Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00776 009965 10750544 na godz. na dobę w sumie
Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej. - ebook/pdf
Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej. - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , , , , Liczba stron: 442
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6376-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W niniejszej publikacji omówiono w kontekście prawnoporównawczym kluczowe problemy, które zdaniem autorów w największym stopniu składają się na istotę prawa do informacji i pozostają niezbędne dla jego realizacji, tj.: ograniczenia prawa do informacji, tryby udostępniania informacji, w tym procedura rozpatrywania wniosków dostępowych,  funkcjonowanie organu właściwego w sprawach prawa do informacji oraz zasady i tryb ponownego wykorzystywania informacji. Badania zostały przeprowadzone biorąc pod uwagę normy i standardy międzynarodowe oraz unijne, a także systemy prawne czterech państw Unii Europejskiej (Francja, Niemcy, Węgry, Wielka Brytania). Takie podejście pozwala na ocenę polskiego prawodawstwa, w tym również umożliwia sformułowanie postulatów de lege ferenda. Uzupełnieniem powyższych zagadnień podzielonych w książce na cztery części jest aneks zawierający teksty rozwijające poszczególne poruszane tematy.

Publikacja jest elementem grantu Narodowego Centrum Nauki N N110 129540.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Główne problemy PRAWA DO INFORMACJI w Êwietle prawa i standardów mi´dzynarodowych, europejskich i wybranych paƒstw Unii Europejskiej Redakcja Grzegorz Sibiga informacja re-use zasób informacyjny dokument informacja publiczna poufność ochrona jawność otwartość otwarty rząd prywatność BIP dostęp tajemnica dane osobowe repozytorium rozpowszechnianie strSibigaGlowne 5/9/14 2:01 PM Page 1 Główne problemy PRAWA DO INFORMACJI w Êwietle prawa i standardów mi´dzynarodowych, europejskich i wybranych paƒstw Unii Europejskiej strSibigaGlowne 5/9/14 2:01 PM Page 2 strSibigaGlowne 5/9/14 2:01 PM Page 3 Główne problemy PRAWA DO INFORMACJI w Êwietle prawa i standardów mi´dzynarodowych, europejskich i wybranych paƒstw Unii Europejskiej Redakcja: dr Grzegorz Sibiga Autorzy: prof. PAN dr hab. Teresa Górzyƒska , dr Mateusz Błachucki, Wojciech Drobny, prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski, dr Bogdan Fischer, Michał Folcholc, prof. UKSW dr. hab. Małgorzata JaÊkowska, dr András Jóri, dr Mariusz Maciejewski, dr Agnieszka Piskorz-Ryƒ, dr Grzegorz Sibiga, Marc de Vries, dr Wojciech R. Wiewiórowski Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: Prof. UKSW dr hab. Zbigniew Cieślak Poszczególne fragmenty Części I opracowali: Rozdział I. Agnieszka Piskorz-Ryń: § 2; Grzegorz Sibiga: § 1, § 3 Rozdział II. Mateusz Błachucki: § 1–9; Michał Folcholc: § 10–13 Rozdział III. Paweł Fajgielski: § 1, § 2, § 4.I, III, IV i VI; Grzegorz Sibiga: § 3, § 4.II, V i VII Rozdział IV. Bogdan Fischer: § 2.I, § 4. III–IV, § 5.II–III; Agnieszka Piskorz-Ryń: § 2.III, § 4.V–VI, § 5.IV–V; Bogdan Fischer i Agnieszka Piskorz-Ryń: § 1, § 2.II, § 3, § 4.I–II, § 5.I, § 6 Rozdział V. Teresa Górzyńska: § 1, § 2.I–III i VI, § 4; Mariusz Maciejewski: § 2.IV–V, § 3.I–II i IV–IX, § 5, § 6; Teresa Górzyńska i Mariusz Maciejewski: § 3.III Ilustracja na okładce: Łukasz Sarapata Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki © Wydawnictwo C.H.Beck 2013 © Instytut Nauk Prawnych PAN 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-6375-2 ISBN e-book 978-83-255-6376-9 Spis treści Autorzy ............................................................................................. XV Wykaz skrótów .................................................................................. XVII Wykaz literatury ................................................................................ XXI Wstęp ................................................................................................ XXXI Profesor Teresa Górzyńska – wspomnienie ......................................... XXXIII Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej CZĘŚĆ I ROZDZIAŁ I Uwagi ogólne ........................................................................................ § 1. Wprowadzenie ................................................................................. § 2. O początkach kształtowania się prawa do informacji ............... § 3. Zakres stosowania przepisów dostępowych .............................. I. Zakres przedmiotowy ........................................................ 1. Pojęcie dokumentu i informacji ..................................... 2. Treść informacji ............................................................. 3. Zakres przedmiotowy polskiej ustawy ........................... II. Zakres podmiotowy ........................................................... 1. Uprawnieni .................................................................... 2. Zobowiązani .................................................................. Abstract ........................................................................................... ROZDZIAŁ II Procedura udostępniania informacji publicznej ................................... § 1. Wprowadzenie ......................................................................... § 2. Tryby udzielania informacji publicznej ..................................... § 3. Bezwnioskowy tryb udzielania informacji publicznej ............... § 4. Wnioskowy tryb udzielania informacji publicznej .................... I. Przedmiot wniosku – różne rodzaje informacji publicznej II. Sposoby udostępnienia informacji publicznej oraz ich wybór ................................................................................. III. Wymogi formalne i materialne wniosku o udzielenie informacji publicznej ......................................................... 1. Wymogi formalne wniosku ........................................... 2. Odpłatność za udzielanie informacji publicznej ............ 3. Termin na udzielenie informacji publicznej .................. 3 3 7 15 15 15 18 19 20 20 22 24 26 26 27 28 33 35 38 43 44 47 51 V § 5. Udostępnienie informacji w sposób opisany w art. 11 DostInfPublU .......................................................................... § 6. Utrwalanie informacji publicznych przez zainteresowanego .... § 7. Wstęp na posiedzenia organów kolegialnych pochodzących z wolnych wyborów .................................................................. § 8. Udostępnianie informacji publicznych w centralnym repozytorium ............................................................................ § 9. Dostęp do informacji publicznej a prawo dostępu do akt postępowania sądowego i administracyjnego – wzajemne relacje ....................................................................................... I. Podstawy aksjologiczne prawa dostępu do akt sprawy oraz dostępu do informacji publicznej ....................................... II. Stosunek ustaw procesowych do DostInfPublU w zakresie dostępu do akt sprawy i informacji publicznej w niej zawartej ............................................................................. § 10. Formy prawne udostępniania informacji publicznej w świetle DostInfPublU .......................................................................... I. Dostęp do informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej .......................................................................... II. Udzielanie informacji publicznej na wniosek ..................... III. Dostęp do posiedzeń organów władzy publicznej ............. udzielania informacji publicznej w świetle standardu prawa do sądowego i merytorycznego rozpoznania sprawy ................ I. Środki ochrony prawnej adresatów czynności prawnych udzielania informacji publicznej w administracyjnym toku instancji ............................................................................. II. Środki ochrony prawnej adresatów czynności prawnych udzielania informacji publicznej w toku instancji przed sądami powszechnymi ....................................................... III. Środki ochrony prawnej adresatów czynności prawnych udzielania informacji publicznej w sądowoadministracyjnym toku instancji ..................................................................... § 11. Środki ochrony prawnej adresatów czynności prawnych § 12. Zagadnienie bezczynności i przewlekłości postępowania w udzielaniu informacji publicznej i sposoby jej przeciwdziałania na gruncie spraw dotyczących dostępu do informacji publicznej ................................................................ § 13. Prawoporównawczy rys zagadnień proceduralnych związanych z udostępnieniem informacji publicznych w wybranych państwach europejskich ............................................................ I. Wielka Brytania ................................................................ II. Niemcy .............................................................................. VI 53 54 54 57 58 58 60 63 64 64 67 68 68 71 75 76 88 88 89 Spis treści III. Węgry ................................................................................ IV. Francja ............................................................................... Abstract ........................................................................................... 90 91 92 ROZDZIAŁ III Prawne ograniczenia dostępności informacji ....................................... § 1. Zagadnienie wstępne ograniczeń dostępności informacji .......... I. Zasada jawności ................................................................. II. Pojęcie ograniczenia dostępności ....................................... III. Ograniczenie dostępności informacji jako wynik kolizji dóbr prawnie chronionych ................................................. § 2. Podstawy prawne ochrony informacji ....................................... I. Przepisy Unii Europejskiej ................................................ II. Ustawy krajowe (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry) .. § 3. Sposób ograniczania prawa do informacji ................................ I. Ograniczenia bezwzględne i względne. „Test szkody” i „test ważenia interesów” ................................................... II. Test szkody ........................................................................ III. Test ważenia interesów (test interesu publicznego) ........... IV. Ograniczenia w poszczególnych systemach prawnych 93 93 93 94 95 95 95 96 97 97 98 99 (według kryterium testu) ................................................... 101 1. Konwencja ..................................................................... 101 2. Rozporządzenie 1049/2001 ........................................... 101 3. Wielka Brytania ............................................................ 102 4. Węgry ............................................................................ 103 5. Republika Federalna Niemiec ....................................... 104 do informacji publicznej? ................................................... 106 § 4. Wybrane rodzaje ograniczeń prawa do informacji .................... 107 publicznego ........................................................................ 107 1. Przedmiot ochrony ........................................................ 107 2. Klauzule niejawności informacji .................................... 118 II. Ochrona sfery wewnętrznej („dokument wewnętrzny”) .... 122 1. Wprowadzenie .............................................................. 122 2. Pojęcie dokumentu wewnętrznego ................................ 122 3. Cele ochrony dokumentu wewnętrznego ...................... 125 4. Sposób ograniczania dostępu ........................................ 127 5. Ochrona sfery wewnętrznej (dokumentów wewnętrznych) w innych systemach prawnych ............. 128 A. Rozporządzenie 1049/2001 ...................................... 128 B. Konwencja ................................................................. 129 VII V. Czy testy występują w polskich przepisach o dostępie I. Ograniczenia ze względu na ochronę interesu Spis treści C. Wielka Brytania ........................................................ 129 D. Węgry ........................................................................ 130 E. Niemcy ...................................................................... 131 F. Francja ....................................................................... 131 6. Dostęp do dokumentów wewnętrznych w prawie polskim .......................................................................... 131 7. Dostęp do dokumentów wewnętrznych w orzecznictwie sądów administracyjnych ............................................... 133 8. Wnioski ......................................................................... 137 III. Dokument otrzymany od strony trzeciej ........................... 138 IV. Prywatność i ochrona danych osobowych .......................... 139 V. Ochrona interesów ekonomicznych ................................... 143 1. Zakres ochrony .............................................................. 143 2. Sposób ochrony i jej cele ............................................... 144 3. Ochrona interesów ekonomicznych w prawie polskim .. 144 informacji .......................................................................... 146 zawodowe) ........................................................................ 147 Abstract ........................................................................................... 148 VI. Prawa własności intelektualnej a ograniczenia dostępności VII. Ochrona innych interesów indywidualnych (tajemnice ROZDZIAŁ IV Wyspecjalizowany organ do spraw dostępu do informacji o charakterze publicznym w wybranych krajach UE ............................ 149 § 1. Wprowadzenie ......................................................................... 149 § 2. Podstawy prawne funkcjonowania wyspecjalizowanego organu ds. dostępu do informacji o charakterze publicznym ................ 153 I. Podstawy prawne funkcjonowania wyspecjalizowanego II. Podstawy prawne funkcjonowania wyspecjalizowanego organu ds. dostępu do informacji o charakterze publicznym w prawie europejskim ..................................... 153 organu ds. dostępu do informacji o charakterze publicznym w prawie wybranych krajów UE ..................... 157 organu ds. dostępu do informacji o charakterze publicznym w polskim porządku prawnym ....................... 161 III. Podstawy prawne funkcjonowania wyspecjalizowanego § 3. Modele rozwiązań prawnych w zakresie kontroli § 4. Ustrój organów wyspecjalizowanych ds. dostępu administracyjnej decyzji w sprawach dostępu do informacji o charakterze publicznym ......................................................... 164 do informacji o charakterze publicznym w wybranych krajach Unii Europejskiej ...................................................................... 170 VIII Spis treści § 5. Kompetencje organu wyspecjalizowanego w sprawach I. Niezależne organy administracyjne ................................... 170 II. Zasady kształtowania niezależności organu na gruncie ustrojowym ........................................................................ 171 III. Pozycja ustrojowa Francuskiej Komisji ds. Dostępu do Dokumentów Administracyjnych ................................. 175 IV. Pozycja ustrojowa Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Swobody Informacji ..................................................... 181 V. Pozycja ustrojowa Krajowego Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych oraz Wolności Informacji ................. 184 VI. Pozycja ustrojowa Komisarza ds. Informacji ...................... 191 dostępu do informacji o charakterze publicznym w wybranych krajach Unii Europejskiej ................................... 196 I. Wprowadzenie ................................................................... 196 II. Kompetencje Komisji ds. Dostępu do Dokumentów Administracyjnych ............................................................. 198 III. Kompetencje Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Swobody Informacji ..................................................... 203 IV. Kompetencje Krajowego Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych oraz Wolności Informacji ............................... 207 V. Kompetencje Komisarza ds. Informacji ............................. 213 § 6. Wyspecjalizowany organ w sprawie dostępu do informacji o charakterze publicznym na tle doświadczeń wybranych krajów Unii Europejskiej – podsumowanie .............................. 220 I. Ustrój i zakres zadań wyspecjalizowanych organów II. Powołanie wyspecjalizowanego organu w sprawie dostępu w sprawie dostępu do informacji o charakterze publicznym – wnioski z przeprowadzonych badań ............ 220 do informacji publicznej w Rzeczpospolitej Polskiej – uwagi de lege ferenda ........................................................ 224 Abstract ........................................................................................... 239 ROZDZIAŁ V Prawna regulacja ponownego wykorzystywania informacji  publicznych .......................................................................................... 240 § 1. Wstęp. Cel i uzasadnienie prawnej regulacji ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (informacji publicznych) ..................................................................................... § 2. Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.11.2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i obowiązek jej implementacji ........................................................................... 243 IX 240 Spis treści I. Omówienie dyrektywy ....................................................... 243 1. Cel dyrektywy ............................................................... 243 2. Struktura dyrektywy ...................................................... 244 3. Zakres dyrektywy .......................................................... 245 4. Podstawowe pojęcia ....................................................... 246 5. Warunki i zasady ........................................................... 248 II. Implementacja dyrektywy w prawie francuskim ................ 250 III. Implementacja dyrektywy w prawie niemieckim ............... 254 IV. Implementacja dyrektywy w prawie brytyjskim ................. 256 V. Implementacja dyrektywy w prawie węgierskim ................ 258 VI. Implementacja dyrektywy w prawie polskim ..................... 259 1. Prawo do ponownego wykorzystywania informacji publicznych w Polsce ..................................................... 259 2. Ustawy nowelizujące ustawę o dostępie do informacji ... 262 § 3. Prawna regulacja prawa ponownego wykorzystywania. Zagadnienia szczegółowe ......................................................... 265 I. Pojęcie ponownego wykorzystywania informacji publicznej .......................................................................... 265 II. Element konstytutywny – prawo ....................................... 269 III. Uwagi na temat elementu przedmiotowego ...................... 273 IV. Element operatywny – wykorzystywanie ........................... 279 V. Element teleologiczny – cel ponownego wykorzystywania ................................................................ 280 VI. Podmioty uprawnione (element podmiotowy) ................... 284 VII. Podmioty zobowiązane (element podmiotowy) ................. 284 VIII. Wyłączenia z zakresu regulacji ponownego wykorzystywania ................................................................ 287 IX. Zasady oddawania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania – otwartość informacji publicznej .......... 289 1. Zasada bezwarunkowości .............................................. 289 2. Zasada bezpłatności ...................................................... 294 3. Zasada równości ............................................................ 300 4. Zakaz monopolizacji ..................................................... 300 5. Zasada dostępności formatu .......................................... 302 6. Zasada aktualnej postaci ................................................ 303 7. Zasada przejrzystości i ekspozycji ................................. 306 wykorzystywania informacji publicznych ................................. 308 wykorzystywania ...................................................................... 310 I. Tryb strony podmiotowej BIP ........................................... 312 II. Tryb Centralnego Repozytorium ...................................... 313 § 4. Francja. Zasady i warunki postępowania w sprawie ponownego § 5. Tryby oddawania informacji do ponownego X Spis treści 1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie – wymogi 2. Procedura rozpoznawania wniosku o ponowne III. Inny sposób ....................................................................... 317 IV. Tryb wnioskowy ................................................................ 318 formalne i konsekwencje ich niespełnienia .................... 319 wykorzystywanie ........................................................... 321 A. Wszczęcie procedury ................................................. 322 B. Modyfikacja i cofnięcie wniosku ............................... 322 C. Terminy załatwiania spraw ........................................ 323 3. Załatwienie sprawy ....................................................... 324 A. Przekazanie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania ....................................................... 324 B. Rozstrzygnięcia ......................................................... 326 C. Dopuszczenie ponownego wykorzystywania bez zastrzeżeń (warunków i opłat) .................................. 327 D. Dopuszczenie ponownego wykorzystywania z zastrzeżeniem (warunki lub opłata) ........................ 329 E. Odmowa ponownego wykorzystywania .................... 331 § 6. Środki ochrony prawa do ponownego wykorzystywania .......... 334 Abstract ........................................................................................... 336 CZĘŚĆ II Aneks Problematyka realizacji prawa do informacji publicznej w świetle ustawowych założeń naboru do polskiej służby publicznej (Wojciech Drobny) .................................................................................... 339 § 1. Uwagi ogólne ........................................................................... 339 § 2. Konstytucyjne gwarancje dostępu do informacji publicznej ...... 340 § 3. Ograniczenia gwarancji dostępu do informacji publicznej oraz problematyka ochrony danych osobowych ........................ 341 § 4. Ustawowe gwarancje dostępu do informacji publicznej ............ 342 § 5. Konstytucyjne gwarancje dostępu do służby publicznej ............ 343 § 6. Pokonstytucyjna praktyka ustawodawcza w zakresie dostępu do informacji publicznej na przykładzie pragmatyk urzędniczych .. 344 I. Pragmatyka członków korpusu służby cywilnej a problematyka realizacji prawa do informacji publicznej w trakcie procedury naboru ............................................... 345 II. Pragmatyka pracowników samorządowych i pragmatyka pracowników urzędów państwowych a problematyka realizacji prawa do informacji publicznej w trakcie procedury naboru ............................................................... 348 XI Spis treści § 7. Uwagi końcowe ........................................................................ 349 Abstract ........................................................................................... 350 Dostęp do informacji publicznych w świetle orzecznictwa sądowoadministracyjnego – uwagi na tle nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej (Małgorzata Jaśkowska) ................................... 352 § 1. Uwagi wstępne ......................................................................... 352 § 2. Pojęcie informacji publicznej i jej rodzaje ................................. 354 § 3. Prawo dostępu, rozpowszechniania i ponownego wykorzystania informacji publicznej ......................................... 359 § 4. Stosunek postępowania w sprawie dostępu do informacji publicznej do postępowania w sprawie jej ponownego wykorzystania ........................................................................... 364 § 5. Specyfika postępowania o ponowne wykorzystanie informacji publicznej ................................................................................. 366 § 6. Sądowa kontrola dostępu i ponownego wykorzystania informacji publicznej ................................................................ 368 § 7. Wnioski końcowe ..................................................................... 369 Abstract ........................................................................................... 369 Functioning of an independent authority for freedom of information – the Hungarian experience (András Jóri) .............................................. 370 § 1. Tasks and tools of the Commissioner ....................................... 370 § 2. Data and case numbers relating to data protection and freedom of information ............................................................ 373 § 3. The conflicts of data protection and freedom of information, exceptions from access .............................................................. 375 § 4. 2011: the end of independent FOI supervision ........................ 377 Europe’s PSI re-use rules – exploration of the legal labyrinth (Marc de Vries) ........................................................................................ 383 § 1. History of European PSI re-use policy .................................... 383 § 2. Short summary of substance of the 2003 and 2013 PSI Directives ................................................................................. 384 1. The 2003 PSI Directive ........................................................ 384 2. The 2013 PSI Directive ........................................................ 385 § 3. The legal labyrinth surrounding the PSI Directive ................... 386 § 4. Untangling the interaction: the PSI Utility Equation .............. 386 A. Access .................................................................................. 387 B. Accessibility ......................................................................... 387 C. Re-use limitations ............................................................... 388 D. Fair conditions .................................................................... 388 § 5. Nothing as practical as a good theory! ...................................... 389 XII Spis treści A. Access and Accessibility: enabling synergy ................... 390 B. Database and copyrights: kill limitations top–down ..... 390 C. Let European (competition) law set the boundaries ..... 390 § 6. Wrap up and conclusions ......................................................... 391 Abstract ........................................................................................... 391 Ponowne przetwarzanie informacji publicznej zawierającej dane osobowe (Wojciech Rafał Wiewiórowski) ................................................. 392 Indeks rzeczowy ................................................................................... 401 XIII Spis treści Autorzy prof. PAN dr hab. Teresa Górzyńska – kierownik Zakładu Prawa Administracyjne- go, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, zmarła w Warszawie 7.4.2013 r. dr Mateusz Błachucki – Zakład Prawa Administracyjnego, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Wojciech Drobny – Zakład Prawa Administracyjnego, Instytut Nauk Prawnych Pol- skiej Akademii Nauk prof. KUL dr hab. Paweł Fajgielski – kierownik Katedry Prawa Technologii Infor- macyjnych i Komunikacyjnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dr Bogdan Fischer – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, radca prawny Michał Folcholc – radca prawny, indywidualna kancelaria radcy prawnego prof. UKSW dr. hab. Małgorzata Jaśkowska –  kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego. dr András Jóri – b. Rzecznik Ochrony Danych Osobowych i Wolności Informacji na Węgrzech dr Mariusz Maciejewski – Zakład Prawa Administracyjnego, Instytut Nauk Praw- nych Polskiej Akademii Nauk dr Agnieszka Piskorz-Ryń – Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Tery- torialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyń- skiego XV dr Grzegorz Sibiga – kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Marc de Vries – ekspert w zakresie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, absolwent studiów prawniczych i ekonomicznych dr Wojciech R. Wiewiórowski – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego XVI Autorzy Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BDSG ................................... Ustawa federalna o  ochronie danych osobowych (BDSG) (Bundesdatenschutzgesetz) z  20.12.1990  r. [Federalny Dziennik Ustaw (BGBI) z  1990  r. I s. 2954]; zredagowana na nowo przez ogłoszenie z 14.1.2003 (Dziennik Ustaw I s. 66) ostatnio zmie- niana przez ustawę z 14.8.2009 r. (Dziennik Ustaw I s. 2814); Bundesdatenschutzgesetz vom 20 Dezem- ber 1990 (BGBI I S. 2954) in der Fassung der Bekan- ntmachung vom 14.1.2003 r. (BGBl. I) Dekret Nr 2005-1755 ............ Dekret Nr 2005-1755 z 30.12.2005 r. w sprawie swo- body dostępu do dokumentów administracyjnych i  ponownego wykorzystywania informacji publicz- nej, podjęty w  celu wykonania ustawy Nr  78–753 z 17.7.1978 r. DostInfPublU ........................ ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicz- nej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) DPA ............................................ brytyjska ustawa o ochronie danych osobowych z 1998 r. dyrektywa 2003/98/WE ........ dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.11.2003 r. w sprawie ponownego wyko- rzystania informacji sektora publicznego (Dz.Urz. WE Nr L 345, s. 90) EKPC .................................... Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo- wych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) FinPublU ............................... ustawa z  27.8.2009  r. o  finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) XVII tania) FOI ....................................... ustawa o wolności informacji z 2000 r. (Wielka Bry- IFG ....................................... ustawa federalna regulująca dostęp do informacji będących w posiadaniu Rządu Federalnego (ustawa o Wolnym Dostępie do Informacji; Informationsfrei- heitsgesetz) IGW ...................................... ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji or- KC ......................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. ganu sektora publicznego (Niemcy) z 2014 r. poz. 121) poz. 553 ze zm.) KK ......................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, Konstytucja RP ...................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  2.4.1997  r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Konwencja ............................. Konwencja Rady Europy w  sprawie Dostępu do Dokumentów Urzędowych (przyjęta w  Tromsø, 18.6.2009 r.) KPA ....................................... ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admini- KPC ...................................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywil- stracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPK ....................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego nego (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101) (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) OchrDanOsU ........................ ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych OchrInfNiejU ........................ ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) PrPostSAdm .......................... ustawa z  30.8.2002  r. –  Prawo o  postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) rozporządzenie 1049/2001 .... rozporządzenie (WE) Nr  1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z 30.5.2001 r. w sprawie pu- blicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Eu- ropejskiego, Rady i Komisji (Dz.Urz. WE L Nr 145, s. 43) SamGmU ............................... ustawa z 8.3.1990  r. o samorządzie gminnym (t.j. TFUE ..................................... Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) UE C Nr 83, s. 13 z 30.3.2010 r.) TUE ..................................... Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana: (Dz.Urz. UE C Nr 83, s. 13 z 30.3.2010 r., Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 ze zm.) XVIII Wykaz skrótów Ustawa 78-753 ...................... ustawa Nr 78–753 z 17.7.1978 r. o zastosowaniu róż- nych środków służących poprawie stosunków pomię- dzy administracją a  obywatelami oraz o  przepisach o charakterze administracyjnym, socjalnym i fiskal- nym (Francja) Ustawa CXII ......................... ustawa Nr CXII z 2011 r. o samostanowieniu infor- macyjnym i wolności informacji (Węgry) 2. Organy i instytucje CADA ................................... francuska Komisja ds. Dokumentów Administracyj- nych (La Commission d’accès aux documents admi- nistratifs) ETS ....................................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości (obecnie TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej) GIODO ................................ Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych RPO ...................................... Rzecznik Praw Obywatelskich TK ......................................... Trybunał Konstytucyjny TS UE ................................... Trybynał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3. Publikatory i czasopisma Dz.U. ..................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. .................................. Dziennik Urzędowy HI CLR ............................ Hastings International Comparative Law Re- view KP ......................................... Kontrola Państwowa OMT ..................................... Organizacja Metody Technika PiP ......................................... Państwo i Prawo PQ ......................................... Political Quarterly Rzeczp. .................................. Rzeczpospolita SE .......................................... Studia Europejskie SLR ....................................... Slovenian Law Review ST .......................................... Samorząd Terytorialny RPEiS ................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny ZNSA .................................... Zeszyty Naukowe Sądownictwa Admininistracyjnego 4. Inne AAI ....................................... niezależne organy administracyjne w Republice Fran- cuskiej ds. .......................................... do spraw FP .......................................... Foreign Policy GIQ ....................................... Government Information Quarterly ICO ....................................... Biuro Komisarza ds. Informacji XIX Wykaz skrótów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej.
Autor:
, , , , , , , , , , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: