Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00309 006725 20585180 na godz. na dobę w sumie
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w każdych okolicznościach - książka
Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w każdych okolicznościach - książka
Autor: , , , Liczba stron: 160
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1516-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zarządzanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Zamówiłam i rozdałam pracownikom sześćdziesiąt egzemplarzy książki, oceniłam jej wpływ na proces transformacji i zamówiłam dalsze pięćset egzemplarzy. To prawdziwa perełka.
Heidi King,
Departament Obrony

Opowieść dla odważnych dorosłych

Odkąd pingwiny sięgały pamięcią, zawsze mieszkały na tej właśnie górze lodowej. 'To nasz dom' - powiedziałyby Ci, gdybyś kiedykolwiek odnalazł drogę do ich świata z lodu i śniegu. Powiedziałyby również: 'To zawsze będzie nasz dom'. To wydawałoby się całkiem logiczne z ich punktu widzenia. A jednak pewnego dnia coś się zmieniło - mały pingwin dostrzegł, że ten świat stopniowo ulega zagładzie. Innym mieszkańcom góry ta perspektywa wydawała się tak nieprawdopodobna, że odrzucili tę niepokojącą wiadomość. Zmiana? Nie ma takiej możliwości!

Ta opowieść nie jest zwykłą historyjką. To Twoja mantra i Twój kodeks. Przy użyciu przystępnej narracji, która przemawia do wszystkich bez względu na wiek, autorzy opowiadają o poważnych i niełatwych sprawach. Wprowadzanie procesu zmian, zarówno w Twoim życiu osobistym, jak i dużej organizacji, to zawsze trudny i wymagający proces. Potrzeba do niego odwagi i siły woli. Niesie on też za sobą ryzyko. Historia o pingwinach, które znalazły się w obliczu wielkiej transformacji, pobudzi Cię do refleksji i zaoferuje potężną dawkę motywacji w erze zmian.


Ta książka inspiruje. Oto, co na jej temat pisze trener, który prowadzi szkolenia inspirowane historią o pingwinach: Skuteczne wdrażanie zmian w organizacji

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Gdy g(cid:243)ra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w ka¿dych okoliczno(cid:156)ciach Autor: John Kotter, Holger Rathgeber, Peter Mueller, Spenser Johnson ISBN: 978-83-246-1516-2 Tytu‡ orygina‡u: Our Iceberg Is Melting: Changing and Succeeding Under Any Conditions Zam(cid:243)wi‡am i rozda‡am pracownikom sze(cid:156)(cid:230)dziesi„t egzemplarzy ksi„¿ki, oceni‡am jej wp‡yw na proces transformacji i zam(cid:243)wi‡am dalsze piŒ(cid:230)set egzemplarzy. To prawdziwa pere‡ka. Heidi King, Departament Obrony Opowie(cid:156)(cid:230) dla odwa¿nych doros‡ych Odk„d pingwiny siŒga‡y pamiŒci„, zawsze mieszka‡y na tej w‡a(cid:156)nie g(cid:243)rze lodowej. (cid:132)To nasz dom(cid:148) (cid:150) powiedzia‡yby Ci, gdyby(cid:156) kiedykolwiek odnalaz‡ drogŒ do ich (cid:156)wiata z lodu i (cid:156)niegu. Powiedzia‡yby r(cid:243)wnie¿: (cid:132)To zawsze bŒdzie nasz dom(cid:148). To wydawa‡oby siŒ ca‡kiem logiczne z ich punktu widzenia. A jednak pewnego dnia co(cid:156) siŒ zmieni‡o (cid:150) ma‡y pingwin dostrzeg‡, ¿e ten (cid:156)wiat stopniowo ulega zag‡adzie. Innym mieszkaæcom g(cid:243)ry ta perspektywa wydawa‡a siŒ tak nieprawdopodobna, ¿e odrzucili tŒ niepokoj„c„ wiadomo(cid:156)(cid:230). Zmiana? Nie ma takiej mo¿liwo(cid:156)ci! Ta opowie(cid:156)(cid:230) nie jest zwyk‡„ historyjk„. To Twoja mantra i Tw(cid:243)j kodeks. Przy u¿yciu przystŒpnej narracji, kt(cid:243)ra przemawia do wszystkich bez wzglŒdu na wiek, autorzy opowiadaj„ o powa¿nych i nie‡atwych sprawach. Wprowadzanie procesu zmian, zar(cid:243)wno w Twoim ¿yciu osobistym, jak i du¿ej organizacji, to zawsze trudny i wymagaj„cy proces. Potrzeba do niego odwagi i si‡y woli. Niesie on te¿ za sob„ ryzyko. Historia o pingwinach, kt(cid:243)re znalaz‡y siŒ w obliczu wielkiej transformacji, pobudzi CiŒ do refleksji i zaoferuje potŒ¿n„ dawkŒ motywacji w erze zmian. (cid:149) PrzezwyciŒ¿anie problem(cid:243)w i narastaj„cych konflikt(cid:243)w. (cid:149) Identyfikowanie koniecznych dzia‡aæ i utrwalanie wynik(cid:243)w. (cid:149) Wprowadzanie zmian i odnoszenie sukces(cid:243)w. (cid:149) Osiem krok(cid:243)w na drodze do realizacji zmian. (cid:149) Znaczenie procesu my(cid:156)lenia i analiza emocji. Witaj Jeśli dobrze poradzisz sobie z wyzwaniem, jakim za- wsze jest zmiana, będziesz doskonale prosperował. Jeśli sobie z nim nie poradzisz, narazisz siebie i in- nych na ryzyko. Zbyt często ludzie i organizacje nie dostrzegają po- trzeby zmian. Nie potrafią prawidłowo zidentyfiko- wać koniecznych działań, zakończyć ich sukcesem ani utrwalić wyników. Firmy nie mogą temu podo- łać. Systemy edukacyjne tego nie potrafią. Całe na- rody mają z tym problemy. Przez dziesięciolecia prowadziliśmy badania doty- czące zmian. Znamy pułapki, w które wpadają na- wet bardzo inteligentni ludzie. Wiemy, jakie kroki prowadzą do sukcesu grupy. Pokażemy Ci, czego się dowiedzieliśmy. Zamiast dużo mówić o teorii, postanowiliśmy wy- korzystać metodę, która przez wieki pomagała lu- dziom uczyć się świata skuteczniej niż wszystkie inne sposoby: postanowiliśmy opowiedzieć bajkę. G D y G ó R A L O D O WA T O P N I E J E | 13 Bajki mają ogromną moc, ponieważ jasno i przy- stępnie opisują poważne i zagmatwane sprawy. Łatwo je zapamiętać, w przeciwieństwie do tych wszystkich informacji, którymi jesteśmy codziennie bombardowani i o których następnego dnia już nie pamiętamy. Pobudzają do myślenia, zawierają waż- ne wnioski i dają wszystkim — starym i młodym — motywację do korzystania z zawartej w nich wie- dzy. W naszym nowoczesnym, stechnicyzowanym świecie możemy łatwo zapomnieć o tej prostej, ale jakże ważnej prawdzie. Nasza bajka została zainspirowana osiągnięciami Johna Kottera, wielokrotnie nagradzanego za bada- nia nad skutecznymi mechanizmami wprowadza- nia zmian. Wszyscy często spotykamy podstawowe problemy opisane w tej historyjce. Jednak niewielu z nas potrafi sobie dobrze z nimi poradzić. Jeśli masz dużą wiedzę o środowisku, w którym toczy się akcja tej bajki — o Antarktyce — zauważysz, że życie naszych pingwinów nie wygląda dokładnie tak, jak na kartach magazynu „National Geographic”. Takie właśnie są reguły tej gry. Jeżeli myślisz, że zabawne hi- storyjki z obrazkami są wyłącznie dla dzieci, wkrótce przekonasz się, iż ta książka opisuje problemy znane Ci z życia codziennego i dręczące niemal wszystkich członków różnych organizacji. 14 | J O H N K O T T E R I H O L G E R R A T H G E B E R Czytelnicy chcący najpierw zapoznać się z historią tej książki, jej intelektualną podbudową i metodą ośmiu kroków albo po prostu dowiedzieć się, w jaki sposób nasza bajka może im pomóc osiągać sukcesy w erze zmian, znajdą dodatkowe materiały na stro- nie 138. Jeżeli nie odczuwasz na razie takiej potrze- by, po prostu usiądź w wygodnym fotelu i zacznij czytać. G D y G ó R A L O D O WA T O P N I E J E | 15 Nasza góra lodowa nigdy nie stopnieje Pewnego razu w skutej lodem Antarktyce mieszkała sobie kolonia pingwinów, zajmująca górę lodową w pobliżu dzisiejszego Przylądka Waszyngtona. Góra dryfowała w tamtej okolicy od bardzo wielu lat. Otaczające ją morze obfitowało w żywność. Na jej powierzchni wznosiły się zwały wiecznego śnie- gu, zapewniające zwierzętom schronienie przed po- tężnymi zimowymi sztormami. Odkąd pingwiny sięgały pamięcią, zawsze miesz- kały na tej właśnie górze lodowej. „To nasz dom” — powiedziałyby Ci, gdybyś kiedykolwiek odnalazł drogę do ich świata z lodu i śniegu. Powiedziałyby również: „To zawsze będzie nasz dom”. To wydawa- łoby się całkiem logiczne z ich punktu widzenia. 16 | J O H N K O T T E R I H O L G E R R A T H G E B E R Tam, gdzie mieszkały pingwiny, marnowanie ener- gii prowadziło do śmierci. Każdy w stadzie wiedział, że przeżycie zapewni wszystkim tylko zbijanie się w gromadkę, by nie tracić ciepła. Nauczyły się więc polegać na sobie nawzajem. Często zachowywały się jak jedna wielka rodzina (co, oczywiście, miało swoje dobre i złe strony). Ptaki były naprawdę piękne — pingwiny cesarskie, największe spośród siedemnastu gatunków antark- tycznych zwierząt odzianych we fraki. G D y G ó R A L O D O WA T O P N I E J E | 17 W kolonii żyło dwieście sześćdziesiąt osiem pingwi- nów. Jeden z nich miał na imię Alfred. Alfred wyglądał i zachowywał się podobnie jak inni. Prawdopodobnie uznałbyś go za mądrego i pełnego godności (chyba że naprawdę nie lubisz zwierząt). Jednak pod pewnym względem bardzo różnił się od pozostałych pingwinów. To jest Alfred. Obserwuje morze. 18 | J O H N K O T T E R I H O L G E R R A T H G E B E R Alfred był niezwykle ciekawski i spostrzegawczy. Inne pingwiny zajmowały się głównie polowaniem na niewielkie morskie stworzenia. Było to dosyć ważne zajęcie, biorąc pod uwagę brak innego poży- wienia. Jednak Alfred mniej łowił, za to więcej cza- su poświęcał na obserwację góry lodowej i morza. Inne pingwiny spędzały mnóstwo czasu z przy- jaciółmi i krewnymi. Alfred był dobrym mężem i ojcem, ale rzadziej niż inni brał udział w życiu społeczności. Często przechadzał się samotnie, ob- serwując otoczenie i zapisując swoje spostrzeżenia. Mógłbyś pomyśleć, że Alfred był dziwny, a inne pingwiny być może nie chciały spędzać czasu w jego towarzystwie. To błędne rozumowanie. Alfred po prostu robił to, co uważał za słuszne. Wyniki jego obserwacji były zaś coraz bardziej alarmujące. Alfred nosił z sobą małą walizeczkę pełną spostrze- żeń, pomysłów i wniosków. (Tak, tak, walizeczkę. Pamiętaj, to bajka). Zdobywane przez niego infor- macje były coraz bardziej niepokojące. Wydawało się, że wynika z nich coraz wyraźniejsze przesłanie: G D y G ó R A L O D O WA T O P N I E J E | 1 Nasza góra lodowa topnieje i może wkrótce rozpaść się na kawałki!!! Rozpad góry lodowej na tysiące małych kawałków byłby dla pingwinów katastrofą, szczególnie gdyby doszło do niego w czasie zimowego sztormu. Wiele starych ptaków i piskląt z pewnością by zginęło. Kto mógł przewidzieć wszystkie konsekwencje? Tak jak w przypadku wszelkich niewyobrażalnych katakli- zmów, nikt nie miał przygotowanego żadnego planu działania. Alfred nie należał do tych, co łatwo wpadają w panikę. Jednak im dokładniej analizował swo- je spostrzeżenia, tym bardziej wytrącały go one z równowagi. Wiedział, że musi coś zrobić. Nie mógł jednak ni- czego ogłosić ani pouczać innych, co mają robić. Nie należał do przywódców stada. Nie był nawet synem, bratem ani ojcem żadnego z przywódców. Nie miał również żadnego doświadczenia w pro- gnozowaniu zmian zachodzących we wnętrzu gór lodowych. 20 | J O H N K O T T E R I H O L G E R R A T H G E B E R Alfred pamiętał też, jak potraktowano Henryka, in- nego zwykłego pingwina, który kiedyś zasugerował, że ich dom robi się kruchy. Kiedy nikt nie wykazy- wał żadnego zainteresowania, Henryk zebrał pewne dowody. Jego wysiłki spełzły jednak na niczym: — Henryku, naprawdę za bardzo się przejmujesz. Zjedz kałamarnicę, poczujesz się lepiej. — Kruchy?! Podskocz Henryku. Niech pięćdziesiąt pingwinów podskoczy jednocześnie. Czy coś się dzieje? Co? — Twoje spostrzeżenia są bardzo ciekawe, Henryku. Można jednak interpretować je na cztery sposoby. Widzisz, jeżeli założymy… Niektóre ptaki nic nie mówiły, ale zaczęły traktować Henryka inaczej niż przedtem. Zmiana była bardzo subtelna, lecz Alfred ją zauważył. Zdecydowanie nie była to zmiana na lepsze. G D y G ó R A L O D O WA T O P N I E J E | 21 Alfred poczuł się bardzo samotny. O rany… I co ja teraz zrobię? 22 | J O H N K O T T E R I H O L G E R R A T H G E B E R
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gdy góra lodowa topnieje. Wprowadzanie zmian w każdych okolicznościach
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: