Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00171 014002 11052729 na godz. na dobę w sumie
Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe - ebook/pdf
Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 439
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8400-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jedną z konsekwencji globalizacji jest zagęszczenie sieci relacji utrzymywanych przez miliony osób z najodleglejszych zakątków świata. W obszarze stosunków gospodarczych doprowadziło to m.in. do zmiany sposobu prowadzenia biznesu – upowszechnienia się korporacji transnarodowych. W rezultacie kolejne kwestie regulowane dotąd na poziomie krajowym wymagają wytworzenia spójnego środowiska prawnego, a klasyczne metody stanowienia prawa międzynarodowego okazują się do tego celu nieadekwatne. Praktyczną odpowiedzią na owe wyzwania stał się analizowany w pracy governance. Mimo że posiłkowanie się governance jest oczywiste dla ekonomistów czy politologów, dotąd nie wypracowano sposobu jego włączenia do systematyki prawa. W rezultacie państwa i podmioty gospodarcze zmuszone są do funkcjonowania w niedookreślonej strefie prawnej. Niniejsza monografia stanowi propozycję rozwiązania problemu – wskazania miejsca governance w prawie międzynarodowym gospodarczym.

Po rozważaniach teoretycznych nad koncepcją governance i soft law, części szczegółowe poświęcono międzynarodowemu prawu finansowemu, inwestycyjnemu oraz handlowemu. Zawarte w konkluzjach praktyczne wskazówki powinny jednak nie tylko zainteresować specjalistów prawa międzynarodowego gospodarczego, ale stanowić punkt odniesienia w szerszej refleksji nad adaptacją prawa międzynarodowego publicznego do zmieniającego się świata doby globalizacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Governance gospodarczy – studium prawnomiędzynarodowe MarCin Menkes Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE MARCIN MENKES • GOVERNANCE GOSPODARCZY – STUDIUM PRAWNOMIĘDZYNARODOWE Polecamy nasze najnowsze publikacje: Łukasz Gruszczyński, Marcin Menkes, Łucja Nowak MIĘDZYNARODOWE PRAWO GOSPODARCZE Cezary Mik ARBITRAŻ W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM Marek Świątkowski NARUSZENIE PRZEZ PAŃSTWO UMOWY Z INWESTOREM ZAGRANICZNYM W ŚWIETLE TRAKTATÓW INWESTYCYJNYCH Marek Jeżewski MIĘDZYNARODOWE PRAWO INWESTYCYJNE www.ksiegarnia.beck.pl GOVERNANCE GOSPODARCZY – STUDIUM PRAWNOMIĘDZYNARODOWE MARCIN MENKES WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Aneta Gacka-Asiewicz Korekta: Barbara Rucińska Recenzja naukowa: prof. dr hab. Władysław Czapliński © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8399-6 ISBN e-book 978-83-255-8400-9 Dla Ernesta i Marii Spis treści Od Autora .................................................................................................................. Podziękowania ........................................................................................................... Wykaz skrótów .......................................................................................................... Literatura .................................................................................................................... Kalendarium .............................................................................................................. Rozdział I. Governance gospodarczy – wprowadzenie .................................... § 1. Uwarunkowania międzynarodowego governance gospodarczego ..... § 2. Metoda badawcza ...................................................................................... § 3. Źródła i legitymizacja governance ........................................................... § 4. Governance w ujęciach historycznym i interdyscyplinarnym ............ § 5. Cel i problem badawczy. Pojęcie governance ........................................ § 6. Governance w UE ...................................................................................... Rozdział II. Soft law ................................................................................................. § 1. Soft law a governance w prawie międzynarodowym ............................ I. Geneza soft law i specyfika jego tworzenia .................................. II. Pojęcie soft law ................................................................................. III. Funkcje soft law – zagadnienia doktrynalne ............................... IV. Funkcje soft law – doniosłość praktyczna ................................... 1. Rozwój soft law na podstawie traktatów, w wyniku którego modyfikowana jest treść normatywna aktu prawotwórczego ......................................................................... 2. Rozwój soft law poprzedzający wykształcenie się norm prawnie wiążących .................................................................... 3. Doprecyzowanie regulacji prawnie wiążących przy wykorzystaniu soft law ............................................................. 4. Wykorzystanie soft law do ograniczenia zakresu stosowania regulacji prawnie wiążących ............................... 5. Naruszenie soft law jako podstawa „miękkiej odpowiedzialności” ................................................................... 6. Walidacja norm prawnie wiążących ...................................... V. Efektywność soft law ....................................................................... § 2. Niewypłacalność państwa: zalety soft law na tle regulacji prawnie wiążących .................................................................................................... XI XV XVII XXI 1 15 16 21 27 34 42 48 57 57 59 63 65 68 68 69 70 70 72 72 73 74 VII Spis treści Rozdział III. Finanse międzynarodowe .............................................................. § 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy governance: od współpracy monetarnej do ochrony stabilności finansowej .................................... I. Antecedencje międzynarodowej współpracy monetarnej ......... II. Reżim Bretton Woods międzynarodowej koordynacji polityk monetarnych ..................................................................................... III. Ograniczenia, próby ratowania i upadek systemu monetarnego Bretton Woods ........................................................ IV. Nieformalne fora reformy światowego porządku monetarnego ..................................................................................... V. Rozszerzanie zakresu przedmiotowego współpracy międzynarodowej ............................................................................. VI. Ewolucja funkcjonalna instytucji Bretton Woods i zmiana międzynarodowego środowiska finansowego ............................. VII. Nieformalne zbliżenie polityk regulacyjnych i nadzorczych w obszarze finansów ........................................................................ VIII. „Nowa międzynarodowa architektura finansowa” ..................... IX. Governance w obliczu światowego kryzysu finansowego .......... § 2. Doniosłość materialnoprawna soft law – identyfikator podmiotu prawnego LEI ............................................................................................. I. Governance zamiast samoregulacji ................................................ II. Koordynacja międzynarodowa ...................................................... III. Standard LEI ..................................................................................... IV. Światowy System LEI ...................................................................... 1. ROC ............................................................................................. 2. GLEIF .......................................................................................... 3. LOU ............................................................................................. § 3. Doniosłość proceduralna soft law – bankowe kolegia nadzorcze ...... I. Koordynacja funkcji nadzorczych ................................................. II. Kolegia nadzorcze w UE ................................................................. III. Zasady i dobre praktyki transgranicznej współpracy nadzorczej .......................................................................................... IV. Rekomendacje EBA w zakresie ekwiwalentności reżimów ....... § 4. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział IV. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne ......................................... § 1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy governance: między regulacjami sektorowymi a podejściem holistycznym ........................ I. Antecedencje międzynarodowej koordynacji ochrony inwestycji zagranicznych ................................................................ II. Kodyfikacje i rozwój prawa inwestycyjnego ............................... 77 80 80 83 89 96 105 111 121 138 153 167 167 170 173 174 174 175 176 178 178 179 181 185 188 197 201 201 208 VIII Spis treści III. „Schizma regulacyjna”: europejski i amerykański model ochrony .............................................................................................. IV. Specjalizacja BIT-ów ........................................................................ V. Renesans holistycznej koncepcji ochrony inwestycji zagranicznych ................................................................................... VI. Governance: między regulacją szczegółową a kompleksową ..... VII. Konsens inwestycyjny ..................................................................... § 2. Konwergencja wykładni i implementacji: jurisprudence constante ... § 3. Konwergencja norm prawnomaterialnych – standard równego i sprawiedliwego traktowania .................................................................. I. Stabilność, przewidywalność i spójność prawa ........................... II. Zasada legalizmu (praworządności) ............................................. III. Ochrona zaufania – uzasadnionych oczekiwań inwestora ........ IV. Due process a denial of justice, arbitralne lub dyskryminujące traktowanie ........................................................................................ V. Transparentność ............................................................................... VI. Wymóg rozsądnego i proporcjonalnego działania ..................... VII. FET a rządy prawa ........................................................................... § 4. Konwergencja norm proceduralnych – klauzula najwyższego uprzywilejowania ....................................................................................... I. Traktowanie najbardziej uprzywilejowane .................................. II. KNU w stosunkach gospodarczych .............................................. III. Jurysdykcyjne i proceduralne warunki arbitrażu inwestycyjnego .................................................................................. IV. Najwyższe uprzywilejowanie w interesie publicznym ............... § 5. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział V. Handel międzynarodowy ................................................................. § 1. Governance hybrydowy ............................................................................ § 2. Konsens genewski ..................................................................................... Rozdział VI. Zakończenie ...................................................................................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................ 219 235 245 259 264 273 280 285 288 290 291 294 294 296 298 298 301 302 311 313 323 323 329 339 357 IX Od Autora Przemawiając w 2005 r. na forum Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ P. Lamy – 3 miesiące po ustąpieniu ze stanowiska komisarza UE ds. handlu, a 7 miesięcy przed objęciem funkcji sekretarza generalnego WTO – zauważył, że mimo osiągnięcia bez- precedensowego stopnia współzależności państw w skali świata, najważniejsze insty- tucje międzynarodowe nadal funkcjonują zgodnie z logiką ich powołania na potrzeby państw narodowych. Nie dziwi zatem, że coraz większych trudności przysparza reago- wanie na wyzwania globalizacji przy wykorzystaniu skromnych środków współpracy, przede wszystkim o charakterze lokalnym. Pytanie, które zdaniem prelegenta należało już wówczas postawić, nie dotyczyło tego, czy potrzebujemy światowego governance, ale „ile” go potrzeba i „jak” powinniśmy działać1. O ile ówczesna diagnoza wyzwań pochodnych postępującej integracji gospodarczej jedynie zyskała na aktualności (do czego obszernie odnoszę się w kolejnych częściach pracy), o tyle kolejne lata niewiele zbliżyły nas do rozwiązania kłopotów z koordynacją współpracy międzynarodowej. Nie bez winy są w tym zakresie prawnicy. W obszarze choćby nauk politycznych czy nauki stosunków międzynarodowych bez trudu można wskazać obszerną literaturę przedmiotu, natomiast badacze prawa międzynarodowego albo fenomen governance ignorują – postrzegając je jako superfluum – albo zapoży- czają z innych dyscyplin konstrukcje nieadekwatne do systematyki prawniczej rozu- mienia. Jest to zaniechanie, za które płacą zarówno prawnicy, dokonujący w ten sposób samowykluczenia z jednej z istotniejszych debat o porządku międzynarodowym, jak i decydenci areny międzynarodowej, lawirujący w nieadekwatnych do potrzeb ramach prawnych, a wreszcie my wszyscy, „płacąc” choćby za niższą efektywność rynków czy niedostateczną ochronę dóbr publicznych (np. środowiska naturalnego czy stabilności finansowej). Dopiero uchwycenie prawniczej istoty owej nowej metody koordynacji regulacyjnej pozwoli na jej świadome stosowanie i kształtowanie. Konstatacja posiłkowania się governance w międzynarodowych relacjach gospo- darczych wymusiła próbę odpowiedzi na pytanie, czy governance stanowi nową jakość w międzynarodowym prawie gospodarczym, czy też jest zbiorczym określeniem dla heterogenicznego zbioru podmiotów oraz instytucji, instrumentów i procedur. Jeżeli zaś mamy do czynienia z nowym zjawiskiem społecznym, wyzwaniem stała się jego kwalifikacja w ramach systematyki prawniczej. Twierdzę, że prawnicy powinni gover- nance postrzegać jako metodę koordynacji regulacyjnej, usytuowaną między prawnie- 1 P. Lamy, Gouvernance globale: leçons d Europe, Conférence Gunnar Myrdal, Genève, le 22 février 2005, http://bit.ly/1BuvmTl (dostęp: 1.3.2015 r.). XI Od Autora wiążącymi regulacjami szczegółowymi a metodami pozanormatywnymi (np. polityką czy ekonomią). Włączenie governance do systematyki prawniczej pociągnęło za sobą konieczność odpowiedzi na wiele pytań odnośnie do istoty i zastosowań tej metody. Odpowied- nio, ogólna charakterystyka governance została dokonana we wprowadzeniu. Dalej roz- ważania zostały zogniskowane na soft law, tj. na jednym z dwóch podstawowych in- strumentów governance, którego status prawny wymagał szczególnej uwagi. Wreszcie, w kolejnych częściach przedstawione zostały wyniki badania, w którym zastosowano autorską koncepcję w trzech obszarach międzynarodowego prawa gospodarczego. Przytoczone wystąpienie P. Lamy’ego pozwala mi wierzyć, że nawet jeżeli przyjęta metodologia weryfikacji tez badawczych inspirowana krytyczną analizą prawa może budzić zastrzeżenia, to sama próba nie była irracjonalna. Jak zauważył P. Lamy, dorobek ekonomii, nauk politycznych, podejścia instytucjonalnego czy nauk społecznych (so- cjologii, filozofii politycznej, etnologii czy antropologii) pozwala na uchwycenie cząstki prawdy nt. governance, nie tłumacząc jego istoty, tzn. współzależności równocześnie „pożądanej, zdefiniowanej i zorganizowanej” (Une interdépendance, à la fois, voulue, définie, organisée)2. Owe trzy elementy oznaczają – kolejno – wolę współpracy oraz wspólne cele, które jeżeli współwystępują z odpowiednią siłą, umożliwiają wykształce- nie się procesów lub instytucji do realizacji tych ostatnich. W pracy wielokrotnie nawiązuję przede wszystkim do pierwszych dwóch elemen- tów, analizując – choćby w kontekście ewolucji międzynarodowego konsensu3 w spra- wie współpracy najpierw monetarnej, a następnie w innych obszarach finansów czy przy okazji próby budowania wykraczającego poza partykularne interesy konsensu w zakresie ochrony inwestycji zagranicznych – fundamenty i rzeczywistą wolę do współpracy, które stanowią warunek konieczny do korzystania z governance. Właśnie konsens, który umożliwia posługiwanie się bardziej elastycznymi instru- mentami normatywnymi, stanowił jedno z najpoważniejszych wyzwań badawczych. Co bowiem stanowi o różnicy między relatywną normatywnością tej metody a współpracą polityczną? Przyjęcie w badaniu metody I Know It When I See It4 w oczywisty sposób rodzi obawy, że Autor dokonał tendencyjnej selekcji materiału badawczego. Pojawić się 2 P. Lamy, op. cit., s. 3. 3 Zgodnie z uzusem językowym konsens, tj. wspólne stanowisko, odróżniam od konsensusu, czyli procedury podejmowania decyzji na forum instytucji międzynarodowych bez formalnego głosowania. Wyjątkiem w tym zakresie jest stosowanie, ze względu na powszechność jego użycia, określenia konsensus waszyngtoński. 4 W międzynarodowym prawie inwestycyjnym, w braku uniwersalnych kryteriów pozwalają- cych na odróżnienie bezprawnego wywłaszczenia od dyskrecjonalnej swobody regulacyjnej pań- stwa goszczącego inwestycję, w ten sposób określa się test przeprowadzany ex post przez arbitrów, oceniających legalność środków podjętych względem inwestora zagranicznego. Z oczywistych po- wodów kwestia ta budzi wiele kontrowersji prawnych. Szerzej: S. Dyremer, Y. Fortier, Indirect Expropriation in the Law of International Investment: I Know It When I See It, or Caveat Investor, ICSID Review vol. 19, iss. 2 (2004), s. 293–327. XII Od Autora też może wątpliwość co do ahistorycznego podejścia do analizowanych wydarzeń – jak daleko można rozszerzać zakres temporalny badania? Oba zasadne pytania stawiałem sobie wielokrotnie na kolejnych etapach pracy i to one stanowiły kryterium doboru prezentowanego materiału. Konsens jako filar governance stanowi bowiem nie tylko źródło problemów (ba- dawczych), ale i klucz do ich rozwiązania. Istotą porozumienia jest wszakże zgodna wola stron. Odnosząc się zatem do rozróżnienia między przynoszącą wymierne efekty współpracą np. polityczną a governance, decydujące znaczenie mają intencje współpra- cujących podmiotów do osiągnięcia skutków normatywnych. Z jednej strony, historia obfituje przecież w deklaracje polityczne, które stały się katalizatorem wielkich prze- mian społecznych. Z drugiej strony, jak uwidoczniły to choćby kolejne lata walki z kry- zysem finansowym z 2008 r., governance nie stanowi złotego środka na rozwiązanie współczesnych wyzwań regulacyjnych – w przeciwnym razie niniejsza praca miałaby co najwyżej walor historyczny. Przyjęta teoria przedmiotu badawczego nie stanowi za- woalowanej formy wybiórczego podejścia do udanych inicjatyw politycznych. Powyższe kryterium pozwoliło również na wyznaczenie cezur czasowych badania. Dopiero na lata 70. XX w. datuje się kształtowanie governance we współczesnym rozu- mieniu. Nie ulega jednak wątpliwości, że z perspektywy oceny prawnej relewantności już choćby nieformalne spotkania szefów państw i rządów EWG począwszy od 1974 r. – z których w 1992 r. wykształciła się w pełni zinstytucjonalizowana Rada Europej- ska – dalece wykraczały poza „zwykłe” polityczne spotkania. Również wcześniej po- wołane fora, takie jak G10 ministrów finansów (cyklicznie spotykających się od zawar- cia w 1962 r. Ogólnego Porozumienia Pożyczkowego, analizowanego w części II) czy spotykająca się potajemnie od 1973 r. „grupa biblioteczna” (protoplasta G5 i G5+25) stanowiły pierwsze przejawy governance. Odpowiednio, cezurę czasową badania wy- znacza prawna relewantność fundamentu normatywnego w poszczególnych obszarach regulacyjncyh. W przypadku finansów międzynarodowych cofanie się przed konferen- cję Bretton Woods byłoby bezcelowe ze względu na różny system monetarny; z ko- lei w międzynarodowym prawie inwestycyjnym koniecznym było wskazanie, w jakim stopniu fundament koncepcyjny prawa stanowią instytucje wykształcone w okresie ko- lonizacji prowadzonej przez potęgi europejskie, mimo że świadomość korzystania z go- vernance, moim zdaniem, zaczęła się z wolna kształtować kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej. Pomoc w lekturze powinno stanowić kalendarium, w którym zestawiłem najważ- niejsze wydarzenia w poszczególnych obszarach międzynarodowego prawa gospodar- czego, przełomowe momenty w ewolucji prawa międzynarodowego publicznego, naj- 5 Ponieważ skład różnych „G szczytów” rósł, a liczebność różnych ciał w różnych okresach była zbieżna, w pracy dane forum określam zgodnie z jego pierwotnym składem z ewentualnym dodatkiem wskazującym na zmianę liczby członków. Przykładowo, G8+12 to szczyt przywódców państw (zwołany w 2008 r.), który odróżniam od powołanego w 1999 r. szczytu ministrów finan- sów G20. Poszczególne oznaczenia wyjaśniam w wykazie skrótów. XIII Od Autora ważniejsze wydarzenia geopolityczne oddziałujące na te pierwsze, a wreszcie odniesie- nia do dominujących na „Zachodzie” teorii funkcji państwa. Do tej ostatniej kwestii odnoszę się szerzej we wprowadzeniu. Sygnalizując jednak problem, warto zauważyć, że współczesne rozumienie governance jest zdeterminowane postrzeganiem relacji jed- nostka–państwo oraz zakresem kompetencji władzy publicznej. Kalendarium pozwo- liło także na graficzne uchwycenie zależności między trzema obszarami zazwyczaj sta- nowiącymi przedmiot odrębnych specjalizacji badaczy międzynarodowego prawa go- spodarczego. Zbieżność czasowa między kształtowaniem się kolejnych wizji funkcji państw i organizacji międzynarodowych, rozwojem prawnie niewiążących form współ- pracy międzynarodowej oraz współzależne zmiany regulacyjne stanowią przejaw sto- sowania analizowanej metody, a zarazem potwierdzenie przyjętych tez badawczych. * * * Najpierw w „Vita Nuova”, a następnie w „Boskiej Komedii”, Dante pozwolił czytel- nikowi na zatoczenie kręgu – odbycie wędrówki, po zwieńczeniu której odmieniony podróżny inaczej postrzega zagadnienia, które w punkcie wyjścia zwykł traktować jako oczywiste. Ponieważ wydźwięk obu dzieł jest optymistyczny, w klasycznym trójpodziale form literackich uznane zostały za komedie; „cząstkę boskości” dodano zaś do drugiego tytułu później6. Nie roszcząc sobie pretensji do podobnej siły oddziaływania słowem, w kolejnych częściach – wprowadzenia do autorskiej koncepcji governance, analizy jednego z instru- mentów, oraz analiz w poszczególnych obszarach regulacji materialnych – zapraszam do wspólnej podróży i spojrzenia na znane wydarzenia z nowej perspektywy analitycz- nej lub w innym kontekście-splocie zdarzeń prawnomiędzynarodowych. Jeżeli mój za- miar badawczy się powiódł, zatoczywszy krąg po różnych polach prawa międzynaro- dowego publicznego, Czytelnik powinien stanąć w punkcie wyjścia i dostrzec zmiany, które zaszły w otaczającym krajobrazie prawnym. Co więcej, jeżeli mam rację odnośnie do „samonapędzającego się” charakteru governance – im więcej osób świadomych jest, że taka współpraca może być korzystna dla wszystkich zainteresowanych, tym chętniej współpracują, tym lepsze jej rezultaty – to uzasadniona jest optymistyczna konkluzja pracy. Jeżeli natomiast miałbym rację jedynie w diagnozie problemów współpracy mię- dzynarodowej, a mylę się co do perspektyw upowszechnienia governance, to rysująca się przyszłość bynajmniej nie jawi się komediowo (w żadnym rozumieniu tego słowa). 6 G. Mazzotta, Dante in Translation, Open Yale Courses, http://bit.ly/1ySs7z4 (dostęp: 17.2.2015 r.). XIV Podziękowania W ciągu kilku lat pracy nad książką starałem się korzystać z doświadczeń wszyst- kich gotowych podzielić się ze mną swoim warsztatem, tak więc każdego wymienić tu- taj nie sposób. Niemniej chciałbym indywidualnie podziękować tym, którzy wywarli największy wpływ na ostateczny kształt pracy. Za wiele cennych uwag i wskazówek odnośnie do całego tekstu jestem przede wszystkim wdzięczny prof. dr. hab. Władysławowi Czaplińskiemu (INP PAN) oraz mo- jemu ojcu, prof. dr. hab. Jerzemu Menkesowi (SGH). Pomoc w odniesieniu do całego tekstu otrzymałem także od dr. Piotra Szwedo (UJ). Za konsultacje w obszarze finansów międzynarodowych winien jestem wdzięcz- ność prof. dr hab. Małgorzacie Iwanicz-Drozdowskiej (SGH), dyr. Maciejowi Kurzajew- skiemu (KNF) i Tomaszowi Gibasowi (Komisja Europejska). Ważne uwagi do tekstu stanowiącego podstawę rozdziału otrzymałem od uczestników seminarium Junior In- ternational Law Scholars Association, m.in. od Zachary ego Cloptona (University of Chi- cago). W kwestiach ochrony inwestycji bezpośrednich szczególnie cenne były dla mnie komentarze prof. Andrei Bjorklund (McGill University). Niezmiernie dużo dały mi też rozmowy z dr. Stephanem Schillem (wówczas Max-Planck Institut), dr. Wojciechem Sa- dowskim (kancelaria K L Gates) oraz dr. Markiem Jeżewskim (kancelaria KZP). Cennymi komentarzami w kwestiach finansowych i inwestycyjnych podzieliła się ze mną Sarah Dadush (JILSA/Rutgers University). Za pomoc w kwestiach handlu międzynarodowego dziękuję dr. Łukaszowi Grusz- czyńskiemu (INP PAN) oraz Phoenix Cai (University of Denver). Za pomoc w sprawach handlu i finansów dziękuję wreszcie Markusowi Wagnerowi (University of Miami). XV Wykaz skrótów AML/CFT ....................................... Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism BCBS ............................................... Basel Committee on Banking Supervision BIS ................................................... Bank for International Settlements BIT ................................................... Bilateral Investment Treaty BIZ ................................................... Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne BRICS .............................................. określenie grupy obejmującej Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i RPA, użyte w Raporcie Goldman Sachsa z 2003 r., w którym uznano te kraje za wschodzące potęgi gospodarcze świata BŚ ..................................................... Bank Światowy, tj. łącznie Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowe Sto- warzyszenie Rozwoju IDA CETA ............................................... Comprehensive Economic and Trade Agreement CGFS ............................................... Committee on the Global Financial System CPSS ................................................ Committee on Payment and Settlement Systems CSR .................................................. Corporate Social Responsibility DCFTA ............................................ Deep and Comprehensive Free Trade Agreement DM ................................................... Deutsche Mark EBA .................................................. European Banking Authority ECOFIN .......................................... Economic anf Financial Affairs Council ECOSOC ......................................... Economic and Social Council ECU ................................................. European Currency Unit EFM ................................................. Emergency Financing Mechanism EIOPA ............................................. European Insurance and Occopational Pensions Au- thority ESMA .............................................. European Securities and Markets Authority ETS .................................................. Europejski Trybunał Sprawiedliwości EUP ................................................. Europejska Unia Płatnicza EWE ................................................ Early Warning Exercises EWG ................................................ Europejska Wspólnota Gospodarcza EWS ................................................. Early Warning System FATF ................................................ Financial Action Task Force FCN ................................................. Treaty of Friendship, Commerce, and Navigation FED .................................................. Federal Reserve System XVII Wykaz skrótów FDIC ................................................ Federal Deposit Insurance Company FIU ................................................... Financial Intelligence Units FSAP ................................................ Financial Sector Assessment Program FSB ................................................... Financial Stability Board FSF ................................................... Financial Stability Forum FTA .................................................. Free Trade Agreement G4/G5/G5+2 .................................. ministrowie finansów Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii (następnie rów- nież Japonii, a wreszcie Kanady i Włoch) po- czątkowo spotykający się potajemnie od 1973 r. – tzw. grupa biblioteczna – celem wypracowania porozumienia o reformie MFW. Na posiedzenia G5+2 poświęcone nadzorowi gospodarki światowej zwyczajowo zapraszany jest dyrektor zarządzający MFW szczyt głów państw i rządów (Francja, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Stany Zjedno- czone, do których dołączyła Kanada, a następnie Rosja; w ramach G8 reprezentowana jest również UE) zwołany po raz pierwszy w Château de Rambo- uillet pod Paryżem w dniach 15–17.11.1975 r. Po- czątkowo w spotkaniach uczestniczyli także mini- strowie spraw zagranicznych i finansów, począwszy jednak od szczytu w Halifaksie w 1995 r. ich spo- tkania organizowane są osobno, a z czasem spoty- kać zaczęli się również ministrowie innych działów G6/G7/G8 ....................................... G8+5 ................................................ spotkania grupy ośmiu i państw BRICS G10 .................................................. grupa ministrów finansów lub przedstawicieli banków centralnych państw (Belgia, Francja, Ja- ponia, Kanada, Niderlandy, Niemcy, Szwecja, USA, Wielka Brytania, Włochy, do których dołączyła Szwajcaria, a od rozpadu ZSRR zapraszana jest Ro- sja), które w 1962 r. podjęły decyzję o stworzeniu Generalnego Porozumienia Pożyczkowego (GAB) na potrzeby MFW. G10 istotnie przyczyniła się do ustanowienia Specjalnych Praw Ciągnienia (SDR) w MFW oraz zawarcia Porozumienia Smithsonian. Obserwatorami przy G10 są: BIS, Komisja Europej- ska, OECD oraz MFW G20 .................................................. zwołany po raz pierwszy w 1999 r. przede wszyst- kim w związku z kryzysem azjatyckim, szczyt ministrów finansów 19 państw (Arabia Saudyj- XVIII Wykaz skrótów ska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Fran- cja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Połu- dniowa, Meksyk, Niemcy, Republika Południowej Afryki, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wielka Brytania, Włochy) i przedstawicieli UE. W szczy- tach G20 uczestniczą także: dyrektor zarządzający MFW, Prezydent Banku Światowego, a także Prze- wodniczący Komitetu Rozwoju MBOiR-MFW oraz Międzynarodowego Komitetu Monetarnego i Fi- nansowego MFW G8+12 .............................................. zwołany po raz pierwszy w 2008 r. szczyt przywód- ców państw reprezentowanych na forum G20 GAB ................................................. General Arrangements to Borrow GAL ................................................. Global Administrative Law GATT .............................................. General Agreement on Tariffs and Trade GDDS .............................................. General Data Dissemination System GFC ................................................. Global Financial Crisis Grupa biblioteczna ........................ nieformalna nazwa grupy G4, której pierwsze spo- tkanie odbyło się 25.3.1973 r. w bibliotece Białego Domu G-SIBs ............................................. Global Systemically Important Banks G-SIFIs ............................................ Global Systemically Important Financial Institutions IAIS ................................................. IASB ................................................ IBW ................................................. ICSID .............................................. International Association of Insurance Supervisors International Accounting Standards Board Instytucje Bretton Woods International Centre for Settlement of Investment Di- sputes International Development Association International Federation of Accountants International Finance Corporation International Human Rights Law IDA .................................................. IFAC ................................................ IFC ................................................... IHRL ................................................ IIA .................................................... International Investment Agreement ILA ................................................... IOSCO ............................................. International Law Association International Organization of Securities Commis- sions Investor-State Dispute Settlement International Trade Organisation Jednolity Akt Europejski ISDS ................................................. ITO .................................................. JAE ................................................... KNB ................................................. Komisja Nadzoru Bankowego KNF ................................................. Komisja Nadzoru Finansowego MAI ................................................. Multilateral Agreement on Investment MFW ............................................... Międzynarodowy Fundusz Walutowy XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: