Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00189 004046 18678460 na godz. na dobę w sumie
Gdy pracownik długo choruje. Uprawnienia pracownika i pracodawcy - ebook/pdf
Gdy pracownik długo choruje. Uprawnienia pracownika i pracodawcy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 94
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3290-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zdarza się, że pracownik w czasie długiej choroby wyczerpie określone w Kodeksie pracy okresy ochronne oraz świadczenia, jakie ma prawo otrzymać od pracodawcy. Czasem wraca do pracy, innym razem musi czekać na decyzję ZUS w sprawie przyznania mu kolejnych świadczeń, a bywa, że znika bez wieści. Co przysługuje długo chorującemu pracownikowi? Czy i w jaki sposób pracodawca może skontrolować pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim? Jakie obowiązki ma pracodawca wobec ZUS z tytułu długiej choroby pracownika? Czy i kiedy pracodawca może go zwolnić?
Na te i inne pytania Czytelnik znajdzie odpowiedź w niniejszej publikacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy I G D Y P R A C O W N K D Ł U G O C H O R U J E ISBN 978-83-269-3290-8 Cena 65 zł UOB 40 UOB40 Gdy pracownik choruje.indd 1 2014-07-08 15:28:28 Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Kierownik produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Zespół Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Skład: Raster studio, N. Bogajczyk Druk: Drukarnia Miller ISBN 978-83-269-3290-8 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Wszelkie prawa do niniejszej publikacji, w tym do jej tytułu oraz do treści zawartych w książce „Gdy pracownik długo choruje. Uprawnienia pracownika i pracodawcy” podlegają ochronie prawnej przewidzianej w szczególności prawem autorskim. Ich przedruk oraz rozpowszechnianie bez wiedzy i zgody Redakcji są zabronione. Zakaz ten nie dotyczy cytowania ww. materiałów w granicach dozwolonego użytku, z powołaniem się na źródło. Wszelkie materiały zawarte w niniejszej publikacji mają charakter wyłącznie popularyzacyjno-informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Czytelnikiem a Wydawcą lub Redakcją. Redakcja dokłada wszel- kich starań, aby informacje i dane zamieszczone w tych czy opinii prawnej, jako że Wydawca, ani Redakcja nie świad- czy żadnych usług prawnych. Nie mogą być one również traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. Zastosowanie tych informacji w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji lub opinii prawnej. Wobec powyższego Wydawca, Redakcja, redaktorzy, ani autorzy ww. materiałów nie ponoszą odpowiedzialności prawnej w szczególności za skutki zastosowania się lub wykorzystania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w tych materiałach. Spis treści Od redakcji ................................................................................................................................... 6 Rozdział 1. Świadczenia do wypłaty w czasie długiej choroby ............................. 7 Wynagrodzenie chorobowe .................................................................................................... 7 Okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe ...................................................... 8 Prawo do wynagrodzenia chorobowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia .......... 9 Prawo do świadczeń chorobowych bez okresu wyczekiwania ................................... 11 Wysokość wynagrodzenia chorobowego ...................................................................... 12 O czym trzeba wiedzieć, wypłacając wynagrodzenie chorobowe .............................. 12 Wypłata wynagrodzenia chorobowego u poprzedniego pracodawcy ....................... 14 Dodatkowe zatrudnienie pracownika w trakcie roku kalendarzowego .................... 15 Zasiłek chorobowy ................................................................................................................ 16 Jak długo można wypłacać zasiłek chorobowy ............................................................. 17 Jak ustalić okres zasiłkowy .............................................................................................. 18 Kiedy liczyć nowy okres zasiłkowy ................................................................................ 19 Co należy wliczać, a czego nie do okresu zasiłkowego ................................................ 20 Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego albo chorobowego .......................................... 21 Wypadek przy pracy ........................................................................................................ 21 Świadczenie wypadkowe ................................................................................................. 24 Okres zasiłkowy ................................................................................................................ 26 Zasiłek z każdego tytułu do ubezpieczeń ...................................................................... 26 Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego czy chorobowego .......................................... 27 Zasiłek po ustaniu ubezpieczenia wypadkowego ......................................................... 28 Pracownik bez zasiłku ...................................................................................................... 28 Wypadek w drodze do pracy lub z pracy ...................................................................... 30 Wypłata zasiłku po ustaniu zatrudnienia ......................................................................... 34 Rozdział 2. Świadczenia dla chorującego pracownika po wyczerpaniu okresu zasiłkowego ................................................................................................................ 35 Świadczenie rehabilitacyjne ................................................................................................ 35 Przedłużająca się choroba ............................................................................................... 36 Utrudniony kontakt z chorym pracownikiem .............................................................. 37 Wymagane dokumenty .................................................................................................... 37 Termin na złożenie wniosku ........................................................................................... 40 3 Możliwość rozwiązania stosunku pracy ........................................................................ 40 Decyzja ZUS w sprawie przyznania świadczenia ......................................................... 41 Przedawnienie roszczenia o wypłatę świadczenia ....................................................... 42 Brak uprawnień do otrzymania świadczenia ................................................................ 42 Podstawa wymiaru ........................................................................................................... 44 Wysokość świadczenia ..................................................................................................... 45 Choroba po pobieraniu świadczenia rehabilitacyjnego ................................................ 46 Urlop dla poratowania zdrowia .......................................................................................... 48 Długa niezdolność do pracy pracownicy w ciąży ........................................................... 48 Renta rodzinna po śmierci pracownika ........................................................................... 49 Warunki przyznania renty rodzinnej ............................................................................ 50 Rozdział 3. Zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA – wystawianie i kontrola ...................................................................................................... 51 Problemy z zaświadczeniem lekarskim ............................................................................ 51 Wypis z kopii ..................................................................................................................... 51 Kserokopia ZUS ZLA ....................................................................................................... 52 Ocena stanu zdrowia ubezpieczonego ............................................................................... 52 Zagraniczne zwolnienie lekarskie ...................................................................................... 53 Kontrola pracownika na zwolnieniu lekarskim .............................................................. 53 Rodzaje uprawnień ........................................................................................................... 53 Rozdział 4. Okres choroby pracownika w dokumentach składanych do ZUS ................................................................................................................. 67 Świadczenia bez składek na ubezpieczenia społeczne ................................................... 67 Dodatki wypłacane w czasie choroby ............................................................................ 68 Podstawa wymiaru składki zdrowotnej ............................................................................ 69 Bezpodstawna wypłata zasiłku ........................................................................................... 69 Oczekiwanie na decyzję ZUS w sprawie świadczenia rehabilitacyjnego ................... 72 Informacja o przerwach w opłacaniu składek ................................................................. 73 Rozdział 5. Rozwiązanie umowy z chorym pracownikiem ................................ 75 Rozwiązanie umowy bez okresu wypowiedzenia ........................................................... 75 Okres ochrony przed rozwiązaniem umowy z chorującym pracownikiem ............. 75 Rozwiązanie umowy a świadczenie rehabilitacyjne ..................................................... 78 Ustne rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia .......................................................... 79 Oświadczenie o rozwiązaniu umowy w aktach osobowych ....................................... 81 Data sporządzenia oświadczenia .................................................................................... 81 Doręczenie wypowiedzenia ............................................................................................ 81 4 Gdy pracownik długo choruje. Uprawnienia pracownika i pracodawcy Spis treści Adresat oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy ......................................... 83 Wskazanie przyczyny i podstawy prawnej rozwiązania umowy ................................ 83 Konsultacja związkowa zamiaru rozwiązania umowy ................................................ 84 Szczególna ochrona przed rozwiązaniem umowy .......................................................... 85 Ograniczenia w rozwiązaniu umowy ................................................................................ 85 Pouczenie o odwołaniu do sądu pracy .............................................................................. 86 Brak pouczenia ................................................................................................................. 86 Pouczenie dodane później ............................................................................................... 87 Postępowanie przed komisją pojednawczą ...................................................................... 87 Potwierdzenie otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy – przy doręczeniu osobistym .......................................................................................................................... 88 Konsekwencje naruszenia przepisów przez pracodawcę .............................................. 88 Przywrócenie do pracy .................................................................................................... 89 Wypłata odszkodowania .................................................................................................. 89 Korekta świadectwa pracy ............................................................................................... 90 Odzyskanie przez chorego pracownika zdolności do pracy ......................................... 90 Chory pracownik wraca do pracy z ZUS ZLA ............................................................. 90 Chory pracownik wraca do pracy bez ZUS ZLA ......................................................... 90 Zdolność pracownika do pracy ...................................................................................... 91 Prawo do ubiegania się o ponowne zatrudnienie ........................................................ 91 Pracodawca musi przyjąć pracownika .......................................................................... 92 5 Od redakcji Zdarza się, że pracownik w czasie długiej choroby wyczerpie określone w Kodeksie pracy okresy ochronne oraz świadczenia, jakie ma prawo otrzymać od pracodaw- cy. Czasem wraca do pracy, innym razem musi czekać na decyzję ZUS w sprawie przyznania mu kolejnych świadczeń, a bywa, że znika bez wieści. Co przysługu- je długo chorującemu pracownikowi? Czy i kiedy pracodawca może go zwolnić? Na te i inne pytania Czytelnik znajdzie odpowiedź w niniejszej publikacji. Życzymy przyjemnej, pożytecznej lektury! 6 Gdy pracownik długo choruje. Uprawnienia pracownika i pracodawcy Rozdział 1 Świadczenia do wypłaty w czasie długiej choroby Pracownik, który choruje przez długi okres, może otrzymać następujące świadczenia: • wynagrodzenie chorobowe przysługujące zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, a następnie • zasiłek chorobowy i  • świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego. Wynagrodzenie chorobowe Wynagrodzenie chorobowe wypłaca zawsze pracodawca i finansowane jest ono z jego własnych środków. Pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia choro- bowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych, wypłacają pracownikom wyłącznie wynagrodzenie chorobowe, natomiast nie wypłacają zasiłku chorobowego i świad- czenia rehabilitacyjnego przysługujących pracownikom w okresie ubezpieczenia. Świadczenia te wypłaca oddział ZUS właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy. Stosownie do przepisów z art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.) pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby ma prawo do wynagrodzenia za okres niezdolności do pra- cy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku pra- cownika, który ukończył 50. rok życia – wynagrodzenie chorobowe przysługuje za okres niezdolności do pracy trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalen- darzowego. Jeżeli niezdolność do pracy trwa po upływie 14 i 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy. Pamiętajmy, że 14-dniowe wynagrodzenie chorobowe stosuje się do pracownika w wie- ku powyżej 50. roku życia, w sytuacji gdy jego niezdolność do pracy przypada w na- stępnych latach po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50. rok życia. 7 Przykład Pracownica Ewa Z. urodzona 4 czerwca 1964 r. była niezdolna do pracy z powo- du choroby w dniach od 9 czerwca 2014 r. do 4 lipca 2014 r. Ponieważ pani Ewa skończyła 50 lat 4 czerwca 2014 r., w tym roku kalendarzowym zachowuje prawo do pobierania wynagrodzenia chorobowego przez 33 dni. Dopiero z początkiem kolejnego, 2015 roku pracownica będzie miała prawo do krótszego, 14-dniowego okresu pobierania wynagrodzenia za czas choroby w roku kalendarzowym, a od 15. dnia niezdolności do pracy nabędzie prawo do zasiłku chorobowego. Warto wiedzieć, że wynagrodzenie chorobowe należy się również za okres nie- zdolności do pracy z tytułu poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów. Okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe Okres wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego (a także zasił- ku chorobowego) jest zróżnicowany w zależności od charakteru ubezpieczenia. Świadczenie to wypłaca się niezależnie od tego, czy pracodawca pochodzi z sektora publicznego, czy z prywatnego i ilu zatrudnia pracowników. Finansuje je z własnych środków, a więc nie może, jak to jest w przypadku zasiłku chorobowego, zaliczyć tego wydatku na poczet składek na ubezpieczenia społeczne. Tabela 1. Dłuższy i krótszy okres wyczekiwania Dłuższy okres wyczekiwania 90 dni ubezpieczenia chorobowego Obowiązuje osoby podlegające ubezpie- czeniu chorobowemu dobrowolnie, np.: • zleceniobiorców, • osoby prowadzące pozarolniczą dzia- łalność gospodarczą, które zgłosiły wniosek o objęcie ich dobrowol- nym ubezpieczeniem chorobowym. Krótszy okres wyczekiwania 30 dni ubezpieczenia chorobowego Obowiązuje osoby podlegające ubez- pieczeniu chorobowemu obowiązkowo (pracowników). Okres ten jest wymagany bez względu na rodzaj umowy o pracę, jaka została zawarta z pracownikiem, a więc wtedy, gdy jest to umowa na okres próbny, na czas określo- ny, na czas wykonywania określonej pra- cy czy na czas nieokreślony. 8 Gdy pracownik długo choruje. Uprawnienia pracownika i pracodawcy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gdy pracownik długo choruje. Uprawnienia pracownika i pracodawcy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: