Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00763 008408 20651438 na godz. na dobę w sumie
Fuzje, przejęcia... Wybrane aspekty integracji - ebook/pdf
Fuzje, przejęcia... Wybrane aspekty integracji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 165
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-233-8065-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Procesy fuzji i przejęć to jedne z najbardziej złożonych operacji w działalności każdego przedsiębiorstwa. Mimo, że w wielu wypadkach transakcje te przeprowadzane są z zegarmistrzowską wręcz precyzją, to bardzo często nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów. W praktyce zazwyczaj największą wagę przywiązuje się do aspektów prawnych, podatkowych oraz finansowych, zapominając o fazie integracji, która decyduje o tym, czy cały proces uznany zostanie za sukces, czy za porażkę. Faza ta wymaga precyzyjnych zmian w systemie zarządzania, reorganizacji i dostosowania zasobów majątkowych połączonych spółek, a także uwzględnienia czynnika ludzkiego oraz zastosowania specjalistycznych technik psychologicznych i zarządczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Książka dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania PROJEKT OKŁADKI Teresa Wełmińska RECENZENT dr hab. Marek Bugdol, prof. UJ REDAKTOR Bogumiła Gnypowa KOREKTOR Paulina Orłowska SKŁAD I ŁAMANIE Hanna Wiechecka © Copyright by Agnieszka Herdan Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2008 All rights reserved Książka, ani żaden jej fragment, nie może być przedrukowywana bez pisemnej zgody Wydawcy. W sprawie zezwoleń na przedruk należy zwracać się do Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISBN 978-83-233-8065-8 www.wuj.pl Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków tel. 012-631-18-81, 012-631-18-82, tel./fax 012-631-18-83 Dystrybucja: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków tel. 012-631-01-97, tel./fax 012-631-01-98 tel. kom. 0506-006-674, e-mail: wydaw@if.uj.edu.pl Konto: Bank BPH SA, nr 62 1060 0076 0000 3200 0047 8769 SPIS TREŚCI Wstęp......................................................................................................................................... Rozdział 1. Charakterystyka procesów łączenia się przedsiębiorstw................................... (Agnieszka Herdan) Istota połączeń przedsiębiorstw............................................................................................ Przesłanki zawierania transakcji fuzji i przejęć.................................................................... Klasyfikacja połączeń przedsiębiorstw................................................................................. Obrona przed połączeniem................................................................................................... Rozdział 2. Etapy łączenia się przedsiębiorstw ...................................................................... (Agnieszka Herdan) Ogólna charakterystyka procesu łączenia się przedsiębiorstw ............................................. Faza przygotowawcza .......................................................................................................... Faza negocjacyjna ................................................................................................................ Faza integracyjna.................................................................................................................. Rozdział 3. Zarządzanie nową organizacją po fuzji lub przejęciu........................................ (Magdalena M. Stuss) Wprowadzenie...................................................................................................................... Proces zarządzania ............................................................................................................... Etapy post merger management ........................................................................................... Uczenie się nowej organizacji w post merger management ................................................. Oszczędności w procesie post merger management............................................................. Kontrola post merger management ...................................................................................... Nowa organizacja................................................................................................................. Rozdział 4. Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi po fuzji lub przejęciu........ (Magdalena M. Stuss) Wprowadzenie...................................................................................................................... Fluktuacja pracowników ...................................................................................................... Niepokój wśród pracowników.............................................................................................. Integracja stanowisk menedżerskich .................................................................................... Przywództwo........................................................................................................................ Nowe role menedżerskie ...................................................................................................... Styl zarządzania menedżera ................................................................................................. Audyt menedżerski............................................................................................................... Zarządzanie przez zespoły.................................................................................................... 7 11 11 14 19 24 29 29 32 38 42 47 47 49 51 55 57 58 60 63 63 66 70 72 74 75 77 78 83 6 Rozdział 5. Kultura organizacyjna w procesie integracji przedsiębiorstw po połączeniu....... (Aleksander Marcinkowski) Wprowadzenie...................................................................................................................... Teoretyczne podstawy problematyki kultury organizacyjnej ............................................... Dysonans kulturowy i akulturacja jako paradygmaty opisu związków przedsiębiorstw ...... Badanie różnic kulturowych i ich wpływu na kultury organizacyjne................................... Fazy i odmiany akulturacji ................................................................................................... Zarządzanie różnicami kulturowymi w procesie integracji – praktyczne konsekwencje modelu akulturacji.......................................................................................................... Rozdział 6. Zarządzanie zmianą w warunkach integracji przedsiębiorstw po połączeniu...... (Anna Dyląg, Jerzy Rosiński) Wprowadzenie...................................................................................................................... Fuzje i przejęcia, czyli proces ciągłej zmiany ...................................................................... Obszary zmian w procesach łączenia się przedsiębiorstw.................................................... Opór wobec zmian ............................................................................................................... Organizacje w obliczu przemian .......................................................................................... Zwiększanie prawdopodobieństwa powodzenia zmian ........................................................ Rozdział 7. Zarządzanie konfliktem w procesie integracji przedsiębiorstw po połączeniu..... (Anna Dyląg, Jerzy Rosiński) Wprowadzenie...................................................................................................................... Pojęcie konfliktu .................................................................................................................. Konflikty w sytuacji zmian organizacyjnych ....................................................................... Konflikty w sytuacji łączenia się przedsiębiorstw................................................................ Stres w sytuacji zmian organizacyjnych............................................................................... Rozdział 8. Proces łączenia się uczestników kanałów dystrybucji........................................ (Monika Jedynak) Wprowadzenie...................................................................................................................... Istota, główne założenia i tendencje rozwojowe logistyki.................................................... Strategia logistyczna jako przesłanka oceny stopnia zintegrowania partnerów w kanale dystrybucji...................................................................................................................... Strategia zarządzania zintegrowanym łańcuchem dostaw w integracji przedsiębiorstw ...... Integracja pozioma i pionowa w ramach kanału dystrybucji w procesach łączenia się przedsiębiorstw .............................................................................................................. Przykład procesów łączenia się przedsiębiorstw w sektorze logistycznym – Grupa Schenker......................................................................................................................... Zakończenie............................................................................................................................... Bibliografia................................................................................................................................ Spis tabel ................................................................................................................................... Spis rysunków ........................................................................................................................... 87 87 90 91 93 96 100 105 105 107 110 117 121 125 127 127 127 129 131 133 145 145 146 148 150 153 157 159 163 169 171 WSTĘP Każdego dnia tysiące podmiotów gospodarczych dużych i małych, prywatnych i pań- stwowych, o zasięgu krajowym czy też międzynarodowym bierze udział w transak- cjach fuzji i przejęć. Liczą one na to, że powstałe w wyniku połączenia przedsiębior- stwo osiągnie lepsze efekty i łatwiej sprosta zaostrzającej się konkurencji. Podstawową przesłanką przeprowadzania transakcji połączeniowych jest chęć jej uczestników jak najszybszego osiągnięcia efektów synergii we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Procesy fuzji i przejęć to jedne z najbardziej złożonych decyzji w historii każdego przedsiębiorstwa. Procesowi restrukturyzacji w ramach tych transakcji podlegają wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa: sfera prawna, finansowa, inwestycyj- na, podatkowa, personalna itd., a od osób je przeprowadzających wymaga się ogromnej wiedzy, wyczucia i doświadczenia. Wielu autorów, menedżerów, ekonomistów zastanawia się dlaczego, mimo że trans- akcje te przeprowadzane są wręcz z zegarmistrzowską precyzją, nie przynoszą one zamierzonych efektów. Jak pokazuje praktyka, często największą wagę przywiązuje się do pierwszych faz procesu łączenia się przedsiębiorstw. Bardzo rzetelnie przygotowuje się rozwiązania prawne, podatkowe, finansowe. Szczególnie dokładnie przeprowadza się proces nego- cjacji, natomiast zapomina się o ostatniej fazie, tak naprawdę, jak podkreśla wielu au- torów, najważniejszej – integracji. A to właśnie ten etap świadczy o tym, czy daną fuzję lub przejęcie możemy uznać za sukces, czy też za porażkę. Dlatego na całym świecie coraz częściej prowadzi się szkolenia, jak sprawnie i efektywnie przeprowa- dzić fazę integracyjną. Na proces integracji składa się wiele aspektów. Trzeba dokonać zmian w procesie zarządzania, dostosować systemy finansowe, zdecydować, którzy z pracowników po- zostaną w przedsiębiorstwie, a których powinno się zwolnić. Należy dokonać analizy zasobów majątkowych połączonych spółek i pozbyć się zbędnych elementów. Niektóre z tych decyzji mogę być bardzo łatwe i proste w wykonaniu, inne wymagają znajomo- ści specjalistycznych technik psychologicznych, zwłaszcza w razie wprowadzania drastycznych zmian organizacyjnych, zmian dotychczasowych przyzwyczajeń czy też 8 konieczności zwolnień. Jak pokazują badania nad fuzjami i przejęciami, w wielu wy- padkach to czynnik ludzki decyduje o efektach osiągniętych w wyniku połączenia. W książce postanowiono poruszyć wybrane problemy, z jakimi spotykają się osoby biorące udział w procesach łączenia się przedsiębiorstw w fazie integracyjnej. Rozwa- żania zostały zawarte w ośmiu rozdziałach. W rozdziale 1 przedstawiono zarys specyfiki procesów łączenia się przedsiębiorstw. Zwrócono uwagę na przyczyny łączenia się przedsiębiorstw oraz długo- i krótkotermi- nowe strategie zabezpieczania się przed niechcianymi (wrogimi) transakcjami. Rozdział zawiera ogólną charakterystykę kolejnych etapów transakcji połączeniowej. Omówiono fazę przygotowawczą, negocjacyjną oraz integracyjną. Charakterystyka ta przedstawia tylko zarys poszczególnych etapów, gdyż każda z transakcji ma swoją spe- cyfikę i wymaga indywidualnego podejścia. Niektóre z nich mają tylko trzy podstawowe fazy, inne jeszcze kilka podfaz. Czasami proces ten zamyka się w jednym cyklu, ale są także takie transakcje, które są rozłożone w czasie i składają się z kilku cykli. Jednym z pierwszych działań integracyjnych jest analiza procesu zarządzania. Poszu- kuje się możliwości dopasowania procesów i stylów zarządzania łączących się podmio- tów, tak aby mogły one sprawnie funkcjonować jako jeden podmiot gospodarczy. Dlate- go w rozdziale 3 omówiono proces zarządzania po fuzji (post merger management). Zaprezentowano poszczególne etapy tego procesu, zwrócono uwagę na konieczność uczenia się organizacji oraz czynności kontrolne, jakie muszą być podejmowane. Faza integracji połączonych przedsiębiorstw wiąże się bezpośrednio z konieczno- ścią restrukturyzacji zatrudnienia. Reorganizacja procesu zarządzania po połączeniu wymusza konieczność likwidacji dublujących się stanowisk, określeniem zakresu no- wych stanowisk i odpowiedzialności oraz, co nieuniknione, zwalnianiem pracowników. Problematyka ta omówiona została w rozdziale 4. Każda jednostka gospodarcza cechuje się specyficzną kulturą organizacyjną, która wynika nie tylko z kraju, w jakim działa podmiot, ale także z przyjętego sposobu za- rządzania. Integracja kultur łączących się przedsiębiorstw jest procesem bardzo złożo- nym. Rozważania dotyczące tych zagadnień przedstawiono w rozdziale 5. Procesy łączenia się i integracji przedsiębiorstw wiążą się z występowaniem cią- głych zmian. Nie wszystkie osoby biorące udział w transakcjach połączeniowych są przygotowane na zachodzące zmiany, ponieważ nie zawsze potrafimy przewidzieć ich efekty końcowe. Wywołuje to opór przed zmianami. Dlatego w rozdziale 6 mowa jest o tym, jak radzić sobie ze zmianami w procesach fuzji i przejęć oraz jakie działania należy podejmować, aby wprowadzane zmiany zakończyły się sukcesem. Wprowadzanie zmian może wywoływać konflikty, co w dalszej konsekwencji ge- neruje stres. Dlatego w rozdziale 7, stanowiącym logiczne uzupełnienie rozważań z rozdziału 6, pokazano, jak należy zarządzać sytuacjami konfliktowymi w procesie integracji oraz jak radzić sobie ze stresem zarówno na poziomie organizacji jako cało- ści, jak i poszczególnych jej członków. W ostatnim rozdziale omówiono działania integracyjne w obszarze logistyki. Za- prezentowano strategie logistyczne oraz poziomą i pionową integrację w ramach ka- nałów dystrybucji. Procesy integracji łączących się przedsiębiorstw to działania wieloaspektowe, bar- dzo skomplikowane, kompleksowe i wymagające znacznych umiejętności od zaanga-
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Fuzje, przejęcia... Wybrane aspekty integracji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: