Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00212 004192 18669505 na godz. na dobę w sumie
Gotowi na wszystko. 52 zasady efektywności w pracy i życiu - książka
Gotowi na wszystko. 52 zasady efektywności w pracy i życiu - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1581-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Twórca programu GTD - Getting Things Done - ponownie o fenomenalnym zarządzaniu czasem:

'Strategia opanowania nadmiaru zajęć i obowiązków, proponowana przez Davida Allena, jest bezcenna!'
-- Ken Blanchard, autor książki Jednominutowy Menedżer

Najwyższy czas okiełznać czas!

To zupełnie inne zasady zarządzania czasem niż te, z którymi się dotąd zetknąłeś. Z właściwym sobie poczuciem humoru oraz wykorzystując skuteczność programu Getting Things Done, David Allen przedstawi Ci 52 sposoby na to, jak sprawić, by wszystko, co robisz, wiązało się z mniejszym nakładem pracy i mniejszym stresem. Poza tym każde podejmowane przez Ciebie działanie będzie teraz wyzwalało w Tobie więcej energii, kreatywności i pozytywnych myśli.

W każdym z motywujących rozdziałów autor skupia się na jednej z istotnych zasad osiągania stanu odprężenia i opanowania, zdobywania swobody oraz wypracowania bezstresowego, ale produktywnego stylu życia. Wreszcie nauczysz się panować nad czasem. Osiągniesz to dzięki realizacji poszczególnych lekcji, pogrupowanych według czterech głównych tematów:

Rewolucyjny system Getting Things Done potwierdza tezę, że ludzie na całym świecie, mimo różnic kulturowych i zawodowych, poszukują takich właśnie informacji i możliwości zmian. Czy czujesz się czasem przytłoczony pracą i życiem? Desperacko pragniesz odzyskać utracone możliwości, aby działać w sposób twórczy? Szukasz nowego podejścia, jakiegoś systemu, w ramach którego mógłbyś działać bez względu na okoliczności zawodowe czy osobiste? Wiedza zawarta w tej książce może wydać Ci się zaskakująco znajoma, lecz nie ze względu na to, że już się z nią zetknąłeś. To wszystko zasługa intuicji i bezbłędnie wykorzystującego jej istnienie planu działania.

David Allen jest twórcą przełomowej metodologii GTD (Getting Things Done). Dzięki niej wiele milionów ludzi dowiedziało się, jak odmienić swoje życie. Allen pokazał, jak zwolnić tempo, zrezygnować z przytłaczających obowiązków i uwolnić się od ciągłej presji czasu, aby osiągnąć wewnętrzną równowagę, harmonię, a co za tym idzie, lepsze wyniki w pracy. Ogromna popularność metody GTD polega na tym, że znajduje ona zastosowanie zarówno w pracy, szkole, jak i w domu.

Zaliczono go do grona pięciu najlepszych trenerów kadry kierowniczej na świecie. Magazyn 'Fast Company' nazwał go 'guru osobistej produktywności' oraz 'jednym z najbardziej wpływowych myślicieli na świecie' w obszarze zarządzania czasem.

Książki autorstwa Davida Allena - Sztuka efektywności. Skuteczna realizacja zadań' (Onepress) oraz 'Gotowi na wszystko. 52 zasady efektywności w pracy i życiu' - stały się w krótkim czasie światowymi bestsellerami. Sztuka efektywności została wydana w dwudziestu czterech językach i sprzedana w ponad milionie egzemplarzy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Gotowi na wszystko. 52 zasady efektywno(cid:156)ci w pracy i ¿yciu Autor: David Allen T‡umaczenie: Anna Kucharczyk - Barycza ISBN: 978-83-246-1581-0 Tytu‡ orygina‡u: Ready for Anything: 52 Productivity Principles for Work and Life Format: A5, stron: 192 Tw(cid:243)rca programu GTD (cid:150) Getting Things Done (cid:150) ponownie o fenomenalnym zarz„dzaniu czasem: (cid:149) prze‡omowe strategie organizacji osobistej (cid:149) sposoby na pobudzenie tw(cid:243)rczo(cid:156)ci i kreatywno(cid:156)ci (cid:149) metody na oczyszczanie umys‡u z nieistotnych informacji (cid:149) skuteczne schematy dzia‡ania (cid:149) inspiruj„ce rady, jak ruszy(cid:230) z impetem do przodu (cid:132)Strategia opanowania nadmiaru zajŒ(cid:230) i obowi„zk(cid:243)w, proponowana przez Davida Allena, jest bezcenna!(cid:148) (cid:150) Ken Blanchard, autor ksi„¿ki Jednominutowy Mened¿er Najwy¿szy czas okie‡zna(cid:230) czas! To zupe‡nie inne zasady zarz„dzania czasem ni¿ te, z kt(cid:243)rymi siŒ dot„d zetkn„‡e(cid:156). Z w‡a(cid:156)ciwym sobie poczuciem humoru oraz wykorzystuj„c skuteczno(cid:156)(cid:230) programu Getting Things Done, David Allen przedstawi Ci 52 sposoby na to, jak sprawi(cid:230), by wszystko, co robisz, wi„za‡o siŒ z mniejszym nak‡adem pracy i mniejszym stresem. Poza tym ka¿de podejmowane przez Ciebie dzia‡anie bŒdzie teraz wyzwala‡o w Tobie wiŒcej energii, kreatywno(cid:156)ci i pozytywnych my(cid:156)li. W ka¿dym z motywuj„cych rozdzia‡(cid:243)w autor skupia siŒ na jednej z istotnych zasad osi„gania stanu odprŒ¿enia i opanowania, zdobywania swobody oraz wypracowania bezstresowego, ale produktywnego stylu ¿ycia. Wreszcie nauczysz siŒ panowa(cid:230) nad czasem. Osi„gniesz to dziŒki realizacji poszczeg(cid:243)lnych lekcji, pogrupowanych wed‡ug czterech g‡(cid:243)wnych temat(cid:243)w: (cid:149) oczyszczenie umys‡u (cid:149) skupienie uwagi (cid:149) stworzenie struktur zapewniaj„cych sukces (cid:149) podjŒcie skutecznego dzia‡ania Rewolucyjny system Getting Things Done potwierdza tezŒ, ¿e ludzie na ca‡ym (cid:156)wiecie, mimo r(cid:243)¿nic kulturowych i zawodowych, poszukuj„ takich w‡a(cid:156)nie informacji i mo¿liwo(cid:156)ci zmian. Czy czujesz siŒ czasem przyt‡oczony prac„ i ¿yciem? Desperacko pragniesz odzyska(cid:230) utracone mo¿liwo(cid:156)ci, aby dzia‡a(cid:230) w spos(cid:243)b tw(cid:243)rczy? Szukasz nowego podej(cid:156)cia, jakiego(cid:156) systemu, w ramach kt(cid:243)rego m(cid:243)g‡by(cid:156) dzia‡a(cid:230) bez wzglŒdu na okoliczno(cid:156)ci zawodowe czy osobiste? Wiedza zawarta w tej ksi„¿ce mo¿e wyda(cid:230) Ci siŒ zaskakuj„co znajoma, lecz nie ze wzglŒdu na to, ¿e ju¿ siŒ z ni„ zetkn„‡e(cid:156). To wszystko zas‡uga intuicji i bezb‡Œdnie wykorzystuj„cego jej istnienie planu dzia‡ania. E F E K T Y W N A K O N C E N T R A C J A 77 18. Im jaśniejszy cel, tym więcej metod na dojście do niego Oto niezwykły paradoks świata dóbr materialnych: im konkretniejsza jest wizja czy zamiary, tym większą mogą wyzwolić kreatywność. Im większa nasza wiedza o celu, w jakim robimy to, co robimy, tym większa wolność jest nam dana, by badać wszelkie możliwe sposoby na osiągnięcie wybranego celu. Im więcej wiemy o tym, dlaczego organizujemy przyjęcie dla pracowników, kącik do wypoczynku, zatrudniamy asystentkę, piszemy jakiś program komputerowy, przeprowadzamy fuzję z inną firmą, tym więcej zyskamy nowych i wyjątkowych pomysłów i innych niestereotypowych możliwości osiągnięcia sukcesu. Powiedz mi, gdzie mieszkasz… KONCENTRACJA WYNIKAJĄCA Z CELU to od wielu lat najważniejszy ele- ment moich wykładów, kursów, szkoleń i konsultacji dla menedżerów. Jeśli nie wiemy, po co mamy coś robić, brakuje nam motywacji, jasności i ukierunkowania. Jeśli znamy cel naszych działań — robimy coś na spo- tkanie, na potrzeby druku broszury, dla firmy — wówczas mamy kryte- rium, którym kierujemy się przy dokonywaniu wyborów i dążeniu do osiągnięcia sukcesu, a także motywację, dzięki której możemy pokonać lub obejść przeszkody utrudniające skuteczne działanie. Ostatnio jednak zastanawiałem się nad liczbą różnych procedur i pro- cesów, które kierują działaniami ludzkimi, a które wymagają zmian. Zostały utworzone przez kogoś na jakimś etapie, gdyż zapewne do pew- nego momentu istniało takie zapotrzebowanie, jednak obecnie nie ma ono już znaczenia. Zacząłem się nad tym dłużej zastanawiać, ponieważ 78 G O T O W I N A W S Z Y S T K O zaobserwowałem, iż niektóre pomieszczenia biurowe dla kadry zarządza- jącej były praktycznie w całości niefunkcjonalne z punktu widzenia osobi- stej wydajności. Brakowało miejsca na kluczowe elementy komunikacji osobistej, koszyki zadań, najważniejsze dokumenty, nie było dostępu do drukarek, było za mało półek na książki i inne poradniki, z których często się korzysta itd. Biurka wprawdzie były przeogromne, ale mało kto z nich korzystał, aby ich nie zniszczyć. Doskonałość środków i pomieszanie celów zdają się, moim zdaniem, najlepiej charakteryzować nasz wiek. W przeszłości tak urządzone pomieszczenia biuro- we miały robić wrażenie na klientach czy petentach — dany szef mógł sobie pozwolić na taką ilość drewnia- nych mebli biurowych, choć miał tak mało pracy! Spójrzcie, co za tron! Uwaga, król idzie! Jednak ludzie, którzy przebywają w takich miejscach, mają bardzo różne potrzeby i priorytety. Są tam po to, aby wykony- wać swoją pracę, szybko komunikować się z innymi i panować nad wszystkim. Tak zorganizowane biura to przeżytek. Nie służą one bieżącym celom. Należy je przemeblować, przearanżować i unowocześnić. — ALBERT EINSTEIN Pracując od wielu lat z różnymi klientami, zauważyłem, iż w wielu firmach odbywa się mnóstwo cotygodniowych zebrań pracowników. Nigdy nie ma na nich pełnej frekwencji i rzadko kiedy wynika z nich coś konstruktywnego. Tego rodzaju spotkania odbywają się często zwłasz- cza w nowych zespołach i działach, a wynika to z tego, iż funkcjonują od niedawna, w związku z czym wszyscy pracownicy powinni być jednako- wo wdrożeni i poinformowani o wszystkim. Kiedy jednak urok nowo- ści minie, a wszystko odbywa się zgodnie z rutyną, zapotrzebowanie na cotygodniowe posiedzenia de facto maleje, choć są one nadal organizowane w tym samym cyklu, bez względu na to, iż nie mają nic wspólnego z wy- dajnym gospodarowaniem czasem i zasobami ludzkimi. Moim zdaniem należy zrezygnować ze spotkań tego rodzaju, a te, które poświęcone są konkretnym problemom, powinny zostać przełożone na inny termin, tak aby odstępy czasu pomiędzy zebraniami odzwierciedlały faktyczne zapo- trzebowanie — nie powinny one odbywać się zwyczajowo. E F E K T Y W N A K O N C E N T R A C J A 79 Typowym problemem w takich biurach, jeśli porównamy je do dużych statków, jest to, że kuchnia pokładowa jest zwykle w innymi miejscu niż miejsce spotkań grupowych, a w rezultacie nie wynika z tego nic dobrego, bo w obydwu miejscach panuje tłok. Dawniej właściciele takich statków mogli sobie pozwolić na utrzymywanie specjalnej załogi, która zajmo- wała się wyłącznie przygotowywaniem i podaniem posiłków. Obecnie jednak trendy architektoniczne się zmieniły, zgodnie z zapotrzebowaniem na mniejszą ilość pracowników, i kuchnia pokładowa oraz przestrzeń ży- ciowa znajdują się w samym centrum, co jest wygodniejszym i lepszym rozwiązaniem. Gdzie większość ludzi prowadzi życie towarzyskie w domu? W kuchni! Era służących, pomocy domowych itd. już minęła. Dziś wszyscy żyjemy w zupełnie innym stylu i na tym polega cała zabawa! W wielu restaura- cjach kuchnia zajmuje centralne miejsce. Znam kilka osób o radykalnym podejściu do sprawy, które zamieniły swój salon na biuro domowe — życie towarzyskie prowadzą więc w kuchni i w pokoju przeznaczonym do relaksu. Czy jest lepsze miejsce na pracę niż jasny salon, gdzie jest mnóstwo miejsca na niezbędny sprzęt i biblioteczkę? Zastanów się nad swoimi dobrami materialnymi i procedurami: nad miejscem do pracy, zasadami pracy, spotkaniami, pracownikami, dużymi „zabawkami”, starymi ubraniami, biżuterią… Zapisz wszystko, co ma jakieś znaczenie i cel. Założę się, że nagle okaże się, iż można spokojnie pozmieniać parę rzeczy, a może nawet Ci się to spodoba?! À propos… (cid:129) Które procedury lub rutynowe działania wydają Ci się „wysłu- żone”? Co by się stało, gdybyś przestał je realizować? (cid:129) Jak twórczo wykorzystać wolną przestrzeń w Twoim otoczeniu? (cid:129) Jeśli właśnie urządziłeś sobie nowe biuro, co zatrzymasz z po- przedniego miejsca pracy? Co dodasz?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gotowi na wszystko. 52 zasady efektywności w pracy i życiu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: