Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00519 015377 16411161 na godz. na dobę w sumie
Generał broni Władysław Anders - ebook/pdf
Generał broni Władysław Anders - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2953-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> historia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W prezentowanej książce zebrano różne dokumenty proweniencji wojskowej, jak i cywilnej: rozkazy do podległych oddziałów, przemówienia podczas inspekcji i okolicznych spotkań z podkomendnymi, korespondencję z Naczelnym Wodzem (wpierw gen. Władysławem Sikorskim, potem gen. Kazimierzem Sosnkowskim) i szefem Sztabu Naczelnego Wodza, ambasadorem Stanisławem Kotem, korespondencję i rozmowy z dowódcami alianckimi, artykuły i pisma Andersa publikowane m.in. na łamach prasy emigracyjnej.

Książka podzielona jest na dwie części: pierwszą - 4 sierpnia 1941 r. -31 października 1946 r., czyli od uwolnienia gen. W. Andersa z więzienia NKWD w Moskwie, do wyjazdu Generała z Włoch z ostatnim transportem 31 października 1946 r. do Wielkiej Brytanii oraz drugą - od 1 listopada 1946 r. do śmierci Generała 12 maja 1970 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WSTE˛P 30 maja 1970 r., na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Jednos´ci Narodowej, polskiego parlamentu na uchodz´stwie, Kazimierz Sabbat, o´wczesny przewodni- cza˛cy Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego, po´z´niej premier i prezydent RP na uchodz´stwie, szczego´łowo scharakteryzował dokonania gen. Władysława Andersa1: Pie˛kna˛ jest karta słuz˙by z˙ołnierskiej Władysława Andersa, tworzywo wielkiego eposu, jaki zapewne w przyszłos´ci podejmie polska literatura. Ten epos rozpoczyna słuz˙ba w obcym mundurze, bo taki był los Polako´w. Tam juz˙ okazały sie˛ dowo´dcze talenty młodego oficera. Razem ze swym pokoleniem przez˙ył uniesienia odzyskania niepodległos´ci i przywdziania munduru polskiego. Zabłysna˛ł w wojnie polsko-bol- szewickiej. W roku 1939 w ustawicznych walkach przeszedł cała˛ Polske˛ od po´łnocy do południa, walcza˛c z Niemcami i z Rosjanami. Przeszedł wie˛zienia sowieckie, a na- ste˛pnie z łagierniko´w, zesłan´co´w, skazan´co´w stworzył Armie˛ Polska˛ w Rosji, kto´ra mimo szkorbutu, tyfusu, głodu i zimna przetrwała, aby zmienna˛ koleja˛ loso´w znalez´c´ sie˛ w Persji, w Ziemi S´wie˛tej i wreszcie na historycznych szlakach legiono´w Da˛brow- skiego we Włoszech, by jak oni stana˛c´ na Kapitolu. Historia Polski zawdzie˛cza je- mu legende˛ zwycie˛stwa pod Monte Cassino. Na tej legendzie wychowywac´ sie˛ be˛da˛ przyszłe pokolenia. Nie był Generał Anders politykiem, był natomiast przywo´dca˛ politycznym. W okresie wojny Armia Polska w Rosji była czynnikiem wojskowym, lecz okolicznos´ci uczyniły ja˛, zwłaszcza w oczach sowieckich, czynnikiem politycznym. Wypro- wadzenie z Rosji tysie˛cy oso´b cywilnych, kobiet, dzieci, rodzin z˙ołnierskich było uratowaniem ich od zagłady. Ta decyzja, a była ona niełatwa, była jednym z gło´w- nych fundamento´w naszej obecnej emigracji niepodległos´ciowej. Armia Polska na Wschodzie, a po´z´niej we Włoszech, znowu była nie tylko narze˛dziem wojskowym, znakomitym, jak to wykazał przebieg kampanii, ale spełniała takz˙e rozliczne zadania narodowe, a wie˛c opiekun´cze, os´wiatowe, wychowawcze, propagandowe a takz˙e polityczne. Nie darmo mo´wiono o Wojsku Polskim we Włoszech „Mała Polska”, bo nia˛ była. 1 Bogusław Polak, Rada Jednos´ci Narodowej o Generale Władysławie Andersie (1970), [w:] Studia z dziejo´w Polski i Europy w XIX i XX wieku, pod red. Janusza Farysia, ks. Romana Nira, Marka Szczerbin´skiego, Gorzo´w Wielkopolski 2004, s. 217–237.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Generał broni Władysław Anders
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: