Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00238 003485 18804898 na godz. na dobę w sumie
Grzeczne dziewczynki marzą o karierze, a niegrzeczne ją planują - książka
Grzeczne dziewczynki marzą o karierze, a niegrzeczne ją planują - książka
Autor: , Liczba stron: 240
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1701-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przejmij kontrolę nad swoją karierą

Wierzysz, że bycie grzeczną dziewczynką jest receptą na sukces? Z pewnością pomoże Ci dostać się bez kolejki do nieba, na pewno jednak nie będzie Twoim sprzymierzeńcem w karierze zawodowej. Najwyższy czas, byś zeszła na ziemię, zanim odczujesz przykre następstwa bolesnego upadku. Nikt nie zauważy Twojej inteligencji, zaangażowania i ciężkiej pracy, jeśli będziesz chować się po kątach.

Chcesz wspiąć się na sam szczyt zawodowej kariery, udowodnić, ile jesteś warta? Możesz zakasować wszystkich, tylko pozbądź się niepotrzebnych zahamowań, poczucia winy czy wstydu i śmiało idź naprzód. Potrzebny Ci doskonały PR, a nikt nie zapewni Ci lepszego niż... Ty sama. Naucz się pokonywać blokujące Cię lęki, negocjować podwyżki i awanse, wpływać na swoich przełożonych, budować sieć wartościowych kontaktów, a także walczyć z głupimi stereotypami. Pokażemy Ci, jak się do tego zabrać.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Grzeczne dziewczynki marzą o karierze, a niegrzeczne ją planują Autor: Caitlin Friedman, Kimberly Yorio T³umaczenie: Weronika Sobita ISBN: 978-83-246-1701-2 Tytu³ orygina³u: The Girl s Guide to Kicking Your Career Into Gear Format: A5, stron: 248 Przejmij kontrolê nad swoj¹ karier¹ Wierzysz, ¿e bycie grzeczn¹ dziewczynk¹ jest recept¹ na sukces? Z pewnoœci¹ pomo¿e Ci dostaæ siê bez kolejki do nieba, na pewno jednak nie bêdzie Twoim sprzymierzeñcem w karierze zawodowej. Najwy¿szy czas, byœ zesz³a na ziemiê, zanim odczujesz przykre nastêpstwa bolesnego upadku. Nikt nie zauwa¿y Twojej inteligencji, zaanga¿owania i ciê¿kiej pracy, jeœli bêdziesz chowaæ siê po k¹tach. Chcesz wspi¹æ siê na sam szczyt zawodowej kariery, udowodniæ, ile jesteœ warta? Mo¿esz zakasowaæ wszystkich, tylko pozb¹dŸ siê niepotrzebnych zahamowañ, poczucia winy czy wstydu i œmia³o idŸ naprzód. Potrzebny Ci doskona³y PR, a nikt nie zapewni Ci lepszego ni¿... Ty sama. Naucz siê pokonywaæ blokuj¹ce Ciê lêki, negocjowaæ podwy¿ki i awanse, wp³ywaæ na swoich prze³o¿onych, budowaæ sieæ wartoœciowych kontaktów, a tak¿e walczyæ z g³upimi stereotypami. Poka¿emy Ci, jak siê do tego zabraæ. • Zdob¹dŸ upragnion¹ pracê z wymarzon¹ pensj¹. • Zostañ mistrzyni¹ subtelnej i skutecznej autopromocji. • Staw czo³o lêkom i poznaj klucz do pewnoœci siebie. • Poznaj zasady tworz¹ce nowoczesn¹ etykê biurow¹. • Naucz siê osi¹gaæ wszystko, na co zas³ugujesz. S P I S T R E Ś C I 5 Spis treści Podziękowania Wprowadzenie Część I Planuj Rozdział 1. Rozdział 2. Dostać się tam, gdzie chcesz Jesteś tutaj Część II Nawiązuj kontakty Rozdział 3. Sprzedawanie (ale nie wyprzedawanie) siebie samej Rozdział 4. Nowa sieć kontaktów Część III Stawiaj czoła wyzwaniom Rozdział 5. Strach ma wielkie oczy Rozdział 6. Rozdział 7. Zmiany często wychodzą nam na dobre [tu wstaw stereotyp] 7 9 11 13 37 57 59 79 101 103 129 151 6 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I M A R Z Ą O K A R I E R Z E Część IV Mierz wysoko Rozdział 8. W drodze do (dużego) gabinetu Rozdział 9. Ambitne myślenie Rozdział 10. Proś o to, na co zasługujesz Rozdział 11. Kobieta za sterem (przywództwo, zarządzanie i sztuka delegowania) Nota końcowa Źródła Skorowidz 161 163 179 195 215 235 237 239 J E S T E ŀ T U T A J 13 1 JesteŁ tutaj Wiesz co? JeŮeli sama nie zadbasz o swojû karierď, nie spodziewaj siď, Ůe ktoŎ zrobi to za Ciebie. JeŮeli to, co robisz, chcesz robiý z zaangaŮowa- niem i odnosiý sukcesy, musisz przejûý kontrolď nad swoim zawodo- wym losem. Tylko Ty sama moŮesz ustaliý, kim jesteŎ, czym moŮesz siď zajmowaý i dokûd chcesz zmierzaý. Rozdziaķ, który wķaŎnie czytasz, zabierze Ciď w podróŮ w czasie: dokonasz oceny miejsca, w którym za- czďķaŎ; stwierdzisz, gdzie znajdujesz siď dzisiaj na swojej ŎcieŮce kariery, jak siď tam dostaķaŎ i — co najwaŮniejsze — gdzie chcesz byý jutro. Po- prosimy Ciď, ŮebyŎ zadaķa sobie trudne pytania: Co dla Ciebie oznacza sukces? Czy powstrzymujû Ciď jakieŎ obawy? Czy Twoja obecna praca Ci odpowiada? Jak w Twoich marzeniach miaķa wyglûdaý Twoja sytuacja na obecnym etapie Ůycia? Jakim pracownikiem lub menedŮerem je- steŎ? Dziďki zgķďbieniu tego, co Ciď naprawdď motywuje zawodowo, oraz przeczytaniu historii kobiet, które wziďķy odpowiedzialnoŎý za wķasny rozwój zawodowy, lepiej zrozumiesz samû siebie i bďdziesz w sta- nie postawiý pierwsze kroki na drodze do zmiany swojego Ůycia. 14 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I M A R Z í O K A R I E R Z E Byð dziewczynî, która sprawia, še rzeczy siĂ dziejî NapisaķyŎmy tď ksiûŮkď dla wszystkich kobiet, które majû poczucie, Ůe mogû zrobiý wiďcej, i chcû podjûý to wyzwanie. JeŮeli Twoja kariera utknď- ķa w martwym punkcie, jeŮeli jesteŎ sfrustrowana swojû pozycjû w firmie lub znudzona ŎcieŮkû zawodowû, którû wybraķaŎ, najwyŮszy czas zmieniý sposób myŎlenia. Zacznij od prostego pytania: Czy pod koniec Ůycia bďdziesz zadowolona z tej ogromnej iloŎci czasu, którû spďdziķaŎ w pracy? JeŮeli twoja odpowiedŬ brzmi „tak”, moŮesz wykorzystaý tď ksiûŮkď, by pokonaý kolejny szczebelek kariery, uczûc siď nowych umiejďtnoŎci, by Ůûdaý tego, na co zasķugujesz, i stawiaý czoķa wyzwaniom, które siď przed Tobû pojawiû. Ale jeŮeli Twoja odpowiedŬ brzmi „nie”, to wykorzystaj tď ksiûŮkď, by dojŎý do tego, czego Ci brakuje i co musisz zrobiý, by przejûý kontrolď nad wķasnym Ůyciem zawodowym. JeŮeli wyrobiķaŎ w sobie nawyk pisania negatywnych scenariuszy, popracujemy nad tym, by je napisaý od nowa. Nie akceptuj myŎli, Ůe jesteŎ dziewczynû, która nigdy nie dostaje tego, co chce. Zamiast tego staĹ siď kobietû, która sprawia, ũe rzeczy siĊ dla niej dziejö. Wedķug badania przeprowadzonego przez National Sleep Foundation przeciďtny Amerykanin spďdza w pracy czterdzieŎci szeŎý godzin tygo- dniowo. Naszym zdaniem faktycznie pracujemy dķuŮej, szczególnie jeŎli weŬmiemy pod uwagď takie wynalazki jak BlackBerry. A ponad czter- dzieŎci szeŎý godzin to bardzo duŮo czasu. PoniewaŮ wiďkszoŎý godzin, których nie poŎwiďcamy na sen, spďdzamy, pracujûc, dobrze jest lubiý to, co siď robi. Im bardziej lubimy naszû pracď, tym wiďcej energii jesteŎmy w stanie poŎwiďciý, by jû wykonywaý dobrze. Kluczem do znalezienia szczďŎcia w pracy jest zaakceptowanie tego, kim jesteŎmy i czego oczekujemy od naszego Ůycia zawodowego. Porówny- wanie wķasnej ŎcieŮki ze ŎcieŮkami innych na nic siď nie zda, poniewaŮ Twoje umiejďtnoŎci, wartoŎci, osobowoŎý, obowiûzki, a nawet miejsce, w którym mieszkasz, sû unikatowymi czynnikami wpķywajûcymi na trajektoriď Twojej kariery. JeŮeli jesteŎ sfrustrowana z powodu miejsca, w którym siď znajdujesz, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, co powin- naŎ zrobiý, naleŮy rozpoczûý od siebie. J E S T E ŀ T U T A J 15 Zdefiniuj swój wĪasny sukces Na przestrzeni ostatnich kilku lat poprosiķyŎmy setki kobiet o zdefinio- wanie pojďcia „sukces”. Dla tych, które znajdowaķy siď na poczûtku kariery, sukces oznaczaķ osiûgniďcie wyŮszego stanowiska, niŮ majû rówie- Ŏnicy, oraz adekwatnie wyŮszego wynagrodzenia. Wiele kobiet w poķowie Ůycia zawodowego uwaŮaķo, Ůe sukces to praca zapewniajûcû wystarcza- jûcû elastycznoŎý, by mogķy speķniaý siď takŮe jako matki. A dla kobiet pod koniec kariery zawodowej sukces to moŮliwoŎý robienia w pracy tego, co siď kocha. Bez wzglďdu na to, gdzie siď teraz znajdujesz, ŎwiadomoŎý, co sukces oznacza dla CIEBIE, pomoŮe Ci zmotywowaý siď do tego, by mieý Ůycie zawodowe zapewniajûce satysfakcjď i wyzwania oraz przynoszûce takie przychody, jakich oczekujesz. ōwiadomoŎý wķasnych celów pomoŮe Ci takŮe stworzyý wķasny plan dziaķania. PoniŮej znajdziesz kilka czynników, które dobrze jest wziûý pod uwagď podczas definiowania pojďcia „sukces”. i Czy zarabianie duŮych pieniďdzy jest dla Ciebie priorytetem? JeŮeli tak, to co jesteŎ w stanie poŎwiďciý dla tych pieniďdzy? GdybyŎ poŎwiďciķa dla nich Ůycie osobiste, czy w dalszym ciûgu miaķabyŎ poczucie sukcesu? i Czy rozmiar ma dla ciebie znaczenie? Czy chcesz zarzûdzaý duŮym zespoķem? Czy jesteŎ skķonna szkoliý siď, by zostaý silnym liderem? Czy masz doŎý pewnoŎci siebie, by efektywnie zarzûdzaý, a jeŮeli jej nie masz, to czy potrafisz jû udawaý? i Czy posiadanie elastycznego grafiku jest dla ciebie czynnikiem sukcesu? JeŮeli tak, to czy w Twojej pracy jest to moŮliwe? i Czy praca na czďŎý etatu oznacza dla Ciebie sukces? Czy masz moŮliwoŎý podjďcia pracy w niepeķnym wymiarze godzin juŮ teraz? i Czy czuķabyŎ, Ůe osiûgnďķaŎ sukces, gdyby Twoja praca wymagaķa podróŮy? i GdybyŎ mogķa tylko podpisywaý listď obecnoŎci i zostawiaý stres w pracy, czy uwaŮaķabyŎ to za sukces? i Czy sukces sprowadza siď do wykonywania pracy z pasjû? 16 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I M A R Z í O K A R I E R Z E i Czy czuķabyŎ, Ůe osiûgnďķaŎ sukces, pracujûc w organizacji non profit? i Czy w Twojej branŮy sû osoby, które sû dla Ciebie inspiracjû, a pracď z nimi uznaķabyŎ za sukces? i Czy jest jakieŎ wydarzenie, które okreŎliķabyŎ mianem zawodowego sukcesu? ōwietna przemowa, wyprodukowanie spektaklu teatralnego, opublikowanie ksiûŮki, otrzymanie Ŏwietnej recenzji lub nagrody? i Czy jest jakieŎ biuro, które wpadķo Ci w oko, i gdybyŎ mogķa siedzieý tam w Ŏrodku, uznaķabyŎ, Ůe osiûgnďķaŎ sukces? i Gdyby Twój zespóķ zwracaķ siď do Ciebie po wskazówki, wsparcie i porady, czy wtedy czuķabyŎ, Ůe osiûgnďķaŎ sukces? Twoja definicja sukcesu bďdzie z czasem ulegaý zmianom, wiďc sprawdzaj od czasu do czasu swoje stanowisko i weryfikuj listď. MoŮesz jû takŮe dowolnie modyfikowaý — w miarď tego, jak dojrzewamy, nasze prio- rytety zmieniajû siď. NajwaŮniejsze to zdefiniowaý swój sukces i potem stale definiowaý go na nowo. Im szybciej okreŎlisz, jakie wartoŎci sû waŮne dla Ciebie i dla Twojej wyma- rzonej kariery, tym szybciej stworzysz idealny scenariusz zawodowy. Odpowiadajûc na trudne pytania postawione w tym rozdziale, daj sobie trochď luzu. Nie obwiniaj siď, Ůe nie przeprowadziķaŎ zmian wczeŎniej, jeŮeli odkryjesz, Ůe jesteŎ nieszczďŎliwa. Nie karz siď za to, Ůe odpuŎciķaŎ sobie ofertď pracy, która teraz, po analizie, wydaje siď interesujûca. I nie ograniczaj siď, eliminujûc moŮliwoŎci, poniewaŮ nie uwaŮasz siď za „osobď takiego pokroju”. By ksiûŮka ta mogķa speķniý swoje zadanie, musisz byý ze sobû szczera i otwarta na nowe sposoby patrzenia na swojû karierď i na siebie samû. J E S T E ŀ T U T A J 17 5 mantr na poprawĂ kariery Rozmawiając z wieloma kobietami o ich wycieczkach w górĊ i w dóá dra- biny kariery zawodowej oraz zupeánym spadaniu z niej, usáyszaáyĞmy kilka duchowych zasad pojawiających siĊ w poradach biznesowych. Bardzo podoba nam siĊ pomysá zintegrowania tych form mądroĞci, ponie- waĪ wszystkie osoby, które uwaĪamy za najbardziej inspirujące zawo- dowo, są w rzeczywistoĞci osobami uduchowionymi. OpracowaáyĞmy listĊ naszych piĊciu ulubionych prawd zawodowych — mantr, które moĪesz sobie powtarzaü, przygotowując siĊ do przejĊcia kontroli nad swoim zawodowym losem oraz starając siĊ znaleĨü z powro- tem zgubioną ĞcieĪkĊ, jeĪeli poczujesz, Īe zeszáaĞ na manowce. BądĨ obecna kaĪdego dnia w swoim Īyciu i swojej pracy. Przyjmuj z otwartymi ramionami nowe sposoby myĞlenia. Poszukuj zmian i wykorzystuj je. Dziaáaj zgodnie z moĪliwoĞciami. BądĨ otwarta na spotkanie swojego nastĊpnego mentora. 18 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I M A R Z í O K A R I E R Z E Jak sobie wyobrašasz swojî karierĂ? Zatem chcesz zmian, ale nie jesteŎ pewna, jak ma wyglûdaý ta nowa rzeczy- wistoŎý. Przeczytaj naszû listď stwierdzeĹ i znajdŬ te, które siď do Ciebie odnoszû. i Chcď pozostaý w obecnym miejscu, ale chciaķabym poprawiý swojû sytuacjď, uzyskujûc podwyŮkď lub awans. i Chciaķabym zostaý w obecnej firmie, ale jestem zainteresowana zmianû dziaķu. i Chciaķabym znaleŬý pracď w tym samym zawodzie, ale w innej firmie. i Chcď przebiý siď do innej branŮy. i Chcď zaķoŮyý wķasnû firmď. ōwiadomoŎý wķasnego celu zawodowego pomoŮe Ci zachowaý koncen- tracjď podczas czytania tej ksiûŮki. Nie zdziw siď, jeŮeli pod koniec ostat- niego rozdziaķu zaczniesz spoglûdaý na swojû zawodowû przyszķoŎý caķ- kiem inaczej. J E S T E ŀ T U T A J 19 Ty wczoraj Jak siď tutaj w ogóle dostaķaŎ? Zwrócenie uwagi na to, gdzie byķaŎ, moŮe okazaý siď Ŭródķem dodatkowych informacji na temat tego, co robisz teraz, bez wzglďdu na to, czy jest to dla Ciebie dobre, czy teŮ nie. Caitlin najbardziej lubiķa pracď, którû wykonywaķa w czasie studiów. Opķacaķa wtedy czynsz, pracujûc w piekarni (jeŮeli kiedykolwiek zawďdru- jesz do Amherst w stanie Massachusetts, ta piekarnia nazywa siď The Black Sheep Deli). Uwielbiaķa pracowite poranki, kiedy caķa piekarnia Ůyķa rozmowami studentów i profesorów, którzy wpadali na kawď i muf- finki przed udaniem siď na zajďcia. PoniewaŮ piekarnia znajdowaķa siď w Ŏrodku miasta i kampusu uniwersyteckiego, nawet bďdûc w pracy, wiedziaķa, co dzieje siď w Ŏwiecie zewnďtrznym. Uwielbiaķa przerwy na lunch spďdzane w towarzystwie kolegów z pracy, którzy czďsto byli teŮ jej kolegami ze studiów, i lubiķa przebywaý w miejscu, gdzie byķo jedzenie. No i co najwaŮniejsze — byķa zachwycona, mogûc pracowaý z kimŎ, kto miaķ swój wķasny, kwitnûcy interes, stworzyķ miejsce, które przyciûgaķo klientów, oraz zachďcaķ ich do tego, by odpoczďli przy oknie, by po- czytali ksiûŮkď, popijajûc popoķudniowû latte. Czy którakolwiek z tych rzeczy wskazywaķa, gdzie Caitlin w koĹcu wylû- duje? Ty nam powiedz. DziŎ Caitlin pracuje w public relations (czynnik spo- ķeczny, jest poinformowana), pisze ksiûŮki (jak studia), specjalizuje siď w mediach poŎwiďconych jedzeniu i jest wspóķwķaŎcicielkû dwóch firm. Choý doŎý ķatwo jest powiedzieý, czego nie lubisz w obecnej pracy, okre- Ŏlenie tego, co sprawia Ci przyjemnoŎý, jest o wiele trudniejsze. MoŮesz znaleŬý odpowiedŬ na to pytanie, spoglûdajûc w przeszķoŎý. Historia Twojej kariery Zacznijmy kopaý. WeŬ kartkď papieru i zapisz na niej prace, który wyko- nywaķaŎ (pķatne i niepķatne). Przypomnij sobie, ile czasu spďdziķaŎ w kaŮ- dej z nich, wybierz tď, w której byķaŎ najszczďŎliwsza. Zapisz powody swojej satysfakcji. Czy byķa to praca zespoķowa? Kultura korporacyjna? A moŮe to postaý szefa sprawiķa, Ůe pracď tď lubiķaŎ najbardziej? Czy to sposób, w jaki mijaķ Twój dzieĹ? Klienci, z którymi miaķaŎ do czynienia? 20 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I M A R Z í O K A R I E R Z E UmiejďtnoŎci, które zdobyķaŎ? Teraz przyjrzyj siď liŎcie. To sû cechy, o które chcesz wzbogaciý swojû obecnû sytuacjď zawodowû. Teraz moŮesz oszczďdziý sobie udrďki poszukiwania zawodów, które nie dadzû Ci ani energii, ani radoŎci, poprzez okreŎlenie prac, które najmniej lubisz. Jakie byķy przyczyny Twojego niezadowolenia? Czy nie poŎwiď- cano Ci doŎý uwagi? ByķaŎ niedoceniana? Brakowaķo Ci inspiracji? Czy dni mijaķy Ci tam w negatywnej atmosferze? Mamy nadziejď, Ůe to ta- kie cechy Ŏrodowiska pracy, których moŮna uniknûý! JeŮeli uwaŮasz, Ůe Twoje Ůycie osobiste i zawodowe to dwie caķkowicie osobne sprawy, przyjrzyj siď uwaŮniej swojej Historii Kariery i przypo- mnij sobie, co dziaķo siď, kiedy pracowaķaŎ na kaŮdym z wymienionych stanowisk. MoŮesz zauwaŮyý, Ůe podczas wyjûtkowo mďczûcego okresu w Twoim Ůyciu osobistym Twoja kariera zamarķa. Po wakacjach, któ- rych tak bardzo potrzebowaķaŎ, wróciķaŎ do pracy z nowû wersjû CV oraz peķna energii, by zaczûý szukanie czegoŎ lepszego. Koncentrujûc siď na przejďciu kontroli nad swojû karierû, nie zapominaj o przejďciu kontroli takŮe nad swoim Ůyciem osobistym. Kiedy wszystko ma wķa- Ŏciwe proporcje, znacznie ķatwiej jest jasno myŎleý i dokonywaý maķych lub wiďkszych zmian. No i w koĹcu popatrz, gdzie zaczynaķaŎ i gdzie znajdujesz siď teraz. MiaķaŎ jakiŎ plan, czy moŮe wszystko potoczyķo siď samo? Czy miaķaŎ wizjď ka- riery i zgodnie z niû podejmowaķaŎ decyzje, posuwajûc siď krok po kro- ku w kierunku swojego celu? A moŮe zawsze czuķaŎ siď jak pasaŮer w po- jeŬdzie, który jechaķ tam, gdzie sam chciaķ? Jen Ramos, dyrektor do spraw promocji Vroman’s Bookstore w Kalifor- nii, nie miaķa Ůadnego planu kariery, ale znalazķa swojû ŎcieŮkď, pracujûc na róŮnych stanowiskach. Kiedy skoĹczyķam liceum, nie byķam pewna, co tak naprawdď chciaķabym robiý, gdy bďdď dorosķa. Poszķam do szkoķy policealnej na dwa lata, ale ciûgle tego nie wiedziaķam. Dopiero kiedy zaczďķam pracď, byķam w stanie znaleŬý swojû drogď. Ale to praca dodatkowa wskazaķa jej wķaŎciwy kierunek. Majûc dwadzieŎcia parď lat, pracowaķam w dziale ksiďgowym duŮej korporacji, przy okazji zarzûdzaķam kapelû kolegi. Uwielbiaķam muzykď, którû grali, i chciaķam, by dotarķa do tylu ludzi, ilu byķam J E S T E ŀ T U T A J 21 w stanie znaleŬý. Dlatego podjďķam siď zadania wypromowania ich. Rezerwowaķam wystďpy, wysyķaķam ich muzykď do radia, aŮ w koĹcu ustawiķam im pierwszy kontrakt na pķytď i znalazķam pierwszego producenta. Kiedy pracowaķam z zespoķem, zdaķam sobie sprawď, Ůe potrzebowaķam prawdziwej pracy, która pomogķaby mi przy kontraktach i zasobach, Ůebym mogķa pomóc zespoķowi. To poprowadziķo mnie do mojej kolejnej ulubionej pracy — pracy dla niezaleŮnej wytwórni muzycznej. Uwielbiaķam tď czďŎý zadaĹ, która byķa zwiûzana z promocjû. JeŮeli udaķo mi siď przepchnûý nagranie zespoķu do radia lub jeŮeli widziaķam tķumy na jego koncertach, czuķam siď, jak gdybym dostaķa niespodziewanû nagrodď. W koĹcu odeszķam z firmy nagraniowej, ale juŮ zawsze pracowaķam w promocji. DziŎ jestem dyrektorem do spraw promocji wspaniaķej niezaleŮnej ksiďgarni. 22 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I M A R Z í O K A R I E R Z E Ty dzisiaj Wiesz juŮ, skûd przyszķaŎ i czego udaķo Ci siď dokonaý. A co z „tu i teraz”? Czy praca, którû obecnie wykonujesz, daje Ci satysfakcjď? Czy raczej Ty jesteŎ dla pracy? W tej czďŎci rozdziaķu pomoŮemy Ci przyjrzeý siď Twojej pracy zawodowej w obecnym punkcie. Czy Twoja obecna praca w dalszym ciîgu do ciebie pasuje? PoniewaŮ byķyŎmy specjalistkami od reklamy, planowaķyŎmy imprezy, pracowaķyŎmy jako konsultantki od marketingu, producentki telewi- zyjne oraz autorki, jesteŎmy Ůywym dowodem na to, Ůe nie ma nic zķego w dokonaniu zmiany swojej kariery w poķowie ŎcieŮki lub nawet póŬniej. Zastanów siď szczerze nad tym, co robisz teraz, by zarobiý na Ůycie, i bûdŬ przygotowana na to, Ůe moŮesz z tego wyrosnûý. ChociaŮ poszķaŎ na uniwersytet studiowaý prawo, byý moŮe odkryķaŎ w sobie zamiķowanie do pisania scenariuszy lub pasjď podróŮowania i chcesz dokonaý zmian. Byý moŮe przyjďķaŎ obecnû pracď, poniewaŮ wynagrodzenie byķo zbyt wysokie, by po prostu przejŎý obojďtnie, ale dziŎ jej nienawidzisz. Byý moŮe zapisaķaŎ siď na zajďcia z projektowania stron WWW w wolnym czasie i odkryķaŎ, Ůe nie tylko to lubisz, ale jesteŎ w tym po prostu Ŏwietna. A byý moŮe lubisz robiý to, co robisz, ale z powodu swoich zobowiûzaĹ rodzinnych potrzebujesz mieý z tego wiďcej pieniďdzy. Czy przyjĂĪaŁ tĂ pracĂ tylko dla pieniĂdzy? JeŮeli tak, zadaj sobie pytanie, czy te pieniûdze sû w dalszym ciûgu warte Twojego cennego czasu. JeŎli odpowiedŬ brzmi „nie”, warto to sobie uŎwiadomiý, poniewaŮ zamiast staraý siď napisaý lepszy scenariusz dla miejsca, w którym dziŎ jesteŎ, byý moŮe powinnaŎ siď skoncentrowaý na przeniesieniu do innej firmy lub branŮy. Czy ta praca jest dla Ciebie wyzwaniem? Byý moŮe nie jest to dla Ciebie najwaŮniejsze. Czasem przechodzimy w naszym Ůyciu przez takie etapy, kiedy nasze Ůycie osobiste jest zbyt absorbujûce, by starczyķo nam siķ na wyzwania zawodowe. Byý moŮe masz J E S T E ŀ T U T A J 23 takŮe zainteresowania poza pracû, które wymagajû koncentracji i energii, i nie masz wiele wiďcej do zaoferowania. Jednak jeŮeli codzienne wyzwa- nia sû dla Ciebie czymŎ istotnym, Twoja praca musi Ci je zapewniaý. Czy w dalszym ciîgu masz odpowiednie kwalifikacje? Szczególnie w branŮy technologicznej trzeba stale aktualizowaý swo- je kwalifikacje, Ůeby dostosowywaý siď do nowych systemów i informacji. JeŮeli wszystko naokoķo Ciebie w Twoim sektorze przyspiesza i nie masz ochoty ani energii, Ůeby caķy czas byý na czasie, ta praca juŮ nie jest dla Ciebie. Z drugiej strony, byý moŮe rozwinďķaŎ umiejďtnoŎci, które przekraczajû moŮliwoŎci oferowane na Twoim obecnym stanowisku i gdzieŎ indziej Twoja sytuacja wyglûdaķaby lepiej. Czy w dalszym ciîgu zarabiasz wystarczajîco dušo pieniĂdzy? Nie pytamy, czy praca przynosi Ci dochody, których byŎ sobie Ůyczyķa (na to przyjdzie czas nieco póŬniej), ale w miarď tego, jak zmieniajû siď Twoje zobowiûzania osobiste — dzieci, kupno domu, nawet utrzymanie psów kosztuje — moŮe siď okazaý, Ůe zarabiasz na maķo. Czy w dalszym ciîgu lubisz mieszkað tam, gdzie musisz, by utrzymað obecnî pracĂ? Byý moŮe jest milion powodów, dla których wolaķabyŎ byý gdzieŎ indziej. Jednak jeŮeli tych powodów nie moŮna dalej ignorowaý, musisz powaŮ- nie przemyŎleý plusy i minusy pozostania w obecnej pracy. Czy zmieniĪy siĂ potrzeby Twojej rodziny? MoŮe nagle staķaŎ siď odpowiedzialna za starzejûcych siď rodziców lub Twoje dzieci potrzebujû widzieý Ciď w domu czďŎciej niŮ obecnie, a moŮe Twój partner otrzymaķ propozycjď zawodowû wymagajûcû czďstszego podróŮowania, co oznacza, Ůe wiďcej domowych obowiûzków spadnie na Ciebie. Bez wzglďdu na konkretny powód prawdopodobnie nadszedķ czas, kiedy — z powodu zmieniajûcych siď obowiûzków osobistych — Twoja praca juŮ nie jest dla Ciebie odpowiednia. 24 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I M A R Z í O K A R I E R Z E Czy w dalszym ciîgu podchodzisz do pracy z pasjî? Byý moŮe przyszedķ taki moment, kiedy zdaķaŎ sobie sprawď, Ůe juŮ tak nie jest. Nie ignoruj tego „czerwonego Ŏwiateķka”. Alicia Rockmore, wspóķza- ķoŮycielka Buttoned Up Inc., „firmy oddanej pomaganiu zajďtym kobie- tom w ogarniďciu chaosu w ich Ůyciu”, powiedziaķa nam: „Po udanych czternastu latach w sektorze produktów pakowanych nadszedķ jeden taki dzieĹ, kiedy poŮegnaķam siď z mojû dwuletniû córeczkû i wsiadajûc do samochodu, by pojechaý do pracy, zdaķam sobie sprawď, Ůe byķam zmďczona sprzedawaniem rzeczy, których ludzie nie potrzebujû. Nikt tak naprawdď nie potrzebuje jednego sķoiczka majonezu wiďcej niŮ do tej pory. Nikt nie potrzebuje wiďcej ryŮu, by przyrzûdzaý posiķki dla rodziny. To brzmiaķo po prostu Ŏmiesznie. Kiedy to zauwaŮyķam, wiedzia- ķam, Ůe czas zaķoŮyý swojû firmď”. JeŮeli praca nie daje Ci satysfakcji, nie przechodŬ nad tym do porzûdku dziennego i zadaj sobie pytanie, dlaczego tak siď dzieje. Czy to praca, pensja, a moŮe miasto lub miejscowoŎý, w której mieszkasz? Wróý do celów, które okreŎliķaŎ, czytajûc wczeŎniejszû czďŎý rozdziaķu. Czy musisz pomyŎleý o zmianie zawodu, czy o powrocie do szkoķy? J E S T E ŀ T U T A J 25 Badanie nudy zawodowej Czasami lûdujemy na stanowiskach, które sû wygodne i znajome, ale ogķupiajûco nudne. Niektóre z nas majû pracď, która jest dobra, ale niekoniecznie dobra dla nas samych. JeŮeli przez caķy dzieĹ po prostu udajesz, Ůe coŎ robisz, i czas przepķywa Ci przez palce, nie jesteŎ ani zaan- gaŮowana, ani zmotywowana, najwyŮszy czas wprowadziý zmiany. JeŮeli natomiast jesteŎ w tej szczďŎliwej sytuacji i lubisz swojû branŮď, ale jesteŎ znudzona pracû, najwyŮsza pora na odbycie nieformalnych infor- macyjnych rozmów z ludŬmi w Twoim otoczeniu. Kiedy pracowaķyŎmy w branŮy wydawniczej, jedna z kobiet przyszķa do nas na rozmowď. Pracowaķa w sprzedaŮy, a my w reklamie, i chciaķa siď dowiedzieý, jak ten proces wyglûda z naszej strony. Wiedziaķa, o co pytaý: jak spďdzaķyŎmy wiďkszoŎý naszego dnia, co nam siď w pracy podobaķo, a co nie podo- baķo, czy byķa jakaŎ szansa na awans poza stanowiskiem wiceprezesa? Umówiķa siď na podobne spotkania ze znajomymi osobami z marketingu oraz dziaķu redakcyjnego, by szerzej zrozumieý dziaķalnoŎý wydawniczû. Powiedziaķa nam, Ůe uwielbiaķa branŮď wydawniczû, ale wiedziaķa, Ůe praca w sprzedaŮy nie byķa stworzona dla niej. JeŮeli jesteŎ zafascynowana swojû branŮû, nie poddawaj siď. JesteŎ szczďŎciarû z szansû na wymarzonû karierď, musisz po prostu trochď skorygowaý obrany wczeŎniej kurs. JeŮeli zarówno Twoje codzienne obowiûzki, jak i caķa sytuacja zawodowa nie dajû Ci inspiracji, prawdopodobnie nadszedķ czas na zmiany. Ellen Malloy, zaķoŮycielka Paperclip. Inc., zaleca porzucenie statku, jeŮeli czu- jesz siď nieszczďŎliwa: „Kiedy jestem naprawdď znudzona, sfrustrowana lub jeŮeli przez dķuŮszy czas jestem w doķku, po prostu idď dalej. Nie widzď sensu, Ůeby siď zmuszaý do wykonywania pracy w zawodzie, którego nie lubiď. Gdybym siď zmuszaķa, nie zaszķabym daleko i nie byķabym szczďŎliwa. Praca to nie caķe Ůycie, ale z pewnoŎciû jest miejscem, gdzie spďdzasz wiďkszoŎý dnia. Musisz byý tam szczďŎliwa”. 26 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I M A R Z í O K A R I E R Z E Zmiany, które mogî odmienið Twój sposób myŁlenia o pracy Jest wiele sytuacji, które mogû zainspirowaý Ciď do przemyŎlenia Twojej przyszķoŎci w obecnej firmie, ale zachďcamy, byŎ daķa sobie czas na dosto- sowanie siď przed podjďciem jakichkolwiek pochopnych decyzji, kiedy zmierzysz siď z jednû z poniŮszych sytuacji: i nowy szef, i zmiana polityki firmy, i reorganizacja dziaķu, i fuzja korporacyjna, i zwolnienia, i szybka ekspansja, i zmiana obowiûzków, i zwiďkszenie zatrudnienia. 5 powodów, by osiîgnîð sukces 1. DziĊki temu bĊdziesz szczĊĞliwszą osobą. 2. BĊdziesz inspiracją dla ludzi naokoáo Ciebie. 3. Kiedy sama siĊ nie ograniczasz, Ğwiat nie ogranicza Ciebie. 4. Zasáugujesz na to, by mieü poczucie sukcesu. 5. Sukces sprawia, Īe dalej siĊ rozwijasz i zmieniasz. J E S T E ŀ T U T A J 27 Kobiety i sukces — fakty Wiodąca organizacja zajmująca siĊ badaniami i doradztwem Catalyst (www.calatystwomen.org), która pomaga kobietom w biznesie, przepro- wadziáa badania na temat strategii sukcesu kobiet. Jak kobiety osiągają sukces: i ciągle wyprzedzając oczekiwania (69 procent); i z powodzeniem zarządzając innymi (49 procent); i rozwijając styl, w którym dobrze czują siĊ menedĪerowie mĊĪczyĨni (47 procent); i posiadając uznaną wiedzĊ specjalistyczną w konkretnej dziedzinie (46 procent). Co powstrzymuje kobiety przed osiągniĊciem najwyĪszych pozycji kierowniczych? Zdaniem kobiet menedĪerek: i brak istotnego ogólnego doĞwiadczenia menedĪerskiego/liniowego (47 procent); i wyáączenie z nieformalnych sieci komunikacji (41 procent); i stereotypy i uprzedzenia dotyczące roli kobiet oraz ich zdolnoĞci (33 procent). Zdaniem prezesów: i brak istotnego ogólnego doĞwiadczenia menedĪerskiego/liniowego (68 procent); i nieprzyjĊcie przez wyĪsze rangą osoby w firmie odpowiedzialnoĞci za promocjĊ kobiet (37 procent). ħródáo: Catalyst, Women in U.S. Corporate Leadership 2003. 28 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I M A R Z í O K A R I E R Z E Co tak naprawdĂ wnosisz? Wiele z nas obwinia innych za wķasne niepowodzenia, zamiast przyjûý odpowiedzialnoŎý za swoje niedostatki. JeŮeli bďdziesz przypisywaý winď za swojû niskû pensjď i niewiele znaczûcy tytuķ sķuŮbowy swojemu szefowi, zajdziesz donikûd. Narzekanie na swojû „nudnû” pracď nie sprawi, Ůe zbliŮysz siď choý trochď do zdobycia tej wymarzonej. Wziďcie odpowie- dzialnoŎci za swój los nie bďdzie moŮliwe, dopóki nie bďdziesz ze sobû szczera w kwestii wķasnych mocnych i sķabych stron. JeŮeli spojrzenie na siebie w lustrze i ocena wķasnych sķaboŎci sprawiajû Ci duŮû trudnoŎý, poproŎ, by zrobili to przyjaciele. Kiedy Tara Prindible, doradca finan- sowy, miaķa problemy zawodowe, zwróciķa siď do kobiet w swoim oto- czeniu. „Najtrudniejszû rzeczû byķo dla mnie to, Ůeby siď przemóc i zaczûý rozmawiaý o tych obszarach, gdzie nie jestem szczďŎliwa z powodu swojej pozycji, ale muszď okreŎliý, dokûd chcď zmierzaý. Te kobiety byķy dla mnie Ŏwietnymi doradczyniami i udzieliķy mi szczerych uwag na temat moich najlepszych cech oraz tych, które mogķabym poprawiý”. Jest wiele pytaĹ, które sprawiû, Ůe zaczniesz obiektywnie myŎleý o swoim wkķadzie oraz podejŎciu. Znajûc swoje sķabe i mocne strony oraz punkt widzenia, ķatwiej bďdzie Ci podejmowaý decyzje dotyczûce kolejnych kroków. WeŬ gķďboki oddech, obiecaj, Ůe na kaŮde pytanie udzielisz szczerej odpowiedzi, a kiedy utkniesz w martwym punkcie, poproŎ kogoŎ, kogo dobrze znasz zawodowo, by podzieliķ siď swojû opiniû na Twój temat. Czy w pracy: i wnosisz wkķad do spotkaĹ; i aktywnie dûŮysz do zyskania wiďkszej odpowiedzialnoŎci; i stawiasz przed sobû nowe wyzwania przez podjďcie siď trudnych projektów? JeŮeli odpowiedziaķaŎ „tak” — gratulacje. JesteŎ dziewczynû, która ma kontrolď nad swoim Ůyciem zawodowym. JeŮeli odpowiedŬ brzmi „nie” — jesteŎ we wķaŎciwym miejscu, by to zmieniý. J E S T E ŀ T U T A J 29 Czy jako menedŮer: i dzielisz siď wizjû ze swoim zespoķem; i udzielasz jasnych wskazówek; i jesteŎ mentorem dla kogoŎ z personelu; i oferujesz konstruktywnû krytykď; i jesteŎ dostďpna dla osób, które Ci podlegajû? JeŮeli odpowiedziaķaŎ „tak” — gratulacje — jesteŎ dobrû menedŮerkû. JeŮeli odpowiedziaķaŎ „nie” — wkrótce zobaczysz, dlaczego wyciûga- nie z pracowników tego, co najlepsze, jest prawdziwû drogû do sukcesu. Czy jako pracownik: i jesteŎ zaangaŮowana w firmď; i nie chowasz gķowy w piasek; i aktywnie dûŮysz do posiadania wiďkszej odpowiedzialnoŎci; i szukasz nowych rzeczy, których moŮesz siď nauczyý; i stawiasz przed sobû wyzwania, podejmujûc siď trudnych projektów; i szanujesz liderów firmy i samû firmď jako takû; i jesteŎ zadowolona ze swojego kaŮdego dnia? JeŮeli odpowiedziaķaŎ „tak” — to, prosimy, pracuj dla nas! JeŮeli odpo- wiedziaķaŎ „nie” — byý moŮe nadszedķ, czas, by pomyŎleý o duŮych zmianach. Czy jako wspóķpracownik: i dzielisz siď zasķugami; i szanujesz pomysķy innych; i wnosisz wkķad w postaci wķasnych pomysķów i rozwiûzaĹ; i oferujesz pomoc przy projektach, kiedy to moŮliwe; i jesteŎ dla kogoŎ mentorem? JeŮeli odpowiedziaķaŎ „tak” — to Ŏwietnie jest z Tobû pracowaý. Je- Ůeli odpowiedziaķaŎ „nie” — musisz wiedzieý, Ůe stworzenie prawdziwe- go zespoķu wŎród Twoich wspóķpracowników sprawi, Ůe bďdziesz szczď- Ŏliwsza i bďdziesz osiûgaý wiďksze sukcesy. 30 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I M A R Z í O K A R I E R Z E Czy pracujûc w Twojej branŮy: i jesteŎ niû zafascynowana; i cieszysz siď, mogûc byý jej czďŎciû? Jedyna odpowiedŬ, która ma tu sens na dķuŮszû metď, to „tak”. A to dla- tego, Ůe Ůycie jest zbyt krótkie, by byý czďŎciû czegoŎ, co Ciď nie intere- suje. JeŮeli Twoja praca i Twoja branŮa nie sû dla Ciebie fascynujûce, nie zajdziesz dalej, niŮ obecnie jesteŎ. J E S T E ŀ T U T A J 31 Jak dziŁ pracuje Ci siĂ najlepiej? By ruszyý z kopyta w obecnej pracy lub móc sprecyzowaý dla siebie nowy kierunek rozwoju, poŎwiďý kilka minut na wypunktowanie, w jakich warunkach pracujesz najlepiej. Sama struktura pracy (godziny pracy), personel, styl menedŮerów, którym podlegasz, poziom stresu — wszystko to ma wiďkszy wpķyw na Twojû produktywnoŎý i satysfakcjď, niŮ myŎlisz. O jakiej porze dnia pracuje Ci siĂ najlepiej? Wszyscy mówiû o tym, Ůe najlepiej zaķatwiaý sprawy rano, bo to czas naj- wiďkszej produktywnoŎci, podczas gdy po poķudniu pracuje siď najgorzej. Ale ta zasada nie sprawdza siď we wszystkich przypadkach. MûŮ Caitlin kilka razy w tygodniu pracuje po drugiej w nocy, poniewaŮ uwaŮa, Ůe wtedy jest bardziej skupiony. My sobie tego nie potrafimy wyobraziý, ale w jego przypadku to dziaķa. Czy stres i presja motywujî CiĂ, czy parališujî? JeŮeli pracujesz w zawodzie o wysokim poziomie stresu, ten fakt musi dziaķaý na Ciebie mobilizujûco, inaczej siď po prostu wypalisz. JeŮeli umiesz siď spiûý w stresujûcej sytuacji, jest to rzecz, którû warto o sobie wiedzieý, a jeŮeli tego nie potrafisz, lepiej skoncentrowaý siď na zawo- dzie, który nie krďci siď wokóķ terminów, sytuacji awaryjnych, kryzysów i napiďý. Czy dušo pieniĂdzy oznacza dušo dobrej pracy? JeŮeli jesteŎ osobû, która musi dostaý solidne wynagrodzenie, zanim zacznie pracowaý na najwyŮszych obrotach, musisz to uwzglďdniý przy planowaniu zmian w Ůyciu zawodowym. Zmiana zawodu zazwyczaj oznacza, Ůe Twoja wysoka pensja nie podûŮy za Tobû. JeŮeli bďdzie to problem, przemyŎl wszystko dwa razy, zanim zdecydujesz siď na coŎ caķ- kowicie innego. 32 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I M A R Z í O K A R I E R Z E Czy musisz mieð kogoŁ nad sobî, czy teš samodzielnie pracujesz lepiej? ZatrudniaķyŎmy kobietď, która pracowaķa najlepiej, majûc nad sobû szefa i bďdûc pod jego kontrolû. Niestety dla nas wszystkich, zdaķyŎmy sobie z tego sprawď, kiedy byķo juŮ niemal za póŬno. Miesiûcami czuķa siď zaniedbywana i miaķa poczucie, Ůe nie osiûga swoich celów. Gdyby znaķa siebie na tyle dobrze, by poprosiý o wiďcej wskazówek, i gdybyŎmy lepiej wiedziaķy, co jû motywuje, wszystkie zaoszczďdziķybyŎmy sobie sporo Ůalu. Czy pracujesz najlepiej, kiedy masz pod sobî personel wspierajîcy? Niektóre z nas uwaŮajû, Ůe posiadanie asystentki to wiďkszy kķopot niŮ pomoc, ale inne nie mogû dobrze pracowaý, nie majûc nikogo, komu moŮna powierzyý zadania. To niezmiernie waŮne, by zdaý sobie sprawď, gdzie siď znajdujesz, poniewaŮ pomoŮe Ci to w doborze najlepszego per- sonelu lub teŮ w znalezieniu firmy, w której pracuje dobry personel. J E S T E ŀ T U T A J 33 Ty jutro Zanim dokonasz zmiany kierunku swojej kariery, niezwykle waŮne jest, ŮebyŎ siď uwaŮne przyjrzaķa sama sobie. Mamy nadziejď, Ůe po przeczyta- niu tego rozdziaķu oraz przemyŎleniu swojej historii pracy, umiejďtnoŎci oraz podejŎcia, które wnosisz, jesteŎ w stanie popatrzeý w przyszķoŎý. Wiesz, czy praca, którû wykonujesz obecnie, jest satysfakcjonujûca, jakich warunków potrzebujesz, by pracowaý najlepiej, i juŮ myŎlaķaŎ nad tym, jak wyobraŮasz sobie swojû przyszķû karierď. Teraz jesteŎ gotowa podjûý kroki, by znaleŬý prawdziwe szczďŎcie i sukces w Ůyciu zawodowym. Dziewczyna przejmuje kontrolĂ Jess Mills, szef i dyrektor do spraw marketingu oraz relacji inwestorskich w duĪym miĊdzynarodowym funduszu hedgingowym PoniewaĪ obie naleĪymy do osób, którym zrozumienie takich rzeczy, jak fundusze hedgingowe oraz obligacje, i w zasadzie wszystkiego, co ma związek z gieádą, zajmuje duĪo czasu, byáyĞmy pod ogromnym wraĪe- niem Jess i jej oddania na rzecz kariery. Udzieliáa nam wspaniaáych porad dotyczących zarządzania wáasną karierą zawodową. Czy kiedy byáaĞ maáa, wiedziaáaĞ, kim chcesz zostaü, gdy doroĞniesz? Kiedy byáam dzieckiem, wiedziaáam, Īe chcĊ byü weterynarzem lub wáa- Ğcicielką firmy. Nie jestem pewna, z czego to wynikaáo. Ale wylądowaáam na ekonomii. Kiedy po studiach zaczĊáam pierwszą pracĊ w finansach, swojemu pierwszemu szefowi powiedziaáam, Īe chcĊ „zarządzaü ludĨmi”. Jak moĪecie sobie wyobraziü, zacząá siĊ Ğmiaü. Miaáam dwadzieĞcia dwa lata i zero doĞwiadczenia w finansach. Ale zaledwie dziesiĊü lat póĨniej zostaáam wspólniczką w drugiej firmie finansowej, dla której pracowaáam. Nie moĪna przeceniü nagrody, która nas spotyka za za- angaĪowanie, ciĊĪką pracĊ oraz oddanie na rzecz biznesu, dla którego pracujesz. NaprawdĊ pracowaáam w tej branĪy tylko w trzech miejscach i moja lojalnoĞü zawsze byáa nagradzana. Czy zawsze miaáaĞ plan swojej kariery? To byáo doĞü naturalne. MyĞlaáam, Īe bĊdĊ ekonomistką, kiedy skoĔczy- áam studia i spĊdziáam rok w Waszyngtonie, pracując w dziedzinie eko- nomii i w doradztwie Ğrodowiskowym. Po roku zamykaliĞmy wartą miliony 34 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I M A R Z í O K A R I E R Z E dolarów transakcjĊ biznesową dla Departamentu Energii. Kiedy przy- glądaáam siĊ ekonomii przy zawieraniu kontraktów, zdaáam sobie sprawĊ, Īe siedzĊ po záej stronie stoáu. To poczucie sprawiáo, Īe wyje- chaáam do Nowego Jorku i zaczĊáam pracowaü w finansach. Co motywuje CiĊ do rozwijania siĊ w Īyciu zawodowym? Fakt, Īe robiĊ to, co lubiĊ, i pracujĊ z ludĨmi, których szanujĊ. I to, Īe dobrze siĊ bawiĊ oraz… ciągle siĊ rozwijam. Co Twoim zdaniem zrobiáaĞ dobrze w swojej karierze? Pozytywne myĞlenie jest niezbĊdne do osiągniĊcia sukcesu. Wokóá pozy- tywnie nastawionych i pewnych siebie osób zbierają siĊ inni. Nie chodzi mi o to, Īe masz kipieü od wigoru, ale musisz wiedzieü, jak stawiü czoáa trudnej sytuacji, i dostrzec, Īe nawet w takich okolicznoĞciach moĪna znaleĨü coĞ, z czego moĪna siĊ Ğmiaü, i pozytywny kierunek, by pójĞü do przodu. Czego Twoim zdaniem potrzebują kobiety, by osiągnąü sukces w pracy? Muszą zdaü sobie sprawĊ, Īe kaĪda gra ma swoje reguáy i mĊĪczyĨni je znają. Obserwuj, sáuchaj i ucz siĊ. KaĪdy biznes ma swoją wáasną receptĊ na sukces. Przyglądaj siĊ ludziom, którym siĊ udaáo, i staraj siĊ przenieĞü najlepsze narzĊdzia, z których korzystają, do Twojego Ğwiata. PamiĊtaj takĪe, Īe nie jesteĞ „mamusią” dla kaĪdego w biurze… ale na nic siĊ nie zda takĪe pójĞcie z kimkolwiek do áóĪka. Z drugiej strony kobieca umiejĊtnoĞü emocjonalnego zrozumienia daje znam moĪliwoĞü zbudowa- nia odmiennych i czĊsto silniejszych wiĊzi. A takie wiĊzi mogą nam przy- nieĞü wiele korzyĞci. BądĨ profesjonalistką. Ubieraj siĊ stosownie, zacho- wuj siĊ stosownie, ale doáóĪ do tego swoją osobowoĞü. BądĨ aktywna, pracuj ciĊĪko i bądĨ skromna. Ciesz siĊ swoim sukcesem, ale, co waĪ- niejsze, przyznawaj siĊ do poraĪek i ucz siĊ na nich. Czy masz jakąĞ radĊ dla kobiet, które czują, Īe popadáy w zawodową rutynĊ? Najpierw cofnij siĊ i zastanów, dlaczego popadáaĞ w rutynĊ. Czy to kwestia osobista, czy strukturalna? Nie lubisz swoich kolegów z pracy? Czy ktoĞ, z kim pracujesz, ma stanowisko, które interesowaáoby Ciebie? UsiądĨ ze swoim szefem i porozmawiaj o swoich celach i oczekiwaniach. JeĪeli przedstawisz je otwarcie, szef bĊdzie mógá pomóc Ci je osią- gnąü na wiele sposobów. J E S T E ŀ T U T A J 35 Jakie kroki powinny powziąü kobiety, które chcą siĊ wspinaü po szczeblach kariery? Pracuj ciĊĪko i bądĨ lojalna wobec ludzi, którzy mogą pomóc Ci dostaü siĊ wyĪej, a takĪe wobec tych, którzy mogą pozbawiü CiĊ tej moĪliwoĞci. Nie plotkuj i nie dawaj nikomu szansy, by podciąá Ci skrzydáa. BądĨ mi- áa, to pomaga! Nie musisz byü bezwzglĊdna, by osiągnąü sukces — na- wet w finansach! Widok z drabiny Andrea Farnum, jeden z szefów Full Bloom, firmy organizującej imprezy, twarz telewizji oraz dziennikarka, byáa oficerem policji w Nowym Jorku, zanim rozpoczĊáa dziaáalnoĞü w biznesie gastronomicznym. ZaczĊáa swoją czteroletnią karierĊ policjantki w patrolu interwencyjnym i zakoĔ- czyáa ją w dziale narkotyków na stanowisku tajnej agentki. Rozmawia- áyĞmy z nią na temat decyzji o przystąpieniu do siá policyjnych, jak to jest pracowaü w zawodzie zdominowanym przez mĊĪczyzn i o tym, co w koĔ- cu skáoniáo ją do zmian. Czy moĪesz powiedzieü, dlaczego zdecydowaáaĞ siĊ zostaü oficerem policji? Nigdy nie marzyáam o tym, Īeby zostaü gliną. Poszáam na studia dzienni- karskie i kiedy otrzymaáam dyplom, zaczĊáam pracĊ na Manhattanie jako asystentka redaktora z pensją wynoszącą 11 000 dolarów rocznie. Lata wczeĞniej mój wujek, który byá gliniarzem, zapisaá wszystkich swoich siostrzeĔców i siostrzenice na egzamin wstĊpny do policji. Przystąpiáam do testu pisemnego i zdaáam go z bardzo dobrym wynikiem. Dostanie siĊ do policji moĪe trwaü lata, wiĊc szczerze mówiąc, potraktowaáam ten egzamin jako eksperyment socjologiczny. Nigdy nie myĞlaáam, Īe go zdam i zdobĊdĊ na tyle wysoki wynik, Īe zmieni on moją przyszáoĞü. Ale siedziaáam za biurkiem za psie pieniądze i nagle dostaáam telefon z informacją, Īe jest miejsce w akademii policyjnej. Początkowa pensja wynosiáa... 30 000 dolarów rocznie! Nie musiaáam dáugo liczyü. MoĪe to zabrzmieü dziwnie, ale zrobiáam to dla pieniĊdzy. Ale zostaáaĞ? W koĔcu zostaáam tam cztery lata. Po szeĞciu miesiącach obozu szkole- niowego chciaáam zobaczyü, jak to jest na ulicy. Pracowaáam w patrolu samochodowym (i miaáam partnera) przez póátora roku do chwili, kiedy záoĪyáam podanie o pracĊ w wydziale antynarkotykowym jako tajny agent i zostaáam przyjĊta. 36 G R Z E C Z N E D Z I E W C Z Y N K I M A R Z í O K A R I E R Z E Czy czuáaĞ, Īe bĊdąc kobietą w nowojorskiej policji, uderzysz w szklany sufit? Dobrą rzeczą w nowojorskiej policji jest to, Īe niemal wszystkie awanse odbywają siĊ na podstawie testów, co w zasadzie wyrównuje moĪliwo- Ğci konkurencji. Ale praca w Ğrodowisku zdominowanym przez mĊĪ- czyzn byáa dziwnym doĞwiadczeniem. NaprawdĊ zostaáam wyedukowana w kwestiach páci przeciwnej i związanych z tym niuansów. OczywiĞcie, by jakoĞ siĊ dogadywaü, musiaáam byü „jednym z nich”. Ale stanowczo stwierdziáam, Īe nie zrobią ze mnie faceta! Zatem dlaczego odeszáaĞ z tej pracy? Wyszáam za mąĪ za gliniarza i zdecydowaáam, Īe nadszedá czas na zmia- ny. Zawsze interesowaáam siĊ antykami i byáam zagorzaáą kolekcjonerką, wiĊc kiedy zobaczyáam w gazecie ogáoszenie informujące o wolnej posa- dzie asystentki renomowanego dilera, záoĪyáam podanie. Pracowaáam w tej branĪy na róĪnych stanowiskach przez cztery lata. Ale w koĔcu znalazáaĞ siĊ w branĪy gastronomicznej? Kiedy zdecydowaáam, Īe branĪa antykwaryczna nie byáa doĞü kreatywna, zaczĊáam gotowaü dorywczo na potrzeby maáych domowych przyjĊü. Jedna rzecz pociągnĊáa za sobą kolejną i tak moja dziaáalnoĞü przeksztaá- ciáa siĊ w pracĊ na peány etat. Czy mogáabyĞ coĞ doradziü osobom, które są niezadowolone z obecnej pracy? MyĞlĊ, Īe nie ma jednej recepty na szczĊĞcie. OczywiĞcie musimy zadbaü o nasze zobowiązania finansowe, zanim na Ğlepo dokonamy zmian. Mimo to jestem wielką orĊdowniczką postĊpowania zgodnie z wáasną intuicją. JeĪeli coĞ CiĊ fascynuje, uwielbiasz to robiü i chciaáabyĞ siĊ tym zajmowaü zawodowo, musisz to zrobiü! MoĪesz zacząü siĊ tym zaj- mowaü na czĊĞü etatu, jeĪeli nie czujesz siĊ zbyt pewnie, ale musisz to zrobiü. ĩycie jest zbyt krótkie, a teraz Īyjemy zbyt dáugo, by utknąü w jakimĞ miejscu i wykonywaü ogáupiające zajĊcia. Czy jest coĞ, co chciaáabyĞ przekazaü kobietom, które utknĊáy w martwym punkcie i nie mają planu rozwoju zawodowego? Poznaj samą siebie. A jeĪeli nie znasz siebie, to pracuj nad tym. PójdĨ na terapiĊ, pisz pamiĊtnik, medytuj, chodĨ do koĞcioáa — wybierz cokol- wiek, byle w Twoim przypadku zadziaáaáo. Kiedy masz kontakt sama z sobą, istnieje mniejsze ryzyko, Īe bĊdziesz sama sobie przeszkadzaü.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Grzeczne dziewczynki marzą o karierze, a niegrzeczne ją planują
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: