Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00214 003588 18665992 na godz. na dobę w sumie
Głos wiedzy. Droga do wewnętrznego spokoju - książka
Głos wiedzy. Droga do wewnętrznego spokoju - książka
Autor: , Liczba stron: 200
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1397-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> życiowe filozofie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Głos wewnętrznej świadomości
dzięki starożytnej wiedzy Tolteków
może dotrzeć również do Ciebie,
pomagając Ci przywrócić spokój ducha
i szczęście

Szczęście tkwi głęboko w Tobie

Rodzisz się ze spokojem ducha, czystością umysłu i nieskażoną przez cywilizację radością życia. Potem rośniesz, wychodzisz w świat, uczysz się i tracisz to wszystko, nawet o tym nie wiedząc. Na szczęście możesz odnowić kontakt ze swoim prawdziwym ja. Dzięki starożytnej wiedzy Tolteków zdołasz odzyskać zagubione szczęście i miłość. Powrócisz do korzeni prawdy i duchowej równowagi, tak chwiejnych we współczesnym świecie.

Przez tysiące lat zamieszkujący południową część Meksyku Toltekowie stanowili niezwykłą społeczność naukowców i artystów. Ich celem było zgłębianie wiedzy duchowej oraz kultywowanie starodawnych obrzędów. Mądrość przodków przekazywano sobie przez wiele pokoleń, chroniąc ją, by w najtrudniejszych czasach nie dostała się w niepowołane ręce.

W tradycji Tolteków zadaniem szamana jest pomoc innym w osiągnięciu wolności osobistej. Don Miguel Ruiz, szaman z rodu Orlich Rycerzy, poświęca życie, aby dzielić się z innymi wiedzą pradawnych Tolteków.

Droga do wewnętrznej równowagi
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do Przykładowy rozdział Spis tre(cid:156)ci Katalog ksiazek Nowo(cid:156)ci Bestesllery Zam(cid:243)w drukowany katalog Tw(cid:243)j koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zam(cid:243)w cennik Zam(cid:243)w informacje o nowo(cid:156)ciach Wydawnictwo Helion SA 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl G‡os wiedzy. Droga do wewnŒtrznego spokoju Autor: Don Miguel Ruiz, Janet Mills T‡umaczenie: Marek Marczak ISBN: 978-83-246-1397-7 Tytu‡ orygina‡u: The Voice of Knowledge: A Practical Guide to Inner Peace Format: 122x194, stron: 200 G‡os wewnŒtrznej (cid:156)wiadomo(cid:156)ci dziŒki staro¿ytnej wiedzy Toltek(cid:243)w mo¿e dotrze(cid:230) r(cid:243)wnie¿ do Ciebie, pomagaj„c Ci przywr(cid:243)ci(cid:230) spok(cid:243)j ducha i szczŒ(cid:156)cie SzczŒ(cid:156)cie tkwi g‡Œboko w Tobie Rodzisz siŒ ze spokojem ducha, czysto(cid:156)ci„ umys‡u i nieska¿on„ przez cywilizacjŒ rado(cid:156)ci„ ¿ycia. Potem ro(cid:156)niesz, wychodzisz w (cid:156)wiat, uczysz siŒ i tracisz to wszystko, nawet o tym nie wiedz„c. Na szczŒ(cid:156)cie mo¿esz odnowi(cid:230) kontakt ze swoim prawdziwym ja. DziŒki staro¿ytnej wiedzy Toltek(cid:243)w zdo‡asz odzyska(cid:230) zagubione szczŒ(cid:156)cie i mi‡o(cid:156)(cid:230). Powr(cid:243)cisz do korzeni prawdy i duchowej r(cid:243)wnowagi, tak chwiejnych we wsp(cid:243)‡czesnym (cid:156)wiecie. Przez tysi„ce lat zamieszkuj„cy po‡udniow„ czŒ(cid:156)(cid:230) Meksyku Toltekowie stanowili niezwyk‡„ spo‡eczno(cid:156)(cid:230) naukowc(cid:243)w i artyst(cid:243)w. Ich celem by‡o zg‡Œbianie wiedzy duchowej oraz kultywowanie starodawnych obrzŒd(cid:243)w. M„dro(cid:156)(cid:230) przodk(cid:243)w przekazywano sobie przez wiele pokoleæ, chroni„c j„, by w najtrudniejszych czasach nie dosta‡a siŒ w niepowo‡ane rŒce. W tradycji Toltek(cid:243)w zadaniem szamana jest pomoc innym w osi„gniŒciu wolno(cid:156)ci osobistej. Don Miguel Ruiz, szaman z rodu Orlich Rycerzy, po(cid:156)wiŒca ¿ycie, aby dzieli(cid:230) siŒ z innymi wiedz„ pradawnych Toltek(cid:243)w. Droga do wewnŒtrznej r(cid:243)wnowagi (cid:149) Przywr(cid:243)(cid:230) najpiŒkniejsze wspomnienia z dzieciæstwa. (cid:149) Odwa¿ siŒ wyj(cid:156)(cid:230) na spotkanie z nieskoæczono(cid:156)ci„. (cid:149) Zwr(cid:243)(cid:230) siŒ ku sobie samemu, odzyskaj wiarŒ i woln„ wolŒ. (cid:149) Koncentruj siŒ na twoim w‡asnym g‡osie wiedzy. (cid:149) Skup uwagŒ na emocjach, niech g‡os wiedzy CiŒ nie rozprasza. (cid:149) Popatrz na ¿ycie oczami szczŒ(cid:156)liwej i pe‡nej mi‡o(cid:156)ci istoty. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Podziękowania . . . 7 Toltekowie . . . 9 1 . . . ADAM I EWA . . . 11 Historia opowiedziana z innej perspektywy 2 . . . WIZYTA U DZIADKA . . . 23 Prosta prawda zostaje ujawniona 3 . . . KŁAMSTWO O NASZEJ NIEDOSKONAŁOŚCI . . . 35 Wspomnienia z dzieciństwa powracają 4 . . . NOC NA PUSTYNI . . . 49 Spotkanie z nieskończonością 5 . . . NARRATOR . . . 59 Analiza postaci będących częścią historii 6 . . . SPOKÓJ WEWNĘTRZNY . . . 77 Poskramianie głosu za pomocą dwóch zasad 7 . . . EMOCJE SĄ PRAWDZIWE . . . 95 Głos wiedzy nie jest prawdziwy 8 . . . ZDROWY ROZSĄDEK I ŚLEPA WIARA . . . 109 Odzyskiwanie wiary i wolnej woli · 5 · SPIS TREŚCI 9 . . . TRANSFORMACJA NARRATORA . . . 127 Cztery postanowienia jako ulubione narzędzia 10 . . . PISANIE WŁASNEJ HISTORII Z MIŁOŚCIĄ . . . 145 Życie jako niekończący się romans 11 . . . OTWIERANIE OCZU NASZEJ DUSZY . . . 163 Rzeczywistość miłości wokół nas 12 . . . DRZEWO ŻYCIA . . . 179 Historia zatacza krąg Modlitwy . . . 195 O autorach . . . 198 · 6 ·
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Głos wiedzy. Droga do wewnętrznego spokoju
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: