Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00412 008136 11003663 na godz. na dobę w sumie
Grzywna akcesoryjna w polskim prawie karnym - ebook/pdf
Grzywna akcesoryjna w polskim prawie karnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 323
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5873-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o tekst rozprawy doktorskiej o tym samym tytule, która była przedmiotem publicznej obrony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2013 r. Temat grzywny akcesoryjnej nie był dotychczas przedmiotem szerszej analizy teoretycznej. Tymczasem zmieniająca się filozofia stosowania kar majątkowych, czytelna w treści kolejnych propozycji prezentowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego, nakazuje uwzględnienie w prowadzonej debacie także jej specyfiki. Jest to bowiem sankcja w wielu aspektach szczególna, prowokująca tak dogmatyczne, jak i praktyczne dylematy, ale niosąca również korzyści jako instrument wpływania na postawę osoby skazanej w warunkach probacji. Jako głos mający w zamierzeniu autora zainicjować szerszą dyskusję na temat tytułowego zagadnienia, wywód zawiera szereg ostro nakreślonych i często kontrowersyjnych tez. Dostarcza jednak również odpowiedzi na liczne problemy orzecznicze, spotykane w codziennej praktyce sądowej. Opracowanie odwołuje się do bogatego orzecznictwa oraz danych statystycznych ilustrujących omawiane zjawiska i tendencje.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM KONRAD  A.  POLITOWICZ Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KONRAD A. POLITOWICZ • GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM Polecamy nasze publikacje: Iwona Sepioło PRZESTĘPSTWO NIEGOSPODARNOŚCI Z ART. 296 KK Małgorzata Wysoczyńska UTRUDNIANIE POSTĘPOWANIA KARNEGO. WYBRANE ZAGADNIENIA TEORII I PRAKTYKI Paweł Czarnecki POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE WOBEC OSÓB WYKONUJĄCYCH PRAWNICZE ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO Jan Lic SPÓŁKA CYWILNA, PROBLEMY PODMIOTOWOŚCI PRAWNEJ Joanna Zięba RENTY STRUKTURALNE W USTAWODAWSTWIE ROLNYM Marek Kulik PRZEDAWNIENIE KARALNOŚCI I PRZEDAWNIENIE WYKONANIA KARY W POLSKIM PRAWIE KARNYM Ewa Rott-Pietrzyk WYKŁADNIA UMÓW W PRAWIE MODELOWYM I WSPÓLNYM EUROPEJSKIM PRAWIE SPRZEDAŻY (CESL) www.ksiegarnia.beck.pl GRZYWNA AKCESORYJNA W POLSKIM PRAWIE KARNYM KONRAD A. POLITOWICZ WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5872-7 ISBN e-book 978-83-255-5873-4 Z podziękowaniami dla mojego mentora i opiekuna naukowego Pana Profesora Bogusława Sygita oraz życzliwych recenzentów mojej pracy doktorskiej Pana Profesora Stefana Lelentala i Pana Profesora Stanisława Pikulskiego, a także dla moich najbliższych – za bezmiar ofiarowanego wsparcia. Spis treści Wykaz skrótów .................................................................................................... XIII Orzeczenia sądownictwa .............................................................................. XVII Bibliografia ........................................................................................................... XXI Wstęp ......................................................................................................................... XXXIII Rozdział I. Zagadnienia terminologiczne ........................................... 1 § 1. Grzywna jako sankcja wielopłaszczyznowa ................................ 1 § 2. Samoistność grzywny .......................................................................... 7 § 3. Grzywna jako element akcesoryjny ................................................ § 4. Subsydiarność kary grzywny z art. 71 § 1 KK ............................ § 5. Grzywna akcesoryjna a środki probacyjne .................................. Rozdział II. Grzywna akcesoryjna w ujęciu historycznym ...... § 1. Tło kształtowania się współczesnej grzywny ............................. § 2. Ewolucja regulacji kodeksowych – Kodeks karny z 1932 r. .. § 3. Kodeks karny z 1969 r. – podwaliny systemowe akcesoryjnej grzywny .......................................................................... I. Współistnienie grzywny akcesoryjnej i samoistnej ...... II. Akcesoryjna grzywna po zarządzeniu wykonania kary pozbawienia wolności ................................................... III. Specyficzne cele i funkcje akcesoryjnej grzywny .......... IV. Konglomerat penalno-probacyjny warunkowo zawieszonej kary izolacyjnej i grzywny akcesoryjnej ... V. Wymiar grzywien ....................................................................... VI. Wykonywanie grzywien – na tle regulacji aktualnego Kodeksu karnego ........................................................................ § 4. Aktualny Kodeks karny ....................................................................... § 5. Wnioski na tle analizy historycznej ................................................ Rozdział III. Grzywna akcesoryjna w świetle zasad wyrokowania łącznego ........................................................................... § 1. Uwagi wprowadzające ......................................................................... § 2. Przesłanki i cele łączenia kar oraz wyrokowania łącznego ... 11 14 17 25 25 26 31 31 35 40 44 48 52 56 67 73 73 73 VII I. Popełnianie przestępstw w warunkach zbiegu realnego .......................................................................................... II. Kara łączna .................................................................................... III. Wytyczne wymiaru kar łącznych .......................................... IV. Cele uzupełniające kary łącznej ............................................ § 3. Wyrokowanie łączne ............................................................................ I. Istota wyroku łącznego ............................................................ II. Zasady kształtowania kary w wyroku łącznym ............... III. Łączenie kar wykonanych ....................................................... IV. Łączenie kar warunkowo zawieszonych a byt grzywny .......................................................................................... § 4. Przesłanki łączenia grzywien ........................................................... I. Wprowadzenie ............................................................................. II. Łączenie grzywien umorzonych ........................................... III. Podstawowe kodeksowe zasady łączenia grzywien ...... IV. Łączenie kar majątkowych kodeksowych i pozakodeksowych – KKS ...................................................... 73 75 76 78 80 80 82 85 86 90 90 91 94 97 V. Grzywna zastępcza w świetle zasad łączenia kar – uwagi teoretyczne ................................................................... 100 § 5. Zasady łączenia środków karnych i obowiązków – ujęcie porównawcze .......................................................................................... I. Wprowadzenie ............................................................................. II. Klasyfikacja środków karnych dla potrzeb ich łączenia ........................................................................................... III. Jednorodzajowość środków karnych a ich łączenie ...... IV. Obowiązki okresu próby ......................................................... V. Wnioski na tle zasad łączenia środków karnych i obowiązków ............................................................................... § 6. Szczegółowe problemy związane z łączeniem grzywien ....... I. Wprowadzenie ............................................................................. II. Jednorodzajowość grzywien w świetle art. 85 KK – argumenty teoretyczne ......................................................... III. Wykonywanie akcesoryjnej grzywny jako kary łącznej i obok kar łącznych .................................................................... IV. Wymiar łącznej grzywny akcesoryjnej w kontekście 105 105 105 107 111 113 115 115 115 118 specyfiki grzywien akcesoryjnych ...................................... 124 V. Podtypy grzywny akcesoryjnej i ich cele a łączenie grzywien ........................................................................................ 126 § 7. Rola zabezpieczenia majątkowego przy orzekaniu i łączeniu grzywien akcesoryjnych ..................................................................... 129 VIII Spis treści Rozdział IV. Grzywny akcesoryjne w postępowaniu wykonawczym ............................................................................................. § 1. Uwagi wprowadzające ......................................................................... § 2. Grzywna akcesoryjna w świetle regulacji wykonawczych art. 75 KK .................................................................................................. I. Wprowadzenie ............................................................................. II. Wykonywanie grzywny jako przesłanka stosowania przepisu art. 75 § 2 KK ............................................................. 1. Uchylanie się od wykonania kary grzywny – jego 135 135 136 136 138 stwierdzenie i skutki .......................................................... 138 2. Celowość „automatycznego” zarządzenia kary głównej .................................................................................... 143 III. Brak uiszczenia grzywny – art. 75 § 2 KK wobec wyroku łącznego ......................................................................... 1. Zarządzanie wykonania kar objętych wyrokiem 146 łącznym .................................................................................... 147 2. Przemijalność podstaw zarządzenia kary jako „sankcji” ................................................................................... 3. Charakter regulacji art. 576 § 1 KPK ............................. 4. Zarządzenie obligatoryjne i fakultatywne a byt 149 151 wyroku łącznego .................................................................. 153 § 3. Wykonanie zastępcze i zaliczenia. Grzywny a system ekwiwalencji kar .................................................................................... I. Wprowadzenie ............................................................................. II. „Przeliczniki” kar majątkowych ............................................ III. Relacje zastępczych form wykonania grzywien ............. IV. Ekwiwalencja grzywny i ograniczenia wolności w KKW przed 1.1.2012 r. .......................................................... V. Formy uiszczenia kary grzywny ............................................ VI. Dylematy wokół wykładni art. 71 § 2 KK in fine ........... VII. Skrócenie kary głównej w wyniku uiszczenia 156 156 157 159 162 164 165 grzywny akcesoryjnej ............................................................... 167 § 4. „Nadpłata” przy łączeniu kar grzywny – aspekty wykonawcze ............................................................................................ I. Wprowadzenie ............................................................................. II. Łączenie kar a zakres wykonania kar jednostkowych .. III. „Nadpłata” grzywny w kontekście naczelnych zasad 171 171 172 prawa karnego ............................................................................. 174 IV. Praktyczne problemy związane z „nadwykonaniem” kar ..................................................................................................... 177 IX Spis treści § 5. Stosowanie art. 71 KK w kontekście warunkowego zawieszenia wykonania kary w postępowaniu wykonawczym (art. 152 KKW) ........................................................ I. Wprowadzenie ............................................................................. II. Grzywna akcesoryjna obok kary warunkowo 180 180 zawieszonej w oparciu o art. 152 KKW .............................. 182 III. Dylematy wykonawcze wokół stosowania art. 152 KKW ................................................................................ 1. Uwagi wprowadzające ........................................................ 2. Problem uiszczeń dokonanych po formalnym 186 186 zarządzeniu kary głównej ................................................. 187 3. Wpłacenie grzywny akcesoryjnej uprzednio umorzonej ............................................................................... 4. „Rozliczanie” wykonanych grzywien akcesoryjnych 5. Wielość grzywien akcesoryjnych w sprawie 190 191 a zasady łączenia kar ........................................................... 194 6. Artykuł 24 § 1 a art. 152 KKW w kontekście wykonywania akcesoryjnej grzywny ........................... 196 § 6. Wybrane majątkowe środki karania jako przedmiot odrębnego nurtu postępowania wykonawczego – ujęcie porównawcze .......................................................................................... I. Wprowadzenie ............................................................................ II. Grzywny a zaliczenia ................................................................. 1. Uwagi wprowadzające ........................................................ 2. „Przesuwanie” zaliczeń ....................................................... 3. Skutki wprowadzenia „zaliczeń warunkowych” ...... 4. Problem względności dla skazanego reaktywacji grzywny kumulatywnej ................................................... 5. Odmienność grzywny akcesoryjnej .............................. III. Zaliczenia w kontekście innych rodzajów kary 198 198 198 198 199 201 202 206 głównej i stosowania art. 152 KKW .................................... 207 IV. Zaliczenia a wyrokowanie łączne – uwagi porównawcze w kontekście grzywny kumulatywnej .. 209 V. Uwagi na tle wykonywania środków karnych – w ujęciu komparatystycznym ............................................. 1. Uwagi wprowadzające ........................................................ 2. Klasyfikacja i przesłanki stosowania środków karnych o charakterze płatniczym ................................ 3. Zobowiązania płatnicze na cele publiczne ................. 211 211 212 216 X Spis treści A. Nawiązki na cel publiczny ........................................... B. Świadczenia pieniężne ................................................. C. Wątpliwości dotyczące klasyfikacji środków karnych – w kontekście obowiązków związanych z okresem próby ..................................... 4. Funkcjonowanie zobowiązania z tytułu środka karnego i obowiązku z art. 72 KK na styku postępowania jurysdykcyjnego i wykonawczego .... 5. Wnioski na tle analizy porównawczej .......................... 6. Przepadek wartości pieniężnej ....................................... 216 217 219 223 224 226 A. Podstawy dochodzenia kwot objętych przepadkiem ................................................................... 228 B. Uwagi porównawcze na tle regulacji Kodeksu karnego skarbowego .................................................... 230 Rozdział V. Systemowo funkcjonalna definicja grzywny akcesoryjnej ................................................................................................... § 1. Podstawowe przesłanki definicyjne .............................................. § 2. Próba sformułowania definicji grzywny akcesoryjnej ........... Zakończenie .......................................................................................................... Tabele ........................................................................................................................ A. Dane ogólnokrajowe ................................................................................. B. Dane w oparciu o badania aktowe ...................................................... Indeks rzeczowy ................................................................................................ 233 233 236 245 249 249 265 281 XI Spis treści Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KK ...................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KK1932 ............................ rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) KK1969 ............................ ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KKS .................................... ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186 ze zm.) KKW .................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KKW1969 ........................ ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 13, poz. 98 ze zm.) Konstytucja RP .............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPK ................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.). KPK1969 .......................... ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania karne- go (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.) KSU .................................... ustawa karna skarbowa z 26.10.1971 r. (t.j. Dz.U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103) KW ..................................... ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 482) 2. Organy i instytucje CPEP .................................. Europejska Organizacja do spraw Probacji (Conference Permanente Europeenne de la Probation) MS ....................................... Ministerstwo Sprawiedliwości ONZ ................................... Organizacja Narodów Zjednoczonych SA ....................................... Sąd Apelacyjny SN ....................................... Sąd Najwyższy SN(7) ................................. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów SO ....................................... Sąd Okręgowy TK ....................................... Trybunał Konstytucyjny XIII 3. Publikatory i czasopisma AG ...................................... Apelacja Gdańska AK ...................................... Archiwum Kryminologii Biul.PK .............................. Biuletyn Prawa karnego Biul.SN .............................. Biuletyn Sądu Najwyższego CZPK – E .......................... e-Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych CzPKiNP .......................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. .................................. Dziennik Ustaw RP GSiPen. ............................. Gazeta Sądowa i Penitencjarna KZS .................................... Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP .................................... Monitor Prawniczy MoPod .............................. Monitor Podatkowy NKPK ................................ Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego NP ....................................... Nowe Prawo PiD ..................................... Prawo i Demokracja OSA .................................... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAW ................................ Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu OSN(K) ............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Karnej OSNCK ............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Izba Karna OSNKW ............................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa OSNPG .............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokuratura Gene- ralna OSNPiPr ........................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – dodatek do czaso- pisma Prokuratura i Prawo OSNwSK .......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP .................................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ............................. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK-A ............................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A Pal. ...................................... Palestra PiD ..................................... Prawo i Demokracja PiP ...................................... Państwo i Prawo PPen. ................................. Przegląd Penitencjarny PPK .................................... Przegląd Prawa Karnego PPKrym. ........................... Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny Prok. .................................. Prokurator Prok.i Pr. ........................... Prokuratura i Prawo XIV Wykaz skrótów PS ........................................ Przegląd Sądowy PWP ................................... Przegląd Więziennictwa Polskiego Rej. ..................................... Rejent Rzeczp. ............................. Rzeczpospolita SP ........................................ Studia Prawnicze Wok. .................................. Wokanda WPP ................................... Wojskowy Przegląd Prawniczy ZNIBPS ............................. Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego ZNUW ............................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego ZNUWAiE ......................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego Wydział Administracji i Ekonomii 4. Inne skróty art. ...................................... artykuł b.d. ..................................... brak danych DNS .................................... dziennik należności sądowych m.in. ................................... między innymi n. ......................................... następne np. ...................................... na przykład Nr ....................................... numer ok. ...................................... około pow. ................................... powyżej poz. .................................... pozycja s. .......................................... strona t. .......................................... tom tj. ......................................... to jest t.j. ........................................ tekst jednolity tzw. ..................................... tak zwany ww. .................................... wyżej wymienione XV Wykaz skrótów Orzeczenia sądownictwa Wyr. TK z 5.4.2011 r., P 6/10, OTK-A 2011, Nr 3, poz. 19 Uchw. połączonych Izb Karnej i Wojskowej z 28.4.1978 r., Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej co do orzekania kary grzywny, VII KZP 15/76, OSNKW 1978, Nr 4–5, poz. 41 Uchw. SN (pełny skład) z 30.1.1980 r., VII KZP 41/78, OSNKW 1980, Nr 3, poz. 24 Uchw. SN (pełny skład) z 16.10.1957 r., I KO 281/57, OSNCK 1958, Nr 1, poz. 1 Uchw. SN (pełny skład) z 4.4.2005 r., I KZP 7/05, OSNKW 2005, Nr 5, poz. 44 Uchw. SN z 28.4.1978 r., Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej co do orzekania kary grzywny, VII KZP 15/76, OSNKW 1978, Nr 4–5, poz. 41 Uchw. SN (7) z 25.2.2005 r., I KZP 36/04, OSNKW 2005, Nr 2, poz. 13, wpisana do księgi zasad prawnych Uchw. SN (7) z 22.3.1968 r., VI KO 54/67, OSNKW 1968, Nr 7, poz. 75 Uchw. SN (7) z 18.12.1986 r., VI KZP 40/86, OSNKW 1987, Nr 3–4, poz. 15 Uchw. SN (7) z 20.10.1994 r., I KZP 16/94, OSNKW 1994, Nr 11–12, poz. 66 Uchw. SN (7) z 20.10.1994 r., I KZP 25/94, OSNKW 1994, Nr 11–12, poz. 67 Uchw. SN (7) z 9.6.2006 r., I KZP 11/06, OSNKW 2006, Nr 7–8, poz. 64 Uchw. SN z 20.8.1970 r., VI KZP 34/70, OSNKW 1970, Nr 11, poz. 140 Uchw. SN z 5.11.1970 r., VI KZP 62/70, OSNKW 1971, Nr 1, poz. 5 Uchw. SN z 18.11.1971 r., VI KZP 39/71, OSNKW 1972, Nr 2, poz. 26 Uchw. SN z 16.1.1976 r., VI KZP 38/75, OSNKW 1976, Nr 3, poz. 41 Uchw. SN z 21.12.1976 r., VII KZP 18/76, OSNKW 1977, Nr 3, poz. 18 Uchw. SN z 28.4.1978 r., VII KZP 15/76, OSNKW 1978, Nr 4–5, poz. 41 Uchw. SN z 21.9.1978 r., VII KZP 26/78, OSNKW 1978, Nr 11, poz. 78 Uchw. SN z 8.12.1978 r., VII KZP 35/78, OSNKW 1979, Nr 1–2, poz. 21 Uchw. SN z 18.12.1986 r., VI KZP 40/86, OSNKW 1987, Nr 3–4, poz. 15 Uchw. SN z 11.9.1992 r., I KZP 33/92, OSNKW 1992, Nr 11–12, poz. 83 Uchw. SN z 20.10.1994 r., I KZP 16/94, OSNKW 1994, Nr 11–12, poz. 66 Uchw. SN z 20.10.1994 r., I KZP 25/94, OSNKW 1994, Nr 11–12, poz. 67 Uchw. SN z 10.5.1995 r., I KZP 10/95, OSNKW 1995, Nr 7–8, poz. 43 Uchw. SN z 25.10.2000 r., I KZP 28/00, OSNKW 2000, Nr 11–12, poz. 91 Uchw. SN z 25.10.2000 r., I KZP 29/00, OSNKW 2000, Nr 11–12, poz. 94 Uchw. SN z 20.11.2000 r., I KZP 34/00, OSNKW 2001, Nr 1–2, poz. 3 Uchw. SN z 27.3.2001 r., I KZP 2/01, OSNKW 2001, Nr 5–6, poz. 41 Uchw. SN z 18.10.2001 r., I KZP 22/01, OSNKW 2001, Nr 11–12, poz. 86 Uchw. SN z 25.3.2003 r., I KZP 4/03, OSNKW 2003, Nr 3–4, poz. 27 Uchw. SN z 20.1.2005 r., I KZP 30/04, OSNKW 2005, Nr 1, poz. 2 XVII Uchw. SN z 27.10.2005 r., I KZP 31/05, OSNKW 2005, Nr 11, poz. 104 Uchw. SN z 20.9.2007 r., I KZP 27/07, KZS 2007, Nr 2, poz. 4 Uchw. SN z 3.3.2009 r., I KZP 30/08, OSNKW 2009, Nr 2, poz. 26 Uchw. SN z 24.2.2010 r., I KZP 30/09, OSNKW 2010, Nr 4, poz. 31 Wyr. SN (7) z 20.8.1970 r., RNw 33/70, Biul.SN 1970, Nr 9, poz. 156 Wyr. SN z 18.1.1935 r., II K 1595/34, OSN(K) 1935, Nr 9, poz. 353 Wyr. SN z 11.2.1956 r., III KRn 78/56, OSNCK 1956, Nr 2, poz. 17 Wyr. SN z 23.12.1958 r., II K 1019/58, OSNPG 1959, Nr 3, poz. 19 Wyr. SN z 24.11.1962 r., V K 744/62, OSNKW 1963, Nr 7–8, poz. 130 Wyr. SN z 7.1.1965 r., V K 425/64, OSNKW 1965, Nr 7, poz. 76 Wyr. SN z 24.2.1970 r., Rw 112/70, Biul.SN 1970, Nr 4, poz. 34 Wyr. SN z 22.3.1973 r., I KR 425/72, OSNKW 1973, Nr 7–8, poz. 96 Wyr. SN z 21.3.1974 r., II KR 334/73, OSNPG 1974, Nr 8, poz. 106 Wyr. SN z 21.10.1974 r., II KR 186/74, OSNKW 1975, Nr 3, poz. 34 Wyr. SN z 18.7.1975 r., V KRN 76/75, OSNKW 1976, Nr 1, poz. 6 Wyr. SN z 3.8.1976 r., VI KRN 170/76, OSNKW 1976, Nr 10–11, poz. 127 Wyr. SN z 26.11.1977 r., VI KRN 310/77, OSNKW 1978, Nr 2–3, poz. 22 Wyr. SN z 28.12.1977 r., VI KRN 326/77, OSNPG 1978, Nr 7, poz. 78 Wyr. SN z 8.12.1978 r., VII KZP 35/78, OSNKW 1979, Nr 1–2, poz. 2 Wyr. SN z 4.4.1979 r., V KRN 24/79, Legalis Wyr. SN z 28.6.1979 r., Rw 208/79, OSNKW 1979, Nr 10, poz. 103 Wyr. SN z 28.10.1993 r., III KRN 238/93, OSNKW 1994, Nr 1–2, poz. 11 Wyr. SN z 20.3.1995 r., II KRN 2/95, OSNKW 1995, Nr 3–4, poz. 17 Wyr. SN z 28.5.1997 r., IV KKN 123/97, KZS 2010, Nr 6A, poz. 279 Wyr. SN z 3.2.1998 r., V KKN 56/97, Prok. i Pr. 1998, Nr 7–8, poz. 2 Wyr. SN z 23.4.1999 r., V KKN 13/99, Prok. i Pr. 1999, Nr 9, poz. 20 Wyr. SN z 6.9.2000 r., III KKN 340/00, KZS 2010, Nr 6A, poz. 280 Wyr. SN z 14.5.2003 r., IV KK 122/03, OSNwSK 2003, Nr 1, poz. 976 Wyr. SN z 8.12.2003 r., V KK 288/03, KZS 2004, Nr 4, poz. 30 Wyr. SN z 9.3.2004 r., II KK 375/03, OSNKW 2004, Nr 5, poz. 52 Wyr. SN z 3.6.2004 r., IV KK 133/04, OSNwSK 2005, Nr 1, poz. 1052 Wyr. SN z 22.6.2004 r., V KK 50/04, KZS 2010, Nr 6A, poz. 286 Wyr. SN z 26.8.2004 r., IV KK 174/04, OSNwSK 2004, Nr 1, poz. 1472 Wyr. SN z 7.9.2004 r., II KK 208/04, OSNwSK 2004, Nr 1, poz. 1505 Wyr. SN z 8.9.2004 r., V KK 235/04, OSNwSK 2004, Nr 1, poz. 1517 Wyr. SN z 1.12.2004 r., IV KK 278/04, OSNwSK 2004, Nr 1, poz. 2234 Wyr. SN z 9.11.2005 r., V KK 346/05, OSNwSK 2005, Nr 1, poz. 2047 Wyr. SN z 22.11.2005 r., V KK 129/05, OSNwSK 2005, Nr 1, poz. 2138 Wyr. SN z 3.2.2006 r., II KK 346/05, OSNKW 2006, Nr 3, poz. 30 Wyr. SN z 20.2.2006 r., IV KK 1/06, OSNwSK 2006, Nr 1, poz. 385 Wyr. SN z 1.3.2006 r., II KK 274/05, OSNwSK 2006, Nr 1, poz. 458 Wyr. SN z 6.4.2006 r., IV KK 5/06, OSNwSK 2006, Nr 1, poz. 767 Wyr. SN z 23.5.2006 r., WK 5/06, OSNwSK 2006, Nr 1, poz. 1093 Wyr. SN z 21.2.2007 r., V KK 433/06, OSNwSK 2007, Nr 1, poz. 482 Wyr. SN z 22.2.2007 r., V KK 180/06, OSNwSK 2007, Nr 1, poz. 485 XVIII Orzeczenia sądownictwa Wyr. SN z 22.3.2007 r., V KK 188/06, KZS 2010, Nr 6A, poz. 326 Wyr. SN z 4.6.2007 r., V KK 315/06, KZS 2008, Nr 1, poz. 20 Wyr. SN z 27.6.2007 r., III KK 11/07, OSNwSK 2007, Nr 1, poz. 1450 Wyr. SN z 21.8.2007 r., II KK 96/07, OSNKW 2008, Nr 1, poz. 6 Wyr. SN z 3.10.2007 r., III KK 140/07, Legalis Wyr. SN z 12.11.2007 r., II KK 205/07, niepubl. Wyr. SN z 15.4.2008 r., II KK 42/08, KZS 2008, Nr 7–8, poz. 24 Wyr. SN z 7.1.2008 r., V KK 309/07, OSNwSK 2008, Nr 1, poz. 21 Wyr. SN z 17.1.2008 r., V KK 459/07, OSNwSK 2008, Nr 1, poz. 122 Wyr. SN z 11.7.2008 r., III KK 82/08, KZS 2008, Nr 10, poz. 13 Wyr. SN z 20.10.2008 r., III KK 276/08, OSNwSK 2008, Nr 1, poz. 2039 Wyr. SN z 31.10.2008 r., II KK 113/98, KZS 2009, Nr 3, poz. 27 Wyr. SN z 26.11.2008 r., IV KK 209/08, OSNwSK 2008, Nr 1, poz. 2418 Wyr. SN z 26.11.2008 r., II KK 79/08, OSP 2010, Nr 3, poz. 34 Wyr. SN z 26.11.2008 r., II KK 69/08, Legalis Wyr. SN z 11.3.2009 r., II KK 290/08, KZS 2009, Nr 9, poz. 22 Wyr. SN z 26.3.2009 r., IV KK 69/09, KZS 2011, Nr 5A, poz. 32 Wyr. SN z 31.3.2009 r., V KK 415/08, OSNwSK 2009, Nr 1, poz. 851 Wyr. SN z 28.5.2009 r., II KK 332/08, KZS 2011, Nr 5A, poz. 47 Wyr. SN z 3.11.2009 r., V KK 148/09, OSNwSK 2009, Nr 1, poz. 2178 Wyr. SN z 6.11.2009 r., V KK 231/09, OSNwSK 2009, Nr 1/2241 Wyr. SN z 14.1.2010 r., V KK 250/09, KZS 2011, Nr 5A, poz. 49 Wyr. SN z 2.2.2010 r., III KK 6/10, OSNwSK 2010, Nr 1, poz. 228 Wyr. SN z 18.3.2010 r., IV KK 8/10, KZS 2010, Nr 7–8, poz. 31 Wyr. SN z 28.7.2011 r., III KK 122/11, Legalis Wyr. SN z 26.9.2012 r., II KK 235/12, Legalis Wyr. SN z 28.11.2012 r., III KK 328/12, Legalis Post. SN z 17.9.1970 r., Z 65/70, OSNPG 1971, Nr 2, poz. 33 Post. SN z 12.10.1988 r., V KRN 212/88, OSNPG 1989, Nr 3, poz. 44 Post. SN z 25.6.1996 r., V KKN 44/96, KZS 2012, Nr 3A, poz. 474 Post. SN z 17.5.2000 r., I KZP 12/00, OSNKW 2000, Nr 5–6, poz. 44 Post. SN z 25.5.2001 r., WA 15/01, OSNKW 2001, Nr 9–10, poz. 81 Post. SN z 1.10.2002 r., V KK 73/02, Legalis Post. SN z 3.11.2003 r., IV KK 295/02, OSNKW 2004, Nr 1, poz. 7 Post. SN z 4.11.2003 r., V KK 233/03, OSNKW 2004, Nr 1, poz. 6 Post. SN z 24.3.2006 r., WZ 10/06, OSNwSK 2006, Nr 1, poz. 64 Post. SN z 4.7.2007 r., V KK 419/06, R–OSNKW 2007, Nr 1541 Post. SN z 20.12.2007 r., I KZP 34/07, OSNKW 2008, Nr 1, poz. 2 Wyr. SA w Lublinie z 24.9.1991 r., II AKr 66/91, OSP 1993, Nr 1, poz. 10 Wyr. SA w Lublinie z 12.11.1996 r., II AKa 174/96, OSA 1988, Nr 1, poz. 3 Wyr. SA w Lublinie z 27.9.2000 r., II AKa 180/00, OSA 2001, Nr 11, poz. 82 Wyr. SA w Lublinie z 25.1.2000 r., II AKa 252/99, OSA 2000, Nr 9, poz. 68 Wyr. SA w Lublinie z 24.3.2004 r., II AKa 48/04, KZS 2004, Nr 12, poz. 40 Wyr. SN z 7.1.2008 r., V KK 309/07, OSNwSK 2008, Nr 1, poz. 21 Wyr. SA w Lublinie z 24.3.2004 r., II AKa 48/04, KZS 2004, Nr 12, poz. 40 XIX Orzeczenia sądownictwa
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Grzywna akcesoryjna w polskim prawie karnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: