Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00523 009013 8387423 na godz. na dobę w sumie
Grieczeskije korni w leksiczeskom sostawie russkogo i polskogo jazykow (siemanticzeskij, słowoobrazowatielno-morfołogiczeskij i stilisticzeskij aspiekty) - ebook/pdf
Grieczeskije korni w leksiczeskom sostawie russkogo i polskogo jazykow (siemanticzeskij, słowoobrazowatielno-morfołogiczeskij i stilisticzeskij aspiekty) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 180
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2677-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> rosyjski
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Praca poświęcona jest semantycznej, słowotwórczej oraz stylistycznej analizie polskich i rosyjskich części mowy zawierających greckie rdzenie bądź zapożyczonych w całości z języka greckiego. Zaletą książki jest jej porównawczy charakter uwzględniający najnowsze zmiany w zakresie znaczeń badanych jednostek językowych, które to znaczenia nie są odnotowywane w źródłach słownikowych. Dodatkowo wykazywane są podobieństwa i różnice pomiędzy stylistycznymi właściwościami analizowanych części mowy oraz ich słowotwórczą aktywnością i potencją w języku polskim i rosyjskim. Książka może być adresowana zarówno do filologów-rusycystów, jak również studentów jako pomoc w zgłębianiu wiedzy w dziedzinie leksykologii współczesnego języka polskiego i rosyjskiego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Греческие корни в лексическом составе русского и польского языков (семантический,  словообразовательно-морфологический  и стилистический аспекты) NR 3422 Мачей Вальчак Греческие корни в лексическом составе русского и польского языков (семантический,  словообразовательно -морфологический  и стилистический аспекты) Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego  •  Katowice 2016 Redaktor serii: Językoznawstwo Słowiańskie Henryk Fontański Recenzent Jan Franciszek Nosowicz Оглавление Введение                                                                                                                            7 Раздел 1 Теоретические аспекты проблематики заимствований                                 17 1 1   Заимствования как объект изучения                                                        17 1 2   Заимствования в аспекте синхронии и диахронии                                     28 1 3   Понятия грецизм / эллинизм – grecyzm / hellenizm и их представление в русской и польской лингвистической литературе                                          30 1 4   Лексический  материал  с  точки  зрения  его  отражения  в  русских и польских словарных источниках                                                         41 Раздел 2 Избранные корни греческого происхождения в составе русских и польских частей речи. Словообразовательно-морфологический аспект                                                                                                                               45 2 1   Корень мега- / mega-                                                                             46 2 2   Префикс гипер- / hiper-                                                                         60 2 3   Корень электро- / elektro-                                                                     61 2 4   Корень кибер- / cyber-                                                                                            76 2 5   Корни эко-, эконом- / eko-, ekonom-                                                        80 2 6   Корень био- / bio-                                                                                 88 Раздел 3 Сопоставление избранных лексем греческого происхождения и их производных в русском и польском языках. Семантический аспект             91 3 1   Лексема техника / technika                                                                    92 3 2   Лексема технология / technologia                                                                         98 3 3   Лексема тип / typ                                                                               101 3 4   Лексема токсический / toksyczny                                                           102 3 5   Лексема эстетика / estetyka                                                                               102 3 6   Лексема драма / dramat                                                                                       106 3 7   Лексемы трагический, трагичный / tragiczny                                                  110 6 Оглавление 3 8     Лексема энергия / energia                                                                   111 3 9     Лексемы кристалл, хрусталь / kryształ                                                           115 3 10   Лексема педагогика / pedagogika, pedagogia                                                  116 Раздел 4 Греческие морфемы в составе русских и польских частей речи. Стили- стическо-частотный аспект                                                                      127 4 1   Сравнение стилистических особенностей                                               127 4 1 1   Корень био- / bio-                                                                      128 4 1 2   Префикс гипер- / hiper-                                                               130 4 1 3   Корень кибер- / cyber-                                                               131 4 1 4   Корень мега- / mega-                                                                                 132 4 1 5   Корень эко- / eko-                                                                      134 4 1 6   Корень эконом- / ekonom-                                                           135 4 1 7   Корень электро- / elektro-                                                           136 4 2   Сравнение частотности значений избранных лексем                               137 4 2 1     Лексема драматически / dramatycznie                                                  138 4 2 2     Лексема техника / technika                                                       139 4 2 3     Лексема технический, техничный / techniczny                              140 4 2 4     Лексема технология / technologia                                               142 4 2 5     Лексема электрика / elektryka                                                   143 4 2 6     Лексема электроника / elektronika                                              143 4 2 7     Лексема электронный / elektroniczny                                           144 4 2 8     Лексема энергетика / energetyka                                                           145 4 2 9     Лексема энергия / energia                                                          146 4 2 10   Лексема эстетика / estetyka                                                      147 Заключение                                                                                                                   149 Приложение                                                                                                                  153 Литература                                                                                                                    161 Streszczenie                                                                                                                       173 Summary                                                                                                    177 Введение Объектом  исследования  в  данной  работе  являются  заимствованные  из  греческого  языка  самостоятельные  лексические  единицы,  а  также  корне- вые морфемы в составе некоторых частей речи русского и польского язы- ков   Предмет  анализа  –  семантические,  морфолого-словообразовательные  и  стилистические  особенности  вышеуказанных  заимствованных  единиц  в русско-польском сопоставлении Проблематика исследования продиктована желанием подробно охарак- теризовать выбранный срез лексики с точки зрения влияния заимствован- ных  лексем  и  морфем  на  словарный  состав  русского  и  польского  языков,  а  также  дальнейшего  развития  и  распространения  этих  заимствований  в  отдельных  частях  языковой  системы  обоих  близкородственных  языков   Обращение  к  одному  из  ведущих  языков  античности  –  греческому  –  обу- словлено стремлением проследить и подчеркнуть различия в характере его  культурно-языкового  воздействия  на  языки  европейского  ареала   С  целью  более  полного  отображения  определённых  явлений  и  в  подтверждение  универсальности  некоторых  из  них  в  работе  приводятся  сведения,  касаю- щиеся не только русского и польского, но также и других языков  Грецизмы  в  русском  и  польском  языках,  нередко  будучи  заимствованными  не  не- посредственно,  могут  проявлять  себя  по-разному,  приобретая  различную  семантическую  наполненность,  а  в  текстовом,  узуальном  употреблении  выявление  и  описание  таких  значений  и  оттенков  представляет  особый  интерес   Немаловажным  представляется  также  выявление  мотивационно- смысловых  отношений  между  элементами  греческого  происхождения  как  в сопоставлении, так и внутри каждого из выбранных для анализа языков  в  отдельности,  дающее,  кроме  отмеченных  ранее  показателей,  некоторое  представление  о  способах  и  степени  их  освоенности   Источниками  ма- териала  для  исследования  послужили,  в  первую  очередь,  словари  –  ино- странных  слов,  толковые,  этимологические,  паронимов,  словообразова- тельных гнёзд – а также интернет-ресурсы, в том числе, языковые корпусы   Извлечëнный  материал  характеризуется  значительной  стилистической  не- 8 Введение однородностью,  поскольку  относится  к  различным  сферам  употребления  –  бытовой,  спортивной  лексике,  к  сфере  экономики,  политики,  искусства,  широко понимаемой промышленности и рекламы  Однако – и это важно от- метить – контрастное составление лексико-семантических групп грецизмов  в обоих близкородственных языках не было целью предлагаемого анализа Во  внимание  принимались  также  явления  паронимии  в  области  слов  греческого  происхождения   Основная  ценность,  извлекаемая  из  их  сопо- ставительного  описания,  заключается  в  возможности  увидеть  дополни- тельные отличия между обоими языками как в отношении семантических  и  стилистических  оттенков  анализируемых  единиц,  так  и  с  точки  зрения  частотности проявления этих отличий Необходимо заметить, что заимствования из греческого языка в словар- ном составе русского языка довольно объёмны, в силу чего их отражение  и  представление  в  русской  лингвистической  литературе  оказалось  более  основательным  и  разносторонним,  чем  в  польской   Существенным  аспек- том является также использование различных методов анализа заимствова- ний,  несовпадающих  определений  типологии  и  классификации  в  русском  и польском языкознании (в качестве примера можно привести хотя бы вид  заимствования,  определяемый  в  польской  лингвистике  как  zapożyczenie właściwe,  в  русской  лингвистике  не  встречающийся)   Теоретическое  из- ложение  вопросов  заимствования  и  примыкающих  к  нему  аспектов  пред- ставлены  в  работах  Й   Айдуковича,  Е В   Мариновой,  T   Левашкевича,  K T   Витчака  (проблематика  языковых  контактов,  типологии  и  классифи- кации  инородных  элементов)   Вопросы  интернационализации  словарно- го  запаса  получили  отражение  в  работах  В В   Акуленко,  Й   Мачкевич,  З  Стоберского  K  Бузассовой, K  Вашаковой Проблемы  заимствований  волновали  учëных  и  разрабатывались  ими  довольно  серьёзно  ещё  в  XIX  (труды  Ф И   Буслаева,  Ф   Миклошича,  А  Маценауэра) и начале ХХ века (работы М  Фасмера, С И  Карцевского)   Обзор литературы по теме исследования позволяет заметить, что большин- ство лингвистов рассматривает заимствования главным образом как явление  лексического  характера  (Н С   Арапова,  Н В   Габдреева,  В Ф   Дубровина,  Л А   Ильина,  Р Н   Кривко,  Л П   Крысин,  А   Лавриненко,  Г Н   Лукина,  Н  Малинаускене, С Ю  Сорокин, О В  Сычёва, О Б  Шахрай; А  Мажулис- Фрыдель, А  Кравчик, Г  Рыбицка, З  Стоберски, Б  Вальчак, В  Витковски)   Так  же  активно  данная  проблематика  изучалась  в  контексте  морфологии  и словообразования (Г  Рыженкова, В Г  Демьянов, Л В  Ерохина, И  Ирачек,  В Г   Костомаров,  Е В   Красильникова,  М   Радченко,  И А   Ширшов;  А   Дышак,  Е   Калишан,  Д   Мошинска)  и  способов  освоения  инород- ных  элементов  (С А   Беляева,  В Г   Демьянов,  О В   Ильина,  Т А   Кассина,  О П   Сологуб;  А   Чапига)   Скромнее  выглядит  перечень  работ,  посвящён- ных заимствованиям, в том числе и греческим, во фразеологии (И  Генев- Введение 9 Пухалева,  А В   Григорьев,  В М   Мокиенко,  В   Мухин;  С   Сташевски),  а также рассматривающих данную проблему с точки зрения диалектологии  (С  Амириди, И  Генев-Пухалева)  При этом необходимо отметить, что как  в русской, так и в польской лингвистике интересующая нас проблематика  сопоставительного  характера  –  в  данном  случае  русско-польского  –  до  сих  пор  не  получила  основательной  разработки  (фонетические  различия  в  грецизмах  в  русско-польском  сопоставлении  были  затронуты  только  в  работе  Т   Ротт-Жебровского1,  словообразовательные  аспекты  –  в  работе  Е   Калишана2)   Отсутствие  подобного  сопоставительного  анализа  опреде- ляет научную новизну предлагаемого исследования Актуальность работы Осуществляемое  в  работе  исследование  материала  –  с  точки  зрения  словообразования, сопоставительной лексикологии, стилистики, семантики  с учётом данных этимологии и аспектов когнитивного языкознания – соот- ветствует принципам активно используемого комплексного подхода к про- блемам  исследования  языка   Стремительно  происходящие  в  современном  русском и польском языках изменения приводят к тому, что лексикография  не  всегда  успевает  зафиксировать  и  точно  определить  явления  лекси- ческого  и  семантического  характера,  что  вполне  понятно  и  объяснимо   Постоянное  и  активное  взаимодействие  языков  не  только  увеличивает  количество  заимствований,  но  и  стимулирует  процессы  внутриязыковых  изменений  К таковым имеют отношение и семантические сдвиги лексем,  уже  имеющихся  в  том  или  ином  языке   Анализ  отмеченных  явлений  –  с акцентом на применении его результатов в лексикографии – определяет  актуальность  данного  исследования,  поскольку  представление  языковых  данных в лексикографической форме можно отметить как одну из тенден- ций  в современной  лингвистике3, а сама проблематика заимствований,  по  мнению  Л А   Ильиной  и  О В   Сычёвой4,  в  последние  десятилетия  стала  более  актуальной  в  связи  с  активной  разработкой  различных  аспектов  взаимодействия языков 1  Т. Rott-ŻebRowski:  Różnice fonetyczne w zapożyczeniach greckich w języku polskim 2  J. kaliszan: Интернациональные препозитивные морфемы греко-латинского проис-   i rosyjskim  W: tenŻe: Elementarna gramatyka języka greckiego  Lublin 1990, c  79–113   хождения в современном русском и польском языках  Poznań 1980   рат кандидатской диссертации  http://semantic-evolution narod ru/ (6 06 2012) 4  Л.а. иЛьиНа, О.в. Сычëва:  Лексическое заимствование: переход иноязычный или   внутриязыковое создание?  http://www philosophy nsc ru/journals/humscience/4_98/17_ILINA HTM (6 06 2012) 3  Б.Н. РахимБеРдиев:  Эволюция семантики экономической терминологии. Авторефе- 10 Введение Теоретическая и практическая значимость исследования Проведённое нами исследование позволит более основательно описать  происходящие  в  словарном  составе  русского  и  польского  языков  явле- ния  с  учëтом  тенденций  семантического  развития,  словообразовательных  и  стилистических  особенностей  содержащих  греческие  корни  слов  раз- личных  частей  речи,  а  также  особенностей  самих  лексических  заимство- ваний  из  греческого  языка   Это,  в  свою  очередь,  откроет  возможность  фиксации  и  описания  процессов  освоения  и  эволюции  вышеупомянутых  заимствований  с  учётом  их  исходной  семантики   В  результате  становится  возможным наблюдение за воздействием данных заимствований на систему  русского и польского языков с последующим установлением сходств и от- личий, тем более, что, как уже отмечалось, сопоставительный, семантико- словообразовательный  и  стилистический  анализ  ранее  не  был  объектом  специального  рассмотрения   Вследствие  этого  описание  затрагиваемых  в  данной  работе  проблем  может  представлять  интерес  для  следующих  лингвистических  дисциплин  таких,  как:  сопоставительное,  синхронное  и  диахронное  языкознание,  семантика,  лексикология,  стилистика,  словоо- бразование  и  морфология   Кроме  этого,  как  уже  было  отмечено,  класси- фикация  заимствованных  из  греческого  языка  морфем,  учитывающая  их  значение  и  выполняемые  функции,  до  сих  пор  не  была  разработана,  осо- бенно в русском языкознании  В работе предлагается также термин лексоид  для определения корневых морфем, получивших более или менее полную  семантическую  способность  обладать  конкретно  выраженным  значением  вне  состава  лексемы,  а  также  морфологическую  самостоятельность  (раз- витие парадигмы склонения, приобретение категории рода, соотнесённость  с  определёнными  грамматическими  классами  на  основании  выполняемых  функций)   Данный  термин  предлагается  в  качестве  заменителя  понятиям  радикс, квазипрефикс, полупрефикс  или  свободный корень,  которые,  как  представляется,  не  в  полной  мере  передают  суть  интересующего  нас  яв- ления Практическая  значимость  предлагаемого  исследования  обусловлена  тем, что его результаты представляют собой довольно обширный дидакти- ческий материал, который может использоваться в процессе обучения рус- скому языку как иностранному в Польше, с акцентом на русско-польском  сопоставительном  языкознании,  описательной  грамматике  русского  язы- ка  (лексикологии,  словообразовании,  морфологии),  а  также  стилистике   Следует  также  добавить,  что  результаты  исследования  могут  использо- ваться  в  лексикографической  практике  (уточнение  ряда  значений,  опреде- ление  и  описание  дополнительных  семантических  нюансов,  выявление  смысловых разновидностей, часто отсутствующих в словарях, указание на  синонимическкие и антонимические отношения между лексемами) Введение 11 Методы исследования Принимая во внимание то, что данная работа предполагает, в соответ- ствии  с  синхронным  подходом,  описание  выбранных  языков  преимуще- ственно на современной стадии их развития, основным стал описательный  метод  Он, в основном, применялся во втором и третьем разделах исследо- вания и дал возможность охарактеризовать особенности русских и польских  частей речи в лексической и словообразовательной системе обоих языков   Осуществляемый  в  работе  морфолого-словообразовательный,  семантиче- ский  и  стилистический  анализ  (с  упором  на  сопоставление  и  текстовой  аспект)  предполагал  также  применение  и  других  методов,  в  частности,  компонентного, который использовался при выявлении семантических со- ставляющих выбранных единиц, а также методов, позволяющих отметить  текстовые и стилистические свойства лексем, – семантико-стилистического,  контекстного,  сопоставительно-стилистического   Применение  статистиче- ского,  частотно-статистического  и  собственно  сопоставительного  методов  было  обусловлено  осуществляемым  в  предлагаемом  исследовании  сопо- ставлением частотности семантики рассматриваемых лексических единиц Цели и задачи исследования Основные цели сформулированы следующим образом:  • выявление  как  общих  для  обоих  языков  особенностей  лексического  со- става, так и индивидуализирующих их различий;  • определение способов и степени освоенности анализируемых единиц;  • выявление и характеристика специфики выбранных греческих корневых  и аффиксальных морфем с точки зрения их функционирования в словоо- бразовательной системе русского и польского языков Указанные цели определили необходимость решения следующих задач:  • сопоставительное рассмотрение заимствований с точки зрения морфем- ной, словообразовательной, семантической, стилистической и текстовой  специфики части лексического состава русского и польского языков, что,  в свою очередь, предполагало:  • извлечение  необходимого  для  исследования  материала  из  словарных  и интернет-источников методом сплошной выборки;  • семантический  анализ  выбранных  морфем  и  лексем  с  учётом  их  зна- чений в греческом языке и последующая классификация этих единиц;  • словообразовательно-морфемный анализ существующих дериватов;  • сопоставление  полученных  данных  из  корпусов  русского  и  польского  языков с целью исследования частотности частей речи, в составе которых  присутствуют  выбранные  морфемы,  а  также  их  использования  в  тексте  12 Введение для  определения  их  стилистических  характеристик  и  частотности  на- блюдаемых видов значений Апробация работы Основные  положения  предлагаемого  исследования  и  его  результаты  нашли отражение в трёх публикациях: 1  Терминологические различия в ти- пологии заимствований (на примере русской и польской лингвистики)5,  2  Ο семантике приставки мега- / mega- в современном русском и польском языках6, 3  Корни эко- / eko-, эконом- / ekono- в составе русских и польских частей речи (семантический и словообразовательный аспекты)7 и  были  представлены  на  трёх  международных  конференциях  серии  Świat Słowian w języku i kulturze в г  Поберово в 2009, 2010 и 2012 годах Структура работы Работа  состоит  из  введения,  четырёх  разделов,  заключения,  списка  литературы  и  приложения   Последовательность  представления  разделов  и содержащегося в них материала подчинена степени сложности структуры  описываемых единиц, а также соответствует разделам языкознания, в рам- ках которых осуществлялось исследование: морфема – морфология и сло- вообразование → лексема – сопоставительная лексикология и лексическая  семантика  →  текст  –  текстовые  проявления  характеризуемых  единиц,  их  стилистика и частотность употребления Первый  раздел  содержит  обзор  научных  работ  по  теме  исследования,  изложение и определение его теоретической базы  Также в нём сопостав- лен применяемый в русской и польской лингвистике понятийный аппарат,  с акцентом на различиях терминологического и теоретического характера   Описываются  заимствования  как  объект  синхронического  и  диахрониче- ского  рассмотрения,  представлены  источники  материала  с  точки  зрения  отражения  интересующих  нас  языковых  единиц  и  пригодности  для  ис- следования 5  Терминологические различия в типологии заимствований (на примере русской и поль-   ской лингвистики)  W: Świat Słowian w języku i kulturze  T  11: Wybrane zagadnienia z języków słowiańskich i germańskich  Red  e. komoRowska i D. DziaDosz  Szczecin 2010, c  273–278 6  Ο семантике приставки мега-  /  mega- в современном русском и польском языках     W:  Świat Słowian w języku i kulturze  T   10:  Językoznawstwo. Leksykologia. Frazeologia   Red e. komoRowska, a. kRzanowska. Szczecin 2009, c  209–214   7  В печати Введение 13 Второй  раздел  посвящён  анализу  корневых  морфем  греческого  про- исхождения,  наиболее  активно  используемых  в  сопоставляемых  языках  в  последнее  время  (био- / bio-, кибер- / cyber-, мега- / mega-, эко- / eko-, эконом- / ekono-, электр(о)- / elektr(o)-),  а  также  префикса  гипер- / hiper- в  составе  русских  и  польских  лексических  единиц   Необходимо  подчер- кнуть, что из исследования сознательно исключены единицы, представляю- щие собой научные и специальные термины  Обоснованием такого подхода  является  их  канонически  универсальный  и  интернациональный  характер,  предполагающий,  прежде  всего,  устойчивость  и  обусловленную  научной  точностью однозначность, не допускающую, как правило, колебаний в се- мантическом и стилистическом отношениях либо значительно их редуциру- ющую   Основное  внимание  было  сосредоточено  на  словообразовательно- семантическом аспекте  Мотивация выбора указанных выше морфем была  продиктована также частотностью их проявления в материале  Центральное  место  было  отведено  анализу  элемента  мега,  поскольку  именно  он  в  со- временном  русском  и  польском  языках,  особенно  в  разговорном  стиле,  обнаруживает  наиболее  заметную  смысловую  вариативность   На  основе  анализа собранных единиц предлагается семантическая и функциональная  классификация данного компонента  В отношении других элементов пред- полагалась их группировка в зависимости от видов значений (так, прилага- тельное электронный / elektroniczny в обоих языках может, в зависимости  от окружения, подразумевать: 1  ‘интернетовский’; 2  ‘виртуальный’ – т е   материально  не  существующий;  3   ‘относящийся  к  электронике  –  а)  на- учной дисциплине, б) совокупности аппаратуры и оборудования’; 4  ‘ком- пьютерный’)   В  данном  разделе  также  проводятся  параллели  между  теми  частями речи, в которых интересующие нас морфемы себя обнаруживают,  и  лексемами,  которые  по  отношению  к  указанным  морфемам  можно  счи- тать  синонимичными  (экологичный / ekologiczny  =  зелёный / zielony)  или  антонимичными  (например,  польское  eko-  ≠  techno-)   Предлагается  также  объяснение механизмов возникновения подобных соотношений В  третьем  разделе  анализ  продолжен,  но  на  более  широком  лексиче- ском фоне  В данном разделе отдельные лексемы греческого происхожде- ния,  а  также  их  производные  рассматриваются  с  точки  зрения  семантики  и  степени  её  наличия  в  словарных  источниках  обоих  языков   Новые  или  дополнительные  значения  выявляются  на  основании  данных  языковых  корпусов,  которые  приводятся  в  качестве  подтверждения  и  иллюстрации  определённых сематических инноваций Четвёртый  раздел  посвящён  сравнению  стилистических  и  текстовых  особенностей  языковых  единиц  различных  частей  речи,  а  также  грече- ских  корней  в  их  структуре   Основной  упор  делается  на  представление  частотной  характеристики  анализируемых  единиц  в  определённых  функ- циональных  стилях  речи  –  книжном,  публицистическом  и  разговорном,  14 Введение а также на анализ частотности семантики следующих выбранных единиц:  драматически,  техника, технический, технология, электрика, электрони- ка, электронный, энергия, энергетика, эстетика  Отсутствие официально- делового и научного стилей в данном статистическом анализе обусловлено  тем, что в этих стилях речи слова, имея строго определённое и постоянное  значение,  редко  подвергаются  стилистическим  и  семантическим  колеба- ниям   Степень  распространённости  в  каждом  из  рассматриваемых  стилей  выражается  в  процентном  отношении  от  общего  числа  зафиксированных  примеров  Результаты анализа даются в виде таблиц, снабжённых списком  единиц, извлечённых из соответствующих источников В заключении приведены сопоставительные выводы, а также постулаты  и перспективы дальнейшего изучения, прежде всего, в отношении сравне- ния языков с точки зрения воздействия греческого на обогащение лексики  и фразеологии, а также составления сравнительных лексико-семантических  и тематических блоков единиц греческого происхождения как для научно- исследовательских, так и дидактических целей В приложении в алфавитном порядке приводятся все единицы, бывшие  объектом исследования Основные положения проведённого исследования Проведëнное  исследование  позволило  сделать  следующие  выводы  и обобщения:  • В  русском  языке  освоение  инородных  элементов  происходит  зачастую  посредством развития паронимических отношений с последующим раз- граничением  слов  с подобными  значениями,  в  то время как в  польском  –  посредством  развития  омонимических  и  полисемических  отношений,  что особенно показательно на примере имëн прилагательных  • Относительно  морфемной  структуры  русских  и  польских  лексем  за- мечается  свойственная  польскому  языку  подвижность  морфем,  что,  как  предполагается,  может  следовать  из  самой  природы  польского  языка,  в  котором  размещение  определённых  морфем  более  свободно  (как  пре- позитивное, так и постпозитивное) и не так строго определено и посто- янно,  как  в  русском  (в  котором  можно  отметить  доминирование  препо- зитивного размещения корневых морфем)  • Вполне  естественным  –  ибо  могущим  вытекать  из  общего  для  языков  европейского  ареала  представления  –  следует  считать  явление  семан- тического  сближения  некоторых  морфем  греческого  происхождения  – в частности, лексоида мега- – с соответствующими русскими и поль- скими словами, выражающими интенсивность качества или степени его  Введение 15 проявления,  и  его  аналогичность  латинским  морфемам  super- / супер-, hiper- / гипер- и extra- / экстра-  • Некоторые  единицы  одного  языка,  представляя  собой  стилистически  маркированные  проявления  языковой  периферии,  в  другом  языке  ока- зываются  общеупотребительными  и  нейтральными   Данное  свойство  способно  вызывать  системные  изменения  и  может  быть  связано  с  раз- личиями культурно-исторического характера и сложившимися эволюци- онно  в  этих  языках  тенденциями  и  традициями,  а  также  воздействием  на  сопоставляемые  –  в  первую  очередь,  книжно-письменные  –  языки  двух  различных  стихий:  в  случае  русского  –  старославянской  (славяно- греческой);  в  случае  польского  –  европейско-латинской   В  данном  кон- тексте следует учитывать также влияние живой разговорной и городской  языковых  стихий,  в  большей  степени  сказавшееся  в  случае  польского  языка  и  в  меньшей  –  русского   Последнее  предположение  требует,  безусловно,  более  основательного  и  всестороннего  сопоставительного  исследования, с учëтом не только греческих, но и других заимствований  в каждом из языков Rdzenie greckie w leksyce języka rosyjskiego i polskiego (aspekt semantyczny, słowotwórczo-morfologiczny oraz stylistyczny) S t r e s z c z e n i e Obiekt badawczy w niniejszej pracy stanowią zarówno samodzielne jednostki leksykalne (np. dramat, estetyka, technika, technologia, energia, energetyka itp. oraz pochodne od nich), jak i morfemy rdzenne zapożyczone z języka greckiego (bio-, cyber-, eko-, ekono-, elektro-, mega-) w strukturze wybranych części mowy języka polskiego i rosyjskiego. Przedmiotem analizy są semantyczne, morfologiczno-słowotwórcze i stylistyczne właściwości wspomnianych części mowy w polsko-rosyjskiej konfrontacji. Wybór problematyki badawczej był podyktowany chęcią szczegółowego opisu wybranego fragmentu leksyki spokrewnionych języków z punktu widzenia wpływu obcych elementów języ- kowych na ich słownictwo, a następnie dalszej ich ewolucji i ekspansji w pozostałych obszarach systemu językowego. Jej wybór jest tym bardziej uzasadniony, że wspomniana problematyka nie była dotąd obiektem szczegółowych, polsko-rosyjskich badań (ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zjawisk w obu językach). Istniejąca dość obszerna literatura przedmiotu, omawiana w rozdziale I, pozwala wy- snuć wniosek, że zapożyczenia rozpatrywane były przede wszystkim jako zjawisko leksykalne. Interesująca nas tematyka była także często analizowana z punktu widzenia słowotwórstwa, morfologii oraz procesów adaptacji elementów obcego pochodzenia. W mniejszym stopniu opisane zostały kwestie zapożyczeń w obszarze frazeologii i dialektologii. Należy zauważyć, że zapożyczenia z greki w leksyce języka rosyjskiego stanowią dość liczną grupę, w związku z czym ich odzwierciedlenie w rosyjskiej literaturze językoznawczej okazało się bardziej gruntowne i wszechstronne niż w polskiej. Ponadto można było zaobser- wować różne metody analizy zapożyczeń, nie zawsze pokrywające się określenia ich typologii i klasyfikacji. W odróżnieniu od analogicznych prac porównawczych, co staraliśmy się pokazać w roz- dziale II niniejszej monografii, udało się wykryć potencjalne konceptualne mechanizmy wpły- wające na synonimiczność obcych morfemów (mega-, super, hiper-, ekstra-) względem nie tylko rodzimych odpowiedników, ale także pozostałych wyrażeń ze znaczeniem oceny (głównie pozytywnej). Jak się wydaje, udało się również wyjaśnić kwestię łączliwości leksoidu mega- w obu językach z odpowiednimi rzeczownikami (na tle języka greckiego). Łączliwość może wynikać z dwóch wyróżnionych znaczeń głównych wektorowego i skalarnego, które wnosi dany komponent w zależności od tego, czy łączy się on z rzeczownikiem konkretnym, czy abstrakcyjnym. Przez znaczenie wektorowe w niniejszej pracy rozumiana jest cecha realizująca się przestrzennie, tzn. jako rozmiar zorientowany poziomo (długość, szerokość) oraz pionowo (wysokość), np. mega bluza, mega kolczyki; мега сборник, мега карандаш. Znaczenie skalarne, z kolei, pojmowane jest jako cecha, przejawiająca się przez określoną intensywność (np. mega energia, mega masa, mega moc). W niniejszym rozdziale została także zaproponowana klasyfi- kacja leksemów z intersującymi nas morfemami w zależności od rodzajów znaczeń (np. przy- 174 Streszczenie miotnik электронный / elektroniczny w zależności od otoczenia proponuje się interpretować jako: 1. ‘internetowy’; 2. ‘wirtualny’ – tzn. materialnie nieistniejący; 3. ‘komputerowy’; 4. ‘od- noszący się do elektroniki’ – а) ‘dyscypliny naukowej’, b) ‘zbioru sprzętu i aparatury’). Oprócz tego przytaczane są semantyczne paralele między tymi częściami mowy, w których obecne są omawiane morfemy, a leksemami, które można uważać za ich synonimy (np. экологичный / ekologiczny = зелёный / zielony) lub antonimy (np. polskie eko- ≠ techno-). Porównanie jednostek leksykalnych z interesującymi nas rdzeniami wykazało, że dla języ- ka rosyjskiego nie są zbyt charakterystyczne twory z rdzeniami eko-, mega-, podczas gdy dla polskiego nie są typowe i częste jednostki z rdzeniem cyber-. Kontynuację analizy badanych zjawisk na szerszym tle leksykalnym stanowi rozdział III. Rozdział III poświęcony jest realizacji jednego z najważniejszych celów niniejszej pracy – wykryciu i opisaniu tych semantycznych właściwości badanych jednostek leksykalnych, które obecne są w uzualnym użyciu językowym, lecz nie są rejestrowane przez źródła słownikowe i mogą służyć jako wskaźnik różnic i podobieństw między danymi językami. Najwięcej różnic wykryto między rzeczownikami technika – техника, technologia – технология, energia – энергия, energetyka – энергетика i w leksemach od nich pochodnych. Należy zaznaczyć, że zachodzące w badanych językach procesy zmian semantycznych mają często spontaniczny cha- rakter, szczególnie w przypadku mowy potocznej, w której określone znaczenia niejednokrotnie wynikają z intuicyjnego wyboru użytkowników. Spontaniczność i żywiołowość, właściwa przede wszystkim dla języka polskiego, była szczególnie widoczna na poziomie morfologicznym (prepozycyjne i postpozycyjne użycie) i jednocześnie ortograficznym (pisownia rozłączna). Natomiast w języku rosyjskim zauważalne było bardziej regularne i uporządkowane rozmieszczenie morfemów rdzennych, o czym może świadczyć pisownia głównie łączna lub z łącznikiem i jednocześnie prepozycyjne użycie. Nie mniej istotnym było także zbadanie i opisanie sposobu ortograficznej reprezentacji omawia- nych morfemów – w języku polskim, jak wspomniano, coraz częściej spotykanych w pisowni rozłącznej, w czym, jak się wydaje, nie należy upatrywać jedynie niekompetencji użytkowni- ków języka, ale najprawdopodobniej proces zbliżenia rdzeni z odpowiednimi samodzielnymi częściami mowy (np. bio, eko, elektro, zaczynają funkcjonować jako nieodmienne rzeczowniki obcego pochodzenia na -o typu: bordo, kakao, kilo, deko). Możliwą przyczynę takiego zjawiska należy upatrywać, jak zauważyła J. Ziemskaja, w wysokiej częstotliwości ich użycia. Z kolei przeważająca w języku rosyjskim pisownia łączna lub z łącznikiem pozwala sądzić, że dla tego języka ów proces najwidoczniej jest mniej charakterystyczny. Oprócz aspektów semantycznych i morfologicznych badanego zjawiska, pod uwagę zostały wzięte stylistyczne i frekwencyjne właściwości wybranych jednostek leksykalnych, stanowiące jądro rozdziału IV. Porównanie wykazało, że niektóre jednostki będąc stylistycznie nacechowa- nymi bytami językowego peryferium, w drugim języku okazywały się powszechnie używanymi i neutralnymi wyrazami. Jako podobieństwo obu języków pod względem frekwencji różnych części mowy w wybranych stylach należy wymienić ich częstotliwość w stylu publicystycznym. To stwierdzenie pozwala założyć, że podstawowym kanałem ich rozpowszechnienia są środki masowego przekazu. Ponadto ujawnione różnice między badanymi językami w zakresie przy- należności analizowanych jednostek do różnych stylów może wynikać z samej historii języków i związanego z tym wpływu różnych tradycji – wschodniej, greckiej i starosłowiańskiej, na język rosyjski, zachodnio-łacińskiej i potoczno-mieszczańskiej na język polski. Przeprowadzone badania pozwoliły także ustalić, że w obydwu językach proces zmian se- mantycznych i, tym samym, wzbogacenie zasobu leksykalnego odbywa się w odmienny sposób: w rosyjskim często poprzez paronimię, w polskim – synonimię i polisemię. Porównanie frag- mentu leksyki (na przykładzie wybranych przymiotników) dało także możliwość uchwycenia różnic pod względem paronimów greckiego pochodzenia. W języku rosyjskim są one reprezen- towane przez przymiotniki współpodstawowe, zaś w polskim przez odpowiednie leksemy o róż- Streszczenie 175 nych rdzeniach, podobne tylko formalnie. Wspomniane zjawisko paronimii w języku rosyjskim jest niekiedy rezultatem zapożyczeń (również z języka polskiego), co może prowadzić do przy- puszczenia, że język rosyjski, zapożyczając jednostkę leksykalną, nie włącza jej automatycznie (w przeciwieństwie do języka polskiego) do swojego systemu i tworzy parę paronimiczną nie tylko w celu rozgraniczenia znaczeń, ale także dla stworzenia opozycji swoje / obce. Taka opo- zycja może zacierać się z biegiem czasu na skutek procesów adaptacyjnych, powodując przej- ście relacji paronimicznych w synonimiczne (np. симптоматический – симптоматичный, флегматический – флегматичный), na co, jak można przypuszczać, wpływa także zewnętrzne podobieństwo określonych leksemów. Jednak owa hipoteza wymaga odrębnych i szczegółowych badań, co może być perspektywą dla dalszych poszukiwań w danej dziedzinie, podobnie jak i problematyka greckich wpływów na frazeologię języka polskiego i rosyjskiego. Ciekawą per- spektywą, nie tylko z punktu widzenia naukowego, lecz także (glotto)dydaktycznego, wydaje się także sporządzenie porównawczych leksykalno-semantycznych bloków zapożyczeń z języka greckiego, które pozwoliłoby wychwycić obszary leksyki mniej lub bardziej przez nie zdomi- nowane (ze szczególnym uwzględnieniem języka ogólnego). Przedstawione właściwości frekwencyjne, stylistyczne i semantyczne badanych jednostek potwierdzają ich aktywną ewolucję, podkreślając przy tym konieczność dalszych studiów. Dadzą one możliwość ustalenia tego, które znaczenia, będąc rzadkimi, efemerycznymi i przypadkowy- mi mogą wyjść z użycia, a które dzięki swojej wysokiej częstotliwości, adaptacji i właściwości dla danego systemu językowego mogą się w nim utrwalić. Szybko zachodzące w języku rosyjskim i polskim zmiany powodują, iż leksykografia nie zawsze nadąża – co jest w pełni zrozumiałe i wytłumaczalne – zarejestrować i precyzyjnie określić zjawisk leksykalnych i semantycznych. Ciągłe i aktywne relacje międzyjęzykowe nie tylko zwiększają ilość zapożyczeń, ale także stymulują procesy wewnątrzjęzykowych zmian, których badanie wydaje się interesujące i szczególnie perspektywiczne. Greek roots in the lexis of the Russian and Polish languages (semantic, morphological-derivational and stylistic aspects) S u m m a r y The object of research in the following work are the autonomous lexical units (for instance: dramat, estetyka, technika, technologia, energia, energetyka, etc. with their derivatives) and the root morphemes borrowed from the Greek language (bio-, cyber-, eko-, ekono-, elektro-, and mega-) in the structure of selected parts of speech in Polish and Russian. The object of analysis are semantic, morphological-derivational and stylistic features of these parts of speech in the Polish-Russian confrontation. The choice of the research subject was dictated by the need to describe in detail a selected fragment of lexis of related languages with regard to the influence of foreign elements on their vocabulary, and furthermore, their evolution and expansion into other areas of the linguistic system. This choice is even more justified regarding the lack of specific Polish-Russian studies on the subject (with an emphasis on the most recent phenomena in both languages). The existing and quite extensive literature discussed in chapter one allows us to draw the conclusion that borrowings were first and foremost studied as lexical phenomena. These issues were also often analysed in terms of the word formation, morphology and adaptation processes of the foreign elements. The questions of borrowings in phraseology and dialectology have been described to a lesser extent. It should be noted that the borrowings from Greek constitute quite a large body in the lexis of the Russian language. Therefore, they have been more thoroughly and broadly reflected in Ru
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Grieczeskije korni w leksiczeskom sostawie russkogo i polskogo jazykow (siemanticzeskij, słowoobrazowatielno-morfołogiczeskij i stilisticzeskij aspiekty)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: