Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00855 010787 10762708 na godz. na dobę w sumie
Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej - ebook/pdf
Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 348
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4622-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Problematyka podjęta przez dr. R. Sikorskiego jest niewątpliwie i ciekawa i – jak dotąd – nie ciesząca się zainteresowaniem krajowych badaczy, a szkoda, bowiem jest nie tylko istotna praktycznie, lecz także stanowi doskonałe źródło szeregu dalszych kwestii, wymagających rozwiązania.

W skomplikowanym technologicznie współczesnym świecie dostęp do innowacyjnych rozwiązań stanowi często podstawę dalszych prac determinujących postęp techniczny. Niewątpliwie odpowiednia wiedza w omawianym zakresie pozwala na uniknięcie naruszenia cudzych praw  i uniknięcia długotrwałych postępowań sądowych.

Z jednej strony ograniczenie dostępu do odpowiednich rozwiązań chroni uprawnionych pozwalając im na prawidłowe czerpanie korzyści z uzyskanych praw wyłącznych (patentowych) i zwrot kosztów podjętych prac badawczych.

Z drugiej strony dla potencjalnych nabywców produktów nie jest obojętne, czy nabywane np. urządzenia są kompatybilne z innymi; producent takich urządzeń powinien mieć w określonych okolicznościach dostęp do rozwiązań technologicznych innych, aby tę kompatybilność zapewnić.”

Prof. dr hab. Ewa Nowińska

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW PATENTOWYCH W PRAWIE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ RAFAŁ  SIKORSKI Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE RAFAŁ SIKORSKI • FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW PATENTOWYCH W PRAWIE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ Polecamy nasze publikacje z tej serii: Lavinia Brâncuşi WZÓR WSPÓLNOTOWY I JEGO ZAKRES OCHRONY Berenika Kaczmarek-Templin DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM Marek Zalisko INSTRUMENTY PRAWNE W OBSZARZE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ Arkadiusz Michalak INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ www.ksiegarnia.beck.pl FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW PATENTOWYCH W PRAWIE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ RAFAŁ SIKORSKI WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: prof. dr hab. Ewa Nowińska Monografia przygotowana w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Numer rejestracyjny projektu badawczego: 1964/B/H03/2008/34 Nr umowy: N N110 196434 © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4621-2 ISBN e-book 978-83-255-4622-9 Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................... . XIII Bibliografia ............................................................................................................. . XVII Wstęp ........................................................................................................................... . Rozdział I. Pojęcie zasobu patentowego. Pro- i antykonku- rencyjne skutki funkcjonowania zasobów patentowych ..... . §.1.. Wprowadzenie........................................................................................... . §.2.. Zasoby.patentowe..Definicja.pojęcia..Typy.zasobów.. .. patentowych............................................................................................... . §.3.. Powstanie.zasobu.patentowego..Regulacje.umowne................. . §.4.. Zasoby.patentowe.a.procesy.standaryzacyjne.............................. . §.5.. Zasoby.patentowe.a.inne.pokrewne.instytucje............................ . I.. Licencje.krzyżowe............................................................................. . II.. Instytucje.clearingowe.................................................................... . III.. Wnioski.................................................................................................. . §.6.. Korzyści.i.zagrożenia.dla.konkurencji.wynikające.. 1 5 5 10 13 15 19 19 20 21 . . . . . .. z.funkcjonowania.zasobów.patentowych....................................... . 22 I.. Korzyści.związane.z.funkcjonowaniem.zasobów.. patentowych........................................................................................ . 1.. Możliwość.wspólnej.eksploatacji.rozwiązań. komplementarnych...................................................................... . 2.. Zmniejszenie.kosztów.transakcyjnych................................ . 3.. Uniknięcie.zjawiska.kumulacji.opłat.licencyjnych......... . 4.. Zmniejszenie.ryzyka.sporów.o.naruszenie.patentów.... . II.. Negatywne.skutki.działalności.zasobów.patentowych...... . 1.. Gromadzenie.technologii.substytucyjnych....................... . 2.. Zamknięcie.dostępu.do.rynku.dysponentom. 23 23 25 26 28 34 34 rozwiązań.konkurencyjnych................................................... . 37 3.. Licencjonowanie.rozwiązań.niepotrzebnych. z.punktu.widzenia.stosowania.technologii....................... . 4.. Ograniczenia.innowacyjności................................................. . 5.. Ograniczenia.konkurencji.na.rynku.produktowym...... . 6.. Ograniczenia.konkurencji.na.rynkach.powiązanych..... . 39 40 42 44 V Spis treści Rozdział II. Funkcjonowanie zasobów patentowych w świetle amerykańskiego prawa konkurencji .......................... . §.1.. Wprowadzenie........................................................................................... . §.2.. Zasoby.patentowe.w.okresie.od.drugiej.połowy.XIX.w... 45 45 46 46 47 49 49 .. do.połowy.XX.w........................................................................................ . I.. Przyczyny.powstawania.zasobów.patentowych................... . II.. Kształt.instytucjonalny.zasobów.patentowych.. funkcjonujących.w.drugiej.połowie.wieku.XIX.. i.w.XX.w................................................................................................. . III.. Funkcjonowanie.zasobów.patentowych.a.ustawodaw-. stwo.antymonopolowe.................................................................... . 1.. Wprowadzenie.............................................................................. . 2.. Nadrzędność.prawa.patentowego.nad.ustawodaw-. stwem.antymonopolowym....................................................... . 50 3.. Dopuszczalność.oceny.wykonywania.patentu.. w.świetle.prawa.antymonopolowego.................................. . 53 IV.. Analiza.orzecznictwa.dotyczącego.funkcjonowania.. zasobów.patentowych.w.pierwszej.połowie.XX.w.............. . 1.. Wprowadzenie.............................................................................. . 2.. Standard Sanitary Manufacturing Co. v. United States ................................................................................................ . 3.. Standard Oil Co. v. United States .......................................... . 4.. Hartford-Empire Co. v. United States................................... . 5.. United States v. United Gypsum Co...................................... . 6.. United States v. Line Material Co........................................... . 7.. United States v. New Wrinkle Inc. ......................................... . 8.. Podsumowanie.............................................................................. . 54 54 55 56 59 63 66 68 69 §.3.. Zmniejszenie.znaczenia.zasobów.patentowych.w.drugiej.. .. połowie.XX.w............................................................................................. . 70 §.4.. Zasoby.patentowe.powstające.od.końca.lat.80-tych.XX.w... .. a.amerykańskie.prawo.antymonopolowe....................................... . I.. Wprowadzenie.................................................................................... . II.. Charakterystyka.zasobów.patentowych.powstających.. w.latach.80-tych.i.90-tych.XX.w................................................... . III.. Zmiany.w.polityce.konkurencji.w.latach.80-tych.XX.w..... . IV.. Wytyczne.Departamentu.Sprawiedliwości.oraz.. Federalnej.Komisji.Handlu.–.Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property.(1995).................. . V.. Business Review Letters.dotyczące.zasobów. 73 73 74 76 78 patentowych........................................................................................ . 80 . . . . . . . . . VI Spis treści VI. Raport Departamentu Sprawiedliwości oraz Federalnej Komisji Handlu – Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition .. § 5. Podsumowanie ........................................................................................ Rozdział III. Unijne prawo konkurencji a funkcjonowanie zasobów patentowych – zagadnienia podstawowe ................. § 1. Wprowadzenie .......................................................................................... § 2. Wyznaczenie właściwych rynków ................................................... I. Wprowadzenie .................................................................................. II. Wyznaczanie rynków właściwych – zagadnienia ogólne ................................................................................................... 1. Wprowadzenie ............................................................................. 2. Substytucyjność popytu .......................................................... 3. Substytucyjność podaży .......................................................... 4. Wyznaczenie rynku geograficznego ................................... III. Wyznaczenie rynków właściwych – zagadnienia 84 87 89 89 90 90 91 91 92 93 94 szczegółowe w kontekście funkcjonowania zasobów 95 patentowych ...................................................................................... 95 1. Wprowadzenie ........................................................................... 96 2. Rynek produktowy .................................................................... 3. Rynek technologii ...................................................................... 98 4. Rynek innowacji ......................................................................... 100 § 3. Siła rynkowa na rynku produktowym oraz na rynku technologii ................................................................................................ 103 I. Wprowadzenie .................................................................................. 103 II. Siła rynkowa na rynku produktowym, na którym wykorzystywana jest technologia zgromadzona w zasobie patentowym .................................................................. 106 III. Siła rynkowa na rynku technologii ........................................... 108 § 4. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję (art. 101 TFUE) ......................................................................................... 109 I. Wprowadzenie .................................................................................. 109 II. Ograniczenia konkurencji w umowach zawieranych w związku z funkcjonowaniem zasobów patentowych ... 110 1. Postanowienia mające na celu ograniczenie konkurencji .................................................................................. 110 2. Postanowienia, których skutkiem może być ograniczenie konkurencji ....................................................... 111 A. Wprowadzenie ....................................................................... 111 B. Ograniczenie konkurencji inter-technology .............. 112 VII Spis treści . . . . . . C..Ograniczenie.dostępu.do.rynku.(ang..foreclosure effects)......................................................................................... . 113 D..Ograniczenia.konkurencji.intra-technology................ . 114 III.. Tzw..ograniczenia.niezbędne.(ang..ancilliary restraints). w.umowach.zawieranych.w.związku.z.funkcjonowa-. niem.zasobów.patentowych.......................................................... . 115 IV.. Artykuł.101.ust..3.TFUE.–.przesłanki.stosowania.. zwolnienia.indywidualnego.......................................................... . 117 1.. Wprowadzenie............................................................................... . 117 2.. Relacja.pomiędzy.korzyściami.a.negatywnymi.. skutkami.ograniczeń.konkurencji......................................... . 118 3.. Niezbędność.ograniczeń........................................................... . 119 4.. Udział.odbiorców.w.korzyściach.wynikających. z.porozumienia............................................................................. . 120 5.. Wyeliminowanie.konkurencji................................................. . 121 V.. Rozporządzenie.772/2004.w.sprawie.stosowania.. art..81.ust..3.TWE.do.umów.transferu.technologii.. a.funkcjonowanie.zasobów.patentowych................................ . 122 §.5.. Zakaz.nadużywania.pozycji.dominującej.(art..102.TFUE)........ . 127 I.. Wprowadzenie.................................................................................... . 127 II.. Pozycja.dominująca........................................................................... . 127 1.. Uwagi.ogólne................................................................................. . 127 2.. Wspólna.pozycja.dominująca..Uwagi.ogólne.................... . 130 3.. Wspólna.pozycja.dominująca.w.kontekście.funkcjo-. nowania.zasobów.patentowych............................................. . 133 III.. Nadużywanie.pozycji.dominującej.w.związku. z.udostępnianiem.technologii.na.podstawie.umów. licencyjnych......................................................................................... . 134 1.. Wprowadzenie............................................................................... . 134 2.. Niesłuszne.warunki.licencyjne............................................... . 136 3.. Dyskryminacyjne.warunki.licencjonowania.................... . 137 4.. Transakcje.wiązane.(ang..tying)............................................. . 138 5.. Odmowa.udzielenia.licencji..................................................... . 141 §.6.. Zasoby.patentowe.w.świetle.comfort letters.wydawanych. .. przez.Komisję............................................................................................. . 142 §.7.. Zasoby.patentowe.w.świetle.Wytycznych.Komisji.. .. w.sprawie.stosowania.art..81.ust..3.TWE.do.umów.. .. transferu.technologii.............................................................................. . 145 §.8.. Przegląd.obecnie.obowiązujących.regulacji..Planowane.. .. zmiany........................................................................................................... . 147 VIII Spis treści §.9.. Jednolita.ochrona.patentowa.a.funkcjonowanie.zasobów.. .. patentowych............................................................................................... . 149 Rozdział IV. Tworzenie zasobu patentowego w świetle unijnego prawa konkurencji.................................................................. . 151 §.1.. Wprowadzenie........................................................................................... . 151 §.2.. Charakter.rozwiązań.gromadzonych.w.zasobie........................... . 152 I.. Wprowadzenie.................................................................................... . 152 II.. Komplementarność.rozwiązań..................................................... . 153 III.. Substytucyjność.technologii......................................................... . 155 IV.. Wymóg.gromadzenia.w.zasobie.patentów.istotnych. (ang..essential patents).................................................................... . 158 1.. Wprowadzenie.............................................................................. . 158 2.. Interpretacja.wymogu.istotności........................................... . 159 A..Uwagi.ogólne............................................................................ . 159 B..Wymóg.niezbędności............................................................ . 159 C..Wymóg.braku.rozwiązań.substytucyjnych.wobec. rozwiązań.zgromadzonych.w.zasobie............................. . 161 3.. Podsumowanie.............................................................................. . 164 V.. Gromadzenie.w.zasobie.tzw..patentów.nieistotnych.. (ang..non-essential patents)........................................................... . 164 1.. Wprowadzenie............................................................................... . 164 2.. Analiza.przypadków.gromadzenia.w.zasobie.. tzw..patentów.nieistotnych...................................................... . 166 3.. Podsumowanie.............................................................................. . 172 VI.. Wymów.gromadzenia.ważnych.patentów.(ang..valid patents).................................................................................................. . 173 VII.. Kryterium.istotności.a.kwestia.geograficznego.zakresu. ochrony.patentowej.dla.poszczególnych.rozwiązań........... . 176 VIII.. Wymóg.ciągłej.oceny.charakteru.zgromadzonych.. rozwiązań.............................................................................................. . 177 §.3.. Określenie.zasad.dostępu.do.technologii.znajdującej.się.. .. w.zasobie.dla.podmiotów.tworzących.zasób.patentowy.......... . 180 I.. Wprowadzenie.................................................................................... . 180 II.. Licencje.krzyżowe.zawierane.przez.tworzących. zasób.patentowy................................................................................ . 181 III.. Porozumienie.przewidujące.udostępnianie.technologii. wyłącznie.tworzącym.zasób.patentowy................................... . 184 §.4.. Wybrane.klauzule.w.umowach.zawieranych.przez.. .. tworzących.zasób.patentowy.w.świetle.prawa.konkurencji....... 186 I.. Wprowadzenie.................................................................................... . 186 II.. Zobowiązanie.tworzących.zasób.patentowy.. do.nieudzielania.licencji.poza.zasobem.................................... . 187 . . . . . . . . . . . . . IX Spis treści . . III.. Zobowiązanie.tworzących.zasób.patentowy.. do.niekorzystania.z.technologii.konkurencyjnych............... . 190 IV.. Zobowiązanie.tworzących.zasób.patentowy.. do.nierozwijania.technologii.konkurencyjnych.................... . 191 Rozdział V. Struktura organizacyjna zasobu patentowego ........ . 193 §.1.. Wprowadzenie........................................................................................... . 193 §.2.. Rola.niezależnych.ekspertów.w.funkcjonowaniu.zasobu.. .. patentowego............................................................................................... . 194 §.3.. Wymiana.informacji.w.związku.z.funkcjonowaniem.zasobu.. .. patentowego............................................................................................... . 197 I.. Wprowadzenie.................................................................................... . 197 II.. Wymiana.informacji.pomiędzy.przedsiębiorcami. . . a.prawo.konkurencji......................................................................... . 198 1.. Uwagi.wstępne.............................................................................. . 198 2.. Charakter.informacji.wymienianych.przez. przedsiębiorców........................................................................... . 199 3.. Struktura.rynku,.na.którym.dochodzi.do.wymiany. informacji........................................................................................ . 200 4.. Krąg.podmiotów.zaangażowanych.w.wymianę.. informacji........................................................................................ . 201 . III.. Wymiana.informacji.w.związku.z.funkcjonowaniem.. zasobów.patentowych..................................................................... . 201 §.4.. Uwzględnianie.różnych.grup.interesów.w.działalności.. .. zasobów.patentowych............................................................................ . 203 §.5.. Mechanizm.rozstrzygania.sporów.związanych.z.funkcjo-. .. nowaniem.zasobów.patentowych..................................................... . 204 §.6.. Podsumowanie.......................................................................................... . 205 Rozdział VI. Licencje na korzystanie z technologii zgromadzonej w zasobie w świetle art. 102 TFUE ...................... . 207 §.1.. Wprowadzenie........................................................................................... . 207 §.2.. Otwarty.dostęp.do.rozwiązań.zgromadzonych.w.zasobie.. .. patentowym................................................................................................ . 208 I.. Uwagi.wstępne................................................................................... . 208 II.. Odmowa.udzielenia.licencji.jako.naruszenie.. . . art..102.TFUE....................................................................................... . 208 1.. Wyłączny.charakter.patentu.a.obowiązek.udzielenia.. licencji.wynikający.z.prawa.konkurencji............................ . 208 2.. Przegląd.orzecznictwa.Komisji.oraz.sądów.unijnych. (wspólnotowych).w.kwestii.uznania.odmowy.. udzielenia.licencji.za.nadużycie.pozycji.dominującej........ 211 X Spis treści 3.. Odmowa.udzielenia.licencji.na.korzystanie.. z.technologii.znajdującej.się.w.zasobie.patentowych.. a.art..102.TFUE.............................................................................. . 221 4.. Obiektywne.uzasadnienie.dla.odmowy.udzielenia.. licencji.przez.podmiot.dominujący....................................... . 234 5.. Odmowa.udzielenia.licencji.będąca.przejawem.. nadużycia.pozycji.dominującej.a.sytuacja.prawna. korzystającego.z.technologii.................................................... . 238 6.. Nadużycie.pozycji.dominującej.poprzez.odmowę.. udzielenia.licencji.a.ochrona.interesów.użytkownika. technologii.w.prawie.polskim................................................ . 243 §.3.. Uczciwe.(słuszne).warunki.licencjonowania................................ . 250 I.. Wprowadzenie.................................................................................... . 250 II.. Pobieranie.niesłusznych.opłat.licencyjnych........................... . 251 §.4.. Niedyskryminujące.warunki.licencjonowania............................. . 262 §.5.. Podsumowanie.......................................................................................... . 270 . . Rozdział VII. Analiza wybranych klauzul umownych występujących w umowach licencyjnych o korzystanie z technologii zgromadzonej w zasobie patentowym .............. . 271 §.1.. Wprowadzenie........................................................................................... . 271 §.2.. Klauzule.grant-back................................................................................ . 272 I.. Wprowadzenie.................................................................................... . 272 II.. Silne.klauzule.grant-back............................................................... . 275 III.. Niewyłączne.klauzule.grant-back............................................... . 283 IV.. Obowiązywanie.klauzul.grant-back.po.unieważnieniu. bądź.wygaśnięciu.praw.chroniących.podstawową.. technologię.......................................................................................... . 287 §.3.. Klauzule.non-challenge......................................................................... . 289 §.4.. Wypowiedzenie.umowy.w.razie.żądania.unieważnienia.. patentu.............................................................................................................. . 294 §.5.. Ograniczenia.w.rozwijaniu.i.korzystaniu.z.technologii.. .. konkurencyjnych...................................................................................... . 297 I.. Wprowadzenie.................................................................................... . 297 II.. Ograniczenia.w.rozwoju.lub.stosowaniu.własnej.. technologii.przez.licencjobiorcę................................................. . 299 III.. Ograniczenia.w.korzystaniu.z.technologii.konkuren-. . . . . . . . cyjnej,.której.dysponentem.jest.podmiot.trzeci..................... . 303 Podsumowanie ...................................................................................................... . 307 Indeks rzeczowy .................................................................................................. . 315 XI Wykaz skrótów Źródła prawa KC...................................... ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.) Obwieszczenie.............. Obwieszczenie.Komisji.w.sprawie.definicji.rynku.wła- ściwego.dla.celów.wspólnotowego.prawa.konkurencji,. Dz.Urz..WE.C.372/5.z.9.12.1997.r. OKiKU.............................. ustawa.z.16.2.2007.r..o.ochronie.konkurencji.i.konsu- mentów.(Dz.U..Nr.50,.poz..331.ze.zm.) PWP................................... ustawa.z.30.6.2000.r..–.Prawo.własności.przemysłowej. (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.113,.poz..759.ze.zm.) rozporządzenie. 240/96.............................. rozporządzenie.Komisji.(WE).Nr.240/96.z.31.1.1996.r.. w.sprawie.stosowania.art..85.ust..3.Traktatu.do.nie- których.kategorii.porozumień.o.transferze.technologii. (Dz.Urz..L.31.z.9.2.1996.r.,.s..2–13) rozporządzenie. 1/2003................................. rozporządzenie.Rady.(WE).nr.1/2003.z.16.12.2002.r.. w.sprawie.wprowadzenia.w.życie.reguł.konkurencji.usta- nowionych.w.art..81.i.82.(Dz.Urz..L.1.z.4.1.2003.r.,.s..1–25) rozporządzenie. 772/2004......................... rozporządzenie.Komisji.(WE).nr.772/2004.z.7.4.2004.r.. w.sprawie.stosowania.art..81.ust..3.Traktatu.do.katego- rii.porozumień.o.transferze.technologii.(Dz.Urz..L.123. z.27.4.2004.r.,.s..11–17) TFUE.................................. Traktat.o.funkcjonowaniu.Unii.Europejskiej.(Dz.U.. z.2004.r..Nr.90,.poz..864/2.ze.zm.) TWE.......................................... Traktat.ustanawiający.Wspólnotę.Europejską.z.25.3.1957.r. Wytyczne......................... Wytyczne.w.sprawie.stosowania.art..81.Traktatu.WE. do.porozumień.o.transferze.technologii,.Dz.Urz..C.101. z.27.4.2004.r. Wytyczne.w.sprawie. współpracy. horyzontalnej................. Komunikat..Komisji.–.Wytyczne.w.sprawie.stosowa- nia.art..101.Traktatu.o.funkcjonowaniu.Unii.Europej- skiej..do.horyzontalnych.porozumień.kooperacyjnych.. (Dz.Urz..C.11.z.14.1.2011.r.,.pkt.257) XIII Wykaz skrótów Wytyczne.DoJ/FTC....... Antitrust.Guidelines.for.the.Licensing.of.Intellectual. Property.wydane.przez.Departament.Sprawiedliwości. oraz.Federalną.Komisję.Handlu.dnia.6.6.1995.r. ZNKU................................ ustawa.z.16.4.1993.r..o.zwalczaniu.nieuczciwej.konku- rencji.(t.j..Dz.U..z.2003.r..Nr.153,.poz..1503.ze.zm.) Czasopisma i publikatory Am..Econ..Rev................ American.Economic.Review Antitrust.L.J..................... Antitrust.Law.Journal Atlantic.L.J....................... Atlantic.Law.Journal BTLJ................................... Berkley.Technology.Law.Journal Cal..L..Rev......................... California.Law.Review CMR................................... California.Management.Review CMLR................................ Common.Market.Law.Review Dz.U................................... Dziennik.Ustaw Dz.Urz............................... Dziennik.Urzędowy.UE Harv..J.L. Tech.............. Harvard.Journal.of.Law. .Technology Harv..L..Rev..................... Harvard.Law.Review IIC...................................... International.Review.of.Intellectual.Property.and.Com- petition.Law IP TLJ.............................. Intellectual.Property.and.Technology.Law.Journal JLE...................................... Journal.of.Law.and.Economics OJ....................................... Official.Journal WRP................................... Wettbewerb.in.Recht.Und.Praxis Yale.J..on.Reg.................. Yale.Journal.on.Regulation ZNUJ.................................. Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Jagiellońskiego Organy i instytucje NSA.................................... Naczelny.Sąd.Administracyjny SA....................................... Sąd.Apelacyjny SN....................................... Sąd.Najwyższy SPI...................................... Sąd.Pierwszej.Instancji TS........................................ Trybunał.Sprawiedliwości UOKiK.............................. Urząd.Ochrony.Konkurencji.i.Konsumentów WSA................................... Wojewódzki.Sąd.Administracyjny Inne art....................................... artykuł m.in.................................... między.innymi. n.......................................... następny.(-a,.-e) XIV Wykaz skrótów niepubl............................. niepublikowane Nr....................................... numer pkt...................................... punkt poz..................................... pozycja r........................................... rok s........................................... strona t........................................... tom t.j......................................... tekst.jednolity ust...................................... ustęp z.......................................... zeszyt ze.zm................................. ze.zmianami XV Bibliografia Literatura S. Anderman,.J. Kallaugher,.Technology.Transfer.and.the.New.EU.Competi- tion.Rules,.Oxford.University.Press.2006 S. Anderman,.Industrial.standards.and.technology.pools:.A.regulatory.challen- ge.for.EU.Competition.Law,.w:.J. Drexl,.W.S. Grimes,.C.A. Jones,.R.J.R. Pe- ritz,.E.T. Swaine,.More.Common.Ground.for.International.Competition. Law,.Edward.Elgar.2011 S. Anderman,.The.Strategic.Use.of.Patent.Enforcement.and.Acquisition.Me- thods.and.Competition.Law,.w:.H. Ullrich,.I. Govaere,.Intellectual.Property,. Market.Power.and.the.Public.Interest,.Brussels.2007 R.B. Andewelt,.Analysis.of.Patent.Pools.under.the.Antitrust.Laws,.53.Antitrust. L.J..(1984–1985). G. Ascheid,. Neue. technologische. Entwicklungen. in. Mobilfunkbereich,. w:.M. Leistner.(red.),.Europaische.Perspektiven.des.Geistigen.Eigentums,. Tubingen.2011. I. Van Bael,.J-F. Bellis,.Competition.Law.of.the.European.Community,.Kluwer. 2005. J.H. Barton,.Patents.and.Antitrust:.A.Rethinking.in.Light.of.Patent.Breadth.and. Sequential.Innovation,.65.Antitrust.L.J..1996–1997. R. Bekkers,.E. Ivensen,.K. Blind,.Patent.pools.and.non-assertion.agreements:. coordination.mechanisms.for.multi-party.IPR.holders.in.standardization,. Paper.for.the.EASST.2006.Conference,.Lausanne,.Switzerland,.August.23–26,. tekst.dostępny.na.stronie:.http://ebookbrowse.com/easst-bekkers-iversen- blind-pdf-d30788683 S. Bishop,.M. Walker,.The.Economics.of.EC.Competition.Law:.Concepts,. Application.and.Measurements,.London.2002 G. Bittlingmeyer,.Property.Rights,.Progress.and.the.Aircraft.Patent.Agreement,. 31.Journal.of.Law.and.Economics.1988 S.C. Carlson,.Patent.Pools.and.the.Antitrust.Dilemma,.16.Yale.J..on.Reg..1999 M.Á. Pena Castellot,.Commission.settles.allegations.of.abuse.and.clears.patent. pools.in.the.CD.market,.Competition.Policy.Newsletter.2003,.Nr.3. K. Coates,.Competition.Law.and.Regulation.of.Technology.Markets,.Oxford. University.Press.2011 C.E. Correa,.Case.2..The.SARS.case..IP.fragmentation.and.patent.pools,.w:.G. Van Overwalle,.Gene.Patents.and.Collaborative.Licensing.Models,.Cambridge. University.Press.2011 XVII Bibliografia D.A. Crane,.Patent.Pools,.RAND.Commitments,.and.the.Problematics.of.Price. Discrimination,.Cardozo.Legal.Studies.research.Paper.No..232,.tekst.dostęp- ny.na.stronie:.http://ssrn.com/abstract=1120071. J. Drexl,.The.(a)political.character.of.the.economic.approach.to.competition. law,.w:.J. Drexl,.W. Kerber,.R. Podszun,.Competition.Policy.and.the.Econo- mic.Approach,.Edward.Elgar.2011 J. Drexl,.Abuse.of.Dominance.in.Licensing.and.Refusals.to.License:.A.‘More. Economic.Approach’.to.Competition.by.Imitation.and.Competition.by.Sub- stitution,.w:.C-D. Ehlermann,.European.Competition.Law.Annual:.2005. The.Interaction.between.Competition.Law.and.Intellectual.Property.Law,. Oxford–Portland–Oregon.2007. J. Drexl,.Intellectual.Property.and.Antitrust.Law.–.IMS.Health.and.Trinko.–. Antitrust.Placebo.for.Consumers.Instead.of.Sound.Economics.in.Refusal- to-Deal.Cases,.IIC.2004,.Nr.7. J. Drexl,.B.C. Gallego,.S. Enchelmeier,.M. Leistner,.M.O. Mackenrodt,.Com- ments.of.the.Max.Planck.Institute.for.Intellectual.Property,.Competition. and.Tax.Law.on.the.Directorate-General.Competition.Discussion.Paper.of. December.2005.on.the.Application.of.Art..82.of.the.EC.treaty.to.Exclusio- nary.Abuses,.IIC.2006,.Nr.5. J. Drexl,.Deceptive.Conduct.in.the.Patent.World.–.A.Case.for.US.Antitrust.and. EU.Competition.Law?,.w:.M.J. Adelman,.R. Brauneis,.J. Drexl,.R..Nack (red.),. Wolrad.Prinz.Waldeck.und.Pyrmont,.Patents.and.Technological.Progress.in. a.Globalized.World..Liber.AmicorumT.J. Ebersole,.M.C. Guthrie,.J.A. Gold- stein,.Patent.Pools.as.a.Solution.to.the.Licensing.Problems.of.Diagnostics. Genetics,.17.IP TLJ.2005,.Nr.1. N. Economides,.S.C. Salop,.Competition.and.Integration.among.Complements,. and.Network.Market.Structure,.vol..XL,.Journal.of.Industrial.Economics. 1992,.Nr.1. F.L. Fine,.The.EC.Competition.Law.on.Technology.Licensing,.London.2006. I.S. Forrester,.Ch. Noral,.Laicization.of.Community.Law.–.Self-help.and.the.Rule. of.Reason:.How.Competition.Law.Is.and.Could.Be.Applied,.w:.B.E. Hawk. (red.),.Fordham.Corporate.Law.Institute..EC.Competition.Law.Reform,.Ju- ris.Publishing.2003. E.M. Fox,.Monopolization,.Abuse.of.Dominance,.and.Refusal.to.License.Intel- lectual.Property.to.Competitors.–.Do.Antitrust.Duties.Help.or.Hurt.Com- petition.and.Innovation?.How.Do.We.Know?,.w:.C.D. Ehlerman,.European. Competition.Law.Annual:.2005.The.Interaction.between.Competition.Law. and.Intellectual.Property.Law,.Oxford–Portland–Oregon.2007 B.C. Gallego,.Unilateral.refusal.to.license.indispensable.intellectual.property. –.US.and.EU.approaches,.w:.J. Drexl.(red.),.Research.Handbook.on.Intel- lectual.Property.and.Competition.Law,.Edward.Elgar.2008 D. Geradin,.Abusive.pricing.in.an.IP.licensing.context:.An.EC.competition. law.analysis,.TILEC.Discussion.Paper.2007,.tekst.dostępny.na.stronie:.. http://ssrn.com/abstract=996491. D. Geradin,.What’s.wrong.with.royalties.in.high.technology.industries?,. TILEC.Discussion.Paper.2009,.tekst.dostępny.na.stronie:.http://ssrn.com/ abstract=1104315. XVIII Bibliografia D. Geradin,.Standardization.and.technological.innovation:.Some.reflections. on.ex-ante.licensing,.FRAND,.and.the.proper.means.to.reward.innovators,. TILEC.Discussion.Paper.2006,.tekst.dostępny.na.stronie:.http://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id=909011. D. Geradin,.M. Rato,.Can.Standard-Setting.Lead.to.Exploitative.Abuses?,.A.Dis- sonant.View.on.Patent.Hold-Up,.Royalty.Stacking.and.the.Meaning.of.FRAND. (April.2006),.tekst.dostępny.na.stronie:.http://ssrn.com/abstract=946792. or.http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.946792 W. van Gerven,.Private.enforcement.of.EC.Competition.Rules.in.the.ECJ.–.Co- urage v. Crehan.and.the.Way.Ahead,.w:.J. Basedow.(red.),.Private.Enforce- ment.of.EC.Competition.Law,.Kluwer.2007. W. van Gerven,.Substantive.Remedies.For.the.Private.Enforcement.of.EC.An- titrust.Rules.Before.National.Courts,.w:.C-D. Ehlerman,.I. Atanasiu.(red.),. European.Competition.Law.Annual.2001:.Effective.Private.Enforcement.of. EC.Antitrust.Law,.Oxford-Portland.Oregon.2003 R.J. Gilbert,.Antitrust.for.Patent.Pools:.A.Century.of.Policy.Evolution,.2004. Stanford.Technology.Law.Reviev.3,.tekst.dostępny.na.stronie:.http://stlr.stan-. ford.edu/pdf/gilbert-patent-pools.pdf. R. Gilbert,.The.Essentiality.Test.for.Patent.Pools,.w:.R.C. Dreyfuss,.H. First,. D.L. Zimmerman.(red.),.Working.Within.the.Boundaries.of.Intellectual. Property,.Oxford.University.Press.2010 R. Gilbert,.C. Shapiro,.Antitrust.Issues.in.the.Licensing.of.Intellectual.Proper- ty,.The.Nine.No-Nos.meet.the.Nineties,.Brookings.Papers..Microeconomics. 1997,.s..284–286,.tekst.dostępny.na.stronie:.http://faculty.haas.berkeley.edu/ shapiro/ninenono.pdf. M. Glader,.Innovation.Markets.and.Competition.Analysis,.Edward.Elgar.2006 J.A. Goldstein,.Biotechnology.patent.pools.and.standards.setting,.w:.T. Take- naka,.Patent.Law.and.Theory,.Edward.Elgar.2008 M. Górska,.Przesłanki.uznania.odmowy.dostępu.do.własności.intelektualnej. za.nadużycie.pozycji.dominującej,.w:.K. Katarzyna Klafkowska-Waśniow- ska,.J. Kępiński,.R. Sikorski.(red.),.Zarys.Prawa.Własności.Intelektualne,. t..II,.Konkurencja.a.własność.intelektualna,.Warszawa.2011. D.G. Goyder,.J. Goyder,.A. Albors-Lorens,.Goyder’s.EC.Competition.Law,.Oxford. University.Press.2009 P.C. Grindley,.D.J. Teece,.Managing.Intellectual.Capital:.Licensing.and.Cross- Licensing.in.Simiconductors.and.Electronics,.39.CMR.1997,.Nr.2. A. Heinemann,.Compulsory.Licenses.and.Product.Integration.In.European. Competition.Law.–.Assessment.of.the.European.Commission’s.Microsoft Decision,.IIC.2005,.Nr.1 M.A. Heller,.The.Tragedy.of.the.Anticommons:.Property.in.the.Transition.From. Marx.to.Markets,.111.Harv..L..Rev..1998,.Nr.3 M.A. Heller,.R.S. Eisenberg,.Can.Patents.Deter.Innovation?.The.Anticommons. in.Biomedical.Research,.280.Science.(1998) M.A. Heller,.The.Boundaries.of.Private.Property,.(kwiecień.1999.r.),.Univ..of. Michigan.Law.School,.Law.and.Economics.Working.Paper.No..99–010,.tekst. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Funkcjonowanie zasobów patentowych w prawie konkurencji Unii Europejskiej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: