Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00118 016679 17206725 na godz. na dobę w sumie
Funkcje turystyczne zabytkowych rezydencji na Mazowszu - ebook/pdf
Funkcje turystyczne zabytkowych rezydencji na Mazowszu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: AWF Warszawa Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-89630-67-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dla turysty zafascynowanego historią, szczególnie historią architektury i sztuki, liczne przykłady barokowych, klasycystycznych i eklektycznych zabytkowych rezydencji (zamków, pałaców, dworów), są nie tylko cennym uzupełnieniem wypraw krajoznawczych na obszarze Mazowsza. Wiele z zachowanych dworów, szczególnie tych nastawionych na konsekwentne pełnienie funkcji turystycznych, ma tak bogaty program (muzeum, galeria, imprezy sportowe i kulturalne), rozbudowane usługi hotelarskie i gastronomiczne, że odwiedzenie tych zabytków może być połączone z pobytem i wielodniowym, aktywnym wypoczynkiem . Ze względu na sposób wykorzystania dla funkcji turystycznej, możemy zabytkowe rezydencje Mazowsza podzielić na następujące grupy: – zamki, pałace, dwory o funkcji placówek muzealnych, – zamki, pałace, dwory o funkcji hoteli i pensjonatów, – zamki, pałace, dwory o funkcji mieszanej: np. rezydencje prywatne, których właściciele prowadza równocześnie działalność oświatowo-kulturalną lub domy pracy twórczej, w których znajdują się galerie lub sale muzealne. Należy podkreślić szczególną rolę historycznych domostw, których prywatni właściciele kultywują tradycje dworu lub pałacu, jako ośrodka towarzysko-kulturalnego dla mieszkańców okolicy. Z deklaracją gotowości organizacji koncertów muzycznych, wieczorów literackich, konkursów i plenerów – skierowanych np. do młodzieży szkolnej danego powiatu – można się obecnie zetknąć w wielu dworach prywatnych o funkcjach mieszkalnych (Dylewo, Kulkówka, Osiek, Pertykozy, Sucha, Tułowie). Obecnie mamy do czynienia przede wszystkim z tendencją rozwijania usług turystycznych w zabytkach: powstają nowe hotele, pensjonaty, lokale gastronomiczne, galerie artystyczne. Pomimo znacznych zniszczeń, niekorzystnych zmian w funkcji użytkowej, zespoły dworskie, pałace i zamki znajdujące się obecnie na wolnym rynku nieruchomości znajdują chętnych nabywców. Dla wielu inwestorów zabytkowy dwór, pałac lub zamek stanowi idealny obiekt dla rozwijania usług turystycznych: gastronomicznych i hotelarskich. W konsekwencji takiego postrzegania możliwości inwestycyjnych na rynku nieruchomości, mamy do czynienia z pojawianiem się wciąż nowych hoteli i lokali gastronomicznych, organizowanych w zabytkowych obiektach, nowych sanatoriów i pensjonatów umieszczonych w historycznych rezydencjach, a także, chociaż już w znacznie mniejszym stopniu, nowych muzeów i galerii artystycznych. Można się spodziewać, że tendencje te będą się nadal utrzymywać, ponieważ jest w przyszłości spodziewany nie tylko dalszy rozwój tradycyjnych form turystyki krajoznawczej („zwiedzania zabytków”), ale także nowych form realizowanych w historycznych obiektach. Poczynając od „wypoczynku w zabytkach”, przez turystykę konferencyjną, incentive tourism, po różne formy turystyki kulturowej (uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych: piknikach, koncertach, walkach rycerskich, warsztatach archeologicznych). Należy także podkreślić możliwości rozwoju w zabytkowych rezydencjach najbardziej pożądanych dla zdrowia form wypoczynku, takich jak: jazda konna i na rowerze, wycieczki piesze i na nartach, uprawianie sportów wodnych na wodach otwartych (stawach, rzekach i jeziorach). Nie wspominając o możliwościach rozwoju luksusowych usług typu „SPA”. Słowa kluczowe: zabytki o funkcji turystycznej; Region Mazowsza; turystyka krajoznawcza i kulturowa

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie STUDIA I MONOGRAFIE Anna Pawlikowska-Piechotka FUNKCJE TURYSTYCZNE ZABYTKOWYCH REZYDENCJI NA MAZOWSZU TOURIST FUNCTION OF THE HISTORIC RESIDENCES – MAZOVIA REGION (POLAND) ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Książkę dedykuję dwóm Maćkom, mojemu mężowi i synowi, którzy cierpliwie towarzyszyli mi w czasie licznych wędrówek po Mazowszu ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Zabytek włączony w życie musi odpowiadać współczesnym potrzebom życia, nic nie tracąc ze swych wartości prof. Jan Zachwatowicz „Program i zasady konserwacji zabytków”, Warszawa 1946 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Anna Pawlikowska-Piechotka FUNKCJE TURYSTYCZNE ZABYTKOWYCH REZYDENCJI NA MAZOWSZU Warszawa 2008 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Komitet Redakcyjny Przewodniczący – Jerzy Kosiewicz – Tomasz Gabryś Sekretarz – Krzysztof Klukowski Członkowie Andrzej Kosmol Jerzy Nowocień Anna Pawlikowska-Piechotka prof. dr hab. J. Kosiewicz prof. dr hab. W. Siwiński Recenzenci Studia i Monografie nr 126 ISBN 978-83-89630-67-4 @ Copyright by Akademia Wychowania Fizycznego Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości lub części książki bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione. Redakcja i korekta techniczna – Joanna Kłyszejko Projekt okładki – Waldemar Dorcz Wydawnictwo AWF Objętość 9,03 aw Warszawa 2008 Nakład 2000 egz., druk w seriach Wydanie I Format B-5 Skład, łamanie, druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk www.grzeg.com.pl ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 5 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie ............................................................................................. 7 2. Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznych w zabytkach .............. 2.1. Funkcje turystyczne zabytków architektury i budownictwa ................. 2.2. Próba definicji podstawowych pojęć ..................................................... 2.3. Prawo ochrony zabytków ...................................................................... 2.4. Uwarunkowania adaptacji dla nowych funkcji ..................................... 2.5. Dostępność zabytkowych rezydencji dla turystów ................................ 3. Wykorzystanie zamków Mazowsza dla funkcji turystycznych ............... 3.1. Zamki w przestrzeni turystycznej .......................................................... 3.2. Zamki w Warszawie ............................................................................... 3.3. Zamki Regionu Mazowsza .................................................................... 4. Wykorzystanie pałaców Mazowsza dla funkcji turystycznych ................ 4.1. Pałace w przestrzeni turystycznej .......................................................... 4.2. Pałace w Warszawie ............................................................................... 4.2. Pałace Regionu Mazowsza .................................................................... 5. Wykorzystanie dworów Mazowsza dla funkcji turystycznych ............... 5.1. Dwory w przestrzeni turystycznej ......................................................... 5.2. Dwory Regionu Mazowsza ................................................................... 15 15 17 19 23 26 29 29 32 35 47 47 50 60 89 89 91 6. Zamiast podsumowania – refleksje na temat uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznych w zabytkowych rezydencjach ............... 117 Piśmiennictwo .................................................................................................. 129 Streszczenie ...................................................................................................... 133 Summary .......................................................................................................... 135 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 6 CONTENTS 1. Introduction ................................................................................................. 7 2. Conditions of Tourist Function Development in the Architectural Relics .......................................................................... 2.1. Tourist Function in the Architectural and Building Relics .................... 2.2. Definition of the Basic Terms ................................................................ 2.3. Legislation of Architectural Relics Conservation .................................. 2.4. Conditions of New Function Implementation ....................................... 2.5. Tourist Accessibility of Architectural Relics ......................................... 3. Tourist Function of the Historic Castles ................................................... 3.1. Historic Castles in the Tourist Space ..................................................... 3.2. Historic Castles in Warsaw .................................................................... 3.3. Historic Castles in the Mazovia Region ................................................ 4. Tourist Function of the Historic Palaces ................................................... 4.1. Historic Palaces in the Tourist Space ..................................................... 4.2. Historic Palaces in Warsaw .................................................................... 4.2. Historic Palaces in the Mazovia Region ................................................ 5. Tourist Function of the Historic Manor Houses ....................................... 5.1. Historic Manor Houses in the Tourist Space ......................................... 5.2. Historic Manor Houses in the Mazovia Region .................................... 15 15 17 19 23 26 29 29 32 35 47 47 50 60 89 89 91 6. Instead of Final Conclusions – Some Comments on Conditions of Tourist Function Development in the Historic Residences .......................................................................... 117 References ........................................................................................................ 129 Summary (Polish) ............................................................................................ 133 Summary (English) ......................................................................................... 135 ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 7 1. Wprowadzenie Introduction Fot. 1. Zamek Rycerski w Oporowie1 Oporów, view of the Knight’s Castle Dobra kultury, są powszechnie uznawane za jeden z najbardziej istotnych czynników kreujących atrakcyjność „przestrzeni turystycznej”. Samo pojęcie „dóbr kultury” jest bardzo szerokie i obejmuje zarówno materialne jak i nie- materialne dziedzictwo ściśle związane z procesami cywilizacyjnymi, działal- nością człowieka w różnych okresach historycznych. Na wieloznaczność po- jęcia dóbr kultury zwracają uwagę autorzy prac polskich [Rymaszewski 2005, s. 175], w podobnym ujęciu problem ten jest przedstawiany w piśmiennictwie zagranicznym [Dallen 2003, s. 2-9], [Sigala 2003, s. xiii-xiiii]. Dla potrzeb rozwoju turystyki znaczenie mają nie tylko zabytki architek- tury i budownictwa, historyczne układy przestrzenne (miejskie i ruralistyczne), muzea i skanseny, ale także zabytki działalności gospodarczej, historyczne umocnienia militarne, miejsca pielgrzymkowe, współcześnie organizowane im- prezy kulturalne [Lijewski 2002, s. 111-148]. Wśród tych zasobów szczególną wartość dla potencjalnych turystów mają te spośród obiektów, które są celowo przygotowane dla odwiedzających (funkcjonując jako muzea, zorganizowane trasy turystyczne). Jeżeli natomiast w zabytkowej nieruchomości zorganizowa- ne są równocześnie muzeum, hotel, gastronomia (Jabłonna, Nieborów, Niedzi- 1 Autorem fotografii zamieszczonych w niniejszej pracy jest Anna Pawlikowska-Piechotka (jest to materiał badań terenowych z lat 2002–2006 dodatkowo uzupełniony w roku 2007) ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 8 Anna PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA ca, Reszel) – wtedy następuje zwielokrotnienie atrakcyjności obiektu z punktu widzenia turysty [Pawlikowska-Piechotka 1999, s. 165-176]. Skala takiego sposobu użytkowania zabytków architektury i budownic- twa jest coraz większa. Ze względu na wysokie koszty utrzymania obiektów zabytkowych, coraz częściej osoby zarządzające obiektami, które nie mia- ły dotąd funkcji komercyjnych (muzea), wprowadzają do oferty turystycz- nej usługi dodatkowe (gastronomiczne, hotelarskie, handlowe). Szacuje się, że w Polsce ponad 200 obiektów, spośród istniejących zasobów komercyjnej bazy turystycznej, to wybitne dzieła architektoniczne wpisane do rejestru za- bytków [Mlącki 2000, s. 14-18]. Część z nich to obiekty niegdyś wzniesione jako hotele, sanatoria lub lokale gastronomiczne, ale większość to nowe ada- ptacje budynków o innym przeznaczeniu pierwotnym. Obiekty zabytkowe pełniące obecnie funkcje turystyczne można podzie- lić na dwie grupy: a) Obiektów pierwotnie zaprojektowanych do pełnienia funkcji tury- stycznej (jak na przykład hotelu, sanatorium, lokalu gastronomicznego) i nieprzerwanie takie funkcje pełniących do czasów współczesnych b) Obiektów dopiero współcześnie adaptowanych do funkcji turystycznych (hotelarskich, lokali gastronomicznych) z obiektów o innej funkcji pierwot- nej (rezydencji, budynków przemysłowych, komunalnych, historycznych) niż – szeroko w tej pracy rozumiane – wykorzystanie turystyczne Wśród najsłynniejszych obiektów zabytkowych, pełniących nieprzerwa- nie tą samą funkcję (hotelarską, sanatoryjną, lokalu gastronomicznego) wymie- nić można: hotele „Bristol” (należący od 1988 roku do prestiżowej sieci Le Royal Meridien), „Francuski” i „Pod Różą” w Krakowie, „Bazar” w Poznaniu, „Metropol’ we Wrocławiu, „Pod Orłem” w Bydgoszczy; restauracje „Jama Mi- chalikowa” i „Wierzynek” w Krakowie, pijalnię czekolady „Wedel” (wnętrza) w Warszawie [Pawlikowska-Piechotka 1999, s. 165-176], [PHZ-L H 2001]. Grupa druga, zabytkowe obiekty adaptowane dla funkcji turystycznej z obiek- tów o innej funkcji pierwotnej, stale powiększa się. Obecnie coraz powszechniej inwestorzy nadają funkcje turystyczne (usługi hotelarskie i gastronomiczne) za- bytkowym rezydencjom. Do takich udanych adaptacji zabytkowych rezydencji (zamków, pałaców lub dworów) dla celów turystyczno-wypoczynkowych należą polskie obiekty o wieloletnich już tradycjach: Dom Pracy Twórczej ASP w War- szawie (dwór w Dłużewie pod Warszawą); Dom Polonii w pałacu w Pułtusku; Dom Pracy Twórczej SARP (pałac w Tucznie); Dom Pracy Twórczej SHS (za- mek w Niedzicy nad Dunajcem); Dom Pracy Twórczej SHS (zamek w Wojnowi- cach); Dom Pracy Twórczej Muzeum Narodowego (pałac w Nieborowie); Dom Pracy Twórczej PAN (pałac w Jabłonnej); zamek w Rydzynie pod Lesznem; pa- łace na Pomorzu w Rzucewie koło Pucka i Krokowej pod Wejherowem; pałac w Sieniawie; zamek w Baranowie Sandomierskim [PHZ-L H 2001]. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie 9 Dzieje się tak z wielu przyczyn, ale jedną z najistotniejszych jest stosun- kowo nieskomplikowany zakres prac adaptacyjnych. Do historycznych bu- dowli o pierwotnej funkcji mieszkalnej, takim jak zamki, pałace i dwory, jest stosunkowo łatwo wprowadzić podobną funkcję, jaką mogą być usługi ho- telarskie lub gastronomiczne. Zwłaszcza, jeżeli w planie takiej adaptacji jest organizacja w części budynku muzeum zabytkowych wnętrz lub muzeum bio- graficznego, wtedy zakres przekształceń pierwotnej formy może być znacznie zredukowany, a więc ingerencja w zabytkową substancję – niewielka (Jabłon- na, Nieborów, Oporów). Jest to sytuacja bardzo korzystna zarówno z punk- tu widzenia służb konserwatorskich jak i samego inwestora [Małachowicz 2007, s. 367-376, 400]. Z tego powodu między innymi takie łączone funkcje w zabytkowych rezydencjach są coraz bardziej powszechne. Dzięki przyjętej wielofunkcyjności obiektu wówczas w zabytkowym obiekcie mieści się poza częścią hotelową także mieszkanie właścicieli lub zarządzających, a w najbar- dziej reprezentacyjnych salach, zorganizowane są ekspozycje muzealne. Funkcje bazy noclegowej i gastronomicznej, jaką pełnią zabytkowe nie- ruchomości zlokalizowane poza miastami, uzupełniane są atrakcjami takimi jak możliwość jazdy konnej, loty balonem i lotnią, kryte i otwarte baseny, sale ćwiczeń, strzelnice, siłownie, solaria i baseny. Staranne utrzymane najbliż- sze otoczenie: rehabilitowane i restaurowane zabytkowe parki – służą ozdo- bie i spacerom, przejażdżkom konnym i rowerowym. W wielu zabytkowych obiektach organizuje się prywatne sanatoria i „Farmy piękności” (ośrodki SPA) – nastawione na kilkutygodniowe turnusy sanatoryjno-lecznicze bądź wypoczynkowo-rekreacyjne. Do najbardziej znanych przykładów łączonych funkcji (hotelarskiej i muzeum) należą: zamki w Baranowie, Krasiczynie, Księżu, Niedzicy, Oporowie, Pułtusku, Reszlu; pałace w Jabłonnej, Nieboro- wie, Pszczynie, Radziejowicach, Rydzynie; dwory w pod Janowcem, w Chle- wiskach [Pawlikowska-Piechotka 1999, s. 165-176], [PHH-L H 2001]. W krajach Unii Europejskiej właściciele hoteli urządzonych w zabyt- kowych obiektach (zamkach, pałacach, dworach, budynkach poklasztornych i po-przemysłowych) zrzeszeni są w dwóch organizacjach: European Castle Heritage oraz European Federation of Traditional Accomodation and Historic Houses (zrzesza około 1000 właścicieli hoteli i restauracji). Największa ilość zarejestrowanych obiektów bazy turystycznej mieszczących się w zabytkach znajduje się we Francji, Belgii, Holandii, Szwajcarii, Niemczech, Austrii. Stowarzyszenie „European Castle Heritage” zrzesza trzy spośród polskich hoteli zorganizowanych w zabytkowych rezydencjach (pałace w Rydzynie, Pszczynie oraz zamek w Krasiczynie). Wśród europejskich stowarzyszeń regionalnych można wymienić „Paradores” w Hiszpanii (zrzesza około 80 obiektów hotelarskich), „Romantic Hotels” (zrzesza właścicieli niewielkich kameralnych obiektów: takich jak dworki, młyny, zajazdy, kamieniczki miej- ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 10 Anna PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA skie) i „Gast im Schloss” w Niemczech oraz „Chateaux Hotels de France” we Francji (zrzesza około 480 hoteli i restauracji), „Pride of Britain” (36 ho- teli zlokalizowanych w Anglii, Walii i Szkocji), „Abitare la Storia” we Wło- szech, „Schlosshotels Herrehauser” w Austrii [Mlącki 2000, s. 14-18]. Warunkiem przynależności do tych elitarnych stowarzyszeń jest wy- soka klasa historycznego obiektu i wysoki standard obsługi gości, a także zadbane parkowe otoczenie. Są też liczne specjalistyczne międzynarodowe stowarzyszenia nastawione na określony typ usług hotelarskich np. goszcze- nia uczestników konferencji, szkoleń i seminariów. Do jednych z najbardziej znanych należy „Historic Conferences Centres of Europe”, do której należeć mogą tylko właściciele obiektów spełniających podstawowe kryteria walo- rów historycznych, jakości obsługi i odpowiedniego przystosowania wnętrz, przy czym za minimalne wymagania uważa się: wiek ponad 100 lat (budynki powstałe najpóźniej w XIXwieku), o cztero- lub pięciogwiazdkowym stan- dardzie, obiekt powinien mieć przynajmniej kilka sal konferencyjnych (jedną dużą przeznaczoną na obrady plenarne i kilka mniejszych przeznaczonych na spotkania w grupach problemowych), wyposażonych w odpowiednie urzą- dzenia techniczne, pozwalających na zaciemnienie, o odpowiednich parame- trach izolacji akustycznej [Mlącki 2000, s. 14-18]. Prezentowany materiał jest efektem studiów teoretycznych oraz badań terenowych prowadzonych na Mazowszu pod kierunkiem autorki w latach 2002–2007 w ramach badań własnych, tematu realizowanego na Akademii Wy- chowania Fizycznego – „II 45”. Przeprowadzono badania ankietowe (ujednoli- cony kwestionariusz obiektu) w wybranych zabytkowych rezydencjach (zam- kach, pałacach i dworach) położonych w Warszawie lub w Regionie Mazowsza, zebrano materiał ilustracyjny (dokumentację fotograficzną i rysunkową). Jako obszar badań wybrano Region Mazowsza i ze względu na spe- cyfikę tematu (współczesne funkcje turystyczne historycznych rezyden- cji) przyjęto delimitację obszarową w granicach Mazowsza historycznego (podregiony: warszawski, łódzki, kurpiowski i płocki), w granicach z wie- ków XIV–XV. Jest to naturalnie znacznie obszerniejszy teren niż obszar objęty obecnymi administracyjnymi liniami granicznymi województwa mazowieckiego, (które tylko częściowo pokrywają się z tradycjami kultu- rowymi Ziemi Mazowieckiej). Obszar przeprowadzonych badań obejmu- je w ten sposób całe Mazowsze jako historyczną dzielnicą Polski, leżącą w dorzeczu środkowej Wisły. Region Mazowsza, chociaż często uznawa- ny za przeciętny pod względem atrakcyjności turystycznej, za wyjątkiem Warszawy [Lijewski 2002, s. 330-331], pełni dla blisko dwumilionowej aglomeracji warszawskiej i innych ośrodków miejskich ważne funkcje kra- joznawczo-turystyczne. Samo centrum Mazowsza, jakim jest Warszawa, przyciąga bardzo silnie zarówno krajowy jak i zagraniczny ruch turystycz- ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie 11 ny, szacowany jest na około 8 milionów osób w skali roku, w tym 3,9 mi- lionów turystów polskich i 4,1 milionów gości zagranicznych [Radkowska 2003, s. 109-114]. Dla porównania: pozostałe obszary Mazowsza gościły w skali roku ok. 1,5 milionów osób. Wśród przyjezdnych dominują przyby- sze z Białorusi, Rosji, Litwy, Austrii, Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Włoch. Wśród motywów przyjazdów gości zagranicznych na Mazowsze dominuje cel służbowy podejmowanej podróży; natomiast turystyka i wy- poczynek są wymieniane jako kolejny motyw. Zgodnie z danymi IT za rok 2001 (opublikowanymi w roku 2003) – przeważają pobyty trwające około 7 dni, blisko 90 gości zagranicznych korzysta z usług hotelowych (w po- równaniu do 60 gości krajowych). Zamiarem autorki niniejszej pracy było rozeznanie problemów związa- nych z obecnym wykorzystaniem dla funkcji turystycznych zabytkowych re- zydencji (na przykładzie wybranych obiektów: zamków, pałaców i dworów). Autorka pragnęła skoncentrować się przede wszystkim na rozeznaniu stanu obecnego zabytkowych rezydencji (technicznego, prawnego), porównania funkcji turystycznych realizowanych w badanych obiektach, ruchu turystycz- nego w tych obiektach, uwarunkowań ich dostępności turystycznej oraz roz- ważeniu, jakie mogą być potencjalne możliwości rozwijania także nowych, innych niż obecnie ofert turystycznych. Integralną częścią badań terenowych, poza zebraniem dokumentacji na temat zabytkowej rezydencji, studia na temat charakteru przestrzeni tury- stycznej w otoczeniu zabytkowej rezydencji, walorów przyrodniczych i kul- turowych, istniejącej bazy turystycznej (noclegów, gastronomii, możliwości dojazdu, szlaków turystycznych) oraz własnej oceny na temat sposobu wy- korzystania obiektu dla funkcji turystycznej. Studenci współuczestniczący w badaniach terenowych byli zachęceni do robienia notatek obserwacyjnych oraz podjęcia próby własnej koncepcji wykorzystania badanego obiektu, jako znaczącej atrakcji turystycznej. Byli to studenci II roku studiów na Akade- mii Wychowania Fizycznego w Warszawie, kierunku Turystyka i Rekreacja (badania terenowe były segmentem ćwiczeń przedmiotu „Historia Kultury i Sztuki”, którymi kierowała autorka). Szczegółowy zakres problematyki badań realizowanych w latach 2002–2007, obejmował następujące zagadnienia w odniesieniu do poszcze- gólnych grup zabytkowych rezydencji (wyróżniono trzy kategorie: zamki, pałace, dwory): A. Położenie i historia obiektu: – lokalizacja obiektu, – historia powstania i losy do 1945 roku, – sposób użytkowania obiektu w latach powojennych. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== 12 Anna PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA B. Współczesna oferta turystyczna badanych obiektów: – podstawowe informacje na temat obiektu (stan techniczny, stan własności, program konserwatorski), – podstawowe funkcje turystyczne zabytku, – program usług dodatkowych, – ilość osób odwiedzających obiekt w skali roku, – dostępność obiektu dla turystów (w tym przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych). C. Analiza potencjalnych możliwości realizacji innych niż obecnie usług turystycznych na tle uwarunkowań: – technicznych oraz prawnych, – lokalizacji i dostępności turystycznej, – walorów turystycznych najbliższego sąsiedztwa, – sposobu zagospodarowania turystycznego terenu otaczającego, – kierunków planowanej polityki przestrzennej. obecnej funkcję turystyczną (razem 103 obiekty): a) lata 2002/2007, badania terenowe w 15 zamkach b) lata 2003/2007, badania terenowe w 58 zespołach pałacowo-parkowych c) lata 2004/2007, badania terenowe w 29 zespołach dworsko-parkowych Efekty prac były systematycznie prezentowane jako wyniki cząstkowe z poszczególnych, realizowanych w latach 2002–2007 segmentów badań (osobno: zamki, pałace, dwory), ogłaszane zarówno w czasie konferencji naukowych jak i upowszechniane w publikacjach. Pozycje te umieszczo- no w bibliografii na końcu pracy (zestawienie piśmiennictwa, poz. 43-47). W niniejszej formie po raz pierwszy prezentowane są jako całość, materiał przeprowadzonych badań z lat 2002–2007 wraz z uogólnionymi wnioskami końcowymi (rysunki 1.1.-1.3). (3 obiekty w Warszawie i 13 obiektów poza Stolicą); (18 obiektów w Warszawie oraz 40 poza Stolicą); (28 obiektów zlokalizowanych poza Warszawą). Badaniami objęto tylko zabytkowe rezydencje pełniące już w chwili ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw== Wprowadzenie 13 Rys. 1.1. Podział obiektów zabytkowych o współczesnych funkcjach turystycznych ze względu na funkcję pierwotną Źródło: opracowanie własne autora na podstawie badań terenowych (2002–2007). Fig. 1.1. Repartition of architectural relics with a reference to their primaries functions Source: Compiled from field studies records (2002–2007). Rys. 1.2. Zestawienie przykładowych adaptacji zabytkowych rezydencji dla potrzeb bazy turystycznej Źródło: opracowanie własne autora na podstawie dokumentacji badań terenowych (2002–2007). Fig. 1.2. Scheme of possible conversions of historic residencies with regard to tourist’s functions Source: Compiled from field studies records (2002–2007). Rys. 1.3. Zestawienie segmentów i harmonogramu badań terenowych zabytkowych rezydencjach Mazowsza (lata 2002–2007) Źródło: opracowanie własne (założenia realizacji pracy badawczej). Fig. 1.3. Scheme of basic segments of research studies (2002–2007) and its time schedule Source: Based on author’s research assumptions. ##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Funkcje turystyczne zabytkowych rezydencji na Mazowszu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: