Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00646 010798 16949459 na godz. na dobę w sumie
Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich - ebook/pdf
Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Placet Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7488-001-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Starałam się maksymalnie prosto umożliwić wszystkim przyswojenie nowych zasad i funduszy – tu szczególnie funduszy dla wsi i obszarów wiejskich – nowych programów operacyjnych oraz wskazać sposoby poszukiwania dofinansowania dla projektów, a także “oswoić” wszystkich z “nowomową” eurobiurokratów. Sprawdziłam niejednokrotnie na osobach, które szkoliłam, jak rozumieją, np. “równość szans”? Otóż ile osób było na szkoleniu – tyle było definicji. A w rozumieniu UE to równość szans kobiet i mężczyzn w dostępie do pracy, wykształcenia, zarobków, polityki. Wyjaśniam to bardzo szczegółowo w rozdziale dotyczącym polityk horyzontalnych.
Ci, którzy czytali moje poprzednie książki trafią tu zapewne na powtórzenia. Jest to zabieg konieczny, ponieważ poradniki pisane są dla beneficjentów różnych sektorów, a nie wiem, czy i kto będzie chciał przeczytać wszystko co napisałam o funduszach.
Zapewne każdy sięgnie po tę książkę, która interesuje go najbardziej. W każdej kolejnej książce znajduje się coraz więcej aktualizacji, ponieważ proces programowania w Polsce jest jeszcze niedokończony (chociaż pierwsze wytyczne UE dotyczące nowego okresu finansowania ukazały się już w 2005 roku). Cóż, mamy tysiące “ważniejszych” spraw, niż programowanie wydatkowania wielkich pieniędzy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis tre(cid:9)ci Skróty ____________________________________________________6 Wst(cid:15)p _____________________________________________________7 Co to s(cid:18) fundusze unijne, a co europejskie, czyli jedna Europa, a fundusze ró(cid:21)ne______________________9 Fundusze dla wsi, czyli z czego mog(cid:24) skorzysta(cid:27) mieszka(cid:28)cy obszarów wiejskich _________________________31 Osie programu, czyli ile, na co i dla kogo___________________45 O warto(cid:9)ci wspólnego dzia!ania, czyli Leader 2007–2013 _______________________________ 113 Nauka chodzenia, czyli krok po kroku ___________________ 127 Regionalne Programy Operacyjne (RPO), czyli inne fundusze UE dla obszarów wiejskich _________ 143 Powtórka z rozrywki, czyli co ka(cid:21)dy mieszkaniec obszarów wiejskich wiedzie(cid:27) powinien o (rodkach pomocowych z UE__________________________ 159 Ryby, czyli rybacy po od)(cid:24)czeniu od rolnictwa ____________ 199 Dodatki ________________________________________________ 215 S!ownik ________________________________________ 219 Kategorie obszarów interwencji __________________ 238 Bibliografia _____________________________________________ 246 Indeks __________________________________________________ 248 Skróty: Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej Europejski Fundusz Inwestycyjny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EBI EFGR EFI EFOiGR EFRR EFRROW Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich EFS EOG IZ KE KPSOW MEN MF MG MI MKiDN MNiSW MON MPiPS MRiRW MRR: MS MSiT MSP MSWiA MSZ MB MBP MZ NMF NSS OOB PO PO IG PO IiB PO KL PO PT PO RPW PO EWT RPO SRK SRR SWW UE WPR Europejski Fundusz Spo!eczny Europejski Obszar Gospodarczy Instytucja Zarz6dzaj6ca Komisja Europejska Krajowy Plan Strategiczny dla Obszarów Wiejskich Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy;szego Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Pracy i Polityki Spo!ecznej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Sprawiedliwo=ci Ministerstwo Sportu i Turystyki Ministerstwo Skarbu Pa?stwa Ministerstwo Spraw WewnAtrznych i Administracji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ministerstwo Brodowiska ma!e i =rednie przedsiAbiorstwa Ministerstwo Zdrowia Norweski Mechanizm Finansowy Narodowa Strategia Spójno=ci Ocena Oddzia!ywania na Brodowisko Program Operacyjny Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Brodowisko Program Operacyjny Kapita! Ludzki Program Operacyjny Pomoc Techniczna Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Programy Operacyjne Europejska Wspó!praca Terytorialna Regionalny Program Operacyjny Strategia Rozwoju Kraju Strategia Rozwoju Rybo!ówstwa Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Unia Europejska Wspólna Polityka Rolna Wst(cid:15)p „Co to jest wielb)(cid:24)d? Ko(cid:28) zaprojektowany przez Komisj..” Hans Friederichs Teoretycznie Internet pe!en jest informacji o funduszach pomocowych. Prawda za= wygl6da tak, ;e znale(cid:12)F rzeteln6 informacjA, ca!o=ciow6 i wy- czerpuj6c6 w jednym miejscu – jest rzecz6 niemo;liw6! Mimo, i; na infor- macjA o funduszach pomocowych i ich promocjA przeznaczone s6 ogromne pieni6dze i wyznaczono od pocz6tku osoby i instytucje odpowiedzialne za w!a=ciwy, pe!ny i rzetelny przep!yw informacji. W kraju za koordynacjA i nadzór nad realizacj6 dzia!a? komunikacyj- nych dotycz6cych wsparcia dla obszarów wiejskich odpowiada Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pe!ni6cy funkcjA Instytucji Zarz(cid:18)dzaj(cid:18)cej Pro- gramem. Odpowiednie departamenty, zgodnie z kompetencjami, odpowia- daj6 za ogóln6 koordynacjA realizacji planu. Za przekazywanie i dostarczanie informacji o programie do ogó!u spo!e- cze?stwa i potencjalnych beneficjentów oraz podmiotów zaanga;owanych w proces informowania o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich – odpo- wiedzialne jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucje, którym powierzono wdra;anie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, s6 odpowiedzialne za dostarczanie aktualnych, pewnych oraz szcze- gó!owych informacji potencjalnym beneficjentom oraz podmiotom zaanga;owa- nym w proces informowania o nim na poziomie regionalnym i lokalnym. Podzia! kwoty przeznaczonej na dzia!ania Planu Komunikacyjnego dotycz6- cego wsparcia obszarów wiejskich na lata 2007–2013 wygl6da nastApuj6co: 2007 – 20 000 000 euro 2008 – 6 000 000 euro 2009 – 6 000 000 euro 2010 – 6 000 000 euro 2011 – 6 000 000 euro 2012 – 6 000 000 euro 2013 – 10 000 000 euro Na co wyda siA 20 mln euro w roku 2007? Na jakie dzia!ania informa- cyjne? Nie mnie to sprawdzaF. Wiem jednak, ;e zwyk!y, potencjalny benefi- cjent – mieszkaniec obszarów wiejskich – nie ma szans na samodzielne wy- szukanie w jednym miejscu wszystkich potrzebnych informacji. Ta ksi6;ka ma przybli;yF mieszka?com obszarów wiejskich fundusze pomocowe, z których bAd6 mogli skorzystaF w okresie 2007–2013. Wbrew zapowiedziom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, tworzenie, niezbAdnych do korzystania z funduszy pomocowych UE, dokumentów na szczeblu krajowym nie jest jeszcze zako?czone1. 1. W dniu zako(cid:31)czenia ksi74ki, tj. 08.10.2007 r. 1. CO TO S0 FUNDUSZE UNIJNE, A CO EUROPEJSKIE, czyli jedna Europa, a fundusze ró(cid:21)ne Wszyscy mamy =wiadomo=F jak bardzo potrzebne jest wsparcie naszym gminom, miasteczkom, wsiom. Bardzo czAsto nie zdajemy sobie sprawy jak to dzia!a? Jak to zrobiF? Dlaczego i czy naprawdA jest to takie skomplikowane? W Unii Europejskiej okresy bud;etowe od 2000 roku s6 siedmiolet- nie, nie nazywaj6 siA bud;etami, a raczej „perspektyw6 finansow6” lub „ramami finansowymi”. Mówimy wiAc o nowej perspektywie finanso- wej, czyli o ramach finansowych na lata 2007–2013. Jest to okres, w którym od pocz6tku do ko?ca jeste=my cz!onkami Unii Europejskiej, dlatego wspó!decydujemy o podziale =rodków pomocowych. W okresie 2007–2013 Polska bAdzie korzysta!a z dwóch funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno=ci: (cid:1) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, (cid:1) Europejskiego Funduszu Spo!ecznego, (cid:1) Funduszu Spójno=ci, oraz dwóch funduszy dla sektora rolnictwa i rybo!ówstwa: (cid:1) Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, (cid:1) Europejskiego Funduszu Rybackiego. 10------------------Fundusze UE dla obszarów wiejskich Wydatkowanie funduszy strukturalnych w okresie 2007–2013 jest zaprogramowane w 22. Programach Operacyjnych: (cid:1) 6. Programach Operacyjnych „centralnych”, (cid:1) 16. Regionalnych Programach Operacyjnych – „wojewódzkich”. Wydatkowanie funduszy dla rolnictwa i rybo!ówstwa w okresie 2007–2013 jest zaprogramowane w 2. Programach Operacyjnych: (cid:1) Programie Operacyjnym Rozwoju Obszarów Wiejskich, (cid:1) Programie Operacyjnym Rozwoju Rybo!ówstwa. Podzia(cid:7) funduszy europejskich Nród!o: opracowanie w!asne Fundusze europejskie to: (cid:1) Fundusze unijne: (cid:2) Fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Rozwoju Re- gionalnego, Europejski Fundusz Spo!eczny, (cid:2) Fundusz Spójno=ci, Co to s(cid:28) fundusze unijne, a co europejskie-------------11 (cid:2) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, (cid:2) Europejski Fundusz Rybacki, (cid:2) Europejski Instrument S6siedztwa i Partnerstwa, wspie- raj6cy wspó!pracA transgraniczn6 z krajami partnerskimi (Ukrain6, Bia!orusi6 i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej). (cid:1) Fundusze europejskie (ale nie unijne, ani strukturalne): (cid:2) Mechanizm Finansowy EOG (Europejskiego Obszaru Go- spodarczego), (cid:2) Norweski Mechanizm Finansowy, Podstaw6 do wdra;ania tych dwóch Mechanizmów Finan- sowych s6 dwie umowy podpisane przez Rz6d RP z pa?- stwami–darczy?cami, tj. Norwegi6, Islandi6 i Lichtenste- inem: Memoranda o Porozumieniu (Memorandum of Under- standing) w sprawie wdra;ania Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz wdra;ania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. (cid:2) Szwajcarski Mechanizm Finansowy (Memorandum Finan- sowe podpisano w lutym 2006 roku). Polska w latach 2007–2013 bAdzie najwiAkszym beneficjentem unijnej pomocy w ca!ej Unii Europejskiej. Rolnikom przypadnie oko!o 26 mld euro dop!at bezpo=rednich, a pozosta!a kwota – oko!o 4 mld euro – zasili m.in. programy rozwoju obszarów wiejskich. Oko!o 60 mld euro stanowiF bAd6 =rodki z funduszy strukturalnych. W tym czasie zap!acimy do kasy UE oko!o 21 mld euro obowi6z- kowej sk!adki. „Unia Europejska kosztuje ka(cid:21)dego obywatela 26 centów dziennie. Z pewno(ci(cid:24) nie mo(cid:21)na powiedzie(cid:27), (cid:21)e to jest drogo” – powiedzia! na jednym ze spotka? Josep Borrell, przewodnicz6cy Parlamentu Eu- 12------------------Fundusze UE dla obszarów wiejskich ropejskiego. O te „niewielkie” sumy targowali siA przez wiele miesiA- cy przywódcy unijnych pa?stw. Doszli do porozumienia na szczycie UE, w grudniu 2005 roku, nastApnie rozpoczA!y siA negocjacje z Parlamentem Europejskim. Ostatecznie bud;et UE na lata 2007–2013 opiewa na kwotA 864 mld euro. Okres bud;etowy UE (od 2000 roku) trwa 7 lat. Poprzednia „siedmiolatka” (2000–2006) dla Polski trwa!a od roku 2004 do ko?- ca roku 2006, rozpoczA!a siA bowiem od momentu akcesji (maj 2004) i powinna sko?czyF siA wydatkowaniem prawie 12 mld euro. W obecnej siedmiolatce (2007–2013) Polsce przypad!o z „unijnego tortu funduszowego” ponad cztery razy wiAcej =rodków! Wci6; trwaj6 przygotowania do ich absorpcji, choF wytyczne do ich pro- gramowania s6 znane od ko?ca 2005 roku. DziAki naszej opiesza!o- =ci – dziAki zajmowaniu siA innymi sprawami – jeste=my w „niedo- czasie”, je=li chodzi o programowanie i prawdopodobnie wejdziemy w absorpcjA funduszy z rocznym opó(cid:12)nieniem, co wp!ynie znowu negatywnie na jako=F wniosków i dobre przygotowanie projektów. Na realizacjA NSRO bAdzie przeznaczone =redniorocznie (do roku 2015) oko!o 9,5 mld euro, co odpowiada oko!o 5 produktu krajo- wego brutto. Z tej sumy: 1 67,3 mld euro bAdzie pochodzi!o z bud;etu UE, 1 13,2 mld euro z EFR-ROW, 1 0,7 mld euro z EFRyb, 1 4,3 mld euro – inne polityki, 1 11,9 mld euro z krajowych =rodków publicznych (w tym oko!o 5,93 mld euro z bud;etu pa?stwa, 1 oko!o 6,4 mld euro zostanie zaanga;owane przez podmioty prywatne. Wydatki w ramach polityki spójno=ci bAd6 koordynowane z wy- datkami przeznaczonymi na instrumenty strukturalne Wspólnej Po- lityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, a tak;e programami Co to s(cid:28) fundusze unijne, a co europejskie-------------13 europejskimi w sferze wzmacniania konkurencyjno=ci. P6czna suma =rodków w!6czona w realizacjA dzia!a? rozwojowych, których g!ów- nym elementem bAdzie NSRO wyniesie ponad 107,9 mld euro, w tym 85,4 mld =rodków UE. Szczegó!owy podzia! funduszy struk- turalnych i Funduszu Spójno=ci w Polsce w uk!adzie poszczególnych Programów Operacyjnych kszta!tuje siA nastApuj6co: 1 PO Infrastruktura i Brodowisko – 41,9 ca!o=ci =rodków (27,9 mld euro), 1 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 24,9 ca!o=ci =rodków (16,6 mld euro), 1 PO Kapita! Ludzki – 14,6 ca!o=ci =rodków (9,7 mld euro), 1 PO Innowacyjna Gospodarka – 12,4 ca!o=ci =rodków (8,3 mld euro), 1 PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,4 ca!o=ci =rodków (2,3 mld euro), 1 PO Pomoc Techniczna – 0,8 ca!o=ci =rodków (0,5 mld euro), 1 PO Europejska Wspó!praca Terytorialna – 0,7 mld euro. Pozosta!e =rodki finansowe z tych obu funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójno=ci zostan6 przeznaczone na utworzenie kra- jowej rezerwy wykonania (2 warto=ci alokacji, czyli 1,3 mld euro)2. W poprzednim okresie (2004–2006) mogli=my wydaF oko!o 4 mld euro rocznie. Czeka nas wielka praca – wydatkowanie czterokrotnie wiAkszej kwoty rocznie… To rzeczywi=cie „deszcz” euro. Oby nas nie zala! – mieli=my wszak do=F czasu, aby siA do tego dobrze przygoto- waF. A jak bAdzie? Pewnie jak zawsze... WróFmy jednak do =rodków przewidzianych dla rolnictwa. Dla sektorów rolnictwa i rybo!ówstwa Komisja Europejska zapro- ponowa!a na okres 2007–2013 stworzenie nowych instrumentów funkcjonuj6cych poza polityk6 strukturaln6, które maj6 zast6piF 2. MRR, kwiecie(cid:31) 2007. 14------------------Fundusze UE dla obszarów wiejskich dwa dotychczasowe fundusze strukturalne: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – sekcja orientacji (EAGGF). Oznacza to, ;e nowa polityka spójno=ci nie bAdzie ju; finansowa!a rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rybo!ówstwa, a rola koordyna- cyjna KE w tej dziedzinie zostaje ograniczona. Nowa polityka rozwoju obszarów wiejskich, w porównaniu do obecnej, realizowanej w Polsce w latach 2004–2006, k!adzie wiAkszy nacisk na zagadnienia takie, jak: innowacyjno=F w rolnictwie, zrów- nowa;ony rozwój obszarów wiejskich oraz potrzeby modernizacyjne w sektorze rolnym i le=nym. Nowa polityka wprowadza uproszczenia polegaj6ce na jednolitym programowaniu i finansowaniu rozwoju obszarów wiejskich, daje tak;e wiAksze mo;liwo=ci wsparcia w za- kresie bezpiecze?stwa i jako=ci ;ywno=ci, uwzglAdnia te; pozapro- dukcyjne funkcje obszarów wiejskich oraz ich dywersyfikacjA eko- nomiczn6. Co to s(cid:28) fundusze unijne, a co europejskie-------------15 System wdra8ania PO ROW 2007–2013 (osie 1–3) Instytucja Zarz6dzaj6ca (programowanie, zarz6dzanie, kontrola oraz ocena i monitorowanie) – MRiRW, Instytucja Wdra;aj6ca – mo;liwo=F delegowania funkcji wdro;eniowych (wyboru projektów) przez IZ do innych jednostek (ARiMR, FAPA, UM), Akredytowana Agencja P!atnicza – zatwierdzanie i dokonywanie p!atno=ci, ksiAgowanie, kontrola – ARiMR. Ca!o=F dzia!a? dotycz6cych rozwoju rolnictwa i obszarów wiej- skich zosta!a przesuniAta do Wspólnej Polityki Rolnej i bAdzie uru- chamiana w ramach nowego Europejskiego Funduszu Rolnego Roz- woju Obszarów Wiejskich i Funduszu Gwarancji Rolnej, nie bAd6- cych funduszami strukturalnymi. W krajach cz!onkowskich takich, jak Polska, któr6 cechuje istot- ne znaczenie rolnictwa i obszarów wiejskich, pojawia siA zatem trudny problem skoordynowania dzia!a? finansowanych ze =rodków europejskich w ramach dwóch ró;nych polityk Wspólnot Europej- skich. Dlatego istnieje realne niebezpiecze?stwo uprawiania w la- tach 2007–2013 dwóch ró;nych polityk rozwoju regionalnego – jed- nej ogólnej, skierowanej do obszarów zurbanizowanych oraz drugiej dotycz6cej rolnictwa i obszarów wiejskich. Problemy obszarów wiejskich musz6 byF rozpatrywane w dwóch aspektach: 1. wspomagania zmian w rolnictwie, g!ównym (cid:12)ródle utrzymania wielu mieszka?ców obszarów wiejskich, 2. umo;liwienia wykorzystania potencja!u tych obszarów dla wzro- stu gospodarczego i zatrudnienia. 16------------------Fundusze UE dla obszarów wiejskich Wspó!finansowanie krajowe Brodki publiczne Finansowanie rozwoju Polski 2007–2013 Fundusze UE EFRR, EFS, FS Bud8et UE 67,3 13,2 0,7 4,33 85,5 EFRROW EFRyb Polityki lizbo?skie (Ramowy, wspiera- nie konkurencyjno- =ci, TENs, program edukacyjny i inne) Razem Nród!o: MRR, Warszawa, kwiecie? 2007. Brodki prywatne X X X X Razem 85,6 17,1 0,8 4,3 11,9 6,4 3,9 0,1 X 22,50 108 Zmiany bAd6 inicjowane i realizowane przy wsparciu instrumen- tów Wspólnej Polityki Rolnej, w tym Europejskiego Funduszu Rol- nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykorzystanie pozarolniczego potencja!u rozwojowego obszarów wiejskich wymagaF bAdzie zaanga;owania instrumentów polityki spójno=ci w dzia!aniach dotycz6cych wspierania zró;nicowania go- spodarczego obszarów wiejskich, obszarów rybo!ówstwa oraz obsza- rów o niekorzystnym po!o;eniu ze wzglAdu na warunki przyrodnicze. Narodowa Strategia Spójno(cid:9)ci (NSS) b(cid:15)dzie jedynym instru- mentem koordynacji dwóch strumieni finansowych. Komisja Europejska zaproponowa!a zasadnicz6 modyfikacjA sys- temu programowania funduszy. W nowym okresie finansowania nie ma konieczno=ci tworzenia dodatkowego dokumentu PWW (Podstaw Wsparcia Wspólnoty). Dokumentem pe!ni6cym tA rolA jest Narodowa Strategia Spójno=ci (NSS). Na pocz6tku zosta! przygotowywany przez 3. Dodatkowo – 6rodki EOG, Norweski (250 mln euro w latach 2004–2009). Co to s(cid:28) fundusze unijne, a co europejskie-------------17 KE dokument Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (Community Strate- gic Guidelines), który nastApnie zosta! zaakceptowany przez Parla- ment Europejski. Jest on podstaw6 dzia!a? rozwojowych podejmo- wanych w pa?stwach beneficjentach w ramach funduszy struktu- ralnych i Funduszu Spójno=ci. Dokumentem programuj6cym przy- gotowanym przez kraj cz!onkowski bAd6 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (National Strategic Reference Framework) nazy- waj6ce siA Narodow6 Strategi6 Spójno=ci. Prawodawstwo Wspólnot PolitykA Unii Europejskiej w stosunku do obszarów wiejskich kszta!tuj6 nastApuj6ce akty prawne: a) Rozporz6dzenie Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. b) Rozporz6dzenie Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 wrze=nia 2005 r. dotycz6ce wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z tymi aktami prawnymi przysz!a polityka rozwoju obsza- rów wiejskich koncentruje siA na trzech obszarach: 1. gospodarce rolno-spo;ywczej, 2. ochronie =rodowiska, 3. wspieraniu poprawy jako=ci ;ycia ludno=ci wiejskiej. Na podstawie przepisów Rozporz6dzenia Nr 1290/2005 utworzo- no dwa fundusze: (cid:1) Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), (cid:1) Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla mieszkańców obszarów wiejskich
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: