Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00380 005658 18441022 na godz. na dobę w sumie
Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016 - ebook/pdf
Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 150
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-4415-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sektory związane z kulturą i twórczością wykazują w trudnej sytuacji gospodarczej stały wzrost. Zapewniając 7 milionów miejsc pracy, są jednym z największych pracodawców europejskich i jednym z najważniejszych podmiotów w gospodarce UE. Dlatego warto korzystać ze środków, które oferuje Unia Europejska. Skorzystaj z praktycznych wskazówek, jak zdobyć pieniądze i zapewnić rozwój swojej instytucji kultury.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016 (cid:166) Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie krok po kroku (cid:166) Jak uniknąć błędów formalnych, a jak merytorycznych (cid:166) Jaka jest procedura płatności w projektach unijnych (cid:166) Jak prowadzić sprawozdawczość z przebiegu projektu (cid:166) Jakie są harmonogramy naborów w programach na 2016 rok (cid:166) Jak księgować dotacje Obecnie sektory związane z kulturą i twórczością wy- kazują w trudnej sytuacji gospodarczej stały wzrost. Zapewniając 7 milionów miejsc pracy, należą do największych pracodawców europejskich i najważ- niejszych podmiotów w gospodarce UE. Dlatego też Unia Europejska przeznacza ogromne środki finan- sowe na rozwój instytucji kultury. Z kolei największą bolączką w tym sektorze jest obecnie pozyskanie pieniędzy na funkcjonowanie, organizowanie imprez, bieżące opła ty, remonty itp. Podpowiadamy zatem, jak zdobyć dodatkowe środki, jak je rozliczyć i poprawnie zaksięgować. Warto pamiętać, że mogą one pochodzić nie tylko ze środków unijnych. F u n d u s z e u n i j n e i k r a j o w e d l a k u l t u r y 2 0 1 6 ISBN 978-83-269-4415-4 UOB 64 Cena brutto 68,25 zł NO W OŚĆ Książka „Prawo autorskie. Zmiany w 2015 i 2016 roku” Jeśli chcesz wiedzieć, jak podpisać umowę o dzieło na prace twórcze, której nie podważy ZUS, co zmieni się w prawie autorskim, ta książka jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj, autorskie koszty uzyskania przychodów są częstym przedmiotem kontroli urzędów skarbowych. A zmiana przepisów prawa autor- skiego spowoduje, że kontroli będzie jeszcze więcej. 68,25 zł @ W książce można przeczytać m.in.: • Jakie nowe przepisy obowiązują od 1 sierpnia 2015 roku oraz od 2 stycznia 2016 r. w instytucjach kultury, a także w sektorze publicznym i w mediach • Co zmieni się w prawie autorskim na potrzeby internetu Jak rozliczać tantiemy i współpracować z organizacjami • zbiorowego zarządzania Jak rozliczać umowy z autorskimi kosztami uzyskania z ZUS i fi skusem • W celu zakupu książki zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 22 617 60 10 cok@wip.pl WIĘCEJ NA: FABRYKAWIEDZY.com ORAZ   FACEBOOK.COM/WIEDZAIPRAKTYKA JUŻ W SPRZEDAŻY Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016 (cid:166) Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie krok po kroku (cid:166) Jak uniknąć błędów formalnych, a jak merytorycznych (cid:166) Jaka jest procedura płatności w projektach unijnych (cid:166) Jak prowadzić sprawozdawczość z przebiegu projektu (cid:166) Jakie są harmonogramy naborów w programach na 2016 rok (cid:166) Jak księgować dotacje Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016 Autor Marek Peda Ewa Ostapowicz Tomasz Król Grzegorz Magdziarz Kierownik grupy wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca Agnieszka Gorczyca Redaktor Renata Kajewska Korekta Anna Marecka Druk Miller Druk Skład i łamanie Triograf, Dariusz Kołacz Nakład: 300 egz. ISBN 978-83-269-4415-4 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016” została opracowana we współpracy z Wydawnictwem VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG z Niemiec. „Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016” chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów zamieszczonych w publikacji „Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadcze- nia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z po- wyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, infor- macji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Informacje o prenumeracie tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Spis treści Wykaz skrótów i aktów prawnych ...................................................... 8 Wstęp ........................................................................................................................ 9 „Kultura 2014” raport Głównego Urzędu Statystycznego ................................. 9 Rosną unijne nakłady na kulturę ...................................................................... 11 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) ...................................................................... 12 Rozdział 1. Nowe przepisy w 2015 i 2016 roku ...................... 13 Niektóre jednostki kultury bez głównego księgowego ................................... 13 Zmiany w ujmowaniu środków trwałych w księgach rachunkowych ............................................................................................... 14 Rozdział 2. Programy krajowe na kulturę .................................. 16 Krajowe pieniądze na kulturę w 2015 roku ....................................................... 17 Fundusze dla bibliotek w drugiej połowie 2015 roku ...................................... 18 „Chrzest966” ...................................................................................................... 20 „Na dobry początek!” ........................................................................................ 21 Nowe inicjatywy resortu kultury ...................................................................... 21 „Kultura Dostępna” ........................................................................................... 22 Pieniądze dla kultury to nie tylko fundusze unijne ........................................... 22 Rozdział 3. Programy unijne na kulturę ..................................... 25 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ........................................... 25 Program Południowy Bałtyk oraz Program Meklemburgia – Pomorze Przednie Brandenburgia – Polska ............................................................... 27 3 Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016 Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014–2020 .................................... 28 Program Europejska Współpraca Terytorialna ................................................ 32 Program Kreatywna Europa ............................................................................. 32 Program Horyzont 2020 .................................................................................... 35 Możliwość digitalizacji ...................................................................................... 36 Wstępne harmonogramy naborów w programach na 2016 rok ..................................................................................................... 36 Rozdział 4. Wypełnianie wniosku o dofinansowanie – praktyczne porady .................................................................................. 41 6 kroków do przygotowania wniosku o dofinansowanie z UE ......................... 41 Przygotowanie wniosku krok po kroku ............................................................. 46 Procedura naboru, podstawowe dokumenty ................................................... 47 Opłaca się uzyskać numer PIC ........................................................................... 52 Niektóre dochody mogą wpływać na wysokość dofinansowania .................. 55 Czy jeden projekt może otrzymać podwójne dofinansowanie z UE ............... 56 Dlaczego przy projektach najważniejsze są budżet i harmonogram .............. 58 Koszty bezpośrednie i pośrednie w budżecie ................................................... 59 Jak przygotować budżet projektu ..................................................................... 60 Jak przygotować budżet ogólny i szczegółowy projektu ................................. 62 W jaki sposób można pozyskać wkład własny do projektu ............................. 66 W którym momencie trzeba wykazać wkład własny ........................................ 68 Czy warto wymieniać we wniosku granty, które zostały przyznane w poprzednich latach ..................................................................................... 70 Tłumaczenia załączników do projektu ............................................................. 71 Konsekwencje podpisania umowy przez osobę nieupoważnioną .................. 72 Streszczenie projektu unijnego jest jego wizytówką ........................................ 75 Co to jest sprawozdanie cząstkowe i końcowe ................................................. 76 Jaka jest różnica między projektami generującymi dochód a dochodami w projekcie ............................................................................... 78 4 Spis treści Dlaczego nie warto czekać do ostatniego dnia na wysłanie wniosku elektronicznie ................................................................................... 80 Dlaczego warto, aby wniosek przed wysłaniem przeczytało kilka osób ........ 81 Poprawne archiwizowanie dokumentacji projektowej a kwalifikowalność wydatków ...................................................................... 83 Każdy beneficjent unijny zostanie skontrolowany .......................................... 84 Każdy błąd w projekcie unijnym ma inne konsekwencje ............................... 86 Jak długo czeka się na informacje, czy projekt otrzymał dofinansowanie ............................................................................................. 88 Jaka jest procedura płatności w projektach unijnych .................................... 89 Zachowanie trwałości projektu unijnego podlega kontroli ............................ 92 Świadczenia na rzecz wolontariusza w projekcie unijnym ............................. 93 Starsze wersje oprogramowania mogą sprawiać problemy przy generowaniu i wysyłce wniosku ............................................................ 98 Co zrobić, jeśli w trakcie trwania projektu budżet okazał się niedoszacowany i koszty w projekcie wzrosły ............................................. 100 Dlaczego osoba kontaktowa wpisana we wniosku powinna być doświadczona w kontaktach międzynarodowych ............................... 102 Co to jest sprawozdanie cząstkowe i końcowe ............................................... 102 Jak wykorzystać ewaluację i monitoring do skutecznego zarządzania projektem ................................................................................. 104 Rozdział 5. Księgowanie dotacji......................................... 110 Zasady rozliczania dotacji podmiotowych i celowych oraz ich ewidencja ........................................................................................ 110 Projekty unijne w księgach rachunkowych instytucji kultury .......................................................................................................... 112 Obowiązkowa wyodrębniona ewidencja księgowa ............................. 112 → Zasady ewidencji dotacji ....................................................................... 113 → Księgowanie dotacji krajowych i unijnych w pytaniach i odpowiedziach ............................................................................................ 116 5 Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016 → → → → → → → → → → → → → → → → → → → → Jak zewidencjonować protokół PT przy nieodpłatnym przekazaniu .......................................................................................... 116 Jak zaksięgować komputery dla domu kultury ................................... 117 Na którym koncie rozlicza się refundację ze środków unijnych ................................................................................................ 118 Czy zaksięgowanie zwrotu dofinansowania bieżącej działalności musi uwzględniać okres jej otrzymania ......................... 119 Umorzone odsetki od kredytów – czy to korzyść majątkowa dla kredytobiorcy ................................................................................. 122 Darowizna książek do biblioteki – co w ewidencji księgowej .............................................................................................. 122 Dotacja na utworzenie filii instytucji kultury – na jakie wydatki ................................................................................ 124 Jak rozliczyć w podatku CIT wpłatę na PFRON dokonaną z dotacji ................................................................................................ 125 Jak zwrócić dotację z MKiDN wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem ................................................................................ 127 Jak zaksięgować dodatkową dotację podmiotową na zakup środków trwałych ................................................................ 129 Jak rozliczyć dofinansowanie z resortu kultury dla galerii .................. 131 Jak rozliczyć dofinansowanie na zakup instrumentów ....................... 132 W jaki sposób ująć dotację celową w planie finansowym instytucji kultury .................................................................................. 133 Jaki kurs waluty obowiązuje przy dofinansowaniu unijnym .............. 135 Co grozi dyrektorowi i głównemu księgowemu za błędy w rozliczaniu dotacji ............................................................................ 136 Z jakich środków opłacić prawa autorskie do spektaklu ..................... 139 Jakie warunki finansowe muszą być spełnione przy realizacji projektu ze środków UE ....................................................................... 141 Czy remont budynku można przeprowadzić z dotacji ......................... 142 Środki z dotacji czy przychody własne ................................................. 144 Jak rozliczać VAT od dotacji .................................................................. 146 6 → W jaki sposób zaksięgować zwrot niesłusznie wykorzystanej dotacji .......................................................................... 147 Spis treści 7 Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016 → → → → → → → Wykaz skrótów i aktów prawnych uodk – ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia- → łalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) ufp – ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) ustawa o rachunkowości – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) ustawa o PIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) ustawa o CIT – ustawa z 15 lutego 2014 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym – ustawa z 25 czerw- ca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustawa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) kc – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121) kodeks karny – ustawy z  6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.) rozporządzenie w  sprawie dotacji – rozporządzenie ministra kultury z 1 września 2005 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o  udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji (Dz.U. nr 177, poz. 1474) ustawa wdrożeniowa – ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji pro- gramów w zakresie polityk spójności finansowanych w perspektywie finan- sowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146) ustawa o działalności pożytku publicznego – ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) ustawa o bibliotekach – ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 642 ze zm.) ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicz- nych – ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscy- pliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm.). → → → → → → 8 Wstęp Największą bolączką instytucji kultury jest obecnie pozyskanie pieniędzy na funk- cjonowanie, organizowanie imprez, bieżące opłaty, remonty itp. W naszej książce odpowiadamy zatem, jak zdobyć dodatkowe środki, jak je rozliczyć i popraw- nie zaksięgować. Sprawdźmy, jak wygląda sektor kultury w Polsce i w Europie. „Kultura 2014” raport Głównego Urzędu Statystycznego Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Kultura 2014”– w porów- naniu z 2013 rokiem wzrósł udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa na- rodowego w strukturze wydatków zarówno budżetu państwa, jak i samorządów terytorialnych. W sumie wydatki budżetu państwa i samorządu terytorialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego pomniejszone o dotacje i subwencje z budżetu państwa dla samorządów oraz o transfery między samorządami w 2014 roku wyniosły 9 mld 326,8 mln zł (nominalnie o 13,6 więcej niż w 2013 roku), co w odniesieniu do PKB stanowiło 0,54 (w roku poprzednim – 8 mld 212,7 mln zł, tj. 0,50 ). Wydatki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 7 mld 592,6 mln zł; a ich udział – 81,4 był minimalnie niższy niż w roku poprzednim (81,6 ). Naj- większy udział w samorządowych wydatkach publicznych miały samorządy gmin- ne – 44,0 (samorządy miast na prawach powiatu, województw i powiatów – od- powiednio: 36,9 , 17,8 i 1,3 ). Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w budżetach samorządów terytorialnych łącznie z dotacjami i subwencjami z budżetu państwa oraz transfe- rami pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły 7 mld 723,1 mln zł, co stanowiło 3,9 ogólnych wydatków z budżetów samorządowych (w 2013 roku odpowiednio – 6 mld 887,8 mln zł i 3,7 ). W przeliczeniu na jednego mieszkańca dało to 200,68 zł – w poszczególnych woje- wództwach: od 151,35 zł w woj. podkarpackim do 335,80 zł w woj. dolnośląskim. Wydatki bieżące z budżetów samorządów terytorialnych na kulturę i ochronę dzie- 9 Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016 dzictwa narodowego w 2014 roku wyniosły 5 mld 306,3 mln zł (w roku poprzednim – 4 mld 940,1 mln zł), co stanowiło 68,7 wydatków jednostek samorządu teryto- rialnego na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (w 2013 roku – 71,7 ). Udział samorządowych wydatków bieżących na kulturę i ochronę dziedzictwa na- rodowego w  wydatkach bieżących ogółem samorządów terytorialnych stanowił 3,4 (wobec 3,3 w 2013 roku). Z budżetów samorządowych najwięcej wydano na działalność domów, ośrodków kultury, klubów i świetlic – 29,1 oraz bibliotek – 16,9 . Rozkład terytorialny instytucji kultury Na potrzeby analizy przestrzennego rozmieszczenia podmiotów wyróżniono w ra- porcie 15 rodzajów instytucji kultury: teatry dramatyczne i  lalkowe, opery, teatry muzyczne, filharmonie, orkiestry, chóry, zespoły pieśni i tańca, muzea i instytucje pa- ramuzealne, biblioteki i placówki informacyjno-biblioteczne, galerie i salony sztuki, domy kultury, ośrodki kultury, kluby, świetlice oraz kina. W 2014 roku w Polsce dzia- łało 15719 wymienionych wyżej instytucji kultury, czyli 0,41 instytucji w przeliczeniu na tysiąc ludności. Większość z nich stanowiły biblioteki – 62,4 ogółu instytucji. Znaczący udział w ogólnej liczbie instytucji miały także domy kultury, ośrodki kultu- ry, kluby i świetlice (25,6 ). Pozostałe podmioty były mniej liczne, a ich procento- wy udział był znacznie mniejszy. W 2014 roku najwięcej instytucji kultury zlokalizowanych było w woj. mazowieckim (1804), co stanowiło 0,34 podmiotu na tysiąc ludności. Ponadto pod względem licz- by instytucji wyróżniały się woj. małopolskie (1621) i śląskie (1569), w których na tysiąc ludności przypadało odpowiednio 0,48 i 0,34 podmiotu. Spośród 380 powiatów i miast na prawach powiatu 10 szczególnie wyróżniało się pod względem liczby działających na ich terenie instytucji kultury. W Warszawie funkcjonowało 614 instytucji, co stanowiło 0,35 podmiotu na tysiąc osób. Następ- nie wymienić należy Kraków (odpowiednio 418 i 0,55), Łódź (313; 0,44), Poznań (220; 0,40), Wrocław (193; 0,30), Lublin (138; 0,40), Gdańsk (132; 0,29), Katowice (127; 0,42), powiat poznański (114; 0,32), powiat nowosądecki (113; 0,53). W  2014 roku w  Polsce na jedną instytucję kultury przypadało przeciętnie 2,4 tys. osób. W poszczególnych województwach wskaźnik ten zawierał się w zakre- sie od 1,6 tys. osób do 3,0 tys. osób. Najniższy zanotowany został w woj. opolskim (1,6 tys. osób), podkarpackim (1,8 tys.) oraz zachodniopomorskim (2,0 tys.), najwyż- szy – w woj. mazowieckim (3,0 tys. osób), śląskim (2,9 tys.) oraz pomorskim (2,8 tys.). 10 Wstęp Na poziomie powiatów najniższy wskaźnik zanotowano w powiecie słupskim i haj- nowskim (odpowiednio po 0,9 tys. osób), gryfickim, krapkowickim i przemyskim (po 1,0 tys. osób), najwyższy w Bytomiu (6,6 tys. osób), Grudziądzu (6,5 tys.), Rudzie Śląskiej (6,1 tys.) oraz Gdyni (5,9 tys.). Rosną unijne nakłady na kulturę Zgodnie z najnowszym raportem sektory związane z kulturą i twórczością wyka- zują w trudnej sytuacji gospodarczej stały wzrost. Zapewniając 7 milionów miejsc pracy, są jednym z największych pracodawców europejskich i jednym z najważniej- szych podmiotów w gospodarce UE. Wartość sektora kultury i sektora kreatywnego wynosi w UE 535,9 mld euro i za- pewnia 7 mln miejsc pracy, z których 19,1 zajmują osoby poniżej 30. roku życia. Kultura i twórczość, tuż za przemysłem budowlanym i branżą gastronomiczną, za- pewniają pracę ponad dwa razy większej liczbie ludzi niż producenci samochodów czy telekomunikacja. 11 Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana) Tytuł XIII Kultura Artykuł 167 1. Unia przyczynia się do rozkwitu kultur Państw Członkowskich, w poszano- waniu ich różnorodności narodowej i regionalnej, równocześnie podkreśla- jąc znaczenie wspólnego dziedzictwa kulturowego. 2. Działanie Unii zmierza do zachęcania do współpracy między Państwami Członkowskimi oraz, jeśli to niezbędne, do wspierania i  uzupełniania ich działań w następujących dziedzinach: ▶ pogłębiania wiedzy oraz upowszechniania kultury i historii narodów eu- ropejskich, skim, nym. ▶ zachowania i  ochrony dziedzictwa kulturowego o  znaczeniu europej- ▶ niehandlowej wymiany kulturalnej, ▶ twórczości artystycznej i literackiej, włącznie z sektorem audiowizual- 3. Unia i  Państwa Członkowskie sprzyjają współpracy z  państwami trzecimi oraz z organizacjami międzynarodowymi właściwymi w dziedzinie kultury, zwłaszcza z Radą Europy. 4. Unia uwzględnia aspekty kulturalne w swoim działaniu na podstawie in- nych postanowień Traktatów, zwłaszcza w celu poszanowania i popierania różnorodności jej kultur. 5. Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszym artykule: ▶ Parlament Europejski i Rada, stanowią c zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Regionów, przyjmują środki zachęcające, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów usta- wowych i wykonawczych Państw Członkowskich, ▶ Rada wydaje zalecenia na wniosek Komisji. 12 Rozdział 1 Nowe przepisy w 2015 i 2016 roku Niektóre jednostki kultury bez głównego księgowego Od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się zasady współdziałania jednostek samorządu te- rytorialnego z samorządowymi instytucjami kultury. Gmina będzie mogła bowiem zapewnić wspólną obsługę księgową kilku jednostkom kultury. Artykuły 10a–10d wprowadzone do ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin- nym przewidują, że gmina może zapewnić wspólną obsługę administracyjną, fi- nansową i organizacyjną gminnym instytucjom kultury jako jednostkom obsługi- wanym. Wspólną obsługę może prowadzić: ▶ urząd gminy, ▶ inna jednostka organizacyjna gminy, ▶ jednostka organizacyjna związku międzygminnego albo ▶ jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego. Gminne instytucje kultury mogą przystąpić do wspólnej obsługi na podstawie po- rozumienia zawartego z jednostką obsługującą. Muszą zgłosić taki zamiar wójtowi. Wspólna obsługa nie obejmuje kompetencji kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do dysponowania środkami publicznymi oraz zacią- gania zobowiązań, a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie. W A Ż N E Jednostka obsługująca będzie miała prawo żądania od jednostki obsługiwanej informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki. Natomiast jed- nostka obsługiwana będzie mogła żądać od jednostki obsługującej informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie zadań wykonywanych przez jednostkę obsługującą w ramach wspólnej obsługi. Konsekwencją nowych rozwiązań są zmiany w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finan- sach publicznych. Jeśli w ramach wspólnej obsługi jednostka obsługująca zalicza- 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fundusze unijne i krajowe dla kultury 2016
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: