzającą Podstawami Wsparcia Wspólnoty (w praktyce – również ministra właściwego do spraw roz- woju regionalnego) funkcjonuje na gruncie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju [10] (zwanej dalej: u.n.p.r.), zgodnie z jej art. 18 i 18a. Jako że wytyczne na gruncie zarówno ustawy u.n.p.r., jak i ustawy u.z.p.p.r. dotyczą w praktyce programów operacyjnych finansowanych ze środków UE, należy wskazać, że przyjęta w „wy- tycznych” terminologia stanowi swego rodzaju przeniesienie terminologii funk- cjonującej właśnie w regulacjach Unii Europejskiej (UE), zarówno na podstawie Rozporządzenia 1260/1999 (dotyczącego poprzedniego okresu programowania), jak i obecnie obowiązującego rozporządzenia ogólnego. Zastosowana w obecnej perspektywie finansowej 2007–2013 konstrukcja wytycznych wyróżnia następujące ich rodzaje: • wydawane przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (MRR) to wytyczne horyzontalne (art. 35 ust 3 u.z.p.p.r.), które wiążą wszystkie programy, także Regionalne Programy Operacyjne (RPO), • wydawane przez Instytucje Zarządzające (IZ) poszczególnymi programami operacyjnymi (PO) i RPO to wytyczne programowe – tzw. wytyczne fakul- tatywne, które wiążą tylko uczestników procesu wdrażania danego PO. Wytyczne obowiązują, ponieważ źródłem ich umocowania są porozumienia zawierane w systemie Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007–2013, gdzie strony zobowiązują się do ich stosowania. Źródłem ich umocowania jest także art. 201 u.f.p., który stanowi, że wydatki ze środków UE muszą być ponoszone zgodnie z zapisami umowy międzynarodowej i in- nymi procedurami (wytyczne) regulującymi ich wykorzystanie. Horyzontalne wytyczne programowe dla krajowych PO i zmiany do nich są publikowane w Monitorze Polskim, podczas gdy wytyczne programowe dla RPO, w Dzien- niku Urzędowym Wojewody. Wytyczne stanowią instrument prawny służący państwu członkowskiemu w celu realizacji zadań związanych z absorpcją środków strukturalnych. Nowelizacja u.z.p.p.r. wprowadziła podstawową zmianę proceduralną, polegającą na możliwości kierowania przez wniosko- dawcę skarg do sądu administracyjnego (w miejsce sądu cywilnego) i do Na- czelnego Sądu Administracyjnego. Poprzednio zapisy u.z.p.p.r. wyłączały pro- cedurę sądowo-administracyjną (stosowanie Kodeksu Postępowania Admini- 21 stracyjnego) i „skazywały” beneficjenta na iluzoryczność sądów cywilnych. Zmiana proceduralna zakłada, m.in. że wnioskodawcy otrzymują możliwość kierowania skarg po wyczerpaniu procedury odwoławczej, określonej w sys- temie realizacji dla każdego programu operacyjnego. W świetle toczącej się dyskusji na temat charakteru prawnego wytycznych, wskazywane są zarzuty natury formalno-prawnej odnośnie wytycznych, np.: wykraczanie poza ramy obowiązującego katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego (adresaci – MRR, IZ, IP, beneficjenci, Komitet Monitorujący, a nie organy państwowe, obywatele i osoby znajdujące się pod jurysdykcją Rzeczypospolitej). Przykłady z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego: – Wyrok TK z dnia 7 grudnia 1999 r.: „normy prawne przy pomocy środków pozaprawnych uzyskują zabezpieczenie ich wykonania”; – Wyrok TK z dnia 8 grudnia 2003 r.: „odesłanie w przepisach prawnych (normach prawnych) zgodnie z wykładnią Trybunału Konstytucyjnego do innych, nie będących prawem w sensie pozytywnych norm, reguł i zasad, przez sam fakt odesłania nie czyni ich normami prawnymi”; – Wyrok TK z dnia 10 czerwca 2006 r.: „czy dany akt został ustanowiony w sposób jednostronny i określa w sposób władczy pozycję adresatów, czy też dany akt określa wzajemne prawa i obowiązki określonych podmiotów, które miały możliwość wyrażenia w sposób wyraźny lub dorozumiany swojej woli, co do związania się tym aktem”. Zarzuty natury formalno-prawnej odnoszą się również do nazwy „wytyczne” w kontekście kontynuacji praktyki okresu programowania 2004–2006 na gruncie ustawy u.n.p.r. (art. 18 i 18a), w kontekście obowiązku uwzględniania wytycznych przy sporządzaniu szczegółowego opisu priorytetów PO, który wynika bezpośrednio z art. 35 ust. 3 oraz przepisów Rozporządzenia 1083/2006, a także w związku z realizacją zadań IP, IP II/IW, gdzie realizacja projektu przez beneficjenta wynika bezpośrednio z porozumienia lub umowy. TYTUŁ I. CELE I OGÓLNE ZASADY POMOCY STRUKTURA TYTUŁU I W Tytule I został zawarty zakres stosowania przedmiotowego rozporządzenia (art. 1) oraz zostały wskazane definicje najważniejszych pojęć stosowanych w rozporządzeniu (art. 2). Definiuje się tu trzy główne cele polityki regionalnej Unii Europejskiej obo- wiązujące w obecnym okresie programowania, który obejmuje lata 2007– 2013 (art. 3 ust. 2). Poszczególnym celom przyporządkowane zostały finan- sowe instrumenty przyczyniające się do ich osiągnięcia – przede wszystkim fundusze (dwa fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności) (art. 4). Okre- ślono także główne zasady przyznawania pomocy z tych funduszy na rzecz poszczególnych regionów Unii Europejskiej (art. 5–8) oraz rozdział tych środ- ków według celów polityki regionalnej (art. 18–24). Określone zostały także główne zasady przygotowania i wdrażania programów finansowanych z fun- duszy (art. 9–17). 23 ZAKRES STOSOWANIA I DEFINICJE (ROZDZIAŁ I) ROZDZIAŁ I Zakres stosowania i definicje Artykuł 1 Przedmiot Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólne zasady dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Re- gionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (zwanych dalej „funduszami struktu- ralnymi”) oraz Funduszu Spójności, bez uszczerbku dla szczególnych przepisów ustanowionych w rozporządzeniach (WE) 1080/2006, (WE) 1081/2006 oraz (WE) 1084/2006. Niniejsze rozporządzenie określa cele, do których realizacji mają przyczyniać się fundusze struktural- ne i Fundusz Spójności (zwane dalej „funduszami”), kryteria kwalifikowalności państw członkowskich i regionów w ramach tych funduszy, dostępne zasoby finansowe oraz kryteria ich alokacji. Niniejsze rozporządzenie określa ramy polityki spójności, w tym metodę ustalania strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, narodowych strategicznych ram odniesienia oraz procesu anali- zy na poziomie Wspólnoty. W tym celu niniejsze rozporządzenie ustanawia zasady partnerstwa, programowania, oceny, zarzą- dzania, w tym zarządzania finansowego, monitorowania i kontroli, oparte na podziale obowiązków między państwa członkowskie a Komisję. Przedmiot (Artykuł 1) Interwencja funduszy strukturalnych (Structural Funds) i Funduszu Spójności ukierunkowana jest na osiąganie, pośrednio przez realizację celów określonych dla perspektywy finansowej na lata 2007–2013, celów polityki spójności. Fundu- sze udzielające pomocy w ramach polityki spójności ograniczają się do Europej- skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Spo- łecznego (EFS) i Funduszu Spójności. Przedmiotowe rozporządzenie zawiera przepisy wspólne zarówno dla funduszy strukturalnych, jak i dla Funduszu Spój- ności. Art. 1 określa zakres stosowania niniejszego rozporządzenia, wskazując, że zawiera ono ogólne zasady dotyczące wszystkich funduszy, tj.: • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EFRR (European Regio- nal Development Fund – ERDF), • Europejskiego Funduszu Społecznego – EFS (European Social Fund – ESF), • Funduszu Spójności – FS (Cohesion Fund). W porównaniu do zapisów Rozporządzenia 1260/1999, rozporządzenie ogól- ne ujednolica zasady zarządzania zarówno funduszami strukturalnymi (EFRR, EFS), jak i Funduszem Spójności, co oznacza uproszczenie całego sys- temu, efektywniejszą interwencję poszczególnych funduszy oraz większą czy- telność zapisów prawnych. Ujednolicone przepisy, które będą obowiązywać w odniesieniu do perspektywy finansowej 2007–2013, oparte są na zasadach 24 obowiązujących dotychczas w odniesieniu do funduszy strukturalnych a nie Funduszu Spójności. W okresie programowania 2000–2006 zasady progra- mowania i wdrażania Funduszu Spójności odbiegały od zasad programowania i wdrażania funduszy strukturalnych. Treść rozporządzenia ogólnego uwzględnia następujące wspólne dla wszystkich funduszy elementy: – określenie celów, do których osiągnięcia mają przyczynić się fundusze; – zapewnienie, pośrednio przez realizację poszczególnych celów, celu pod- stawowego jakim jest spójność społeczna i gospodarcza; – dostępne zasoby finansowe i kryteria ich alokacji; – zapisy odnośnie zasad dotyczących polityki spójności; – rozwiązania dotyczące programowania, zarządzania finansowego, monito- rowania i kontroli oraz oceny wdrażanych programów. Rozporządzenie ogólne określa także ogólne ramy polityki spójności, ze szczegól- nym uwzględnieniem zmodyfikowanych zasad programowania funduszy na lata 2007–2013, w tym sposób konstruowania strategicznych wytycznych Wspólnoty, narodowych strategicznych ram odniesienia oraz procesu analizy na poziomie wspólnoty (zagadnienia szerzej omówione w komentarzu do tytułu II). Fundusze strukturalne 2000–2006 Liczba funduszy strukturalnych wymienionych w komentowanym przepisie art. 1 rozporządzenia ogólnego jest mniejsza niż wskazana w art. 2 ust. 1 Roz- porządzenia 1260/1999 – obowiązującym dla programów 2000–2006, zawie- rającym zamknięty katalog funduszy strukturalnych, do których zaliczone zostały cztery instrumenty finansowe: 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 2. Europejski Fundusz Społeczny, 3. Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), 4. Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIWR). Art. 2 ust. 2 Rozporządzenia 1260/1999 odwołuje się do szczegółowych prze- pisów dotyczących każdego z funduszy strukturalnych, a mianowicie do zapi- sów rozporządzeń, zgodnie z którymi poszczególne fundusze miały zastoso- wanie w poprzedniej perspektywie finansowej 2000–2006: • Rozporządzenie (WE) w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio- nalnego [11], 25 • Rozporządzenie (WE) w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego [12], • Rozporządzenie (WE) w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz zmieniające i uchylające niektóre rozporządzenia [13], • Rozporządzenie (WE) w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa [14]. Fundusze strukturalne tworzone w budżecie Wspólnoty Europejskiej (Rozpo- rządzenia 1260/1999), umożliwiały pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów członkowskich, drogą interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Fundusze wspierające rolnictwo i rybo- łówstwo, zaliczone do funduszy strukturalnych w perspektywie lat 2000– 2006, w nowej perspektywie finansowej zostały wyłączone z bezpośredniego finansowania polityki spójności. Przesunięcie całości finansowania dotyczącego rolnictwa i rybołówstwa poza obszar nowej polityki spójności, dotyczy odpowiednio Sekcji Orientacji Europej- skiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz Finansowego In- strumentu Wspierania Rybołówstwa (FIWR) i zadań przez nie realizowanych. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (European Agriculture Gu- idance and Guarantee Fund – EAGGF) powstał w 1964 r. na mocy Traktatu Rzymskiego. Jego działalność jest bezpośrednio związana ze Wspólną Polityką Rolną, której cele wyznaczone zostały w art. 33 Traktatu Rzymskiego z 1957 r. W skrócie można je określić, jako przede wszystkim dążenie do zwiększenia wydajności i poprawy jakości produkcji rolnej,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fundusze Unii Europejskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: