Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00204 005150 20010564 na godz. na dobę w sumie
Gramatyka języka hiszpańskiego - ebook/pdf
Gramatyka języka hiszpańskiego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-454-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> hiszpański
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Najistotniejsze zagadnienia z gramatyki hiszpańskiej przedstawione w atrakcyjnej formie ułatwiającej efektywną naukę, wytłumaczone w prosty, zrozumiały sposób.Z książki korzystać mogą zarówno osoby początkujące, jak i bardziej zaawansowane, traktując ją jako repetytorium gramatyczne. Jest ona cenną pomocą dla studentów uczęszczających na lektorat języka hiszpańskiego, maturzystów, słuchaczy szkół językowych i samouków. Polecamy również e-booki: „Gramatyka hiszpańska z ćwiczeniami” i „Język hiszpański – samouczek”.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WYMOWA, AKCENT patata /patata/ – ziemniak quiero /kiero/ – kocham arena /arena/ – piasek corrida /korrida/ – korrida jako p jako k jako r jako mocne rr na początku wyrazu – mocne: rosa /rrosa/ – róża jako s jako t jako ks jako j w znaczeniu spójnika wymawiamy jak i: Ana y Pedro /Ana i Pedro/ jako Θ señor /seniór/ – pan también / también/ – też examen /eksamen/ – egzamin yo /jo/ – ja zorro /Θorro/ – lis p qu r rr r s t x y y z Akcent Akcent w języku hiszpańskim pada na drugą lub ostatnią sylabę od końca. Na drugą sylabę od końca – gdy wyraz kończy się na samogłoskę lub spółgłoski n, s: amigo, perros, tienen Na ostatnią sylabę – gdy wyraz kończy się na spółgłoskę (oprócz n, s): español, profesor. Zasady pisania akcentu graficznego  Akcent graficzny musimy napisać wtedy, gdy akcent pada niezgodnie z regułą podaną powyżej – np. w wyrazie zakończonym na samogłoskę, -n lub -s pada na ostatnią sylabę, w wyrazie zakończonym na spółgłoskę pada na przedostatnią sylabę – lub gdy pada na trzecią sylabę od końca: el lápiz – ołówek, inglés – angielski, el sofá – sofa, la música – muzyka.  Akcent graficzny umieszczony nad samogłoską w dyftongu dzieli ten dyftong na dwie sylaby: la policía /po-li-Θi-a/ – policja.  Akcent graficzny pomaga nam rozróżnić homonimy: sé – wiem, se – się él – on, el – rodzajnik mí – mnie, mi – mój tú – ty, tu – twój sí – tak, si – jeżeli 1 T N E C K A , A W O M Y W 6 RODZAJNIK té – herbata, te – ciebie itd.  que (co), cuando (kiedy), cuanto (ile), como (jak), donde (gdzie), quien (kto), cual (jaki) – mają akcent graficzny w zdaniach pytających i wykrzyknikowych. ¿Cómo te llamas? Jak się nazywasz? ¡Cómo me alegro! Jak się cieszę! Ale: Trabajo como profesor. Pracuję jako nauczyciel. Hiszpanie rozpoczynają pytania i wyrażenia wykrzyknikowe odwróconym znakiem zapytania i wykrzyknikiem: ¿Cómo estás? Jak się miewasz? ¡Qué calor! Jak gorąco! RODZAJNIK el artículo W języku hiszpańskim istnieją rodzajniki określone (artículos determinados) i nie- określone (artículos indeterminados). Mają liczbę pojedynczą i mnogą (número sin- gular y plural) oraz rodzaj męski i żeński (género masculino y femenino); zgadzają się z rzeczownikiem, przed którym stoją. I RODZAJNIK OKREŚLONY – ARTÍCULO DETERMINADO Singular – liczba pojedyncza Plural – liczba mnoga Masculino – rodzaj męski el el perro (pies) Femenino – rodzaj żeński la la silla (krzesło) Neutro – rodzaj nijaki lo lo bueno (to, co dobre) Masculino – los los perros (psy) Femenino – las las sillas (krzesła) Ściągnięcie rodzajnika określonego (la contracción del artículo determinado) de + el = del a +el = al La cartera del médico está aquí. Teczka lekarza jest tutaj. Voy al cine. Idę do kina. 2 K I N J A Z D O R 7 RODZAJNIK II RODZAJNIK NIEOKREŚLONY – ARTÍCULO INDETERMINADO Singular – liczba pojedyncza Plural – liczba mnoga Masculino – rodzaj męski un un perro (pies) Femenino – rodzaj żeński una una silla (krzesło) * Formy rzadko używane. Masculino – *unos unos perros (psy) Femenino – *unas unas sillas (krzesła) I RODZAJNIK OKREŚLONY (EL ARTÍCULO DETERMINADO) Wskazuje obiekt znany rozmówcom, wcześniej wspomniany lub jedyny w swoim rodzaju. Te he traído el libro. Przyniosłem ci książkę. (tę, o której rozmawialiśmy) El sol brilla. Słońce świeci. Nie tłumaczymy go na język polski; jednak czasem jest on jednoznaczny z zaim- kiem dzierżawczym (mój ...) lub wskazującym (ten …). Me he lavado las manos. Umyłem ręce. (moje). Dame el bolígrafo. Daj mi długopis. (ten) Przykłady użycia rodzajnika określonego  przed nazwiskiem  rodzajnika określonego używamy przed nazwiskiem wprowadzonym przez señor (señores), señora (señoras), señorita (señoritas). La señora Gómez no ha llegado. Pani Gómez nie przyszła. Uwaga! Gdy zwracamy się bezpośrednio do osoby, rodzajnik zanika: ¡Señora Gómez, al teléfono, por favor! Pani Gómez, do telefonu!  los + nazwisko oznacza „państwo”. En esta casa viven los Rodríguez. W tym domu mieszkają państwo Rodríguez.  podawanie wieku  a los … años – w wieku María tuvo su primer hijo a los 23 años. María urodziła swoje pierwsze dziecko w wieku 23 lat.  los … (liczebnik) określa dekadę 2 K I N J A Z D O R 8 RODZAJNIK 2 Miguel llega a los sesenta. Miguel dobiega sześćdziesiątki.  los años ... (dekada) – lata … los años treinta – lata trzydzieste  dni tygodnia Rodzajnik występuje przy konkretnym dniu tygodnia (Uwaga! Odpowiadając na pytanie: „W jakim dniu tygodnia?”, nie używamy żadnego przyimka!). Voy a Barcelona el lunes / los lunes. Jadę do Barcelony w poniedziałek. / Jeżdżę do Barcelony w poniedziałki.  godziny Es la una. Jest pierwsza. Son las dos. Jest druga. Uwaga! W wyrażeniu de ... a ... (od ... do ...) nie używamy rodzajnika określonego przed godziną! La tienda abre de 8 a 16. Sklep jest otwarty od ósmej do szesnastej.  procenty El treinta por ciento de la población no ha votado. Trzydzieści procent społeczeń- stwa nie zagłosowało.  tworzenie form rzeczownikowych Za pomocą rodzajnika możemy utworzyć formy rzeczownikowe:  z przymiotników Los ricos no comprenden a los pobres. Bogacze nie rozumieją biedaków.  z czasowników El beber mucho perjudica la salud. Picie szkodzi zdrowiu.  wskazywanie, opisywanie – np. osób El de la barba es mi tío. Mężczyzna z brodą to mój wujek. Uwaga! Mówiąc o częściach ciała czy odzieży, używamy rodzajnika określonego, a nie za- imka dzierżawczego! Me he lavado el pelo. (nie: Me he lavado mi pelo.) Umyłem włosy. Ponte los pantalones. (nie: Ponte tus pantalones.) Załóż spodnie. Uwaga! Rodzajnik określony opuszczamy: K I N J A Z D O R 9 RODZAJNIK  przed imionami Esta es Ana. To Ana.  przed nazwami miast Vivo en Valladolid. Mieszkam w Valladolid. Uwaga! Są wyjątki! la Coruña, las Palmas, el Cairo itd.  przed nazwami krajów, o ile nie towarzyszy im przydawka Marie es de Francia. Marie jest z Francji. Ale: Me interesa la historia de la Francia de Napoleón. Interesuję się historią Francji za czasów Napoleona. Uwaga! Są wyjątki! Los Estados Unidos, El Salvador itd.  przed rzeczownikami casa, clase (dom, lekcja): Ayer estuve en casa todo el día. Wczoraj byłem w domu przez cały dzień. Voy a clase de italiano. Idę na lekcję włoskiego. Uwaga! Casa w znaczeniu „budynek” nie traci rodzajnika! Aquí constryuen la casa de mi familia. Tu buduje się dom dla mojej rodziny.  opuszczenie rodzajnika może oznaczać, że rozmówca ma na myśli znaczenie bardziej ogólne i nie odnosi się do konkretnego przedmiotu: Voy a comprar queso. Idę kupić ser. Puedo comer el queso de ayer. Mogę zjeść ten wczorajszy ser. Uwaga!  Przed rzeczownikiem rodzaju żeńskiego rozpoczynającym się na a lub ha akcen- towane użyjemy el zamiast la: el agua fría – zimna woda el hacha antigua – stara siekiera Mimo rodzajnika el, rzeczowniki te są rodzaju żeńskiego, dlatego towarzyszące im przymiotniki są też tego samego rodzaju! W liczbie mnogiej używamy rodzaj- nika las: las hachas antiguas  Przed nazwami własnymi nie zachodzi kontrakcja a + el i de + el: He mandado un artículo a „El País”. Wysłałem artykuł do „El Pais”. Mi abuelo es de El Salvador. Mój dziadek jest z Salwadoru. 2 K I N J A Z D O R 10 RODZAJNIK 2 Rodzajnik nijaki „lo” (artículo neutro lo) Nigdy nie towarzyszy rzeczownikom; nadaje walor rzeczownikowy przymiotnikom, którym towarzyszy: lo bueno de la situación – dobre strony sytuacji; to, co dobre lo difícil – trudność; to, co trudne  lo que – „to, co” No me gusta lo que haces. Nie podoba mi się to, co robisz.  lo de – „to, co się tyczy” No me gusta lo de la politíca. To, co się tyczy polityki, nie podoba mi się. II RODZAJNIK NIEOKREŚLONY (ARTÍCULO INDETERMINADO) Wskazuje jeden z elementów w większej grupie. Można go uznać za skróconą formę liczebnika uno – jeden. Nie ma odpowiednika w języku polskim, jednak jego zna- czenie jest bliskie określeniu „jakiś, pewien”. Rodzajnik nieokreślony opuszczamy:  przed słowami distinto (różny), doble (podwójny), igual (jednakowy), medio (pół), otro (inny), tan (taki), tanto (tyle): Esto es otra cosa. To co innego. Medio kilo de limones, por favor. Poproszę pół kilo cytryn.  przed wyrażeniami okolicznikowymi sposobu: Preguntó con calma. Zapytał spokojnie.  w porównaniach: Ella es mejor cocinera que yo. Jest lepszą kucharką niż ja.  przed rzeczownikami użytymi w znaczeniu ogólnym: No es popular tener sirvienta. Rzadko miewa się służące. Ale: Mis tíos tienen una sirvienta de Ucrania. Moi wujostwo mają służącą z Ukrainy.  w liczbie mnogiej: Hemos visitado museos e iglesias. Zwiedzaliśmy muzea i kościoły. Ana quiere comprar limones y fresas. Ana chce kupić cytryny i truskawki. „Unos, unas” użyte przed rzeczownikiem oznacza:  kilka, parę K I N J A Z D O R 11 RZECZOWNIK Aquí tengo unas fotos de mi viaje a Cuba. Mam tu parę zdjęć z mojej podróży na Kubę.  około El pueblo está a unos veinte kilómetros. Miasteczko jest około dwudziestu kilo- metrów stąd. RZECZOWNIK El susTANTIvO Rzeczowniki hiszpańskie mają rodzaj męski i żeński, liczbę pojedynczą i mnogą. I RODZAJ RZECZOWNIKA Masculino – rodzaj męski  Rzeczowniki zakończone na -o el libro (książka), el perro (pies)  Rzeczowniki zakończone na -or el amor (miłość), el color (kolor) Femenino – rodzaj żeński  Rzeczowniki zakończone na -a la chica (dziewczyna), la ventana (okno) II TWORZENIE RODZAJU ŻEŃSKIEGO Rzeczowniki zakończone na -o zmieniają -o w -a. el hermano (brat), la hermana (siostra) Do rzeczowników zakończonych na spółgłoskę dodajemy -a. el profesor (nauczyciel), la profesora (nauczycielka) III TWORZENIE LICZBY MNOGIEJ Do rzeczowników zakończonych na samogłoskę dodajemy -s. el gato (kot), los gatos (koty) Do rzeczowników zakończonych na spółgłoskę lub -y dodajemy -es. el dolor (ból), los dolores (bóle), el rey (król), los reyes (królowie) W rzeczownikach zakończonych na -z zamieniamy -z na -ces. la nuez (orzech), las nueces (orzechy) I RODZAJ RZECZOWNIKA Rodzaju męskiego są:  rzeczowniki zakończone na -o: el caballo (koń), el médico (lekarz) 3 K I N W O Z C E Z R 12 RZECZOWNIK  nazwy rzek, jezior, mórz, oceanów: el Támesis (Tamiza), el Pacífico (Pacyfik).  rzeczowniki zakończone na -aje, -an: el equipaje (bagaż), el pan (chleb).  rzeczowniki zakończone na -or: el calor (gorąco), el temor (lęk). Wyjątki: la flor (kwiat), la coliflor (kalafior) itd. Uwaga! Rzeczowniki rodzaju męskiego zakończone na -a:  określają osoby płci męskiej: el poeta (poeta), el periodista (dziennikarz).  należą do grupy rzeczowników pochodzenia greckiego, zakończonych na -ma: el problema (problem), el diploma (dyplom), el sistema (system), el tema (temat), el clima (klimat), el idioma (język) itd.  określają niektóre kolory: el rosa (różowy), el naranja (pomarańczowy), el violeta (fioletowy).  rzeczowniki nienależące do żadnej z tych kategorii: el día, el sofá, el mapa itd. Rodzaju żeńskiego są:  rzeczowniki zakończone na -a: la mesa (stół), la chica (dziewczyna).  rzeczowniki zakończone na -d, -z, -ción, -sión, -zón: la ciudad (miasto), la nariz (nos), la canción (piosenka), la decisión (decyzja), la razón (racja). Wyjątki: el corazón (serce), el pez (ryba), el juez (sędzia) itd. Uwaga! Rzeczowniki rodzaju żeńskiego, rozpoczynające się od a- lub ha- akcentowanego, w liczbie pojedynczej mają rodzajnik el! el agua fresca – chłodna woda ale: las aguas frescas. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego mogą kończyć sie na -o; są to:  nazwy zawodów: la modelo (modelka) 3 K I N W O Z C E Z R 13 RZECZOWNIK  skróty od rzeczowników kończących się na -a: la moto(cicleta) (motocykl), la foto(grafia) (fotografia)  rzeczownik la mano (ręka). Rzeczowniki mogące być rodzaju męskiego lub żeńskiego:  rzeczowniki zakończone na -ista: el, la artista (artysta, artystka) itd.  rzeczowniki zakończone na -nte: el, la estudiante (student, studentka) itd. Uwaga! el dependiente (sprzedawca), la dependienta (sprzedawczyni) itd.  inne: el, la testigo (świadek), el, la joven (młodzieniec, dziewczyna) itd. Uwaga! Niektóre rzeczowniki mają odmienne znaczenie w rodzaju męskim i żeńskim! el frente (front), la frente (czoło) el capital (kapitał), la capital (stolica) el cólera (cholera), la cólera (gniew) el cometa (kometa), la cometa (latawiec) el cura (ksiądz), la cura (opieka). Uwaga! Nazwy miast zakończonych na -a są z reguły rodzaju żeńskiego, pozostałych – mę- skiego: Madrid es bonito. Madryt jest ładny. Sevilla es maravillosa. Sewilla jest cudowna. II TWORZENIE RODZAJU ŻEŃSKIEGO  W rzeczownikach zakończonych na -o, -o przechodzi w -a. el perro (pies), la perra (suka) el niño (chłopczyk), la niña (dziewczynka).  Do wielu rzeczowników zakończonych na spółgłoskę dodajemy -a: el director (dyrektor), la directora (dyrektorka) el español (Hiszpan), la española (Hiszpanka). Uwaga! Często sufiksem nie jest -a, lecz -esa, -iz, -ina: 3 K I N W O Z C E Z R 14 RZECZOWNIK el conde (książę), la condesa (księżna) el héroe (bohater), la heroína (bohaterka) el actor (aktor), la actriz (aktorka). Uwaga! Często określa się płeć za pomocą odrębnych słów: el hombre (mężczyzna), la mujer (kobieta) el padre (ojciec), la madre (matka) el macho (samiec), la hembra (samica) el marido (mąż), la mujer (żona) el caballo (koń), la yegua (klacz). Uwaga! Czasami zmiana rodzaju informuje nas o rozmiarach przedmiotu: el cesto (kosz), la cesta (duży kosz) el barco (statek), la barca (łódź). III TWORZENIE LICZBY MNOGIEJ Zasady ogólne Rzeczowniki zakończone na: Lm zakoń- czona na: Przykłady: samogłoskę (oprócz -i) lub -y spółgłoskę (oprócz -s), -y, akcentowane -í -z -s wyrazy jednosylabo- we lub akcentowane na ostatniej sylabie -s wyrazy wielosylabo- we nieakcentowane na ostatniej sylabie -s -es -ces -es la casa (dom), las casas (domy) la madre (matka), las madres (matki) la ciudad (miasto), las ciudades (miasta) el jabalí (dzik), los jabalíes (dziki) el rey (król), los reyes (królowie) el pez (ryba), los peces (ryby) el mes (miesiąc), los meses (miesiące) el inglés (Anglik), los ingleses (Anglicy) -s el lunes (poniedziałek), los lunes (poniedziałki) Uwaga!  Czasem rzeczownik w rodzaju męskim liczby mnogiej zawiera w sobie oba ro- dzaje: 3 K I N W O Z C E Z R 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gramatyka języka hiszpańskiego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: