Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00341 004833 18978684 na godz. na dobę w sumie
GIMP 2.6. Receptury - książka
GIMP 2.6. Receptury - książka
Autor: Liczba stron: 352
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3535-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> gimp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ponad 50 przepisów na stworzenie niesamowitej grafiki w GIMP-ie!

Uwolnij kreatywność! Już nie musisz wydawać kilku tysięcy złotych na komercyjną aplikację, żeby tworzyć profesjonalną grafikę lub edytować fotografie jak zawodowy retuszer. Znany od kilku lat i z powodzeniem wykorzystywany zarówno przez amatorów, jak i zawodowców program GIMP stał się dziś pełnowartościową alternatywą dla drogiego Photoshopa - a wszystko dzięki intensywnemu rozwojowi przez międzynarodową społeczność. Co najważniejsze, jest on alternatywą w 100% darmową! GIMP zawiera wszystkie funkcje niezbędne do projektowania ciekawych obrazów, tworzenia atrakcyjnych wizualizacji czy wszechstronnej edycji zdjęć i przygotowywania ich do druku. Znajdziesz w nim opcje pracy z maskami i warstwami, rozmaite ciekawe filtry, praktyczne narzędzia do tworzenia pędzli, gradientów, deseni oraz różne tryby kolorystyczne.

Wykorzystaj cały potencjał drzemiący w tym programie! Oto doskonała, pełna gotowych przepisów i przejrzystych instrukcji książka, z którą w mgnieniu oka zaczniesz tworzyć fantastyczną grafikę i obrabiać zdjęcia jak zawodowiec. Dzięki interesującym, niebanalnym ćwiczeniom, objaśniającym krok po kroku zastosowanie konkretnych narzędzi, szybko nauczysz się korzystać z nich w swoich projektach i wyzwolisz swoją wrodzoną kreatywność. Zaczniesz od prostych zadań, z każdym rozdziałem przechodząc do coraz bardziej zaawansowanych - tak, żebyś pod koniec lektury miał już kilka fascynujących projektów w swoim portfolio.

Dzięki tej książce nauczysz się m.in.:

Twórz profesjonalną grafikę dzięki niesamowitym możliwościom darmowego programu!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: GIMP 2.6 Cookbook Tłumaczenie: Paulina Makolus-Krasa ISBN: 978-83-246-3535-1 Copyright © Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title “GIMP 2.6 Cookbook”. Polish language edition published by Helion S.A. Copyright © 2012. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniej-szej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficz-ną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/gimpre Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Przedmowa Rozdziaï 1. Korzystanie z narzÚdzi rysowniczych WstÚp Tworzenie trójwymiarowej kulki przy uĝyciu róĝnych narzÚdzi rysowniczych Rozmywanie kolorów Jak namalowaÊ niebo i chmury Od szkicu do efektu koñcowego: tworzenie karykatury samego siebie Rozdziaï 2. Efekty i filtry obrazu WstÚp Korzystanie z filtrów Blur (Rozmycie) Korzystanie z filtrów Distorts (Znieksztaïcenia) Korzystanie z filtrów Light and Shadow (¥wiatïo i cieñ) Korzystanie z filtrów Noise (Szum) Korzystanie z filtrów Edge-Detect (Wykrywanie krawÚdzi) Korzystanie z filtrów Artistic (Artystyczne) Korzystanie z filtrów Decor (Dekoracja) Korzystanie z filtrów Map (Odwzorowania) Korzystanie z filtrów Render (Renderowanie) Korzystanie z filtrów ukierunkowanych na tworzenie stron WWW Korzystanie z filtrów do tworzenia logo Rozdziaï 3. Tekst i czcionki WstÚp Tworzenie prostego logo dla Twojej firmy Tworzenie tekstu 3D Tworzenie efektów ĝarzÈcego siÚ tekstu Tworzenie bïyszczÈcego plastikowego tekstu 7 11 11 12 19 22 28 47 47 49 54 63 66 69 70 73 76 78 85 91 97 97 98 104 107 110 Spis treĞci Tworzenie zïotego tekstu Tworzenie zmroĝonego tekstu Tworzenie pïonÈcego tekstu Tworzenie tekstu wycinanki Tworzenie tekstu stempla Rozdziaï 4. Przeksztaïcanie zdjÚÊ WstÚp Skalowanie obrazu Kadrowanie obrazu Tworzenie odbicia i obracanie obrazu Poprawianie niedoĂwietlonych zdjÚÊ Skalowanie obrazu bez znieksztaïceñ: Liquid Rescaling (inteligentne skalowanie) Tworzenie efektu dioramy (symulowanie gïÚbi ostroĂci) Tworzenie zdjÚÊ w technice HDR Tworzenie czarno-biaïej pocztówki z muĂniÚciem koloru Rozdziaï 5. Zabawy z kolorem i ostroĂciÈ WstÚp Usuwanie efektu czerwonych oczu Kolorowanie czarno-biaïych zdjÚÊ Usuwanie elementów obrazu Usuwanie tïa Tworzenie surrealistycznych manipulacji na zdjÚciu Dodawanie graffiti do zdjÚcia Czyszczenie przedmiotów Poprawianie niedoskonaïoĂci twarzy Rozdziaï 6. Wskazówki dla webdesignerów: przyciski i blogi WstÚp Tworzenie od podstaw prostego projektu layoutu strony Web 2.0 Tworzenie wïasnych bïyszczÈcych przycisków Tworzenie szablonu bloga inspirowanego secesjÈ Jak stworzyÊ szablon inspirowany impresjonizmem Tworzenie nagïówków dla Twojej strony/bloga Rozdziaï 7. Wskazówki dla webdesignerów: tïa WstÚp Tworzenie kolorowego abstrakcyjnego tïa Tworzenie zielonego tïa à la wehikuï czasu Tworzenie tïa ze smugami Ăwiatïa Tworzenie tïa z punktami w stylu retro 114 117 120 125 128 131 131 132 134 135 139 143 148 152 163 169 169 170 171 175 183 189 200 208 214 227 227 228 235 239 250 268 277 277 278 282 287 291 4 Spis treĞci Rozdziaï 8. Wtyczki i skrypty WstÚp Instalowanie wtyczek i skryptów Korzystanie ze skryptu 3D Screenshot (trójwymiarowy zrzut) Korzystanie ze skryptu Midnight Sepia (nocna sepia) Korzystanie ze skryptu Star Scape (rozgwieĝdĝone niebo) Korzystanie ze skryptu Antique Photo Border (antyczna ramka na zdjÚcie) Korzystanie ze skryptu National Geographic Korzystanie ze skryptu Watermark (znak wodny) Korzystanie z wtyczki Save for Web (zapisz dla sieci) Korzystanie z wtyczki DBP Dodatek A Poza GIMP-a Poza GIMP-a Projekty dedykowane dla okreĂlonej platformy Uĝyteczne linki Dodatek B Zmiany w wersjach WstÚp Zmiany interfejsu Zmiany w narzÚdziach GEGL Zmiany/nowoĂci we wtyczkach KompatybilnoĂÊ wsteczna Znane problemy Pierwsze uruchomienie GIMP-a Komendy wiersza poleceñ Uruchomienie obsïugi tabletu w GIMP-ie Okna i ich ukïad RozpoczynajÈc pracÚ z narzÚdziami Korzystanie z funkcji Undo (Cofnij) Skorowidz 299 299 300 302 304 306 308 310 312 314 315 319 319 321 322 323 323 323 326 327 327 328 328 328 329 331 333 334 335 337 5 4 Przeksztaïcanie zdjÚÊ W niniejszym rozdziale zajmiemy siÚ: Q Skalowaniem obrazu. Q Kadrowaniem obrazu. Q Tworzeniem odbicia i obracaniem obrazu. Q Poprawianiem niedoĂwietlonych zdjÚÊ. Q Skalowaniem obrazu bez znieksztaïceñ (wtyczka Liquid Rescaling). Q Tworzeniem efektu dioramy (symulowanie gïÚbi ostroĂci). Q ZdjÚciami w technice HDR. Q Czarno-biaïÈ pocztówkÈ z muĂniÚciem koloru. WstÚp Podczas pracy ze zdjÚciami musimy mieÊ pewnoĂÊ, ĝe kolory bÚdÈ zawsze wyglÈdaïy tak, jak chcemy. Monitory CRT, ekrany LCD czy matryce laptopów — wszystkie inaczej generujÈ kolory, co sprawia, ĝe nie wyglÈdajÈ one tak samo. Nie moĝesz wprawdzie kontrolowaÊ, jak inni widzÈ kolory u siebie, moĝesz jednak skalibrowaÊ swój sprzÚt przy uĝyciu profilowania kolorów. Problem ten dotyczy równieĝ innych urzÈdzeñ, jak skanery, drukarki, telefony ko- mórkowe i inne, poniewaĝ kaĝde urzÈdzenie ma innÈ charakterystykÚ barwnÈ. Kaĝde urzÈ- dzenie operuje takĝe innym zakresem kolorów. Kup książkę Poleć książkę Gimp 2.6. Receptury Aby zminimalizowaÊ te problemy, wprowadzono profile barwne. To tablice, które dopasowujÈ odpowiedni kolor w danym urzÈdzeniu do koloru niezaleĝnego. Kaĝdy producent tworzy swoje profile barwne, jednak ICC (International Color Consortium) stworzyïo wïasny standard. Kalibracja, tryby obrazu i profile barwne To jedna z pierwszych rzeczy, które naleĝy zrobiÊ przed rozpoczÚciem pracy ze zdjÚciami. Menu Color Management (ZarzÈdzanie kolorami) — Edit/Preferences/Color Management (Edycja/Preferencje/ZarzÈdzanie kolorami) — umoĝliwia zaïadowanie dowolnych presetów dla Twojego monitora. Presety moĝesz utworzyÊ przy uĝyciu dowolnego sprzÚtu do kalibracji oraz narzÚdzia pomiarowego. JeĂli korzystasz z Linuxa, moĝesz uĝyÊ LPROF (http://lprof.sourceforge.net) oraz ARGYLL (http://www.argyllcms.com). Aby dowiedzieÊ siÚ wiÚcej na temat zarzÈdzania kolorami pod Linuxem, sprawdě stronÚ http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_color_management (strona w jÚzyku angielskim). Poza ustawieniem uĝywanego profilu powinieneĂ równieĝ ustawiÊ kartÚ graficznÈ, aby gene- rowaïa kolory maksymalnie zbliĝone do standardu. JeĂli korzystasz z Linuxa, uĝyj XCALIB (http://xcalib.sourceforge.net) lub DISPWIN (http://www.argyllcms.com/doc/dispwin.html). Moĝesz równieĝ zasymulowaÊ, jak obraz bÚdzie wyglÈdaï po wydrukowaniu, wybierajÈc Print simulation (Symulacja drukowania) w polu Mode of operation (Tryb operacji) w menu Color Management (ZarzÈdzanie kolorami). Skalowanie obrazu Skalowanie obrazu to jedno z najïatwiejszych zadañ, ale równieĝ jedno z najbardziej uĝytecznych. W zaledwie kilka sekund moĝesz zmniejszyÊ rozmiar obrazu, przyspieszajÈc prÚdkoĂÊ jego przesyïania za poĂrednictwem poczty e-mail. Jak to zrobiÊ... Aby przeskalowaÊ obraz, postÚpuj zgodnie z instrukcjÈ: 1. Otwórz plik, przejdě do menu Image/Scale Image (Obraz/Skaluj obraz). 132 Rozdziaá 4. • Przeksztaácanie zdjĊü 2. Zmieñ rozmiar, na jakikolwiek chcesz: Kiedy zmienisz jednÈ wartoĂÊ, zauwaĝysz, jak zmienia siÚ równieĝ ta druga. To dlatego, aby zachowaÊ proporcje oryginalnego pliku. JeĂli klikniesz którÈkolwiek ikonkÚ ïañcucha, moĝesz zmieniÊ dowolnÈ wartoĂÊ niezaleĝnie. 133 Gimp 2.6. Receptury Jak to dziaïa... Skalowanie obrazu dziaïa w ten sposób, ĝe zmienia liczbÚ pikseli w obrazie. Sposób, w jaki piksele sÈ tworzone/usuwane, moĝe zostaÊ zmieniony poprzez wybranie innej metody interpolacji w sekcji Quality (JakoĂÊ) okna Scale Image (Skalowanie obrazu). NajlepszÈ, ale i najwolniejszÈ metodÈ jest interpolacja typu Cubic (SzeĂcienna), która wylicza kolor kaĝdego piksela ze Ăredniej oĂmiu najbliĝ- szych. Z kolei jeĂli wybierzesz metodÚ interpolacji None (Brak), kaĝdy piksel pobierze swój kolor od najbliĝszego sÈsiada. Ta metoda jest najszybsza, generuje jednak takĝe niepoĝÈdany aliasing, który moĝe dostarczyÊ bólu gïowy, jeĂli pracujesz na przezroczystoĂciach i wysokim kontraĂcie. Pola X resolution (RozdzielczoĂÊ X) oraz Y resolution (RozdzielczoĂÊ Y) sÈ uĝyteczne w przy- padku drukowania obrazu. InformujÈ, ile pikseli znajduje siÚ w kaĝdym calu. JeĂli obraz jest za duĝy, a rozdzielczoĂÊ za maïa, wydruk moĝe byÊ spikselizowany. Moĝesz zmieniÊ rozmiar wydruku swojego obrazu bez zmieniania jego rozdzielczoĂci i rozmiaru, przechodzÈc do menu Image/Print Size (Obraz/Rozmiar wydruku). Kadrowanie obrazu Istnieje inna szybka metoda na zmianÚ rozmiaru obrazu i wybranie tylko jego fragmentu. To narzÚdzie Crop Tool (Kadrowanie). Jak to zrobiÊ... 1. Otwórz obraz, wybierz narzÚdzie Crop Tool (Kadrowanie): 134 Rozdziaá 4. • Przeksztaácanie zdjĊü 2. Kliknij i przeciÈgnij prostokÈtne zaznaczenie wokóï fragmentu, który chcesz zachowaÊ. NastÚpnie kliknij Return (Enter w Windowsie) i wszystko, co znajduje siÚ poza zaznaczeniem, zostanie wykadrowane. Tworzenie odbicia i obracanie obrazu Czasem zdarzy Ci siÚ zeskanowaÊ starÈ fotografiÚ lub zrobiÊ zdjÚcie z pochylonym aparatem. Oto jak szybko obrócisz je lub stworzysz ich odbicie. Jak to zrobiÊ... Aby w prosty sposób obróciÊ obraz lub stworzyÊ odbicie obrazu, postÚpuj zgodnie z poniĝszÈ instrukcjÈ: 1. Otwórz obraz, na przykïad taki jak ten: 135 Gimp 2.6. Receptury 2. Wybierz narzÚdzie Flip Tool (Odbicie) z okna Toolbox (Przybornik): Uĝyj lewego przycisku myszy oraz klawisza Ctrl, aby wybraÊ pomiÚdzy odbiciem pionowym i poziomym. 136 3. Aby obróciÊ obraz, z okna Toolbox (Przybornik) wybierz narzÚdzie Rotate (Obrót): Rozdziaá 4. • Przeksztaácanie zdjĊü Kliknij i przeciÈgnij obraz, aby go obróciÊ. Przytrzymaj klawisz Ctrl, aby ograniczyÊ obracanie do 15-stopniowych kroków. Kiedy skoñczysz, kliknij Return lub Enter: Jak to dziaïa... Flip Tool (Odbicie) i Rotate (Obrót) to prymitywne narzÚdzia. Moĝesz skorzystaÊ z myszki, aby wykonaÊ operacje po wybraniu kaĝdego z nich, jednak uĝycie odpowiednich opcji narzÚ- dziowych umoĝliwia znacznie lepszÈ kontrolÚ. W obu przypadkach moĝesz kontrolowaÊ, co obracasz (warstwÚ, zaznaczenie czy ĂcieĝkÚ). 137 Gimp 2.6. Receptury KorzystajÈc z narzÚdzia Rotate (Obrót), moĝesz takĝe zmieniÊ punkt Ărodkowy, wokóï którego obraz siÚ obróci. To pozwala na wiÚkszÈ swobodÚ podczas obracania obrazu. Aby zmieniÊ punkt Ărodkowy, wybierz narzÚdzie Rotate (Obrót), a nastÚpnie kliknij i przeciÈgnij maïe kóïko, które pojawi siÚ na Ărodku obrazu: Moĝesz równieĝ ustawiÊ jego wspóïrzÚdne w oknie Rotate (Obrót): Moĝesz równieĝ odbiÊ obraz i obróciÊ go, korzystajÈc z opcji w menu Image/Transform (Obraz/Przeksztaïcenie). 138 Rozdziaá 4. • Przeksztaácanie zdjĊü Poprawianie niedoĂwietlonych zdjÚÊ Czasami robimy zdjÚcie w poĂpiechu i okazuje siÚ, ĝe jest ono niedoĂwietlone. IstniejÈ spo- soby na skorygowanie tego problemu, bierz jednak pod uwagÚ, ĝe pracujemy z przypadko- wymi zdjÚciami. Czasem moĝemy skoñczyÊ na zaziarnionym zdjÚciu, z wypranymi kolorami lub bez kontrastu. PostÚpuj wiÚc zgodnie z poniĝszymi krokami jak z przewodnikiem, ekspe- rymentujÈc przy tym z róĝnymi ustawieniami, aĝ efekt CiÚ usatysfakcjonuje. Niekiedy, ĝeby naprawiÊ zdjÚcie, wystarczy zmieniÊ jasnoĂÊ i kontrast. Czasem bÚdziesz musiaï poïÈczyÊ kroki, czasem je powtórzyÊ. Jak to zrobiÊ... Aby poprawiÊ czy rozjaĂniÊ niedoĂwietlone obrazy, postÚpuj zgodnie z poniĝszymi krokami (Ămiaïo eksperymentuj z wartoĂciami). Otwórz zachmurzone/ciemne zdjÚcie, które wymaga rozjaĂnienia, takie jak to: IstniejÈ trzy metody na poprawienie takiego zdjÚcia: 1. Metoda 1.: To najbardziej podstawowa, szybka i prosta droga, aby spróbowaÊ poprawiÊ wyglÈd niedoĂwietlonego zdjÚcia. Przejdě do menu Colors/Brightness-Contrast (Kolory/JasnoĂÊ i kontrast) i przesuwaj suwakami, aby zmieniÊ poziomy jasnoĂci i kontrastu aktywnej warstwy lub zaznaczenia: 139 Gimp 2.6. Receptury Moĝesz równieĝ przytrzymaÊ lewy przycisk myszy i przeciÈgaÊ poziomo, aby zmieniÊ kontrast, i pionowo, aby zmieniÊ jasnoĂÊ. Ostatecznie rysunek wyglÈda tak: 2. Metoda 2.: Zmiana poziomów jest nieco bardziej skomplikowana, ale kiedy raz dowiesz siÚ kilku rzeczy, korzystanie z nich jest intuicyjne. Przejdě do menu Colors/Levels (Kolory/Poziomy), pojawi siÚ okno Adjust Color Levels (Modyfikacja poziomów kolorów). Przez klikniÚcie i przeciÈgniÚcie kaĝdego z trzech maïych trójkÈtów na dole obszaru Input Levels (Poziomy wejĂciowe) moĝesz zmieniÊ wartoĂÊ ciemnych, Ărednich i jasnych poziomów swojej warstwy lub zaznaczenia. WartoĂci te majÈ zakres od 0 (czarny) do 255 (biaïy) i pozwalajÈ na zmianÚ wyglÈdu obrazu w zaleĝnoĂci od tego, do której z tych trzech „kategorii” naleĝy dany piksel: 140 Rozdziaá 4. • Przeksztaácanie zdjĊü Oto jak wyglÈda obraz po zastosowaniu powyĝszych ustawieñ: 141 Gimp 2.6. Receptury 3. Metoda 3.: Zmiana krzywych zamiast poziomów czy jasnoĂci i kontrastu to najlepszy sposób na poprawÚ wyglÈdu obrazu. KorzystajÈc z krzywych, mamy bowiem lepszÈ kontrolÚ nad tym, jak zmieniajÈ siÚ jasnoĂÊ i kontrast, poprzez dodanie tylu punktów kontrolnych, ile chcemy. Przejdě do menu Colors/Curves (Kolory/Krzywe), aby przejĂÊ do okna Adjust Color Curves (Modyfikacja krzywych kolorów): Pionowy gradient przedstawia poziom pikseli, jaki chcesz ustawiÊ (wyjĂciowÈ rozpiÚtoĂÊ tonalnÈ). Poziomy gradient przedstawia poziom kaĝdego wybranego piksela (wejĂciowÈ rozpiÚtoĂÊ tonalnÈ), oba w zakresie od 0 (czarny) do 255 (biaïy), od cieni po Ăwiatïa. Na krawÚdziach wykresu znajdujÈ siÚ dwie kotwice. Kiedy klikniesz którÈĂ z nich lub klikniesz krzywÈ (tworzy siÚ nowa kotwica), moĝesz przesunÈÊ jÈ wokóï osi przy uĝyciu myszki lub, dla wiÚkszej precyzji, strzaïek na klawiaturze. 142 Rozdziaá 4. • Przeksztaácanie zdjĊü Oto jak wyglÈda obraz po zastosowaniu powyĝszych ustawieñ: Jak widzisz, zabawa z krzywymi moĝe skoñczyÊ siÚ pojawieniem znieksztaïceñ kolorów. Musisz wiÚc eksperymentowaÊ tak dïugo, aĝ osiÈgniesz oczekiwane kolory i rozdzielczoĂÊ. Skalowanie obrazu bez znieksztaïceñ: Liquid Rescaling (inteligentne skalowanie) Skalowanie obrazu jest ïatwe, kiedy chcesz zmieniÊ wyïÈcznie rozmiar obrazu. Wielokrotnie jednak chcesz zmieniÊ wielkoĂÊ tylko kilku przedmiotów lub zmodyfikowaÊ rozmiar tïa. Te zadania mogÈ byÊ trudne i czasochïonne. Od kilku lat dostÚpne sÈ jednak pewne techniki, które umoĝliwiajÈ automatyzacjÚ tych zadañ. Istnieje wtyczka, która implementuje jeden z takich algorytmów (który nazywa siÚ Seam Carving [Wycinanie szwów]). 143 Gimp 2.6. Receptury Przygotowanie Aby skorzystaÊ z tej wtyczki, najpierw musisz jÈ zainstalowaÊ. Instalacja wyglÈda inaczej w róĝnych systemach, ale zawsze jest doĂÊ prosta i ïatwa. Wszystkie informacje, jak ĂciÈgnÈÊ i zainstalowaÊ wtyczkÚ, znajdziesz na stronie http://liquidrescale.wikidot.com/ (strona w jÚzyku angielskim). Aby potwierdziÊ, ĝe wtyczka jest poprawnie zainstalowana, przejdě do... opcji Liquid rescale na dole menu Layer (Warstwa). Jak to zrobiÊ... Czas pobawiÊ siÚ inteligentnym skalowaniem: 1. Otwórz obraz, który chcesz przeskalowaÊ. Na przykïad taki: 144 2. Przejdě do menu Layer/Liquid rescale (Warstwa/Liquid rescale): Rozdziaá 4. • Przeksztaácanie zdjĊü JeĂli pracujesz na duĝych obrazach, uruchomienie i zastosowanie ustawieñ wtyczki moĝe zajÈÊ dïuĝszÈ chwilÚ. Dobrym pomysïem jest wiÚc rozpoczÚcie pracy od skopiowania oryginalnego pliku, otwarcia go i zmniejszenia jego rozmiaru. Kiedy bÚdziesz juĝ zadowolony z efektu, moĝesz otworzyÊ oryginalny plik i zastosowaÊ wtyczkÚ z takimi samymi ustawieniami. 3. Czas na zabawÚ i testowanie! Spróbuj najpierw z tymi opcjami: 4. Kliknij przycisk New w sekcji Preserve features po prawej. Zostanie utworzona nowa warstwa: 145 Gimp 2.6. Receptury 5. Przesuñ okno wtyczki, ale nie zamykaj go! Przejdě z powrotem do okna obrazu i korzystajÈc z kombinacji narzÚdzi Selection Tool (Zaznaczenie), Paths Tool (¥cieĝki) i Paintbrush Tool (PÚdzel) oraz narzÚdzi rysowniczych, pomaluj fragmenty obrazu, które chcesz zachowaÊ podczas skalowania: 6. WróÊ do okna wtyczki, kliknij przycisk Refresh na dole okna, aby zobaczyÊ zastosowanÈ maskÚ zabezpieczajÈcÈ. Kliknij zakïadkÚ Output i skopiuj moje ustawienia: 146 7. Kliknij przycisk OK. PowinieneĂ uzyskaÊ rezultaty podobne do tych: Rozdziaá 4. • Przeksztaácanie zdjĊü 8. Ukryj warstwÚ Background LqR seam map, aby sprawdziÊ efekt filtra. Przejdě do menu File/Save (Plik/Zapisz) lub File/Save As... (Plik/Zapisz jako...) lub wybierz innÈ opcjÚ zapisu z menu File (Plik), aby zapisaÊ zmiany. Jak to dziaïa... WïaĂnie pomalowaïeĂ fragmenty obrazu, które wtyczka zabezpiecza przed swoim dziaïaniem. Pomagasz jej zdecydowaÊ, czego NIE skalowaÊ. W moim przypadku zdecydowaïem siÚ zmniejszyÊ szerokoĂÊ obrazu, a zamalowujÈc koty w warstwie, którÈ tworzy wtyczka, nakaza- ïem jej skorzystanie w modyfikacji obrazu z otaczajÈcych pikseli. Maska zabezpieczajÈca jest opcjonalna, dziaïajÈc jednak w programie, zobaczysz, ĝe bez jej uĝycia wtyczka moĝe tworzyÊ niepoĝÈdane znieksztaïcenia. Utworzona w przykïadzie warstwa Background LqR seam map jest opcjonalna; nie zaznaczaj opcji Output the seams w zakïadce Output w oknie wtyczki. Ja skorzystaïem z tej opcji w moim przykïadzie, aby pokazaÊ, ĝe wtyczka nie wpïywa na obszar, który zostaï zaznaczony jako za- bezpieczony, chyba ĝe jest on za duĝy i nie pozostaje nic innego do zmodyfikowania podczas skalowania. 147 Gimp 2.6. Receptury Jest coĂ jeszcze... Kiedy siÚ z niÈ bliĝej zapoznasz, to bardzo uĝyteczna wtyczka, która pozwoli Ci zaoszczÚdziÊ sporo czasu. Na stronie http://liquidrescale.wikidot.com/ moĝesz sprawdziÊ aktualizacje, in- strukcje i tutoriale (strona w jÚzyku angielskim). Tworzenie efektu dioramy (symulowanie gïÚbi ostroĂci) Diorama to miniaturowy model (makieta) miejsca fikcyjnego lub istniejÈcego w rzeczywistoĂci. W tym paragrafie nauczysz siÚ, jak nadaÊ swoim zdjÚciom wyglÈd maïych pejzaĝy z malutkimi luděmi czy przedmiotami poruszajÈcymi siÚ wokóï. Jak to zrobiÊ... Aby nadaÊ swojemu zdjÚciu efekt dioramy, postÚpuj zgodnie z poniĝszÈ instrukcjÈ: 1. Otwórz obraz (uroczy szeroki krajobraz z luděmi, samochodami itp. bÚdzie odpowiedni). Na przykïad taki jak ten: 148 Rozdziaá 4. • Przeksztaácanie zdjĊü 2. Wybierz punkt ostroĂci, który powinien znajdowaÊ siÚ blisko poziomu terenu. KorzystajÈc z narzÚdzia Ellipse Select Tool (Zaznaczenie eliptyczne), narysuj zaznaczenie wokóï niego. W moim przypadku wybierzemy grupkÚ ludzi mniej wiÚcej na Ărodku zdjÚcia, którzy cieszÈ siÚ dniem, siedzÈc na trawie: OdwróÊ swoje zaznaczenie, przechodzÈc do menu Select/Invert (Zaznaczenie/OdwróÊ). Przejdě nastÚpnie do menu Select/Feather (Zaznaczenie/ZmiÚkcz) i wprowadě wartoĂÊ pomiÚdzy 200 a 400. Ja zrobiïem kilka prób i w moim przypadku zmiÚkczenie 300 pikseli okazaïo siÚ najlepsze. 149 Gimp 2.6. Receptury 3. Przejdě teraz do menu Filters/Blur/Gaussian Blur (Filtry/Rozmycie/Rozmycie Gaussa) i wprowadě liczbÚ pomiÚdzy 5 a 7 pikseli, zarówno dla wartoĂci X, jak i Y. 4. Usuñ swoje zaznaczenie, przechodzÈc do menu Select/None (Zaznaczenie/Nic). Przejdě do menu Colors/Hue-Saturation (Kolory/Odcieñ i nasycenie) i zwiÚksz poziom nasycenia, na jaki sobie ĝyczysz. 150 Rozdziaá 4. • Przeksztaácanie zdjĊü Oto ustawienia, których ja uĝyïem: 5. A tak wyglÈda zmodyfikowany obraz: 151 Gimp 2.6. Receptury Jak to dziaïa... Jako ĝe efekt symuluje zdjÚcie zrobione maïej makiecie zamiast rzeczywistemu pejzaĝowi, musimy upozorowaÊ gïÚbiÚ ostroĂci obiektywu. GïÚbia ostroĂci to odlegïoĂÊ, w jakiej oko (lub obiektyw) moĝe pozostawaÊ w ostroĂci. Na maïym modelu gïÚbia ostroĂci moĝe byÊ bardzo maïa. To dlatego wybieramy punkt ostroĂci i selektywnie rozmywamy otoczenie, zwiÚkszajÈc rozmycie dla obiektów znajdujÈcych siÚ coraz dalej. Kolorystyka maïych obiektów równieĝ jest inna niĝ szerokich, odlegïych krajobrazów. Poniewaĝ maïe obiekty sÈ zwykle oĂwietlone sztucznym Ăwiatïem lamp bïyskowych, ich kolory sÈ ĝywe i jasne, je takĝe musimy upozorowaÊ. Tworzenie zdjÚÊ w technice HDR HDR to skrót od High Dynamic Range (Szeroki Zakres Tonalny). Technika HDR umoĝliwia tworzenie zdjÚÊ o szerszym zakresie jasnoĂci (luminancji) pomiÚdzy najciemniejszym a najja- Ăniejszym obszarem tego samego zdjÚcia. To oznacza, ĝe zdjÚcie jest nieco surrealistyczne i wyglÈda super! Jak to zrobiÊ... Do tej techniki musisz wykonaÊ trzy zdjÚcia tego samego kadru: jedno niedoĂwietlone, jedno wyeksponowane poprawnie i jedno przeĂwietlone. WiÚkszoĂÊ nowoczesnych aparatów posiada specjalnÈ funkcjÚ przeznaczonÈ do tego celu. W instrukcji poszukaj „przycisku wielokrotnej ekspozycji” lub opcji „AEB” (auto bracketing ekspozycji). JeĂli nie jesteĂ pewien, jak to dziaïa, po prostu zrób trzy zdjÚcia: Normalne: Po prostu zrób zdjÚcie! NiedoĂwietlone: Uĝyj krótszego czasu naĂwietlania lub przymknij przesïonÚ. PrzeĂwietlone: Uĝyj dïuĝszego czasu naĂwietlanie lub otwórz przesïonÚ. JeĂli chcesz uniknÈÊ aberracji i artefaktów w efekcie swej pracy, zawsze uĝywaj statywu! 152 Rozdziaá 4. • Przeksztaácanie zdjĊü Oto zdjÚcia, na których ja bÚdÚ pracowaï: Q Poniĝej zdjÚcie niedoĂwietlone: 153 Gimp 2.6. Receptury Q Poprawnie wyeksponowane: 154 Q A to zdjÚcie przeĂwietlone: Rozdziaá 4. • Przeksztaácanie zdjĊü 1. Otwórz swoje pliki: przejdě do menu File/Open as Layers (Plik/Otwórz jako warstwy) i wybierz trzy swoje zdjÚcia. WciĂnij Return lub Enter lub kliknij przycisk Open (Otwórz). Kaĝdy z plików zaïaduje siÚ do osobnej warstwy: 155 Gimp 2.6. Receptury 2. UporzÈdkuj warstwy: normalne zdjÚcie na dole, niedoĂwietlone w Ărodku i przeĂwietlone na górze. Zmieñ nazwy warstw, aby uniknÈÊ pomyïki: 3. Ukryj warstwÚ overexposed (przeĂwietlone zdjÚcie) poprzez klikniÚcie ikonki oka. 4. Zaznacz i zduplikuj warstwÚ underexposed (niedoĂwietlone zdjÚcie): przejdě do menu Layer/Duplicate Layer (Warstwa/Duplikuj warstwÚ). Wybierz warstwÚ underexposed copy i przejdě do menu Colors/Desaturate (Kolory/Desaturacja), aby zmieniÊ jÈ w czarno-biaïÈ. Kliknij OK. 156 Rozdziaá 4. • Przeksztaácanie zdjĊü 5. JeĂli zdjÚcie, tak jak w moim przykïadzie, jest gïównie czarno-biaïe, przejdě do Colors/Curves (Kolory/Krzywe) i przeciÈgnij Ărodkowy punkt przekÈtnej do góry, aby uzyskaÊ jaĂniejszy obraz. NastÚpnie kliknij OK: To bardzo istotny punkt dla efektu koñcowego. Eksperymentuj z ustawieniami, postaraj siÚ, aby przedmioty wyglÈdaïy tak, jakby byïo za ciemno: 157 Gimp 2.6. Receptury 6. MajÈc wciÈĝ zaznaczonÈ warstwÚ underexposed copy, przejdě do menu Select/All (Zaznaczenie/Wszystko), wciĂnij Ctrl+C lub przejdě do Edit/Copy (Edycja/Kopiuj). Ukryj tÚ warstwÚ poprzez klikniÚcie ikony oka znajdujÈcej siÚ obok jej nazwy w oknie dialogowym warstw. Kliknij warstwÚ underexposed, aby jÈ zaznaczyÊ. Kliknij jÈ prawym przyciskiem myszy i wybierz Add Layer Mask (Dodaj maskÚ warstwy): W oknie, które siÚ pojawi, kliknij Add (Dodaj): 7. MajÈc zaznaczonÈ nowÈ maskÚ, wciĂnij Ctrl+V lub przejdě do Edit/Paste (Edycja/Wklej), aby wkleiÊ do maski zdesaturowanÈ warstwÚ. Kliknij przycisk z ikonÈ kotwicy: PowinieneĂ teraz zauwaĝyÊ, ĝe ciemniejsze fragmenty niedoĂwietlonego zdjÚcia sÈ widoczne, podczas gdy wszystkie jaĂniejsze czÚĂci sÈ zamaskowane. Kliknij przycisk z ikonkÈ oka warstwy underexposed, aby zobaczyÊ róĝnicÚ: 158 Rozdziaá 4. • Przeksztaácanie zdjĊü 8. NastÚpne kroki sÈ prawie takie same, jak dla warstwy overexposed. Zaznacz i zduplikuj warstwÚ overexposed. Zaznacz warstwÚ overexposed copy, zdesaturuj jÈ: 159 Gimp 2.6. Receptury 9. OdwróÊ kolory, aby uĝyÊ warstwy jako maski. Przejdě do menu Colors/Invert (Kolory/Inwersja): 10. Ponownie, jeĂli obraz jest gïównie czarno-biaïy, jak w moim przykïadzie, przejdě do Colors/Curves (Kolory/Krzywe) i przeciÈgnij Ărodkowy punkt przekÈtnej w górÚ, aby uzyskaÊ jaĂniejszy obraz: 160 Rozdziaá 4. • Przeksztaácanie zdjĊü PamiÚtaj, eksperymentuj! Ja uzyskaïem taki obrazek: 11. MajÈc wciÈĝ zaznaczonÈ warstwÚ overexposed copy, przejdě do menu Select/All (Zaznaczenie/Wszystko) i wciĂnij Ctrl+C. Ukryj tÚ warstwÚ poprzez klikniÚcie oka obok jej nazwy w oknie dialogowym warstw. Wybierz warstwÚ overexposed, kliknij jÈ prawym przyciskiem myszy i wybierz opcjÚ Add Layer Mask (Dodaj maskÚ warstwy): W oknie, które siÚ pojawi, kliknij Add (Dodaj): 12. MajÈc zaznaczonÈ nowÈ maskÚ, wciĂnij Ctrl+V, aby wkleiÊ zdesaturowanÈ warstwÚ do maski, nastÚpnie kliknij przycisk z ikonÈ kotwicy: 161 Gimp 2.6. Receptury PowinieneĂ teraz zobaczyÊ, ĝe widoczne sÈ jaĂniejsze fragmenty przeĂwietlonego zdjÚcia, podczas gdy jego ciemne czÚĂci sÈ zamaskowane. Moĝesz przez nie zobaczyÊ ciemne fragmenty warstwy underexposed, a za niÈ — warstwÚ normal. Oto ostateczna wersja: Jak to dziaïa... IdeÈ fotografii HDR jest wykonanie róĝnych ujÚÊ tego samego zdjÚcia, z prawidïowÈ ekspo- zycjÈ róĝnie oĂwietlonych elementów tak, aby cienie, fragmenty jasne i fragmenty dobrze oĂwietlone byïy w tych róĝnych ujÚciach prawidïowo naĂwietlone. W tym zadaniu wykorzy- staliĂmy maski, aby okreĂlone czÚĂci obrazu uczyniÊ przezroczystymi i tym samym wyĂwietliÊ odpowiednie, prawidïowo naĂwietlone elementy kaĝdego z trzech zdjÚÊ. Kluczem do caïej operacji jest wykonanie co najmniej trzech zdjÚÊ: poprawnie naĂwietlonego, nie- doĂwietlonego o jeden krok EV oraz przeĂwietlonego o jeden krok EV. Skorzystaj z samowyzwala- cza, aby uniknÈÊ poruszenia aparatu podczas wykonywania zdjÚÊ. Zrobienie tego z odrobinÚ róĝnych kÈtów czy po rekompozycji nie jest niewykonalne, najpierw jednak spróbuj skorzystaÊ ze statywu. 162 Rozdziaá 4. • Przeksztaácanie zdjĊü Tworzenie czarno-biaïej pocztówki z muĂniÚciem koloru Oto szybki sposób na stworzenie ïadnej pocztówki ze zdjÚcia. Zmienimy je w czarno-biaïy obrazek z kolorowym elementem. Jak to zrobiÊ... MajÈc na uwadze, ĝe bÚdziemy z niego robiÊ pocztówkÚ, zrób nowe zdjÚcie lub poszukaj takiego, które Twoim zdaniem siÚ nada. Ja skorzystam z takiego: 1. Najpierw zduplikuj warstwÚ, przechodzÈc do menu Layer/Duplicate Layer (Warstwa/Duplikuj warstwÚ). Kliknij ikonkÚ oka, znajdujÈcÈ siÚ obok warstwy background copy, aby ukryÊ warstwÚ. Kliknij warstwÚ background, aby jÈ zaznaczyÊ. 2. Ostateczna wersja obrazu bÚdzie w odcieniach szaroĂci z lekkim muĂniÚciem koloru. Najpierw musisz zatem wybraÊ przedmiot, który pozostanie kolorowy. Ja wybraïem kwiat. Przejdě do menu Colors/Brightness-Contrast (Kolory/JasnoĂÊ i kontrast) i dostosuj nasycenie, aby uzyskaÊ jego odpowiedni poziom dla przedmiotu, który ma pozostaÊ w kolorze. Oto ustawienia, których ja uĝyïem: 163 Gimp 2.6. Receptury Oto jak wyglÈda moje zdjÚcie po zastosowaniu efektu: 164 3. Uwidocznij warstwÚ background copy, klikajÈc biaïy prostokÈt obok niej: Rozdziaá 4. • Przeksztaácanie zdjĊü 4. Kliknij warstwÚ background copy, aby jÈ zaznaczyÊ. Przejdě do menu Colors/Desaturate (Kolory/Desaturacja) aby zmieniÊ warstwÚ na czarno-biaïÈ. Kliknij OK: JeĂli chcesz, moĝesz poprawiÊ poziomy lub krzywe czarno-biaïej warstwy. 165 Gimp 2.6. Receptury 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwÚ warstwy, wybierz opcjÚ Add Alpha Channel (Dodaj kanaï alfa): 6. MajÈc wciÈĝ zaznaczonÈ warstwÚ background copy, uĝyj narzÚdzia Eraser Tool (Gumka) do fragmentów obrazu, w których chcesz odsïoniÊ kolor: Skorzystaj z narzÚdzia Zoom Tool (PowiÚkszenie), róĝnych rodzajów i skali pÚdzla, aby pracowaÊ z wiÚkszÈ precyzjÈ. JeĂli wybrany przez Ciebie fragment jest jednolity, moĝesz spróbowaÊ go zaznaczyÊ szybko przy pomocy narzÚdzia Fuzzy Select Tool (Zaznaczenie rozmyte). Przesuñ suwak Threshold (Próg), aby zaznaczyÊ sÈ- siadujÈce kolory. 166 Rozdziaá 4. • Przeksztaácanie zdjĊü Kontynuuj tak dïugo, aĝ odsïonisz wszystkie elementy, które majÈ byÊ kolorowe. NarzÚdzie Eraser Tool (Gumka) dziaïa inaczej, kiedy stosowane jest na warstwie bez kanaïu alfa. JeĂli warstwa nie ma kanaïu alfa, narzÚdzie Eraser Tool (Gumka) usuwa kolorowe obszary i zamienia je na aktualny kolor tïa. JeĂli natomiast warstwa posiada kanaï alfa, narzÚdzie usuwa kolorowe obszary, zmieniajÈc je na przezroczyste. Dlatego potrzebujemy kanaïu alfa dla naszej zdesaturowanej warstwy. 7. Moĝesz równieĝ usunÈÊ wybrany fragment czarno-biaïej warstwy, a do oryginalnej warstwy zastosowaÊ dowolnÈ technikÚ korekcji kolorów, przechodzÈc do menu Colors/Hue-Saturation (Kolory/Odcieñ i nasycenie) i regulujÈc suwakami Hue (Odcieñ) i Lightness (JasnoĂÊ), aby zupeïnie zmieniÊ kolor przedmiotu: 167 Gimp 2.6. Receptury Oto jak wyglÈda moja ostateczna wersja pocztówki: 168 Skorowidz Autocrop Image, Patrz Przytnij obraz Automatic Preview, Patrz Automatyczny podglÈd Automatyczny podglÈd, 55 Azimuth, Patrz Azymut Azymut, 55 B Balans kolorów, 122 Cienie, 122 Póïtony, 123 ¥wiatïa, 123 Zachowanie luminancji, 195 Barwienie, 119 Barwienie obrazu, 173 Batch Process, 317 Biaïa (bez przezroczystoĂci), 229 Black (full transparency), Patrz Czarna (peïna przezroczystoĂÊ) Blend, Patrz Gradient Blokowanie, 98 Blur, Patrz Rozmycie Blur Center, Patrz ¥rodek rozmycia Bïysk gradientowy, 64 Dodatkowe przebïyski, 64 Jarzenie, 64 Ogólne, 64 Promienie, 64 Brightness-Contrast, Patrz JasnoĂÊ i kontrast Brush, Patrz PÚdzel Bucket Fill Tool, Patrz Wypeïnienie kubeïkiem Bump Map, Patrz Mapowanie wypukïoĂci Burn Tool, Patrz Wypalenie A Adaptive, Patrz Adaptywnie Adaptywnie, 255 Add Alpha Channel, Patrz Dodaj kanaï alfa Add Bevel, Patrz Dodaj fazÚ Add Border, Patrz Dodaj krawÚdě Add Layer Mask, Patrz Dodaj maskÚ warstwy Adjust Color Curves, Patrz Modyfikacja krzywych kolorów Adjust Color Levels, Patrz Modyfikacja poziomów kolorów Alfa na logo, 91 Kreda, 94 Mroěne, 95 Nieziemska poĂwiata, 91 Nieziemski neon, 93 Teksturowane, 95 Alien Glow, Patrz Nieziemska poĂwiata Alien Neon, Patrz Nieziemski neon Allow Resizing, Patrz Dopuszczalne powiÚkszanie Alpha to Logo, Patrz Alfa na logo Alpha to Selection, Patrz Kanaï alfa na zaznaczenie Animacja, 58 Animation, Patrz Animacja Antique Photo Border, 308 ZiarnistoĂÊ postarzenia, 309 Apply Canvas, Patrz Nakïadanie na pïótno Artistic, Patrz Artystyczne Artystyczne, 70 Kubizm, 72 Midnight Sepia, 305 Nakïadanie na pïótno, 71 Skorowidz C Camera, Patrz Kamera Chalk, Patrz Kreda Channels, Patrz Kanaïy Cienie, 122 Circle Fuzzy, 22 Clone Tool, Patrz Klonowanie CML Explorer, Patrz PrzeglÈdarka CML Color Balance, Patrz Balans kolorów Color Management, Patrz ZarzÈdzanie kolorami Color Picker Tool, Patrz Pobranie koloru Colorize, Patrz Barwienie Colorize the Image, Patrz Barwienie obrazu Colors, Patrz Kolory Combine, Patrz ’Èczenie Console, Patrz Konsola Crop Tool, Patrz Kadrowanie Cubic, Patrz SzeĂcienna Cubism, Patrz Kubizm Curve Bend, Patrz Wyginanie Curves, Patrz Krzywe Czarna (peïna przezroczystoĂÊ), 102 czyszczenie przedmiotów, 208 Circle Fuzzy, 209 Klonowanie, 209 Wypalenie, 211, 212 D Decor, Patrz Dekoracja Define Rectangle Area, Patrz Definiowanie prostokÈtnego obszaru Definiowanie prostokÈtnego obszaru, 86 Deformowanie, 58 Animacja, 58 Dekoracja, 73 Antique Photo Border, 308 Dodaj fazÚ, 73 Dodaj KrawÚdě, 74 ZaokrÈglone rogi, 75 Depth, Patrz GïÚbia Desaturacja, 117 Desaturate, Patrz Desaturacja Detail, Patrz Szczegóïy Difference, Patrz Róĝnica Difference Clouds, Patrz Róĝnica chmur diorama, 148 Directional, Patrz Kierunkowe 338 Distorts, Patrz Znieksztaïcenia Distress Granularity, Patrz ZiarnistoĂÊ postarzenia Divide, Patrz Dzielenie DïugoĂÊ fali, 285 Dodaj fazÚ, 73 Dodaj kanaï alfa, 91 Dodaj krawÚdě, 74 Dodaj maskÚ warstwy, 102 Biaïa (bez przezroczystoĂci), 229 Czarna (peïna przezroczystoĂÊ), 102 Dodatkowe przebïyski, 64 dodawanie graffiti do zdjÚcia, 200 Duplikuj warstwÚ, 202 Gumka, 206 Kanaï alfa na zaznaczenie, 202 Perspektywa, 201 PoïÈcz w dóï, 203 PowiÚksz, 202 Rozmycie Gaussa, 204 Skalowanie, 201 Tekst, 201 Wypeïnienie kubeïkiem, 203 Dodge, Patrz RozjaĂnianie Dopuszczalne powiÚkszanie, 65 Drop Shadow, Patrz Rzucanie cienia Duplicate Layer, Patrz Duplikuj warstwÚ Duplikuj warstwÚ, 14 Pokrywanie, 14 Dzielenie, 290 E Edge, Patrz KrawÚdě Edge-Detect, Patrz Wykrywanie krawÚdzi Edit, Patrz Edycja Edycja, 128 Kopiuj, 158 Rysuj wzdïuĝ zaznaczenia, 128 Wklej, 158 Efekty Ăwietlne, 112 Kierunkowe, 113 Mapowanie wypukïoĂci, 113 Materiaï, 113 ¥wiatïo I, 113 Elevation, Patrz Wzniesienie Ellipse Select Tool, Patrz Zaznaczenie eliptyczne Emboss, Patrz Wytïoczenie Engrave, Patrz Grawerowanie Enhance, Patrz Uwydatnienie Eraser Tool, Patrz Gumka Skorowidz F Falowanie, 61 Faluj, 62 DïugoĂÊ fali, 285 na kolor tïa (RGB) na przeěroczystoĂÊ filtry, 48 Feather, Patrz ZmiÚkcz FG to BG (RGB), Patrz Kolor pierwszoplanowy FG to Transparent, Patrz Kolor pierwszoplanowy Alfa na logo, 91 Artystyczne, 70 Batch Process, 317 Dekoracja, 73 Odwzorowania, 76 Pikselizacja, 53 Renderowanie, 78 Rozmycie, 49 SieÊ WWW, 85 Szum, 66 ¥wiatïo i cieñ, 63 Uwydatnianie, 171 Wykrywanie krawÚdzi, 69 Znieksztaïcenia, 54 Fix Seed, Patrz Staïe ziarno Fixed, Patrz Staïy Flatten Image, Patrz Spïaszcz obraz Flip Tool, Patrz Odbicie Flowing, Patrz PïywajÈco Fractal Trace, Patrz Znieksztaïcenie fraktalne Fraktal IFS, 82 Free Select Tool, Patrz OdrÚczne zaznaczanie obszarów From Path, Patrz Ze Ăcieĝki Frosty, Patrz Mroěne Fuzzy Select Tool, Patrz Zaznaczenie rozmyte Gradient Flare, Patrz Bïysk gradientowy Gradients, Patrz Gradienty Gradienty, 98 Kolor lewego punktu koñcowego, 99 Kolor prawego punktu koñcowego, 99 Grawerowanie, 57 Grayscale, Patrz Odcienie szaroĂci Grow, Patrz PowiÚksz Gumka, 29 H HDR (High Dynamic Range), Patrz Szeroki Zakres Tonalny Healing Tool, Patrz ’atka Highlights, Patrz ¥wiatïa Hue, Patrz Odcieñ Hue-Saturation, Patrz Odcieñ i nasycenie Hurl, Patrz WygnieÊ I IFS, 82 IFS Fractal, Patrz Fraktal IFS Image, Patrz Obraz Image Map, Patrz Mapa obrazu Input Levels, Patrz Poziomy wejĂciowe instalacja czcionki, 97 instalowanie skryptów, 300 instalowanie wtyczek, 300 inteligentne skalowanie, Patrz skalowanie obrazu bez znieksztaïceñ Invert, Patrz Inwersja Inwersja, 160 IWarp, Patrz Deformowanie G Gaussian Blur, Patrz Rozmycie Gaussa General, Patrz Ogólne GIMPresjonista, 72 GIMPressionist, Patrz GIMPresjonista Glow, Patrz Jarzenie GïÚbia, 55 Gradient, 13 Kolor pierwszoplanowy na kolor tïa (RGB), 13 Kolor pierwszoplanowy na przezroczystoĂÊ, 14 Promienisty, 13 J JakoĂÊ, 134 Brak, 134 SzeĂcienna, 134 Jarzenie, 64 JasnoĂÊ, 167 JasnoĂÊ i kontrast, 116 Jednolite chmury, 81 339 Skorowidz K Kadrowanie, 134 kalibracja, 132 Symulacja drukowania, 132 ZarzÈdzanie kolorami, 132 Kamera, 289 Kanaï alfa na zaznaczenie, 15 Kanaïy, 112 Kierunkowe, 113 Klonowanie, 176 Kolor lewego punktu koñcowego, 99 Kolor pierwszoplanowy na kolor tïa (RGB), 13 Kolor pierwszoplanowy na przezroczystoĂÊ, 14 Kolor prawego punktu koñcowego, 99 kolorowanie czarno-biaïych zdjÚÊ, 171 Barwienie obrazu, 173 JasnoĂÊ, 174 Nasycenie, 174 PrzesuniÚcie, 173 ¥cieĝki, 172 Zaznaczenie ze Ăcieĝki, 173 Kolory, 116 Balans kolorów, 122 Barwienie, 119 Desaturacja, 117 Inwersja, 160 JasnoĂÊ i kontrast, 116 Krzywe, 118 Odcieñ i nasycenie, 150 Poziomy, 140 Konsola, 302 Kontrast miejscowy, 311 korzystanie z narzÚdzi rysowniczych, 11 cieniowanie, 43 duplikowanie warstwy, 14 idealny okrÈg, 12 kalkowanie, 32 malowanie, 38 malowanie nieba i chmur, 22 pobranie koloru, 21 powiÚkszenie, 31 projekt karykatury, 28 rozmywanie kolorów, 19 tworzenie linii, 35 tworzenie odbiÊ, 15 tworzenie trójwymiarowej kulki, 12 usuwanie, 31 wygïadzanie, 21 340 wypeïnianie, 15 zamiana kolorów, 13 KrawÚdě, 69 Kreda, 94 Krzywe, 118 Kubizm, 72 Modyfikacja krzywych kolorów, 142 L Layer, Patrz Warstwa Left Endpoint’s Color, Patrz Kolor lewego punktu Lens Distortion, Patrz Znieksztaïcenia koñcowego geometryczne Levels, Patrz Poziomy Light and Shadow, Patrz ¥wiatïo i cieñ Lighting Effects, Patrz Efekty Ăwietlne Lightness, Patrz JasnoĂÊ Linear, Patrz Liniowy Liniowy, 52 Local Contrast, Patrz Kontrast miejscowy Lock, Patrz Blokowanie Losowo, 255 ’atka, 215 ’ M Maksymalna delta, 51 malowanie nieba i chmur, 22 RozjaĂnianie, 23, 24 Rozsmarowywanie, 24, 27 Wypalenie, 23, 24 Wypeïnienie kubeïkiem, 23 Manual, Patrz RÚcznie Map, Patrz Odwzorowania Mapa obrazu, 86 Mapowanie wypukïoĂci, 76 Material, Patrz Materiaï Materiaï, 113 Max. delta, Patrz Maksymalna delta menu Edycja, 128 Kolory, 116 Obraz, 132 Plik, 126 Skorowidz Widok, 228 ZarzÈdzanie kolorami, 132 Zaznaczenie, 100 Menu Color Management, Patrz ZarzÈdzanie kolorami Merge Down, Patrz PoïÈcz w dóï Midnight Sepia, 305 Midtones, Patrz Póïtony Mnoĝenie, 46 Mode of operation, Patrz Tryb operacji Modify Curves, Patrz Modyfikacje krzywej Modyfikacja krzywych kolorów, 142 Modyfikacja poziomów kolorów, 140 Modyfikacje krzywej, 55 Mosaic, Patrz Mozaika Motion Blur, Patrz Rozmycie w ruchu Move Tool, Patrz PrzesuniÚcie Mozaika, 59 Mroěne, 95 Multiply, Patrz Mnoĝenie N Nakïadanie na pïótno, 71 narzÚdzia Definiowanie prostokÈtnego obszaru, 86 Gradient, 13 Gumka, 29 Kadrowanie, 134 Klonowanie, 176 ’atka, 215 Obrót, 17, Odbicie, 101 OdrÚczne zaznaczanie obszarów, 184 Oïówek, 186 Perspektywa, 104 PÚdzel, 31 Pobranie koloru, 21 PowiÚkszenie, 18 PrzeïÈcz szybkÈ maskÚ, 185 PrzesuniÚcie, 17 RozjaĂnianie, 23 Rozsmarowywanie, 21 Skalowanie, 45 Szybka Maska, 183 ¥cieĝki, 18 Tekst, 98 Wypeïnienie kubeïkiem, 15 Zaznaczenie eliptyczne, 12 Zaznaczenie prostokÈtne, 128 Zaznaczenie rozmyte, 41 Nasycenie, 83 National Geographic, 311 Kontrast miejscowy, 311 Neon, 70 New Layer, Patrz Nowa warstwa New Seed, Patrz Nowe ziarno Newsprint, Patrz Wydruk gazetowy Nieziemska poĂwiata, 91 Nieziemski neon, 93 Noise, Patrz Szum Nowa warstwa, 45 Mnoĝenie, 46 Nowe ziarno, 83 O obracanie obrazu, 135 Obrót, 137 Przeksztaïcenie, 138 Obraz, 132 Przytnij obraz, 294 Rozmiar wydruku, 134 Skaluj obraz, 132 Spïaszcz obraz, 220 Obrót, 17 Odbicie, 101 Odcienie szaroĂci, 294 Odcieñ, 83 Odcieñ i nasycenie, 150 JasnoĂÊ, 167 Odcieñ, 167 Odejmuje od bieĝÈcego zaznaczenia, 15 OdrÚczne zaznaczanie obszarów, 184 OdstÚp, 295 OdwróÊ, 149 Odwzorowanie, 76 Deformowanie, 82 Mapowanie wypukïoĂci, 76 Znieksztaïcenie fraktalne, 77 Ogólne, 64 National Geographic, 311 Oïówek, 186 Open as Layers, Patrz Otwórz jako warstwy Orientation, Patrz Uïoĝenie Otwórz jako warstwy, 126 Overlay, Patrz Pokrywanie 341 Skorowidz P Paintbrush Tool, Patrz PÚdzel Paper, Patrz Papier Papier, 254 Pasted Layer, Patrz Wklejona warstwa Path from Text, Patrz ¥cieĝka z tekstu Paths Tool, Patrz ¥cieĝki Pencil Tool, Patrz Oïówek Perspective Tool, Patrz Perspektywa Perspektywa, 104 PÚdzel, 31 Pick, Patrz Wyciosaj Pikselizacja, 53 Pixelize, Patrz Pikselizacja Placement, Patrz PrzesuniÚcie Plasma, Patrz Plazma Plazma, 79 Pokrywanie, 80 PïywajÈco, 255 Pobranie koloru, 21 PodglÈd, 48 Pokrywanie, 14 Polar Coordinates, Patrz Wirowanie PoïÈcz w dóï, 101 poprawianie niedoskonaïoĂci twarzy, 214 Circle Fuzzy, 215, 221 Klonowanie, 215 ’atka, 215, 221, 223 Nasycenie, 219 Odcieñ, 219 PÚdzel, 217 Pokrywanie, 219 Rozmycie Gaussa, 218 Spïaszcz obraz, 220 poprawianie niedoĂwietlonych zdjÚÊ, 139 JasnoĂÊ i kontrast, 139 Modyfikacja krzywych kolorów, 142 Modyfikacja poziomów kolorów, 140 Poziomy wejĂciowe, 140 PowiÚksz, 100 PowiÚkszenie, 18 Powtórzenia, 129 Poziomy, 140 Modyfikacja poziomów kolorów, 140 Poziomy wejĂciowe, 140 Poziomy wejĂciowe, 140 Póï-spïaszczenie, 87 Póïtony, 123 342 Preserve Luminosity, Patrz Zachowanie luminancji Presets, Patrz Ustawienia Preview, Patrz PodglÈd Print Simulation, Patrz Symulacja drukowania Print Size, Patrz Rozmiar wydruku profilowanie kolorów, 131 projekt karykatury, 28 Gumka, 29, 40 Mnoĝenie, 46 Nowa warstwa, 45 PÚdzel, 31, 35 PowiÚkszenie, 31, 32, 40 PrzesuniÚcie, 45 Rysuj liniÚ, 35 Rysuj narzÚdziem, 35 Skalowanie, 45 ¥cieĝki, 32, 35 Zaznaczenie rozmyte, 41, 43 Promienie, 64 Promienisty, 255 Promieñ, 255 Próg, 166 PrzeglÈdarka CML, 83 Nasycenie, 83 Nowe ziarno, 83 Odcieñ, 83 Staïe ziarno, 83 WartoĂÊ, 83 Ziarno losowoĂci, 83 przeksztaïcanie zdjÚÊ, 131 kadrowanie obrazu, 134 kalibracja, 132 obracanie obrazu, 135 poprawianie niedoĂwietlonych zdjÚÊ, 139 profilowanie kolorów, 131 skalowanie obrazu, 132 skalowanie obrazu bez znieksztaïceñ, 143 tworzenie czarno-biaïej pocztówki, 163 tworzenie efektu dioramy, 148 tworzenie odbicia, 135 tworzenie zdjÚÊ w technice HDR, 152 PrzeïÈcz szybkÈ maskÚ, 185 PrzesuniÚcie, 17 Przybornik, 136 Obrót, 137 Odbicie, 136 Przytnij, 89 Przytnij obraz, 294 Skorowidz Q Quality, Patrz JakoĂÊ Quick Mask, Patrz Szybka Maska R Radial, Patrz Radialny Radialny, 52 ¥rodek rozmycia, 52 Radius, Patrz Promieñ Random, Patrz Losowo Random Seed, Patrz Ziarno losowoĂci Randomize, Patrz Wylosuj Rays, Patrz Promienie Rectangle Select Tool, Patrz Zaznaczenie prostokÈtne oczu Rendering, Patrz Renderowanie Renderowanie, 78, Fraktal IFS, 82 Jednolite chmury, 81 Plazma, 79 PrzeglÈdarka CML, 83 Puzzle, 84 Róĝnica chmur, 79 Red Eye Removal, Patrz Usuwanie czerwonych Repeat, Patrz Powtórzenia RÚcznie, 255 RGB Noise, Patrz Szum RGB Right Endpoint’s Color, Patrz Kolor prawego punktu koñcowego Ripple, Patrz Falowanie Rotate, Patrz Obrót Rotate Tool, Patrz Obrót Round Corners, Patrz ZaokrÈglone rogi Rounded corners, Patrz ZaokrÈglaj rogi RozdzielczoĂÊ X, 134 RozdzielczoĂÊ Y, 134 RozjaĂnianie, 23 Wypalenie, 23 Rozmiar, 256 Rozmiar wydruku, 134 RozdzielczoĂÊ X, 134 RozdzielczoĂÊ Y, 134 Rozmycie, 49 Maksymalna delta, 51 Rozmycie Gaussa, 49 Rozmycie w ruchu, 52 Rozmywanie, 49 Selektywne rozmycie Gaussa, 51 Rozmycie Gaussa, 49 Rozmycie w ruchu, 52 Liniowy, 52 PowiÚkszenie, 52 Radialny, 52 Rozmywanie, 49 rozmywanie kolorów, 19 Circle Fuzzy, 22 Pobranie koloru, 21 Rozsmarowywanie, 21 Rozrzucenie, 66 Rozsmarowywanie, 21 Rozszarp, 66 Róĝnica, 79 Róĝnica chmur, 79 Rysuj liniÚ, 35 Rysuj narzÚdziem, 35 Rysuj wzdïuĝ Ăcieĝki, 35 Rysuj wzdïuĝ zaznaczenia, 128 Rzucanie cienia, 65 Dopuszczalne powiÚkszanie, 65 S Saturation, Patrz Nasycenie Save for Web, 315 Save to Channel, Patrz Zapisz do kanaïu Scale Image, Patrz Skaluj obraz Scale Tool, Patrz Skalowanie Seam Carving, Patrz Wycinanie szwów Second Flares, Patrz Dodatkowe przebïyski Select, Patrz Zaznaczenie Selection from Path, Patrz Zaznaczenie ze Ăcieĝki Selective Gaussian Blur, Patrz Selektywne rozmycie Gaussa Selektywne rozmycie Gaussa, 51 Semi-Flatten, Patrz Póï-spïaszczenie Shadows, Patrz Cienie Show Rulers, Patrz WyĂwietl prowadnice Shrink, Patrz Zmniejsz SieÊ WWW, 85 Mapa obrazu, 86 Póï-spïaszczenie, 87 Przytnij, 89 Size, Patrz Rozmiar Skalowanie, 45 343 skalowanie obrazu bez znieksztaïceñ, 143 Tekst, 98 Skorowidz skalowanie obrazu, 132 JakoĂÊ, 134 RozdzielczoĂÊ X, 134 RozdzielczoĂÊ Y, 134 Rozmiar wydruku, 134 Skalowanie obrazu, 134 Skaluj obraz, 132 PÚdzel, 146 ¥cieĝki, 146 Warstwa, 144 Wycinanie szwów, 143 Zaznaczenie, 146 SkrÚcenie i zaciskanie, 62 Slice, Patrz Przytnij Slur, Patrz Rozszarp Smudge Tool, Patrz Rozsmarowywanie Sobel, 69 Solid Noise, Patrz Jednolite chmury Spacing, Patrz OdstÚp Spïaszcz obraz, 220 Spread, Patrz Rozrzucenie Staïe ziarno, 83 Staïy, 12 Stroke Path, Patrz Rysuj wzdïuĝ Ăcieĝki Stroke Selection, Patrz Rysuj wzdïuĝ zaznaczenia Symulacja drukowania, 132 Szczegóïy, 282 Szeroki Zakres Tonalny, 152 SzeĂcienna, 134 Szum, 66 ¥wiatïo i cieñ, 63 Bïysk gradientowy, 64 Efekty Ăwietlne, 112 Rzucanie cienia, 65 T Blokowanie, 98 Teksturowane, 95 Text Tool, Patrz Tekst Textured, Patrz Teksturowane Threshold, Patrz Próg Toggle Quick Mask, Patrz PrzeïÈcz szybkÈ maskÚ Toolbox, Patrz Przybornik Tryb operacji, 132 Symulacja drukowania, 132 Turbulence, Patrz Turbulencje Turbulencje, 278 tworzenie bïyszczÈcego plastikowego tekstu, 110 Efekty Ăwietlne, 112 Kanaï alfa na zaznaczenie, 110 Kanaïy, 112 Mapowanie wypukïoĂci, 113 Materiaï, 113 Pokrywanie, 112 PoïÈcz w dóï, 110 Rozmycie Gaussa, 111, 112 ¥wiatïo I, 113 Wypeïnienie kubeïkiem, 111, 112 Zapisz do kanaïu, 110 Zmniejsz, 110 tworzenie czarno-biaïej pocztówki, 163 Desaturacja, 165 Dodaj kanaï alfa, 166 Duplikuj warstwÚ, 163 Gumka, 166, 167 JasnoĂÊ i kontrast, 163 Lightness, 167 Odcieñ, 167 PowiÚkszenie, 166 Próg, 166 Zaznaczenie rozmyte, 166 tworzenie efektu dioramy, 148 diorama, 148 Odcieñ i nasycenie, 150 OdwróÊ, 149 Rozmycie Gaussa, 150 Zaznaczenie eliptyczne, 149 ZmiÚkcz, 149 Rozrzucenie, 66 Rozszarp, 66 Szum RGB, 66 Wyciosaj, 66, WygnieÊ, 66 Szum RGB, 66 Szybka Maska, 183 ¥ ¥cieĝka z tekstu, 114 ¥cieĝki, 18 Rysuj liniÚ, 35 Rysuj narzÚdziem, 35 Rysuj wzdïuĝ Ăcieĝki, 35 Zaznaczenie ze Ăcieĝki, 18 ¥rodek rozmycia, 52 ¥wiatïa, 123 344 Skorowidz tworzenie kolorowego abstrakcyjnego tïa, 278 tworzenie projektu layoutu strony Web 2.0, 228 Dodaj maskÚ warstwy, 229 Gradient, 229, 230 Nowa warstwa, 228 Odbicie, 229 Oïówek, 234 Pobranie koloru, 230 PrzesuniÚcie, 232 Wypeïnienie kubeïkiem, 231 WyĂwietl prowadnice, 228 ZaokrÈglaj rogi, 231, 233 Zaznaczenie, 229 Zaznaczenie prostokÈtne, 228, 230, 231, 233 tworzenie surrealistycznych manipulacji na zdjÚciu, 189 Balans kolorów, 198 Cienie, 195 Desaturacja, 190 Dodaj kanaï alfa, 193 Duplikuj warstwÚ, 196 Gumka, 196 Mnoĝenie, 191 OdrÚczne zaznaczanie obszarów, 192 PÚdzel, 191 Rozsmarowywanie, 199 ¥wiatïa, 195 Wklejona warstwa, 194 Zachowanie luminancji, 195 Zaznaczenie ze Ăcieĝki, 197 tworzenie szablonu bloga inspirowanego secesjÈ, 239 Gumka, 248 PoïÈcz w dóï, 248 PrzesuniÚcie, 248 Zaznaczenie prostokÈtne, 240, 247 Zmniejsz, 240, 242, 243, 247 tworzenie szablonu inspirowanego impresjonizmem, 250 GIMPresjonista, 254, 264 Gumka, 267 Nowa warstwa, 253 Odejmuje od bieĝÈcego zaznaczenia, 259 Papier, 265 PÚdzel, 265 Poïoĝenie, 257 PrzesuniÚcie, 266 Rozmiar, 257, 266 Uïoĝenie, 266 Ustawienia, 265 Gradient, 280 Mnoĝenie, 280 Plazma, 278 RozjaĂnianie, 280 SkrÚcenie i zaciskanie, 279, 280 Turbulencje, 278 Wylosuj, 278 tworzenie logo, 98 Blokowanie, 98 Czarna (peïna przezroczystoĂÊ, 102 Dodaj maskÚ warstwy, 102 Duplikuj warstwÚ, 101 Gradient, 100, 102 Gradienty, 98 Kanaï alfa na zaznaczenie, 100, 102 Kolor lewego punktu koñcowego, 99 Kolor prawego punktu koñcowego, 99 Odbicie, 101 PoïÈcz w dóï, 101 PowiÚksz, 100 PrzesuniÚcie, 101 Tekst, 98 Warstwa, 100, 101 Wypeïnienie kubeïkiem, 101, 103 Zaznaczenie, 100, 101 Zaznaczenie eliptyczne, 102 tworzenie nagïówków dla Twojej strony/bloga, 268 Duplikuj warstwÚ, 273 Perspektywa, 274 PowiÚkszenie, 270 PrzesuniÚcie, 273, 274 Rysuj, 272 Rysuj wzdïuĝ Ăcieĝki, 272 Skaluj, 273 ¥cieĝki, 270 tworzenie odbicia, 135 Odbicie, 136, 137 Przeksztaïcenie, 138 tworzenie pïonÈcego tekstu, 120 Balans kolorów, 122 Cienie, 122 PoïÈcz w dóï, 120 PowiÚkszenie, 122 Póïtony, 123 Rozmycie Gaussa, 124 Rozsmarowywanie, 120 ¥wiatïa, 123 345 Skorowidz tworzenie szablonu inspirowanego impresjonizmem Wypeïnienie kubeïkiem, 258 ZaokrÈglaj rogi, 257 Zaznaczenie prostokÈtne, 257, 259 Zaznaczenie rozmyte, 263 tworzenie tekstu 3D, 104 Mapowanie wypukïoĂci, 105 Perspektywa, 104 PrzesuniÚcie, 106 tworzenie tekstu stempla, 128 Obrót, 129 Powtórzenia, 129 Rozszarp, 129 Rysuj, 128 Rysuj wzdïuĝ zaznaczenia, 128 ZaokrÈglaj rogi, 128 Zaznaczenie prostokÈtne, 128 tworzenie tekstu wycinanki, 125 Gumka, 127 Mnoĝenie, 126 OdwróÊ, 126 Otwórz jako warstwy, 126 Rzucanie cienia, 126 ¥cieĝka z tekstu, 125 Ze Ăcieĝki, 126 Mnoĝenie, 298 Odcienie szaroĂci, 294 OdstÚp, 295 PÚdzel, 296 Przytnij obraz, 294 Spïaszcz obraz, 295 Wirowanie, 292 Wypeïnienie kubeïkiem, 292 Zaznaczenie prostokÈtne, 292 Dzielenie, 290 Gradient, 288 JasnoĂÊ, 289 Kamera, 289 PowiÚkszenie, 289 Renderowanie, 289 tworzenie tïa ze smugami Ăwiatïa, 287 tworzenie tïa z punktami w stylu retro, 291 tworzenie trójwymiarowej kulki, 12 Duplikuj warstwÚ, 14 Gradient, 13, 14 Kanaï alfa na zaznaczenie, 15 Kolor pierwszoplanowy na kolor tïa (RGB), 13 Kolor pierwszoplanowy na przezroczystoĂÊ, 14 346 Obrót, 17 Odejmuje od bieĝÈcego zaznaczenia, 15 Pokrywanie, 14 PowiÚkszenie, 18 Promienisty, 13, 14 PrzesuniÚcie, 17 Staïy, 12 ¥cieĝki, 18 Wypeïnienie kubeïkiem, 15 Zaznaczenie eliptyczne, 12, 14 Zaznaczenie ze Ăcieĝki, 18 tworzenie wïasnych bïyszczÈcych przycisków, 235 Dodaj maskÚ warstwy, 238 Gradient, 236, 238 OdwróÊ, 238 ZaokrÈglaj rogi, 236 Zaznaczenie eliptyczne, 236 Zaznaczenie prostokÈtne, 236 Zaznaczenie rozmyte, 236 Zmniejsz, 237 tworzenie zdjÚÊ w technice HDR, 152 Desaturacja, 156 Dodaj maskÚ warstwy, 158, 161 Duplikuj warstwÚ, 156 Inwersja, 160 Krzywe, 157, 160 Otwórz jako warstwy, 155 Szeroki Zakres Tonalny, 152 tworzenie zielonego tïa, 282 DïugoĂÊ fali, 285 Faluj, 285 Jednolite chmury, 282 Odcieñ i nasycenie, 287 Pokrywanie, 286 PoïÈcz w dóï, 286 Poziomy, 283, 286 Radialny, 284 Rozmycie w ruchu, 284 Róĝnica chmur, 282 Szczegóïy, 282 Wylosuj, 282 Gradient, 115 JasnoĂÊ i kontrast, 116 Pokrywanie, 116 Rzucanie cienia, 116 ¥cieĝka z tekstu, 114 Ze Ăcieĝki, 115 Zmniejsz, 115 tworzenie zïotego tekstu, 114 Skorowidz tworzenie zmroĝonego tekstu, 117 Barwienie, 119 Desaturacja, 117 Kanaï alfa na zaznaczenie, 117 Krzywe, 118 Plazma, 117 PoïÈcz w dóï, 119 Wiatr, 119 tworzenie ĝarzÈcego siÚ tekstu, 107 Kanaï alfa na zaznaczenie, 107 Pokrywanie, 109 Rozmycie Gaussa, 108 Warstwy, 107 Wypeïnienie kubeïkiem, 108 U Uïoĝenie, 255 Adaptywnie, 255 Losowo, 255 Odcieñ, 255 PïywajÈco, 255 Promienisty, 255 Promieñ, 255 RÚcznie, 255 WartoĂÊ, 255 Ustawienia, 254 usuwanie efektu czerwonych oczu, 170 Próg, 171 Staïy, 170 Usuwanie czerwonych oczu, 171 Zaznaczenie eliptyczne, 170 usuwanie elementów obrazu, 175 Klonowanie, 176, 177 Rozsmarowywanie, 182 usuwanie tïa, 183 OdrÚczne zaznaczanie obszarów, 184 Oïówek, 186 PrzeïÈcz szybkÈ maskÚ, 185, 188 Szybka Maska, 183 Uwydatnianie, 171 Usuwanie czerwonych oczu, 171 W Warstwa, 100 Duplikuj warstwÚ, 101 PoïÈcz w dóï, 101 WartoĂÊ, 83, Watermark, 313 Wavelength, Patrz DïugoĂÊ fali Waves, Patrz Faluj Web, Patrz SieÊ WWW Whirl and Pinch, Patrz SkrÚcenie i zaciskanie White (full opacity), Patrz Biaïa (bez przezroczystoĂci) Wideo, 61 Widok, 228 WyĂwietl prowadnice, 228 Wirowanie, 292 Wklejona warstwa, 194 wtyczki, 299 DBP, 316 GIMPresjonista, 72 Save for Web, 314 Wycinanie szwów, 143 Wyciosaj, 66 Wydruk gazetowy, 60 Wyginanie, 54 Automatyczny podglÈd, 55 Modyfikacje krzywej, 55 WygnieÊ, 66 Wykrywanie krawÚdzi, 69 KrawÚdě, 69 Neon, 70 Sobel, 69 Wylosuj, 278 Wypalenie, 23 Wypeïnienie kubeïkiem, 15 WyĂwietl prowadnice, 228 Wytïoczenie, 55 Azymut, 55 GïÚbia, 55 Wzniesienie, 55 V Value, Patrz WartoĂÊ Video, Patrz Wideo View, Patrz Widok X X resolution, Patrz RozdzielczoĂÊ X Y Y resolution, Patrz RozdzielczoĂÊ Y 347 Skorowidz Z Zachowanie luminancji, 195 ZaokrÈglaj rogi, 128 Zapisz do kanaïu, 110 ZarzÈdzanie kolorami, 132 Tryb operacji, 132 Zaznaczenie, 100 OdwróÊ, 149 PowiÚksz, 100 Wszystko, 158 Zapisz do kanaïu, 110 Ze Ăcieĝki, 115 ZmiÚkcz, 149 Zmniejsz, 110 Zaznaczenie eliptyczne, 12 Odejmuje od bieĝÈcego zaznaczenia, 15 Staïy, 12 Zaznaczenie prostokÈtne, 128 ZaokrÈglaj rogi, 128 Zaznaczenie rozmyte, 41 Próg, 166 Zaznaczenie ze Ăcieĝki, 18 Ze Ăcieĝki, 115 ZiarnistoĂÊ postarzenia, 309 Ziarno losowoĂci, 83 ZmiÚkcz, 149 Zmniejsz, 110 Znieksztaïcenia, 54 Deformowanie, 58 Falowanie, 61 Faluj, 62 Grawerowanie, 57 Mozaika, 59 SkrÚcenie i zaciskanie, 62 Wiatr, 63 Wideo, 61 Wirowanie, 292 Wydruk gazetowy, 60 Wyginanie, 54 Wytïoczenie, 55 Znieksztaïcenia geometryczne, 59 Znieksztaïcenie fraktalne, 77 Zoom, Patrz PowiÚkszenie 348
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

GIMP 2.6. Receptury
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: