Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00398 005954 13642264 na godz. na dobę w sumie
Granice romantyzmu. Romantyzm bez granic? - ebook/pdf
Granice romantyzmu. Romantyzm bez granic? - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 158
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2303-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

Epoka romantyzmu stała się momentem przełomowym w wielu dziedzinach, takich jak literatura, sztuka czy filozofia. Przyniosła również znaczne zmiany cywilizacyjne oraz społeczne, przeobrażając dotychczasowy obraz świata i wywierając ogromny, trwający aż po dziś dzień, wpływ na kolejne epoki. Tom zbiorowy Granice romantyzmu. Romantyzm bez granic? poświęcony jest różnym aspektom szeroko pojętych granic związanych z romantyzmem, takim jak na przykład przenikanie się epoki oświecenia i romantyzmu czy łamanie przez romantyków konwencji literackich i artystycznych.

Autorzy publikacji poddają wnikliwej analizie dzieła powstałe w różnych epokach, badając żywotność myśli i estetyki charakterystycznych dla romantyzmu. Wachlarz tematów podejmowanych w poszczególnych artykułach jest na tyle szeroki, że z pewnością wzbudzi zainteresowanie nie tylko osób zajmujących się stricte literaturoznawstwem, ale także przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Granice romantyzmu Romantyzm bez granic? G r a n i c e r o m a n t y z m u . R o m a n t y z m b e z g r a n i c ? Więcej o książce Cena 22 ZŁ (+VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-303-8 Dziedzictwo_WERSJA OSTATECZNA.indd All Pages 2015-02-07 14:33:48 Granice romantyzmu Romantyzm bez granic? NR 3226 Granice romantyzmu Romantyzm bez granic? Marka Piechoty, Marty Kalarus, Oskara Kalarusa pod redakcją Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2014 Redaktor serii: Historia Literatury Polskiej Marek Piechota Recenzent Marek Stanisz Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Oskar Kalarus Granice kulturowe i ich przekraczanie w Opisie podróży do Australii Seweryna . Korzelińskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Małgorzata Więzik Swój czy obcy? Granice wspólnoty w  Powieściach kozackich Michała Czajkow- skiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katarzyna Szkaradnik Świat to za mało, czyli romantyczne odkrywanie „nieskończoności tego, co skoń- . czone” w świetle myśli Sørena Kierkegaarda . . . . . . . . . . . Agnieszka Kosmecka O sztuce w dobie przełomu. Myśl estetyczna Wilhelma Heinricha Wackenrodera Patrycja Bąkowska W poszukiwaniu korzeni romantyzmu – przypadek Jana Pawła Woronicza i Ada- ma Mickiewicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bartłomiej Nawrocki Mickiewicz bez granic. Towianizm poety w świetle koncepcji „nowej Polski” . . Maria Janoszka Beniowski we krwi. O kilku wymiarach symboliki „cieczy osobliwej” w poemacie Juliusza Słowackiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 34 43 57 69 82 100 Adrian Mrówka Stanisław Przybyszewski i  romantyzm . . . . . . . . . . . . . . 116 6 Spis treści Weronika Górska Romantyczna do pewnych granic. Powstanie styczniowe, groza, artyści i miłość . w wybranych powieściach Marii Rodziewiczówny . . . . . . . . . . Patryk Szaj Fragment romantyczny: korzenie nowoczesności . Indeks osobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 136 153 Wstęp Romantyzm był epoką przełomową dla wielu dziedzin: literatury, filozofii czy sztuki. Doszło wówczas do istotnych zmian cywilizacyjnych i społecznych, które przeobraziły dotychczasowy wizerunek świata i wywarły duży wpływ na kolejne epoki. Nic więc dziwnego, że tak wielkie znaczenie przypisuje się ro- mantycznym granicom: zarówno geograficznym, jak i chronologicznym czy też mentalnym między reprezentantami różnych narodowości. Niniejsza monografia stanowi zbiór artykułów, których autorzy – młodzi badacze pochodzący z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce – prze- analizowali wybrane przez siebie zagadnienia, ściśle powiązane z różnie pojmo- wanymi granicami romantyzmu. Jest to już piąty zbiór szkiców wydanych z inicjatywy Studenckiego Koła Naukowego Romantyzmu działającego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W pierwszych trzech tomach, zawierających w tytu- łach formułę U stóp pomnika, autorzy przyjmowali punkt widzenia współczes- nego człowieka, który stając u stóp monumentów najwybitniejszych wieszczów polskiego romantyzmu: Mickiewicza1, Słowackiego2 i Krasińskiego3, próbuje raz jeszcze poddać analizie wybrane fragmenty ich twórczości. Dopiero zbiór czwarty zerwał z przyjętym wzorem i został w całości poświęcony nie jednemu pisarzowi, a sposobowi, w jaki tradycja romantyczna funkcjonuje w kulturze współczesnej4. W niniejszym tomie studenci i doktoranci postanowili wyjść nie od kultury współczesnej, lecz od samego romantyzmu i spojrzeć na jego granice. Zebrane szkice są bardzo różnorodne – każdy z autorów przyjął za punkt wyjścia grani- 1 Adam Mickiewicz. U stóp pomnika. Red. M. Kempna. Katowice 2007. 2 Juliusz Słowacki. U stóp pomnika. Red. M. Kempna, K. Pawlas. Katowice 2008. 3 Zygmunt Krasiński. U stóp pomnika. Red. M. Janoszka, O. Kalarus. Katowice 2012. 4 Dziedzictwo romantyczne. O (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej. Red. M. Piechota, M. Janoszka, O. Kalarus. Katowice 2013. 8 Wstęp cę w nieco odmiennym rozumieniu, co dowodzi, jak istotna jest przy badaniu romantyzmu refleksja nad próbami przekraczania romantycznych granic oraz nad terytoriami granicznymi, które trudno jednoznacznie przypisać do konkret- nej epoki. Zbiór otwiera przykład przekraczania przez romantycznych pisarzy granic geograficznych. W artykule Oskara Kalarusa została przedstawiona analiza Opisu podróży do Australii… Seweryna Korzelińskiego, uwzględniająca próby wyjścia polskiego pisarza poza granice znanej mu kultury i odnalezienia się w warunkach zupełnie nowych. Autor zwraca uwagę na sposób, w jaki Korze- liński przedstawia inne narodowości, oraz jak stara się przezwyciężyć poczucie obcości wynikające z wychowania ludzi w kręgu różnych cywilizacji. Tematyka literackiego obrazowania przedstawicieli innych narodowości jako obcych pojawia się również w tekście Małgorzaty Więzik, która poddała analizie Powieści kozackie Michała Czajkowskiego. Autorka zauważa, że mimo różno- rodnych obrazów Kozaków, utrwalonych na kartach powieści Czajkowskiego, pisarz stara się przede wszystkim budować poczucie polsko-kozackiej więzi. Istotne miejsce w zbiorze zajmują artykuły porównujące ze sobą idee wy- rażone w utworach polskich romantyków i dziełach powstałych w innych kra- jach Europy. Tak na przykład Katarzyna Szkaradnik konfrontuje romantyczne idee z  filozofią Sørena Kierkegaarda. Studium nie tylko rzuca ciekawe światło na twórczość duńskiego filozofa, ale także wskazuje mniej oczywiste sposoby interpretowania niektórych kategorii, widocznych w romantycznej literaturze pięknej – zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Poza granicami geograficznymi autorzy badają także granice chronologiczne romantyzmu: tak na przykład czyni w swoim artykule Agnieszka Kosmecka, rekonstruując i analizując poglądy estetyczne niemieckiego twórcy wczesnego romantyzmu Wilhelma Heinricha Wackenrodera, którego wywody estetyczne wskazuje autorka jako świadectwo przełomu i momentu, w którym konieczna staje się nie tylko próba podjęcia dialogu ze starym porządkiem, ale także za- proponowanie czegoś nowego. Temat granicy między oświeceniem a romantyzmem powraca również w ar- tykule W poszukiwaniu korzeni romantyzmu – przypadek Jana Pawła Woronicza i Adama Mickiewicza. Dokonana przez Patrycję Bąkowską analiza porównaw- cza rozpraw i poezji Jana Pawła Woronicza z utworami Adama Mickiewicza ma na celu ukazanie, jak silnie romantyzm był zakorzeniony w epoce poprzedniej. Autorka udowadnia, że w niektórych przypadkach badanie punktów wspólnych między oświeceniem a romantyzmem pozwala lepiej zrozumieć późniejszą z epok niż nieustanne przeciwstawianie ich sobie. Nie jest to jedyny artykuł, który zamiast podkreślać znaczenie granic stara się raczej zanegować ich istnienie lub przynajmniej udowodnić, że cezury mają mniejsze znaczenie niż im zazwyczaj przypisujemy. Bartłomiej Nawrocki wyka- zuje w swoim artykule, że granica stawiana tradycyjnie między Mickiewiczem Wstęp 9 jako autorem Dziadów a Mickiewiczem towiańczykiem została wyznaczona zbyt pochopnie, ponieważ idee Towiańskiego w wielu miejscach pokrywały się z poglądami, które poeta wyznawał jeszcze przed przystąpieniem do Koła Spra- wy Bożej. Z kolei Maria Janoszka, w tekście dotyczącym Beniowskiego Juliusza Słowac- kiego, analizuje symbolikę krwi, pojawiającą się w poemacie. Autorka szkicu wskazuje przy tym na występującą w utworze grę kontrastów, która sprawia, że dzieła poety nie można ująć w ciasne i jednoznaczne kategorie, które rozmywają się i przekraczają tym samym różnego rodzaju granice – między innymi zwią- zane z konwencjami literackimi. W tomie nie zabrakło również analiz związków romantyzmu z epokami późniejszymi, takich jak przedstawiona przez Adriana Mrówkę interpretacja twórczości Stanisława Przybyszewskiego, zwracająca przede wszystkim uwagę na sposoby odnoszenia się do romantyzmu i wykorzystywania charakterystycz- nych dla epoki wzorców oraz motywów we własnej twórczości literackiej – za- równo w zakresie inspirowania się nimi, jak i przyjmowania postawy krytycznej, zwłaszcza względem Mickiewicza i Słowackiego. Do dzieł późniejszych odnosi się także Weronika Górska, która poddaje ana- lizie twórczość Marii Rodziewiczówny. Autorka w swym wywodzie udowadnia, że w utworach pisarki można odnaleźć wiele nawiązań do tradycji romanty- zmu, takich jak chociażby sposób obrazowania miłości czy ukazywanie wątków o charakterze demonologicznym. Bardziej uniwersalny charakter ma artykuł Patryka Szaja – podsumowane zostały w nim poglądy badaczy dotyczące niemieckiego romantyzmu jenajskie- go, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ideę fragmentu, według której nawet w pełni ukończone dzieło zawsze jest jedynie częścią. Takie otwarcie literatury stanowi, według autora, rezultat wyczerpania się paradygmatu oświeceniowego i leży u podstaw całej estetyki sztuki nowoczesnej. Ten krótki przegląd zawartości tomu pokazuje, że tytułowa granica jest poj- mowana bardzo różnie przez autorów poszczególnych szkiców. Świadczy to nie tylko o inwencji młodych badaczy, którzy stworzyli dziesięć interesujących ar- tykułów, składających się na niniejszy tom, ale przede wszystkim o bogactwie romantyzmu, który wymyka się jednoznacznym klasyfikacjom, przekraczając – niejako z definicji – nawet najszerzej pojmowane granice. Redaktorzy tomu Indeks osobowy Abramowska Janina 138 Adorno Theodor W. 147 Andrzejewski Jerzy 147 Angehrn Emil 74 Arystoteles 139 Bachórz Józef 48, 73, 126, 129 Banasiak Bogdan 113, 150 Baranowski Bohdan 131, 132 Barthes Roland 121, 149 Bartkowicz Anna 139 Bartl Carmen 136 Bartoszyński Kazimierz 149 Batory Stefan 36 Baudelaire Charles 146 Bąk Magdalena 14, 35 Beiser Frederick 140 Benedyktowicz Zbigniew 35, 37, 38 Beniowski Maurycy 101–103, 105, 106 Benn Gottfried 147 Berlin Isaiah 75, 138, 139, 143 Berwiński Ryszard 117 Białoszewski Miron 147 Bielik-Robson Agata 49, 76 Bieroń Tomasz 75, 139 Blanchot Maurice 149 Bloom Harold 73, 76–78, 80 Błaut Sławomir 142 Błońska Wanda 121 Błoński Jan 121 Błuszkowski Jan 119 Bociąg Joanna 145 Bonaparte Napoleon 77 Boniecki Edward 118 Boroń Dominika 50, 54 Borowski Mateusz 73 Boué Simone 145 Bowie Andrew 141 Brandys Kazimierz 40 Brodziński Kazimierz 74 Burchard Przemysław 25 Burska Ewa 103 Bursztyka Przemysław 49 Burzyńska Anna 40 Byron George Gordon 38, 46, 47, 49, 50, 107, 144 Caillois Roger 103, 104 Caputo John D. 53 Chłędowski Kazimierz 12, 13 Chmielnicki Bohdan 39, 102 Chodźko Aleksander 90 Ciemnoczołowski Artur 111 Cioran Emil 144–146 Cirlot Juan Eduardo 105, 110 Coleridge Samuel T. 141 Cooper James Fenimore 29 Czajkowski Michał 8, 34–41 Czartoryski Adam Jerzy 37, 74, 76 Czyżewski Andrzej 35 Dąbrowski Ignacy 117 Dehnel Piotr 149 Delaperrière Maria 147, 150 Deleuze Gilles 121–123 Derrida Jacques 53, 113, 149, 150 154 Indeks osobowy Djakowska Alina 50 Dmitruk Krzysztof 79 Dolański Bolesław 14, 16 Dopart Bogusław 70 Drzewiecki Konrad 148 Dürer Albrecht 63–66 Dwernicki Józef 12 Dziechcińska Hanna 79 Dzieduszycki Maurycy 114 Dzieduszycki Tadeusz 102–106, 114 Eco Umberto 148 Eliade Mircea 26 Eliot Thomas Stearns 146 Fabianowski Andrzej 35, 83 Fabre Jean 82 Fieguth Rolf 94 Fisher-Lichte Erika 73, 74 Floryan Władysław 53 Fredro Aleksander 29, 30 Friedrich Hugo 142 Frycie Stanisław 102 Frycz Stefan 148 Fubini Enrico 57–59, 64 Gadamer Hans-Georg 149 Galster Bohdan 45 Gałuszka Jadwiga 148 Głowiński Michał 117 Goethe Johann Wolfgang 43, 45, 47, 50, 52, 54, 58, 94, 100 Gombrowicz Witold 147 Gosk Hanna 40 Goszczyński Seweryn 102 Górski Konrad 38, 82, 87, 97, 109 Górski Ryszard 130, 131 Guattari Félix 121–123 Gutowski Wojciech 121 Hadaczek Bolesław 34 Hamann Johann Georg 75 Hardy Henry 139 Hegel Georg Wilhelm Friedrich 49 Helsztyński Stanisław 118, 120 Herder Jahann Gottfried 75, 79 Hilsbecher Walter 142, 144, 149 Hoffmann-Piotrowska Ewa 83, 87, 91 Hrabec Stefan 38 Huelle Paweł 40 Iwaszkiewicz Jarosław 45 Jakubowski Jan Zygmunt 45, 47, 100 Janicki Klemens 71 Janion Maria 44, 46, 62, 63, 123, 133, 134 Januszkiewicz Eustachy 108 Jaskuła Zdzisław 147 Jastrun Mieczysław 149 Jezierski Feliks 47 Joyce James 147 Kalinowska Maria 107 Kamiński Sulima Andrzej 37 Kania Ireneusz 105, 144, 145 Kant Immanuel 73,140 Kasperski Edward 48, 49, 54 Kempis Tomasz á 84, 85, 92, 93 Kierkegaard Søren 8, 43–55 Kleiner Juliusz 53, 89, 90, 108 Kłokocki Stanisław 44 Kłosińska Krystyna 117 Knot Antoni 13 Kochanowski Jan 70, 71, 76 Kochowski Wespazjan 70, 78 Kołłątaj Hugo 70, 71 Konaszewicz Piotr 36 Konopka Feliks 47 Korwin-Piotrowska Dorota 107 Korzeliński Seweryn 8, 11–33 Kostkiewiczowa Teresa 72 Kościelski Władysław 100 Kott Jan 102 Kowalczykowa Alina 44, 48, 49, 52, 73, 102, 108, 114 Kowalska Małgorzata 46 Kozielecki Józef 44 Krasicki Ignacy 29 Krasiński Zygmunt 7, 77, 88, 97, 110, 111, 116–118 Kraszewski Józef Ignacy 117 Krzemieniowa Krystyna 78 Krzyżanowski Julian 29, 118 Kunaszowski Onufry Hieronim 11 Kupś Tomasz 46 Kurkiewicz Marek 112 Kurska Anna 136, 137, 140, 142–144, 148 Kuziak Michał 47 Kwapiszewski Marek 34, 35, 37, 39–41 Lalewicz Janusz 121 Lebioda Dariusz Tomasz 112 Lenartowicz Teofil 30 Leszczyński Marcin 107 Lévinas Emmanuel 46 Lipszyc Michał 145 Lyszczyna Jacek 35 Łempicki Zygmunt 147 Maciejewski Marian 92 Malczewski Antoni 48, 102 Maleszyński Dariusz Cezary 140 Malewski Franciszek 38 Man de, Paul 148 Markiewicz Henryk 116, 130 Markowski Michał Paweł 40, 136, 137, 140– 143, 145 Marquard Odo 78, 140, 141 Martuszewska Anna 125, 126, 130, 132 Marzęcki Józef 74 Masłowski Michał 94 Massumi Brian 121 Mauersberger Adam 29 Meller Katarzyna 70, 76 Mickiewicz Adam 7–9, 29, 38, 69, 72, 73, 76–80, 82–98, 108–111, 114, 116, 117, 119–122, 130 Milska Anna 100, 45 Miłosz Czesław 44, 48 Mitosek Zofia 66, 94 Momro Jakub 47 Musset Alfred de 44, 110 Namowicz Tadeusz 58, 61, 62, 66 Nawarecka Lucyna 107 Nesteruk Małgorzata 75 Nietzsche Friedrich 53, 118, 148, 150 Norwid Cyprian Kamil 120 Novalis 136, 137, 141, 144, 146 Nycz Ryszard 121, 146 Okoń Waldemar 126 Oleszkiewicz Józef 95–97 Olszewski Wiesław 23 Opacki Ireneusz 45, 48 Ożóg-Winiarska Zofia 102 Paluch Adam 25, 26 Parkitny Maciej 72 Indeks osobowy 155 Pecold Kazimierz 111 Perek Marzena 100 Pessoa Fernando 145 Petrycy z Pilzna Sebastian 71 Peyre Henri 71 Piechota Marek 7, 114 Pieniążek Paweł 122 Piwińska Marta 95, 127 Plagowski Ludwik 12 Plater Cezary 114 Plater Ludwik 114 Platon 113 Podbielski Henryk 139 Pol Wincenty 30 Potocka Delfina 97 Potocki Wacław 70 Poulet Georges 47 Prokopiuk Jerzy 144 Prokopski Jacek Aleksander 44 Przyboś Julian 95 Przybylski Ryszard 35, 46 Przybyszewski Stanisław 9, 116–123 Puszkin Aleksander 45 Rejman Zofia 75 Rilke Rainer Maria 147 Rodziewiczówna Maria 9, 125–134 Ropelewski Stanisław 113 Rousseau Jan Jakub 141 Roux Jean-Paul 100–102, 104 Różewicz Tadeusz 146 Rylski Eustachy 40 Rymkiewicz Jarosław Marek 111, 112, 114 Rzewuski Walery 12 Sade Donatien Alphonse François, de 80 Sadlik Magdalena 116 Samsonowicz Henryk 37 Sand George 94 Santi Rafael 63, 64, 66 Sarnowska-Temeriusz Elżbieta 139 Schlegel August Wilhelm 137 Schlegel Friedrich 107, 136, 137, 139–142, 144, 149 Schleiermacher Friedrich 137, 141, 150 Sheppard Richard 146 Sienkiewicz Henryk 117 Sierocka Barbara 149 Sikora Adam 87 156 Indeks osobowy Siwiec Magdalena 109, 110, 113 Skarga Barbara 46, 69, 71, 72, 76 Skarga Piotr 76 Skirmunttówna Jadwiga 126 Skwarska Anna 51 Słowacki Juliusz 7, 9, 43, 46, 48, 49, 51–53, 55, 95, 100–102, 105–114, 116–122 Sokulski Franciszek 12 Sørensen Bengt Algot 62 Sowiński Grzegorz 148 Stanisz Marek 60, 70, 80 Stefanowska Zofia 78, 82, 86, 98 Stobiecki Rafał 35 Stokłosa Bożenna 110 Sudolski Zbigniew 88, 110 Sugiera Małgorzata 73 Swoboda Tomasz 145 Szargot Barbara 126, 127 Szestow Lew 44 Szreniawa Roman (Ujejski Roman) 16, 27, 28 Szturc Włodzimierz 50, 52, 54, 107 Szuster Marcin 76 Szwed Antoni 47, 51, 52 Szymanis Eligiusz 83–85, 88, 94, 95, 97, 98 Świderkówna Anna 76 Świderski Bronisław 52 Taborski Roman 118 Tatarkiewicz Anna 103, 121 Tieck Ludwig 57, 61, 67, 137 Toborek Tomasz 35 Toeplitz Karol 43, 51 Towiański Andrzej 9, 82, 83, 87, 88, 90, 91, 93–95, 97, 98 Trembecki Stanisław 102 Tresidder Jack 110 Treugutt Stefan 73, 101, 111 Ujejski Józef 77 Vico Giambattista 74 Wackenroder Wilhelm Heinrich 57–67 Wahl Jean 51 Walas Teresa 73 Wawrzyszko Paweł 146 Weintraub Wiktor 97 Weiss Tomasz 119, 120 Witkiewicz Stanisław Ignacy (Witkacy) 147 Witkowska Alina 35, 87 Wolanowski Lucjan 23 Workowski Adam 52 Woronicz Jan Paweł 8, 69, 72–80 Wójcik Tomasz 146 Wrzosek-Polasik Karolina 35 Wyka Kazimierz 116 Wysocki Józef 12, 13 Zakrzewski Bogdan 111 Zaleski Józef Bohdan 110, 111 Zan Tomasz 95, 97 Zaszkilniak Leonid 35 Zgorzelski Czesław 45, 48 Ziejka Franciszek 130, 132 Zielińska Marta 134 Zimorowic Józef Bartłomiej 102 Ziomek Jerzy 69, 71, 138 Zwierzyński Leszek 46, 53 Żbikowski Piotr 70, 71 Żeleński Boy Tadeusz 44 Żmudzińska Prakseda 117 Żurowski Maciej 71 Redaktor Katarzyna Więckowska Projektant okładki Tomasz Gut Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Korektor Marzena Marczyk Łamanie Grażyna Szewczyk Copyright © 2014 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-302-1 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-303-8 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 10,0. Ark. wyd. 12,5. Papier offset. kl. III, 90 g Cena 22 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław Granice romantyzmu Romantyzm bez granic? G r a n i c e r o m a n t y z m u . R o m a n t y z m b e z g r a n i c ? Więcej o książce Cena 22 ZŁ (+VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-303-8 Dziedzictwo_WERSJA OSTATECZNA.indd All Pages 2015-02-07 14:33:48
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Granice romantyzmu. Romantyzm bez granic?
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: