Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00449 007430 20639007 na godz. na dobę w sumie
Gramatyka języka francuskiego - ebook/pdf
Gramatyka języka francuskiego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7774-494-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> francuski
Porównaj ceny (książka, ebook (-10%), audiobook).

Ta książka została stworzona z myślą o wszystkich, którzy odkrywają uroki języka francuskiego i pragną wzbogacić lub uporządkować swoją wiedzę w zakresie gramatyki. Materiał tu zebrany stanowi kwintesencję zasad i reguł gramatycznych istniejących i już przedstawionych w licznych podręcznikach do nauki języka francuskiego, jednak w obecnej formie jest łatwy do opanowania dla czytelnika. Sprzyjają temu liczne zestawienia tabelaryczne i schematy, w przejrzysty sposób przedstawiające reguły gramatyczne, a także wytłuszczenia i podkreślenia, mające na celu zwrócenie uwagi czytelnika na ważne informacje dotyczące danego zagadnienia gramatycznego. Liczne przykłady, jak również ich polskie tłumaczenia doskonale ilustrują zastosowanie reguł gramatycznych i pomagają w ich przyswojeniu. Niewątpliwym atutem tej książki jest również zamieszczone na końcu zestawienie tabelaryczne odmian najważniejszych czasowników nieregularnych. Każdy rozdział został stworzony według schematu: definicja, reguły tworzenia i zastosowanie. Chodzi o to, aby ułatwić czytelnikowi wyszukiwanie najważniejszych informacji na dany temat przy niewielkim nakładzie czasu. Teksty opatrzone symbolem rączki mają na celu zwrócenie uwagi czytelnika na wyjątki od reguły i dodatkowe informacje konieczne do zrozumienia omawianego pojęcia gramatycznego, natomiast fragmenty opatrzone nagłówkiem „Chcesz wiedzieć więcej?” zawierają informacje dodatkowe, wzbogacające wiedzę czytelnika w swego rodzaju ciekawostki przydatne w codziennym obcowaniu z językiem. Niniejsza książka jest doskonałym, podręcznym kompendium gramatyki języka francuskiego dla każdego, a zwłaszcza dla uczniów i studentów ze znajomością języka francuskiego na poziomie początkującym i średnio zaawansowanym.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

D MOWA ZALEŻNA 2. Mowa zależna – Discours indirect W mowie zależnej osoba mówiąca przytacza czyjąś wypowiedź w formie relacji, a nie cytatu. Mowa zależna występuje w formie zdania podrzędnego dopełnieniowego w stosun- ku do zdania głównego. Jest wprowadzona spójnikiem que. Zdanie główne zawiera orzeczenie typu: dire (mówić), répondre (odpowiadać), demander (pytać), affirmer (twierdzić), ajouter (dodać), annoncer (oznajmić), déclarer (ogłosić), expliquer (wyjaśniać), promettre (obiecać), avouer (przyznać), confirmer (potwierdzić), jurer (sądzić), crier (krzyczeć), proposer (proponować) itp. ? Z mową zależną związane są ściśle określone zmiany gramatyczne: A/ Zmiana osoby mówiący → 1. osoba je, nous rozmówca → 2. osoba tu, vous osoby trzecie → 3. osoba il(s), elle(s) mowa niezależna mowa zależna Doctor lui dit: „Vous avez la grippe”. (Doktor mu powiedział: „Ma pan gry pę”.) Doctor lui dit qu’il a la grippe. (Doktor mu powiedział, że ma grypę.) B/ Zmiana okoliczników czasu Jeśli czasownik wprowadzający zdania głównego został podany w jednej z form czasu przeszłego i nie odnosi się do momentu wypowiadania zdania, wówczas oko- liczniki czasu ulegają zmianie: mowa zależna mowa niezależna → → ce jour-là (tego dnia) → le lendemain (następnego dnia) → la veille (dzień wcześniej) → ce matin-là (tego ranka) → ce soir-là (tego wieczoru) ajourd’hui (dziś) demain (jutro) hier (wczoraj) ce matin (dziś rano) ce soir (dziś wieczór) en ce moment (w tej chwili) → à ce moment-là (w tej chwili) ce mois-ci (w tym miesiącu) → ce mois-là (tego miesiąca) l’avant-hier (przedwczoraj) → l’avant-veille (przedwczoraj) T C E R I D N I S R U O C S I D E L T E T C E R I D S R U O C S I D E L 70 MOWA ZALEŻNA dzącą niedzielę) → dimanche suivant (w nadcho- dimanche prochain (w najbliższą niedzielę) dimanche dernier (w ostat- nią niedzielę) il y a trois jours (trzy dni temu) dans trois jours (za trzy dni) → trois jours plus tard (trzy dni → trois jours plus tôt (trzy dni wcze- → dimanche précédant (w poprzed- nią niedzielę) śniej) póź niej) après-demain (pojutrze) → le surlendemain (za dwa dni) mowa niezależna mowa zależna Pierre m’a dit: „Il y a trois jours j’ai acheté nouvelle voiture”. (Pierre powiedział mi: „Trzy dni temu kupiłem nowy samochód”.) Pierre m’a dit que trois jours plus tôt il avait acheté nouvelle voiture. (Pierre powiedział mi, że trzy dni wcześniej kupił nowy samochód.) C/ Następstwo czasów mowa niezależna mowa zależna → → Imparfait → Imparfait → Plus-que-Parfait → Plus-que-Parfait → Plus-que-Parfait → Conditionnel Présent/ Présent Imparfait Passé Composé Plus-que-Parfait Passé Simple Futur Simple/Futur Antérieur Conditionnel Présent/Passé → Conditionnel Présent/ Passé Passé mowa niezależna mowa zależna Elle m’a dit: „Je partirai de- main”. (Powiedziała mi: „Jutro wyjeżdżam”.) Elle m’a dit qu’elle partirait le lendemain. (Powiedziała mi, że wyjeżdża następnego dnia.) ? Jeżeli w mowie niezależnej występuje zwrot pytający est-ce-que, to w mo- wie zależnej zastępujemy go si (czy) M A N Ż E L A Z I A N Ż E L A Z E I N A W O M 71 O ZDANIE OZNAJMUJĄCE mowa niezależna mowa zależna On se demandait: „Est-ce-qu’il voyage beaucoup?” (Pytano się: „Czy on dużo podróżuje?”) On se demandait s’il voyage beaucoup. (Pytano się, czy on dużo podróżuje.) E S A R H P A L S N A D S T O M S E D E R D R O L ’ XV SZYK WYRAZÓW W ZDANIU – L’ORDRE DES MOTS DANS LA PHRASE 1. ZDANIE OZNAJMUJĄCE Z reguły forma podstawowa zdania oznajmującego ma postać: podmiot + orzeczenie podmiot + orzeczenie Paul Paul mange. je. podmiot + orzeczenie + dopełnienie bliższe + (dopełnienie dalsze) Elle Ona donne daje un cadeau prezent à un enfant. dziecku. podmiot + czasownik posiłkowy + imiesłów przeszły + dopełnienie bliższe + (dopełnienie dalsze) Elle Ona orzeczenie a donné dała un cadeau prezent à un enfant. dziecku. ? Podmiot i dopełnienie bliższe można powtórzyć w zdaniu, stosując do tego odpowiedni zaimek osobowy. Ces chaussures, je les ai achetées en Italie. (Te buty, kupiłam je we Włoszech.) 2. ZDANIE PYTAJĄCE Zdanie pytające może mieć trojaką formę: pytania przez inwersję (szyk przestaw- ny) stosowane w języku pisanym lub w stylu podniosłym, pytania przez intonację (które wyróżniają się wyższym tonem głosu) stosowane w języku mówionym i mo- 72 ZDANIE PYTAJĄCE S wie potocznej, oraz pytania o konstrukcji est-ce que stosowane zarówno w języku mówionym, jak i pisanym. Pytanie przez inwersję orzeczenie + podmiot przysłówek pytający + orzeczenie + podmiot As-tu la clé? (Masz klucz?) Quand finissez-vous le travail? (Kiedy pan/pani kończy pracę?) Konstrukcja z est-ce que est-ce que + podmiot + orzeczenie zaimek pytający (= podmiot) + est-ce qui + orzeczenie zaimek pytający (= dopełnienie bliższe) + est-ce que + podmiot + orzeczenie Est-ce que tu as la clé? (Masz klucz?) Qui est-ce qui est venu? (Kto przyszedł?) Qu’est-ce que tu fais? (Co robisz?) Pytanie przez intonację podmiot + orzeczenie podmiot + orzeczenie + przysłówek pytający Tu as la clé? (Masz klucz?) Vous travaillez où? (Gdzie pan/pani pracuje?) ? Zaimki i przysłówki pytające: qui que (kto) (co) przyimek + quoi lequel (który) Qui parle? (Kto mówi?) Que prenez-vous? (Co zamawiacie?) À quoi ça sert? (Do czego to służy?) Lequel est-ce que tu prends? (Który bierzesz?) U I N A D Z W W Ó Z A R Y W K Y Z S quel + rzeczownik combien pourquoi où (który, jaki) Quel temps fait-il? (Jaka jest pogo- da?) Combien tu veux? (Ile chcesz?) (ile) (dlaczego) Pourquoi pleure-tu? (Dlaczego pła- czesz?) Où est-ce qu’ils sont partis? (Dokąd (gdzie, dokąd) wyjechali?) 73 O ZDANIE PRZECZĄCE quand comment (kiedy) (jak) Quand ils reviennent? (Kiedy wraca- ją?) Comment tu peux le refaire? (Jak mo żesz to naprawić?) 3. ZDANIE PRZECZĄCE Przeczenie składa się z dwóch części okalających czasownik. Zazwyczaj ma formę: ne... pas. ? Przed samogłoskami i „h niemym” ne... pas przyjmuje postać skróconą n’... pas. W zdaniach prostych: podmiot + ne + orzeczenie + pas pas. Pierre Pierre ne nie pije. boit W zdaniach złożonych: podmiot + ne + czasownik posiłkowy Je (Ja) ne nie suis + pas + imiesłów przeszły partie. pas wyjechałam. podmiot + ne + dopełnienie bliższe (zaimek osobowy) + orzeczenie + pas Je ne vous rappelle pas. (Nie wzywałem pana/pani/was.) INNE FORMY PRZECZENIA (już nie) Pierre ne joue plus de piano. (Pierre nie ne... plus E S A R H P A L S N A D S T O M S E D E R D R O L ’ ne... (encore) jamais (jeszcze) ne... pas toujours (nie zawsze) 74 gra już na pianinie.) Je n’ai encore jamias visité le Palais Royale. (Jeszcze nigdy nie zwiedzałem Pałacu Królewskiego.) Son travail n’est pas toujours si inté- ressant. (Jego praca nie zawsze jest tak interesująca.) SPÓJNIK ne... pas encore (jeszcze nie) ne... ni... ni ne... aucun ne... personne ne... rien Je n’ai pas encore regardé ce film sur DVD. (Jeszcze nie obejrzałam tego filmu na DVD.) Elle n’a ni soeurs, ni frères. ([Ona] Nie ma ani sióstr, ani braci.) (ani..., ani) (żaden) Elle n’a aucune idée. ([Ona] Nie ma żadnego pomysłu.) Je n’ai pas entendu personne. (Nikogo nie słyszałem.) Il ne peut rien dire. (On nic nie może powiedzieć.) (nikt) (nic) ? W wypowiedziach bez orzeczenia (równoważnik zdania) nie używamy ne: Tu est énervée? – Non, pas du tout. (Jesteś zdenerwowana? – Nie, wcale.) XVI SPÓJNIK – LE CONJONCTION Spójniki to nieodmienne części mowy, które łączą: A/ współrzędnie dwa zdania lub części zdań funkcjonalnie podobne, między któ- rymi nie ustanawia się hierarchii (spójniki współrzędne). B/ podrzędnie dwa zdania, z których jedno jest podporządkowane drugiemu (spój- niki podrzędne). 1. Spójniki wyrażające podrzędność que si sinon comme de même que tellement que lorsque afin que pour que że kiedy, jeśli, jeżeli, gdy, gdyby jeśli nie tak jak, podobnie tak samo jak tak że gdy aby aby S K I N J Ó P S 75
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gramatyka języka francuskiego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: