Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00349 008061 15707770 na godz. na dobę w sumie
GIMP. Ćwiczenia praktyczne - książka
GIMP. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2787-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> gimp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opanuj darmowe profesjonalne narzędzie do tworzenia efektownej grafiki i edycji fotografii!

Jeżeli myślisz, że GIMP to darmowy, a co za tym idzie średnio funkcjonalny substytut słynnego, lecz drogiego Photoshopa, będziesz naprawdę zaskoczony, gdy odkryjesz, jak ogromne daje Ci możliwości! Gdy tylko poznasz szeroką paletę narzędzi GIMP-a, zrozumiesz, że już nie trzeba wydawać kilku tysięcy złotych, by móc profesjonalnie edytować fotografie i tworzyć efektowną grafikę rastrową. GIMP udostępnia bowiem mnóstwo praktycznych funkcji pozwalających m.in. na sprawną pracę na warstwach i ich maskach, korzystanie z rozbudowanych narzędzi zaznaczania, ciekawe modyfikacje obrazu i kolorów czy tworzenie własnych pędzli, gradientów i deseni. Umożliwia także współpracę z graficznymi tabletami oraz pracę w trybach: RGB, skali szarości czy palety indeksowanej.

Ta książka z serii 'Ćwiczenia praktyczne' jest idealnym podręcznikiem dla wszystkich, którzy chcą szybko i od podstaw nauczyć się pracy z programem GIMP. Najpierw oswoisz się z interfejsem programu, dowiesz się, jak go skonfigurować i jak pracować z przybornikiem, paletami kolorów, siatkami i prowadnicami. Później opanujesz narzędzia selekcji, zaznaczania i rysowania oraz wszystkie opcje pracy z warstwami. Dowiesz się także, czym są ścieżki, jak je tworzyć i wyginać oraz modyfikować obrazy za pomocą rozmaitych przekształceń. Na koniec poznasz narzędzia korekcji fotografii - dowiesz się, jak zmieniać ich kolorystykę, usuwać plamy, korygować perspektywę, przetwarzać fragmenty zdjęć i nakładać na nie filtry.

Wybrane zagadnienia omówione w książce:

Wszystko, czego potrzebujesz, by tworzyć profesjonalną grafikę w niezwykłym, darmowym programie!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2011 GIMP. Ćwiczenia praktyczne Autor: Włodzimierz Gajda ISBN: 978-83-246-2787-5 Format: A5, stron: 208 Opanuj darmowe profesjonalne narzędzie do tworzenia efektownej grafiki i edycji fotografii! • Jak sprawnie pracować na warstwach? • Jak korzystać z narzędzi do rysowania? • Jak poprawiać i edytować fotografie? Jeżeli myślisz, że GIMP to darmowy, a co za tym idzie średnio funkcjonalny substytut słynnego, lecz drogiego Photoshopa, będziesz naprawdę zaskoczony, gdy odkryjesz, jak ogromne daje Ci możliwości! Gdy tylko poznasz szeroką paletę narzędzi GIMP-a, zrozumiesz, że już nie trzeba wydawać kilku tysięcy złotych, by móc profesjonalnie edytować fotografie i tworzyć efektowną grafikę rastrową. GIMP udostępnia bowiem mnóstwo praktycznych funkcji pozwalających m.in. na sprawną pracę na warstwach i ich maskach, korzystanie z rozbudowanych narzędzi zaznaczania, ciekawe modyfikacje obrazu i kolorów czy tworzenie własnych pędzli, gradientów i deseni. Umożliwia także współpracę z graficznymi tabletami oraz pracę w trybach: RGB, skali szarości czy palety indeksowanej. Ta książka z serii „Ćwiczenia praktyczne” jest idealnym podręcznikiem dla wszystkich, którzy chcą szybko i od podstaw nauczyć się pracy z programem GIMP. Najpierw oswoisz się z interfejsem programu, dowiesz się, jak go skonfigurować i jak pracować z przybornikiem, paletami kolorów, siatkami i prowadnicami. Później opanujesz narzędzia selekcji, zaznaczania i rysowania oraz wszystkie opcje pracy z warstwami. Dowiesz się także, czym są ścieżki, jak je tworzyć i wyginać oraz modyfikować obrazy za pomocą rozmaitych przekształceń. Na koniec poznasz narzędzia korekcji fotografii – dowiesz się, jak zmieniać ich kolorystykę, usuwać plamy, korygować perspektywę, przetwarzać fragmenty zdjęć i nakładać na nie filtry. Wybrane zagadnienia omówione w książce: • interfejs programu, • palety kolorów, • prowadnice i siatka, • narzędzia i opcje selekcji, • opcje narzędzi do zaznaczania, • praca na warstwach, • praca z tekstem, • narzędzia do rysowania, • gradienty i maskowanie warstw, • praca ze ścieżkami, • przekształcenia obrazu, • korekta fotografii. Wszystko, czego potrzebujesz, by tworzyć profesjonalną grafikę w niezwykłym, darmowym programie! Spis treĂci Rozdziaï 1. Interfejs programu Konfigurowanie zawartoĂci okna Przybornik Sterowanie widokiem obrazu Tworzenie nowego obrazu Formaty plików graficznych i zapisywanie obrazu Kolory Palety kolorów Dodawanie okien dialogowych w przyborniku Odczyt poïoĝenia kursora Prowadnice i siatka Rozdziaï 2. Selekcja Wizualne przedstawienie selekcji NarzÚdzia selekcji Przeksztaïcanie selekcji Suma, róĝnica i czÚĂÊ wspólna zaznaczeñ Zapisywanie i przywracanie selekcji Opcje narzÚdzi do zaznaczania Precyzyjne wykonywanie zaznaczeñ Rozdziaï 3. Warstwy KolejnoĂÊ warstw Wymiary warstw Tworzenie nowych warstw Oderwane zaznaczenia 7 11 12 19 23 24 26 27 29 31 33 33 36 48 57 61 65 70 75 77 79 82 88 6 GIMP • mwiczenia praktyczne WidocznoĂÊ i krycie Kanaï alfa Tryb Rozdzielanie i ïÈczenie warstw Konwersja warstwy w zaznaczenie Warstwa i selekcja Tekst Rozdziaï 4. NarzÚdzia do rysowania Opcje narzÚdzi do rysowania Malowanie szybkiej maski Gradienty i maskowanie warstw Rozdziaï 5. ¥cieĝki Dodawanie i usuwanie wierzchoïków oraz krawÚdzi Wyginanie Ăcieĝek Rozdziaï 6. Przeksztaïcenia Grupowanie warstw Rozdziaï 7. Korekta fotografii Modyfikacja kolorystyki caïej fotografii Modyfikacja fragmentów zdjÚÊ Usuwanie plam Korekta perspektywy Filtry poïówkowe 93 95 100 105 108 110 112 115 120 128 131 141 145 150 159 176 181 182 193 199 201 202 GIMP • mwiczenia praktyczne 100 Tryb W wykonywanych dotychczas Êwiczeniach warstwy leĝÈce wyĝej przy- sïaniaïy to, co znajdowaïo siÚ pod nimi. WykorzystujÈc kanaï alfa oraz suwak Krycie, regulowaliĂmy stopieñ przysïaniania. ’Èczenie warstw moĝe przebiegaÊ w znacznie bardziej skomplikowany sposób. O tym, jak piksele warstwy modyfikujÈ wyglÈd obrazu, decyduje bo- wiem parametr Tryb, który moĝe przyjmowaÊ wartoĂci widoczne na rysunku 3.28. Rysunek 3.28. WartoĂci parametru Tryb W zaleĝnoĂci od wybranego trybu krycia wpïyw warstwy na wyglÈd warstw znajdujÈcych siÚ poniĝej bÚdzie inny. Na przykïad parametr MiÚkkie Ăwiatïo daje efekt delikatnego rozĂwietlenia zdjÚcia, jeĂli zaĂ Tryb ustawisz na Kolor, to warstwa bÚdzie modyfikowaïa kolorystykÚ warstw niĝszych. Rozdziaï 3. • Warstwy 101 m W I C Z E N I E 3.14 Badanie trybu krycia warstw Sprawdě dziaïanie wszystkich moĝliwych wartoĂci parametru Tryb. Wykorzystaj do tego obraz cw-03-14-start.xcf. Obraz testowy zawiera zdjÚcie lasu oraz warstwÚ, na której znajduje siÚ kilka rozmytych pro- stokÈtów w róĝnych kolorach. Rysunek 3.29 przedstawia wyglÈd ob- razu po ustaleniu trybu Przesiewanie i krycia 80. Rysunek 3.29. Wynik ustalenia trybu przesiewanie i krycia 80 102 GIMP • mwiczenia praktyczne Otwórz obraz cw-03-14.xcf i przejdě do okna warstw. Wybierz warstwÚ o nazwie test i ustal jej tryb na drugÈ dostÚpnÈ wartoĂÊ: Przenikanie. Przyjrzyj siÚ uwaĝnie zmianom, które zaszïy w obrazie. Spróbuj tak- ĝe suwakiem Krycie zmniejszyÊ stopieñ widocznoĂci warstwy test. W identyczny sposób przeanalizuj dziaïanie pozostaïych trybów krycia. m W I C Z E N I E 3.15 Modyfikacja kolorystyki zdjÚcia WykorzystujÈc tryb krycia warstwy, zmodyfikuj zdjÚcie liĂci tak, by miaïo monochromatyczne ĝóïte zabarwienie. Otwórz obraz liscie.jpg i przejdě do okna warstw. Dodaj do obrazu nowÈ warstwÚ i wypeïnij jÈ kolorem ĝóïtym. Zmieñ tryb krycia warstwy ĝóïtej na Kolor. Otrzymasz obraz przedstawiony na rysunku 3.30. Rysunek 3.30. Tryb Kolor spowoduje nadanie jednolitej barwy caïej fotografii Rozdziaï 3. • Warstwy 103 m W I C Z E N I E 3.16 Selektywne doĂwietlanie i przyciemnianie zdjÚcia WykorzystujÈc tryb krycia warstwy, rozjaĂnij ciemne partie na zdjÚciu Doliny PiÚciu Stawów. ZdjÚcie poddawane przeksztaïceniu jest wi- doczne na rysunku 3.31. Rysunek 3.31. ZdjÚcie, w którym naleĝy rozjaĂniÊ ciemne partie Otwórz zdjÚcie dolina-pieciu-stawow.jpg, przejdě do okna warstw i wy- konaj duplikat warstwy tïo. NowÈ warstwÚ przeksztaïÊ kolejno filtrami: T Kolory/JasnoĂÊ i kontrast; jasnoĂÊ i kontrast ustaw na 70, T Kolory/Desaturacja z opcjÈ jaskrawoĂÊ, T Kolory/Progowanie z parametrem 150, T Filtry/Rozmycie/Rozmycie Gaussa z parametrem 50, T Kolory/Inwersja. Otrzymasz obraz widoczny na rysunku 3.32. Na zakoñczenie zmieñ tryb warstwy z rysunku 3.32 na MiÚkkie Ăwiatïo. Otrzymasz obraz taki jak na rysunku 3.33. 104 GIMP • mwiczenia praktyczne Rysunek 3.32. Biaïe obszary na otrzymanym rysunku naleĝy w zdjÚciu rozĂwietliÊ Rysunek 3.33. ZdjÚcie z rysunku 3.31 po doĂwietleniu obrazem z rysunku 3.32
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

GIMP. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: