Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00300 006860 18478810 na godz. na dobę w sumie
GIMP. Leksykon kieszonkowy - książka
GIMP. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-981-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> gimp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

GNU Image Manipulation Program (Program GNU do manipulacji obrazem), lub inaczej Gimp, jest potężnym i złożonym programem open source służącym do edycji obrazu. Ponieważ możliwości Gimpa mogą być rozszerzane za pomocą modułów i skryptów, jego funkcjonalność jest praktycznie nieograniczona. Niniejszy leksykon opisuje Gimpa w wersji 1.2 oraz wszystkie moduły rozszerzające i skrypty będące częścią jego standardowej dystrybucji. Ta książka pomoże zarówno nowicjuszowi, pragnącemu poznać możliwości Gimpa, jak i doświadczonemu użytkownikowi, który poszukuje opisu konkretnych funkcji programu. Dużym nakładem pracy udokumentowano wiele, często ukrytych, własności Gimpa, które sprawiają, że praca z nim staje się bardziej wydajna.

Niniejszy leksykon rozpoczyna się od opisu przybornika (Toolbox), głównego okna Gimpa oraz funkcji dostępnych za jego pomocą. Druga część książki zawiera opis okna obrazu (Image) oraz funkcji dostępnych poprzez menu kontekstowe otwierane kliknięciem prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu okna obrazu. Dokładnie opisana zostanie hierarchia menu kontekstowego, co umożliwi szybsze odnalezienie konkretnych funkcji.

Niniejsza książka opisuje również stosowanie w Gimpie niektórych mniej popularnych modułów Perla. Jeżeli moduły te nie są zainstalowane w danym systemie, nie będzie możliwe skorzystanie z niektórych funkcji, które Perl dołącza do Gimpa. Funkcje wymagające wykorzystania Perla zostały oznaczone ikoną wielbłąda.

Zrozumienie Gimpa oraz, ogólnie mówiąc, manipulacji obrazem wymaga rozumienia niektórych terminów technicznych. Terminy te zostały wyjaśnione na końcu książki, razem z listą formatów plików obrazów obsługiwanych przez Gimpa oraz odpowiadających im właściwości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl GIMP. Leksykon kieszonkowy Autor: Sven Neumann T³umaczenie: Jacek Smycz ISBN: 83-7197-981-9 Tytu³ orygina³u: GIMP Pocket Reference Format: B5, stron: 110 GNU Image Manipulation Program (Program GNU do manipulacji obrazem), lub inaczej Gimp, jest potê¿nym i z³o¿onym programem open source s³u¿¹cym do edycji obrazu. Poniewa¿ mo¿liwoġci Gimpa mog¹ byæ rozszerzane za pomoc¹ modu³ów i skryptów, jego funkcjonalnoġæ jest praktycznie nieograniczona. Niniejszy leksykon opisuje Gimpa w wersji 1.2 oraz wszystkie modu³y rozszerzaj¹ce i skrypty bêd¹ce czêġci¹ jego standardowej dystrybucji. Ta ksi¹¿ka pomo¿e zarówno nowicjuszowi, pragn¹cemu poznaæ mo¿liwoġci Gimpa, jak i doġwiadczonemu u¿ytkownikowi, który poszukuje opisu konkretnych funkcji programu. Du¿ym nak³adem pracy udokumentowano wiele, czêsto ukrytych, w³asnoġci Gimpa, które sprawiaj¹, ¿e praca z nim staje siê bardziej wydajna. Niniejszy leksykon rozpoczyna siê od opisu przybornika (Toolbox), g³ównego okna Gimpa oraz funkcji dostêpnych za jego pomoc¹. Druga czêġæ ksi¹¿ki zawiera opis okna obrazu (Image) oraz funkcji dostêpnych poprzez menu kontekstowe otwierane klikniêciem prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu okna obrazu. Dok³adnie opisana zostanie hierarchia menu kontekstowego, co umo¿liwi szybsze odnalezienie konkretnych funkcji. Niniejsza ksi¹¿ka opisuje równie¿ stosowanie w Gimpie niektórych mniej popularnych modu³ów Perla. Je¿eli modu³y te nie s¹ zainstalowane w danym systemie, nie bêdzie mo¿liwe skorzystanie z niektórych funkcji, które Perl do³¹cza do Gimpa. Funkcje wymagaj¹ce wykorzystania Perla zosta³y oznaczone ikon¹ wielb³¹da. Zrozumienie Gimpa oraz, ogólnie mówi¹c, manipulacji obrazem wymaga rozumienia niektórych terminów technicznych. Terminy te zosta³y wyjaġnione na koñcu ksi¹¿ki, razem z list¹ formatów plików obrazów obs³ugiwanych przez Gimpa oraz odpowiadaj¹cych im w³aġciwoġci. 5RKUVTGħEK 9RTQYCFGPKG P 6QQNDQZ 2T[DQTPKM P 6QQNU 0CTúFKC P +OCIG9KPFQY 1MPQQDTCW  2TGHGTGPEGU 2TGHGTGPELG P 2NKMKTE P 6YQTGPKGKGF[ELCUMTÎVÎYMNCYKCVWTQY[EJ /QFGNGMQNQTWP 6T[D[T[UQYCPKCKYCTUVY (QTOCV[RNKMÎYP Spis treści 3 GIMP Wyświetla obszar, w którym można zmieniać cztery kanału koloru. Po prawej stronie można zmieniać kanał trzeci. Jedno z pól wyboru po prawej stronie kontroluje trzeci kanał. Wybrać można dowolny kolor z przestrzeni RGB lub HSV (zob. „Mo- dele koloru”). Watercolor (Akwarela) Imituje mieszanie akwareli. Można pobrać nieco koloru z lewego pola poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy; przycisk prawy uwolni wybrany kolor. Triangle (Trójkąt) Umożliwia wybranie koloru bliskiego subiektywnej percepcji koloru. Należy obracać trójkąt by zmienić barwy. Nasycenie i ja- sność można wybrać z samego trójkąta. GTK Wyświetla standardowe okno dialogowe wyboru koloru GTK — używane także przez moduły rozszerzające i skrypty. Barwa i nasycenie są konfigurowane w oknie po lewej stronie, a jasność w polu po prawej. 9[ħYKGVNCPKGRúFNC YQTWKITCFKGPVW Te obszary wyświetlają aktualnie aktywny pędzel, wzór i gradient. Przy kliknięciu na jedno z tych pól wywołane zostaje odpowiednie okno dia- logowe (zob. „Okna dialogowe”). Dodatkowo, obszary te są wykorzy- stywane jako źródła i miejsca docelowe dla operacji przeciągnij-i-upuść. +OCIG9KPFQY 1MPQQDTCW Każdemu otwartemu rysunkowi przypisane jest przynajmniej jedno okno obrazu. W celu oszczędzenia miejsca na ekranie okna te posiadają jedy- Spis treści 3 4/62 33-94.doc nie niezbędne elementy. W lewym górnym rogu okien znajduje się ikona trójkąta, umożliwiająca otwarcie menu kontekstowego ( Image ( Ob- razek )). Menu to jest również dostępne w każdej chwili pod prawym przyciskiem myszy. Poszczególne elementy okna obrazu opisaliśmy na rysunku 2. Opcje menu Image ( Obrazek ) opisano poniżej. Rysunek 2. Okno obrazu Gimpa i jego elementy Wzdłuż lewej i górnej krawędzi rysunku znajdują się li nijki, na których przedstawiana jest aktualna pozycja wskaźnika myszy. Informacje o dokładnej pozycji wskaźnika można również znaleźć na pasku stanu. Jeśli aktywna jest opcja Dot for Dot (Punkt dla punktu), jednostką wy- świetlanych informacji są piksele; w przeciwnym wypadku, koordy- 4 Gimp. Leksykon kieszonkowy 33-94.doc 5/62 naty wyświetlane są w jednostkach rzeczywistych (na przykład calach bądź milimetrach). Za pomocą linijek można również ustalić linie przewodnie. Więcej informacji o tworzeniu, umiejscawianiu i usuwa- niu linii przewodnich można znaleźć w punkcie „Move Tool (Przesu- nięcie) (M)” działu „Narzędzia wyboru”. Zależnie od aktualnie wybranego narzędzia, na pasku stanu obok koor- dynatów wskaźnika myszy mogą pojawić się również dodatkowe in- formacje. W czasie wykonywania zadań trwających dłużej niż kilka sekund, w prawej części pasku stanu pojawia się pasek postępu. Wy- konywane zadanie można wtedy przerwać za pomocą umieszczonego tuż obok przycisku Cancel (Anuluj). Dwa przyciski przy lewej dolnej krawędzi okna, tuż obok paska postę- pu, zapewniają szybki dostęp do techniki zaznaczania znanej jako Qu- ickMask (Szybkie maskowanie). Po naciśnięciu przycisku z czerwonym prostokątem, na rysunek nakładana jest czerwona maska. Części ry- sunku, które powinny zostać zaznaczone, mogą zostać wycięte z maski lub oznaczone za pomocą jasnego koloru. Kliknięcie lewego przycisku zaznacza elementy rysunku, poprzez analizę jasności maski. Dwukrot- nie klikając któryś z omawianych przycisków, można otworzyć okno dialogowe umożliwiające zmianę koloru i przeźroczystości maski. Jak widać dzięki oknu dialogowemu Layers, Channels Paths (Warstwy, Kanały i Ścieżki), technika ta działa wykorzystując kanały (patrz punkt „Channels (Kanały)” działu „Dialogs (Okna dialogowe)”); przyciski jedynie zapewniają szybszy i wygodniejszy dostęp do n iej. Podczas pracy z dużymi rysunkami lub też przy dużych zbliżeniach, w oknie obrazu może nie mieścić się cały rysunek. W takiej sytuacji można przesuwać obszar widoczny przeciągając rysunek środkowym klawiszem myszy1. Jeśli się zgubisz, kliknij ikonę krzyżyka w prawym dolnym rogu okna obrazu (tuż poniżej prawego paska przewijania). Po kliknięciu pojawi się okno dialogowe z miniaturą całego rysunku i ob- ramowanym na biało obszarem, który jest aktualnie wyświetlany w głównym oknie. Można również szybko zmienić wyświetlany frag- ___________________________ 1 Jeśli mysz posiada tylko dwa przyciski, należy tak zskonfigurować X serwer, by interpretował jednoczesne przyciśnięcie obu przyzcisków jako przyciśnięcie środkowego. Image Window (Okno obrazu) 5 6/62 33-94.doc ment rysunku, klikając i przeciągając obszar widoczny, w oknie dialo- gowym. Podczas pracy z Gimpem można mieć otwartych wiele okien i okienek dialogowych. Aby przenieść na pierwszy plan okno obrazu, ukrywając chwilowo wszystkie pozostałe, należy raz nacisnąć klawisz TAB. Po- nowne naciśnięcie klawisza TAB powoduje wyświetlenie przybornika; przyciśnięcie TAB jeszcze raz, przywołuje wszystkie pozostałe okna. W kolejnych punktach zostały omówione wszystkie funkcje menu Image ( Obrazek ) (jak wspomniano wcześniej, menu Image ( Obrazek ) można wywołać poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w obrębie okna obrazu lub klikając przycisk menu Image ( Obrazek ) w lewym górnym rogu okna). Nie wszystkie funkcje dzia- łają dla wszystkich typów rysunków. Jeżeli dana funkcja nie może zostać wykorzystana, odpowiadająca jej pozycja menu jest nieaktywna (ozna- czona szarym kolorem). Większość funkcji działa w trybie RGB (patrz „Modele kolorów”), co sprawia, że wybranie go w większości przypad- ków jest najlepszym posunięciem. Czasem niezbędne jest również doda- nie kanału Alfa (za pomocą menu Image ImageAlpha→Add Alpha Channel ( Obrazek ImageAlpha→Dodaj kanał Alfa)). (KNG 2NKM Każde okno obrazu posiada własne menu File (Plik). Opcje opisane poniżej dotyczą rysunku, z którego okna wywołano dan e polecenie: New (Nowy) (CTRL+N) Tworzy nowy rysunek. Typ i rozmiar rysunku będą takie same jak rysunku, z którego okna wywołano tę opcję. Open (Otwórz) (CTRL+O) Umożliwia otwarcie rysunku zapisanego na dysku. Właściwości okna dialogowego Open (Otwórz) szczegółowo omówiono przy opisie menu File (Plik) w części „Toolbox (Przybornik)”. 6 Gimp. Leksykon kieszonkowy 33-94.doc 7/62 Save (Zapisz) (CTRL+S) Umożliwia zapisanie rysunku na dysku. Gimp rozpoznaje format graficzny rysunków dzięki rozszerzeniom plików. Typ pliku można wybrać na własną rękę za pomocą menu Determine File Type (Określ typ pliku). Niektórych rysunków nie można zapisać we wszystkich formatach graficznych. Dotyczy to szczególnie rysunków z warstwami, ponieważ bardzo niewiele formatów gra- ficznych pozwala na zapisanie i odzyskanie informacji o war- stwach. W takich sytuacjach Gimp informuje użytkownika o po- tencjalnym problemie i proponuje dokonanie konwersji rysunku do formatu obsługiwanego przez docelowy typ pliku. Ponieważ wszystkie zmiany są przeprowadzane na kopii, oryginalny plik pozostanie nienaruszony2. Dostępne typy plików wraz z ich właściwościami opisano w czę- ści „Formaty plików”. Jednak tylko własny format Gimpa, .xcf, pozwala na zachowanie wszystkich właściwości rysunków, ta- kich jak warstwy, kanały, linie przewodnie i tym po dobne. Gimp może również automatycznie kompresować zapisywane rysunki, dodając przy tym do nazw plików rozszerzenie .gz oraz .bz2, o ile zainstalowano w systemie programy gzip lub bzip2. Jest to rozwiązanie zalecane w przypadku korzystania z formatu XCF, ponieważ format ten nie posiada własnych mechanizmów kompresji. W niektórych sytuacjach użyteczny może być format XJT. Format ten, podobnie jak XCF, przechowuje wszystkie in- formacje o warstwach i liniach przewodnich oraz dodatkowo kompresuje dane obrazu za pomocą (stratnego) algorytmu JPEG. Save As (Zapisz jako) Opcja ta działa podobnie do opcji Save (Zapisz), z tą różnicą, że użytkownik jest proszony o podanie nazwy pliku nawet jeśli ry- sunek został wcześniej zapisany pod prawidłową nazwą. Save as ___________________________ 2 Dokonane zmiany w rysunku (nie wynikające z konwersjiz), o ile specjalnie nie zapisano ich również w oryginalnym pliku, nie zostaną zapisane nigdzie poza kopią. W takiej sytuacji, odzyskanie na przykładz stanu zmienionych warstw będzie niemożliwe, jeśli docelowy format plizku kopii nie przechowuje takich danych — przyp. tłum. Image Window (Okno obrazu) 7 8/62 33-94.doc (Zapisz jako) pozwala na zapisanie rysunku pod inną nazwą lub w innym formacie — wystarczy tylko podać inną nazwę lub wy- brać inne rozszerzenie pliku. Revert (Przywróć) Porzuca wszystkie zmiany rysunku i przywraca jego ostatnio za- pisaną wersję. Mail Image (Wyślij rysunek pocztą elektroniczną) Jest to prosty i bardzo praktyczny moduł rozszerzający pozwala- jący na wysłanie rysunku pocztą elektroniczną bezpośrednio z poziomu Gimpa. Należy podać tu nazwę pliku aby Gimp mógł określić jego format. Do wysyłanego obrazu można dołączyć również krótką wiadomość. Opcja Mail Image (Wyślij rysunek pocztą elektroniczną) wymaga, by komputer, na którym urucho- miony jest Gimp, posiadał działający system poczty. Print (Drukuj) W wersji Uniksowej dodatek ten wykorzystuje do wydruku ob- razów kolejki drukowania. Dzięki temu nie tylko może wyko- rzystywać PostScript, ale też i bezpośrednio porozumiewać się z wieloma drukarkami laserowymi i atramentowymi. System udostępniający drukarkę musi udostępniać kolejkę drukowania, zapewniającą bezpośrednie połączenie bufora z drukarką bez pośrednictwa filtra. Taka kolejka zazwyczaj nazywana jest ko- lejką typu raw. Sterowniki bezpośrednie są szybsze i oferują lepszą jakość od sterownika PostScriptowego. Wersja Gimpa dla systemu Windows posiada moduł rozszerzają- cy umożliwiający wykorzystywanie systemowych sterowników drukowania i zapewniający dostęp do wszystkich dostępnych drukarek. Okno dialogowe drukowania pozwala na skalowanie i pozycjo- nowanie rysunku oraz ustalanie jego jasności. Wartości domyśl- ne są często wystarczająco dobre dla większości drukarek lase- rowych; w przypadku drukarek atramentowych jednak może być konieczne zwiększenie jasności wydruku. 8 Gimp. Leksykon kieszonkowy 33-94.doc 9/62 Close (Zamknij) (CTRL+W) Zamyka rysunek. Jeśli nie zapisano ostatnio dokonanych mody- fikacji, użytkownik zostanie zapytany, czy chce zamknąć okno obrazu bez zachowania zmian. Quit (Wyjdź) (CTRL+Q) Kończy pracę Gimpa. Jeśli nie zapisano ostatnio dokonanych modyfikacji, użytkownik zostanie zapytany, czy chce zakończyć pracę nad rysunkiem bez zachowania zmian. FKV F[ELC Menu Edit (Edycja) zawiera operacje często wykonywane przy edycji obrazu, takie jak kopiowanie, wycinanie i wklejanie : Undo (Cofnij) (CTRL+Z) Jest to najważniejsza funkcja Gimpa — pozwala na cofnięcie ostat- nio dokonanej czynności. Istnieje możliwość ustalenia liczby czyn- ności, które będzie można cofnąć w ten sposób — szerzej omówiono to w części „Preferences (Preferencje)”. Liczba ta jest ograniczana tylko ilością pamięci (zarówno rzeczywistej jak i wirtualnej). Możliwość cofnięcia efektów działania jest zapewniana przy niemal wszystkich funkcjach Gimpa, nie licząc kilku skryptów. Ponieważ skrypty zazwyczaj wykonują bardzo wiele czynności, przed rozpoczęciem działania wyłączają funkcję cofania zmian. Dlatego też nigdzie nie zostają zachowane informacje o dokony- wanych zmianach i nie można ich odwrócić. Redo (Ponów) (CTRL+R) Ponawia ostatnio cofniętą czynność. Cut (Wytnij) (CTRL+X) Usuwa aktywną warstwę lub zaznaczony obszar zachowując wy- cięty element w buforze kopiowania. Copy (Kopiuj) (CTRL+C) Kopiuje zawartość aktywnej warstwy lub zaznaczonego obszaru do bufora kopiowania. Image Window (Okno obrazu) 9 10/62 33-94.doc Paste (Wklej) (CTRL+V) Wkleja zawartość bufora kopiowania do rysunku w formie zaznaczo- nego obszaru, który można przesuwać (zaznaczenia prz esuwnego). Paste Into (Wklej do) Wkleja zawartość bufora kopiowania do rysunku w formie za- znaczenia przesuwnego. Jeśli przed wywołaniem funkcji zazna- czono jakiś obszar rysunku, zawartość bufora kopiowania zosta- nie wklejona zamiast tego do zaznaczonego obszaru. Paste as New (Wklej jako nowe) Tworzy nowy rysunek z zawartości bufora kopiowania. Buffer (Bufor) Udostępnia następujące dodatkowe bufory: Cut Named (Wytnij z nazwą) (SHIFT+CTRL+X) Usuwa aktywną warstwę lub zaznaczony obszar i kopiuje je- go zawartość do bufora kopiowania, opatrując go opisem ułatwiającym wykorzystanie go w przyszłości. Copy Named (Kopiuj z nazwą) (SHIFT+CTRL+C) Kopiuje zawartość aktywnej warstwy lub zaznaczonego ob- szaru do bufora kopiowania z określoną nazwą ułatwiającą wykorzystanie go w przyszłości. Paste Named (Wklej z nazwą) (SHIFT+CTRL+V) Otwiera okno dialogowe ze spisem wszystkich opisanych bu- forów. Można w nim wybrać bufor kopiowania, którego za- wartość ma zostać wstawiona do rysunku lub usunąć bufory, które nie są już potrzebne. Clear (Wymaż) (CTRL+K) Wymazuje zawartość aktywnej warstwy lub zaznaczonego obsza- ru. Jeśli dana warstwa posiada kanał Alfa, staje się przeźroczysta; w przeciwnym wypadku przyjmuje kolor pierwszego pla nu. Fill with FG Color (Wypełnij kolorem pierwszego planu) (CTRcL+,) Wypełnia aktywną warstwę lub zaznaczony obszar kolorem pierwszego planu. 10 Gimp. Leksykon kieszonkowy 33-94.doc 11/62 Fill with BG Color (Wypełnij kolorem tła) (CTRL+.) Wypełnia aktywną warstwę lub zaznaczony obszar kolor em tła. Stroke (Pociągnięcie pędzla) Obrysowuje krawędź zaznaczonego obszaru za pomocą aktualnie wybranego pędzla. Funkcja ta nieco równoważy brak przyzwo- itych narzędzi rysowania. Połączona z narzędziami wyboru (patrz „Narzędzia wyboru”) może tworzyć proste figury geometrycz ne. Repeat and Duplicate (Powtórz i powiel) (W) Tworzy wielokrotne kopie zaznaczonego obszaru i wkleja je do tej samej warstwy. Można określić odległość kopii od oryginału. Copy Visible (Kopiuj widoczne) Kopiuje cały widoczny rysunek do bufora kopiowania. Warto zwrócić uwagę, że tracone są wszystkie informacje o warstwach — w buforze umieszczany jest tylko rysunek widoczny na ekra- nie w formie pojedynczej warstwy. 5GNGEV 9[DÎT Menu Select (Wybór) uzupełnia narzędzia wyboru (patrz „Narzedzia wyboru”) o funkcje edycji zaznaczeń: Invert (Odwróć) (CTRL+I) Odwraca zaznaczenie. Wszystko co nie było wcześniej zazna- czone wchodzi w skład zaznaczenia i odwrotnie. All (Wszystko) (CTRL+A) Zaznacza całą warstwę. None (Nic) (SHIFT+CTRL+A) Odznacza wszystko. Float (Przenieś) (SHIFT+CTRL+L) Pozwala na zmianę położenia aktualnego zaznaczenia. Image Window (Okno obrazu) 11 12/62 33-94.doc Feather (Wygładź) (SHIFT+CTRL+F) Wygładza krawędzie zaznaczenia. Można podać szerokość wy- gładzania w pikselach. Sharpen (Wyostrz) (SHIFT+CTRL+H) Usuwa efekt wygładzania krawędzi zaznaczenia. Nowe krawę- dzie pojawią się dokładnie w miejscu zaznaczenia pik seli. Shrink (Zmniejsz) Zmniejsza obszar zaznaczenia o liczbę pikseli podaną w oknie dialogowym. Grow (Powiększ) Zwiększa obszar zaznaczenia o liczbę pikseli podaną w oknie dialogowym. Border (Brzeg) Zaznacza krawędź aktualnie zaznaczonego obszaru. Można okre- ślić szerokość obramowania w pikselach. Save to Channel (Zapisz do kanału) Pozwala zachować obszar zaznaczenia do późniejszego wykorzysta- nia. Obszar zaznaczenia jest zapisywany w kanale i pojawia się w oknie dialogowym Channel (Kanały) ( Image Dialogs→Layers, Channels Paths ( Obrazek Menu dialogowe→Warstwy, kanały i ścieżki)). Można go przywrócić za pomocą polecenia Channel to Selection (Zaznacz zgodnie z kanałem). By Color (Poprzez kolor) Zaznacza wszystkie piksele o tych samych (i podobnych) kolo- rach oraz otwiera okno dialogowe za pomocą którego można wybrać tryb zaznaczania (Selection Mode). W oknie tym można określić w jaki sposób nowy obszar zaznaczenia będzie łączony z istniejącym zaznaczeniem. Dostępne tryby to Replace (Zastąp), Add (Dodaj), Substract (Odejmij), oraz Intersect (Przetnij). To narzędzie wyboru nie jest dostępne z poziomu przybor nika. Suwak Fuzziness Threshold (Próg tolerancji) określa maksymal- ną różnicę koloru pomiędzy zaznaczonym pikselem a innymi 12 Gimp. Leksykon kieszonkowy 33-94.doc 13/62 pikselami, przy której piksele te będą traktowane tak, jakby miały ten sam kolor. Rysunek wybiera się poprzez kliknięcie go. Narzędzie to będzie aktywne do chwili wybrania innego narzę- dzia lub zamknięcia okna dialogowego. Round (Zaokrąglaj) (W) Zaokrągla w podanym stopniu krawędzie zaznaczenia. To Path (Do ścieżki) Dokonuje konwersji zaznaczenia do krzywej Beziera, którą moż- na edytować za pomocą narzędzia Path (Ścieżki). 8KGY 9KFQM Menu View (Widok) zapewnia dostęp do opcji pozwalających kontro- lować wygląd ekranu. Funkcje te nie zmieniają rysunków — zmienia się tylko sposób ich wyświetlania: Zoom in (Powiększ) (=) Powiększa rysunek o jeden etap. Zoom out (Pomniejsz) (-) Pomniejsza rysunek o jeden etap. Zoom (Przybliż) (1) Menu to pozwala ustalić poziom zbliżenia od 1:16 do 16:1 oraz przypisywać skróty klawiaturowe dla określonych zbliżeń. Na przykład stopniu powiększenia 1:1 domyślnie odpowiada skrót klawiaturowy 1. Więcej informacji na temat tworzenia własnych skrótów klawiaturowych można znaleźć w części „Tworzenie i edycja skrótów klawiaturowych”. Dot for Dot (Punkt dla punktu) Jeżeli opcja ta jest aktywna a aktualny poziom powiększenia ustawiono na 1:1, każdy piksel ekranu reprezentuje jeden piksel rysunku. Tryb ten jest bardzo użyteczny w trakcie tworzenia lub edycji ikon lub też grafiki internetowej. Image Window (Okno obrazu) 13 14/62 33-94.doc Z drugiej strony, jeśli pracuje się nad rysunkiem, który ma zostać wydrukowany, znacznie ważniejsze są prawdziwe wymiary ry- sunku i opcja ta powinna zostać wyłączona. Dzięki temu Gimp będzie wyświetlał rysunek oraz drukował go zgodnie z rozdziel- czością ekranu i rysunku. Rozdzielczość i jednostki wykorzysty- wane przy wyświetlaniu informacji o pozycji wskaźnika myszy (na przykład cale bądź milimetry) można zmienić za pomocą opcji Image Image→Scale Image ( Obrazek Obrazek→Skaluj obrazek). Jeśli chce się uzyskać dokładne przedstawienie rozmia- rów rysunku, należy odpowiednio ustawić rozdzielczość ekranu w menu Preferences (Preferencje) (patrz część „Preferences (Pre- ferencje)”). Info Window (Informacje o oknie) (SHIFT+CTRL+I) Wyświetla następujące informacje o rysunku: rozmiar w pikse- lach i wymiary rzeczywiste, rozdzielczość rysunku, aktualny sto- pień powiększenia, typ rysunku oraz rozdzielczość ek ranu. Nav. Window (Nawigacja oknem) (SHIFT+CTRL+N) Wyświetla miniaturę całego rysunku z obramowanym na biało obszarem, który jest aktualnie widoczny. Obszar widoczny moż- na przesuwać przeciągając go myszką. Do funkcji tej można również dostać się szybciej, klikając ikoną przy prawym dolnym roku każdego okna obrazu. Toggle Selection (Zaznaczenie) (CTRL+T) Przełącza widoczność zaznaczenia i krawędzi warstw. Jest to uży- teczne gdy chce się przyjrzeć rysunkowi bez przeszkad zających linii. Toggle Rulers (Linijki) (SHIFT+CTRL+R) Przełącza widoczność linijek. Jednostką linijek mogą być piksele lub, jeśli nie jest aktywna opcja Dot for Dot (Punkt dla punktu), wykorzystywana przy danym rysunku jednostka rzeczyw ista. Toggle Statusbar (Pasek stanu) (SHIFT+CTRL+S) Przełącza widoczność paska stanu w oknie obrazu. 14 Gimp. Leksykon kieszonkowy 33-94.doc 15/62 Toggle Guides (Prowadnice) (SHIFT+CTRL+T) Przełącza widoczność linii przewodnich. Snap to Guides (Przyciągaj do linii przewodnich) Powoduje, że linie przewodnie „przyciągają” warstwy, dzięki czemu rozmieszczanie warstw wzdłuż linii przewodnich staje się znacznie prostsze. New View (Nowy widok) Otwiera nowe okno z tym samym rysunkiem. Funkcje tę najczę- ściej wykorzystuje się chcąc mieć okno robocze z dużym po- większeniem oraz okno, w którym będzie można równocześnie obserwować cały rysunek. Shrink Wrap (Dostosuj do rozmiaru) (CTRL+E) Dostosowuje okno tak, by, jeśli jest to możliwe, wyświetlany był cały rysunek. Uaktywnienie opcji Allow Window Resizing (Ze- zwalaj na zmianę rozmiaru okna) narzędzia Zoom (Powiększ) sprawi, że funkcja ta będzie automatycznie wywoływana przy każdej zmianie poziomu powiększenia. +OCIG 1DTCGM Menu Image (Obrazek) zapewnia dostęp do opcji uzupełniających funkcje przybornika (patrz dział „Narzędzia transformacji”), pozwala- jących na modyfikowanie kolorów, przeprowadzanie transformacji ry- sunku oraz zmianę jego formatu. /QFG 6T[D Gimp pozwala pracować z różnymi formatami rysunków, z których każdy może wyświetlać różną liczbę kolorów. Funkcje menu Mode (Tryb) umożliwiają dokonanie konwersji rysunku do innego formatu (więcej informacji o formatach rysunków można znaleźć w części „Formaty plików”): Image Window (Okno obrazu) 15 16/62 33-94.doc RGB (RGB) (ALT+R) Dokonuje konwersji rysunku do modelu kolorów RGB (red — czerwony, green — zielony, blue — niebieski). Ponieważ większość filtrów i skryptów współpracuje tylko z tym modelem kolorów, ten tryb rysunku zapewnia największe możli wości. Grayscale (Odcienie szarości) (ALT+G) Dokonuje konwersji rysunku do skali szarości, wyświetlając do 256 różnych odcieni koloru szarego. Indexed (Indeksowany) (ALT+I) Dokonuje konwersji rysunku do indeksowanego modelu kolo- rów. W trybie tym rysunek wykorzystuje paletę o określonej liczbie kolorów. Jeśli nie podano żadnej liczby, wykorzystywana jest maksymalna wartość 256 barw. Przy uaktywnionej opcji Remove Unused Colors From Final Palette (Usuwaj niewykorzy- stywane kolory z palety końcowej) lub też gdy ustawiono doce- lowo mniejszą liczbę kolorów od liczby rzeczywiście używa- nych, paleta będzie zawierała tylko kolory wykorzystywane w rysunku. Okno dialogowe oferuje również zastosowanie WWW Optimized Palette (Palety zoptymalizowanej dla stron WWW), któ- rą można wybrać chcąc użyć palety 216 kolorów „bezpiecznych dla sieci”. Zmniejszenie liczby kolorów powoduje wystąpienie wy- raźnych „schodów” przy gradientach. Schody te można w pewnym stopniu ukryć wybierając opcję rozpraszania koloru (Dithering). Dostępne są następujące algorytmy rozpraszania kolorów: Floyd-Steinberg Color Dithering (normal) (Rozpraszanie metodą Floyda-Steinberga (standardowe)) Opcja ta udostępnia metodę rozpraszania optymalną dla więk- szości rysunków. Floyd-Steinberg Color Dithering (reduced color bleeding) (Roczpraszanie metodą Floyda-Steinberga (o zredukowanym mieszaniu koloru)) W pewnych sytuacjach algorytm ten pozwala na osiąganie lepszych rezultatów od standardowego algorytmu rozprasza- nia metodą Floyda-Steinberga. 16 Gimp. Leksykon kieszonkowy 33-94.doc 17/62 Positioned Color Dithering (Pozycjonowane rozpraszanie koloru) Dobrze dostosowane do potrzeb animacji, ponieważ, w prze- ciwieństwie do metody Floyda-Steinberga, nie będzie wy- woływało migotania. Ponieważ format GIF posiada tylko jednobitowy kanał Alfa, pik- sele mogą być albo w pełni przeźroczyste albo w pełni nieprzeźro- czyste. Wrażenie półprzeźroczystości można tworzyć za pomocą opcji Enable Dithering of Transparency (Włącz rozpraszanie prze- źroczystości). W tym wypadku jednak lepsze rezultaty można osiągać za pomocą modułu rozszerzającego Semi-Flatten (patrz punkt „Colors (Kolory)” w dziale „Filters (Filtry)”) stosowanego przed konwersją rysunku do formatu indeksowanego. Gimp zapewnia tylko ograniczoną obsługę formatu indeksowa- nego (wiele modułów rozszerzających współpracuje tylko z ry- sunkami w trybie RGB). Ogólnie, zalecane jest, by po otwarciu pliku o indeksowanych kolorach, na przykład w formacie GIF, przekonwertować go do formatu RGB, dokonać odpowiednich modyfikacji i ponownie przekonwertować go do trybu indekso- wanego tuż przed zapisaniem zmian. Compose (Złożenie) Składa kolorowy rysunek ze zbioru rysunków w odcieniach szaro- ści, w którym każdy rysunek jest obrazem jednego z kanałów do- celowego rysunku RGB. W zależności od wykorzystanego modelu kolorów (patrz część „Modele koloru”) możesz potrzebować do czterech obrazów w odcieniach szarości. Muszą mieć one te same wymiary, ale mogą być warstwami pojedynczego rysunku. Decompose (Rozkładanie) Tworzy zbiór obrazów w odcieniach szarości z kolorowego rysun- ku. W przypadku rysunków w trybie RGB, otrzymywane obrazy odpowiadają tym, które można zobaczyć w oknie dialogowym Channel (Kanały) (patrz dział „Layers (Warstwy)”). W przypadku rysunków w trybie CMYK można dokonać oddzielenia kolorów dla druku w celach profesjonalnych. Tym niemniej profesjonalne drukarki z odpowiednio skalibrowanym oprogramowaniem i sprzę- tem pozwalają osiągnąć znacznie lepsze rezultaty. Image Window (Okno obrazu) 17 18/62 33-94.doc QNQTU -QNQT[ Poniższe funkcje pozwalają na manipulowanie kolorami aktywnej warstwy: Color Balance (Balans kolorów) Pozwala na dokonanie kontrolowanej zmiany kolorów. Trzy su- waki odpowiadające trzem podstawowym kolorom (RGB) po- zwalają na odpowiednie ustawienie nasycenia każdego z nich. Wybierając odpowiedni przycisk można oddzielnie ustawić na- sycenia dla cieni (Shadows), półcieni (Midtones) i światła (Hi- ghlights). Opcja Preserve Luminosity (Utrzymaj luminancję) za- pobiega zmianom jasności pikseli idącym za zmianami koloru. Hue-Saturation (Odcień i nasycenie) Zarządza barwą (Hue), luminancją (Luminosity) oraz nasyceniem (Saturation) rysunku. Jeżeli uaktywniono przycisk Master zmiany będą dotyczyć wszystkich kanałów w tym samym stopniu. Wybie- rając tylko jeden kanał można na przykład zamienić wszystkie od- cienie czerwieni rysunku na odcienie koloru zielone go. Brightness-Contrast (Jasność i kontrast) Umożliwia zmianę jasności i kontrastu rysunku. Zazwyczaj jednak lepsze rezultaty można osiągnąć za pomocą opcji Levels (Poziomy) lub Curves (Krzywe) (obie znajdują się w tym samym menu). Threshold (Próg) Dokonuje konwersji rysunku do czerni i bieli (nie odcieni szarości). Wyświetlany jest tu użyteczny histogram, za pomocą którego moż- na ustalić jakie wartości będą reprezentowane przez biały kolor. Levels (Poziomy) Pozwala na modyfikację zakresu tonalnego rysunku. W oknie dialogowym można zobaczyć użyteczny histogram z trzema znacznikami poniżej. Za pomocą znaczników tych określa się, jakie wartości mają przypadać kolorowi czarnemu, kolorowi sza- remu w 50 oraz białemu. Odpowiednie wartości wyświetlane są u góry jako Input Values (Poziomy wejścia). Środkowe pole zawiera wartość jasności i jest związane z położeniem szarego 18 Gimp. Leksykon kieszonkowy 33-94.doc 19/62 trójkąta. Można również modyfikować wartości wyjściowe. Od- powiednie pola znajdują się w dolnej części okna dial ogowego. Za pomocą opcji Levels (Poziomy) można nie tylko zmieniać wartości ogólne ale i również wartości dowolnego kanału kolo- rów, łącznie z kanałem Alfa. Odpowiedni kanał można wybrać z menu u góry okna dialogowego. Curves (Krzywe) Podobnie jak Levels (Poziomy), polecenie Curves (Krzywe) po- zwala na modyfikację zakresu tonalnego rysunku. Wartości na osi poziomej są mapowane na wartości na osi pionowej. W celu za- pewnienia lepszej orientacji istnieje możliwość kliknięcia rysunku — spowoduje to pokazanie jasności wybranego piksela na osi po- ziomej. Samo w sobie mapowanie jest reprezentowane w postaci niewielkiego prostokąta poniżej krzywej. Krzywą można zmieniać poprzez przeciąganie znaczników sterujących. Nowe znaczniki można umieszczać po prostu klikając w wybrane miejsce krzywej. Aby usunąć znacznik sterujący należy przeciągnąć go do innego znacznika. Narzędzie to posiada również tryb pozwalający na ręczne rysowanie krzywych, bez udziału znaczników sterujących (Curve Type: Free (Typ krzywej: Dowolny)). Za pomocą menu Curves (Krzywe) można ustalać nie tylko war- tości dla całego obrazu, ale też i dla każdego kanału koloru z osobna, łącznie z kanałem Alfa. Modyfikowany kanał można wybrać za pomocą górnego menu. Desaturate (Desaturacja) Usuwa wszystkie kolory z rysunku — w wyniku działania tej opcji otrzymuje się rysunek w skali szarości nadal jednak będący w trybie RGB. Po wykonaniu funkcji można kontynuować edy- cję rysunku z wykorzystaniem kolorów. Invert (Odwrócenie) Odwraca kolory rysunku. Jasne piksele stają się ciemnymi i vice versa, wszystkie barwy zaś zostają zastąpione swoimi przeci- wieństwami. Image Window (Okno obrazu) 19 20/62 33-94.doc Posterize (Posteryzacja) Redukuje liczbę wykorzystywanych kolorów. Za pomocą pola Levels (Poziomy) można określić ile wartości może przybrać każdy z kanałów koloru. Łagodne gradienty zmieniają się w pa- ski z tego samego koloru. Auto (Automatycznie) Funkcje te automatycznie dostrajają kolory i kontras t rysunku: Equalize (Wyrównaj) Modyfikuje kolory tak, by wszystkie wartości intensywności występowały z przybliżoną częstotliwością. W rezultacie uzyskuje się lepszy kontrast, może to jednak prowadzić rów- nież do poważnych zmian kolorów. Lepsze rezultaty uzy- skuje się za pomocą funkcji Stretch Contrast i Stretch HSV. Color Enhance (Uwydatnij kolor) Uwydatnia kontrast koloru poprzez rozszerzenie nasycenia barw, dzięki czemu wykorzystywany jest cały dostępny za- kres. Barwy pozostają niezmienione. Normalize (Normalizuj) Kolejna funkcja polepszająca kontrast, która, w przeciwień- stwie do funkcji Stretch Contrast, rozszerza wszystkie kanały koloru o tę samą wartość. Takie rozwiązanie wyklucza moż- liwość wystąpienia przekłamań kolorów. Stretch Contrast Zwiększa kontrast pomiędzy zakresami koloru rysunku. Po- nieważ operacja ta jest przeprowadzana odrębnie dla każdego kanału koloru, mogą wystąpić przekłamania barw. Stretch HSV Również zwiększa kontrast rysunku, ale robi to, operując w przestrzeni kolorów HSV (patrz „Modele kolorów”). Bar- wy pozostają niezmienione. Colormap Rotation (Rotacja mapy koloru) Mapuje całe zakresy kolorów na inne. Za pomocą opcji Color- map Rotation (Rotacja mapy koloru) można na przykład zmienić 20 Gimp. Leksykon kieszonkowy 33-94.doc 21/62 kolor jakiegoś elementu ubrania na zdjęciu, nie zmieniając przy tym innych kolorów. Filter Pack (Zbiór filtrów) Zbiór filtrów do manipulacji obrazem dostępnych poprzez bar- dzo intuicyjne okno dialogowe. Opcja ta wyświetla dookoła miniatury oryginalnego rysunku miniatury jego wariacji, nie- znacznie różniących się barwą, nasyceniem i jasnością. Klik- nięcie jednej z miniatur umieszcza ją w centrum grupy, dzięki czemu można łatwo dojść do zamierzonego wyglądu obrazu metodą małych kroków. Aby cofnąć ostatni wybór należy po prostu kliknąć na miniaturę będącą przeciwieństwem tej wy- branej poprzednio. #NRJC -CPCđ#NHC Poniższe funkcje menu Alpha pozwalają na manipulację kanałem prze- źroczystości rysunków: Add Alpha Channel (Dodaj kanał Alfa) Dodaje do obrazu kanał Alfa. Ta sama funkcja dostępna jest również w menu Image ImageAlpha→Add Alpha Channel ( Obrazek ImageAlpha→Dodaj kanał Alfa). Clear Alpha (Oczyść kanał Alfa) (W) Jeśli części rysunku nadano atrybut przeźroczystości za pomocą kanału Alfa, informacje o tej zawartości rysunku nadal są do- stępne i mogą zostać odzyskane za pomocą funkcji Anti-Erase gumki. Omawiany skrypt Perla wypełnia wszystkie przeźroczy- ste obszary ustalonym kolorem. Dzięki temu funkcja ta w połą- czeniu z algorytmami kompresji różnych formatów graficznych pozwala zmniejszyć rozmiar pliku rysunku. Threshold Alpha (Ustal próg dla kanału Alfa) Funkcja ta działa analogicznie jak funkcja Threshold, dostępna pod Image Image→Colors→Threshold ( Obrazek Obrazek →Kolory→Próg) ale dotyczy tylko kanału Alfa. Wszystkie pik- sele z atrybutem przeźroczystości poniżej zadanego progu staną Image Window (Okno obrazu) 21 22/62 33-94.doc się całkowicie przeźroczyste; wszystkie piksele powyżej zadane- go progu zaś całkowicie nieprzeźroczyste. 6TCPUHQTOU 6TCPUHQTOCELG Funkcje w tym menu pozwalają na zmienianie rysunków poprzez po- ruszanie ich lub obracanie: Offset (Przesuń) (SHIFT+CTRL+O) Przesuwa warstwę w pionie lub poziomie o określoną liczbę pik- seli. W przeciwieństwie do Move Tool (Przesunięcie), warstwa zostaje przycięta na krawędzi rysunku. Za pomocą opcji Wrap Around (Zawiń) można ustalić, w jaki sposób mają być trakto- wane elementy rysunku, które wyszły poza obszar obrazu. Jeżeli opcja ta jest aktywna, część warstwy, która wyjdzie poza obręb obrazu z jednej strony, pojawi się po przeciwnej stronie rysunku. Funkcja Offset By (X/2), (Y/2) (Przesunięcie o (X/2), (Y/2)) pozwala na łatwe tworzenie zazębiających się obrazów (tapet), ponieważ sprawia że narożniki są przenoszone do centrum obrazu i mogą być ze sobą bez problemu złożone. Rotate (Obróć) Obraca cały rysunek o wielokrotność 90 stopni. Funkcja ta nie działa przypadku rysunków zawierających maski i kanały. Do obracania pojedynczych warstw służy funkcja Image Layers →Rotate ( Obrazek Warstwy→Obróć). Autocrop (Auto przytnij) Moduł ten automatyzuje funkcję Crop. Autocrop (Auto przytnij) analizuje wszystkie warstwy rysunku i przycina jednolite kolory (na przykład miejsca, w których obraz jest pusty) pozwalając w łatwy i szybki sposób przyciąć rysunek do minimalnych wymi arów. Opisywany moduł rozszerzający przycina wszystkie warstwy, ale punkty przycinania wyszukuje tylko w warstwach aktywnych, przez co mogą zostać utracone elementy rysunku w innych war stwach. 22 Gimp. Leksykon kieszonkowy 33-94.doc 23/62 Guillotine (Gilotyna) Dzieli rysunek zgodnie z wszystkimi liniami przewodnimi usta- wionymi za pomocą narzędzia Move, tworząc zbiór mniejszych rysunków. Może być to dość przydatne przy tworzeniu rysun- ków, które docelowo mają być wyświetlane w tabelach HTML. Zealous Crop (Przytnij zdecydowanie) Podobnie jak Autocrop (Auto przytnij), funkcja Zealous Crop (Przytnij zdecydowanie) przycina obszary o tym samym kolorze (na przykład puste miejsca). W przypadku tej funkcji przycinane są jednak nie tylko obszary na krawędziach ale również, o ile jest to możliwe, obszary wewnątrz rysunku. Ponieważ funkcja ta operuje na całym obrazie, ale punkty przycinania wyszukuje tyl- ko w warstwach aktywnych, jej wykonanie może zaowocować utraceniem elementów rysunku. Canvas Size (Rozmiar obszaru roboczego) Zmienia rozmiar rysunku nie przeprowadzając przy tym skalo- wania. Warstwy które przy tej operacji wyjdą poza krawędzie obrazu nie zostaną przycięte. Aby tego dokonać należy skorzy- stać z narzędzia Crop Resize (patrz punkt „Crop Resize (Ka- drowanie lub zmiana rozmiaru) (SHIFT+C)”). Funkcja Resize (Zmień rozmiar) powiększa rysunek tak, by zmieściły się na nim warstwy uprzednio wykraczające poza jego obręb. Jeżeli aktywna jest opcja Constrain Ratio (Zachowaj proporcje) szerokość i wysokość rysunku zostaje zwiększona w tym samym stopniu, zachowując proporcje obrazu. Aby na przykład podwoić rozmiar rysunku należy tu wpisać wartość 2.0. Opcje X i Y Offset (Przesunięcie X i Y) w dolnej części okna dia- logowego pozwalają na zmianę i dokładne ustalenie położenia rysunku w jego nowych wymiarach. Scale Image (Rozmiar rysunku) Umożliwia zmianę rozmiaru rysunku; skalowanie dotyczy wszyst- kich warstw i kanałów obrazu. Nowy rozmiar może być bezpo- średnio podany w pikselach, lub też w postaci mnożnika w polach X i Y Offset. Przykładowo, podanie mnożnika 0.5 w polu Y Offset Image Window (Okno obrazu) 23 24/62 33-94.doc zmniejsza wysokość rysunku o połowę. Aby zmienić rozmiar pojedynczej warstwy należy skorzystać z opcji Scale Layer (Skaluj warstwę) w oknie dialogowym Layers (Warstwy) ( Image Dialogs→Layers, Channels Paths ( Obrazek Okna dialogowe →Warstwy, kanały i ścieżki)). W dolnej części okna dialogowego znajdują się opcje pozwalają- ce na zmianę rozdzielczości rysunku. Nie powoduje to jednak przeskalowania zawartości rysunku — opcje te wpływają wy- łącznie na rozmiar rysunku w druku. Duplicate (Zduplikuj) (CTRL+D) Powiela cały rysunek, łącznie ze wszystkimi warstwami, kana- łami, ścieżkami itp. Histogram (Histogram) Wyświetla histogram intensywności obrazu oraz informacje o ob- szarze oznaczonym przez wskaźnik. .C[GTU 9CTUVY[ Z kilkoma wyjątkami, wszystkie funkcje tego menu są również dostęp- ne w oknie dialogowym Layers (Warstwy) ( Image Dialogs→Layers, Channels Paths) ( Obrazek Okna dialogowe→Warstwy, kanały i ścież- ki), opisanego w punkcie „Layers (Warstwy)”. Pomimo to postanowili- śmy przedstawić w jaki sposób można zaznaczać i przenosić warstwy bez wykorzystywania tego okna. Funkcje te można również wywoły- wać za pomocą skrótów klawiaturowych, co przyspiesza pracę z ry- sunkami zawierającymi wiele warstw: Rotate (Obróć) Obraca wybraną warstwę o wielokrotność 90 stopni. Teoretycznie można zrobić to samo za pomocą narzędzi transformacji (patrz dział „Narzędzia wyboru”), ale wykorzystywany tu algorytm jest specjalnie zoptymalizowany dla 90 stopni i działa o wiele szybciej od polecenia Transform (Transformacje). 24 Gimp. Leksykon kieszonkowy 33-94.doc 25/62 Center Layer (Wyśrodkuj warstwę) (W) Umieszcza aktualną warstwę w środku rysunku. Align Visible Layers (Rozmieść widoczne warstwy) Pomaga rozmieścić wszystkie warstwy za pomocą różnych opcji rozmieszczania. 6QQNU 0CTúFKC Do narzędzi Gimpa można łatwo dostać się poprzez ikony Toolbox (Przybornika). Menu to istnieje wyłącznie po to, by umożliwić łatwe przypisanie poszczególnym narzędziom skrótów klawiaturowych (wię- cej informacji na ten temat można znaleźć w części „Tworzenie i edy- cja skrótów klawiaturowych”). KCNQIU 1MPCFKCNQIQYG Za pomocą okien dialogowych menu Dialogs można modyfikować większość ustawień Gimpa. Dokonane zmiany wprowadzane są w życie na bieżąco. Okna dialogowe mogą pozostawać otwarte podczas pracy nad rysunkiem. Wszystkie okna są również dostępne z poziomu menu przybornika ( Toolbox File→Dialogs ( Przybornik Plik→Okna dialo- gowe)) za wyjątkiem Undo History (Historia) dostępnego tylko z menu Image (Obrazek) ( Image Dialogs→Undo History ( Obrazek Okna dialogowe→Historia)). .C[GTU JCPPGNUCPF2CVJU 9CTUVY[MCPCđ[KħEKGľMK 64. . Największym atutem Gimpa jest możliwość dodawania do rysunków warstw, kanałów i ścieżek. Okno dialogowe Layers, Channels Paths (Warstwy, kanały i ścieżki) powinno zawsze być otwarte, ponieważ korzysta się z niego bardzo często. Menu u góry omawianego okna pozwala na wybranie jednego z aktualnie otwartych rysunków. Po wy- braniu go, w oknie dialogowym wyświetlane zostają jego warstwy, Image Window (Okno obrazu) 25 26/62 33-94.doc kanały i ścieżki. Rysunek można również wybrać naciskając CTRL+L w aktywnym oknie obrazu. Po wybraniu opcji Auto, Gimp będzie po- dążał za aktualnie aktywnym rysunkiem i odpowiednio uaktualniał in- formacje w oknie Layers (Warstwy). Rysunek staje się aktywny z chwilą przeprowadzenia na nim jakiejś operacji. Na przykład, w chwili gdy okno obrazu jest aktywne, wystarczy nacisnąć spację by rysunek w danym oknie również stał się aktywny. .C[GTU 9CTUVY[ W zakładce Layers (Warstwy) można zobaczyć hierarchię warstw ry- sunku. Na prawo od warstwy wyświetlana jest jej nazwa. Aby zmienić nazwę warstwy należy dwukrotnie kliknąć nazwę dotychcz asową. Najniższa nazwa standardowo nazywana jest Background (Tło). Nie można przenieść jej wyżej w hierarchii o ile nie posiada przypisanego kanału Alfa. W chwili przypisania kanału Alfa (Add Alpha Channel) warstwa tła jest zamieniana na zwyczajną warstwę, którą można prze- nosić w górę hierarchii. Sposób w jaki kolory warstwy wpływają na kolory innych warstw można ustalić za pomocą menu Mode. Szerzej wyjaśniono to w części „Tryby rysowania i warstwy”. Opcja Keep Transparency (Utrzymaj przeźroczystość) określa, czy przeźroczystość warstwy ma być zacho- wywana w każdej sytuacji. Opcja Opacity (Nieprzeźroczystość) za- pewnia kontrolę nad stopniem przeźroczystości koloró w warstwy. Jeżeli na rysunku nie ma żadnego zaznaczenia przesuwnego (tzw. flo- ating selection), kliknięcie warstwy automatycznie zaznacza ją i sprawia, że staje się aktywna. Zaznaczenie przesuwne w praktyce jest samo w sobie tymczasową warstwą, zawsze położoną na szczycie hierarchii warstw — posiada własną ikonę i etykietę Floating Selection. Zazna- czenie przesuwne jest tworzone w chwili przesunięcia zwykłego za- znaczenia, wstawienia tekstu do rysunku lub też bezpośredniej kon- wersji zaznaczenia standardowego za pomocą polecenia Image Select→Float ( Rysunek Zaznaczenie→Przesuwne). Warstwa zazna- czenia przesuwnego jest połączona z warstwą źródłową; można ją jed- nak zamienić na warstwę niezależną, usunąć lub zakotwiczyć (połą- czyć) z warstwą źródłową. 26 Gimp. Leksykon kieszonkowy 33-94.doc 27/62 Znajdująca się obok warstwy ikona oka sygnalizuje jej widoczność. Wi- doczność warstwy można przełączać klikając tę ikonę. Jeżeli przy klik- nięciu ikony zostanie przytrzymany klawisz SHIFT, przełączana jest równocześnie widoczność wszystkich innych warstw — dzięki temu można w łatwy sposób wyświetlić na ekranie tylko je dną warstwę. Warstwy mogą być również ze sobą połączone. Połączenie sygnalizuje ikona krzyżyka obok ikony oka. Wszystkie połączone warstwy są prze- suwane równocześnie, dzięki czemu ich położenie wobec siebie pozo- staje niezmienione. Po zdefiniowaniu masek warstw potrzebne są dodatkowe funkcje. Ma- ska warstwy wzbogaca obraz o kolejny kanał przeźroczystości. Sama w sobie maska jest obrazem w skali szarości o takich samych wymia- rach co warstwa. Czarne piksele maski oznaczają że w danym miejscu warstwa jest w pełni przeźroczysta, białe natomiast oznaczają pełną nieprzeźroczystość. Kliknięcie maski warstwy zaznacza ją do edycji. Edycja maski przebiega dokładnie tak samo, jak każdej normalnej war- stwy o oknie obrazu. Aby wyłączyć działanie maski należy kliknąć ją przytrzymując przy tym klawisz CTRL. W takiej sytuacji maska jest ozna- czana w oknie dialogowym czerwoną obwódką. Aby zobaczyć w oknie obrazu samą maskę, należy wybrać ją przytrzymując przy tym klawisz ALT. Ten tryb oznaczany jest w oknie dialogowym zieloną obwódką. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wyświetlaną hierarchię warstw otwiera menu z opcjami służącymi do manipulacji warstwami. Do niektó- rych z najczęściej używanych funkcji można dotrzeć również za pomocą ikon umieszczonych poniżej hierarchii warstw. Ikony te również można wykorzystać przy operacjach typu „przeciągnij i upuść”. W zależności od tego, na którą z ikon zostanie upuszczona dana warstwa, przepro- wadzana jest jedna z akcji opisanych w tabeli 3. Tabela 3. Kombinacje klawiatura-mysz Miejsce upuszczenia warstwy Działanie Image Window (Okno obrazu) 27 28/62 33-94.doc Pomiędzy warstwami Warstwa jest wstawiana pomiędzy warstwy. Na ikonę New Layer (Nowa warstwa) Tworzona jest nowa warstwa o tych samych wymiarach. Na ikonę Copy Layer (Kopiuj warstwę) Tworzona jest kopia warstwy. Na ikonę Garbage Can (Kosz na śmieci) Warstwa zostaje usunięta. Na inne okno obrazu Na Toolbox (Przybornik) Kopia warstwy wstawiana jest do danego obrazu. Tworzony jest nowy rysunek z kopii przeciągniętej warstwy. New Layer (Nowa warstwa) (CTRL+N) Dodaje nową warstwę lub konwertuje do warstwy zazna- czenie przesuwne. Raise Layer (Przenieś wyżej) (CTRL+F) Przenosi aktywną warstwę o jeden poziom wyżej w hie- rarchii. Shift+ Layer to Top (Przenieś na szczyt) (SHIFT+CTRL+F) Przenosi aktywną warstwę na szczyt hierarchii warstw. Można to również zrobić trzymając klawisz SHIFT przy klikaniu ikony. Lower Level (Przenieś niżej) (CTRL+B) Przenosi aktywną warstwę o jeden poziom niżej w hie- rarchii. Shift+ Layer to Bottom (Przenieś na dno) (SHIFT+CTRL+B) Przenosi aktywną warstwę na dno hierarchii warstw. Można to również zrobić trzymając klawisz SHIFT przy klikaniu ikony. Duplicate Layer (Powiel warstwę) (CTRL+C) Tworzy kopię aktywnej warstwy tuż obok niej samej. Anchor Layer (Zakotwicz warstwę) (CTRL+H) Scala istniejące zaznaczenie przesuwne z przypisaną mu warstwą. 28 Gimp. Leksykon kieszonkowy 33-94.doc 29/62 Delete Layer (Usuń warstwę) (CTRL+X) Usuwa aktywną warstwę lub zaznaczenie przesuwne. Layer Boundary Size (Rozmiar obszaru roboczego warstwy) (CTRL+R) Odpowiada funkcji zmiany rozmiaru rysunku ( Image Image→Canvas Size ( Obrazek Obrazek→Rozmiar ob- szaru roboczego)). Zmienia rozmiar obszaru roboczego warstwy nie skalując przy tym jej zawartości. Layer to Image Size (Dopasuj rozmiar warstwy do rozmiaru rysunku) Dopasowuje rozmiar warstwy do rozmiaru rysunku nie skalując przy tym jej zawartości. Scale Layer (Skaluj warstwę) (CTRL+S) Odpowiada funkcji skalowania obrazu ( Image Image →Scale Image ( Obrazek Obrazek→Skaluj obrazek)). Merge Visible Layers (Złącz widoczne warstwy) (CTRL+M) Łączy wszystkie widoczne warstwy w jedną. Merge Down (Złącz w dół) (SHIFT+CTRL+M) Łączy warstwę bieżącą z warstwą położoną bezpośrednio poniżej niej. Flatten Image (Spłaszcz rysunek) Podobnie jak Merge Visible Layers (Złącz widoczne war- stwy), funkcja ta łączy ze sobą wszystkie widoczne war- stwy, równocześnie jednak usuwając wszystkie warstwy niewidoczne i kanały przeźroczystości. Przeźroczyste piksele są łączone z danym kolorem tła. W rezultacie otrzymuje się rysunek składający się tylko z jednej war- stwy bez żadnego kanału Alfa. Add Layer Mask (Dodaj maskę warstwy) Dodaje maskę do aktywnej warstwy. Maska może być czarna (przeźroczysta), biała (nieprzeźroczysta) lub też odpowiadać kanałowi Alfa warstwy. Image Window (Okno obrazu) 29 30/62 33-94.doc Apply Layer Mask (Zastosuj maskę warstwy) Łączy kanał Alfa warstwy z maską (która w związku z tym zostaje usunięta). Delete Layer Mask (Usuń maskę warstwy) Usuwa maskę warstwy bez stosowania jej. Mask to Selection (Zaznacz zgodnie z maską) Zaznacza zgodnie z maską warstwy. Add Aplha Channel (Dodaj kanał Alfa) Dodaje możliwość nadania przeźroczystości danej wars twie. Alpha to Selection (Zaznacz zgodnie z kanałem Alfa) Zaznacza zgodnie z przeźroczystością warstwy (kana- łem Alfa). Edit Layer Atributes (Zmień atrybuty warstwy) Otwiera okno dialogowe za pomocą którego można zmienić nazwę warstwy. JCPPGNU -CPCđ[ W zakładce Channels (Kanały) można zobaczyć kanały rysunku. W przy- padku rysunków w trybie RGB, można zobaczyć tu czerwony, zielony i niebieski kanał koloru. Rysunki w trybie indeksowanym lub w skali szarości posiadają tylko jeden kanał. Aby uaktywnić kanał należy go kliknąć. Można również przełączać widoczność każdego z kanałów za pomocą ikony oka. Wszystkie modyfikacje rysunku dotyczą tylko tych kanałów, które są aktywne. Podobnie jak maski warstw, zaznaczone obszary konwertowane do postaci kanałów za pomocą funkcji Image Select→Save to Channel ( Obra- zek Zaznaczenie→Zapisz do kanału) są tu dodawane jako obrazy w od- cieniach szarości. Taki kanał umożliwia edycję zaznaczeń. Kolejność ka- nałów nie ma znaczenia. Zawartość aktywnego kanału można zmieniać w oknie obrazu, przy czym zmiana jasności barw odzwierciedla zmianę przeźroczystości kanału. Dwukrotne kliknięcie nazwy kanału prowadzi do okna dialogowego umożliwiającego zmianę jego nazwy, intensywności 30 Gimp. Leksykon kieszonkowy 33-94.doc 31/62 oraz barwy. Funkcja Channel to Selection (Zaznacz zgodnie z kanałem) pozwala przekonwertować kanał z powrotem do zaznaczenia. Ta metoda zaznaczania jest również nazywana zaznaczaniem QuickMask (Szybkie maskowanie). Szybszy dostęp do tej techniki zapewniają dwie ikony w le- wym dolnym rogu okna obrazu (patrz „Image Window (Okno o brazu)”). New Channel (Nowy kanał) (CTRL+N) Tworzy nowy kanał. Raise Channel (Przenieś wyżej) (CTRL+F) Przenosi kanał o jeden poziom wyżej w hierarchii kanałów. Lower Channel (Przenieś niżej) (CTRL+B) Przenosi kanał o jeden poziom niżej w hierarchii. Duplicate Channel (Powiel kanał) (CTRL+C) Tworzy kopię kanału tuż obok niego samego. Channel to Selection (Zaznacz zgodnie z kanałem) (CTRL+S) Zaznacza odzwierciedlając intensywność kanału. Shift+ Add to Selection (Dodaj do zaznaczenia) Dodaje kanał do istniejącego zaznaczenia. Funkcję tę można również uaktywnić trzymając klawisz SHIFT przy klikaniu ikony Channel to Selection (Zaznacz zgodnie z kanałem). Ctrl+ Subtract from Selection (Odejmij z zaznaczenia) Odejmuje kanał od istniejącego zaznaczenia. Funkcję tę można również uaktywnić trzymając klawisz SHIFT przy klikaniu ikony Channel to Selection (Zaznacz zgodnie z kanałem). Intersect with Selection (Przetnij zgodnie z zaznaczeniem) Przecina zgodnie z istniejącym zaznaczeniem. Funkcję tę można również uaktywnić trzymając klawisze SHIFT i CTRL przy klikaniu ikony Channel to Selection (Za- znacz zgodnie z kanałem) Shift+ Ctrl+ Delete Channel (Usuń kanał) (CTRL+X) Usuwa kanał. Edit Channel Attributes (Zmień atrybuty kanału) Image Window (Okno obrazu) 31 32/62 33-94.doc Powoduje otwarcie okna dialogowego, za pomocą któ- rego można zmienić nazwę kanału, kolor i stopień prze- źroczystości. 2CVJU ĦEKGľMK Ścieżki to krzywe Beziera definiujące obszar zaznaczenia — tworzy się je za pomocą narzędzia Bezier Selection (Selekcja Beziera) (więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale „Narzędzia wyboru”). Opisywane okno dialogowe zapewnia dostęp do wszystkich narzędzi tworzenia ścieżek. U góry okna znajdują się cztery przyciski przedsta- wiające różne funkcje edycji. Są to odpowiednio: New Point (Nowy punkt) Kliknięcie ikony powoduje dodanie do ścieżki nowego punktu sterującego. Nowy punkt jest połączony z koń- cowym punktem sterującym krzywej. Add Point (Dodaj punkt) Kliknięcie ikony wstawia nowy punkt sterujący pomię- dzy dwa istniejące punkty sterujące. Delete Point (Usuń punkt) Kliknięcie ikony usuwa wybrany punkt sterujący z krzy wej. Edit Point (Zmień punkt) Kliknięcie tej ikony pozwala na edycję stopnia nachyle- nia krzywej w punkcie sterującym. Można oddzielnie ustalić nachylenie krzywej z obu stron punktu kontrol- nego przytrzymując klawisz SHIFT podczas jego edycji. Poniżej przycisków znajduje się lista ścieżek, które można edytować. Nazwę ścieżki można zmienić klikając ją dwukrotnie myszą. Kliknię- cie pustego obszaru na lewo od podglądu powoduje pojawienie się w tym miejscu ikony kłódki oraz związanie ścieżki z obrazem — na- rzędzia transformacji działają w takiej sytuacji zarówno na ścieżkę jak i obraz. Po kliknięciu ścieżki prawym przyciskiem myszy otwiera się menu zawierające funkcje dodatkowe. Niektóre z nich można również wywołać za pomocą ikon u dołu okna dialogowego. W skład oferowa- nych funkcji wchodzą: 32 Gimp. Leksykon kieszonkowy 33-94.doc 33/62 New Path (Nowa ścieżka) (CTRL+N) Tworzy nową, pustą ścieżkę. Duplicate Path (Powiel ścieżkę) (CTRL+U) Dodaje do listy kopię bieżącej ścieżki. Path to Selection (Ścieżka na zaznaczenie) (CTRL+S) Przekształca ścieżkę na zaznaczenie. Selection to Path (Zaznaczenie na ścieżkę) (CTRL+S) Przekształca istniejące zaznaczenie na ścieżkę oraz do- daje nową ścieżkę do listy. Stroke Path (Obrysuj ścieżkę pędzlem) (CTRL+T) Obrysowuje ścieżkę za pomocą aktualnie wybranego pędzla w kolorze tła. Delete Path (Usuń ścieżkę) (CTRL+X) Usuwa aktualnie wybraną ścieżkę. Copy Path (Kopiuj ścieżkę) (CTRL+C) Kopiuje aktualnie wybraną ścieżkę do bufora kopiowania . Paste Path (Wklej ścieżkę) (CTRL+V) Wkleja ścieżkę z bufora kopiowania do ścieżki aktual- nej. W ten sposób można przekopiować ścieżkę pomię- dzy dwoma różnymi rysunkami. Import Path (Importuj ścieżkę) (CTRL+I) Odczytuje uprzednio wyeksportowaną ścieżkę z pliku. Export Path (Eksportuj ścieżkę) (CTRL+E) Zapisuje aktualnie wybraną ścieżkę w pliku. Edit Path Attributes (Zmień atrybuty ścieżki) Pozwala zmienić nazwę ścieżki. Image Window (Okno obrazu) 33 34/62 33-94.doc 6QQN1RVKQPU 1RELGPCTúFKC Otwiera okno dialogowe z opcjami aktualnie wybranego narzędzia. To samo można zrobić dwukrotnie klikając ikonę odpowiadającą danemu narzędziu w Toolbox (Przybornik). $TWUJGU 2úFNG 5*+(6 64. $ Opisywane okno dialogowe wyświetla spis dostępnych pędzli. Oprócz tego pozwala również na tworzenie prostych pędzli okrągłych i elip- tycznych — opcja ta kryje się pod przyciskiem New (Nowa). Stworzo- ne pędzle mogą być zmieniane również później. U góry okna dialogowego wyświetlana jest informacja o rozmiarze i nazwie wybranego pędzla. Jeżeli pędzel nie może zostać wyświetlony w oryginalnych wymiarach, w dolnym rogu pojawia się mały krzyżyk. Pełny podgląd można wówczas uzyskać klikając pędzel. Pojawienie się w prawym dolnym rogu podglądu czerwonego trójkąta oznacza, że dany pędzel jest tak zwanym brush hose (pędzel animowany). Pędzle animowane składają się ze zbioru wielu różnych pędzli; o tym, któ- ry pędzel ze zbioru pojawi się na ekranie decyduje przypadek lub kierunek poruszania się pędzla. Kliknięcie podglądu pędzla animowanego wyświetli wszystkie dostępne pędzle w zbiorze w postaci małej animacji. Rysowanie za pomocą pędzla przypomina stawianie stempli — obraz pędzla jest nanoszony na obszar roboczy w równych odstępach. Je- żeli pędzel ma regularny kształt i odstępy pomiędzy jego obrazami są wystarczająco niewielkie, stemplowanie nie jest zauważalne. Pędzle o nieregularnych kształtach i dużych odstępach tworzą jednak nieco- dzienne efekty. Odstęp pomiędzy obrazami pędzla można ustawić za pomocą opcji Spacing (Odstęp). W zależności od ustawień Paint Options (Opcji rysowania) (patrz część „Preferences (Preferencje)”) okno dialogowe może również zawierać opcje Mode (Tryb) i Opacity (Przeźroczystość). W menu Mode (Tryb) można ustalić tryb nakładania koloru. Dostępne tryby są takie same jak w przypadku warstw i szerzej omówiono je w części 34 Gimp. Leksykon kieszonkowy 33-94.doc 35/62 „Tryby rysowania i warstw”. Opacity (Przeźroczystość) decyduje o sile krycia pędzla. Dostępne pędzle składają się z pędzli systemowych oraz pędzli dostęp- nych w osobistych katalogach pędzli (~/.gimp-1.2/brushes). Aby utwo- rzyć złożony pędzel wystarczy zapisać tam rysunek w prawidłowym formacie pędzla Gimpa. Proste pędzle w odcieniach szarości są zapi- sywane w formacie z rozszerzeniem .gbr. Pędzle kolorowe mają roz- szerzenie .gpb a pędzle animowane kończą się rozszerzeniem .gih. Pę- dzel animowany można stworzyć z rysunku, na którym poszczególne pędzle wchodzące w skład pędzla animowanego są albo umieszczone w oddzielnych warstwach albo też ustawione w rzędach. Kliknięcie przycisku Refresh (Odśwież) zmusza Gimpa do ponownego odczytania wszystkich pędzli w katalogach i uaktualnienia zawartości okna dialo- gowego jeśli jest to konieczne. Pozwala to na dodawanie pędzli bez konieczności restartowania Gimpa. 2CVVGTPU 9QT[ 5*+(6 64. 2 To okno dialogowe wyświetla wzory dostępne dla narzędzi Bucket Fill (Wypełnianie kubełkiem) i Clone (Stempel) (patrz punkt „Clone (Stempel) (C)”). Większość wzorów dołączonych do pakietu Gimpa bez problemów zazębia się ze sobą, umożliwiając wypełnienie dowol- nego obszaru bez widocznego powtarzania się tapety. Informacje o nazwie wzoru i jego rozmiarze wyświetlane są u góry okna dialogo- wego. Aby otworzyć okno z podglądem wzoru w pełnych wymiarach należy kliknąć podgląd wzoru i przytrzymać przycisk m yszy. Wzór można również umieścić na rysunku przeciągając go na rysunek środkowym przyciskiem myszy. Dzięki temu nie trzeba aktywować narzędzia wypełnienia. (Jeżeli posiada się myszkę z tylko dwoma przyciskami, należy przeciągnąć wzór trzymając wciśnięte oba przyci- ski i emulując w ten sposób przyciśnięcie przycisku środkowego). Informacje o wzorach pobierane są zarówno z katalogów ogólnosyste- mowych jak i prywatnego katalogu ze wzorami użytkownika (~/.gimp- 1.2/patterns). Nowe wzory można dodawać umieszczając w jednym z tych katalogów rysunki w trybie RGB w formacie wzoru Gimpa (o rozszerzeniu .pat). Kliknięcie przycisku Refresh (Odśwież) zmusza Image Window (Okno obrazu) 35 36/62 33-94.doc Gimpa do ponownego odczytania wszystkich wzorów w kat alogach, dzięki czemu można je dodawać bez konieczności restartowan ia programu. )TCFKGPVU )TCFKGPV[ 64. ) Narzędzie Gradient (patrz dział „Blend (Gradient) (L)”) pozwala na użycie jednego z wielu gradientów dostarczanych wraz z Gimpem. Jednokrotne kliknięcie któregoś z gradientów w oknie dialogowym uaktywnia go, dwukrotne kliknięcie natomiast otwiera edytora gra- dientów. Edytor gradientów umożliwia tworzenie własnych gradientów lub edycję tych istniejących. W dolnej części edytora gradientów znajduje się aktualnie wybrany gra- dient. Gradient składa się z wielu fragmentów, przy czym krawędzie każdego z fragmentów mają przypisaną wartość przeźroczystości i kolor. Poszczególne części znajdują się pomiędzy czarnymi znacznikami. Kolor przechodzi płynnie od koloru jednej krawędzi do koloru drugiej. Białe znaczniki definiują środek przejścia kolorów. Aby wybrać kolor z gradientu jako kolor aktualnego tła lub pierwszego planu wystarczy kliknąć go lewym przyciskiem myszy. Niewielki obszar pod podglądem pozwala na uzyskanie dostępu do funk- cji różnicowania. Klikniecie lewym przyciskiem myszy zaznacza seg- ment; kliknięcie przy wciśniętym klawiszu SHIFT powoduje wstawienie nowego segmentu. Segmenty można również przesuwać przeciągając je myszą. Jeśli przy przeciąganiu zostanie przytrzymany klawisz SHIFT, zawartość segmentu zostanie rozciągnięta. Dodatkowe funkcje ma
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

GIMP. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: