Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00516 008400 10741720 na godz. na dobę w sumie
Funkcja wykrywcza i dowodowa postępowania karnego - ebook/pdf
Funkcja wykrywcza i dowodowa postępowania karnego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 523
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7910-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praca odzwierciedla aktualne po nowelizacji procedury z 2015 i 2016 r. aspekty prawa karnego formalnego oraz prawa policyjnego realizowanego w wstępnym postępowaniu przygotowawczym, efektywnej i skutecznej materializacji funkcji wykrywczej (wdrożenia czynności operacyjno-wykrywczych) i funkcji dowodowej (dział V KPK w zakresie zasad transformacji procesowej materiału dla uprawdopodobnienia sprawstwa zarzucanego czynu) oraz ostatecznego wymogu procesowej weryfikacji zgromadzonego materiału w ramach procesu kontradyktoryjnego na rozprawie głównej przed sądem (popierania przez oskarżyciela wizji aktu oskarżenia) w celu udowodnienia oskarżonemu czynu (orzeczenia o winie i karze), względnie jego uniewinnienia po zastosowaniu zasady in dubio pro reo (konieczności wypłaty od Skarbu Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia pokrzywdzonemu za skutki i następstwa obrazy przez organy ochrony prawnej prawa dowodowego).

'Autor dogłębnie opanował wszystkie, często kontrowersyjne problemy związane z uzyskiwaniem dowodów w procesie karnym. Stąd też w pracy nie ma błędnych interpretacji przepisów proceduralnych, zwłaszcza tych, które odnoszą się do uzyskiwania dowodów. Bezsprzecznie należy przyjąć za właściwe oparcie wywodów autora nie tylko na interpretacji przepisów proceduralnych, lecz także na ustaleniach nauki, i to nie tylko prawa karnego procesowego, ale również na doświadczeniach nauk pomocniczych prawa karnego, a przede wszystkim kryminalistyki i medycyny sądowej. Praca doktora Romana Zdybla została oparta na jego doświadczeniach i stanowi bardzo duży wkład do nauki i praktyki procesu karnego.'

Z recenzji prof. dr hab. Zdzisława Kegla

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Funkcja wykrywcza i dowodowa postępowania karnego Roman ZdyBel Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ROMAN ZDYBEL • FUNKCJA WYKRYWCZA I DOWODOWA POSTĘPOWANIA KARNEGO Polecamy nasze publikacje w serii Monografie Prawnicze: M. Czerwińska, P. Czarnecki (red.) KATALOG DOWODÓW W POSTĘPOWANIU KARNYM J. Skorupka, A. Drozd (red.) NOWE SPOJRZENIE NA MODEL ZAKAZÓW DOWODOWYCH W PROCESIE KARNYM Ł. Cora ZATRZYMANIE OSOBY W POLSKIM PROCESIE KARNYM E. Hryniewicz-Lach KARA KRYMINALNA W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP J. Konikowska-Kuczyńska WYKONYWANIE KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI W SYSTEMIE TERAPEUTYCZNYM WOBEC SKAZANYCH UZALEŻNIONYCH OD ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH www.ksiegarnia.beck.pl FUNKCJA WYKRYWCZA I DOWODOWA POSTĘPOWANIA KARNEGO ROMAN ZDYBEL WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. dr hab. Zdzisław Kegel Publikacja dofinansowana przez Instytut Nauk Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Publikacja zawiera nowelizację prawa karnego materialnego i formalnego oraz aktów wykonawczych wdrożoną do obrotu prawnego w 2015 i 2016 r. © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7909-8 ISBN e-book 978-83-255-7910-4 Pamięci Pana prof. dr hab. Tadeusza Hanauska, kierownika Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracę poświęcam. Spis treści Przedmowa ................................................................................................................. Wykaz skrótów .......................................................................................................... Wykaz literatury ....................................................................................................... Wprowadzenie ........................................................................................................... Rozdział I. Istota i znaczenie oraz weryfikacja spójności dowodów procesowych uprawdopodabniających i udowadniających sprawstwo zarzucanego podejrzanemu (oskarżonemu) przez oskarżyciela czynu . § 1. Determinanty kształtujące podstawowe ustawowe pojęcia z zakresu procesowych źródeł dowodowych .......................................................... § 2. Funkcja wykrywcza kryminalistyki, aspekty dowodzenia nowymi skutecznymi środkami dowodowymi (genotyp DNA, markery, biometria) we wstępnym postępowaniu karnym oraz ocena przydatności uzyskanych dowodów ze środków dowodowych (opinii biegłych) w postępowaniu jurysdykcyjnym ............................. Rozdział II. Rola i znaczenie funkcji wykrywczej w postępowaniu karnym ................................................................................................................. § 1. Funkcja wykrywcza na tle analizy innych funkcji procesowych ........ § 2. Wpływ funkcji wykrywczej w etapowym stadium postępowania karnego na procesową wartość materiału dowodowego .................... Rozdział III. Etapy dowodzenia ........................................................................... § 1. Poszukiwanie i uzyskiwanie dowodów w postępowaniu karnym. Oględziny miejsca zdarzenia jako konglomerat śladów i dowodów . § 2. Poprawność procesowa i kryminalistyczna metod zabezpieczania dowodów na etapie poprzedzającym wszczęcie postępowania karnego ........................................................................................................ § 3. Wprowadzenie dowodu uzyskanego w postępowaniu karnym do procesu ........................................................................................................ § 4. Przeprowadzenie dowodu w postępowaniu karnym ........................... XIII XVII XXI 1 15 15 47 77 77 83 95 95 102 113 117 VII Spis treści § 5. Metody weryfikacji i oceny przydatności dowodu na etapie postępowania karnego. Wstępna (formalno­merytoryczna) i następcza (jurysdykcyjna) sądowa kontrola efektów wdrożonej funkcji wykrywczej i funkcji dowodowej przez organy ścigania w kreacji wizji aktu oskarżenia inicjującego proces karny w świetle art. 337 KPK ................................................................................................ Rozdział IV. Zakres i przedmiot czynności wykrywczych w postępowaniu karnym ................................................................................................................. § 1. Etapy wykrywania dowodów .................................................................. § 2. Wykrywanie a poszukiwanie dowodów w postępowaniu karnym. Wyjaśnienie kwestii terminologicznych. Rola i znaczenie wyprofilowanego w strukturach policji etatu dzielnicowego w realizacji funkcji wykrywczej skutecznego wykrywania i poszukiwania dowodów ......................................................................... § 3. Wykrycie dowodów jako pierwszy etap skutecznego dowodzenia sprawstwa zarzucanego podejrzanemu (oskarżonemu) czynu w postępowaniu karnym .......................................................................... § 4. Rozpoczęcie czynności wykrywczych źródeł dowodowych na wstępnym etapie postępowania karnego oraz jurysdykcyjnego przed sądem ............................................................................................... § 5. Przeprowadzenie czynności wykrywczych w postępowaniu karnym ......................................................................................................... § 6. Efekty procesu wykrywania dowodów w postępowaniu karnym ...... Rozdział V. Realizacja funkcji wykrywczej w postępowaniu karnym a czynności operacyjno­rozpoznawcze ......................................................... § 1. Funkcje czynności operacyjno­rozpoznawczych ................................. § 2. Wykrywcze czynności pozaprocesowe a czynności wykrywczo­ dowodowe ................................................................................................... Rozdział VI. Czynności zmierzające do wykrycia dowodów w postępowaniu karnym .................................................................................. § 1. Czynności poszukiwawczo­dowodowe .................................................. § 2. Zatrzymanie rzeczy jako czynność wykrywczo­dowodowa postępowania karnego .............................................................................. § 3. Ustawowe prerogatywy organów ścigania wzmacniające realizację funkcji wykrywczej w postępowaniu karnym ....................................... § 4. Prawno­procesowe podstawy kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych (komunikowania) dla celów dowodowych w postępowaniu karnym środkami i metodami operacyjnymi ......... VIII 123 159 159 161 182 183 185 187 189 189 212 215 215 216 220 224 Spis treści § 5. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30.7.2014 r. weryfikujący aktualny stan prawny upoważniający organy ochrony prawnej do wdrożenia kontroli operacyjnej podsłuchu telefonicznego (nośników elektronicznych dysków twardych, serwerów komputerów, logowania i IP) oraz ingerencji w materię praw i wolności obywatelskich w celu pozyskiwania i wykorzystania dowodów elektronicznych ....................................................................... § 6. Przeszukanie i oględziny w celu trafnego wytypowania źródeł dowodowych w postępowaniu karnym ................................................. § 7. Poszukiwanie podejrzanego (oskarżonego) jako osobowego źródła dowodowego poprzedzone czynnościami operacyjno­ rozpoznawczymi funkcji wykrywczej .................................................... § 8. Badanie osób wytypowanych w toku czynności operacyjno­rozpoznawczych w celu znalezienia dowodu .................. § 9. Eliminacyjne wykrywczo­dowodowe badanie osób podejrzanych wytypowanych w ramach realizacji czynności określonych regulacją prawną art. 192a KPK ............................................................. § 10. Ekshumacja (sekcja) jako czynność wykrywczo­dowodowo­ poszukiwawcza na etapie postępowania karnego i jurysdykcyjnego  Rozdział VII. Rola wykrywczo­procesowa innych wytypowanych źródeł dowodowych w postępowaniu karnym (samooskarżeń i świadka anonimowego, incognito) ................................................................................. § 1. Wartość dowodowa samooskarżeń podejrzanych (oskarżonych) ..... § 2. Pozycja prawno­dowodowa świadka anonimowego (incognito) w postępowaniu karnym i jurysdykcyjnym .......................................... § 3. Pomocnicza rola pozaprocesowych czynności organów ścigania w wykrywaniu informacji o źródłach dowodowych w postępowaniu karnym .......................................................................... § 4. Czynności operacyjno­rozpoznawcze zmierzające do wykrycia dowodu (informacji o źródle dowodowym) w postępowaniu karnym ......................................................................................................... § 5. Legitymizacja czynności administracyjno­porządkowych organów ścigania w wykryciu informacji o źródłach dowodowych w postępowaniu karnym .......................................................................... § 6. Transformacja materiału uzyskanego w ramach czynności pozaprocesowych (operacyjnych) na dowodowy materiał procesowy z wykorzystaniem konstytucyjnej luki prawnej. Pozycja prawna osoby zatrzymanej w trybie art. 243 i 244 KPK w czynnościach operacyjnych poprzedzających wszczęcie i prowadzenie postępowania karnego. Analiza zagadnienia de lege ferenda i de lege lata .................................................................................. 235 256 259 261 263 267 273 273 293 313 314 321 324 IX Spis treści Rozdział VIII. Nowe wyzwania śledcze organów ścigania w realizacji ustawowych założeń funkcji wykrywczej w postępowaniu karnym ....... § 1. Konieczność normotwórczej regulacji i uporządkowania zasad odpowiedzialności organów ścigania (policji) za realizację funkcji wykrywczej w postępowaniu karnym .................................................... § 2. Nadzór nad realizacją funkcji wykrywczej de lege lata i de lege ferenda ......................................................................................................... § 3. Nadzór merytoryczny prokuratora nad postępowaniem karnym oraz efektami funkcji wykrywczej aktywizującej pole dowodowe ..... § 4. Sędzia śledczy w nowym efektywnym modelu skargowym postępowania karnego i prokuratury sądowej ..................................... § 5. Strefa Schengen w aspekcie pragmatycznym zintegrowanej współpracy organów ochrony prawnej państw narodowych dla skutecznej neutralizacji transgranicznej przestępczości kryminalnej ................................................................................................. § 6. Zintegrowana współpraca sądowa Eurojustu udzielanej pomocy prawnej weryfikująca materiał dowodowy postępowań w sprawach karnych w strukturach Wspólnoty Europejskiej .................................. § 7. Kompatybilna policyjna współpraca wykrywczo­dowodowa  Eurostatu zwalczania i neutralizacji przestępczości kryminalnej w ramach Unii Europejskiej .................................................................... Rozdział IX. Warstwa informacyjna śladu kryminalistycznego w procesie wykrywczo­dowodowym postępowań karnych .......................................... Rozdział X. Skutki i następstwa prawne obrazy prawa dowodowego standaryzujące i unifikujące poprawność realizacji czynności funkcji wykrywczej i funkcji dowodowej ................................................................... § 1. Prawa i wolności obywatelskie wynikające z materii ochronnej Konstytucji RP i umów międzynarodowych jako granica wdrożonych instrumentów prawnych funkcji wykrywczej i dowodowej w postępowaniu karnym .................................................. § 2. Naruszenie przepisów prawa dowodowego normujących czynności wykrywczo­procesowe jako przyczyna odwoławcza instancyjnej sądowej kontroli ........................................................................................ § 3. Zasady odpowiedzialności Skarbu Państwa (odszkodowawczej i zadośćuczynieniowej) za naruszenie norm prawa dowodowego wdrożonych czynności wykrywczych i procesowych na etapie postępowania karnego (jurysdykcyjnego) ............................................. 347 347 357 360 367 385 392 394 403 421 421 427 431 X Spis treści Rozdział XI. Prakseologiczna realizacja efektów funkcji wykrywczej i dowodowej w postępowaniach karnych na przykładzie danych statystycznych Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w zakresie skutecznej neutralizacji skali i dynamiki zagrożenia przestępczością pospolitą ........................................................... § 1. Analiza wewnętrznych źródeł prawa policyjnego jako podstawowy ocenny wyznacznik walki z przestępczością kryminalną .................... § 2. Wskaźniki statystyczne wykrywalności przestępczości pospolitej jako wymierny efekt wdrożenia czynności operacyjno­ rozpoznawczych i kontroli operacyjnej realizowanych w ramach funkcji wykrywczej i funkcji dowodowej na etapie postępowania karnego ........................................................................................................ Zakończenie (tezy główne monografii) .............................................................. § 1. Relacje między funkcją dowodową w postępowaniu karnym a czynnościami pozaprocesowymi w wykrywaniu źródeł dowodowych (dowodów). Systematyka i uporządkowanie terminologii ustawowej. Wykazanie granicy między dowodzeniem a sferą niedowodową (operacyjną) ......................................................... § 2. Realizacja i zakres funkcji wykrywczej postępowania karnego w materializacji procesu dowodzenia domniemania niewinności i udowodnienia sprawstwa zarzucanego podejrzanemu (oskarżonemu) czynu karalnego ............................................................. § 3. Aspekt wykrywczy prawa dowodowego a gwarancje procesowe poprawności przeprowadzenia postępowania karnego ...................... § 4. Nadzór merytoryczny nad procesem związanym z wykrywaniem dowodów w postępowaniu karnym ....................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 443 443 453 471 471 474 476 478 491 XI Przedmowa Niniejsza monografia jest podsumowaniem wieloletnich przemyśleń i doświadczeń zawodowych  autora  nad  praktyką  stosowania  prawa  oraz  efektywnym  wspieraniem wstępnego postępowania karnego instrumentami prawnymi przypisanymi do funkcji wykrywczej (czynności operacyjno­rozpoznawcze w typowaniu źródeł dowodowych), a także konieczną transformacją materiału zgromadzonego w ramach prawa policyj­ nego, w celu realizacji założeń funkcji dowodowej (dział V KPK). Zarówno funkcja wykrywcza, jak i funkcja dowodowa dla zdynamizowania i zsynchronizowania sku­ tecznego procesu neutralizacji skali i dynamiki przestępczości jest aktywnie wspierana osiągnięciami kryminalistyki, medycyny sądowej, kryminologii, antropologii i innych nauk. W praktyce organów ścigania często wykorzystuje się nowe zdobycze naukowe dynamicznie rozwijającej się kryminalistyki w identyfikacji zabezpieczonych na miej­ scu zdarzenia śladów dowodowych, co stanowi podstawę do podejmowania umorzo­ nych  spraw  z  powodu  niewykrycia  sprawców1.  Rozważania  autora  dotyczą  materii prawa dowodowego, gałęzi prawa, która obecnie ulega dopiero legislacyjnej krystaliza­ cji i wymusza na organach ochrony prawnej konieczne zmiany organizacyjne i prze­ wartościowanie mentalności (w tym przebudowy prokuratury śledczej na sądową) oraz większej aktywności stron procesowych w kontradyktoryjnym postępowaniu przed są­ dem. Monografia w podstawowych założeniach ma przybliżyć czytelnikowi skompliko­ waną problematykę związaną z uzyskiwaniem i wykorzystywaniem dowodów (osobo­ wych, rzeczowych i środków dowodowych) w procesie karnym, uzbrojenia oskarżo­ nego w instrumenty prawne efektywnej kontroli wartości procesowej pola dowodo­ wego oraz skutków i następstw naruszenia (obrazy) prawa dowodowego przez organy 1  Poprawne, zgodnie z zasadami taktyki i techniki zabezpieczenie śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia to nadal pięta Achillesa organów ścigania (Policji). Obecnie ponownie w skali kraju komend wojewódzkich Policji wraca się do analizy wykorzystania śladów kryminalistycz­ nych zdeponowanych w aktach umorzonych z powodu niewykrycia śledztw wyczerpujących zna­ miona zabójstw pod kątem ich identyfikacji w celu wykrycia sprawców. Przykładem jest sprawa 46­letniego Sławomira G., który przed 20 laty dokonał niewykrytego przez organy ścigania zabój­ stwa J. Sandeckiej, z obecnym wykorzystaniem możliwości naukowej kryminalistyki w zakresie identyfikacji genotypu DNA, dowodowych śladów biologicznych nośnika zabezpieczonych w toku oględzin na miejscu zdarzenia. Obecnie w Wydziale Biologii KGP w budowanych zbiorach zdepo­ nowane jest 50 tys. profili DNA. Szerzej zagadnienie nowych metod wykrywczych śladów krymi­ nalistycznych porusza R. Zdybel, Osmologia. Dowody zapachowe w kryminalistyczne, Przemyśl 2009. XIII Przedmowa ochrony prawnej warunkującej roszczenie odszkodowawcze i zadośćuczynieniowe od Skarbu Państwa. W  zamyśle  autora  publikacja  ma  w  sposób  przystępny  przybliżyć  Czytelnikowi skomplikowane zagadnienia wstępnego postępowania karnego, weryfikacji materiału procesowego,  pozyskiwania  źródeł  dowodowych,  aspektów  funkcji  wykrywczej  i  jej znaczenia w aktywizacji materiału procesowego w ramach funkcji dowodowej. War­ stwa merytoryczna opracowania może też stanowić wyjściowy prakseologiczny mate­ riał do dalszego porządkowania prawa karnego zarówno materialnego, jak i proceso­ wego dla utrzymania niezbędnego zaufania społecznego zarówno do wewnętrznego systemu prawnego, jak i do organów ochrony prawnej. W efekcie praca w podnoszonej dysertacji zmierza do poprawy niezbyt wysokiej wykrywalności (szczególnie przeciwko mieniu) uciążliwej przestępczości pospolitej oraz konieczności stabilizacji prawa w za­ kresie spersonifikowania odpowiedzialności za wdrażane czynności wykrywczo­dowo­ dowe2. Porządkowanie systemu prawa – nie tylko karnego – jest niezbędne, zwłasz­ cza że obecnie Trybunał Konstytucyjny (sąd prawa)3 i Sąd Najwyższy (sąd faktu)4 nie są legitymizowane do dokonywania powszechnej wykładni prawa, zaś obowiązujący 2  Utrzymująca się niska wykrywalność przestępstw przeciwko mieniu jest skutkiem i następ­ stwem braku determinacji policji w skutecznym wdrażaniu instrumentów pracy operacyjno­roz­ poznawczej (rozpoznania posesyjnego przez dzielnicowych) w ramach funkcji wykrywczej postę­ powania. W 2014 r. odnotowano 174 900 kradzieży mienia (średnio co 3 minuty, a w przypadku samochodów co 30 sekund), przy wykrywalności jednej trzeciej sprawców (dane nie uwzględniają tzw. ciemnej liczby zaniechania zgłaszania kradzieży przez poszkodowanych w przekonaniu o nie­ uchronnym umorzeniu postępowania z powodu braku możliwości wykrycia sprawców). Na ten obraz negatywnej wykrywalności przestępstw rzutuje też fakt nadmiernego obciążenia policjan­ tów prowadzonymi postępowaniami (70–80 spraw w toku) oraz cyklicznie wdrażane oszczędno­ ści. Większość spraw z powodu braku wdrożenia kosztownych ekspertyz kryminalistycznych jest uznawana w wewnętrznych poleceniach jako nierokująca na wykrycie i w krótkim okresie pro­ wadzenia umarzana. W ujęciu danych policyjnych liczba kradzieży spada (w 2013 r. odnotowano 215 tys.), co jest wynikiem głównie liberalizacji prawa karnego i wprowadzenia do obrotu praw­ nego norm podnoszących próg wartości kradzieży mienia z kwoty 250 zł na 430 zł. W ten sposób pozornie odwrotnie do odczucia społecznego w sprawozdawczości zneutralizowano stan zagroże­ nia przestępczością pospolitą, przesuwając kradzieże o wartości mienia poniżej 430 zł do wykro­ czeń, których ściganie ulega przedawnieniu po roku, dodatkowo zwiększając bezkarność spraw­ ców. Rozpoznanie operacyjne środowisk i zjawisk kryminogennych (niekiedy z pokoleniowymi tradycjami) w zwalczaniu i neutralizacji przestępczości kryminalnej jest szczególnie istotne, bo­ wiem – co wykazano w pracy – niska jakość realizacji instrumentów funkcji wykrywczej (zwłasz­ cza w deprecjonowaniu wyprofilowanego w policji etatu dzielnicowego w zakresie niezbędnego rozpoznania posesyjnego) w izolacyjnym charakterze wykonania założeń funkcji dowodowej po­ stępowania prowadzi do marginalizacji pola dowodowego, a w konsekwencji do jego umorzenia z powodu niewykrycia sprawców. Patrz także E. Moszczuk, Policja. Socjologiczne studium funk­ cjonowania instytucji, Rzeszów 2013, s. 248–249, 250, 255, 258, 260. 3 Ustawa z 25.6.2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 293). 4 Ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 499 ze zm.), w brzmieniu od 4.4.2016 r. XIV Przedmowa w obrocie prawnym Kodeks karny od 1998 r. był już 60 razy nowelizowany (średnio 3–4 razy w roku). Podstawowym zagadnieniem monografii jest przedstawienie – w kontekście obo­ wiązującego porządku prawnego i usankcjonowanej procedury karnej oraz praktyki organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości – roli, miejsca i znaczenia funkcji wy­ krywczej postępowania karnego w realizacji celów postępowania dowodowego na po­ szczególnych etapach procesu karnego. W tym aspekcie wyeksponowana została „usłu­ godawcza” rola i znaczenie funkcji wykrywczej postępowania karnego dla uzyskania (wytypowania) środków dowodowych oraz ich transformacji procesowej do ostatecz­ nej oceny sądu w postępowaniu kontradyktoryjnym (walki na argumenty dowodowe stron). Pominięcie możliwości identyfikacyjno­typujących źródeł dowodowych funkcji wykrywczej w postępowaniu karnym i osadzenie materiału procesowego wyłącznie na założeniach sformalizowanej funkcji dowodowej doprowadza nieuchronnie i ostatecz­ nie do zawężenia tak możliwości wykrywczych, jak i dowodowych. W zamyśle twórczym praca łączy rozważania teoretyczne z praktycznymi aspek­ tami skuteczności stosowania instrumentów prawnych funkcji wykrywczej i funkcji dowodowej na etapie wstępnego postępowania karnego w ujęciu zasad nowego modelu procesu kontradyktoryjnego (kryteriów weryfikacji dowodów w tym procesie). Powią­ zanie obu kompatybilnych funkcji wykrywczej i funkcji dowodowej z naukowymi zdo­ byczami kryminalistyki, kryminologii, medycyny sądowej, genetyki i innych nauk ma służyć racjonalizacji nie tylko rozwiązań prawnych formalnego prawa karnego, lecz także podniesieniu skuteczności działania organów ścigania (ochrony prawnej). Sku­ teczność stosowania prawa karnego i sprawność wykrywcza organów ścigania nie mogą pozostawać  wyłącznie  w  sferze  rozważań  i  dywagacji  teoretycznych  bez  konieczno­ ści odniesienia do praktyki (działań) prospołecznych. Implementacja (inkorporacja) prawa międzynarodowego (europejskiego) do wewnętrznego systemu prawnego pań­ stwa powoduje konieczność uruchomienia procesów oddolnych unifikacji i standary­ zacji norm (poprawności legislacyjnej) oraz kreuje niezbędne dla systemu prawnego państwa zaufanie społeczne, co jest szczególnie istotne w demokratycznym państwie prawnym. Przemyśl, czerwiec 2016 r. Roman Zdybel XV Wykaz skrótów 1. Źródła prawa ABWU ............................................ ustawa  z  24.5.2002  r.  o  Agencji  Bezpieczeństwa Wewnętrznego  oraz  Agencji  Wywiadu  (t.j.  Dz.U. z 2015 r. poz. 1929) CBAU .............................................. ustawa z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antyko­ KK .................................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, rupcyjnym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1411 ze zm.) Konstytucja RP .............................. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. KPK ................................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar­ poz. 553 ze zm.) (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) poz. 355 ze zm.) PolU ................................................. ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. StrażGrU ......................................... ustawa  z  12.10.1990  r.  o  Straży  Granicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1402 ze zm.) 2. Publikatory i czasopisma Dz.U. ............................................... Dziennik Ustaw Kw.Cel. ............................................ Kwartalnik Celny NP .................................................... Nowe Prawo OSNKW .......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Woj­ skowa Pal. ................................................... Palestra PiP ................................................... Państwo i Prawo PP ..................................................... Przegląd Policyjny Prob.Krym. ..................................... Problemy Kryminalistyki Prob.Praw. ...................................... Problemy Praworządności Prok. i Pr. ....................................... Prokuratura i Prawo PS ..................................................... Przegląd Sądowy SP ..................................................... Studia Prawnicze WiŻ ................................................. Wiedza i Życie WPP ................................................ Wojskowy Przegląd Prawniczy Z Zag.Krym. ................................... Z Zagadnień Kryminalistyki XVII Wykaz skrótów 3. Organy i instytucje AW .................................................. Agencja Wywiadu CBA ................................................. Centralne Biuro Antykorupcyjne ETPCz ............................................. Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS .................................................. Europejski Trybunał Sprawiedliwości Eurojust .......................................... Europejska Jednostka Współpracy Sądowej Europol ........................................... Europejski Urząd Policji Eurostat ........................................... Europejski System Statystyczny Interpol ........................................... międzynarodowa organizacja policji (ang. Interna­ tional Criminal Police Organization) IP ...................................................... ang. Internet Protocol (protokół internetowy) KGP ................................................. Komenda Główna Policji KMP ................................................ Komenda Miejska Policji KPP .................................................. Komenda Powiatowa Policji KWP ................................................ Komenda Wojewódzka Policji MS .................................................... Ministerstwo Sprawiedliwości NIK .................................................. Najwyższa Izba Kontroli PA .................................................... Prokuratura Apelacyjna PA .................................................... Prokuratura Apelacyjna PR .................................................... Prokuratura Rejonowa SA .................................................... Sąd Apelacyjny SN .................................................... Sąd Najwyższy SO .................................................... Sąd Okręgowy SR ..................................................... Sąd Rejonowy TSUE ............................................... Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej TW ................................................... Tajny Współpracownik TK .................................................... Trybunał Konstytucyjny 4. Inne skróty AFIS ................................................. ang.  Automated  Fingerprint  Identification  System (automatyczny system identyfikacji odcisków pal­ ców) DNA ................................................ ang. deoxyribonucleic acid (kwas deoksyrybonukle­ KBWE ............................................. Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro­ inowy) pie m.in. ................................................ między innymi n. ...................................................... następna (­e, ­y) Nr ..................................................... numer OZ .................................................... osoba zaufana XVIII Wykaz skrótów poz. .................................................. pozycja r. ....................................................... s. ....................................................... t.j. ..................................................... TATP ............................................... ang. triacetonetriperoxide (nadtlenek acetonu) ust. ................................................... ustęp wyr. .................................................. wyrok rok strona tekst jednolity XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Funkcja wykrywcza i dowodowa postępowania karnego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: