Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00297 007782 13586573 na godz. na dobę w sumie
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy - książka
Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy - książka
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-642-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> grafika komputerowa >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jednym z najważniejszych elementów wizerunku firmy jest wykorzystywany przez nią schemat identyfikacji wizualnej -- logo, papiery firmowe, liternictwo wykorzystywane w pismach, kolorystyka i symbole. Odpowiedni dobór koloru, formy, tekstu i symboli może mieć znaczący wpływ na to, czy firma lub produkt będą rozpoznawane i zapamiętywane, czy też nie. Zaprojektowanie dobrego znaku towarowego lub firmowego, przygotowanie wizytówek i papierów firmowych wymaga poznania znaczenia każdego z tych czterech czynników w procesach marketingowych.

Książka 'Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy' zawiera informacje pożyteczne dla każdego, kto chce świadomie, łatwiej i we właściwy sposób zaprojektować swoje logo. Wyjaśnia, czym są przekaz wizualny i identyfikacja wizualna (którą można budować za pomocą logotypów), a także opisuje elementy składowe graficznej komunikacji wizualnej. Książka przedstawia zasady i najważniejsze etapy projektowania elementów identyfikacji wizualnej.

Jeśli chcesz poprawić wizerunek Twojej firmy, zwiększyć jej rozpoznawalność wśród klientów, zastosuj wskazówki zawarte w tej książce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samoġci wizualnej — logotypy, wizytówki oraz papier firmowy Autor: Anna Benicewicz-Miazga ISBN: 83-7361-642-X Format: B5, stron: 192 Jednym z najwa¿niejszych elementów wizerunku firmy jest wykorzystywany przez ni¹ schemat identyfikacji wizualnej -- logo, papiery firmowe, liternictwo wykorzystywane w pismach, kolorystyka i symbole. Odpowiedni dobór koloru, formy, tekstu i symboli mo¿e mieæ znacz¹cy wp³yw na to, czy firma lub produkt bêd¹ rozpoznawane i zapamiêtywane, czy te¿ nie. Zaprojektowanie dobrego znaku towarowego lub firmowego, przygotowanie wizytówek i papierów firmowych wymaga poznania znaczenia ka¿dego z tych czterech czynników w procesach marketingowych. Ksi¹¿ka „Grafika w biznesie. Projektowanie elementów to¿samoġci wizualnej — logotypy, wizytówki oraz papier firmowy” zawiera informacje po¿yteczne dla ka¿dego, kto chce ġwiadomie, ³atwiej i we w³aġciwy sposób zaprojektowaæ swoje logo. Wyjaġnia, czym s¹ przekaz wizualny i identyfikacja wizualna (któr¹ mo¿na budowaæ za pomoc¹ logotypów), a tak¿e opisuje elementy sk³adowe graficznej komunikacji wizualnej. Ksi¹¿ka przedstawia zasady i najwa¿niejsze etapy projektowania elementów identyfikacji wizualnej. • Zasady komunikacji wizualnej • Odbiór przekazu wizualnego • Podstawowe elementy graficzne • Formy z³o¿one — litery i symbole • Kolorystyka • Odpowiedni dobór nazwy i treġci • Zasady projektowania logotypów • Wizytówki i papier firmowy Jeġli chcesz poprawiæ wizerunek Twojej firmy, zwiêkszyæ jej rozpoznawalnoġæ wġród klientów, zastosuj wskazówki zawarte w tej ksi¹¿ce. Spis treści Wstęp ...................................................z...................................................z........ 7 Rozdział 1. Identyfikacja wizualna ...................................................z.................... 9 Tożsamość, wizerunek, komunikacja................................................... ...........................................9 Struktura komunikatu wizualnego ................................................... ............................................ 13 Rozdział 2. Kodowanie, postrzeganie, reakcja i percepcja ..................................... 15 Odbiór obrazu — percepcja ................................................... ................................................... ..... 15 Kodowanie ................................................... ................................................... .................................. 19 Dekodowanie ................................................... ................................................... .............................. 19 Postrzeganie przekazu złożonego ................................................... ............................................... 21 Szumy i zakłócenia................................................... ................................................... .....................22 Złudzenia optyczne ................................................... ................................................... .............23 Rozdział 3. Podstawowe elementy graficzne ...................................................z... 35 Linie.............................................. ................................................... ................................................... 36 Punkty................................................... ................................................... ..........................................40 Kwadrat................................................... ................................................... ........................................ 41 Koło................................................... ................................................... ..............................................43 Trójkąt................................................... ................................................... ..........................................44 Strzałka................................................... ................................................... .........................................46 Krzyż ................................................... ................................................... ............................................46 Spirala ................................................... ................................................... ..........................................48 Gwiazda ................................................... ................................................... .......................................50 Rozdział 4. Formy złożone ...................................................z............................ 51 Liternictwo ................................................... ................................................... .................................. 51 Cechy liter — krój, stopień i odmiana................................................... .......................................52 Rozmieszczenie i wielkość napisu ................................................... ........................................58 Organizacja płaszczyzny................................................... ................................................... .....60 Mechanizm czytania tekstu................................................... ................................................... 61 Znaki i sygnały................................................... ................................................... ............................62 Symbole ................................................... ................................................... .......................................64 Rodzaje znaków i symboli ................................................... ................................................... ........66 4 Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej Rozdział 5. Morfologia elementów ...................................................z..................69 Relacje ................................................... ................................................... ..........................................69 Ułożenie — styczność, odstępy, odległość ................................................... ..........................69 Symetria................................................... ................................................... .................................72 Skala i proporcje................................................... ................................................... ...................73 Perspektywa................................................... ................................................... ...........................73 Powtarzalność ................................................... ................................................... .............................76 Powierzchnia i struktura ................................................... ................................................... ...........77 Rozdział 6. Kompozycja i kadrowanie ...................................................z............. 81 Rozdział 7. Barwa i kolor ...................................................z.............................. 85 Znaczenie kolorów................................................... ................................................... .....................90 Znaczenie oświetlenia w odbiorze barw................................................... .....................................97 Kolory w druku ................................................... ................................................... ..........................98 Rozdział 8. Wybór nazwy i treści ...................................................z.................101 Nazwa................................................... ................................................... ......................................... 101 Hasło przewodnie ................................................... ................................................... .................... 106 Rozdział 9. Logotypy i znaki towarowe...................................................z......... 109 Klasyfikacja logotypów................................................... ................................................... .............111 Elementy powtarzalne ................................................... ................................................... ..............116 Galeria przykładów................................................... ................................................... ............122 Ewolucja form logotypów................................................... ................................................... .......129 Nieuczciwa konkurencja................................................... ................................................... ......... 133 Jak zastrzec znak towarowy? ................................................... ...................................................... 136 Rozdział 10. Zasady projektowania logotypów .................................................. 139 Księga Corporate Identity................................................... ................................................... .......144 Przykład ................................................... ................................................... ..................................... 150 Wybór nazwy ................................................... ................................................... ...................... 150 Wybór graficznego motywu przewodniego ................................................... ...................... 150 Wybór kolorów ................................................... ................................................... ...................151 Wybór czcionki ................................................... ................................................... .................. 153 Kompozycja................................................... ................................................... ........................ 153 Wybór i umieszczenie elementów dodatkowych ................................................... ............. 154 Utworzenie dodatkowych wersji................................................... ......................................... 155 Opracowanie schematu użytkowania logotypu ................................................... ............... 156 Format plików ................................................... ................................................... .................... 157 Spis treści 5 Rozdział 11. Wizytówki i papier firmowy ...................................................z...... 159 Format i rodzaj wizytówek................................................... ................................................... ...... 159 Wizytówki elektroniczne ................................................... ................................................... ..165 Format i rodzaj papieru firmowego ................................................... ......................................... 167 Projekt druków firmowych — przykład ................................................... ..................................170 Projekt wizytówki................................................... ................................................... ...............170 Papier firmowy ................................................... ................................................... ...................172 Koperty firmowe ................................................... ................................................... ................172 Pozostałe artykuły biurowe................................................... ..................................................173 Dodatek A Przydatne pojęcia...................................................z........................ 175 Dodatek B Wzór podania ...................................................z............................. 177 Bibliografia ...................................................z..................................................181 Skorowidz ...................................................z................................................. 183 Rozdział 2. Kodowanie, postrzeganie, reakcja i percepcja Postrzeganie obiektów i ich percepcja to bardzo złożone zagadnienie. Nawet najlepiej przygotowana forma przekazu może zawierać w sobie elementy, które wywołają zakłócenia (szumy) w jego odbiorze i interpretacji. Jest to bardzo istotna przeszkoda w procesie projektowania elementów corporate identity i logotypów, gdyż może zniweczyć plany projektantów, a forma będzie źle nieczytelna i źle kojarzona przez odbiorców. Odbiór obrazu — percepcja Percepcja to proces nadawania znaczeń otrzymanym wrażeniom (czyli infor- macjom, dostarczonym przez zmysły). Istnieje szereg czynników, które wpływają na percepcję: ♦ ♦ ♦ sytuacja — czynniki mające wpływ na powstanie pierwszego wrażenia, zależnego od miejsca i zaistniałej sytuacji; atrybuty — wnioski dotyczące wewnętrznych stanów umysłu i emocji, oparte na obserwowanych zachowaniach; oczekiwania — oczekiwania wobec innych ludzi, bieżące potrzeby i aktualny nastrój; projekcja — przenoszenie własnych odczuć i systemu wartości; percepcja selektywna — odbieranie tylko tych bodźców, które chce się odebrać; stereotypy — trudne do zmiany wyobrażenia, osobisty system wartości, uprzedzenia i doświadczenia, tworzenie skrótów społecznych, szybka i pobieżna identyfikacja sytuacji. ♦ ♦ ♦ 16 Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej Sposobów na odbiór przekazu jest tyle, ilu jest odbiorców. Każdy przekaz — nie tylko wizualny — jest odbierany subiektywnie (interpretacja), ale także su- biektywnie jest nadawany (kodowanie). Ponadto każda transmisja wywołuje sprzężenie zwrotne w postaci interakcji, która w przypadku różnych odbiorców i nadawców zawsze będzie miała indywidualny i unikalny charakter. Odbiór przekazu zależy od kodowania, sposobu przekazu i wyboru przekaźnika przez nadawcę oraz od percepcji, interpretacji i reakcji odbiorcy (rysunek 2.1). Rysunek 2.1. Elementy procesu komunikacji Percepcja umożliwia rozpoznawanie, selekcjonowanie, a także interpretację bodź- ców zawartych w przekazie. Postrzeganie jest procesem selektywnym — odbior- cy zwracają uwagę na czynniki istotne z punktu widzenia tylko ich potrzeb, bu- dując w swojej świadomości własny obraz rzeczywistości — image (wizerunek). Z powodu różnic w postrzeganiu i percepcji w świadomości odbiorcy tworzą się tzw. mapy percepcji, zawierające charakterystyki postrzeganego obiektu i związane z nim skojarzenia. Istnieje pojęcie percepcji podprogowej (subcepcji), która opiera się na koncep- cji istnienia progu percepcyjnego, określającego minimalne natężenie sygnału, konieczne do tego, aby został on dostrzeżony przez odbiorcę. Subcepcja znaj- duje się pomiędzy fizjologicznym progiem wrażliwości zmysłowej a progiem świadomego odbioru bodźców. Podprogowe bodźce wzrokowe trwają zaledwie kilka milisekund, ale żeby były zapamiętane (kumulowały się w podświadomości), należy je powtarzać. Coś w rodzaju takiej emisji stosuje się zazwyczaj w przekazie filmowym, telewizyjnym, który posiada swoje ograniczenia. Może wpływać jedynie na podstawowe potrzeby fizjologiczne (np. pragnienie), jego działanie jest krótko- trwałe i ulega zniekształceniu w wyniku oddziaływania indywidualnych różnic u odbiorców. Rozdział 2.  Kodowanie, postrzeganie, reakcja i percepcja 17 Odbiór wizerunku pozostaje w sprzężeniu zwrotnym z określonym sposobem życia. Odbiorca pozytywnie postrzega wizerunek nadawcy, jeśli jest on zgodny z jego własną tożsamością lub jest wizerunkiem pożądanym dla niego samego. Wizerunek jest zatem złożoną wypadkową oddziaływania trzech czynników: ♦ ♦ ♦ postawy (ang. attitude), zachowań (ang. behaviour), systemu identyfikacji wizualnej (ang. design). Przy skutecznym budowaniu wizerunku powinno się z góry określić zasięg i typ odbiorców, aby dany przekaz najskuteczniej wpłynął na percepcję innych, po- przez przestrzeganie pewnych wyznaczników: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ odpowiedniego logo — które musi być atrakcyjne wizualnie i być dobrze zaprojektowane, zgodnie z obowiązującymi zasadami; odpowiedniej kolorystyki — stonowanej, odpowiedniej do prowadzonej działalności i rodzaju przekazu; dobrej jakości graficznej — atrakcyjnej i dobrej jakości (czytelnej) grafiki; spójności elementów we wszystkich mediach — na reklamach, ulotkach, drukach informacyjnych, papierze firmowym, szyldach, itp. szybkiego czasu reakcji na sygnały pozytywne i negatywne — przez monitorowanie rynku, szybką i właściwą reakcją na opinie odbiorców. O budowaniu odpowiedniego i spójnego wizerunku powinno myśleć się już na samym początku rozpoczynania działalności firmy czy wprowadzania na rynek produktu, albowiem już od pierwszych działań odbiorcy i klienci zaczynają po- strzegać i zapamiętywać produkt, markę czy firmę. Piramida reakcji odbiorcy Lu- skina (rysunek 2.2) przedstawia etapy postrzegania marki przez klienta, a także moment, w którym należy wprowadzać działania promocyjne, marketingowe i informacyjne. To jest także chwila, w której należy pomyśleć o stworzeniu odpo- wiedniej i stabilnej identyfikacji wizualnej firmy, produktu lub usługi — w postaci odpowiedniego logotypu, wyboru kolorów firmowych i strategii działania. Identyfikacja wizualna i elementy, które ją tworzą są czynnikiem budowy marki. Marka jest terminem, symbolem, wzorem lub ich kombinacją, stworzoną w celu identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub grupy i wyróżnienia ich spośród konkurencji. To także obietnica stabilności i jednolitości, gwarancja jakości oraz sposób zabezpieczenia interesów konsumenta1. Skuteczne zarządzanie marką sprowadza się do efektywnej organizacji wszystkich jej obszarów, w których waż- ną rolę odgrywają elementy tożsamości i komunikacji wizualnej. 1 Zob. www.marka.pl. (cid:10) 18 Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej Rysunek 2.2. Piramida reakcji odbiorcy na markę wskazująca, w którym momencie należy wprowadzić działania reklamowe i wizualizacyjne Można wyróżnić trzy strefy (obszary) marki (rysunek 2.3): ♦ ♦ ♦ strategię — określenie kierunku rozwoju, osiągnięcia planowanej pozycji na rynku, opracowanie systemu identyfikacji wizualnej i planu realizacji określonych celów; skuteczność — tworzenie programów lojalnościowych dla klientów i partnerów, opracowanie strategii działania, poprawa komunikacji i logistyki; rozwój — ekspansja na nowe rynki, współpraca z partnerami, zwiększenie oferty, poprawa jakości. Rysunek 2.3. Strefy marki Rozdział 2.  Kodowanie, postrzeganie, reakcja i percepcja 19 Kodowanie Kod jest bardziej lub mniej złożonym systemem znaków umownych, które po- zwalają na prosty odbiór złożonych informacji. Od zawsze towarzyszy wszyst- kim rodzajom komunikacji, a jego rodzaj zależny jest od czynników historycznych, etnicznych, kulturowych oraz społecznych. Kod, który jest najlepiej rozumiany, generujący najmniejszy procent błędnych interpretacji, określa się mianem kodu prekorektywnego. Wytwarza on jednak najbardziej rozbudowaną i złożoną formę przekazu wizualnego, którą jest np. alfabet (rysunek 2.4). Rysunek 2.4. Rodzaje kodu — różne poziomy kodowania informacji Bardziej złożoną formą są piktogramy, czyli znacznie uproszczone rysunki, przed- stawiające obiekty materialne, niezawierające jednak opisu obiektów niematerial- nych. Należą one do grupy ikonemów — obrazkowych znaków wizualnych. Obok nich istnieją diagramy, które reprezentują w sposób obrazkowy określone cechy i sytuacje, a także symbole i logogramy, będące mocno uogólnionym obrazem obiektów, zachowań i sytuacji. Zrozumienie zależności pomiędzy tymi elementami pozwoli w odpowiedni spo- sób podejść do procesu projektowania logotypu. Im bardziej forma przekazu jest zakodowana, tym trudniej go odczytać, ale łatwiej będzie kojarzył się z tylko tym wybranym elementem, do którego się odnosi — firmą, produktem, usługą, itp. Dekodowanie Dekodowanie jest procesem odczytywania przekazu, poprzez identyfikację ję- zyka przekazu i odczytywanie jego znaczenia. Polega na rozpoznawaniu pojęć ukrytych w pojedynczych elementach graficznych, widzianych w efekcie jako 20 Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej sensowną całość. Przykładem dekodowania jest proces czytania, gdzie człowiek odczytujący poszczególne litery składa je w większe części i odczytuje znaczenie wyrazów, następnie zdań, a na końcu całościowego sensu. Wyróżnia się kilka sposobów dekodowania przekazu: ♦ ♦ ♦ dekodowanie preferowane — interpretacja zgodna z intencją nadawcy; dekodowanie negocjowane — interpretacja częściowo zgodna z intencją nadawcy; dekodowanie opozycyjne — interpretacja sprzeczna z oczekiwaniami nadawcy. Przekaz kodowany zbudowany jest z podstawowych jednostek, tzn. znaków, które powstają z połączenia postaci fizycznej znaku i pojęcia (obrazu myślowego). Zbiór znaków (kod) i reguła (sposób) ich łączenia tworzą system, zwany języ- kiem kodowania. Zdolność do komunikowania się i wykorzystywania języka, obejmująca ogół wiedzy, umiejętności i sprawności określających zakres moż- liwości porozumiewania się człowieka z jego otoczeniem zależy od: ♦ znajomości kodów, subkodów i języków; ♦ znajomości norm społecznych i wzorów zachowań regulujących przebieg interakcji komunikacyjnych; ♦ czynnika sprawności posługiwania się poszczególnymi środkami komunikowania; ♦ czynnika zaangażowania i czynników warunkujących typ w procesie. Aby odczytywanie znaku graficznego przebiegało poprawnie, muszą być speł- nione określone warunki: ♦ ♦ Obiekt musi posiadać elementy nadające mu indywidualny charakter, pozwalające go łatwo odróżnić i sklasyfikować. Elementy składowe obiektu powinny być oddzielone od innych. ♦ Tło obiektu powinno być skontrastowane w odpowiedni sposób z detalami. ♦ Treść główna obiektu nie powinna być zasłaniana i zakłócana przez ozdobniki i detale uzupełniające. ♦ Dobór właściwej kolorystyki do jakości i charakteru przekazu oraz docelowej grupy odbiorców. ♦ Zbyt krzykliwa, kontrastująca kolorystyka nie powinna być używana w stosunku do drobnych form. ♦ Obiekt powinien być zbudowany z elementów składowych, które odbiorca potrafi zidentyfikować, sklasyfikować i odczytać. Rozdział 2.  Kodowanie, postrzeganie, reakcja i percepcja 21 Poprawne odczytanie przekazu wiąże się z określoną reakcją (interakcją) od- biorcy na przekaz. Reakcja może być: odruchowa, instynktowna, przemyślana oraz wzmocniona. Reakcja odruchowa jest reakcją podświadomości odbiorcy, której nie można zbytnio kontrolować. Reakcja instynktowna jest reakcją za- leżną od chwili, w której dochodzi do odebrania przekazu. Odbiorca postępuje wtedy intuicyjnie, sugerując się wewnętrznymi odczuciami i chwilowymi po- trzebami. Reakcja przemyślana jest reakcją świadomą, którą zazwyczaj cechuje wydłużony czas działania. Odbiorca komunikatu decyduje o sposobie odzewu na sygnał. Wzmocnienie natomiast powstaje w wyniku nakładania się kilku przekazów na siebie, także nałożenia się dodatkowo osobistych sugestii, doświad- czeń i przyzwyczajeń oraz czynników występujących chwilowo i przypadkowo, co powoduje powstanie reakcji silniejszej niż normalna. Postrzeganie przekazu złożonego Przekaz złożony, będący elementem wizerunku i identyfikacji wizualnej, zazwy- czaj przybiera formę elementów, które stosunkowo szybko mają kojarzyć się z firmą lub produktem. Są to: jednorodne formy graficzne, spełniające zadanie reklamowe firmy, wykorzystujące znak firmowy, hasła reklamowe lub inne treści o charakterze marketingowym, np.: wizytówki, papier firmowy, różne formy nieskomplikowanej reklamy. Zadanie ich ma niepodważalne znaczenie i decy- duje często o powodzeniu firmy. Postrzeganie przekazu złożonego polega także na całościowym odbiorze wszystkich elementów towarzyszących obiektom nad- rzędnym. Zalicza się do nich: opakowania, etykiety, cenniki, foldery, będące na- rzędziem pozycjonującym na rynku produkt, firmę lub usługę. Znawcy marke- tingu używają pojęcia „4P”, które oznacza produkt, cenę, miejsce sprzedaży (dystrybucję) i promocję (ang. product, price, place, promotion) i jest bezpośrednio związane z pozycjonowaniem marki jako efektu analizy rynku i określenia po- trzeb odbiorców. Opakowanie, etykiety, hasła reklamowe, plakaty, ulotki, plansze, kupony, foldery, rozkładówki, testery, kalendarze, notesy i inne elementy związane z promowa- niem firmy lub produktu powinny spójnie łączyć się pod względem wizualnym z głównymi opracowanymi założeniami identyfikacji wizualnej. Stworzenie ja- snych zasad ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy różne firmy reklamowo- projektowe obsługują jedną firmę. Ważne jest, aby klient identyfikował dany produkt lub usługę z właściwym producentem i dokonał odpowiedniego wyboru. Największą wagę do opakowań i etykiet przywiązują producenci dóbr szybko zbywalnych, gdyż ich produkty muszą się wyróżniać się znacząco wśród kon- kurencji na sklepowych półkach. Producenci, którzy sprzedają wiele różnych produktów pod jedną marką często korzystają z usług firm zajmujących się 22 Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej identyfikacją. Firmy te rozpoczynają proces projektowania od ustalenia norm graficznych dla wszystkich produktów sprzedawanych pod tym samym znakiem. Normy te wynikają z pozycjonowania marki oraz odzwierciedlają jej cechy. Należą do nich: stałe i niezmienne elementy opakowania, niezależne od jego kształtu czy rozmiaru, układ grafik i tekstu, czcionki, indywidualny zestaw informacji, rozmiar opakowania i położenie logotypu względem pozostałych elementów. Badania wykazują, że 1/3 konsumentów kupuje towar lub wybiera usługę danej firmy pod wpływem elementów reklamowych. Na przekaz złożony bardziej po- datni są ludzie młodzi, szczególnie kobiety. Znaczące różnice w wyborze pro- duktów lub usług pod wpływem elementów reklamowo-graficznych powodują też: miejsce zamieszkania, wykształcenie i zawód. Dane te są niezwykle istotne w doborze elementów identyfikacji wizualnej, gdyż to grupa reprezentatywna odbiorców w dużym stopniu determinuje ich wygląd i charakter. Szumy i zakłócenia Szum jest elementem procesu komunikacji, określającym występowanie różno- rodnych zakłóceń w procesie porozumiewania się, a najczęściej w procesie deko- dowania. Zakłócenia mogą mieć odmienny charakter, różne źródła i przyczyny. Najczęściej wyróżnia się trzy postaci zakłóceń — szumy: ♦ ♦ ♦ Semantyczne — określają niewłaściwe wyrażenie przez nadawcę znaczenia przekazu za pomocą kodów, symboli lub form, utrudniającym lub nawet blokującym procesy percepcji komunikatu i jego precyzyjne odczytanie i zrozumienie przez adresata. Szum semantyczny wyraża się brakiem dostosowania języka, form, stylu i narzędzi do kulturowych, społecznych i obyczajowych uwarunkowań odbiorców. Przykładem szumu semantycznego może być np. zbyt złożone i niejasne hasło reklamowe, wybór koloru białego dla elementów logotypu np. zakładu pogrzebowego (w naszej kulturze kolorem żałoby jest czerń, a w kulturze arabskiej — biel). Wewnętrzne — wyrażają zakłócenie po stronie osobowościowych cech uczestników komunikacji, kształtowanych głównie przez zespół zmiennych psychologicznych, ale także zmiennych społecznych i środowiskowych. Szumem tego typu mogą być krótkotrwałe stany organizmu, zachowania nadawcy i odbiorcy, jak: zmęczenie, stres, choroba, a także stereotypy, uprzedzenia i fobie. Zewnętrzne — określają zakłócenia wynikające ze źródeł leżących po stronie otoczenia uczestników procesu komunikacji i mających w dużej mierze od nich charakter niezależny. Mogą być rezultatem błędu drukarskiego, awarii stacji nadawczej, zawieszenia serwera, natłoku reklam w danym medium, konkurencji, złej jakości druku, uszkodzeń technicznych, itp. Rozdział 2.  Kodowanie, postrzeganie, reakcja i percepcja 23 Złudzenia optyczne Złudzenia optyczne są zagadnieniem, które fascynuje wiele osób, zajmujących się nie tylko grafiką. Znane są w malarstwie od dawna, stosował je na przykład Salvadore Dali. Dla niektórych zjawisk można wyjaśnić ich powstawanie, a dla wielu jednak tych wyjaśnień nie ma. Część z nich opiera się na złudzeniu po- strzegania perspektywy i kształtów, część na odbiorze kolorów. Każda grupa złudzeń optycznych należy do innej postaci szumów, w zależności od sposobu wywoływania iluzji wzrokowej. Złudzenia optyczne w zasadzie nie istnieją w rzeczywistości, ale wytwarza je mózg człowieka podczas procesu oglądania danego obrazu. Ostatnio złudzenia znajdują coraz więcej zastosowań, nie tylko jako element estetyczny. Stosuje się je do zabezpieczania dostępu do systemów informatycznych, np.: internetowych bramek SMS, systemów głosowań, an- kiet, itp. Za pomocą złudzeń i rozmyć obrazu szyfruje się obrazki z tekstem, który użytkownik ma wpisać do okna na stronie WWW, aby wysłać wiadomość tekstową, zagłosować w ankiecie lub wypełnić formularz. Takie zabezpieczenia stosuje się po to, aby nie dopuścić do wysyłania spamu i działania programów- automatów, które korzystałyby bez ograniczeń z tego typu usług. Zastosowanie zniekształceń na obrazku powoduje, że program nie potrafi odczytać treści, gdyż nie widzi tradycyjnego formatu czcionki. Projektując znaki firmowe, logotypy lub piktogramy, warto zapoznać się z za- gadnieniem złudzeń optycznych, gdyż można w ten sposób uniknąć niektórych błędów. Znak graficzny zaprojektowany na ekranie monitora może wyglądać poprawnie, a powiększony i wydrukowany powodować złudzenia, w efekcie któ- rych pojawią się przed odbiorcą nieistniejące elementy. Najczęstszym błędem jest stosowanie dużych kontrastów kolorystycznych (czerń + biel) w połączeniu z ostrymi formami geometrycznymi, które niekiedy mogą powodować, że po- strzegane elementy będą generowały elementy nieistniejące, albo zmieniały wzajemnie proporcje. Złudzenia optyczne to obrazy pełne paradoksów i absur- dów, a ich konstrukcja kłóci się z zasadami perspektywy. W chwili przenoszenia komunikatu z oka do mózgu dochodzi do powstania błędu interpretacyjnego. Zastosowanie w procesie projektowania logotypów i innych elementów corporate identity, zasad kierujących konstruowaniem obrazów lub figur niemożliwych i nierzeczywistych jest osobliwym i ciekawym pomysłem. Tylko wtedy jednak, gdy impulsem tych działań jest zamysł intrygowania obserwatorów i są one bardzo starannie i rozsądnie zaplanowane. Jednym ze sposobów zwrócenia uwagi klienta jest użycie symboliki o cechach „niemożliwych”, „nieprawdopodobnych” i „niespotykanych”. „Figury niemożliwe” najpełniej ilustrują swoją wyjątkowość, będąc przykładem istnienia czegoś, co jest ekscentryczne, osobliwe i fantazyjne. Wyróżnia się następujące rodzaje złudzeń optycznych: 24 Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej Podwójne znaczenie (kontekstowe) Podwójne znaczenie obiektów najczęściej dotyczy elementów, które kontrastują ze sobą kolorystycznie, gdzie kolor ciemny odbierany jest jako zarys lub tło (głębia). Złudzenie występowania dwóch różnych elementów w jednym występuje także, gdy obraz jest uproszczony, zawiera niewielką liczbę elementów i kolorów. Wtedy odbierany jest schematycznie, ale także jego tło jest odbierane w ten sam sposób i może powodować złudzenie nakładania się różnych obrazów. Złudzenie po- dwójnego znaczenia zachodzi w sytuacji, gdy kształt obiektu jest uproszczony lub symboliczny i kojarzy się także z czymś innym. Może do tego dojść w sytu- acji, gdy grafika jest zbytnio pomniejszona, co powoduje zniekształcenie ele- mentów składowych i zbytnie pomniejszenie odstępów pomiędzy elementami. Podwójne znaczenie elementów ma źródło w odbieraniu kontekstu otoczenia i zależy od elementów sąsiadujących, które mogą intensywnie wpływać na po- strzeganie rysunku (rysunki 2.5 – 2.8). Rysunek 2.5. Saksofonista czy twarz kobiety? Rysunek 2.6. Dwa profile czy kielich? Rysunek 2.7. Foka czy niedźwiedź w przerębli? Rysunek 2.8. Litery czy cyfry? — zmienność postrzegania zależy od kontekstu Rozdział 2.  Kodowanie, postrzeganie, reakcja i percepcja 25 Iluzja wielkości Złudzenie odległości i niewłaściwe odbieranie geometrii obiektów spowodowane jest często oddziaływaniem kontrastów kolorystycznych lub zakłóceniami ele- mentów dodatkowych, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie oglądanego obiektu. Źrenica człowieka samoczynnie się zawęża lub rozszerza. Oko patrząc na kwadrat na białym tle ma źrenicę bardziej zwężoną, niż gdy patrzy na taki sam kwadrat umieszczony na czarnym tle. Ilość światła z szarego kwadratu, która dociera do re- ceptorów umieszczonych na dnie oka jest różna. Mniejsza, gdy otoczenie jest jasne, a większa — gdy jest ciemne. Stąd wynikają różnice w odbiorze nasycenia kolorów tych kwadratów, a pośrednio — postrzeganie ich rozmiarów (rysunki 2.9 – 2.10). Rysunek 2.9. Złudzenie, że szare kwadraty są różnej wielkości i różnią się odcieniem szarości Rysunek 2.10. Złudzenie, że poziome linie są różnej długości Iluzja koloru Każda barwa jest odbierana przez oko ludzkie w odmienny sposób. Powoduje to często zakłócenia w odbiorze całości obrazu. Duże kontrasty kolorystyczne po- wodują (podobnie jak w przypadku poprzednich przykładów) szybkie zmiany źrenicy oka ludzkiego, a w efekcie powstawanie złudzenia istnienia kolorów lub obiektów, których nie ma. Poszczególne kolory oddziałują także wzajemnie na siebie, np. obiekt znajdujący się na tle określonego koloru będzie zmieniał odcień, zapożyczając kolor od podłoża. Iluzja zmian kolorystycznych jest bardzo ważna w procesie projektowania logotypów, gdyż odpowiednie wybranie i stosowa- nie barw firmowych pozwoli uniknąć przekazu zawierającego błędy i jest gwarancją sukcesu medialnego firmy lub produktu (rysunki 2.11 – 2.16). 26 Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej Rysunek 2.11. Dwa identyczne kwadraty koloru czerwonego, umieszczone na różnym tle. Tło powoduje złudzenie zmiany wielkości i odcienia kwadratu. Na tle żółtym staje się bardziej pomarańczowy, na tle niebieskim wytwarza lekkie zabarwienie wiśniowe Rysunek 2.12. Kontrast kolorów powoduje, że widać białe kółka w miejscach przecięcia się czarnych linii (siatka Hermana). Oświetlenie pojedynczej komórki w siatkówce oka powoduje efekt widzenia białego kwadratu, a brak oświetlenia powoduje widzenie czarnej linii. Jeśli do nieoświetlonej komórki dostanie się impuls jasny, wówczas nastąpi jego rozjaśnienie, mózg zinterpretuje to jako jaśniejszy obraz (białe kółka na przecięciach) Rysunek 2.13. Walec rzucający cień na szachownicę stwarza złudzenie, że zaznaczone pola nie są jednakowej barwy, ale jeśli usunie się elementy z otoczenia, wtedy widać, że są jednakowe. Tego typu złudzenia można używać w projektach, w których nie ma możliwości zastosowania zbyt dużej ilości odcieni Rysunek 2.14. Długie wpatrywanie się w kropkę powoduje, ze oko przestaje widzieć szarą otoczkę wokoło niej Rozdział 2.  Kodowanie, postrzeganie, reakcja i percepcja 27 Rysunek 2.15. Kółka znajdujące się w środku pól mają taką samą barwę, choć wydaje się, że te z prawej strony są coraz ciemniejsze Rysunek 2.16. Na rysunku widać czarne widełki i „patyczki”. Dopiero po dłuższym przyglądaniu się obserwator zauważa biały napis na czarnym tle („LIST”). Białe obramowanie i biały kolor liter odbierany jest jako tło, a nie obiekt nadrzędny Iluzja kształtu Złudzenie kształtu pojawia się przy formach płaskich (dwuwymiarowych), ale najczęściej dotyczy form przestrzennych (trójwymiarowych). Powoduje, że na- rysowane obiekty, które ze względu na błędy konstrukcyjne nie mogłyby istnieć w świecie rzeczywistym, opierają się prawom fizyki, wykorzystując niewidoczne dla oka zakrzywianie perspektywy lub nieznaczne wypaczenie elementów (ry- sunki 2.17 – 2.19). Rysunek 2.17. Które elementy sześcianu znajdują się z przodu, a które z tyłu? Rysunek 2.18. Który wierzchołek komina jest najwyższy? 28 Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej Rysunek 2.19. Czy obie formy złożone z tych samych elementów są jednakowe? Iluzja liniowa Iluzja liniowa powoduje, że oko ludzkie odbiera zakrzywienia linii, które w rze- czywistości nie istnieją, a linie te tak naprawdę są proste. Elementy dodatkowe (mniejsze linie, których jest znacznie więcej) powodują rozproszenie uwagi i od- powiednią sugestię u osoby obserwującej obraz. Tego typu zniekształcenia naj- częściej występują w rysunkach składających się z prostych elementów, jak kreski, kwadraty i prostokąty (rysunki 2.20 – 2.22). Złudzenie zniekształceń liniowych występuje w prostych projektach graficznych najczęściej, gdyż linie są w nich powszechnie używanymi elementami. Niebezpieczne jest stosowanie linii w tle pod napisem, który zbudowany jest z prostej (bez ozdobników) czcionki o ma- łej masie i dużym świetle (dużych przestrzeniach). Rysunek 2.20. Ukośne linie wywołują złudzenie wykrzywienia linii poziomych Rysunek 2.21. Linie odchodzące promieniście od środka kropki powodują złudzenie wygięcia dwóch linii poziomych Rysunek 2.22. Ukośne kreski tworzą złudzenie nierównomiernego pochylenia linii dłuższych, mimo że są w stosunku do siebie równoległe Rozdział 2.  Kodowanie, postrzeganie, reakcja i percepcja 29 Iluzja liniowa może dotyczyć także występowania linii, których w rzeczywistości nie ma. Nasz układ postrzegania może utworzyć obraz nieistniejący, gdyż często „dopowiada” sobie elementy nierealne. Zbiór punktów może wydawać się linią, ubytki w istniejących elementach mogą tworzyć zarys nowego kształtu, cienie potrafią rysować kontury nieistniejącego obiektu, który go rzuca (rysunek 2.23). Rysunek 2.23. Przerwy w kropkach wywołują złudzenie występowania linii, których nie ma. Cień tworzy złudzenie istnienia napisu, czyli konturów poszczególnych liter Stereogramy Stereogram to rysunek zwany także Magicznym Okiem lub SIS (ang. Single Image Stereogram) oraz RDS (ang. Random Dot Stereogram) lub po prostu SIRDS, z połą- czenia dwóch nazw (ang. Single Image Dot Random Stereogram). Pozwalają one na zobaczenie obrazów trójwymiarowych z obrazu dwuwymiarowego wykorzystując fakt, że człowiek widzi dwojgiem oczu: dwa (lub więcej) dwuwymiarowe obrazy tego samego przedmiotu, pokazywane pod różnymi kątami, docierają jednocześnie do prawego i lewego oka. W rezultacie powstaje wrażenie przestrzennej głębi. Poprawne widzenie stereogramu jest sprawą indywidualną, można jednak wy- ćwiczyć je, znając mechanizm funkcjonowania widzenia stereoskopowego. Po- niższy rysunek przedstawia prosty przykład stereogramu, na którym można po- trenować (rysunek 2.24). Rysunek 2.24. Sposób patrzenia na stereogram Przybliżając wzrok do rysunku, powinno się widzieć obraz coraz bardziej roz- myty. Dalsze przybliżanie wzroku sprawi, że zobaczy się trzy kwadraty. W efekcie ćwiczeń powinien pojawić się następujący obraz (rysunek 2.25): 30 Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej Rysunek 2.25. Wynik patrzenia stereoskopowego Inne przykłady stereogramów (rysunki 2.26 – 2.28): Rysunek 2.26. Złudzenie, że koło umieszczone jest nad płaszczyzną w pewnej odległości Rysunek 2.27. Stereogram kolorowy Rysunek 2.28. Stereogram monochromatyczny Rozdział 2.  Kodowanie, postrzeganie, reakcja i percepcja 31 Iluzja ruchu Iluzja ruchoma polega na wywołaniu złudzenia ciągłości ruchu lub wytworzenia złudzenia ruchu elementów statycznych. Poniższy przykład przedstawia różne okręgi, które wydają się obracać, mimo iż jest to grafika nieruchoma. Osobliwa budowa niektórych elementów sprawia, że oko ludzkie „widzi” ich ruch, szcze- gólnie tych, które postrzega się kątem oka. Okręgi i koła są elementami bardzo powszechnymi w grafice i należy uważnie je stosować. Złudzenie ruchu nie zawsze jest zamierzone, a często może zepsuć najlepszy projekt (rysunki 2.29 – 2.30). Rysunek 2.29. Koła, na które się nie patrzy, wydają się ruchome Rysunek 2.30. Wpatrywanie się w kropkę pośrodku obręczy i przybliżanie oraz oddalanie wzroku od obrazka powoduje złudzenie poruszania się elementów 32 Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej Iluzja perspektywy i wielkości Postrzeganie perspektywy zależy od elementów odniesienia, do których porów- nujemy obiekt. W świecie realnym łatwo określić rozmiar obiektu, ponieważ elementy otoczenia pozwalają sprawnie zidentyfikować jego rozmiar, odległość i sposób położenia. Problem powstaje w przypadku braku elementów umożli- wiających określić te cechy, np. w kosmosie. W grafice, gdzie jedynym układem odniesienia są narysowane elementy, często dochodzi do efektu zakłócenia po- prawnego postrzegania wielkości i odległości obiektów (rysunki 2.31 – 2.35). Rysunek 2.31. Duży ser na tacy czy mały kawałek w otworze? Rysunek 2.32. Wypukłe czy wklęsłe? Rysunek 2.33. Podwójna perspektywa okręgów Rozdział 2.  Kodowanie, postrzeganie, reakcja i percepcja 33 Rysunek 2.34. Linie tworzące perspektywę powodują, że ostatnia postać wydaję się największa, choć w rzeczywistości obie są jednakowej wielkości Rysunek 2.35. Złudzenie wywołane odpowiednio zrobionym zdjęciem (krzywego w rzeczywistości) pokoju
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej - logotypy, wizytówki oraz papier firmowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: