Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00137 007100 18472747 na godz. na dobę w sumie
Genetyka. Wydanie III - książka
Genetyka. Wydanie III - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-255-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> książki okołoszkolne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wszystkie niezbędne informacje zebrane w jednym miejscu

Jeśli chcesz bez problemu zdać egzamin na studia medyczne bądź biologiczne, przygotować się do matury lub zwyciężyć w olimpiadzie biologicznej, koniecznie sięgnij po książkę 'Genetyka. Wydanie III'. W kolejnym wydaniu tego bestselleru znajdziesz wszystkie informacje z dziedziny genetyki, których znalezienie w innych źródłach zajęłoby Ci mnóstwo czasu.

Książka 'Genetyka. Wydanie III' przedstawia zagadnienia związane z cytologią, embriologią, prawami dziedziczenia, budową kwasów nukleinowych, syntezą białek, mechanizmami regulacji genów, chorobami genetycznymi i biotechnologiami. Na końcu książki zamieszczony jest słowniczek zawierający objaśnienia wielu pojęć związanych z genetyką.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK Genetyka. Wydanie III Autor: Grzegorz Nalepa ISBN: 83-7361-255-6 Format: B5, stron: 160 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Wszystkie niezbêdne informacje zebrane w jednym miejscu CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE (cid:127) Mechanizmy dziedziczenia (cid:129) Struktura DNA i RNA (cid:129) Biotechnologia Jeœli chcesz bez problemu zdaæ egzamin na studia medyczne b¹dŸ biologiczne, przygotowaæ siê do matury lub zwyciê¿yæ w olimpiadzie biologicznej, koniecznie siêgnij po ksi¹¿kê „Genetyka. Wydanie III”. W kolejnym wydaniu tego bestselleru znajdziesz wszystkie informacje z dziedziny genetyki, których znalezienie w innych Ÿród³ach zajê³oby Ci mnóstwo czasu. Ksi¹¿ka „Genetyka. Wydanie III” przedstawia zagadnienia zwi¹zane z cytologi¹, embriologi¹, prawami dziedziczenia, budow¹ kwasów nukleinowych, syntez¹ bia³ek, mechanizmami regulacji genów, chorobami genetycznymi i biotechnologiami. Na koñcu ksi¹¿ki zamieszczony jest s³owniczek zawieraj¹cy objaœnienia wielu pojêæ zwi¹zanych z genetyk¹. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Od autora ........................................................................................................................................................5 Rozdział 1. Co to jest genetyka? ..................................................................................................................................7 Rozdział 2. Jądro komórkowe i jego podziały ......................................................................................................9 2.1. Jądro komórkowe ...............................................................................................................9 2.2. Chromosomy ....................................................................................................................13 2.3. Podział komórki bakteryjnej .............................................................................................15 2.4. Mitoza ..............................................................................................................................16 2.4.1. Interfaza ..................................................................................................................16 2.4.2. Profaza ....................................................................................................................17 2.4.3. Metafaza ..................................................................................................................17 2.4.4. Anafaza ...................................................................................................................17 2.4.5. Telofaza ...................................................................................................................17 2.5. Mejoza ..............................................................................................................................20 2.5.1. Profaza I ..................................................................................................................21 2.5.2. Metafaza ..................................................................................................................22 2.5.3. Anafaza ...................................................................................................................22 2.5.4. Telofaza ...................................................................................................................22 2.6. Eucaryota i Procaryota .....................................................................................................25 2.7. Bakterie ............................................................................................................................26 2.8. Wirusy ..............................................................................................................................26 2.9. Priony ...............................................................................................................................27 Rozdział 3. Oogeneza, spermatogeneza i zapłodnienie .............................................................................29 3.1. Oogeneza i spermatogeneza .............................................................................................29 3.2. Zapłodnienie .....................................................................................................................31 3.3. Bliźnięta jednojajowe i dwujajowe ...................................................................................33 Rozdział 4. Prawa dziedziczenia ..............................................................................................................................35 4.1. Genetyka mendlowska ...................................................................................................... 35 4.2. Szachownica genetyczna ..................................................................................................39 4.3. Krzyżówka testowa ..........................................................................................................39 4.4. Niepełna dominacja ..........................................................................................................41 4.5. Allele wielokrotne i kodominacja .....................................................................................42 4.6. Dziedziczenie dwóch różnych cech ..................................................................................43 4.7. Crossing-over a geny sprzężone .......................................................................................46 4.8. Mapy chromosomów ........................................................................................................47 4 Genetyka 4.9. Zależności pomiędzy genami ...........................................................................................49 4.9.1. Współdziałanie genów ............................................................................................49 4.9.2. Epistaza ...................................................................................................................50 4.9.3. Geny letalne ............................................................................................................50 4.10. Dziedziczenie płci ..........................................................................................................51 4.11. Cechy sprzężone z płcią .................................................................................................52 4.12. Cechy związane z płcią ..................................................................................................53 4.13. Dziedziczenie wielogenowe ...........................................................................................54 4.14. Dziedziczenie pozachromosomowe ................................................................................55 4.15. Rodowody genetyczne ....................................................................................................57 4.16. Rozwiązywanie zadań genetycznych ..............................................................................58 Rozdział 5. DNA i RNA ......................................................................................................................................................63 5.1. DNA — magazyn informacji genetycznej ........................................................................63 5.2. Struktura cząsteczki DNA ................................................................................................64 5.3. Funkcja i struktura cząsteczek RNA .................................................................................68 5.4. Replikacja DNA ...............................................................................................................69 Rozdział 6. Od DNA do białka .......................................................................................................................................73 6.1. Hipoteza „jeden gen — jeden enzym” ..............................................................................73 6.2. Transkrypcja .....................................................................................................................75 6.3. Kod genetyczny ................................................................................................................78 6.4. Translacja .........................................................................................................................79 Rozdział 7. Regulacja ekspresji genów ..............................................................................................................83 7.1. Operon laktozowy ............................................................................................................84 7.2. Ekspresja genów eukariotycznych ....................................................................................86 7.3. Rak — efekt zaburzeń genetycznej kontroli komórkowej ................................................88 Rozdział 8. Mutacje DNA jako przyczyna chorób genetycznych ..............................................................91 8.1. Mutacje genowe ...............................................................................................................92 8.2. Przykłady chorób będących wynikiem mutacji jednego genu ..........................................94 8.3. Aberracje chromosomowe ................................................................................................95 8.4. Przykłady chorób genetycznych będących efektem aberracji chromosomowych ............98 Rozdział 9. Biotechnologia ........................................................................................................................................101 9.1. Inżynieria genetyczna ..................................................................................................... 102 9.1.1. Metody izolowania genu ....................................................................................... 102 9.1.2. Przeniesienie genu do komórki „biorcy” ............................................................... 105 9.1.3. Wbudowanie genu w chromosom „biorcy” ........................................................... 107 9.2. Przeprowadzanie procesów biotechnologicznych na skalę przemysłową ....................... 108 Rozdział 10. Zastosowanie genetyki w medycynie i hodowli ....................................................................111 10.1. Terapia genowa ............................................................................................................ 111 10.2. Apoptoza: komórkowe samobójstwo ............................................................................... 115 10.3. Klonowanie .................................................................................................................. 117 10.4. Odczytanie genomu człowieka ..................................................................................... 118 10.5. Kalendarz badań nad genomem .................................................................................... 120 10.6. Genetyka w hodowli zwierząt i roślin .......................................................................... 121 Dodatek A Słowniczek genetyczny .....................................................................................................................125 Skorowidz ..................................................................................................................................................149 Rozdział 3. Oogeneza, spermatogeneza i zapłodnienie 3.1. Oogeneza i spermatogeneza Prawie wszystkie zwierzęta są organizmami diploidalnymi i wytwarzają gamety w pro- cesie mejozy. Haploidalny plemnik po połączeniu z haploidalną komórką jajową tworzy diploidalną zygotę, która po wielu podziałach mitotycznych rozwija się w wielokomór- kowy, diploidalny organizm. Gamety są jedynym „pokoleniem haploidalnym” w całym cyklu życiowym zwierząt. Proces wytwarzania męskich komórek rozrodczych (plemników) zachodzi w kanalikach nasiennych męskich gruczołów płciowych — jąder. Kiedy samiec osiąga dojrzałość płcio- wą, komórki macierzyste plemników (spermatogonia) zaczynają przekształcać się w sper- matocyty I rzędu. Potem spermatocyty I rzędu przechodzą mejozę. Po zakończeniu pierwszego podziału mejotycznego powstają spermatocyty II rzędu o zredukowanej licz- bie chromosomów, a po drugim podziale mejotycznym ze spermatocytów II rzędu po- wstają haploidalne spermatydy. Podczas spermatogenezy z każdej komórki macierzystej tworzą się cztery spermatydy. Każda przekształca się w plemnik. Haploidalne jądro komórkowe staje się główką plem- nika, a mitochondria tworzą tzw. wstawkę. Mitochondria wytwarzają energię konieczną do ruchu wici; bez machania witką plemniki nie mogłyby dopłynąć do komórki jajowej. Na szczycie główki plemnika znajduje się akrosom — przekształcony aparat Golgiego, 30 Genetyka który zawiera enzymy potrzebne plemnikowi do przedostania się do środka komórki ja- jowej. Podczas powstawania plemnika spermatyda traci prawie całą cytoplazmę komór- kową, dlatego dojrzały plemnik jest od niej o wiele mniejszy. Komórki jajowe, czyli gamety żeńskie, powstają w jajnikach. Ten proces zaczyna się już podczas rozwoju płodowego samicy. Diploidalne komórki macierzyste gamet (oogonia) gromadzą w cytoplazmie substancje zapasowe (żółtko), a w ich jądrach komórkowych powstają duże ilości RNA. Następnie oogonia przekształcają się w oocyty I rzędu, które przechodzą I podział mejo- tyczny. W przeciwieństwie do spermatogenezy, podczas której z jednego spermatocytu I rzędu powstawały dwa identyczne spermatocyty II rzędu, podczas oogenezy z oocytu I rzędu powstają dwie komórki różnej wielkości. Większa z nich to bogaty w cytoplazmę oocyt II rzędu, a mniejsza to ciałko kierunkowe (polocyt), które obumiera zaraz po za- kończeniu podziału. Oocyt II rzędu przechodzi II podział mejotyczny, w wyniku którego znowu powstaje nie- wielkie ciałko kierunkowe oraz duża ootyda. Ootyda przekształca się w dojrzałą komór- kę jajową. Rozdział 3. (cid:153) Oogeneza, spermatogeneza i zapłodnienie 31 Taki nierównomierny podział cytoplazmy zachodzący podczas oogenezy sprawia, że ko- mórka jajowa jest bogata w niezbędne dla rozwijającego się zarodka substancje zapasowe. W przeciwieństwie do plemników komórki jajowe większości zwierząt nie mogą się po- ruszać. U ludzi w ciągu całego życia kobiety tylko ok. 400 komórek jajowych uzyskuje zdolność do zapłodnienia. 3.2. Zapłodnienie Zapłodnienie komórki jajowej ssaków polega na jej połączeniu się z plemnikiem. Wsku- tek zapłodnienia powstaje zygota, która zawiera diploidalną liczbę chromosomów i roz- wija się w zarodek, płód i wreszcie organizm zdolny do samodzielnego życia. 32 Genetyka Plemniki zostają wprowadzone przez samca do dróg rodnych samicy podczas stosunku płciowego, który kończy się wytryskiem nasienia. Nasienie to płyn zawierający plemniki (50 – 100 milionów na 1 mililitr), substancje odżywcze (głównie fruktozę) i substancje zmieniające pH (kwasowość) żeńskich dróg rodnych tak, żeby plemniki mogły się w nich łatwo poruszać. Wprowadzenie plemników do dróg rodnych samicy nazywamy zaplem- nieniem. Z milionów plemników wprowadzonych do żeńskich dróg rodnych tylko jeden może za- płodnić komórkę jajową — ten, który najszybciej się z nią zetknie. Plemniki wykazują chemotaksję, czyli kierują się w stronę źródła niektórych substancji chemicznych wy- dzielanych przez komórkę jajową. Plemniki wesoło machają witką i pływają dzięki energii uzyskanej wskutek spalania fruktozy obecnej w płynie nasiennym. Po dotarciu do komórki jajowej plemnik zostaje przyklejony do jej powierzchni na skutek działania fertylizyn — substancji wydzielanych przez komórkę jajową, zlepiających tyl- ko plemniki samców danego gatunku. Między innymi z tego powodu niemożliwe jest zapłodnienie jaja plemnikiem wytworzonym przez samca innego gatunku. Następnie plem- nik przyklejony do komórki jajowej uwalnia z akrosomu substancje chemiczne rozpusz- czające osłonki jajowe. W miejscu zetknięcia z plemnikiem jajo uwypukla się, tworząc wzgórek przyjęcia, do którego wnika główka plemnika. Jest to właściwy moment zapłod- nienia. Po zapłodnieniu komórka jajowa otacza się nową osłonką, nieprzepuszczalną dla plemników — dlatego może zostać zapłodniona tylko przez jeden plemnik. Rozdział 3. (cid:153) Oogeneza, spermatogeneza i zapłodnienie 33 Haploidalne jądro plemnika łączy się z haploidalnym jądrem komórki jajowej, tworząc diploidalne jądro zygoty. Zygota zaczyna dzielić się mitotycznie, wytwarzając komórki różnych tkanek zarodka. Tak powstaje nowy organizm, który otrzymał połowę chromo- somów (i połowę genów) od matki, a połowę od ojca. 3.3. Bliźnięta jednojajowe i dwujajowe Komórki embrionu w początkowym okresie rozwoju przechodzą wiele podziałów mito- tycznych. W trakcie tych podziałów powstają komórki połączone w zarodek, z którego rozwija się nowy organizm. Czasem dzielący się zarodek na samym początku rozwoju rozpada się na dwie części. Każda z tych części może wytworzyć nowy organizm. W ten sposób powstają bliźnięta jednojajowe. Takie bliźnięta wyglądają tak samo i zawsze mają taką samą płeć, ponieważ zawierają identyczne zestawy genów. Badania bliźniąt jednojajowych są bardzo ważne dla genetyków, bo są to jedyne naturalnie wytworzone organizmy o stuprocentowo zgod- nych genotypach. U zwierząt taki proces rozpadania się embrionu na części, z których każda rozwija się w identyczny organizm, nazywamy poliembrionią. Niektóre zwierzęta stosują poliem- brionię na dużo większą skalę niż człowiek, na przykład samica królika często rodzi iden- tyczne pod względem genetycznym trojaczki czy czworaczki. Czasem w jajowodzie znajduje się nie jedna, ale dwie gotowe do zapłodnienia komórki jajowe. Jeżeli każda z nich zostanie zapłodniona, także urodzą się bliźnięta, jednak każde z nich będzie miało inny zestaw genów, bo każda z gamet miała inny genotyp. Takie bliź- nięta nie są bardziej podobne do siebie niż zwykła para rodzeństwa i mogą (ale nie muszą) być różnej płci. Są to bliźnięta dwujajowe. 34 Genetyka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Genetyka. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: