Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00169 013761 17190110 na godz. na dobę w sumie
Gejt 56 - ebook/pdf
Gejt 56 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 210
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-62066-52-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> obyczajowe >> nowele
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Bohaterką Gejt 56 jest Ela, która po skończeniu wymarzonych studiów dziennikarskich nie potrafi odnaleźć się w polskiej rzeczywistości. Jej sytuacja nie jest jednak beznadziejna - w Anglii ma starszego, 'ustawionego' brata, który śpieszy z pomocą za każdym razem, gdy Ela wpada w drobne nawet kłopoty. Tym razem postanawia ją do siebie zaprosić. Ela jedzie niechętnie, zwłaszcza że między nią a bratem od dawna nie układa się za dobrze. Aby poprawić swoje samopoczucie, niejeko bez przekonania, Ela postanawia wziąć udział w konkursie na reportaż o emigracji. Główną nagrodą jest płatny staż w warszawskiej redakcji ogólnopolskiego tygodnika. Na napisanie reportażu zostało jednak zaledwie kilka tygodni. Co stanie się w tym czasie w jej życiu?

Patronat medialny nakanapie.pl

 

 

nakanapie.pl

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

   !∀## ∃ ∃∋ ( ∃) ∗∋ +∃(+∋∋,−−∃. ) /0121324!∀4425!2∀                !  ∀  #       ∃      ∃      ∋ ! (   ∋     )   ∃ ∃  (  )  ∗ +) ∗  ,  −  # + ∀   .      !  /  . 0    1    6 ) 7 6∋− ∋898∃∃−∋(8 :− ∋ 8 ∋ 88(8−9:: :−9 −∋8,28 ( + 888 −8∋(8−8; −9 ∃ +∃∋(8:9∋ ∃  + ∃∋ +∋8− ∋8−∃∋−9−+8;(;9: ∃ ∋=2−∋∃(8 89,(∋,  −∋(8 ∃∋+ ∋∃∋∋ ?∋∃8+∃− (828)− (9:∋ ∋9 : ∋ ∋9  + : 9 ≅8 − ( Α ∋,− ;∃ ∋∃: ( 9(8−9:−∃∋∃∋ ∋∃ ∋Β∋−Χ  ∋ ∋ − ∃∋−+ +( 8 ( 8− +9 ∃∋ − ;−∃ ≅ ,− ∋ ∋ +   ; 8 ∃Χ ;∃∋ 8( −8∋ ?:8∋)− (9:88 +∋(8− 9+∋≅ ; + +7 +;−:88 :8 89 ∋∃:Χ−∋(Χ88 ∋ (−8 (−8∋8− ;   ∋∃∋Χ ( Χ∋∃∋∃∃∋∋(8Χ ; 8∋ +9:− ∋9∃∋ 9:;(Α9∃;8 + −∋(8  (  ? −8 9  ∃   ∋ − 8 − ∋− ∋ − −8 9 ( ∋ ∋= ∃∋ ∋− +∋ ∋ 8 ( + − Χ(8∃∋(8∋−∋+∃∆Ε89∋∋∋ :∃∋ 8 8(∃ +?∋Α∃∋∃∋(8 + ∋, ∃∋,− ( ∋ − Α Φ  ;∃( :8 − ∋(∃∃8(∃∋? :: Α∃∋:8∋−−88 Α8−: ∋Α +: ∋−∃∋∋ −∃9,∋−∋Α:Φ Α− ∋ ≅ ;−∃∋8Α∋ 8 8: 8∋−∋+∋− Α∋8 ∋ + ∋∃∋+;−Α8+ ∋9∋ −Α ∋∋9 ∋∃∋+;−8∋∃∋ 8: −,Φ ∆:8 ∋ ∋∋∃Α98 ∋8 −: ∋ ∃∋∗− ∃∋ ∃∃ 9 −:.9−+∃ :−∋;∃ 8∃∃ ∋ ,− −∃ (−∋ −− ∋(− ∋8 ∋:∃ 8∃ Χ:∃ − 9:∃ −∃∋ 8∃9− ∋89−∋ 9∋8∋∃Α∋∃∋− ;∃Α8∃ ;∃ ∋9∃∋ Α(;∃∋ +− ∋∃∋− ∋ ∋−Α∋∋8∋ + ((  ∋∃∋ Α−(8∃ ∋∋∃ ∋∋8 Α8?;,  ∋Α∃∃∃∋ ,−∋ − 9,+∋8( ∋8 +∃∋( :− ∋ ∃ ∋8:∋− ∋,−,: − ∋∃∃∋8Β∃8∃)∋∃∋,( ∋− Α−8 ∆88 Α9∃;8 + =)− (− ,9 (−9: ; + 89−8−8 ∆(88 ∋∋ ∋Α9−,(8−;8∃ ∆ −Α( 8  ,:= 8 7 8  8 ∃∋  89 ,  ,−Α 9 ;9∃∋9− ;∃(99 − 9∋−9,:∋8Α−∃Α: ∋∃∋9∃∋ + (8Χ ∋8888 )∋(8−(;∋∋ 8Α +9 (Α ∋8+∃∋∃ ,:∃  ∋∃−∃ ∃∋ Α∃∃ ,∋∋∃∃∋8∋ Α∋− 888∃ − ∋∃)ΕΕ9Ε 6ΕΦ9 )Χ(− ∋9, (8 +∋8+ ∃−∋∃∋+(8∋Α +∋Α∋ 8 ? ?)6−∋;8 +∋ 8+ − + ∋8(89∃∋(−∋ ∋(8∋8 89∃; (Α∃∋(9: ∋ −(8 +9∃∋∋8(:9 −Α8 ∋−−(8∋+−∋+8, :(−Α9 88−Α ∋+ − 2−8 Α(8 +∃∋Α−∋ (− ;∃9,(−(;∋8Α98 (−Α − Α−∋Α− 8 Α − +  −,∃(9  ∋  ∋∃+(8  −∋ ∋8+∃9∃∋− ∋ (−∋Α8 98−− 6∋Α∋ 9∃∋−;∃ − 9 ;Χ−∋( ; ∃9 ( 8Α (−(;∃Φ;8∃+(8 +988 − ∋ ∃∋Α∃∃;− ∋ Γ∃∋;  9 +8 ∋=6+Η∋Α;∃ − 8 8∃Χ−∋(9(Α∃∃−8 −∋2)∋9 ∋8 +∋∃∋Α ∋(  − ;∃9 ; ∋ −8 Α∃ ∋9   − 8(8 ∋ 8 Α: −(;−Α( ∋− ∋+∃∃ (89−∋−;∃∃ 9∋∃:  ∋ (8 8∃,−−∋(89 +9 +−8 8 ∃∋ 9∃∋∃∋− ∋(∋ 9:− ∋∃ Α( ∋ 8;−∃∃8∃∃8 8∃∃ +∋(8Χ(Α9 − 88 ∋−∋ −8 ∃ ∃ −∋  − ∋ 8 ∋ 8(8 −∋ 9 : 8∃,   ( −9   :9  (89 (−−8 ∋(∃∋−;∃Α∋−: ∋ ,( − /  ∗≅ 8∃,. Χ −∋(8 −8− Α∃ −  ∋∃∋Α∃9 −  ,9 Α8(∋∃22  ) 3∗∋ (;=.27(89 Α∃ +:9,8∃∃(8∋ 8 ≅+ − ? ∋9∋Χ∋−(8∃∋ − 2−∋(8∃+ ∃∋−;∃−∋(86;∋ ∋( +: − 9 ∃∋− −( ∋:9 −∋(9:≅ −,∋−8  ? ;8 − 7+(;  =  ∋8 Χ −∋( 2  8 ∋ + ∃∋  9  8 8 −∃Α Χ ( ∃9 −∋(89 ∃∋ 7(   − ∃∋8 ∋∃∋Α( 8− ∋− Α∃ −  + ∋  2 : ∋ ∋ 9∃∋∃; ∋= ?+∃(8 + ∋ ∋ 8(8 − ∋− ( − )98: ∋ ∃ − 9∋+2?( 8−− :: Α∃− + −  ∋8 − ∋= ∋(8∋− ∋8∋89 = − 98 + ;−∋(7 ∋Α ∋−(;+ ∋∃ ∋8 ∋ ∋ 9∃= − + ∋9  (9 : 8  ∋ ∋8 ∋   ∃ ∋∃:  (8:;∋∋(∃( Φ Ι78 + Χ−∋(8−8; ( :∋ , − )98 + ;−∋( − 9∋88Χ8Α( ∋+ +∋;8−+−88∃∋ ∋;88 ∃∃∋−( ∋∋−Α9 −∋Α∃Α−Β∃8(8− Α; Φ≅≅9∃+(8∋Α);8 ∋−8( 9  ∃∋∃9−, ∋−;∃Α8 ∋ 8  ∋∃∋+;− ∋   8 −( 8   ∋∃ Α∃ 8  −89∃Α:−∋∃9−∋(9:∃ ∋ +9: 8∋∋ ,  ∋(  9 , (8 +  ∋ ∋ − ∋∃ 8:−∃ Β − −, ∃(8(∃∋∃−9:− :: ∋= − ∆= 2 ∀ )  ).  ∗∆    : 88 ∃(8.8;(82−(;∃−8(− ∋  ) ∋(8− ,(∃∋ Α∃8−∋8 − ∃−Χ∋,−8 ∋∃ +(2∋ 8 +9( ∋−− ∋ +∋∋ −9∃(8− ∃ 8;∃ 9∋− ∋∃∋(89: 8(89− ∋ Α∃∃∃∋;∃∃9 ++ ϑ  ∋( )∋(− −8≅9 +∋∃9  ∃∋−∃ ∆ + (9:−∃Α∋−8 +∃9 +−−∋9 Α∋−8 ∋88 ∋: ( +Γ ≅8Η= 9 9∋ (8Κ 9 − , 9∋∃∋∃∋Α∃≅9 ∋+− ∋∃∋ ∃ ∋  ∃∃ 8 + − − 9 : ∋Α Α ∋ ∃ ∋−  −8 +∃ ∋8;−∋−∋∃−( ;∃ ∋−9:∋8 +−−∋9 +∋∃−−(8:− (−∋ Χ∋8∋ ∋(8−∃Α:+=−∋∋ Α( 9 :  ( ∋ Α∋ 9 , ∋ ∃ −−( ∋8+ −  ∋∃− − Ε82∃∋Α+(9∃∃Α∃∋−,∃  −+2 −(;∃− (∋Α ∃Α= − Α−Χ−∋(∋∃ ∋8( 827∋− ∋∃ −−−∃∋ 8 −∋(88 (8 ∃∃+ ∋−− − −∃∋∋8=2∋+( 9−∋ ∋9: ∃;−∋ − Λ∃ ∋∃∋∃∋ ΑΧ∋∃(∃ −  =2∋(∆ (∃∋ ∋∃∋9:∃∃( 7−:(9: 8Α:−−∋∋(Α−+ − :;8;8 − 8∋Χ(9 :( − 9−8Χ−∋(−2∃∃(; 8 : Α9 − −∋ − ( 88−+8; ∋9:−− :∃8(−+∃  = −∋+((+9  Α∃∃ − −8 ∃∋∃∋ 8∋ −8 +9∃∋∋8−, ;  ? ( −   9  ∋−(  8 ∋∃ − ∋8 Α∃(−+− ∋( − 2 ∋Α(∃ 2 ∃∃(8 − ∋;∃∋ ∋ ( ∋ ∋∃∋∋ (+ 8Α∋∃ +9: +∋∋(=∋∋∃∋ 9   9 − ∋−(     ∋ :8 ∋8  − ( 8Χ98(∋∃:− ;∃ +∋∋(−∃ −  ∋= 2 (9 ∃ ∋−:(9   −  ∋≅ ≅; ∋ 89−,8∋8∋8∋−ΑΑ−−Α − ;∃2−∋( ∃8( 8− +−,∃(9 : ∋ 2 ∋+ + ;∋ − :∃;∃∃ ∋= − 9∋+2 ∋(: Α(:∋Α2∋ ∋8Χ(:((  8∃2∃+ 8 −− − ∆∃− ∋ ∃−882∋∃∋ ∋ ∋∃∋−  :−Α ∋∃∋+;−Α − +9∃8+Χ∋∃(2∋∃:∋(−+ ∃9 = −,∃( + ∋(8 −−∋ − ∃ −,8(88; − ∃=2 (≅ ∋∋∃−+8∃∋(, ∋,−( (−9, ( ∋( :−∃∋; ∋ − : ∋   − ∋∃ −∋ 9   −+ ( ∋  ∋8 ∋ ∋8 −  88 ∋8− ∋Χ∃Α( − ;+∋88=2 (∃∋2 ∃∃ ∋− Β∃−  98 ϑ ∀ )  ).  4 −,∋(8−8;9((8 + (,: ∋ −∋+(8  ∃ (− 8  ∃∋∃ Χ −∋− 0  489 ∋− +− ∋−8 ∃∋+;∃ 8; ?(;∃−89 + 89 ∋∋ (8 + ∋ 8− 9(89:∋∃ −∃:(−  ∋8; − ∃8 +∋∋( ∋∃∋+ ∋ ∋8(− ,  (98:−∃+−9 ≅8  +∋− ∃ 9 ∋(− 9 +Α∋ 8− / 5   ∋8(∋∃− ∋ −−(−(−+∋ 8∃8∃ ∃ ∋Β∆ −∋Α∃ ∋∆Γ −,−Α ∋=7,∃;∋8  : −   ∋; ∋ Α − ; Η ∆  ∃−:Α∃ ;8 ∋ Γ (∃ ∃ ∋9∃∃:∃∋−(Η (− ∋  8   ∋ − 8 − ∋ 8   (   8 ∆:  + ∋ Α∃∃∋8 Α∃−∃Α:−:89∃ ∋ 8;+∃∋ (∋8∋;− Α∃(7 −: ∋ ,(∃∋−;∃?∃Α: −∋+9 −− ∋8 −9∋−−9:∃;∃ , ∋8∋ 9− Α ∃(9 (−88 ∋∋ ∃8 −    ∋9 ∋∃= 2 9 Α Α∃  8 ∋ −: ∋;∃ −∃ ∋ +∃∃8−∃∃ ,− += ;∃−8∋∋ ∃−: ( ∋+−( ∃ (,− − ∃−+∃8,− ∋9:6(∃∃∋=2 − − ∃ −9,−Α Α∋ −− 8(9 −∋∋2 Λ;∋ ∋( ∋∃∋(=Ε89−+∃−  :  ; + ( ∋∋Α 88− −;−Α ∋∃?∃∋8 ∋  9  Χ 8 (8 −;∃ 9  ,−9  Χ ∃(89∃∃Α∃9  +∋ (:Α∃∆ , ;∃Α∃ Α − −  + ( −  ,∋ 9 +∃∋  8 ∋ ∋− ∃∋;−9 ∋ ,∃ :   8 ∋(8 ∋  −9 ∋∃∋−8 : ∋8 9∃−:(∃∋∋∋;∃9   −(8  89 ∃∃Α +  8 ∋ ∃ ∋ 8 8 ∃8 ∃∋ 9∃∋8: Α89∋,−∋ (8∋:∃ ∋+ +− −Α∋ ∋Β−89:  +9 89   ∋∃∋−(∃9∃∃9 ;−∋−Α∋  8  ∋  ∃(8 8  8 +  −∃  (∃ ∋− − ? ∋∋8Α−+=2∋−8 ∋8; −  −(;∃−   −   + Χ Α89 ∃ −  −8 − 8 88∃9∃∋− −   ∋ −= 2 Φ;8∃9 ;8∃ (:−;∃ 2  − −  − ∋9 8 −∋−9−− ∋∃∋8:  = − 8:∃∃∃9 ;8:Χ−8 (:9 ∃∋(8 ∋− ∋88 )8− ∋8∋∋+≅∋(8:∋−8∋+ ∋− +∃∋889 −(;∋ ∋(∋−Γ∋ − − ∋∃∋−=Η2∋(−∋ ∃∋8 88 88−∋∋(− , +∋Γ 88Χ −∋(;∆Χ8 88 ∋∋ΑΑ∋ ∋;ΑΑΗ9 ∋∋Χ8;+Χ−Β∃:8 8 − :∃ ;∋ +∃ − ∋+ Χ − ∋ 8Α ≅:+9 ,  + + Α  2 : ; ∃ ∃∋= − ?(;∃−9∋+ + − =∆8,−(9: ∋ (Χ8,−∋Α∃8∋;8∃8 −: ∋;∃∃8 ∋∃∋8∃∋ − ∋:∋8∃8−∃ 8,− − 6;(8∋ 8∃ − 9−+= : ∃(;=28+∋ +−::−  ( (∃ +9∃ 8 (:−Α+∆∃∃(−∋ :++ 9∃ 8−∋ ∋(∋∋8 ∋−∋(:∋8− +∃ ∋9: Α−∋+ − ?(;∃−−∃∋∃∋+(8 − =− ∋∃=;∃−82? ∋8;∃Α∃∋∃ − + :−28 ∋ 9−∋8:8; ∋ 9: ∆ :∋∋( +∋Α 8 ∋∋∃∋Α ∋( 9∋ ∃;9Α: ( ∃∋ −: ∋ :8 + ∋9∋−∃∋ 9  ; − =28∋∋−∋−(;∃Α −−∋2−(; 8;= − (  ;9∋:∃≅ −,− Μ∃∃,−9 ∃+;8(Χ−(;Α∃98;−∋( 88,−(Χ∃∃+−∋ 9∃∋8∃∋+∃∋+ Α∃ ∃∃∃∋Α8∃∋ΑΑ ∋( −  8 8 −8  8 ∃∋8  − 8;( :  −∋+9 :  8 :  (9  −∋  8( ∃ +9  −∋(8 ?∋(8∃∃(8−∋ − 8: +∋ Χ8,− 2∋ ∋89: ∋ 8+9∃∋∃∋ − =2−−8 +∋8∃+−∃ Α + ∋∃∋(+ − ≅9∃∋∋∃ 8(−+∃ ( ∋+ ∋ ,∋ 8 +9:−8 ∋∋∋ + ∋     3     6 −  2 Φ;8∃ + ( −   ,9  −(; ∋ ( ≅8−: ∋(:∋ −: ∋∃∋−− −,∋−99−  −9  −(   ( 8 +;∃  ∃  ∋Α 8≅∋Α −∃+ ∃9∃8∃−( ,−2 Χ ( ∃−+∃∃∃( Χ− ∋9∋∋88 98  ;8 ∋    Χ ∋,− 8,− (;  Χ : ∋ 8 :∃89 :∃8  ∋−∃ ∋−(∃ ∋ )+∋ ∋ −∃∋ ∋ −∋89 8 ∋+ +∋ −− ∋9 ∃∋+ 8(8 ∃+ 8,− , ;∃      9 8  9   Α − ∋  −: ∋ ∃ Χ −∋∃9 ∃∋  ∋−(8− ∃8∃∋88∋−∋− ∋ −: ∋∃ ≅2−− ∋ ∃∋ 8∃∋∋ ∋∃∋+: ∋; 89∋ ∃∃ ∋Χ∃− ∋ 8: ∋ ; +Α∃∋8Χ ∋∃∃ ∋ Χ :−Χ8: ∋ ∋∆89   Χ  ∋,− −:  2   − ∋9 ∃ 8 + − :∃ ∋∋(9− ∋= − 8Α:=2− ∋8∋ ∋89∋∋8:( Α∃:−Α∃8 + − − − − Α:Ι7− ;9− ∋=2∃ −∃ (,−− ∋(∃∋ ∃∃2Α:9 8Α:9 ∋ ∋∋∋8 ∋∆ 8 Α −+ ∋Α 8(;∃Α (   ∃∋(89 8  ∆ ∋(8  ∋∃9∃( ∃−−∋∃Α(89−( (−Λ−∋(9∃8  −−Β∃ +(9−∃Α:(8 +9:∃;, ∋ ∋∃∋(8 8∃( − − ( ∃9 −∋(89 : ∋∃ 88 ∋∃ ∃∋  :(8∋ :8∋8∋ ((9∃∃( ; (∋ :∋− −∃ΑΧ −∋∃∋∃Α9∋Α∃−∋ ∋Β Χ − ∋∃∋+;∃(8,8∋∋88 8(;∃:89, ∋:( 9 ∃   −∃Α: +  ∋∃∋+  9 ∃(  :∃   −(8 ∃ Χ ∋  8 ∋ ∋∃8 ∃∋ − (8 ;8∃82  ;9 8 − =2? 8+∃∋− Α8 +∋∋−∃∋∆ ;8(88∋ : 8∃∃ ∃+∆Χ ∋ 9 ∋∃∋(∃∋∋:8 89Χ≅− 8( 9 ( ∋∋8(8;8∃2=∃∋8(= − =28∆ ,89(8∋(;∃∃∃8 8( ∋8 Χ ∃∋ ∋∋∋∃;+∋+2 (  9 ∋∋8 8+;∃ 9:;8 ∋−∋(9∋( ∃∋(8 ;98∋−∋ ∋9−= ∋∋∃−+−:8 −(−8−∋Α∋ ∋− ∆∃∋ +∋8,−∋∃∋8−∋∃ 8(8 Χ∃∋8∃−−∋∋8 − Χ−82∆8∋−∋+98:8≅ 6;9  − 9 ≅( 8 ∃  7 ∃( − (  −(8 −  ∋−Α∋ ∋−9 :  ∃(8 ∋ 8 − : − ;−8 ∃∋(89:∋∃− ∋:− ? ∋ ( ∋∃∋ ∋;−: −∋∃ ∋8+∃9∃∋ − ∋∃(8 +−∃ ∋ ∃∋(89:∋ 8∋ 88;(8 ∋∃∋9 ∋∃∃(8∋ + +9 −(∋ ∋− 9∃∋∋− ∋8 Α∃9−(:8− :∃?8:∃9∋++8(≅ Α∃+99Α 8 89− , Α−∃+9∋,Α+Α8(∃∃(=9∃∋ ∃(,− +∋ +∋8 ∋9 − 9∋( ∋8 ∋+  +8∋ 8− ; :99:∃∋ ∋∋ ∃−+9: 8 8Α∋8Α Α9∃∋− ∋ 8 Ν∋(8 + +98 (8∋∋ 9:8, −, ∃(8≅ 8 ∃(8−( 9−−∋:9−, (,:9 ,( 8− ∃∋∃ ,∃+8 ∋ ∋((+∃8 ≅∃ −  8(  , ∋∃ Χ −(8∃∋( 8 −∃∋  Χ   ∋∃−(;9:∋ :: ∋ −∋;8:− ∃∋88 ∋9 ∋ −+9 ∋∃−(8=∆; ∋88++ +∋∃:(,∃ 88∃∋Α∋ ∋Α998(8−∋ ∋9:∋ +−8 :88∃Α: ∋8(8 ∋∃∋−8 8 ( ∋8∃ ∋8Χ? ∃∋8 (8 − − (∃− Ο       −: ∋=  = 9 ∋  +;∃∃∋∃9:9∃9∋ −+ ∋Α−Α −(− − :− ∃= ∋8− ∃ ( −∋;∃+ ∋ 9 8∃8 ∋ +8− 9 ∋Α∋∃Ν∋ 9 Α ,−9 ∋∃∋+∃∃(−(∋Α ∋ +9∃= ∋−−89∃−,8 ∋− (− ?(8−+∃∋ ∃ ∃∋ 9: ;+∋− : 8 9∃∋Α  ∋− ∋  ∋∃−( ;∃ ∋( 8 :( Α9 Α (Α ? (8−+∃− ∋∃9:∃∃− , 8 −∃∋8 ∋Α(8 − −8    ∋ ∋∋∃ ∃ 8∋,−  − (8 −(; ∋ ∋   ) ) )  ∗∃ ∋8 ∋Α. ∋∋ ( ∋(8−(  − 98: ∋∋ ; ,(∃−+=Ι ? (8 ∋(8∋− ∃(8 − ; + (=2 (89− − Α∃(−+ )(( ∃,−9 +Ν(−+∋8(  ∋∃∋Α9 ∃∃(∋ + ;88−8− − ∃∃∃8∋Α Χ8Α(∃∃9:−8(8 ∋∋8 − 9 : ∃∋+Χ−∋(89∃≅ Α∃ +∃ Ν− ∋(89 :(7 ∋(8∃∃89 8−8 ∃∃7∋∋∃∋(89:∃∃( +−(;−∋8 − 9∃ Α∃)+(8−−9∃∋ Α∃:−  +−9∃∃∋ − Φ Α Χ∋∃(∋∋∃,−9− ∋ Α∃+Α−∋ ∋Β  ∋(8 − ;9 ∋ +=2∋−(( ∋∃ − 9 ∋+ + (8 ∃(8 − Χ ∋+(89 −∃ Α∃ +  ∋ −+(8 (9∃∋(∋−:Φ (8 9 ∋ 88 − ;∃     ∋∃ +(8 ∃  ∃9  88(8∋∃ − ∋−∋( Χ8Α(∃9 Α∃∃ ) Α∃8 −∋ ∋( Α∃−(+ ≅ Φ (9∃( +(8 ∋:−( ∃ − ∃ + =2 (8−89∃8( 8 ?888∃ − ∋(9∃∋:∃∋ −∃∋( + −     ( ∃ + Χ −∋( (∋9 −8 Α∃ 8 Φ (+(∋8 −∃8−( 2 ∃ += ∋∋∃−+∋Α(8 + −9∃−∋ Φ;8∃( + 8∋ Α∃∃∋(∃∋−∃∋∃ − ∋∃∋98 +9∃∋−;∃Χ−(8∋ (8−∋ 9∃∋ ∃−∋−∋ ∋∃∋∋ 8 ∋( ?∋(89:−8∋+− −889:∋ ∋ (888 (8∆: (−−∋+∃∋;∃∃∃(∋∃ Α + ∋∋;∃;+( −  ∋ Χ −∋( 9  8 Α∃ 8   2 −(∃ ∋∃∋+9− ∋ +∋∋−∃∋ ∋− − ∋ 8+∋8∃8 ) ∋(8 −∋(  (−− 88+∃8− −∃∋8 8(− − ; ∃∋  9 ∃ 8 ∋  9    + −∃∋; 8,−;8 Χ −(9∋ 8( 82∋∃∋9∋∃∋ − 8 − ∃Α: ∋  ∋∃∋+ +9  − ∋  Χ ∋−( ∃9 −∃ Α∃ + (+ − −, Α∋−≅2 ∃∃ ∋98: ∋ ∋  ;∃ 88∃∋∃− − ∃∋+Χ−∋(88∃∋9∋(8 Α∃ +∃9 8(8 +∋∋ − ;8( ;89∋∋ 9∋=2∋≅−( + 2 − ;8:8 7,− ∋( − (∃∋ 7−:(89 : − ( ∃ −+ ∋  ∋ −( ++: 9:−9−( ∃∋9 ∃( ∋∋(−+∋ ∋(8∋∃∋8;9:−∋ Α∋8,−9 :;  8 Α∃ ,∃−∋(8 :9∃8∋  ∋(Χ− ( +; 9∃∋: +8−8 ∃∋−8(∃∋8 − ∋+Χ8+(82 ++8+ ;∃Α+( −  :, + ,+Χ−∋(2( +−∋;∃9 −8∃ 8, −−∋Χ∋Β∃∋( ( + − 8( +  − −,∃ ∃  − ∋9 8+:∃∋   Α ∋8− 9∃8∃∋8−+∋8Α∋(89  (Β + − + 9  ∋ ∃−+   +  − ∋∃∋− ;∃ − ? ∋≅8∃∋−8;∃=2∋(9− Α∃−∋−∋ − −8− ∋ 8 ∋ ∋(8 + −∋− +∋8(∋∋98: ∃+ +− ∋(−∋(:∃∋(( 9− ∋8 ∋∃∋9−∃Α: ∋∃∋8: ∋8(∃(Ν,−∋;∃ 89 −∋∋;∃∃∋∆ ∃−( ( ∋∃∋+Α− −:8(∋Β∃∋;∃?∃Α:(∋ ∋∃∋( 8 ∋− ∋8( −∃∃9∃∃−∃∆Β −88( −+∃∋ ∋ Α∃ Χ  8 ∃Α( −∋  (  9  8 ∋9 −∋  ∋∃∋∋(8∋ ∋ ∋(8 (−9:  88 9∋8 ΑΑ(Α−∋Α9+∃8 −( 8−∋82+Α −Α8 ∋+ ∃ − ∃8+∃;∋ =2∋∃∋+(8;8( − )(∃8 ∆(Β−∃Α:∋∃;+(∃ :− 9∋( −;−  ∋∃∋  + − 8;(;9: = − 6=2∋(∋ ∋ ;9∋8 7−∋8((−−∋∋≅(−(;∋Α−+ −+8∃∋(89 Α∃ +−−∋ (−9,(8+∋8( − − ∋28+(8− ∋∃2− ∋9 ? ∃Α( ∃+:9   8,( : ∋   −8 ,8 −∋∋(,−∋−∋8(( − 9 ∃−9 ∋8=2 ( −( +8(9Α∃8 :∋ 8 − ∃−+88;(;= − Χ Α( − ∃∃ ∋−∋ 9∃88;=:8( ;−,9: ; = ∃∃(;∋ = − ∆8: −,9:∋ − 8+∋−, Α∋∃= − :∃;−+−:=2,−(8−∋Α −+∃∋(−9, −8+8 − ∋8− 889∋= − ∃9 − ∆ : +∋(8:∋+9= ∋+9 −9∋,Α8(8 +∋ − −89∃∋++≅( −∋(9−8 ∋( (8 + ∋(8 ∋−9∃∋∋8− ∋(89∋∋8(8 + ∋∃∋ − ∃= − 8= − ∋+ +∃∋− ∋ − 8 −∋∃:−89 −8 +8: Χ8Α(− Α∃ −∋   − −  − ∋ ∋+− ∋∃ −  ,∋∃∋(8 8∃Ο−∋ ∋9 88 9 9: 8+ ∃  9 −   − ∋9 ∃ −   ∃∋ ∋ + ∋Α ∋ 9 9,∃∋ ∋ ∋: ∃ ∆8 +: =899 − ∋ 8 ∃∋∃−8∋8− ∃ ∆  88 8 ∋8  ∋∃8 +∋ ∋9 ∋  − ∋∋ −8−8− −88 ∋−89 ∃ −8;(9:∋∋ −,∃8∃8:− ∃Α Χ∃ (+−∋Α∃− ∃ ∋88∃∋ Χ 8− Α ∋,9,8 ∋−8 888 ∋∋8+:8−, Α ∋∃9−+∃−∋Β∃∃8 ∋∋−− 88 8:∋ Α ∋89:∃∋88:8: 89 ∋9−(88∋:887− ∋ − 89 ∃∋8 −: :    8   ∃∋8; 889 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gejt 56
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: