Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00679 020234 17742176 na godz. na dobę w sumie
Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności - ebook/pdf
Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 890
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-0676-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwsza na rynku tak kompleksowa interpretacja obowiązującego unijnego prawodawstwa dotyczącego funduszy strukturalnych oraz funduszu spójności wraz z analizą porównawczą dla lat 2000-2006.

Książka jest komentarzem do rozporządzenia Rady nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Jest to najważniejszy unijny akt prawny dotyczący przygotowania i zarządzania programami finansowanymi z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności.

Każdy artykuł opatrzony jest komentarzem oraz konkretnym przykładem praktycznego zastosowania danego przepisu. Większość przykładów odnosi się do polskiej sytuacji. Dla większości artykułów przedstawiono, w jaki sposób podobne przepisy z rozporządzenia 1083/2006 funkcjonowały w latach 2000-2006. Dzięki temu Czytelnicy, mogą ocenić zmiany, jakie zaszły w unijnym prawodawstwie regulującym politykę spójności gospodarczej i społecznej

Adresatami publikacji są głównie osoby zajmujące się problematyką funduszy unijnych w instytucjach odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie programów strukturalnych lub w podmiotach korzystających z unijnego wsparcia - zarówno bezpośrednio, jako beneficjenci, jak i pośrednio - jako wykonawcy projektów. Publikacja będzie również cenną lekturą dla studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, na których są wykładane zagadnienia związane w unijną pomocą dla Polski.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Fundusze strukturalne oraz Fundusz SpójnoÊci Autorzy: Artyku∏y 1–8 Artyku∏y 9–51 Artyku∏y 52–62 Artyku∏y 63–68 – Robert Knopik – Tomasz Kierzkowski – Agnieszka Jankowska – Tomasz Kierzkowski we wspó∏pracy z Agnieszkà Jankowskà Artyku∏y 69–108 – Agnieszka Jankowska Fundusze strukturalne oraz Fundusz SpójnoÊci Komentarz do rozporzàdzenia Rady Unii Europejskiej nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajàcego przepisy ogólne dotyczàce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego oraz Funduszu SpójnoÊci Tomasz Kierzkowski (red.) Agnieszka Jankowska Robert Knopik Wydanie 2. Warszawa 2009 Wydawca:฀Anna฀Chojnacka Redakcja฀merytoryczna:฀Ewdokia฀Cydejko Projekt฀okładki฀i฀stron฀tytułowych:฀Grażyna฀Faltyn Ilustracja฀na฀okładce:฀©฀iStockphoto.com/Patryk฀Galka฀ ฀ ©฀iStockphoto.com/DNY59 Recenzenci฀pierwszego฀wydania:฀ Krystyna฀Gurbiel฀–฀Podsekretarz฀Stanu฀w฀Ministerstwie฀Gospodarki฀i฀Pracy฀ Jarosław฀Pietras฀–฀Minister฀do฀Spraw฀Europejskich Seria:฀Unia฀Europejska ©฀Wydawnictwo฀C.฀H.฀Beck฀2009 Wydawnictwo฀C.฀H.฀Beck฀Sp.฀z฀o.o.,฀ul.฀Bonifraterska฀17฀฀ 00-203฀Warszawa,฀tel.฀(22)฀33฀77฀600 Skład฀i฀łamanie:฀IDENTIA฀Michał฀Majchrzak Druk฀i฀oprawa:฀Studio฀Spartan,฀Gdynia ISBN฀978-83-255-0676-6 Spis tre(cid:258)ci Od฀autorów฀ ฀.............................................................................................................. ฀ XI Rozporządzenie฀Rady฀(WE)฀nr฀1083/2006฀z฀dnia฀11฀lipca฀2006฀r.฀ustanawiające฀ przepisy฀ogólne฀dotyczące฀Europejskiego฀Funduszu฀Rozwoju฀Regionalnego,฀ Europejskiego฀Funduszu฀Społecznego฀oraz฀Funduszu฀Spójności฀i฀uchylające฀ rozporządzenie฀(WE)฀nr฀1260/1999฀ ฀...................................................................... ฀ TYTUŁ฀I฀ Cele฀i฀ogólne฀zasady฀pomocy฀฀ ฀................................................................. ฀ Rozdział฀I฀ Zakres฀stosowania฀i฀definicje฀ ฀.............................................................. ฀ Struktura฀rozporządzenia฀ ฀.............................................................................. ฀ Struktura฀tytułu฀I฀ ฀........................................................................................... ฀ Cele฀rozporządzenia฀ ....................................................................................... ฀ Fundusze฀strukturalne฀ ฀................................................................................... ฀ Europejski฀Fundusz฀Rozwoju฀Regionalnego฀ ฀................................................... ฀ Europejski฀Fundusz฀Społeczny฀ ฀....................................................................... ฀ Fundusz฀Spójności฀ ฀......................................................................................... ฀ Rozdział฀II฀ Cele฀i฀misje฀ ฀....................................................................................... ฀ Geneza฀polityki฀regionalnej฀Unii฀Europejskiej฀ ฀................................................ ฀ Rozwój฀wspólnotowej฀polityki฀regionalnej฀ ฀..................................................... ฀ Cele฀polityki฀regionalnej฀2007–2013฀ .............................................................. ฀ Inne฀instrumenty฀realizacji฀celów฀priorytetowych฀ ฀.......................................... ฀ Rozdział฀III฀ Kwalifikowalność฀geograficzna฀ ฀........................................................ ฀ Regiony฀kwalifikujące฀się฀do฀Celu฀Konwergencja฀ ฀........................................... ฀ Nomenklatura฀Jednostek฀Terytorialnych฀do฀Celów฀Statystycznych฀ ฀................ ฀ Regiony฀finansowane฀z฀funduszy฀strukturalnych฀w฀ramach฀Celu฀฀ Konwergencja฀ ฀................................................................................................ ฀ Państwa฀członkowskie฀finansowane฀z฀Funduszu฀Spójności฀ ฀............................ ฀ Regiony฀kwalifikujące฀się฀do฀Celu฀Konkurencyjność฀regionalna฀฀ i฀zatrudnienie฀ ฀................................................................................................. ฀ Regiony฀kwalifikujące฀się฀do฀Celu฀Europejska฀współpraca฀terytorialna฀ ฀......... ฀ Regiony฀objęte฀wsparciem฀przejściowym฀ ฀....................................................... ฀ 1 13 13 13 16 17 17 19 25 28 34 35 36 40 43 45 46 46 50 53 57 62 70 V Spis฀treści 74 Rozdział฀IV฀ Zasady฀pomocy฀ ฀................................................................................ ฀ 75 Zasada฀komplementarności฀ ฀............................................................................ ฀ 76 Zasada฀spójności฀ ฀............................................................................................ ฀ 77 Priorytety฀wsparcia฀z฀funduszy฀(zasada฀earmarkingu)฀ ฀................................... ฀ 79 Strategia฀Lizbońska฀ ฀........................................................................................ ฀ 83 Zasada฀koordynacji฀ ฀........................................................................................ ฀ 86 Zasada฀zgodności฀ ฀........................................................................................... ฀ 86 Zasada฀programowania฀ ฀.................................................................................. ฀ 88 Zasada฀partnerstwa฀w฀latach฀2007–2013฀ ฀....................................................... ฀ Zadania฀kraju฀członkowskiego฀na฀podstawie฀rozporządzenia฀nr฀1605/2002฀ ฀... ฀ 98 Definicja฀dodatkowości฀ ฀.................................................................................. ฀ 102 Pojęcie฀równości฀mężczyzn฀i฀kobiet฀oraz฀niedyskryminacji฀ ฀............................ ฀ 112 Równość฀mężczyzn฀i฀kobiet฀oraz฀niedyskryminacja฀w฀prawodawstwie฀฀ unijnym฀ .......................................................................................................... ฀ 116 Zrównoważony฀rozwój฀w฀unijnym฀prawodawstwie฀ ฀....................................... ฀ 121 Definicja฀i฀rys฀historyczny฀zasady฀zrównoważonego฀rozwoju฀ ฀........................ ฀ 122 Integracja฀problematyki฀zrównoważonego฀rozwoju฀i฀ochrony฀środowiska฀฀ w฀ramach฀polityki฀spójności฀ ฀........................................................................... ฀ 123 Rozdział฀V฀ Ramy฀finansowe฀ ฀................................................................................ ฀ 128 Budżet฀Unii฀Europejskiej฀na฀lata฀2007–2013฀ ฀................................................. ฀ 129 Budżet฀Unii฀Europejskiej฀na฀realizację฀polityki฀spójności฀w฀latach฀฀ 2007–2013฀ ฀..................................................................................................... ฀ 134 Podział฀środków฀w฀ramach฀Celu฀Konwergencja฀ ฀............................................. ฀ 137 Podział฀środków฀na฀Fundusz฀Spójności฀ ฀.......................................................... ฀ 138 Podział฀środków฀w฀ramach฀Celu฀Konkurencyjność฀regionalna฀i฀zatrudnienie฀ ฀... ฀ 140 Podział฀środków฀w฀ramach฀Celu฀Europejska฀współpraca฀terytorialna฀ ฀............ ฀ 141 Podział฀środków฀na฀regiony฀otrzymujące฀wsparcie฀przejściowe฀ ฀..................... ฀ 142 Maksymalne฀transfery฀z฀funduszy฀dla฀krajów฀członkowskich฀ ฀........................ ฀ 143 Dodatkowe฀zasady฀podziału฀środków฀ ฀............................................................ ฀ 144 Podział฀środków฀w฀ramach฀Celu฀Konwergencja฀ ฀............................................. ฀ 149 Podział฀środków฀w฀ramach฀Celu฀Konwergencja฀na฀kraje฀członkowskie฀ ฀.......... ฀ 150 Podział฀środków฀w฀ramach฀Celu฀Konkurencyjność฀regionalna฀i฀zatrudnienie฀ ฀... ฀ 158 Podział฀środków฀w฀ramach฀celu฀Konkurencyjność฀regionalna฀i฀zatrudnienie฀฀ na฀kraje฀członkowskie฀ ฀.................................................................................... ฀ 159 Podział฀środków฀w฀ramach฀Celu฀Europejska฀współpraca฀terytorialna฀ ฀............ ฀ 166 Europejski฀Instrument฀Sąsiedztwa฀i฀Partnerstwa฀ ฀............................................ ฀ 167 Instrument฀Pomocy฀Przedakcesyjnej฀ ฀.............................................................. ฀ 169 Podział฀środków฀w฀ramach฀Celu฀Europejska฀współpraca฀terytorialna฀฀ na฀kraje฀członkowskie฀ ฀.................................................................................... ฀ 172 TYTUŁ฀II฀ Strategiczne฀podejście฀do฀spójności฀ ฀...................................................... ฀ 179 Rozdział฀I฀ Strategiczne฀wytyczne฀Wspólnoty฀dla฀spójności฀ ฀................................. ฀ 180 Wprowadzenie฀do฀strategicznych฀wytycznych฀Wspólnotydla฀spójności฀ ฀.......... ฀ 180 Priorytety฀strategicznych฀wytycznych฀Wspólnoty฀dla฀spójności฀ ฀...................... ฀ 182 Wytyczne฀w฀zakresie฀terytorialnego฀wymiaru฀polityki฀spójności฀ ฀.................... ฀ 198 Procedura฀przyjęcia฀i฀przeglądu฀strategicznych฀wytycznych฀Wspólnoty฀฀ dla฀spójności฀ ฀.................................................................................................. ฀ 203 VI Spis฀treści Rozdział฀II฀ Narodowe฀strategiczne฀ramy฀odniesienia฀ ฀.......................................... ฀ 205 Zawartość฀narodowych฀strategicznych฀ram฀odniesienia฀ ................................. ฀ 206 Analiza฀bieżącej฀sytuacji฀kraju฀członkowskiego฀ .............................................. ฀ 210 Strategia฀działań฀ ฀............................................................................................ ฀ 211 Wykaz฀programów฀operacyjnych฀ ฀................................................................... ฀ 213 Powiązanie฀priorytetów฀NSRO฀z฀priorytetami฀Unii฀Europejskiej฀ ฀.................... ฀ 215 Informacje฀finansowe฀ ฀..................................................................................... ฀ 221 Działania฀na฀rzecz฀zwiększenia฀wydajności฀administracji฀ ฀.............................. ฀ 229 Weryfikacja฀zasady฀dodatkowości฀ ฀.................................................................. ฀ 230 Koordynacja฀pomiędzy฀programami฀operacyjnymi฀ ฀......................................... ฀ 230 Koordynacja฀polityki฀Wspólnoty฀z฀politykami฀krajowymi฀ ฀............................... ฀ 234 Procedura฀przyjmowania฀narodowych฀strategicznych฀ram฀odniesienia฀ ฀......... ฀ 237 Rozdział฀III฀ Monitorowanie฀strategiczne฀ ฀............................................................. ฀ 241 Sprawozdawczość฀strategiczna฀ ฀...................................................................... ฀ 241 TYTUŁ฀III฀ Programowanie฀ ฀...................................................................................... ฀ 249 Rozdział฀I฀ Przepisy฀ogólne฀dotyczące฀funduszy฀strukturalnych฀i฀Funduszu฀฀ Spójności฀ ฀............................................................................................................. ฀ 250 Zatwierdzanie฀programów฀operacyjnych฀ ฀....................................................... ฀ 251 Zmiana฀programów฀operacyjnych฀ ฀.................................................................. ฀ 255 Jednofunduszowość฀programów฀operacyjnych฀ ฀.............................................. ฀ 257 Zakres฀terytorialny฀programów฀operacyjnych฀ ฀................................................ ฀ 259 Europejski฀Bank฀Inwestycyjny฀ ฀........................................................................ ฀ 262 Europejski฀Fundusz฀Inwestycyjny฀ ฀................................................................... ฀ 264 Rola฀Europejskiego฀Banku฀Inwestycyjnego฀oraz฀Europejskiego฀Funduszu฀ Inwestycyjnego฀w฀programowaniu฀ ................................................................. ฀ 265 Rozdział฀II฀ Przedmiot฀programowania฀ ฀................................................................ ฀ 268 Struktura฀programów฀operacyjnych฀ ฀............................................................... ฀ 270 Inne฀postanowienia฀artykułu฀37฀ ฀.................................................................... ฀ 293 Struktura฀programów฀operacyjnych฀dla฀Celu฀Europejska฀współpraca฀฀ terytorialna฀ ฀.................................................................................................... ฀ 296 Definicja฀dużego฀projektu฀ ฀.............................................................................. ฀ 303 Wniosek฀aplikacyjny฀dla฀dużego฀projektu฀ ฀...................................................... ฀ 304 Zgodność฀ze฀wspólnotowymi฀politykami฀oraz฀prawodawstwem฀ ฀.................... ฀ 313 Wytyczne฀do฀prowadzenia฀analizy฀kosztów฀i฀korzyści฀ ฀.................................... ฀ 315 Ocena฀dużych฀projektów฀przez฀Komisję฀Europejską฀ ฀....................................... ฀ 316 Decyzja฀Komisji฀Europejskiej฀ ฀.......................................................................... ฀ 317 Definicja฀grantu฀globalnego฀ ฀........................................................................... ฀ 320 Treść฀umowy฀w฀sprawie฀grantu฀globalnego฀ ฀................................................... ฀ 324 Instrumenty฀inżynierii฀finansowej฀w฀programach฀operacyjnych฀ ฀.................... ฀ 326 Zarządzanie฀instrumentami฀inżynierii฀finansowej฀ ฀.......................................... ฀ 333 Ogólne฀zasady฀dotyczące฀instrumentów฀inżynierii฀finansowej฀ ฀....................... ฀ 334 Definicja฀pomocy฀technicznej฀z฀inicjatywy฀Komisji฀ ฀........................................ ฀ 341 Zakres฀pomocy฀technicznej฀z฀inicjatywy฀Komisji฀Europejskiej฀ ฀........................ ฀ 342 Pomoc฀techniczna฀z฀inicjatywy฀kraju฀członkowskiego฀ ฀.................................... ฀ 345 VII Spis฀treści TYTUŁ฀IV฀ Skuteczność฀ ฀............................................................................................ ฀ 351 Rozdział฀I฀ Ewaluacja฀ ฀........................................................................................... ฀ 352 Definicja฀ewaluacji฀ ฀......................................................................................... ฀ 352 Cele฀ewaluacji฀programów฀operacyjnych฀ ฀....................................................... ฀ 356 Rodzaje฀ewaluacji฀ ฀.......................................................................................... ฀ 357 Przebieg฀ewaluacji฀ ฀......................................................................................... ฀ 358 Wytyczne฀Komisji฀Europejskiej฀ ฀....................................................................... ฀ 360 Zadania฀państw฀członkowskich฀w฀zakresie฀ewaluacji฀ ..................................... ฀ 362 Zasady฀prowadzenia฀ewaluacji฀ex฀ante฀programu฀operacyjnego฀ ฀.................... ฀ 365 Cele฀ewaluacji฀ex฀ante฀ ฀.................................................................................... ฀ 366 Ewaluacja฀bieżąca฀ ฀.......................................................................................... ฀ 371 Rola฀Komisji฀Europejskiej฀w฀procesie฀ewaluacji฀ ฀............................................. ฀ 376 Ewaluacja฀ex฀post฀ ฀........................................................................................... ฀ 377 Rozdział฀II฀ Rezerwy฀ ฀............................................................................................ ฀ 381 Definicja฀krajowej฀rezerwy฀wykonania฀ ฀........................................................... ฀ 381 Definicja฀krajowej฀rezerwy฀interwencyjnej฀ ..................................................... ฀ 383 TYTUŁ฀V฀ Wkład฀finansowy฀funduszy฀ ฀..................................................................... ฀ 385 Rozdział฀I฀ Wkład฀funduszy฀ ฀................................................................................. ฀ 385 Sposób฀kalkulowania฀wielkości฀współfinansowania฀z฀funduszy฀strukturalnych฀ i฀Funduszu฀Spójności฀ ฀..................................................................................... ฀ 394 Dopuszczalne฀pułapy฀wsparcia฀z฀funduszy฀strukturalnych฀i฀Funduszu฀฀ Spójności฀ ........................................................................................................ ฀ 396 Minimalny฀wkład฀funduszy฀strukturalnych฀i฀Funduszu฀Spójności฀na฀poziomie฀฀ osi฀priorytetowej฀ ฀............................................................................................ ฀ 404 Pułapy฀wsparcia฀z฀funduszy฀strukturalnych฀i฀Funduszu฀Spójności฀dla฀฀ przedsięwzięć฀związanych฀z฀pomocą฀techniczną฀ ฀........................................... ฀ 405 Sposób฀finansowania฀osi฀priorytetowych฀oraz฀projektów฀z฀funduszy฀฀ strukturalnych฀i฀Funduszu฀Spójności฀ .............................................................. ฀ 405 Odstępstwa฀od฀generalnych฀zasad฀ustalania฀pułapów฀wsparcia฀z฀funduszy฀฀ unijnych฀ ฀......................................................................................................... ฀ 407 Pułapy฀wsparcia฀z฀funduszy฀strukturalnych฀i฀Funduszu฀Spójności฀dla฀฀ inwestycji฀w฀przedsiębiorstwach฀ ฀.................................................................... ฀ 407 Rozdział฀II฀ Projekty฀generujące฀dochód฀ ฀.............................................................. ฀ 415 Definicja฀projektu฀generującego฀dochód฀ ฀........................................................ ฀ 416 Najistotniejsze฀definicje฀ ฀................................................................................. ฀ 418 Ustalanie฀wielkości฀wydatków฀kwalifikowalnych฀w฀ramach฀projektów฀฀ generujących฀dochód฀ ฀..................................................................................... ฀ 419 Postępowanie฀w฀przypadku,฀gdy฀nie฀ma฀możliwości฀obiektywnego฀฀ oszacowania฀dochodu฀ ฀.................................................................................... ฀ 423 Monitorowanie฀projektów฀generujących฀dochody฀ ฀.......................................... ฀ 424 Wyłączenia฀ze฀stosowania฀luki฀finansowej฀ ฀..................................................... ฀ 425 Obliczanie฀wartości฀wkładu฀funduszy฀dla฀projektów฀generujących฀dochód฀฀ w฀Polsce฀ ฀......................................................................................................... ฀ 426 Analiza฀finansowa฀ ฀.......................................................................................... ฀ 428 VIII Spis฀treści Rozdział฀III฀ Kwalifikowalność฀wydatków฀ ฀............................................................ ฀ 432 Kwalifikowalność฀wydatków฀–฀zasady฀ogólne฀ ฀................................................ ฀ 433 Zasady฀szczególne฀ ฀.......................................................................................... ฀ 435 Krajowe฀zasady฀dotyczące฀kwalifikowania฀projektów฀oraz฀wydatków฀ ฀........... ฀ 439 Rozdział฀IV฀ Trwałość฀operacji฀ ฀............................................................................. ฀ 448 Zachowanie฀współfinansowania฀z฀funduszy฀strukturalnych฀i฀Funduszu฀฀ Spójności฀ ........................................................................................................ ฀ 448 Delokalizacja฀działalności฀gospodarczej฀ ฀......................................................... ฀ 450 Informowanie฀Komisji฀Europejskiej฀o฀naruszeniu฀przepisów฀dotyczących฀฀ trwałości฀projektów฀ ฀....................................................................................... ฀ 452 TYTUŁ฀VI฀ Zarządzanie,฀monitorowanie฀i฀kontrola฀ ฀............................................... ฀ 455 Rozdział฀I฀ Systemy฀zarządzania฀i฀kontroli฀ ฀........................................................... ฀ 455 Instytucje฀w฀systemie฀zarządzania฀i฀kontroli฀programu฀operacyjnego฀ ฀............ ฀ 463 Instytucje฀pośredniczące฀ ฀................................................................................ ฀ 465 Relacje฀międzyinstytucjonalne฀ ฀....................................................................... ฀ 469 Zasady฀dotyczące฀zarządzania฀programami฀operacyjnymi฀w฀ramach฀Celu฀ Europejska฀współpraca฀terytorialna฀ ฀............................................................... ฀ 469 Przepisy฀wykonawcze฀ ฀.................................................................................... ฀ 470 Zadania฀instytucji฀zarządzającej฀ ฀.................................................................... ฀ 472 Zadania฀instytucji฀certyfikującej฀ ฀..................................................................... ฀ 480 Audyty฀prowadzone฀przez฀instytucję฀audytową฀ ฀............................................. ฀ 485 Strategia฀audytu฀ ฀............................................................................................ ฀ 486 Sprawozdanie฀audytowe฀ ฀................................................................................ ฀ 489 Roczna฀opinia฀na฀temat฀skuteczności฀funkcjonowania฀systemów฀zarządzania฀ i฀kontroli฀oraz฀deklaracja฀częściowego฀zamknięcia฀ ฀........................................ ฀ 489 Deklaracja฀zamknięcia฀ ฀................................................................................... ฀ 491 Rozdział฀II฀ Monitorowanie฀ ฀.................................................................................. ฀ 492 Definicja฀monitorowania฀ ฀................................................................................ ฀ 492 Komitet฀monitorujący฀ ฀.................................................................................... ฀ 494 Skład฀komitetu฀monitorującego฀ ฀..................................................................... ฀ 497 Cele฀funkcjonowania฀komitetów฀monitoringowych฀ ฀....................................... ฀ 501 Zatwierdzanie฀kryteriów฀wyboru฀ ฀................................................................... ฀ 502 Badanie฀postępów฀programu฀operacyjnego฀ ฀................................................... ฀ 506 Analiza฀i฀zatwierdzanie฀rocznych฀i฀końcowych฀raportów฀ ฀............................... ฀ 508 Otrzymanie฀informacji฀o฀rocznym฀sprawozdaniu฀audytowym฀ ฀....................... ฀ 508 Proponowanie฀zmian฀do฀programu฀ ฀................................................................ ฀ 508 Analiza฀i฀zatwierdzanie฀wniosków฀o฀zmianę฀treści฀decyzji฀Komisji฀w฀sprawie฀ wkładu฀funduszy฀ ฀............................................................................................ ฀ 509 Rola฀instytucji฀zarządzającej฀i฀komitetu฀monitorującego฀ ฀................................ ฀ 510 Elektroniczna฀wymiana฀danych฀ ฀..................................................................... ฀ 511 Terminy฀przekazywania฀rocznych฀i฀końcowego฀raportu฀monitoringowego฀ ฀.... ฀ 515 Procedura฀przekazywania฀sprawozdań฀rocznych฀na฀poziomie฀krajowym฀ na฀przykładzie฀Polski฀ ฀..................................................................................... ฀ 515 Zawartość฀rocznych฀i฀końcowego฀raportu฀monitoringowego฀ ฀......................... ฀ 517 Przyjęcie฀sprawozdania฀z฀realizacji฀programu฀operacyjnego฀przez฀Komisję฀ ฀... ฀ 526 Analiza฀programów฀operacyjnych฀ ฀.................................................................. ฀ 527 IX Spis฀treści Rozdział฀III฀ Informacja฀i฀promocja฀ ฀...................................................................... ฀ 529 Strategia฀komunikacji฀ ฀.................................................................................... ฀ 534 Strategia฀komunikacji฀w฀Polsce฀ ฀...................................................................... ฀ 536 Działania฀informacyjno-promocyjne฀prowadzone฀przez฀instytucję฀฀ zarządzającą฀ ฀.................................................................................................. ฀ 544 Działania฀informacyjno-promocyjne฀prowadzone฀przez฀beneficjentów฀ ฀.......... ฀ 548 Rozdział฀IV฀ Obowiązki฀państw฀członkowskich฀i฀Komisji฀ ฀..................................... ฀ 554 TYTUŁ฀VII฀ Zarządzanie฀finansowe฀ ฀......................................................................... ฀ 579 Rozdział฀I฀ Zarządzanie฀finansowe฀ ....................................................................... ฀ 580 Zasady฀ogólne฀ ฀................................................................................................ ฀ 589 Zaliczki฀na฀poczet฀projektów฀objętych฀zasadami฀pomocy฀publicznej฀ ฀............. ฀ 593 Instrumenty฀inżynierii฀finansowej฀ ฀.................................................................. ฀ 595 Płatności฀zaliczkowe฀i฀okresowe฀ ฀.................................................................... ฀ 599 Pełna฀(całkowita)฀wypłata฀środków฀na฀rzecz฀beneficjentów฀ ฀.......................... ฀ 601 Euro฀ ฀............................................................................................................... ฀ 603 Zobowiązania฀budżetowe฀a฀zastosowanie฀zasady฀N+2/N+3฀ ฀........................ ฀ 627 Powiadamianie฀państw฀członkowskich฀o฀ryzyku฀zastosowania฀฀ automatycznego฀anulowania฀zobowiązania฀ ฀................................................... ฀ 639 Rozdział฀II฀ Korekty฀finansowe฀ ฀............................................................................. ฀ 640 TYTUŁ฀VIII฀ Komitety฀ ฀............................................................................................... ฀ 659 Rozdział฀I฀ Komitet฀koordynujący฀fundusze฀ ฀......................................................... ฀ 659 Rozdział฀II฀ Komitet฀ustanowiony฀na฀podstawie฀art.฀147฀Traktatu฀ ฀....................... ฀ 661 TYTUŁ฀IX฀ Przepisy฀końcowe฀ ฀................................................................................... ฀ 665 Załącznik฀I.฀Roczny฀podział฀środków฀na฀zobowiązania฀w฀latach฀2007–2013฀฀ (o฀których฀mowa฀w฀art.฀18)฀ ฀................................................................................. ฀ 669 Załącznik฀II.฀Ramy฀finansowe.฀Kryteria฀i฀metodologia,฀o฀których฀mowa฀฀ w฀art.฀18฀ ฀.............................................................................................................. ฀ 670 Załącznik฀III.฀Pułapy฀mające฀zastosowanie฀do฀poziomu฀współfinansowania฀฀ (o฀których฀mowa฀w฀art.฀53)฀ ฀................................................................................. ฀ 678 Załacznik฀IV.฀Kategorie฀wydatków฀(o฀których฀mowa฀w฀art.฀9,฀ust.฀3)฀ ฀.................. ฀ 679 Załączniki฀ ฀................................................................................................................. ฀ 683 Bibliografia฀ ฀.............................................................................................................. ฀ 851 Spis฀tabel฀ .................................................................................................................. ฀ 857 Spis฀rysunków฀ ฀.......................................................................................................... ฀ 861 Indeks฀rzeczowy฀ ฀...................................................................................................... ฀ 863 X Od autorów Kilka฀ lat฀ po฀ wydaniu฀ książki฀ Fundusze฀ strukturalne฀ Unii฀ Europejskiej฀ oddaje- my฀ do฀ rąk฀ Państwa฀ nową฀ publikację:฀ Fundusze฀ strukturalne฀ i฀ Fundusz฀ Spój- ności.฀ Obie฀ książki฀ mają฀ wiele฀ wspólnego.฀ Po฀ pierwsze,฀ zostały฀ przygotowa- ne฀przez฀tych฀samych฀autorów,฀którzy฀zawodowo฀są฀w฀dalszym฀ciągu฀bardzo฀ blisko฀spraw฀związanych฀z฀funduszami฀wspólnotowymi.฀Po฀drugie,฀ponownie฀ wydawcą฀publikacji฀jest฀wydawnictwo฀C.H.฀Beck,฀patronem฀zaś฀merytorycz- nym฀Polska฀Agencja฀Rozwoju฀Przedsiębiorczości.฀Po฀trzecie฀wreszcie,฀książka฀ ma฀ formę฀ komentarza฀ do฀ najważniejszego฀ unijnego฀ aktu฀ prawnego฀ poświę- conego฀przygotowaniu฀i฀zarządzaniu฀programami฀finansowanymi฀z฀funduszy฀ strukturalnych฀oraz฀Funduszu฀Spójności. Poprzednia฀ nasza฀ książka฀ dotyczyła฀ prawodawstwa฀ regulującego฀ zasady฀ funkcjonowania฀funduszy฀strukturalnych฀w฀latach฀2000–2006,฀ze฀szczególnym฀ uwzględnieniem฀rozporządzenia฀Rady฀nr฀1260/1999฀z฀dnia฀21฀czerwca฀1999฀r.฀ Ukazała฀się฀już฀po฀wejściu฀Polski฀do฀Unii฀Europejskiej,฀stąd฀miała฀praktyczne฀ zastosowanie,฀gdyż฀naszemu฀krajowi฀od฀1฀maja฀2004฀r.฀przysługiwało฀kilkana- ście฀miliardów฀euro฀z฀budżetu฀wspólnotowego฀przeznaczonego฀na฀realizację฀ celów฀polityki฀spójności฀gospodarczej฀i฀społecznej.฀Co฀prawda฀do฀momentu฀za- kończenia฀prac฀nad฀wydaniem฀tej฀książki฀środki฀finansowe฀dostępne฀dla฀Polski฀ w฀latach฀2004–2006฀były฀jeszcze฀wydatkowane,฀ale฀można฀z฀dużym฀prawdo- podobieństwem฀stwierdzić,฀że฀nasz฀kraj฀bardzo฀dobrze฀wykorzystał฀możliwości฀ związane฀z฀akcesją฀do฀UE.฀Duża฀w฀tym฀zasługa฀tysięcy฀osób฀zajmujących฀się฀ przygotowaniem฀i฀realizacją฀projektów฀współfinansowanych฀z฀funduszy฀struk- turalnych.฀Być฀może฀niektórzy฀z฀nich฀korzystali฀z฀naszej฀poprzedniej฀książki. Przystąpienie฀ do฀Unii฀ Europejskiej฀ dwunastu฀ nowych฀ krajów฀ członkow- skich,฀ w฀większości฀ o฀dużo฀ niższym฀ poziomie฀ rozwoju฀ gospodarczego฀ w฀sto- XI Od฀autorów sunku฀do฀państw฀dawnej฀Piętnastki฀spowodowało,฀że฀polityka฀spójności฀gospo- darczej฀i฀społecznej฀stała฀się฀jednym฀z฀największych฀wyzwań,฀przed฀którymi฀ stanęła฀Wspólnota.฀Oto฀bowiem฀w฀stosunkowo฀krótkim฀czasie฀(akcesja฀dzie- sięciu฀krajów฀w฀roku฀2004฀oraz฀Bułgarii฀i฀Rumunii฀w฀roku฀2007)฀różnice฀w฀za- możności฀ pomiędzy฀ regionami฀ unijnymi฀ znacząco฀ się฀ zwiększyły.฀ Wymagało฀ to฀od฀instytucji฀unijnych฀podjęcia฀odpowiednich฀działań,฀które฀w฀perspektywie฀ długofalowej฀przyczynią฀się฀do฀realizacji฀strategicznego฀celu฀polityki฀spójno- ści,฀ jakim฀ jest฀ „zmniejszenie฀ dysproporcji฀ w฀ poziomach฀ rozwoju฀ różnych฀ re- gionów”.฀Jednym฀z฀ważniejszych฀elementów฀podjętych฀działań฀była฀reforma฀ funkcjonowania฀polityki฀spójności฀gospodarczej฀i฀społecznej,฀co฀znalazło฀wyraz฀ w฀podstawowym฀akcie฀prawnym:฀rozporządzeniu฀Rady฀nr฀1083/2006฀z฀dnia฀ 11฀lipca฀2006฀r.฀ustanawiającym฀przepisy฀ogólne฀dotyczące฀Europejskiego฀Fun- duszu฀Rozwoju฀Regionalnego,฀Europejskiego฀Funduszu฀Społecznego฀oraz฀Fun- duszu฀Spójności฀i฀uchylającym฀rozporządzenie฀(WE)฀nr฀1260/1999. I฀to฀właśnie฀nowe฀rozporządzenie฀jest฀przedmiotem฀niniejszej฀książki.฀Każ- dy฀artykuł฀tego฀aktu฀prawnego฀opatrzony฀jest฀komentarzem,฀a฀tam,฀gdzie฀było฀ to฀ uzasadnione,฀ konkretnym฀ przykładem฀ praktycznego฀ zastosowania฀ dane- go฀przepisu.฀Większość฀przykładów฀odnosi฀się฀do฀polskiej฀sytuacji฀–฀to฀istot- na฀zmiana฀w฀porównaniu฀z฀poprzednią฀książką,฀gdzie฀ze฀względu฀na฀bardzo฀ skromne฀ polskie฀ doświadczenia฀ w฀ zakresie฀ przygotowania,฀ a฀ zwłaszcza฀ re- alizacji฀programów฀strukturalnych,฀większość฀przykładów฀czerpaliśmy฀z฀kra- jów฀dawnej฀Piętnastki.฀Staraliśmy฀się฀także฀na฀bieżąco฀prowadzić฀analizę฀po- równawczą฀z฀poprzednim฀okresem฀programowania.฀Dla฀większości฀artykułów฀ przedstawiliśmy,฀w฀jaki฀sposób฀podobne฀przepisy฀z฀rozporządzenia฀1083/2006฀ funkcjonowały฀w฀latach฀2000–2006.฀Dzięki฀temu฀czytelnicy,฀którzy฀nie฀mieli฀ okazji฀zapoznać฀się฀z฀naszą฀pierwszą฀książką,฀będą฀mogli฀ocenić฀zmiany,฀jakie฀ w฀unijnym฀prawodawstwie฀regulującym฀politykę฀spójności฀gospodarczej฀i฀spo- łecznej฀dokonały฀się฀w฀dniu฀wydania฀komentowanego฀aktu฀prawnego. Będzie฀to฀szczególnie฀istotne฀dla฀osób฀na฀co฀dzień฀zajmujących฀się฀proble- matyką฀funduszy฀unijnych,฀czy฀to฀w฀instytucjach฀odpowiedzialnych฀za฀przy- gotowanie฀i฀wdrożenie฀programów฀strukturalnych,฀czy฀to฀w฀podmiotach฀ko- rzystających฀z฀unijnego฀wsparcia฀–฀zarówno฀bezpośrednio,฀jako฀beneficjenci,฀ jak฀i฀pośrednio฀–฀jako฀wykonawcy฀projektów฀współfinansowanych฀z฀funduszy฀ strukturalnych฀i฀Funduszu฀Spójności.฀Ta฀grupa฀jest฀bowiem฀główną฀grupą฀do- celową฀tej฀publikacji.฀Naszą฀książkę฀adresujemy฀także฀do฀studentów,฀zarówno฀ studiów฀magisterskich,฀jak฀i฀studiów฀podyplomowych.฀W฀porównaniu฀z฀rokiem฀ 2005,฀kiedy฀ukazała฀się฀nasza฀książka฀Fundusze฀strukturalne฀Unii฀Europejskiej฀ znacząco฀wzrosła฀bowiem฀liczba฀kierunków,฀na฀których฀obecna฀jest฀problema- tyka฀ funduszy฀ unijnych.฀ Przyczyna฀ jest฀ prosta฀ –฀ co฀ piąte฀ euro฀ przeznaczone฀ XII Od฀autorów na฀finansowanie฀polityki฀spójności฀będzie฀wydatkowane฀w฀Polsce.฀W฀związ- ku฀ z฀ tą฀ „wszechobecnością”฀ pomocy฀ unijnej฀ naszą฀ książkę฀ kierujemy฀ także฀ do฀osób,฀które฀są฀zainteresowane฀zrozumieniem฀mechanizmów฀funkcjonowa- nia฀funduszy฀strukturalnych฀i฀Funduszu฀Spójności.฀Bo฀dzisiaj,฀gdy฀tablice฀infor- mujące฀o฀unijnym฀wsparciu฀dla฀inwestycji฀można฀spotkać฀praktycznie฀w฀każdej฀ polskiej฀gminie,฀wiele฀osób฀może฀chcieć฀się฀dowiedzieć,฀w฀jaki฀sposób฀unijne฀ pieniądze฀trafiają฀do฀każdego฀zakątka฀naszego฀kraju.฀Warto฀sięgnąć฀wówczas฀ do฀tej฀książki,฀odpowiedzi฀na฀wiele฀pytań฀związanych฀z฀przygotowaniem฀i฀re- alizacją฀ wdrażanych฀ w฀ Polsce฀ programów฀ unijnych฀ można฀ znaleźć฀ na฀ kolej- nych฀stronach฀tej฀publikacji. Autorzy XIII Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójno(cid:258)ci i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególno(cid:258)ci jego art. 161, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego1, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego2, uwzględniając opinię Komitetu Regionów3, uwzględniając opinię Trybunału Obrachunkowego4, a tak(cid:285)e mając na uwadze, co następuje: (1) Artykuł 158 Traktatu stanowi, (cid:285)e w celu wzmocnienia jej spójno(cid:258)ci gospodarczej i spo- łecznej Wspólnota zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju ró(cid:285)nych re- gionów oraz zacofania regionów lub wysp najmniej uprzywilejowanych, w tym obszarów wiejskich. Artykuł 159 Traktatu stawia wymóg wspierania tych działań za po(cid:258)rednictwem funduszy strukturalnych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) oraz innych istnieją- cych instrumentów (cid:287)nansowych. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀3.) (2) Polityka spójno(cid:258)ci powinna przyczyniać się do wzrostu gospodarczego, zwiększania konkurencyjno(cid:258)ci i zatrudnienia poprzez włączenie priorytetów Wspólnoty dotyczących trwałego rozwoju, okre(cid:258)lonych na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie w dniach 23 i 24 marca 2000 r. i na posiedzeniu Rady Europejskiej w Göteborgu w dniach 15 i 16 czerwca 2001 r. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀art.฀3฀i฀9.) (3) W rozszerzonej Unii Europejskiej zwiększyły się dysproporcje gospodarcze, społeczne i terytorialne na poziomie zarówno regionalnym, jak i krajowym. Nale(cid:285)y zatem zintensy(cid:287)ko- wać działania na rzecz konwergencji, konkurencyjno(cid:258)ci i zatrudnienia w całej Wspólnocie. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀3.) (4) Zwiększenie liczby granic lądowych i morskich Wspólnoty oraz poszerzenie jej teryto- rium oznacza, (cid:285)e warto(cid:258)ć dodana współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyre- gionalnej we Wspólnocie powinna zostać zwiększona. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀art.฀3฀i฀7.) 1฀ Zgoda฀z฀dnia฀4฀lipca฀2006฀r.฀(dotychczas฀nieopublikowana฀w฀Dzienniku฀Urzędowym). 2฀ Dz.U.฀C฀255฀z฀14฀października฀2005฀r.,฀str.฀79. 3฀ Dz.U.฀C฀231฀z฀20฀września฀2005฀r.,฀str.฀1. 4฀ Dz.U.฀C฀121฀z฀20฀maja฀2005฀r.,฀str.฀14. 1 Rozporządzenie฀Rady฀(WE)฀nr฀1083/2006฀z฀dnia฀11฀lipca฀2006฀r.฀... (5) Fundusz Spójno(cid:258)ci powinien zostać zintegrowany z programowaniem pomocy struktu- ralnej w celu zapewnienia lepszej spójno(cid:258)ci interwencji poszczególnych funduszy. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀art.฀1,฀3฀i฀4.) (6) Powinna zostać okre(cid:258)lona rola instrumentów udzielających pomocy na rzecz rozwoju ob- szarów wiejskich, mianowicie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 wrze(cid:258)nia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)5, oraz udzielających pomocy na rzecz sektora rybo- łówstwa, mianowicie Europejskiego Funduszu Rybołówstwa (EFR). Instrumenty te powinny zostać zintegrowane z instrumentami w ramach wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa oraz skoordynowane z instrumentami w ramach polityki spójno(cid:258)ci. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀3.) (7) Fundusze udzielające pomocy w ramach polityki spójno(cid:258)ci ograniczają się zatem do Eu- ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Funduszu Spójno(cid:258)ci. Zasady mające zastosowanie do ka(cid:285)dego z funduszy zostaną okre(cid:258)lone w rozporządzeniach wykonawczych przyjętych na podstawie art. art. 148, 161 i 162 Traktatu. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀1.) (8) Na podstawie art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych6 Rada ma zamiar do- konać rewizji tego rozporządzenia na podstawie wniosku Komisji najpó(cid:283)niej do dnia 31 grud- nia 2006 r. W celu realizacji reform funduszy proponowanych niniejszym rozporządzeniem rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 powinno zostać uchylone. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀107.) (9) W celu zwiększenia warto(cid:258)ci dodanej polityki spójno(cid:258)ci Wspólnoty działanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno(cid:258)ci powinno zostać skoncentrowane i uproszczone, a cele okre(cid:258)lone w rozporządzeniu (WE) nr 1260/1999 zde(cid:287)niowane ponownie, odpowiednio jako dą(cid:285)enie do konwergencji państw członkowskich i regionów, konkurencyjno(cid:258)ci regionalnej i zwiększania zatrudnienia oraz europejskiej współpracy terytorialnej. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀3.) (10) W ramach tych trzech celów powinny zostać uwzględnione w odpowiedni sposób za- równo aspekty gospodarcze i społeczne, jak i aspekty terytorialne. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀3.) (11) Regiony najbardziej oddalone powinny skorzystać ze szczególnych (cid:258)rodków oraz do- datkowego (cid:287)nansowania w celu zniwelowania niekorzystnych skutków czynników, o któ- rych mowa w art. 299 ust. 2 Traktatu. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀3.) (12) Problemy związane z dostępno(cid:258)cią i oddaleniem od du(cid:285)ych rynków, przed którymi stają obszary najsłabiej zaludnione, o których mowa w Protokole nr 6 w sprawie szczegółowych 5฀ Dz.U.฀L฀277฀z฀21฀października฀2005฀r.,฀str.฀1. 6฀ Dz.U.฀L฀161฀z฀26฀czerwca฀1999฀r.,฀str.฀1.฀Rozporządzenie฀ostatnio฀zmienione฀rozporządzeniem฀ (WE)฀nr฀173/2005฀(Dz.U.฀L฀29฀z฀2฀lutego฀2005฀r.,฀str.฀3). 2 Rozporządzenie฀Rady฀(WE)฀nr฀1083/2006฀z฀dnia฀11฀lipca฀2006฀r.฀... postanowień dotyczących Celu 6 w ramach Funduszy Strukturalnych w Finlandii i Szwecji do Aktu przystąpienia z 1994 r., wymagają stosownych działań (cid:287)nansowych zmierzających do zniwelowania skutków tych trudno(cid:258)ci. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀3.) (13) Biorąc pod uwagę znaczenie zrównowa(cid:285)onego rozwoju obszarów miejskich oraz wkład miast, w szczególno(cid:258)ci miast (cid:258)redniej wielko(cid:258)ci, w rozwój regionalny, powinno się je uwzględnić w większym stopniu poprzez zwiększenie ich roli w programowaniu działań popierających regenerację obszarów miejskich. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀art.฀3฀i฀44.) (14) Fundusze powinny podejmować szczególne i uzupełniające działania wykraczające poza działalno(cid:258)ć EFRROW oraz EFR w celu popierania dywersy(cid:287)kacji gospodarczej obsza- rów wiejskich i obszarów zale(cid:285)nych od rybołówstwa. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀1.) (15) Działania na rzecz obszarów znajdujących się w niekorzystnym poło(cid:285)eniu ze względu na warunki przyrodnicze, tzn. okre(cid:258)lonych wysp, obszarów górskich i obszarów o niskiej gęsto(cid:258)ci zaludnienia, a tak(cid:285)e niektórych obszarów nadgranicznych Wspólnoty po jej roz- szerzeniu, powinny zostać wzmocnione w celu umo(cid:285)liwienia im pokonywania szczególnych trudno(cid:258)ci rozwojowych. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀3.) (16) Powinny zostać ustanowione obiektywne kryteria wyznaczania kwali(cid:287)kowalnych re- gionów i obszarów. W tym celu identy(cid:287)kacja regionów i obszarów priorytetowych na po- ziomie Wspólnoty powinna być oparta na wspólnym systemie klasy(cid:287)kacji regionów, usta- nowionym rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasy(cid:287)kacji jednostek terytorialnych do ce- lów statystycznych (NUTS)7. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀5.) (17) Cel Konwergencja obejmuje państwa członkowskie i regiony opó(cid:283)nione w rozwoju. Re- gionami, na których koncentruje się Cel Konwergencja, są regiony, w których produkt kra- jowy brutto (PKB) na mieszkańca mierzony parytetem siły nabywczej wynosi mniej ni(cid:285) 75 (cid:258)redniej wspólnotowej. Regiony poszkodowane przez efekt statystyczny związany z obni- (cid:285)eniem (cid:258)redniej wspólnotowej po rozszerzeniu Unii Europejskiej będą z tego powodu korzy- stać ze znacznego wsparcia przej(cid:258)ciowego w celu zakończenia procesu ich konwergencji. Udzielanie tej pomocy zakończy się w 2013 r. i nie będzie przedłu(cid:285)one o kolejny okres przej- (cid:258)ciowy. Państwa członkowskie, na których koncentruje się Cel Konwergencja, a w których dochód narodowy brutto (DNB) na mieszkańca jest ni(cid:285)szy ni(cid:285) 90 (cid:258)redniej wspólnotowej, korzystają z pomocy w ramach Funduszu Spójno(cid:258)ci. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀5.) (18) Cel Konkurencyjno(cid:258)ć regionalna i zatrudnienie obejmuje terytorium Wspólnoty poza obszarem objętym Celem Konwergencja. Kwali(cid:287)kowalnymi regionami są regiony objęte Celem 1 w okresie programowania 2000(cid:316)2006, które nie spełniają ju(cid:285) regionalnych kryte- 7฀ Dz.U.฀ L฀ 154฀ z฀21฀ czerwca฀ 2003฀r.,฀ str.฀ 1.฀ Rozporządzenie฀ zmienione฀ rozporządzeniem฀ (WE)฀ nr฀888/2005฀(Dz.U.฀L฀309฀z฀25฀listopada฀2005฀r.,฀str.฀11). 3 Rozporządzenie฀Rady฀(WE)฀nr฀1083/2006฀z฀dnia฀11฀lipca฀2006฀r.฀... riów kwali(cid:287)kowalno(cid:258)ci do Celu Konwergencja i które korzystają ze wsparcia przej(cid:258)ciowe- go, jak równie(cid:285) wszystkie inne regiony Wspólnoty. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀6.) (19) Cel Europejska współpraca terytorialna obejmuje regiony poło(cid:285)one przy granicach lą- dowych lub morskich, obszary współpracy transnarodowej, zde(cid:287)niowane w związku z dzia- łaniami popierającymi zintegrowany rozwój terytorialny i wspieranie współpracy międzyre- gionalnej oraz wymianę do(cid:258)wiadczeń. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀7.) (20) Poprawa i uproszczenie współpracy wzdłu(cid:285) granic zewnętrznych Wspólnoty pociąga za sobą korzystanie z instrumentów wspólnotowej pomocy zewnętrznej, w szczególno(cid:258)ci z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa oraz z Instrumentu Pomocy Przed- akcesyjnej, ustanowionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1085/20068. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀art.฀3฀i฀21.) (21) Wkład EFRR w taką współpracę wzdłu(cid:285) granic zewnętrznych Wspólnoty wspoma- ga skorygowanie podstawowych przejawów nierównowagi regionalnej we Wspólnocie, wzmacniając w ten sposób jej spójno(cid:258)ć gospodarczą i społeczną. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀art.฀3฀i฀21.) (22) Działalno(cid:258)ć funduszy oraz operacje, które pomagają one s(cid:287)nansować, powinny być spójne z innymi politykami Wspólnoty oraz przestrzegać prawodawstwa Wspólnoty. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀9.) (23) Działania Wspólnoty powinny uzupełniać działania państw członkowskich lub dą(cid:285)yć do ich wspierania. Partnerstwo powinno być wzmacniane poprzez ustalenia dotyczące udziału ró(cid:285)nego rodzaju partnerów, w szczególno(cid:258)ci władz regionalnych i lokalnych, z peł- nym poszanowaniem porządku instytucjonalnego państw członkowskich. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀art.฀9฀(komplementarność)฀i฀11฀(partnerstwo).) (24) Wieloletnie programowanie powinno być ukierunkowane na osiąganie celów funduszy poprzez zapewnienie dostępno(cid:258)ci niezbędnych zasobów (cid:287)nansowych oraz spójno(cid:258)ci i cią- gło(cid:258)ci wspólnych działań Wspólnoty i państw członkowskich. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀10.) (25) W związku z tym, (cid:285)e cele Konwergencja, Konkurencyjno(cid:258)ć regionalna i zatrudnienie oraz Europejska współpraca terytorialna nie mogą być osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, z powodu skali dysproporcji i ograniczonych zasobów (cid:287)nanso- wych państw członkowskich oraz regionów kwali(cid:287)kowalnych w ramach Celu Konwergen- cja, a mogą być one osiągnięte w lepszy sposób na poziomie Wspólnoty poprzez wieloletnie gwarancje (cid:287)nansowania przez Wspólnotę, co umo(cid:285)liwi koncentrację polityki spójno(cid:258)ci na jej priorytetach, Wspólnota mo(cid:285)e przyjmować działania, zgodnie z zasadą pomocniczo(cid:258)ci, okre- (cid:258)loną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalno(cid:258)ci okre(cid:258)loną w tym artykule niniej- sze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tych celów. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀art.฀12฀i฀13.) (26) Wła(cid:258)ciwe jest ustalenie mierzalnych celów dla państw członkowskich Unii Europej- skiej wchodzących w jej skład przed dniem 1 maja 2004 r., do których osiągnięcia mają 8฀ Zob.฀str.฀82฀niniejszego฀Dziennika฀Urzędowego. 4 Rozporządzenie฀Rady฀(WE)฀nr฀1083/2006฀z฀dnia฀11฀lipca฀2006฀r.฀... zmierzać poprzez wydatki w ramach celów Konwergencja i Konkurencyjno(cid:258)ć regionalna i zatrudnienie, mając na uwadze promowanie konkurencyjno(cid:258)ci i tworzenie nowych miejsc pracy. Niezbędne jest okre(cid:258)lenie odpowiednich metod słu(cid:285)ących pomiarowi i składaniu sprawozdań z realizacji tych celów. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀9,฀ust.฀3.) (27) Wła(cid:258)ciwe jest, aby interwencja funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno(cid:258)ci w więk- szym stopniu realizowała zasady pomocniczo(cid:258)ci i proporcjonalno(cid:258)ci. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀art.฀12฀i฀13.) (28) Zgodnie z art. 274 Traktatu, w kontek(cid:258)cie podziału zarządzania, powinny zostać okre- (cid:258)lone warunki umo(cid:285)liwiające Komisji wykonywanie jej obowiązków związanych z wykony- waniem bud(cid:285)etu ogólnego Unii Europejskiej oraz powinno zostać sprecyzowane zobowią- zanie do współpracy z państwami członkowskimi. Zastosowanie tych warunków powinno umo(cid:285)liwić Komisji upewnienie się, (cid:285)e państwa członkowskie korzystają z funduszy w spo- sób zgodny z prawem i prawidłowy oraz zgodnie z zasadą nale(cid:285)ytego zarządzania (cid:287)nansami w rozumieniu rozporządzenia (cid:287)nansowego. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀14.) (29) W celu zapewnienia rzeczywistego wpływu na gospodarkę wkład funduszy struktu- ralnych nie powinien zastępować wydatków publicznych państw członkowskich na pod- stawie przepisów niniejszego rozporządzenia. Wery(cid:287)kacja (cid:316) poprzez partnerstwo (cid:316) zasa- dy dodatkowo(cid:258)ci powinna koncentrować się na regionach objętych Celem Konwergencja ze względu na wielko(cid:258)ć przekazywanych im zasobów (cid:287)nansowych i mo(cid:285)e prowadzić do ko- rekty (cid:287)nansowej, je(cid:285)eli zasada dodatkowo(cid:258)ci nie jest przestrzegana. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀15.) (30) W kontek(cid:258)cie podejmowanych przez nią wysiłków na rzecz osiągnięcia spójno(cid:258)ci go- spodarczej i społecznej Wspólnota stawia jako swoje cele, na wszystkich etapach wdra- (cid:285)ania funduszy, zniesienie nierówno(cid:258)ci oraz wspieranie równo(cid:258)ci mę(cid:285)czyzn i kobiet zapisa- nych w art. 2 i 3 Traktatu, a tak(cid:285)e zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub (cid:258)wiatopogląd, niepełnosprawno(cid:258)ć, wiek lub orientację seksualną. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀16.) (31) Komisja powinna ustalić indykatywny podział roczny dostępnych (cid:258)rodków (cid:287)nanso- wych z zastosowaniem obiektywnej i przejrzystej metody, uwzględniając wniosek Komisji, konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. oraz Porozumie- nie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny bud(cid:285)etowej i nale(cid:285)ytego zarządzania (cid:287)nansami9, mając na uwadze osiągnięcie znacznej koncentracji w regionach opó(cid:283)nionych w rozwoju, w tym w regionach otrzymujących wsparcie przej(cid:258)ciowe z powodu efektu statystycznego. (Zob.฀komentarz฀do฀art.฀18.) (32) Koncentracja (cid:287)nansowa na Celu Konwergencja powinna zostać zwiększona z powo- du większych dysproporcji występujących w ramach rozszerzonej Unii Europejskiej; tak(cid:285)e podejmowanie wysiłku na rzecz Celu Konkurencyjno(cid:258)ć regionalna i zatrudnienie dla zwięk- 9฀ Dz.U.฀C฀139฀z฀14฀czerwca฀2006฀r.,฀str.฀1. 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: