Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00171 005906 19007139 na godz. na dobę w sumie
Fundusze unijne w nowej perspektywie - ebook/pdf
Fundusze unijne w nowej perspektywie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 130
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2834-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Polska przez siedem lat największym beneficjentem unijnych funduszy. Wiele z tych pieniędzy ma trafić do przedsiębiorstw. Unia w nowej perspektywie stawia bowiem na rozwój gospodarki. Skorzystaj z praktycznego przewodnika po funduszach unijnych w latach 2014-2020 i zwiększ swoje szansę na pozyskanie pieniędzy na rozwój swojej firmy. Książka jest znakomitym kompendium wiedzy nie tylko dla podmiotów, które po raz pierwszy sięgną po unijną pomoc. Informacje w niej zawarte ułatwią także pozyskanie brukselskich środków firmom, które już skorzystały z unijnej pomocy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

B I B L I O T E K A P R Z E D S I Ę B I O R C Y Magdalena Krasuska Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014–2020 F u n d u s z e u n i j n e w n o w e j p e r s p e k t y w i e 2 0 1 4 – 2 0 2 0 UOQ 16 ISBN: 978-83-269-2834-5 83,00 zł brutto UOQ16_okladka.indd 1 4/28/2014 12:16:15 PM FUNDUSZE UNIJNE W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014–2020 Magdalena Krasuska UOQ16 srodki.indd 1 UOQ16 srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/29/2014 10:47:18 AM 4/29/2014 10:47:18 AM Autor: Magdalena Krasuska Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Ziętek-Maciejczyk Wydawca: Weronika Wota Redaktor prowadzący: Joanna Banasiak-Lach Korekta: Zespół Skład i łamanie: 6AN Studio Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: Miller ISBN: 978-83-269-2834-5 Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Publikacja „Fundusze unijne w nowej perspektywie 2014-2020” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyż- szej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przy- padku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być trak- towane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOQ16 srodki.indd 2 UOQ16 srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/29/2014 10:47:30 AM 4/29/2014 10:47:30 AM Spis treści Rozdział I Fundusze unijne dla fi rm 2014–2020: ile, gdzie i jak .............................................................. 7 I. Poprzeczka została postawiona wyżej ...............................................................................................7 II. Pomoc publiczna będzie niższa ........................................................................................................8 III. Będzie trudniej o dotacje ................................................................................................................9 IV. Innowacyjność w skali mikro .......................................................................................................10 V. Fundusze u marszałków ..................................................................................................................10 VI. 11 celów tematycznych ..................................................................................................................12 VII. Skarbonka na badania i rozwój ..................................................................................................13 VIII. Program „Polska Wschodnia” ....................................................................................................13 IX. Zmienią się warunki udzielania wsparcia ...................................................................................15 X. Obciążenia administracyjne bez znaczących zmian ....................................................................15 XI. Będzie przejrzysta procedura odwoławcza .................................................................................16 XII. Procedury będą elektroniczne ....................................................................................................17 XIII. Stan prac .......................................................................................................................................17 Rozdział II Brać czy pożyczać, grant czy dotacja ..................................................................................... 19 I. W przyszłości fundusze mają być zwrotne ....................................................................................19 II. Pula środków dopiero będzie określona ........................................................................................20 III. Uzyskanie dofi nansowania to wyzwanie dla przedsiębiorcy .....................................................21 IV. Istniejące pożyczki ...........................................................................................................................22 V. Warunki udzielania pożyczek .........................................................................................................23 VI. Fundusze poręczeniowe .................................................................................................................25 VII. Kredyty na działalność fi rm technologicznych .........................................................................25 VII. Kapitał dla branży ICT .................................................................................................................26 VIII. Środki na wkład własny ..............................................................................................................27 IX. Ważne jest usunięcie barier w dostępie do funduszy .................................................................27 X. Niektóre pożyczki można umorzyć ................................................................................................28 Rozdział III Samodzielnie czy z doradcą? Jak i za ile wybrać doradcę? .................................................... 29 I. Warto podzielić się ryzykiem ...........................................................................................................30 II. Ceny usług doradczych mogą wzrosnąć .......................................................................................30 3 UOQ16 srodki.indd 3 UOQ16 srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/29/2014 10:47:31 AM 4/29/2014 10:47:31 AM III. Tajemnice konkursów ....................................................................................................................31 IV. Warto jak najszybciej rozpocząć przygotowania .........................................................................32 Rozdział IV Środki na założenie własnej fi rmy ......................................................................................... 35 I. Wsparcie dla powstających fi rm ......................................................................................................35 II. Znikną bezzwrotne dotacje .............................................................................................................36 III. Uprawnieni do ubiegania się o dotacje ........................................................................................37 IV. Pożyczka na start .............................................................................................................................37 V. Preferencje regionalne ......................................................................................................................39 VI. Firma dla młodych .........................................................................................................................41 Rozdział V Środki na inwestycje w fi rmach .............................................................................................. 43 I. Województwo dolnośląskie ..............................................................................................................48 II. Województwo kujawsko-pomorskie ..............................................................................................48 III. Województwo lubelskie ..................................................................................................................49 IV. Województwo lubuskie ...................................................................................................................49 V. Województwo łódzkie ......................................................................................................................50 VI. Województwo małopolskie ............................................................................................................50 VII. Województwo mazowieckie .........................................................................................................51 VIII. Województwo opolskie ...............................................................................................................52 IX. Województwo podkarpackie .........................................................................................................53 X. Województwo podlaskie ..................................................................................................................53 XI. Województwo pomorskie ..............................................................................................................56 XII. Województwo śląskie ....................................................................................................................57 XIII. Województwo świętokrzyskie ....................................................................................................58 XIV. Województwo warmińsko-mazurskie .......................................................................................58 XV. Województwo wielkopolskie ........................................................................................................60 XVI. Województwo zachodniopomorskie .........................................................................................61 Rozdział VI Fundusze na innowacje w fi rmach ......................................................................................... 63 I. Imitacje udają innowacje ..................................................................................................................63 II. Bariery dla badań .............................................................................................................................64 III. Od pomysłu do rynku ....................................................................................................................65 IV. Środki na prowadzenie prac B+R ..................................................................................................66 V. Środki na innowacje w przedsiębiorstwach...................................................................................67 1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R .....................................................................................68 2. Tworzenie warunków infrastrukturalnych do prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa ...............................................................................................................................68 3. Kredyt na innowacje technologiczne .........................................................................................68 4. Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw ...................................69 VI. Środki na nowe pomysły i start-upy .............................................................................................70 VII. Wskoczyć do inkubatora ..............................................................................................................71 VIII. Biznes na platformie startowej ...................................................................................................72 IX. Bony na innowacje ..........................................................................................................................72 4 UOQ16 srodki.indd 4 UOQ16 srodki.indd 4 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/29/2014 10:47:31 AM 4/29/2014 10:47:31 AM X. Granty na granty ...............................................................................................................................73 XI. Środki na wsparcie ochrony własności przemysłowej ...............................................................74 XII. Mniejsza skala dofi nansowań w regionach ................................................................................74 XIII. Bony w funduszach regionalnych ..............................................................................................75 Rozdział VII Środki na digitalizację i cyfryzację zasobów oraz usług – czyli fundusze dla branży ICT ...... 77 I. Środki na szybki Internet ..................................................................................................................78 II. Środki na przyjazną e-administrację .............................................................................................78 III. Urzędy w konsorcjach z biznesem ................................................................................................80 IV. Środki na korzystanie z publicznych informacji .........................................................................81 V. Środki na aplikacje dla publicznych e-usług .................................................................................81 VI. Zarobić na szkoleniach ...................................................................................................................82 VII. Środki na aktywizację cyfrową ....................................................................................................83 Rozdział VIII Środki na szkolenia i rozwój pracowników ........................................................................... 85 I. Szkolenia strategiczne........................................................................................................................85 II. Rejestr Usług Rozwojowych ............................................................................................................86 III. Środki w nowym rozdaniu .............................................................................................................86 IV. Szkolenia w programach regionalnych .........................................................................................87 V. Środki na działania naprawcze ........................................................................................................87 VI. Odbiorcy szkoleń ............................................................................................................................88 VII. Nauka przez całe życie ..................................................................................................................89 Rozdział IX Środki na ekoinwestycje ......................................................................................................... 91 I. Instytucje udzielające wsparcia w ramach POIŚ 2014–2020 ........................................................92 II. Środki regionalne dla mniejszych fi rm ..........................................................................................93 III. Środki OZE ......................................................................................................................................94 IV. Efektywność energetyczna .............................................................................................................94 V. Atrakcyjne fundusze na kogenerację ..............................................................................................95 VI. Odzysk i recykling ..........................................................................................................................95 VII. Obiecujące kontrakty na wykonawstwo i podwykonawstwo ..................................................95 VIII. Ekoinwestycje w POIR ................................................................................................................96 Rozdział X Pomoc w rozwoju – oferta otoczenia biznesu ........................................................................ 97 I. Brak infrastruktury ...........................................................................................................................98 II. Strefy dla inwestycji .........................................................................................................................98 III. Umiędzynarodowienie fi rm ..........................................................................................................99 Rozdział XI Wsparcie na lokalne biznesy ................................................................................................ 101 Rozdział XII Wsparcie dla sektora rolniczego i przetwórczego .............................................................. 103 5 UOQ16 srodki.indd 5 UOQ16 srodki.indd 5 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/29/2014 10:47:31 AM 4/29/2014 10:47:31 AM I. Obszary wsparcia dopiero będą wytyczone ..................................................................................103 II. Premie, refundacje i zaliczki .........................................................................................................104 III. Inwestycje w gospodarstwach i MŚP .........................................................................................104 IV. Przetwórstwo i marketing produktów ........................................................................................105 V. Premia na rozwój ............................................................................................................................106 VI. Restrukturyzacja małych gospodarstw ......................................................................................107 VII. Rozwój usług rolniczych .............................................................................................................109 VIII. Wsparcie na jakość ....................................................................................................................109 IX. Wsparcie dla grup producenckich ..............................................................................................110 Rozdział XIII Wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych ......................................................................... 111 I. Wyzwania dla sektora .....................................................................................................................113 II. Finanse na przyszłość.....................................................................................................................114 III. Instytucje przyznające fundusze .................................................................................................115 IV. Ekonomia społeczna w regionach ...............................................................................................116 1. Zwiększenie zakresu zadań .......................................................................................................116 2. Kontynuacja inwestycji społecznych .......................................................................................117 3. Większe wsparcie w województwie łódzkim ..........................................................................118 4. Wsparcie w regionie lubelskim.................................................................................................119 5. Niewykorzystany potencjał .......................................................................................................120 6. Akcent na infrastrukturę ...........................................................................................................120 Słownik pojęć ....................................................................................................................... 123 6 UOQ16 srodki.indd 6 UOQ16 srodki.indd 6 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/29/2014 10:47:31 AM 4/29/2014 10:47:31 AM Fundusze unijne dla fi rm 2014–2020: ile, gdzie i jak Rozdział I Fundusze unijne dla fi rm 2014–2020: ile, gdzie i jak W sektorze MŚP w Polsce w ostatnich kilku latach trudno byłoby znaleźć przedsiębior- cę, który przynajmniej nie rozważałby sięgnięcia po fundusze unijne z myślą o rozwoju swojej fi rmy. Popyt na środki pomocowe z Unii Europejskiej wielokrotnie przewyższał dostępną pulę. Według szacunków specjalistów w okresie 2007–2013 otrzymał je co pią- ty ubiegający się o wsparcie. W kolejnych 6 latach tworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości i innowacjom jest jednym z czterech priorytetów wydawania przy- znanych Polsce 82,3 mld euro. Jak wynika z wyliczeń resortu infrastruktury i rozwoju, między latami 2014 a 2020 bezpośrednio do fi rm ma trafi ć 15,77 mld euro z tej kwoty. I. Poprzeczka została postawiona wyżej Mimo że przedsiębiorstwa pozostaną jedną z najważniejszych grup odbiorców unij- nej pomocy, a skala wsparcia wydaje się olbrzymia, nie wystarczy ustawić się w kolejce, aby otrzymać te środki. Podobnie jak w latach 2007–2013, pomoc otrzymają jedynie ci, których przedsięwzięcia idealnie wpiszą się w nowe priorytety, cele i procedury przyzna- wania fi nansowania. Jednak poprzeczka zostanie podniesiona znacznie wyżej – zarówno w odniesieniu do form fi nansowania, jak i złożoności wspieranych projektów. Środki z nowego budżetu UE dla fi rm to pieniądze, które mają budować konkuren- cyjność polskiej gospodarki głównie przez innowacje tworzone we współpracy przedsię- biorców i naukowców. Oznacza to nacisk na modernizację strukturalną przedsiębiorstw i budowanie ich przewagi rynkowej na bazie produktów i usług wysoko zaawansowa- nych technologicznie. Wyśrubowane wymogi dotyczące innowacyjności przedsięwzięć, które mogą liczyć na unijne wsparcie, pojawiają się zarówno w dwóch dedykowanych przedsiębiorcom programach zarządzanych centralnie: PO Inteligentny Rozwój i PO Polska Wschodnia, jak i w 16 regionalnych programach operacyjnych (RPO), z których w ostatnich 5 latach fi nansowano stosunkowe proste projekty. Teraz „innowacyjność”, 7 UOQ16 srodki.indd 7 UOQ16 srodki.indd 7 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/29/2014 10:47:31 AM 4/29/2014 10:47:31 AM Rozdział I. Fundusze unijne dla fi rm 2014–2020: ile, gdzie i jak odmieniana przez wszystkie przypadki, przewija się jak mantra we wszelkich rządowych założeniach podziału unijnych środków na lata 2014–2020. Koncentracja na niej o tyle nie dziwi, że Polska, mimo niemal dekady wspierania swojego rozwoju środkami pomo- cowymi, nadal jest w ogonie europejskich rankingów innowacyjności: w ubiegłorocznym zestawieniu Komisji Europejskiej zajmuje czwarte miejsce od końca. II. Pomoc publiczna będzie niższa Nowym ograniczeniem w dostępie przedsiębiorców do kolejnej puli funduszy będą zmiany w formach i wysokości przyznawanego wsparcia. Do 80 spadnie poziom maksy- malnego dofi nansowania unijnego udzielanego w województwie mazowieckim. W pozo- stałych 15 mniej rozwiniętych regionach pozostanie na dotychczasowym poziomie 85 . W części województw niższe będą jednak limity wsparcia dla fi rm, stanowiącego po- mocą publiczną. Od 1 lipca 2014 r., zgodnie z nową MAPĄ POMOCY REGIONALNEJ 2014–2020, w większości województw maksymalny poziom dofi nansowania inwestycji zostanie obniżony. Mapa pomocy regionalnej – określa regiony państwa członkowskie- go, które kwalifi kują się do krajowej regionalnej pomocy inwestycyjnej na mocy unijnych zasad pomocy państwa, oraz maksymalne poziomy pomocy dla przedsiębiorstw w kwalifi kujących się regionach. MAPA POMOCY REGIONALNEJ w latach 2024–2020: maksymalny poziom dofi nansowania inwestycyjnego dla fi rm – w proc. Województwo dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie, podregiony: ostrołęcko-sie- dlecki, radomski, ciechanowsko-płocki mazowieckie Warszawa opolskie podkarpackie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Duża fi rma Średnia fi rma Mała fi rma 25 35 50 35 35 35 35 35 45 60 45 45 45 45 45 55 70 55 55 55 55 15 35 50 35 25 35 50 25 35 25 45 60 45 35 45 60 35 45 35 55 70 55 45 55 55 45 55 8 UOQ16 srodki.indd 8 UOQ16 srodki.indd 8 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/29/2014 10:47:32 AM 4/29/2014 10:47:32 AM Fundusze unijne dla fi rm 2014–2020: ile, gdzie i jak Na Śląsku i w Wielkopolsce dopuszczalna wysokość pomocy publicznej spadnie z obecnych 40 do 25 , w Małopolsce, na Opolszczyźnie i w woj. świętokrzyskim z 50 do 35 . Aż o połowę: z 30 do 15 , zmaleje poziom pomocy w województwie mazowiec- kim. Natomiast nic nie zmieni się w 4 województwach Polski Wschodniej: w podlaskim, lubelskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim: maksymalna pomoc pozostanie na poziomie 50 . Limity te są wyższe dla sektora MŚP – pomoc dla małych fi rm może być wyższa o 20 punktów proc., a dla średnich – o 10. Oznacza to, że dla małych i średnich fi rm poziom współfi nansowania kształtować się będzie między 45 a 70 – w zależności od benefi cjenta i regionu. Pomoc publiczna – wszelka pomoc przyznawana przez państwo fi r- mom, która grozi zachwianiem konkurencji. Polityka ochrony konku- rencyjności na wspólnym rynku europejskim określa ścisłe zasady jej przekazywania. Przesłanki do uznania wsparcia za pomoc publiczną: wsparcie jest przyznawane przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych; udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż ofero- wane na rynku; ma charakter selektywny, tj. dyskryminuje część poten- cjalnych zainteresowanych, zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Kwestie pomocy publicznej w konkretnych typach projektów będą regulować rozpo- rządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej. Nie zmienią się natomiast regulacje związane z podatkiem VAT – w projektach do- fi nansowanych z funduszy europejskich będzie on nadal kosztem kwalifi kowalnym, co oznacza utrzymanie możliwości jego refundacji. III. Będzie trudniej o dotacje Trudniej natomiast będzie uzyskać bezzwrotne dotacje – szczególnie w prostszych projektach inwestycyjnych w programach regionalnych. Wspierane dotacjami mają być przede wszystkim projekty badawczo-rozwojowe, dla których większe jest ryzyko nie- powodzenia. Pomocą bezpośrednią mają zostać objęte tylko te przedsięwzięcia, które nie zostałyby podjęte bez wsparcia publicznego lub których realizacja bez takiej pomocy mogłaby się przeciągać. Na bezzwrotne granty nadal mogą za to liczyć zakładający własną działalność go- spodarczą. Doświadczenia z ostatnich 5 lat wskazują, że są bardzo skutecznym sposo- bem aktywizacji osób bezrobotnych. Ale już np. w przypadku osób zatrudnionych lub 9 UOQ16 srodki.indd 9 UOQ16 srodki.indd 9 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/29/2014 10:47:32 AM 4/29/2014 10:47:32 AM Rozdział I. Fundusze unijne dla fi rm 2014–2020: ile, gdzie i jak z doświadczeniem w biznesie częściej występującą formą pomocy przy zakładaniu dzia- łalności będą pożyczki. IV. Innowacyjność w skali mikro Zmiana akcentów i wymogów związanych z udzieleniem dofi nansowania może jed- nak, paradoksalnie, pozbawić dostępu do unijnych środków podmioty najbardziej tej po- mocy potrzebujące. Innowacyjność, która ma być słowem kluczem, otwierającym unijną skarbonkę dla sektora MŚP, może ją skutecznie przymknąć dla mikroprzedsiębiorstw. Już w ostatniej fazie przygotowań do wydatkowania unijnych funduszy pojawiła się obawa, że przyjęta dla rozdziału unijnych środków defi nicja innowacji nie powinna odnosić się tylko do zaawansowanych technologii i perspektywy lokalnej czy krajowej. W odniesie- niu do mikrofi rm innowacyjną mogłaby być każda zmiana, która prowadzi to tworzenia nowej jakości – nawet w skali przedsiębiorstwa. Być może rozwiązaniem tego problemu okażą się próby wyodrębnienia działań skierowanych wyłącznie do mikroprzedsiębiorstw (tak jak to było w latach 2004–2006) – tym razem jednak w regionalnych programach operacyjnych. Innowacyjność – przez instytucje wdrażające fundusze europejskie defi niowana głównie jako wymiar technologiczny, który ma zostać wdrożony przez realizowaną inwestycję. Decydujący jest jego wpływ na produkt lub usługę, będącą wynikiem przedsięwzięcia. Przez inno- wację należy w tym przypadku rozumieć prace związane z przygoto- waniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowaniem do sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów i usług, przeznaczo- nych do wprowadzenia na rynek albo innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie unowocześnionego procesu dystrybucji. Zgodnie ze stosowaną w projektach UE zasadą technologia, aby została uznana za innowacyjną, powinna być znana i stosowana: w skali regionu poniżej 1 roku; w skali kraju poniżej 3 lat, w skali międzynarodowej poniżej 5 lat. Istnieje co najmniej kilka rodzajów innowacji (produktowa, orga- nizacyjna, procesowa, marketingowa), a w ramach każdego programu może być ustanowiona odmienna metodologia jej weryfi kacji i oceny. V. Fundusze u marszałków Głównym źródłem funduszy dla sektora MŚP ma być 16 programów regionalny ch. Dla fi rm przewidziano w nich ponad 6,5 mld euro – zarówno na wsparcie dla przedsię- biorstw, jak i rozwój ich pracowników. 10 UOQ16 srodki.indd 10 UOQ16 srodki.indd 10 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/29/2014 10:47:32 AM 4/29/2014 10:47:32 AM Fundusze unijne dla fi rm 2014–2020: ile, gdzie i jak Podział funduszy w regionach (w mln euro) Województwo Kwota alokacji dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Razem 2.250,4 1.901,7 2.228,8 906,1 2.253,9 2.875,5 2.087,9 944,1 2.112,2 1.212,4 1.863,0 3.473,6 1.363,2 1.726,6 2.447,9 1.599,7 31.246,9 Do regionów trafi ą m.in. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na kształcenie kadr i szkolenia, które w latach 2007–2013 były zagospodarowywane w ogólnopolskim Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (POKL). RPO będą realizowały działania zwięk- szające konkurencyjność przedsiębiorstw, poprzez inwestycje oraz rozwój kadr i kompe- tencji, a także wzmacniały regionalne inteligentne specjalizacje, czyli obszary gospodarki, które regiony uznały za strategiczne dla swojego rozwoju. Zasady podziału unijnych fun- duszy na lata 2014–2020 zmusiły województwa do wybrania tych sfer, w których chcą się specjalizować i podnosić konkurencyjność, a tym samym przygotowania dla nich strategii działania, obejmujących również rozwój lokalnego biznesu i przyciągnięcie inwestorów. Strategia inteligentnej specjalizacji – oznacza krajowe lub regionalne strategie innowacyjne ustanawiające priorytety w celu uzyskania prze- wagi konkurencyjnej poprzez rozwijanie i łączenie swoich mocnych stron w zakresie badań naukowych i innowacji z potrzebami bizneso- wymi. Ich celem jest spójne i jak najlepsze wykorzystanie możliwości rozwoju rynkowego, przy jednoczesnym unikaniu dublowania i frag- mentacji wysiłków. Źródło: Rozporządzenie PE i KE.1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. 11 UOQ16 srodki.indd 11 UOQ16 srodki.indd 11 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/29/2014 10:47:32 AM 4/29/2014 10:47:32 AM Rozdział I. Fundusze unijne dla fi rm 2014–2020: ile, gdzie i jak VI. 11 celów tematycznych Dokonując podziału środków, zarówno regiony, jak i instytucje centralne muszą trzy- mać się wyznaczonych przez Unię Europejską obszarów tematycznych. Wsparcie musi koncentrować na 11 celach priorytetowych: 1) wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji – m.in. środki na innowacje w fi rmach i współpracę nauki z biznesem, 2) zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) – m.in. środki na digitalizację i cyfryzację zasobów oraz usług, rozwój infrastruktury te- leinformatycznej, e-biznes, 3) podnoszenie konkurencyjności MŚP – czyli środki na wsparcie inwestycji w fi r- łowym, mach i promocję eksportu, 4) wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach – m.in. środki na inwestycje regionalne w odnawialne źródła energii, efektywność ener- getyczną, modernizacje energetyczne budynków, ekologiczny transport miejski, 5) dostosowanie do zmian klimatycznych – środki na zapobieganie klęskom żywio- 6) ochrona środowiska naturalnego i wspieranie wykorzystywania zasobów – m.in. środki na sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, gospodarkę odpadami, optymali- zację zużycia wody; zachowanie, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kultu- rowego, rewitalizację, 7) promowanie zrównoważonego transportu – inwestycje w skomunikowanie regio- nów, regionalną infrastrukturę drogową, proekologiczny transport i tabor, w tym kolejowy, 8) wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników – m.in. środki na programy aktywizacji zawodowej, rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenie warunków sprzyjających godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, żłobki, przedszkola, różne formy opieki nad dziećmi oraz na adaptację fi rm i pracowników do zmian, a także sprzyjanie wydłużaniu aktywności zawodowej, 9) wspieranie włączenia społecznego i walki z ubóstwem – m.in. środki na aktywi- zację zawodową i społeczną, profi laktykę, wsparcie rodzin, upowszechnianie usług asy- stenckich, zwiększanie szans na zatrudnienie, przedsiębiorczość społeczną, 10) inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie – środki m.in. na programy stypendialne, dodatkowe zajęcia w szkołach, formalną i nieformalną edukację, infrastrukturę edukacyjną, doradztwo zawodowe, 11) wzmocnienie potencjału i skuteczności administracji publicznej – m.in. środki na infrastrukturę zdrowotną i społeczną, dostępność usług zdrowotnych i społecznych. Podział tematyczny odwzorowują także regionalne programy operacyjne. Dlatego schematy programów poszczególnych województw są bardzo podobne. Różnice okażą się niewielkie – w niektórych województwach zrezygnowano np. z oddzielnego priorytetu do- tyczącego technologii informacyjno-komunikacyjnych, włączając obszary z tym związane do innych części tematycznych. Zastosowano także różne nazewnictwo – np. w wojewódz- twie opolskim opis działań związanych z cyfryzacją to „E-OPOLSKIE”, na Dolnym Śląsku 12 UOQ16 srodki.indd 12 UOQ16 srodki.indd 12 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 4/29/2014 10:47:32 AM 4/29/2014 10:47:32 AM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fundusze unijne w nowej perspektywie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: