Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00755 012591 16920299 na godz. na dobę w sumie
Fundusze unijne. Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet na lata 2014-2020 - książka
Fundusze unijne. Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet na lata 2014-2020 - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9505-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Za Twoją firmą stanie mocny gwarant

Jednym z głównych celów istnienia Unii Europejskiej jest wspieranie w szczególny sposób wewnętrznej gospodarki wspólnoty. Cel ten realizuje się między innymi poprzez dystrybucję środków pieniężnych wśród europejskich przedsiębiorstw, które ich potrzebują. Nasze rodzime firmy, także te z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, sporo zyskały dzięki dotacjom z poprzedniego unijnego budżetu na lata 2007 – 2013. W latach 2014 – 2020 budżet ten ma przede wszystkim wspierać innowacje i konkurencyjność gospodarki. Pula przeznaczona dla wspólnotowego sektora MSP to 3,2 mld euro. Spory tort. Jak uszczknąć z niego coś dla siebie?

Dużym problemem małych firm, nie tylko w Polsce, jest ograniczony dostęp do finansowania. Dlatego też powstał specjalny unijny program na rzecz konkurencyjności MSP, w skrócie COSME, który ma ułatwić przedsiębiorcom dostęp do pieniędzy. Unia pełni rolę gwaranta dla pożyczek udzielanych firmom. W praktyce oznacza to, że reguły świadczenia wsparcia dla firm się zmieniły i trzeba uzupełnić wiedzę. Dzięki książce Rafała Kasprzaka dowiesz się, jakie masz możliwości, i poznasz zasady, na jakich udzielane jest wsparcie. Odkryjesz też sposoby na skuteczne jego otrzymanie oraz — co bardzo ważne — bezbolesne rozliczanie.
 

Dr hab. Rafał Kasprzak — pracownik naukowy Instytutu Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, autor projektów badawczych oraz gospodarczych poświęconych zagadnieniu innowacyjności i efektywnemu stymulowaniu współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Jego doświadczenia zawodowe są związane z doradztwem biznesowym dla innowacyjnych organizacji oraz z zarządzaniem projektami innowacyjnymi i pozyskiwaniem środków publicznych. Naukowo pasjonuje się problematyką przemysłów kreatywnych (cultural and creative industries), ich związkiem z innowacyjnością oraz pomiarem oddziaływania kultury na gospodarkę regionu. Twórca narzędzi wspomagających funkcjonowanie sfery kultury i przemysłów kreatywnych dostępnych na portalu www.ekonomiawkulturze.pl. Absolwent studiów Master of Business Administration w École Supérieure de Commerce de Rennes (Francja).
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Wydawnictwo HELION nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za ewentualneszkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Barbara Gancarz-Wójcicka Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie?fu1420 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-9505-8 Copyright © Helion 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI Wst(cid:266)p Rozdzia(cid:225) 1. (cid:285)cie(cid:298)ki rozwoju przy wykorzystaniu funduszy europejskich Zak(cid:239)adanie nowego przedsi(cid:218)biorstwa Tworzenie i wdra(cid:285)anie innowacji Inwestycje w (cid:258)rodki trwa(cid:239)e i warto(cid:258)ci niematerialne i prawne Ekspansja mi(cid:218)dzynarodowa Poprawa efektywno(cid:258)ci ekologicznej Rozwój kapita(cid:239)u ludzkiego Rozdzia(cid:225) 2. Czy jest co(cid:286) poza dotacjami Wsparcie finansowe w ramach instrumentów zwrotnych Pomoc w ramach oferty instytucji wspieraj(cid:200)cych przedsi(cid:218)biorstwa Rozdzia(cid:225) 3. Wsparcie publiczne, czyli jak sobie poradzi(cid:252) z pomoc(cid:261) publiczn(cid:261) Wprowadzenie do problematyki pomocy publicznej Jak zidentyfikowa(cid:202) pomoc publiczn(cid:200) i jak sobie z ni(cid:200) poradzi(cid:202) 5 9 9 14 31 35 38 41 45 45 58 69 69 75 Poleć książkęKup książkę 4 | F U N D U S Z E U N I J N E Rozdzia(cid:225) 4. Jak efektywnie pozyska(cid:252) wsparcie publiczne Dokumenty do przeczytania O czym warto pami(cid:218)ta(cid:202) na pocz(cid:200)tku Jak przygotowa(cid:202) projekt i wniosek o jego dofinansowanie Jak wygl(cid:200)da procedura aplikowania Rozdzia(cid:225) 5. Jak bezproblemowo rozliczy(cid:252) wsparcie publiczne Problematyka kwalifikowalno(cid:258)ci Biurokracja projektowa 89 89 102 115 133 137 137 158 Poleć książkęKup książkę Rozdzia(cid:239) 3. WSPARCIE PUBLICZNE, CZYLI JAK SOBIE PORADZI(cid:109) Z POMOC(cid:107) PUBLICZN(cid:107) WSPARCIE PUBLICZNE WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI POMOCY PUBLICZNEJ Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) wsparcia skierowanego do przedsi(cid:218)biorstw finansowa- nego nie tylko z pieni(cid:218)dzy europejskich, ale tak(cid:285)e ze (cid:258)rodków bu- d(cid:285)etu pa(cid:241)stwa jest obj(cid:218)ta regu(cid:239)ami pomocy publicznej. Dla benefi- cjenta, czyli przedsi(cid:218)biorstwa ubiegaj(cid:200)cego si(cid:218) o otrzymanie dotacji lub korzystaj(cid:200)cego z jakiejkolwiek formy wsparcia, istotne jest zrozumienie, (cid:285)e regulacje zwi(cid:200)zane z pomoc(cid:200) publiczn(cid:200) przek(cid:239)a- daj(cid:200) si(cid:218) na: (cid:120) wielko(cid:258)(cid:202) otrzymywanej dotacji w stosunku do wielko(cid:258)ci kosztów kwalifikowanych projektu; (cid:120) zobowi(cid:200)zanie beneficjenta do informowania o ju(cid:285) otrzymanej pomocy publicznej; (cid:120) konieczno(cid:258)(cid:202) archiwizowania dokumentów zwi(cid:200)zanych z udzie- lon(cid:200) beneficjentowi pomoc(cid:200) publiczn(cid:200). Warto zauwa(cid:285)y(cid:202), (cid:285)e z(cid:239)amanie tych zasad mo(cid:285)e mie(cid:202) bardzo nie- przyjemne konsekwencje dla przedsi(cid:218)biorstwa. Jednak(cid:285)e zanim zostanie omówiona problematyka pomocy publicznej, kilka s(cid:239)ów uzasadniaj(cid:200)cych konieczno(cid:258)(cid:202) jej wprowadzenia na obszarze UE. Poleć książkęKup książkę 7 0 | FUNDUSZE UNIJNE Przyk(cid:239)adowo: jednostka samorz(cid:200)du terytorialnego organizuje kil- kuletni kurs szkoleniowo-doradczy z zakresu nawi(cid:200)zywania wspó(cid:239)- pracy z przedsi(cid:218)biorstwami z Azji finansowany przez Europejski Fundusz Spo(cid:239)eczny, skierowany do przedsi(cid:218)biorstw turystycznych zlokalizowanych na terenie powiatu. Kurs b(cid:218)dzie obejmowa(cid:239) wszystkie niezb(cid:218)dne i kluczowe dla tych podmiotów informacje, a j(cid:218)zykiem wyk(cid:239)adowym b(cid:218)dzie angielski. Z racji wymogów ustawy o prawie zamówie(cid:241) publicznych wybór wykonawcy zostanie prze- prowadzony w procedurze przetargu nieograniczonego, w którym kryterium wyboru b(cid:218)dzie wy(cid:239)(cid:200)cznie cena. Na szcz(cid:218)(cid:258)cie sprawni pracownicy dzia(cid:239)u zamówie(cid:241) publicznych w sposób bardzo precyzyjny i zgodny z prawem opisali wymogi, jakie musi spe(cid:239)nia(cid:202) potencjalny wykonawca zamówienia. Rynek szkole(cid:241) jest trudny i konkurencyjny, wi(cid:218)c tego typu oferta to bar- dzo atrakcyjny k(cid:200)sek dla licznych przedsi(cid:218)biorstw szkoleniowych z Polski, ale tak(cid:285)e z innych krajów Europy. Ofert(cid:218) sk(cid:239)adaj(cid:200) zatem: Rafa(cid:239) z Polski, Vojciech z Czech i Jonas z Niemiec. Czy przedsi(cid:218)biorcy z Czech i Niemiec mog(cid:200) z(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) ofert(cid:218)? Oczywi(cid:258)cie, poniewa(cid:285) jednym z osi(cid:200)gni(cid:218)(cid:202) integracji gospo- darczej na obszarze Europy jest swobodny przep(cid:239)yw osób, kapita(cid:239)u, towarów i us(cid:239)ug1. Ka(cid:285)da z ofert spe(cid:239)nia wymogi zamawiaj(cid:200)cego, zatem ostateczne rozstrzygni(cid:218)cie b(cid:218)dzie opiera(cid:239)o si(cid:218) na porówna- niu ceny za us(cid:239)ug(cid:218) oferowan(cid:200) przez ka(cid:285)dego z przedsi(cid:218)biorców. Jednak rz(cid:200)d Republiki Czeskiej w ramach wspierania w(cid:239)asnych 1 Oczywi(cid:286)cie nie do ko(cid:276)ca — zdarzaj(cid:261) si(cid:266) sytuacje, w których poszcze- gólne pa(cid:276)stwa cz(cid:225)onkowskie UE próbuj(cid:261) ogranicza(cid:252) te swobody. Poniewa(cid:298) ta cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) opracowania jest po(cid:286)wi(cid:266)cona wprowadzeniu do problematyki pomocy publicznej, autor nie b(cid:266)dzie zg(cid:225)(cid:266)bia(cid:225) proble- matyki swobodnego przep(cid:225)ywu us(cid:225)ug czy towarów. Poleć książkęKup książkę WSPARCIE PUBLICZNE | 7 1 firm doradczo-szkoleniowych proponuje specjalne dotacje na za- trudnienie wyk(cid:239)adowców i dojazd do dowolnego miejsca na ob- szarze UE. Oferta podmiotu z Republiki Czeskiej dzi(cid:218)ki takiemu wsparciu — bo przecie(cid:285) dotacja obni(cid:285)y koszt (cid:258)wiadczenia us(cid:239)ugi — jest zdecydowanie najkorzystniejsza i ma szanse zosta(cid:202) wybrana przez zamawiaj(cid:200)cego. Warto zauwa(cid:285)y(cid:202), (cid:285)e wsparcie, które otrzyma(cid:239)o czeskie przedsi(cid:218)bior- stwo, wp(cid:239)yn(cid:218)(cid:239)o na zaburzenie konkurencji w tym konkretnym przypadku. Wsparcie przedsi(cid:218)biorstw ze (cid:258)rodków publicznych jest konsekwentnie realizowane przez ka(cid:285)de z pa(cid:241)stw cz(cid:239)onkowskich na obszarze UE. W 2013 r. kwota pomocy przekazanej przedsi(cid:218)- biorstwom zlokalizowanym na obszarze Polski wynios(cid:239)a 20 618,6 mln z(cid:239)otych, z czego 4047,0 mln stanowi(cid:239)a pomoc udzielona w za- kresie drogowego transportu towarów2. Oczywi(cid:258)cie nie ca(cid:239)a pomoc by(cid:239)a przekazywana w formie dotacji — dodatkowymi formami wspierania przedsi(cid:218)biorstw by(cid:239)y m.in.: ulgi podatkowe (np.: zwol- nienie, odliczenie, zaniechanie poboru podatków, op(cid:239)at, umorzenie zaleg(cid:239)o(cid:258)ci podatkowej, umorzenie odsetek od zaleg(cid:239)o(cid:258)ci podatko- wej), subsydia kapita(cid:239)owo-inwestycyjne (np.: wniesienie kapita(cid:239)u do spó(cid:239)ki, konwersja wierzytelno(cid:258)ci na akcje lub udzia(cid:239)y), mi(cid:218)kkie kredytowanie (np. preferencyjne po(cid:285)yczki lub kredyty, umorzenie lub odroczenie rat p(cid:239)atno(cid:258)ci), udzielanie por(cid:218)cze(cid:241) i gwarancji. Ka(cid:285)da z tych form wsparcia przyczynia si(cid:218) do zmiany sytuacji podmiotów konkuruj(cid:200)cych pomi(cid:218)dzy sob(cid:200) na rynku wewn(cid:218)trznym UE i mo(cid:285)e doprowadzi(cid:202) do likwidacji tych przedsi(cid:218)biorstw, których nie zdecydowa(cid:239)y si(cid:218) wspiera(cid:202) w(cid:239)adze publiczne. Aby zatem za- 2 Za: Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsi(cid:266)biorcom w 2013 roku, Urz(cid:261)d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2014, s. 72. Poleć książkęKup książkę 7 2 | FUNDUSZE UNIJNE chowa(cid:202) mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) konkurowania podmiotów pochodz(cid:200)cych z ró(cid:285)- nych krajów UE oraz nadzorowa(cid:202) wsparcie udzielane przedsi(cid:218)bior- stwom przez pa(cid:241)stwa cz(cid:239)onkowskie, Komisja Europejska (KE) stworzy(cid:239)a mechanizm pomocy publicznej i ustali(cid:239)a kilka podsta- wowych zasad zwi(cid:200)zanych z jej stosowaniem. Artyku(cid:239) 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stwierdza, (cid:285)e wszelka pomoc przyznawana przez pa(cid:241)stwo cz(cid:239)on- kowskie lub przy u(cid:285)yciu zasobów pa(cid:241)stwowych w jakiejkolwiek formie, która zak(cid:239)óca konkurencj(cid:218) lub grozi takim zak(cid:239)óceniem poprzez sprzyjanie niektórym przedsi(cid:218)biorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewn(cid:218)trznym w za- kresie, w jakim wp(cid:239)ywa na wymian(cid:218) handlow(cid:200) mi(cid:218)dzy pa(cid:241)stwami cz(cid:239)onkowskimi. W (cid:258)wietle zapisów traktatu i orzecznictwa w tym zakresie o wyst(cid:200)pieniu pomocy publicznej przes(cid:200)dza (cid:239)(cid:200)czne spe(cid:239)- nienie nast(cid:218)puj(cid:200)cych przes(cid:239)anek: (cid:120) wsparcie jest adresowane do przedsi(cid:218)biorcy; (cid:120) wsparcie pochodzi od pa(cid:241)stwa lub ze (cid:258)rodków pa(cid:241)stwowych; (cid:120) wsparcie przynosi korzy(cid:258)(cid:202) ekonomiczn(cid:200) przedsi(cid:218)biorcy; (cid:120) wsparcie ma charakter selektywny; (cid:120) w wyniku udzielenia wsparcia nast(cid:218)puje faktyczne lub poten- cjalne zak(cid:239)ócenie lub gro(cid:283)ba zak(cid:239)ócenia konkurencji; (cid:120) wsparcie wp(cid:239)ywa na wymian(cid:218) handlow(cid:200) na rynku unijnym3. Ka(cid:285)de wsparcie spe(cid:239)niaj(cid:200)ce powy(cid:285)sze przes(cid:239)anki jest zabronione, a je(cid:285)eli pa(cid:241)stwo cz(cid:239)onkowskie go udzieli, zostanie zmuszone przez KE do jego zwrotu. 3 Wi(cid:266)cej o spe(cid:225)nianiu warunków zaistnienia pomocy publicznej i ich interpretacji mo(cid:298)na przeczyta(cid:252) m.in. w: K. Ga(cid:225)(cid:261)zka, Pomoc publiczna dla przedsi(cid:266)biorców, Urz(cid:261)d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2012, s. 19 i dalsze. Poleć książkęKup książkę WSPARCIE PUBLICZNE | 7 3 Jednak(cid:285)e w niektórych przypadkach zasadne jest dopuszczenie pewnych form interwencji pa(cid:241)stwowej. Mog(cid:200) by(cid:202) nimi np. zabu- rzenia funkcjonowania rynku lub ch(cid:218)(cid:202) realizowania okre(cid:258)lonej poli- tyki gospodarczej przez w(cid:239)adze pa(cid:241)stwowe lub samorz(cid:200)d terytorial- ny4. Komisja Europejska zdaj(cid:200)c sobie spraw(cid:218), (cid:285)e dbanie o rozwój gospodarczy Wspólnoty mo(cid:285)e wymaga(cid:202) prowadzenia aktywnej po- lityki gospodarczej, zdecydowa(cid:239)a si(cid:218) na wprowadzenie okre(cid:258)lonych warunków, przy których poszczególne pa(cid:241)stwa cz(cid:239)onkowskie b(cid:218)d(cid:200) mog(cid:239)y wspiera(cid:202) podmioty gospodarcze. S(cid:200) one zawarte w ust. 2 i 3 art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, gdzie podaje si(cid:218) kilka rodzajów pomocy oraz dzia(cid:239)a(cid:241), których realizacja nie wp(cid:239)ywa, zdaniem KE, na zaburzenie konkurencji na wspólnym rynku. Ponadto KE umo(cid:285)liwi(cid:239)a pa(cid:241)stwom cz(cid:239)onkowskim inicjo- wanie nowych programów pomocy publicznej. Tworz(cid:200)c rozwi(cid:200)zania umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ce wdra(cid:285)anie programów po- mocy publicznej, KE rozdzieli(cid:239)a mechanizmy jej przyznawania na pomoc udzielan(cid:200) w ramach programów pomocowych oraz pomoc indywidualn(cid:200) na rzecz przedsi(cid:218)biorstw, zastrzegaj(cid:200)c sobie jednak(cid:285)e prawo do wyra(cid:285)ania zgody na udzielanie pomocy indywidualnej oraz do jej kontrolowania w poszczególnych pa(cid:241)stwach cz(cid:239)onkow- skich. Aby usprawni(cid:202) proces akceptowania form pomocy publicz- nej, komisja opracowa(cid:239)a kilka mechanizmów upraszczaj(cid:200)cych pro- cedury uzyskania zgody przez pa(cid:241)stwa cz(cid:239)onkowskie. 4 Problem obecno(cid:286)ci pa(cid:276)stwa w gospodarce jest jednym z wa(cid:298)niejszych zagadnie(cid:276) ekonomii i posiada bogat(cid:261) literatur(cid:266) przedmiotu po(cid:286)wi(cid:266)- con(cid:261) zarówno uzasadnianiu konieczno(cid:286)ci interwencji pa(cid:276)stwowych, jak i ich negowaniu. Poleć książkęKup książkę 7 4 | FUNDUSZE UNIJNE Pierwszym z nich jest pomoc publiczna udzielana w ramach tzw. wy(cid:239)(cid:200)cze(cid:241) grupowych (zwanych tak(cid:285)e blokowymi)5, w których uznano, (cid:285)e pewne kategorie pomocy s(cid:200) zgodne ze wspólnym rynkiem i nie wymagaj(cid:200) czasoch(cid:239)onnej procedury uzyskania zgody. Nale(cid:285)(cid:200) do nich nast(cid:218)puj(cid:200)ce kategorie: (cid:120) pomoc regionalna; (cid:120) pomoc dla ma(cid:239)ych i (cid:258)rednich przedsi(cid:218)biorstw (M(cid:165)P); (cid:120) pomoc na dost(cid:218)p M(cid:165)P do finansowania; (cid:120) pomoc na dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) badawcz(cid:200), rozwojow(cid:200) i innowacyjn(cid:200); (cid:120) pomoc szkoleniowa; (cid:120) pomoc przeznaczona dla pracowników znajduj(cid:200)cych si(cid:218) w szcze- gólnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepe(cid:239)no- sprawnych; (cid:120) pomoc na ochron(cid:218) (cid:258)rodowiska; (cid:120) pomoc maj(cid:200)ca na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi kl(cid:218)skami (cid:285)ywio(cid:239)owymi; (cid:120) pomoc o charakterze spo(cid:239)ecznym w zakresie transportu na rzecz mieszka(cid:241)ców regionów oddalonych; (cid:120) pomoc na infrastruktur(cid:218) szerokopasmow(cid:200); (cid:120) pomoc na kultur(cid:218) i zachowanie dziedzictwa kulturowego; (cid:120) pomoc na infrastruktur(cid:218) sportow(cid:200) i wielofunkcyjn(cid:200) infrastruk- tur(cid:218) rekreacyjn(cid:200); (cid:120) pomoc na infrastruktur(cid:218) lokaln(cid:200). 5 Szczegó(cid:225)owo reguluje to Rozporz(cid:261)dzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznaj(cid:261)ce niektóre rodzaje pomocy za zgod- ne z rynkiem wewn(cid:266)trznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Poleć książkęKup książkę WSPARCIE PUBLICZNE | 7 5 Drugim jest tzw. pomoc de minimis6 — ca(cid:239)kowita kwota pomocy przyznanej przez pa(cid:241)stwo cz(cid:239)onkowskie jednemu przedsi(cid:218)biorstwu nie mo(cid:285)e przekroczy(cid:202) 200 000 euro w okresie trzech lat podatko- wych. Je(cid:285)eli natomiast przedsi(cid:218)biorstwo prowadzi dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) za- robkow(cid:200) w zakresie drogowego transportu towarów, kwota pomocy nie mo(cid:285)e przekroczy(cid:202) 100 000 euro w okresie trzech lat podatkowych i nie mo(cid:285)e zosta(cid:202) wykorzystana na nabycie pojazdów przeznaczo- nych do transportu drogowego towarów. Zagadnienie pomocy publicznej jest rozbudowane i wieloaspektowe. W zale(cid:285)no(cid:258)ci od obszaru zainteresowa(cid:241) wymaga ono zapoznania si(cid:218) z licznymi aktami prawnymi reguluj(cid:200)cymi zasady jego przy- znawania. Kluczowym zagadnieniem, z jakim zetknie si(cid:218) przedsi(cid:218)- biorca poszukuj(cid:200)cy wsparcia w ramach oferty (cid:258)rodków publicznych, jest jednak(cid:285)e umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) zidentyfikowania obecno(cid:258)ci pomocy pu- blicznej w konkretnej, skierowanej do niego ofercie. JAK ZIDENTYFIKOWA(cid:109) POMOC PUBLICZN(cid:107) I JAK SOBIE Z NI(cid:107) PORADZI(cid:109) W poprzednim podrozdziale wspomniano, (cid:285)e w(cid:239)a(cid:258)ciwie ka(cid:285)de wsparcie oferowane przedsi(cid:218)biorcy, a finansowane ze (cid:258)rodków pu- blicznych mo(cid:285)e mie(cid:202) charakter pomocy publicznej. Warto pami(cid:218)- ta(cid:202), (cid:285)e wsparcie to mo(cid:285)e mie(cid:202) ró(cid:285)norodne formy. S(cid:200) to oczywi(cid:258)cie dotacje udzielane na dowolny cel (ale zgodny z zakresem programu pomocowego), jednak formami pomocy publicznej mog(cid:200) by(cid:202) tak(cid:285)e: 6 Szczegó(cid:225)owo reguluje to Rozporz(cid:261)dzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Trak- tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Poleć książkęKup książkę 7 6 | FUNDUSZE UNIJNE zwolnienie ze zobowi(cid:200)za(cid:241) podatkowych lub z innych p(cid:239)atno(cid:258)ci na rzecz pa(cid:241)stwa lub samorz(cid:200)du terytorialnego (gminy), zwolnienie z op(cid:239)aty czynszu i kosztów wynajmu (lub obni(cid:285)enie tych op(cid:239)at), bezp(cid:239)atne uczestnictwo w wystawach, targach czy imprezach bran- (cid:285)owych, szkolenia skierowane do pracowników przedsi(cid:218)biorstwa, preferencyjna po(cid:285)yczka czy jednorazowa amortyzacja. Klasyfikacj(cid:218) form pomocy publicznej przedstawiono w tabeli 3.1. Tabela 3.1. Klasyfikacja form pomocy publicznej Typy pomocy Charakter pomocy Forma pomocy Dotacje i ulgi podatkowe Czynny Bierny dotacje dop(cid:239)aty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpo(cid:258)rednio dla przedsi(cid:218)biorców) inne wydatki zwi(cid:200)zane z funkcjonowaniem jednostek bud(cid:285)etowych lub realizacj(cid:200) ich zada(cid:241) statutowych refundacje rekompensaty zwolnienie z podatku odliczenie od podatku obni(cid:285)ka lub zmniejszenie, powoduj(cid:200)ce obni(cid:285)enie podstawy opodatkowania lub wysoko(cid:258)ci podatku obni(cid:285)enie wysoko(cid:258)ci op(cid:239)aty zwolnienie z op(cid:239)aty zaniechanie poboru podatku zaniechanie poboru op(cid:239)aty Poleć książkęKup książkę WSPARCIE PUBLICZNE | 7 7 Tabela 3.1. Klasyfikacja form pomocy publicznej — ci(cid:200)g dalszy Typy pomocy Charakter pomocy Forma pomocy umorzenie zaleg(cid:239)o(cid:258)ci podatkowej wraz z odsetkami umorzenie odsetek od zaleg(cid:239)o(cid:258)ci podatkowej umorzenie op(cid:239)aty i odsetek za zw(cid:239)ok(cid:218) z tytu(cid:239)u op(cid:239)aty (sk(cid:239)adki, wp(cid:239)aty) umorzenie kar oddanie do wykorzystania mienia b(cid:218)d(cid:200)cego w(cid:239)asno(cid:258)ci(cid:200) Skarbu Pa(cid:241)stwa lub jednostek samorz(cid:200)du terytorialnego i ich zwi(cid:200)zków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku zbycie mienia b(cid:218)d(cid:200)cego w(cid:239)asno(cid:258)ci(cid:200) Skarbu Pa(cid:241)stwa lub jednostek samorz(cid:200)du terytorialnego i ich zwi(cid:200)zków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku umorzenie kosztów egzekucyjnych jednorazowa amortyzacja wniesienie kapita(cid:239)u do spó(cid:239)ki konwersja wierzytelno(cid:258)ci na akcje lub udzia(cid:239)y po(cid:285)yczki, kredyty preferencyjne dop(cid:239)aty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków) po(cid:285)yczki warunkowo umorzone Dotacje i ulgi podatkowe Bierny — ci(cid:200)g dalszy Czynny Subsydia kapita(cid:239)owo- -inwestycyjne Bierny Tak zwane mi(cid:218)kkie kredytowanie Czynny Poleć książkęKup książkę 7 8 | FUNDUSZE UNIJNE Tabela 3.1. Klasyfikacja form pomocy publicznej — ci(cid:200)g dalszy Typy pomocy Charakter pomocy Forma pomocy Tak zwane mi(cid:218)kkie kredytowanie Bierny odroczenie lub roz(cid:239)o(cid:285)enie na raty p(cid:239)atno(cid:258)ci podatku lub zaleg(cid:239)o(cid:258)ci podatkowej wraz z odsetkami za zw(cid:239)ok(cid:218) odroczenie lub roz(cid:239)o(cid:285)enie na raty p(cid:239)atno(cid:258)ci op(cid:239)aty (sk(cid:239)adki, wp(cid:239)aty), zaleg(cid:239)ej op(cid:239)aty (sk(cid:239)adki, wp(cid:239)aty) lub zaleg(cid:239)ej op(cid:239)aty (sk(cid:239)adki, wp(cid:239)aty) wraz z odsetkami odroczenie lub roz(cid:239)o(cid:285)enie na raty p(cid:239)atno(cid:258)ci kary odroczenie lub roz(cid:239)o(cid:285)enie na raty kosztów egzekucyjnych odroczenie lub roz(cid:239)o(cid:285)enie na raty odsetek odroczenie lub roz(cid:239)o(cid:285)enie na raty kosztów s(cid:200)dowych Inne Czynny por(cid:218)czenia i gwarancje (cid:189)ród(cid:239)o: Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsi(cid:218)biorcom w 2013 roku, dz.cyt., s. 10. Poza wielorako(cid:258)ci(cid:200) form pomocy jej potencjalni beneficjenci musz(cid:200) pami(cid:218)ta(cid:202) jeszcze o dwóch wa(cid:285)nych aspektach. Po pierwsze, udzielanie pomocy publicznej nie jest zarezerwowane tylko dla instytucji publicznych. Pomocy publicznej mog(cid:200) udziela(cid:202) zarówno instytucje publiczne, jak i podmioty prywatne. Zatem wsparcie kwalifikuj(cid:200)ce si(cid:218) jako pomoc publiczna mo(cid:285)e by(cid:202) m.in. udzielane przez: (cid:120) agencje rz(cid:200)dowe, np. Polsk(cid:200) Agencj(cid:218) Rozwoju Przedsi(cid:218)biorczo- (cid:258)ci (PARP) w ramach dotacji dla przedsi(cid:218)biorstw w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014 – 2020; Poleć książkęKup książkę WSPARCIE PUBLICZNE | 7 9 (cid:120) jednostki samorz(cid:200)du terytorialnego, np. dotacje udzielane przez powiatowe urz(cid:218)dy pracy w ramach regionalnych programów operacyjnych; (cid:120) organizacje pozarz(cid:200)dowe, np. dotacje dla osób zak(cid:239)adaj(cid:200)cych przedsi(cid:218)biorstwo udzielane przez fundacje, a finansowane w ramach regionalnych programów operacyjnych; (cid:120) uczelnie publiczne oraz prywatne, np. szkolenia dla pracowników ma(cid:239)ych i (cid:258)rednich przedsi(cid:218)biorstw finansowane w ramach re- gionalnych programów operacyjnych; (cid:120) prywatne przedsi(cid:218)biorstwa, np. doradztwo gospodarcze dla przed- si(cid:218)biorstwa w zakresie pozyskania inwestora kapita(cid:239)owego udzie- lane w ramach regionalnych programów operacyjnych; (cid:120) samorz(cid:200)d gospodarczy, np. finansowanie w ramach regionalnych programów operacyjnych. Potencjalny beneficjent pomocy musi pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e wiele organi- zacji mo(cid:285)e by(cid:202) po(cid:258)rednikiem w udzielaniu ró(cid:285)nych form pomocy publicznej. Po drugie, ka(cid:285)da z wymienionych w tabeli 3.1 form pomocy pu- blicznej mo(cid:285)e by(cid:202) udost(cid:218)pniana w ramach: pomocy de minimis, po- mocy udzielanej w ramach wy(cid:239)(cid:200)cze(cid:241) blokowych, pomocy regionalnej lub innych mechanizmów dopuszczonych przez KE. Przyk(cid:239)adowo: (cid:120) dotacje mog(cid:200) zosta(cid:202) udzielone w ramach: pomocy de minimis, pomocy regionalnej, pomocy na dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) badawcz(cid:200), rozwo- jow(cid:200) i innowacyjn(cid:200); (cid:120) szkolenia dla pracowników mog(cid:200) zosta(cid:202) udzielone w ramach: pomocy szkoleniowej, pomocy na restrukturyzacj(cid:218), pomocy przeznaczonej dla pracowników znajduj(cid:200)cych si(cid:218) w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepe(cid:239)nosprawnych; Poleć książkęKup książkę 8 0 | FUNDUSZE UNIJNE (cid:120) doradztwo gospodarcze mo(cid:285)e by(cid:202) udzielone w ramach: pomo- cy regionalnej, pomocy de minimis; (cid:120) finansowanie uczestnictwa w misjach gospodarczych lub zagra- nicznych targach bran(cid:285)owych mo(cid:285)e by(cid:202) udzielone w ramach: pomocy regionalnej, pomocy de minimis. Potencjalny beneficjent pomocy musi pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e ka(cid:285)da z katego- rii pomocy publicznej dopuszcza wiele ró(cid:285)nych form jej udzielania. Powy(cid:285)sze aspekty z pewno(cid:258)ci(cid:200) utrudniaj(cid:200) przedsi(cid:218)biorcy zrozu- mienie specyfiki pomocy publicznej oraz efektywne poruszanie si(cid:218) w dokumentacji reguluj(cid:200)cej udzielanie pomocy publicznej i ra- portowanie o niej. Mechanizm zarz(cid:200)dzania pomoc(cid:200) publiczn(cid:200) w kontek(cid:258)cie apliko- wania o pomoc w ramach programów operacyjnych 2014 – 2020 wyja(cid:258)niono na rysunku 3.1. (cid:189)ród(cid:239)o: opracowanie w(cid:239)asne. Rysunek 3.1. Zarz(cid:200)dzanie pomoc(cid:200) publiczn(cid:200) w aplikowaniu o fundusze europejskie Poleć książkęKup książkę WSPARCIE PUBLICZNE | 8 1 Pierwszym etapem jest uzyskanie wi(cid:200)(cid:285)(cid:200)cej odpowiedzi na pytanie, czy w danej formie wsparcia pojawia si(cid:218) pomoc publiczna. Jak wspomniano, wsparcie publiczne to ka(cid:285)de u(cid:285)ycie zasobów pa(cid:241)stwowych w jakiejkolwiek formie. Ze wzgl(cid:218)du na szeroki zakres form wsparcia mo(cid:285)e mie(cid:202) ono ró(cid:285)norodny charakter. Wsparcie mo(cid:285)e by(cid:202) zarówno bezpo(cid:258)rednie (np. dotacja na zakup sprz(cid:218)tu, wyjazd na targi), jak i po(cid:258)rednie (np.: sfinansowanie stypendium dla osoby odbywaj(cid:200)cej sta(cid:285), ni(cid:285)sze stawki wynajmu pomieszcze(cid:241) w inkubatorze przedsi(cid:218)biorczo(cid:258)ci, zwolnienie podatkowe). Poten- cjalni beneficjenci pomocy musz(cid:200) tak(cid:285)e pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e zasoby pa(cid:241)- stwowe mog(cid:200) by(cid:202) im przekazywane poprzez ró(cid:285)norodne organizacje. Pomoc ta mo(cid:285)e by(cid:202) przyznawana zarówno przez instytucje publiczne (np. powiatowy urz(cid:200)d pracy), jak i prywatne, które dysponuj(cid:200) (cid:258)rod- kami publicznymi (np. przedsi(cid:218)biorstwa doradczo-szkoleniowe). Kluczowe pozostaje zatem pytanie, w jaki sposób nale(cid:285)y poszu- kiwa(cid:202) informacji na temat obecno(cid:258)ci pomocy publicznej. Przede wszystkim wsparcie musi by(cid:202) skierowane do przedsi(cid:218)biorstwa, czyli to przedsi(cid:218)biorstwo jest jej beneficjentem. O ile ten aspekt jest zwykle intuicyjnie rozumiany w przypadku dotacji, o tyle cz(cid:218)sto nie dostrzega si(cid:218) obecno(cid:258)ci pomocy publicznej w innych mechanizmach wsparcia. Przyk(cid:239)adowo: szkolenia skierowane do pracowników przedsi(cid:218)biorstwa mog(cid:200) by(cid:202) obj(cid:218)te regu(cid:239)ami pomocy publicznej, czyli skutkowa(cid:202) transferem zasobów (dost(cid:218)p do wiedzy po cenach ni(cid:285)szych ni(cid:285) rynkowe). Innym przyk(cid:239)adem mo(cid:285)e by(cid:202) uczestnictwo jako wystawca w imprezach gospodarczych (targi, festyny), orga- nizowanych przez samorz(cid:200)d terytorialny, które tak(cid:285)e mog(cid:200) skut- kowa(cid:202) transferem zasobów (w tym przypadku mo(cid:285)e to by(cid:202) bezp(cid:239)at- ne uczestnictwo w targach). Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fundusze unijne. Szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Budżet na lata 2014-2020
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: