Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00177 016476 17796355 na godz. na dobę w sumie
Geopoetyka. Związki literatury i środowiska. Wydanie drugie uzupełnione - ebook/pdf
Geopoetyka. Związki literatury i środowiska. Wydanie drugie uzupełnione - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 290
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3796-9898-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poezja
Porównaj ceny (książka, ebook (-100%), audiobook).
Książka jest drugim uzupełnionym wydaniem publikacji z 2014 r., która ukazała się pod tym samym tytułem. Zawarto w niej pytania, które stawiają sobie od lat 70. XX w. prekursorzy i prekursorki humanistyki ekologicznej, m.in: ekofilozofowie i ekofilozofki, ekokrytyczki i ekokrytycy, ekofeministki oraz twórca geopoetyki, Kenneth White.
Badania dotyczące tego tematu od lat 90. XX w. zdobywają coraz większą popularność (zwłaszcza na uczelniach amerykańskich, australijskich i angielskich).
Geopoetyka jest tu opisana nie tylko jako kierunek badań nad literaturą (zielone czytanie), ale także jako strategia twórczego pisania (zielone pisanie). W książce zawarto również opis warsztatów geopoetyckich. Geopoetyka w zamierzeniu Kennetha White’a jest także praktyką egzystencjalną – edukacyjną oraz aktywizmem na rzecz środowiska przyrodniczego (zielone działanie). Najważniejszym celem geopoetyki jest kształtowanie przyjaznego i odpowiedzialnego stosunku człowieka do środowiska przyrodniczego. Cel ten może być realizowany poprzez krytykę literacką, badania literaturoznawcze, warsztaty geopoetyki i geosztuki, uprawianie twórczości geopoetyckiej oraz geopoetyckie wędrówki, podczas których następuje otwieranie świata/zakorzenianie się w świecie/ugruntowywanie. Włączenie tych zagadnień do krajowej refleksji literaturoznawczej poświęconej geopoetyce pozwoli rozszerzyć ją na nowe obszary badań (literatura i środowisko) będzie zgodne z zamierzeniem twórcy tej koncepcji.
 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

RECENZENT Alicja Jakubowska-Ożóg KOREKTA Aleksandra Mazur SKŁAD I ŁAMANIE AGENT PR PROJEKT OKŁADKI Barbara Grzejszczak, Łukasz Orzechowski Zdjęcie wykorzystane na okładce: © Depositphotos.com/Luis Louro © Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015 Wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Wydanie II. W.07078.15.0.M Ark. wyd. 15,5; ark. druk. 18,125 ISBN 978-83-7969-897-4 e-ISBN 978-83-7969-898-1 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 90-131 Łódź, ul. Lindleya 8 www.wydawnictwo.uni.lodz.pl e-mail: ksiegarnia@uni.lodz.pl tel. (42) 665 58 63, faks (42) 665 58 62 Nie sprzedam przyjaciela Pewien Anglik, przybywszy na Islandię w 1907 roku, zapragnął zaprząc siłę potężnego wodospadu Gullfoss do elektrowni wodnej. Thomas Thomasson z Bratholt, farmer na którego ziemi znajdował się wodospad, odrzekł Angliko- wi: „Nie sprzedam swojego przyjaciela!”. Jednak kilka lat później, pod presją zagranicznych inwestorów, wodospad został wynajęty. Córka Thomasa, Sigríður Tómasdóttir (1874–1957) poświęciła życie, aby ocalić Gullfoss przed zniszczeniem. Pracowała bez wytchnienia, przeprawiając się przez wielkie rzeki i pokonując niebezpieczne, górskie szlaki o każdej porze roku. Walczyła o unieważnienie umowy najmu, także w sądzie. Organizowa- ła spotkania z urzędnikami państwowymi w Reykiaviku. Promowała Gullfoss jako wyjątkowe dziedzictwo przyrodnicze Islandii. Razem z czterema siostrami zbudowała szlak wokół wodospadu i oprowadzała turystów. Planowana elektrownia nigdy nie powstała, a Sigríður Tómasdóttir została uznana za pierwszą w historii Islandii aktywistkę–ekolożkę, wzór wyjątkowej odwagi i determinacji w walce o środowisko przyrodnicze oraz patronkę ruchu ekologicznego. Po jej śmierci ziemię z wodospadem odziedziczył przyrodni brat. Zgodnie z wolą Sigríður, podarował ją państwu islandzkiemu pod wa- runkiem, że zostanie tam utworzony park narodowy. I tak się stało. Potężny wodospad Gullfoss mogą dziś podziwiać turyści i turystki z ca- łego świata, a także Czytelnicy i Czytelniczki książki — patrząc na okładkę. Droga wiedzie koło pomnika Sigríður, której uśmiechnięta twarz spogląda na uratowane dziedzictwo. Takie szczególne miejsca, dzikie i piękne, obdarzone niezwykłą historią lub legendą, często inspirują geopoetycką praktykę i twórczość literacką. 5 •• …przede wszystkim Kubie oraz bardzo wielu osobom, które każdego dnia pracują dla dobra planety i przyszłych pokoleń za inspirację i wsparcie dziękuję Nadzieja bywa, jeżeli ktoś wierzy, że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem Czesław Miłosz Jest różnica między akceptacją filozofii, a codziennym życiem nią. Doświadczanie, że kosmos jest żywą istotą od której zależymy, rzuca nam wyzwanie do podjęcia działania. Starhawk To praca stanowi centralne zagadnienie każdej perspektywy ekologicznej Karren Warren W przypadku humanistyki ekologicznej chodzi nie tylko o optowanie za pewnym programem badawczym i zainteresowanie awangardowymi nurtami, ale o promowanie innego sposobu widzenia świata (…) zmianę świadomości, społeczną transformację i budowanie partycypacyjnej i inkluzyjnej „demokracji ekologicznej”. Ewa Domańska Konieczne wydaje się więc czerpanie inspiracji z zapożyczonych koncepcji, jednak ciekawsze okazują się własne poszukiwania, nawet jeśli niosą ze sobą ryzyko porażki i oskarżeń o naiwność. Agnieszka Gajewska W stronę delikatniejszego, piękniejszego zamieszkiwania Ziemi… Kenneth White Spis treści Słowo od Autorki .................................................................................................... Rozmowa Autorki z Kennethem White’em o geopoetyce ......................................... Wstęp Zielone czytanie i pisanie ......................................................................................... Rozdział I Geopoetyka — dopływ w rzece zmian ..................................................................... 1. Zwrot ekologiczny........................................................................................ 2. Geopoetyka — filozofia kontaktu i oddechu ................................................... 3. Podróżopisanie i twórczość poetycka Kennetha White’a ............................... 4. Geopoetyckie czytanie i pisanie .................................................................... Rozdział II Podmiot nomadyczny w twórczości geopoetyckiej ................................................... 1. Podmiot nomadyczny w koncepcjach Kennetha White’a i Rosi Braidotti ..... 2. Tekst literacki/tekst egzystencji ..................................................................... 3. Natura, środowisko i miejsce w geopoetyce .................................................. 4. Geopoetyka a ekokrytyka i ekofeminizm ...................................................... Rozdział III Dzienniki Mariusza Wilka a geopoetyka .................................................................. 1. Kreacja literacka miejsca ............................................................................... 2. Poemat Otwartej Drogi ................................................................................ 3. Droga jako dom ........................................................................................... 4. Podmiot nomadyczny a kreacja literacka intelektualnego nomady ................ 5. Etyka reprezentacji (i jej brak) w dziennikach Mariusza Wilka ..................... 6. Geopoetyka w interpretacji Mariusza Wilka ................................................. 13 21 27 35 35 48 59 82 89 89 101 113 122 127 127 137 147 151 161 175 11 •• Rozdział IV Światologia Kazimierza Brakonieckiego a geopoetyka .............................................. 1. Światologia jako program literacki, kulturowy i społeczny ............................ 2. Borussia: miejsce mityczne i rzeczywiste ....................................................... 3. Obcy kosmos Natury ...................................................................................... 4. Monada nie nomada — kreacja podmiotu mówiącego .................................. Rozdział V Geopoetyka i podmioty nomadyczne w twórczości Teresy Podemskiej-Abt, Anny Frajlich i Janiny Katz...................................................................................... 1. Miejsce w dolinie legendy — twórczość Teresy Podemskiej-Abt ...................... 2. Tylko Ziemia — twórczość Anny Frajlich ..................................................... 3. Jestem moją własną ścieżką — twórczość Janiny Katz .................................... 4. Między wykorzenieniem a nomadyzmem ..................................................... Zakończenie W stronę delikatniejszego zamieszkiwania Ziemi ........................................................ Bibliografia .............................................................................................................. Aneks 1. Scottish Centre for Geopoetics — stadium przypadku ................................... 2. Warsztaty geopoetyckie — jak uczyć „zielonego pisania” ................................ Indeks nazwisk ........................................................................................................ 179 179 184 192 197 209 213 230 242 252 255 261 273 278 289 Słowo od Autorki Jakiej humanistyki potrzebuje dzisiaj nie tylko współczesny człowiek, ale rów- nież wszystkie żywe istoty i cała planeta? Jaka jest rola literatury oraz badań nad literaturą i kulturą wobec dewastacji środowiska przyrodniczego? Co możemy zrobić? Co powinniśmy? Są to pytania, które stawiają sobie od lat 70. XX wieku prekursorzy i pre- kursorki humanistyki ekologicznej, m.in: ekofilozofowie i ekofilozofki, eko- krytyczki i ekokrytycy, ekofeministki oraz twórca geopoetyki, Kenneth White. Badania te od lat 90. XX wieku zdobywają coraz większą popularność (zwłasz- cza na uczelniach amerykańskich, australijskich i angielskich). Powstała osob- na dyscyplina naukowa, tzw. zielone studia (green studies, green cultural studies), w ramach której prężnie rozwijają się badania łączące literaturę i środowisko przyrodnicze (tzw. literature and environment lub literature–environment stu- dies), nazywane też zielonym czytaniem i pisaniem (green reading and writing), ekokrytyką, ekologiczną krytyką literacką (ecological criticism, environmental criticism, literary ecology, literature and ecology)1. 1 L. Buell, U. K. Heise, K. Thornbert, Literature and Environment, “Annual Reviews of En- vironment and Resources”, tom 36, s. 417–440, 2011; Green Studies Reader. From Ro- manticism to Ecocriticism, red. L. Coupe, Routledge, London, New York 2000; G.A. Love, Revaluing Nature. Toward an ecological criticism [w:] The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology, red. Ch. Glotfelty, H. Fromm, University of Georgia Press, Georgia, Ateny 1996, s. 225–240; W. Rueckert, Literature and Ecology. An Experiment in Ecocriticism [w:] The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology, s. 105–122; G. Garrard, Eco- criticism, Routledge, Londyn, New York 2012; G. T. Legler, Ecofeminist Literary Criticism [w:] Ecofeminism. Women, Culture, Nature, red. K.W. Warren, Indiana University Press, Bloomington 1997, s. 227–239; G. Huggin, H. Tiffin, Postcolonial Ecocriticism. Literature, Animals, Environment, Routledge, London, New York 2010. 13 •• W latach 90. XX wieku, równolegle z rozwojem „zielonych studiów kul- turowych”, rozpoczął się także szerszy proces tworzenia humanistyki ekolo- gicznej (ekoposthumanistyki). Jest to projekt wyrastający z posthumanizmu, łączący nauki humanistyczne (zwłaszcza wyżej wymienione green studies oraz animal studies, gender, postkolonializm, studia nad etnicznością), z naukami społecznymi, przyrodniczymi i wiedzą tubylczą2. Humanistyka ekologiczna jest humanistyką zaangażowaną, wyrosłą z teo- rii krytycznej. Dlatego kierunki ją tworzące, także ekologiczna krytyka litera- cka (geopoetyka3, ekokrytyka oraz feministyczna i postkolonialna ekokrytyka), wykraczają poza akademię i zajmują się rzeczywistością społeczno-polityczną. Można wskazać pięć grup zagadnień, które są dla niej charakterystyczne: 1. Humanistyka wobec najpilniejszych kryzysów współczesnego świata; 2. Etyka i odpowiedzialność; 3. Zaangażowanie emocjonalne; 4. Potencjał wywrotowy prowadzonych badań; 5. Praca na rzecz zmiany w świecie. Ad. 1. Humanistyka wobec najpilniejszych kryzysów współczesnego świata Jak dowodzą teoretyczki i teoretycy oraz praktyczki i praktycy zielonych stu- diów, najpilniejsze zadania do rozwiązania, przed którymi dziś stajemy, są trzy: a. prawa człowieka: wobec takich zjawisk jak wojny, masowe migracje, fundamentalizmy religijne, niewolnictwo, neokolonializm, niesprawied- liwość społeczna i środowiskowa, zagrożenia globalnego kapitalizmu; b. prawa kobiet: równość kobiet i mężczyzn na każdej płaszczyźnie: po- litycznej, prawnej, gospodarczej, ekonomicznej, religijnej, kulturowej, obyczajowej; c. przeciwdziałanie dewastacji Ziemi i katastrofie ekologicznej4. Według twórców i twórczyń humanistyki ekologicznej, ważnym zadaniem dla humanistek i humanistów jest stawianie im czoła. Włączanie do naukowej refleksji. Szukanie rozwiązań. Zadawanie pytań o rolę literatury, kultury i pro- wadzonych nad nimi badań wobec tych palących problemów. 2 E. Domańska, Humanistyka ekologiczna, „Teksty Drugie” nr 1–2 2013, s. 13–32. 3 Za Kennethem White’em warto podkreślić odrębność i wyjątkowość geopoetyki na tle innych kierunków badających związki literatury i środowiska. To zagadnienie omówię szczegółowo w książce. Twórca geopoetyki pisze o tym m.in. w jednej ze swoich na- jnowszych książek, zob. K. White, Panorama géopoétique, ERR, Paryż 2014. 4 G. A. Love, Revaluing Nature. Toward an ecological criticism [w:] The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology, red. Ch. Glotfelty, H. Fromm, University of Georgia Press, Georgia, Ateny 1996, s. 225–240. 14 •• Ad. 2. Etyka i odpowiedzialność Jak pisze Ewa Domańska, przywołując słowa Val Plumwood (ekofeministki i teoretyczki ekoposthumanistyki) — dwa najważniejsze zadania dla humani- styki dzisiaj to: a. powtórne ulokowanie ludzi w ramach systemu ekologicznego; b. powtórne ulokowanie nie–ludzi w systemie etyki5. Emancypacja wykluczonych i dyskryminowanych grup zachodzi na gruncie nauk humanistycznych od co najmniej lat 70. XX wieku. Dzieje się tak dzię- ki nowym, wrażliwym społecznie dyscyplinom: postkolonializmowi, studiom gender, queer, nad etnicznością, animal studies, które są nie tylko teorią two- rzoną w ramach akademii, ale równocześnie ruchem polityczno-społecznym na rzecz równości oraz zmniejszania cierpienia i wyzysku. Te kierunki badań podejmują zagadnienie praw kobiet, ludzi o innym kolorze skóry niż biały, rdzennych mieszkańców, mniejszości oraz etyki w relacjach ludzi i zwierząt. Kierunki badań związane w ekologią (green studies) kontynuują ten proces, wprowadzając etykę do relacji ludzi wobec środowiska przyrodniczego. Taka zmiana wymaga włączenia do refleksji humanistycznej kwestii odpowiedzial- ności człowieka za kształt obecnego świata, także za katastrofę ekologiczną6. Dlatego powinniśmy i powinnyśmy postawić sobie pytanie: jakiej humani- styki potrzebuje dzisiaj nie tylko współczesny człowiek, ale również wszystkie żywe istoty i cała Ziemia? I jak taką humanistykę uprawiać? Ad. 3. Zaangażowanie emocjonalne Gdy Ramakriszna podróżował po Indiach, głosząc w ekstazie swe nauki, ktoś wykrzyknął: — Zrób coś dla cierpiącego ludu! Odparł: — Nic nie mogę zrobić. Takie jest stanowisko artysty7. To stanowisko ulega zmianie. Nie tylko naukowcy i naukowczynie zaj- mujący się humanistyką ekologiczną, ale także związane z nią pisarki, pisarze, artystki i artyści, aktywiści i aktywistki „coś robią”. A motorem tej pracy jest często zaangażowanie emocjonalne. Kierując się miłością, troską i empatią wo- 5 Zob. E.  Domańska, Humanistyka ekologiczna, s. 22; V.  Plumwood, Animals and Ecol- ogy: towards a better integration, artykuł niepublikowany, dostępny na: http://hdl.handle. net/1885/41767 (2.06.2014). 6 Zob. np. A.  Barcz, Przyroda — bliska czy daleka? Ekokrytyka i nowe sposoby poetyki odpowiedzialności za przyrodę w literaturze, „Anthropos” nr 18–19, 2012. 7 Tak pisała Anais Nin w 1943 roku, zob. A. Nin, Dziennik Anais Nin. Tom III (1939–1944), tłum. B. Cendrowska, Wydawnictwa Zysk i S-ka, Poznań 2007, s. 354. 15 •• bec świata, a także buntem wobec zastanego porządku, proponują nowe wizje rozwoju swoich dyscyplin (jak m.in. Kenneth White, tworząc geopoetykę lub Rosi Braidotti koncepcję podmiotów nomadycznych). Humanistyka ekolo- giczna jest humanistyką zaangażowaną: w ochronę bioróżnorodności, w pracę na rzecz równości oraz zmniejszania wyzysku i cierpienia. Dlatego osoby z nią związane rozpatrują często swoją pracę w kategoriach powołania i służby8. Co więcej, badacze i badaczki zajmujący się humanistyką ekologiczną odrzucili mit neutralności nauki i obiektywnego podmiotu wytwarzającego wiedzę. Są świadomi „miejsca z którego mówią” (tzw. Standpoint Theory): włas- nych uwarunkowań związanych z tradycją, płcią, religią, narodowością, klasą, wiekiem, rodziną itp. Dziedzictwo to traktowane jest ambiwalentnie: z jednej strony jako bogactwo, z drugiej — ograniczenie. Jednak dzięki takiemu podej- ściu wszystkie podmioty wytwarzające wiedzę, ich głosy, doświadczenia i praca są równe i tak samo ważne. Co więcej, głos grup dyskryminowanych i mar- ginalizowanych (kobiety, rdzenni mieszkańcy Ziemi, mniejszości) wzbogaca dominujące dyskursy o nowe i cenne perspektywy. Ad. 4. Potencjał wywrotowy prowadzonych badań Jak pisze Agnieszka Gajewska: teoria wywrotowa jest zaangażowana politycznie, społecznie oraz emocjonalnie, a przy tym nastawiona na dyskusje i wymianę po- glądów9. Wywrotowość, a nawet rewolucyjność zielonej humanistyki, polega na kwestionowaniu obecnych modeli sprawowania władzy oraz odrzucaniu utrwalonych kulturowo paradygmatów naukowych, historycznych, religij- nych, politycznych, gospodarczych, ufundowanych na antropocentryzmie i patriarchacie. Taka perspektywa związana jest z kolejnymi zwrotami zacho- dzącymi w nowej humanistyce (zwrot ku sprawczości, performatywny), oraz z nową koncepcją podmiotowości: zaangażowanej, sprawczej, nomadycznej, performatywnej10: W tle zwrotu performatywnego oraz zwrotu ku sprawczości (the agentive turn) stoi — (…) kategoria zmiany jako wartości pozytywnej we współczesnym świecie. Podmiot, który ma siłę sprawczą, staje się w tym nastawionym na zmiany świecie najbardziej pożą- dany. Dokonywać zmian, być ich sprawcą, a nie obiektem — oto pożądany model, który odczytać można w pracach współczesnych humanistów. W tekstach związanych z podej- 8 Takie stanowisko zostanie omówione szczegółowo w dalszej części książki. 9 Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. A.  Gajewska, Wydawnictwo Poznańskie, 10 Ten nowy typ podmiotowości stanowi także ważny element gepoetyki, dlatego poświęciłam Poznań 2012, s. 14. mu Rozdział II. 16 •• ściami, które można zakwalifikować do nowej humanistyki, nie ma zbyt wiele miejsca na kontemplację świata, za to budowana jest w nich przestrzeń dla buntów i rewolucji11. Humanistyka ekologiczna to także budowanie wspólnej przestrzeni dla bun- tów i rewolucji, przede wszystkim na rzecz planety, ale nie tracąc z oczu jej mieszkanek i mieszkańców, ludzi i nie–ludzi. Ad. 5. Praca na rzecz zmiany w świecie Zadaniem, jakie stawiają przed humanistkami i humanistami twórcy i twór- czynie humanistyki ekologicznej, jest poszukiwanie i popularyzowanie mode- li pokojowego i przyjaznego współistnienia ludzi, nie–ludzi oraz środowiska przyrodniczego. Jak przypomina jedna z teoretyczek ekofeminizmu, Karren Warren: to praca stanowi centralne zagadnienie każdej perspektywy ekologicznej12. Praca ta podejmowana jest na różnych poziomach. Na przykład w ośrodkach prowadzących badania nad związkami literatury i środowiska prowadzone są warsztaty „zielonego pisania” (creative nature-writing) dla studentek i studen- tów. Takie warsztaty pisarskie to praktyczne narzędzie do uprawiania eko- krytyki i geopoetyki. Duża część naukowców i naukowczyń, a także pisarek i pisarzy, artystek i artystów związanych z ekokrytyką, ekofeminizmem, geo- poetyką, animal studies, postkolonializmem, podejmuje różnorodne akcje na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i zachowania planety dla przyszłych pokoleń13, współpracując ze środowiskiem ekologów i aktywistek. Zawiązują się sojusze akademii, środowisk literackich i artystycznych oraz ruchów spo- łecznych14. Wspólna praca kontynuowana jest na dwóch płaszczyznach: a. edukowanie — kształtowanie za pomocą prowadzonych zajęć/wy- kładów/kursów/warsztatów oraz publikowanych artykułów, książek, literatury pięknej i działalności artystycznej świadomego i umotywo- wanego elektoratu, który swoimi wyborami konsumpcyjnymi i poli- 11 E. Domańska, Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie” nr 5, 2007, s. 56. 12 K. Warren, Introduction [w:] Ecofeminism. Women, Culture, Nature, red. K.W. Warren, In- diana University Press 1997, xiii. Zob. także: R.A. Sessions, Ecofeminism and Work, tamże, s. 176–192. 13 Przykłady takie zostaną przestawione w dalszej części książki. 14 Przykładem takiej współpracy może być działalność Association for the Study of Literature and Environment (ASLE). Ta międzynarodowa organizacja zrzesza naukowców i naukow- czynie, pisarzy i pisarki, dziennikarzy i dziennikarki, artystów i artystki wokół wartości i działań ekologicznych. Zob. www.asle.org (3.07.2014) lub np. D. V. Romero, Reflection on Literature and Environment. An Interview with Scott Slovic, „Ecozon@” nr 1–2, 2010, s. 67–86. 17 •• tycznymi będzie wspierał przyjazną ludziom, zwierzętom i planecie: naukę, politykę, gospodarkę, ekonomię i biznes; b. aktywizm — budzenie postaw obywatelskich i partycypacji społecznej, bezpośrednie działania na rzecz równości i zrównoważonego rozwoju. W stronę budowania demokracji ekologicznych. Uwrażliwianie i podnoszenie świadomości ekologicznej można zacząć od stawiania pytań, które wyprowadzają badania nad tekstem poza tekst. Czy na- prawdę nasza „produkcja literaturo- i kulturoznawcza” warta jest tych wszyst- kich drzew, jakie dla niej poświęcamy? Dlaczego nie drukujemy na papierze z recyklingu? Możemy też stawiać pytania bezczelne. Czyja praca jest bardziej pożyteczna dla środowiska (czyli także dla człowieka)? Teoretyka zamkniętego w swojej dyscyplinie jak w wieży? Czy bezdomnego, który grzebie w naszych śmietnikach i odnosi metal na złom, a papier na makulaturę? Można uznać, że obie te aktywności są równie ważne. A jednak to my, pracownice i pracownicy akademiccy, zajmujemy uprzywilejowaną pozycję w społeczeństwie. A skoro tak, dlaczego nie wykorzystujemy wpływów jakie mamy, by służyć miastu, regionowi, planecie? Czy pytamy siebie, dlaczego zajmuję się tym, czym się zajmuję? Co z tego wynika dla wspólnoty i miejsca, w których żyję, dla śro- dowiska? Jaki jest mój wpływ na kształt obecnego świata? Jaką wizję rozwoju tworzę i wzmacniam? Jak wskazują humaniści i humanistki, włączający ekologię do swoich ba- dań: już sam fakt, że przestaliśmy zadawać takie pytania sobie i naszym stu- dentkom i studentom świadczy o głębokim kryzysie humanistyki15. Napisałam tę książkę, ponieważ także uważam, że są to ważne pytania. Jestem przekonana, że warto w proces powstawania humanistyki ekologicznej włączać jak najwięcej osób. Przede wszystkim dlatego, że nauka i praktyka tej nowej, zielonej humanistyki może zaowocować takimi postawami obywatel- skimi oraz wyborami politycznymi i konsumpcyjnymi, które mogą zmienić nasz kraj w miejsce zdrowsze i bardziej przyjazne kobietom, mężczyznom, zwierzętom i środowisku przyrodniczemu. Co więcej, nauczanie i praktyko- wanie humanistyki ekologicznej może stać się przeciwwagą dla dominującego w kraju dyskursu konserwatywnego w kwestiach obyczajowych oraz liberal- nego w kwestiach gospodarczych. Humanistyka ekologiczna, która włącza do prowadzonych badań odpowiedzialność człowieka za świat, etykę w relacjach ludzi wobec nie–ludzi i planety, dobro przyszłych pokoleń oraz prawa kobiet 15 Takie wnioski prezentują m.in. Kenneth White i Henryk Skolimowski. 18 •• i innych dyskryminowanych grup, proponuje model rozwoju, na którym wszyscy skorzystamy. Humanistyka ekologiczna jest także szansą dla kierunków humanistycz- nych, zwłaszcza związanych z badaniem literatury i kultury. Dzięki niej mogą one nie tylko wyjść z kryzysu (o którym pisze wiele humanistek i humanistów), ale nawet odrodzić się i rozkwitnąć. Przemienić z „fabryk bezrobotnych” (jak je czasem określają media) w kuźnię awangardy — miejsca przygotowujące przyszłe liderki i liderów potrzebnych zmian. Bo czyż nie to jest misją humanistyki? Tworzyć taką wizję rozwoju, która najpełniej służy wszystkim żywym istotom i następnym pokoleniom? Rozmowa Autorki z Kennethem White’em o geopoetyce Anna Kronenberg: Chciałabym porozmawiać o pracy Pana Profesora, szczególnie o geopoetyce oraz jej odbiorze i interpretacji w Polsce. Kenneth White: Nie znam języka polskiego (pracuję w językach: angielskim, francuskim i niemieckim), zatem nie wiem na ten temat zbyt wiele. Jestem po prostu bardzo wdzięczny tym, którzy tłumaczą moje prace: Radosławowi No- wakowskiemu za Niebieską Drogę i Dzikie Łabędzie, Kazimierzowi Brakonie- ckiemu za wywiady i poezję (Atlantica, Poeta Kosmograf, Geopoetyki), Mariu- szowi Wilkowi za Lotem gęsi. Dziękuję także za pani krytyczną i literacką pracę oraz Oksanie Weretiuk z Uniwersytetu Rzeszowskiego i Elżbiecie Konończuk z Uniwersytetu w Białymstoku. A.K.: Wiele osób, oprócz tych już wspomnianych przez Pana Profesora, prowadzi badania nad geopoetyką w Polsce. To, co mnie zastanawia, to fakt, że często w interpretacji geopoetyki pomijane są kluczowe dla niej treści, takie jak tradycja ekologiczna, związki literatury i środowiska oraz rela- cje człowieka z Ziemią (do czego odsyła choćby nazwa — GEO-poetyka). Zauważam też niechęć do łączenia badań nad literaturą z nową, bardziej przyjazną Ziemi, wizją rozwoju. Takie podejście bywa nazywane „uto- pijnym”, „nienaukowym”, „patetycznym”, a nawet „przebrzmiałym już ezoteryczno-ekologicznym patosem” i „mistycznym eko-szamanizmem”. Dlatego geopoetyka w Polsce najczęściej oznacza reprezentację miejsca w tekście kultury i wiązana jest ze zwrotem topograficznym. 21 ••
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Geopoetyka. Związki literatury i środowiska. Wydanie drugie uzupełnione
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: