Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00508 014082 11054786 na godz. na dobę w sumie
Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy - ebook/pdf
Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 346
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5646-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza pozycja, autorstwa prof. Andrzeja Świątkowskiego to pogłębiona, szczegółowa, prezentowana z globalnej perspektywy, analiza norm prawa pracy obowiązujących w przeszłości i obecnie w Polsce, w państwach członkowskich UE oraz w USA, regulujących stosunki między partnerami społecznymi (pracownikami i pracodawcami) oraz organizacjami reprezentującymi ich interesy. Książka ma bardzo poważne znaczenie praktyczne. Między „kapitałem” a „pracą” istniały, istnieją i będą istnieć w przyszłości różnice interesów. Jednak mimo tych różnic, obie strony zbiorowych stosunków pracy (zbiorowości pracownicze oraz pracodawcy) oraz organizacje reprezentujące ich partykularne interesy mają wspólny cel. Jest nim pokój społeczny w zbiorowych stosunkach pracy – dobro powszechne.

Układy zbiorowe pracy, porozumienia normatywne oraz inne porozumienia – pakty społeczne gwarantujące sprawiedliwy podział dóbr materialnych wspólnie wypracowanych przez partnerów społecznych są jedną z podstawowych gwarancji prawnych zachowania pokoju społecznego w stosunkach pracy.

Materialną gwarancją pokoju społecznego są:

wykorzystywania – pod nadzorem organów wymiaru sprawiedliwości – przez organizacje partnerów społecznych legalnych instrumentów prawnych, zwłaszcza środków wzajemnego nacisku.

Książka jest adresowana do prawników i studentów prawa interesujących się europejskim i polskim prawem pracy oraz do specjalistów (teoretyków i praktyków) z dziedzin zarządzania HRM i stosunków przemysłowych, jak również socjologów pracy a także przedstawicieli nauk politycznych, zwłaszcza polityki społecznej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE GWARANCJE PRAWNE POKOJU SPOŁECZNEGO W STOSUNKACH PRACY ANDRZEJ  MARIAN  ŚWIĄTKOWSKI Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANDRZEJ MARIAN ŚWIĄTKOWSKI • GWARANCJE PRAWNE POKOJU SPOŁECZNEGO W STOSUNKACH PRACY Polecamy najnowsze publikacje z tego zakresu: Wojciech Muszalski (red.) KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 9 Duże Komentarze Becka Jerzy Wratny KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 5 Komentarze Becka Andrzej Marian Świątkowski KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 4 Komentarze Kodeksowe Andrzej Marian Świątkowski EKSTERYTORIALNE STOSUNKI PRACY Monografie Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl GWARANCJE PRAWNE POKOJU SPOŁECZNEGO W STOSUNKACH PRACY ANDRZEJ MARIAN ŚWIĄTKOWSKI WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Dagna Kordyasz Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński © Wydawnictwo C.H.Beck 2013 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-5645-7 ISBN e-book 978-83-255-5646-4 Spis treści Wykaz skrótów   ...........................................................................................................  Bibliografia   .................................................................................................................  Wprowadzenie  ...........................................................................................................  Część I. Konwencjonalna koncepcja stosunków pracy .......................................  II XIII LI 1 Rozdział 1. Zbiorowe stosunki pracy jako trwały konflikt stron  o przeciwstawnych interesach ....................................................................  Rozdział 2. Wolność organizowania akcji zbiorowych   .................................  Rozdział 3. Regulacja prawa do strajku   ...........................................................  Rozdział 4. Ograniczenia wolności strajkowej/prawa do strajku   ................  Rozdział 5. Układy zbiorowe pracy   ..................................................................  Rozdział 6. Socjalistyczna koncepcja pokoju społecznego   ...........................  Rozdział 7. Równowaga w zbiorowych stosunkach pracy   ............................  § 1.  Wolność strajkowania/prawo do strajku .......................................  § 2.  Wolność/prawo organizowania lokautu .......................................  § 3.  Równowaga środków nacisku  ........................................................  Rozdział 8. Istota zbiorowych stosunków pracy   ............................................  Rozdział 9. Zmieniająca się rola państwa w zbiorowych stosunkach        pracy   .............................................................................................................  Rozdział 10. W kierunku ustanowienia trwałego pokoju społecznego  w stosunkach pracy   ...................................................................................  Część II. Nowoczesna europejska koncepcja stosunków pracy   ......................  Rozdział 1. Dialog społeczny ...............................................................................  Rozdział 2. Mechanizm prawny dialogu społecznego   ..................................  Rozdział 3. Rodzaje dialogu społecznego   ........................................................  Rozdział 4. Efekty normatywne trójstronnego dialogu społecznego   .........  Rozdział 5. Zmiana strategii dialogu społecznego   ........................................  Rozdział 6. Ocena dialogu społecznego   ...........................................................  Rozdział 7. Rewitalizacja Europejskiego Modelu Socjalnego   ......................  Rozdział 8. Zastosowanie zasady good governance w stosunkach pracy   ...  Rozdział 9. Efektywność dialogu społecznego   ...............................................  1 7 13 33 39 49 54 54 59 66 70 78 87 107 107 113 120 125 131 141 151 166 178  Spis treści Część III. Eklektyczny model stosunków pracy ...................................................  Rozdział 1. Organizacje partnerów społecznych ..............................................  § 1.  Interesy reprezentowane przez organizacje partnerów  społecznych ........................................................................................  § 2.  Autonomia organizacji partnerów społecznych ..........................  § 3.  Podstawy prawne związkowej reprezentacji interesów  pracowników ......................................................................................  § 4.  Różnice w prawnym uregulowaniu podstaw reprezentacji  interesów partnerów społecznych ..................................................  § 5.  Reprezentatywność jako przesłanka reprezentacji .....................  § 6.  Reprezentowanie interesów pracowników przez niezwiązkowe  organizacje przedstawicielskie i niereprezentatywne związki  zawodowe ...........................................................................................  § 7.  Partner społeczny – zbiorowość pracowników jako podmiot  zbiorowych stosunków pracy ..........................................................  § 8.  Prawo zbiorowości do zastrajkowania ...........................................  § 9.  Dialog społeczny z udziałem pozarządowych organizacji        przedstawicielskich demokratycznego społeczeństwa  obywatelskiego w sprawach dotyczących rozwiązywania  transgranicznych sporów zbiorowych w Unii Europejskiej ......  Rozdział 2. Dialog społeczny   .............................................................................  § 1.  Pojęcie i koncepcja prawna dialogu społecznego ........................  § 2.  Przedmiot i formy prawne dialogu społecznego .........................  § 3.  Poziomy dialogu społecznego .........................................................  1. Dialog krajowy ..............................................................................  2. Dialog regionalny .........................................................................  § 4.  Porozumienia jako rezultaty dialogu społecznego ......................  § 5.  Efektywność prawnej regulacji dialogu społecznego .................  § 6.  Nadzór sądowy nad dialogiem społecznym prowadzonym  przy wykorzystaniu presji ................................................................                            I § 7.  Dialog społeczny ukierunkowany na zawarcie układu  zbiorowego pracy ..............................................................................  Zakończenie   ................................................................................................................  Indeks rzeczowy  ..........................................................................................................  189 189 189 193 195 198 201 207 223 226 230 245 245 251 255 255 263 264 267 276 279 281 287 Wykaz skrótów 1. Akty prawne dyrektywa Nr 96/71/WE ...  dyrektywa Nr 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z 16.12.1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach  świadczenia usług (Dz.Urz. UE L 18 z 21.1.1997 r., s. 1; wyda­ nie specjalne PL 05/t. 2, s. 431) dyrektywa  Nr 2009/38/WE  .................  dyrektywa Nr 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z 6.5.2009 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Rady  Zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsul­ towania z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przed­ siębiorstw o zasięgu wspólnotowym; wersja przekształcona  (Dz.Urz. UE L 122 z 16.5.2009 r., s. 28) dyrektywa Nr 96/34/WE ...  dyrektywa Rady Nr 96/34/WE z 3.6.1996 r. w sprawie po­ rozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskie­ go zawartego przez ogólne organizacje międzybranżowe:  (UNICE) Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych  i Pracodawców, (CEEP) Europejskie Centrum Przedsiębiorstw  Publicznych oraz (ETUC) Europejską Konfederację Związków  Zawodowych (Dz.Urz. UE L 145 z 19.6.1996 r., s. 4; wydanie  specjalne PL 05/t. 2, s. 285) dyrektywa Nr 97/81/WE ...  dyrektywa Rady Nr 97/81/WE z 15.12.1997 r. dotycząca  Porozumienia ramowego w sprawie pracy w niepełnym wy­ miarze godzin (Dz.Urz. UE L 14 z 20.1.1998 r., s. 9; wydanie  specjalne PL 05/t. 3, s. 267)  dyrektywa Nr 99/70/WE ...  dyrektywa Rady Nr 99/70/WE z 28.6.1999 r. dotycząca  Porozumienia w sprawie pracy na czas określony (Dz.Urz.  UE L 175 z 10.7.1999 r., s. 43; wydanie specjalne PL 05/t. 3,  s. 368)  EKS  ......................................  Europejska Karta Społeczna z 18.10.1961 r., tzw. traktat mię­ dzynarodowy Rady Europy (Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67  ze zm.) KartaPP  ...............................  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej – proklamowana  w Nicei 7.12.2000 r. (Dz.Urz. UE C Nr 364, s. 1), a następnie  w Strasburgu 12.12.2007 r. (Dz.Urz. UE C Nr 303, s. 1; Dz.Urz.  UE z 2010 r. C Nr 83, s. 389)  II Wykaz skrótów KC  ........................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93  ze zm.) Kodeks karny z 1932 r.  ......  rozporządzenie Prezydenta RP z 11.7.1932 r. – Kodeks karny  (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) – nieobow. KolejWojU  ..........................  ustawa z 27.3.1920 r. o kolejach w czasie wojny (Dz.U. RP  Nr 27, poz. 160) – nieobow. KomRozjemRozp  ..............  rozporządzenie Prezydenta RP z 27.10.1933 r. o nadzwyczaj­ nych komisjach rozjemczych do załatwiania zatargów zbioro­ wych pomiędzy pracodawcami a pracownikami w przemyśle  i handlu (t.j. Dz.U. RP z 1937 r. Nr 39, poz. 313) – nieobow. KomRozjemU  ....................  ustawa z 13.3.1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Pre­ zydenta RP z 27.10.1933 r. o nadzwyczajnych komisjach roz­ jemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy  pracodawcami a pracownikami w przemyśle i handlu (Dz.U.  Nr 30, poz. 226) Konstytucja „kwietniowa”    ustawa zasadnicza z 23.4.1935 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 227) Konstytucja „marcowa”  ....  ustawa zasadnicza z 17.3.1921 r. (Dz.U. Nr 44, poz. 267) Konstytucja MOP  ..............  Konstytucja Międzynarodowej Organizacji Pracy z 9.10.1946 r.  (Dz.U. z 1948 r. Nr 43, poz. 308 ze zm.) Konstytucja RP  ..................  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U.  Nr 78, poz. 483 ze zm.) KP .........................................  ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21,  poz. 94 ze zm.) KPC ......................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego  (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) OchInPańDekret ................  dekret Prezydenta RP z 22.11.1938 r. o ochronie niektórych  interesów państwa (Dz.U. Nr 91, poz. 623) – nieobow. OrgPracU  ............................  ustawa z 23.5.1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U.  Nr 55, poz. 235 ze zm.) PańSłużCywU  ....................  ustawa z 17.2.1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz.U. RP  Nr 21, poz.164) – nieobow. PromocZatrudU  ................  ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach  rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.) PrSądPrRozp  ......................  rozporządzenie Prezydenta RP z 24.10.1934 r. – Prawo o są­ dach pracy (Dz.U. Nr 95, poz. 854 ze zm.) PrzWpKZRozp  ...................  rozporządzenie Prezydenta RP z 27.10.1933 r. – Przepisy wpro­ wadzające kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 599) – nie­ obow. III Wykaz skrótów RobRozp  .............................  rozporządzenie Prezydenta RP z 16.3.1928 r. o umowie o pra­ cę robotników; tzw. „dekret II” (Dz.U. Nr 35, poz. 324 ze zm.)  – nieobow. SamZałU  .............................  ustawa z 25.9.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa  państwowego (Dz.U. Nr 24, poz. 123 ze zm.) SporyZbiorU  ......................  ustawa z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych  (Dz.U. Nr 55, poz. 236 ze zm.) TFUE  ...................................  Traktat z 30.3.2010 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  (Dz.Urz. UE C Nr 83, s. 89) Traktat Lizboński  ...............  Traktat zmieniający Traktat Unii Europejskiej i Traktat ustana­ wiający Wspólnotę Europejską z 13.12.2007 r.  (Dz.U. z 2009 r.  Nr 203, poz. 1569) TrójstrKomU  ......................  ustawa z 6.7.2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społecz­ no­Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo­ łecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 ze zm.) TUE  .....................................  Traktat  z  7.2.1992  r.  o  Unii  Europejskiej  tzw.  „Traktat  z Maastricht” (Dz.Urz. UE C Nr 191, s. 1 ze zm.) TWE  ....................................  Traktat z 16.4.2003 r. ustanawiający Wspólnotę Europejską  tzw. „Traktat Amsterdamski” (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864  ze zm.) UkZbiorU  ...........................  ustawa z 14.4.1937 r. o układach zbiorowych pracy (Dz.U.  Nr 31, poz. 242 ze zm.) – nieobow. UmysłRozp  .........................  rozporządzenie Prezydenta RP z 16.3.1928 r. o umowie o pra­ cę pracowników umysłowych; tzw. „dekret I” (Dz.U. Nr 35,  poz. 323 ze zm.) – nieobow. ZEKS  ...................................  Zrewidowana Europejska Karta Społeczna z 3.5.1996 r.  ZwZawU  .............................  ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U.  z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) ZwZawU49  .........................  ustawa z 1.7.1949 r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 41,  poz. 293 ze zm.) – nieobow. ZwZawU82  .........................  ustawa z 8.10.1982 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U.  z 1985 r. Nr 54, poz. 277 ze zm.) – nieobow. 2. Organy orzekające SN  ........................................  Sąd Najwyższy TK  ........................................  Trybunał Konstytucyjny TS  .........................................  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3. Publikatory Dz.U.  ....................................  Dziennik Ustaw Dz.Urz.  ................................  Dziennik Urzędowy IX Wykaz skrótów MoPr ................................... Monitor Prawa Pracy OSNAPiUS ......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNCP ................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna i Izba Pracy OSNP ................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSP ...................................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ............................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK ..................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PiP ....................................... Państwo i Prawo PiZS ..................................... Praca i Zabezpieczenie Społeczne PS ......................................... Przegląd Sądowy RPEiS ................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 4. Inne skróty art. ......................................... artykuł CEEP ................................... Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych dop. ...................................... dopisek ETUC .................................. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych itp. ........................................ i tym podobne (-a, -y) lit. ......................................... litera MOP .................................... Międzynarodowa Organizacja Pracy nast. ..................................... następna (-e, -y) nieobow. .............................. nieobowiązujący (-a, -e) No, Nr .................................. numer np. ........................................ na przykład op. cit. .................................. opus citatum PKD ..................................... Polska Klasyfikacja Działalności pkt ........................................ punkt por. ....................................... porównaj poz. ...................................... pozycja PRL ...................................... Polska Rzeczpospolita Ludowa pt. ......................................... pod tytułem r. ........................................... rok red. (ed., eds.) ..................... redakcja RFN ...................................... Republika Federalna Niemiec RP ........................................ Rzeczypospolita Polska s. ........................................... strona (-y) t. ........................................... tom  Wykaz skrótów t.j. ......................................... tekst jednolity tj. .......................................... to jest tzw. ....................................... tak zwany (-a, -e) UE ........................................ Unia Europejska UNICE ................................ Europejska Unia Konfederacji Przemysłowych i Pracodaw- ców USA ..................................... Stany Zjednoczone Ameryki ust. ....................................... ustęp vol. ........................................ wolumen w. .......................................... wiek z. ........................................... zeszyt zł ........................................... złotych (-e) zm. ....................................... zmiana (-y) zob. ...................................... zobacz .......................................... procent § ........................................... paragraf I Bibliografia 1980 Adamczyk S., Europejski model społeczny i rola dialogu społecznego w jego rozwoju,  http://www.solidarnosc.org  Adinolfi A., The Implementation of Social Policy Directives Trough Collective Agreements?,  Common Market Law Review 1988, No. 25 Adinolfi A., Admissibility of Action for Annulment by Social Partners and „Sufficient  Representativity” of European Agreements, European Law Review 2000, vol. 25,  No. 2 Aliprantis N., La place de la convention collective dans la hiérarchie des normes, Paris  Alter K., Meunier-Aitsahalia S., Judical Politics in the European Community. European  Integration and the Path breaking Cassies the Dijon Decision, Comparative Political  Studies 1994, vol. 26, No. 4 Alter K., The European Court’s Political Power, West European Politics 1996, vol. 19 Anderson C.J., Kaltenthaler K.C., The Dynamics of Public Opinion toward European  Integration 1973–93, European Journal of International Relation 1996, vol. 2, No. 2 Andronico A., Lo Faro A., The Open Method of Coordination, Fundamental Rights and  the Theory of Governance, in De Schutter O., Deakin S., Social Rights and Market  Forces: Is the Open Coordination of Employment and Social Policies the future of  Social Europe?, Bruxelles 2005 Anioł W., Międzynarodowa polityka społeczna, Warszawa 1989 Anioł W., Paradoksy globalizacji, Warszawa 2002 Anioł W., Europejska polityka społeczna. Implikacje dla Polski, Warszawa 2003 Antonmattéi P.H., Normes sociales européennes conventionelles: les accords collectifs de ni­ veau communautaire, in Teyssie B. (ed.), Les normes sociales européennes, Paris 2000 Arbos X., Notes sur la crise de la régulation étatique, Revue interdisciplinaire d’études ju­ 2005 ridiques 1991, No. 26 Arnull A., The European Court and Judical Objectivity: a Reply to Professor Hartley,  The Law Quarterly Review 1996, vol. 112 Aron R., Mémoires, Paris 1983 Arrigo G., Casale G. (eds.), Glossary of Labour Law and Industrial Relations, ILO, Geneva  Arrowsmith J., Sisson K., Marginson P., What Can Benchmarking Offer the Open Method  of Coordination?, Journal of European Public Policy 2005, vol. 11, No. 2 Attani J., C’était Francois Mitterrand, Paris 2005 Auer P., Berg J., Coulibaly I., Is a stable workforce good for productivity?, International  Labour Review 2005, vol. 144, No. 3 Auer P., Gazier B., L’introuvable sécurité de l’emploi. Repensez la flexicurité, Paris 2006 XIII Bibliografia Auleytner J., Polityka społeczna czyli ujarzmienie chaosu socjalnego, Warszawa 2002 Baccaro L., Sang-Hoon Lim, Pakty społeczne jako koalicje „słabych” i „umiarkowanych”:  Irlandia, Włochy i Korea Południowa, Dialog 2008, Nr 3(20) Baker E., Essays on Government, Oxford 1951 Baldwin R., Why Rules Don’t Work, The Modern Law Review 1990, vol. 53, No. 3 Baldwin R., The Limits of Legislative Harmonization, in Harmonization and Hazard.  Regulating Health and Safety in the European Workplace, Baldwin R., Daintith T. (eds.),  London 1992 Baldwin R., Cave M., Understanding Regulation: Theory, Strategy and Practice, Oxford  1999 Baldwin R., McCrudden C. (eds.), Regulation and Public Law, London 1987 Balme R., Chabanet D., Dialogue social européen et transformations des négociations col­ lectives, Politique européenne 2001, No. 4 Banks K., L‘art. 118A, éléments dynamique de la politique sociale communautaire, Cahiers  de droit européean 1983, No. 5–6 Baran K., Świątkowski A., Węzłowe problemy odpowiedzialności karnej za strajk nielegal­ ny, Związkowy Biuletyn Prawno­Organizacyjny 1987, Nr 3 Baran K.W., Wolności związkowe i ich gwarancje w systemie ustawodawstwa polskiego,  Bydgoszcz–Kraków 2001 Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010 Barav A., State Liability in Damages for Breach of Community Law in National Courts,  Yearbook of European Law, Oxford 1997, vol. 16 Barnard C., EC Employment Law, Chichester 1996 Barnard C., The Social Partners and the Governance Agenda, European Law Journal 2002,  vol. 8, No. 1 Barnard C., EC Employment Law, fourth edn., Oxford 2012 Barnard C., Deakin S., Morris G.S. (eds.), The Future of the Labour Law, Liber Amicorum  Bob Hepple QC, Oxford 2004 Barthélémy J., Négociation collective au plan européen et intégration des accords dans les  droits internes, Notes Thomas 2005, No. 12 Basilien-Gainche M.L., Le lobbying européen: bénéfices et préjudices du fonctionnalis­ me dans l’optique communautaire, Revue du Droit Public et de la Science Politique  2004, No. 3 Beal E.F., Wickersham E.D., The practice of collective bargaining, Homewood 1972  Bednarski M., Dylematy polityki rynku pracy w Polsce u progu XXI wieku, [w:] Praca  i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, (red.) Czerniewska H., Stachur- ska-Marcińczak B., Warszawa 1998 Bednarski M., Polskie przedsiębiorstwa wobec społecznych wyzwań okresu transformacji  i akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integra­ cji, (red.) Balcerzak-Paradowska B., Warszawa 2003 Bercusson B., Fundamental Social and Economic Rights in the European Community, in  Cassese A., Clapham A. (eds.), Human Rights and the European Community, vol. II:  Methods of Protection, Baden­Baden 1991 XI Bibliografia Bercusson B., Maastricht: A Fundamental Change in European Labour Law, Industrial  Relations Journal 1992, vol. 23 Bercusson B., European Labour Law and Sectorial Bargaining, Industrial Relations Journal  1993, vol. 24, No. 4 1995, vol. 1, No. 2 Bercusson B., The Collective Labour Law of the European Union, European Law Journal,  Bercusson B., European Labour Law, London 1996 Bercusson B., The Treaty of Amsterdam: Strengthening Social Dialogue and EC Labour  Law, in Gabaglio E., Hoffman R. (eds.), European Trade Union Yearbook 1996, Brussels  1998 Bercusson B., Democratic Legitimacy and European Labour Law, Industrial Law Journal  1999, vol. 28, No. 2 Brussels 2002 Bercusson B. (ed.), European Labour Law and the EU Charter of Fundamental Rights,  Bercusson B., Conclusions, in Bercusson B. (ed.), European Labour Law and the EU Charter  of Fundamental Rights, Baden­Baden 2006 Bercusson B., The EU Charter of Fundamental Rights and the Constitution of the European  Union, in Bercusson B. (ed.), European Labour Law and the EU Charter of Fundamental  Rights, Baden­Baden 2006 Bercusson B. (ed.), European Labour Law and the EU Charter of Fundamental Rights,  Bercusson B., European Labour Law, Cambridge 2009  Bercusson B., Blanke T. et al., A Legal Frame for European Union Industrial Relations,   Baden­Baden 2006 Brussels 1999 Bercusson B., van Dijk J.J., The implementation of the Protocol and the Agreement on  Social Policy of the Treaty on European Union, International Journal of Comparative  Labour Law and Industrial Relations 1995, vol. 11, No. l Berlin D., Interactions between the Lawmaker and the Judiciary within the EC, Legal Issues  of European Integration 1992, No. 2 Betten L., The Democratic Deficit of Participatory Democracy in Community Social Policy,  European Law Review 1998, vol. 23, No. 1 Betten L., The Role of Social Partners in the Community’s Social Policy Law­Making:  Participatory Democracy or Furthering the Interests of Small Elites, in Engels Ch.,  Weiss M. (eds.), Labour Law and Industrial Relations at the Turn of the Century, Liber  Amicorum in Honour of Profesor Roger Blanpain, The Hague 1998 Bieber R., Dehousse R., Pinder J. and Weiler J.H.H. (eds.), 1992: One European Market?,  Bieber R., Salomé I., Hierarchy of Norms in European Law, Common Market Law Review  Baden­Baden 1988 1996, vol. 33 Bieler A., European Integration and the Transnational Restructuring of Social Relations:  The European of Labour as a Regional Actor, Journal of Common Market Studies 2005,  vol. 43, No. 3 Bieler A., The Struggle for a Social Europe. Trade Unions and EMU in Times of Global  Restructuring, Manchester 2006 X Bibliografia Bieniek G., Brol J., Salwa Z., Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz, Warszawa  Birnbaum P., Individual Action, Collective Action and Workers’ Strategy, in Birnbaum P.  and Leca J. (eds.), Individualism. Theories and Methods, Oxford 1990 Bitsch M.T., Histoire de la construction européenne de 1945 à nos jours, 3rd edn., Brussels,  1988 2001 Black J., Constitutionalising Self­Regulation, Modern Law Review 1996, vol. 59, No. 1 Black’s Law Dictionary, St. Paul, Minnesota 1983 Blanpain R., Engels C. European Labour Law, III (edn.), Deventer 1995 Blanpain R., Europe: Employment and Labour Policies, in Scritti in onore di Giuseppe  Blanpain R., European Works Councils: A Comparative Overview, Bulletin of Comparative  Federico Mancini, Milan 1998, vol. I Labour Relations 1998, vol. 32 Blanpain R. (ed.), Multinational Enterprises and the Social Challenges of the XXIst Century,  Bulletin of Comparative Labour Relations 2000, vol. 37 Blanpain R., In Search of a European Social Model (ESM): A Dream?, [w:] Prawo pracy  a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa prof. Tadeusza Zielińskiego, Komitet re­ dakcyjny: Matey-Tyrowicz M., Nawacki L., Wagner B., Warszawa 2002 Blanpain R., Involvement of Employees in the European Union. European Works Councils,  The European Company Statute, Information and Consultation Rights, Bulletin of  Comparative Labour Relations 2002, vol. 42 Blanpain R., European Labour Law, 10th revised edn., Deventer 2006 Blanpain R., European Framework Agreements and Telework: Law and Practice, a European  and Comparative Study, The Hague 2007 Blanpain R., Introductory Remarks, in European Framework Agreements and Telework.  Law and Practice, A European and Comparative Study, (ed.) Blanpain R., Bulletin of  Comparative Labour Relations, vol. 62, The Hague, London, New York 2007 Blanpain R., The European Social Dialogue and oluntary Framework Agreements, in  European Framework Agreements and Telework. Law and Practice, A European and  Comparative Study, (ed.) Blanpain R., Bulletin of Comparative Labour Relations, vol. 62,  The Hague, London, New York 2007 Blanpain R., General Comments. Laval and iking: Who Pays the Price?, Blanpain R.,  Świątkowski A.M. (eds.), Bulletin of Comparative Labour Relations, vol. 69, The Hague,  London, New York 2009 Blanpain R., Hepple S., Sciarra S. and Weiss M., Fundamental Social Rights: Proposals for  the European Union, Leuven 1996 Blanpain R., Weiss M. (eds.), Changing Industrial Relations and Modernisation of Labour  Law, Liber Amicorum in Honour of Professor Marco Biagi, The Hague 2003 Blanpain R., Windey P., European Works Councils: Information and Consultation of  Employees in Multinational Enterprises in Europe: the European Directive (94/45) of  September 22, 1994, Leuven 1994 Blas L., Esther M., Le cadre d’action des partenaires sociaux européens: panorama, muta­ tions et enjeux à 1’heure de la mondialisation, Droit social 2006, No. 5 XI Bibliografia Warszawa 1936 Paris 2005  Fraile L., ILO, 2010 Bloch J., Kodeks pracy. Ustawy, rozporządzenia, dekrety, orzecznictwo, komentarze,  Bloom G.L., Northrup H.R., Economics of Labor Relations, Homewood 1969 Blumann C., Dubouis L., Droit institutionnel de l`Union européenne, 2nd edn., Litec,  Blunting Neoliberalizm, Tripartism and Economic Reforms in the Developing Word, (ed.)  Boeri T., Brugiavini A., Calmfors L., The Role of Unions in the Twenty­First Century:  A Report for the Fondazione Rodolfo Debenedetti, Oxford 2001 Bogdandy A., Bast J. (eds.), Principles of European Constitutional Law, Oxford 2006 Bogg A., Dukes R., The European Social Dialogue: From Autonomy to Here, in Resocialising  Europe in a Time of Crisis (eds.), Countouris N., Freedland M., Cambridge 2013 Bok D.C., Dunlop J.T., Labor and the American Community, New York 1970 Boockmann B., Agenda Control by Interest Groups in EU Social Policy, Journal of  Theoretical Politics 1998, vol. 10 Borenfreund G., Propos sur la représentativité syndicale, Droit social 1988 Borenfreund G., La représentation des salariés et l’idée de représentation, Droit social  1991 Borenfreund G., Pouvoir de représentation et négociation collective, Droit social 1997 Borkowska S., Negocjacje zbiorowe, Warszawa 1997 Borkowska S., Rokowania zbiorowe, [w:] Zbiorowe stosunki pracy w Polsce w perspekty­ wie integracji europejskiej, (red.) Kozek W., Warszawa 1997 Borkowska S., Partnerstwo społeczne w przedsiębiorstwie, [w:] Przedsiębiorstwo wobec  wyzwań przyszłości, (red.) Haffer M., Suchodół S., Toruń 1999 Borkowska S., Wynagrodzenie godziwe, Warszawa 1999 Borkowska S., Główne wyzwania wobec problemów pracy na przełomie wieków, [w:] Praca  i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, (red.) Balcerzak-Paradowska B., Warszawa  2003 Boruta I., Góral Z., Hajn Z., Komentarz do ustaw o związkach zawodowych, organizacjach  pracodawców, zbiorowych sporach pracy, Łódź 1992 Börzel T., European Governance. Markt, Hierarchie oder Netzwerk?, in Folke G., Pernice I.,  Haltern U. (eds.), Europawissenschaft, Baden­Baden 2005 Börzel T., Chichowski R.A. (eds.), The State of the European Union, vol. 6: Law, Politics,  Society, Oxford 2003 Branch A., The Evolution of the European Social Dialogue towards Greater Autonomy:  Challenges and Potential Benefits, International Journal of Comparative Labour Law  and Industrial Relations 2005, vol. 21, No. 42 Branch A., Greenwood J., European Employers: Social Partners? In Compston H., Greenwood J. (eds.), Social Partnership in the European Union, Palgrave, Houndmills 2001 Brewster C., Teague P., European Community Social Policy. Its Impact on the UK, London  Briggs Ch., Lockout Law in Comparative Perspective: Corporatism, Pluralism and Neo­ Liberalism, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations,  vol. 21 1989 XII Bibliografia 2009 Britz G., Schmidt M., The Institutionalised Participation of Management and Labour in  Legislative Activities of the European Community: A Challenge to the Principle of  Democracy under Communnity Law, European Law Journal 2000, vol. 6, No. l Brodecki Z., Tomaszewska M., Tworzenie i stosowanie prawa pracy Unii Europejskiej,  [w:] Zatrudnienie i ochrona socjalne, (red.) Brodecki Z., Warszawa 2004 Bronstein A., International and comparative labour law. Current challenges, Hampshire  Brosa J., Strajk w świetle prawa, Głos Adwokatów 1937 Brouilled J., Rigaux M., Vandamme F., Le modèle européen: source ou moteur de la con­ struction européenne, Droit social 2006, No. 12 Brown K., Ridge S., Royer S., Waterhouse J., The Reality of Social Dialogue in a irtual  World. New Organizational Forms, New Social Actors and New Labour Relations,  14­th IIRA World Congress, Track I „Social Dialogue, economic freedom and indu­ strial relations”, Lima 2006 Brownsword R., Howells G. and Wilhelmsson T. (eds.), Welfarism in Contract Law, Dart­ Brun A., Galland H., Droit du travail. Métropole et territoires d’outre­mer, Droit commun  mouth, Aldershot 1994 et régimes spéciaux, Paris 1958 Brunn N., Flodgren B., Halvorsen M., Hydén H., Nielsen R., The Nordic Labour Relations  Model. Labour Law and Trade Unions in the Nordic Countries – Today and Tomorrow,  Dartmouth 1992 Buchanan J., The Limits of Liberty: between Anarchy and Leviathan, Chicago 1975 Buchanan J.M., Pöhl K.O., Curzon Price V. and Vibert F., Europe’s Constitutional Future,  London 1990 London 2007 Buchner-Jeziorska A., Rola państwa w stosunkach pracy, [w:] Zbiorowe stosunki pracy  w Polsce w perspektywie integracji europejskiej, (red.) Kozek W., Warszawa 1997 Büchs M., New Governance in European Social Policy. The Open Method of Coordination,  Bücker A., Warneck W. (eds.), Reconciling Fundamental Social Rights and Economic  Freedoms after iking, Laval and Rüffert, Baden­Baden 2011 Budd J.W., Labour Relations: Striking a Balance, Boston 2005 Burley A.M. and Mattli W., Europe before the Court: a Political Theory of Legal Integration,  International Organization 1993, vol. 47 Campbell J., Margaret Thatcher, vol. Two – The Iron Lady, London 2004 Candela C.J., La bonne gouvernance comprise comme intégration des principes de légiti­ mité, efficacité et justice, Revue de Droit de l’Union européenne 2005, No. 2 Carlin F., The European Works Council Directive, European Law Review 1995, vol. 20,  Castles F.G., The Future of the Welfare State: Crisis Myths and Crisis Realities, Oxford  Cawson A. (ed.), Organized Interests and the State: Studies in Meso­Corporatism, London  No. 1 2004 1985 XIII Bibliografia Challenging Model of Industrial Relations in Eastern Europe and Russia, in Labour  Relations and Political Change in Eastern Europe, (red.) Thirkell, Scase J., Vickersaft R.,  London 1995 Chamberlain N.W., Collective bargaining, New York–Toronto–London 1951 Chazel F. and Commaille J. (eds.), Normes juridiques et régulation sociale, Paris 1991 Clark J., The Juridification of Industrial Relations: A Review Article, Industrial Law Journal,  1985, vol. 14, No. 1 Clark J. and Hall M., The Cinderella Directive? Employee Rights to Information about  Conditions Applicable to their Contract or Employment Relationship, Industrial Law  Journal 1992, vol. 21, No. 2 Clark J. and Wedderburn L., Juridification: a Universal Trend? The British Experience  in Labour Law, in Teubner G. (ed.), Juridification of Social Spheres, Berlin 1987 Clauwaert S., Deinert O., A New Milestone in the EU Social Dialogue: The Telework  Agreement – Its Interpretation and Implementation, in Gabaglio E., Hoffmann R. (eds.),  European Trade Union Yearbook 2002, Brussels 2003 Clauwaert S., 20 years of European Interprofessional Social Dialogue: Achievements and  Prospects, Transfer 2011 vol. 13, No. 3 Clegg H.A., Pluralism in Industrial Relations, British Journal of Industrial Relations 1975,  Clegg H.A., Otto Kahn­Freund and British Industrial Relations, in Wedderburn L., Lewis R.  and Clark J. (eds.), Labour law and industrial relations: building on Kahn­Freund,  Oxford 1983 Cohen-Tanugi L., Le droit sans l’Etat, Paris 1985 Colaianni T., European Works Councils: a Legal and Practical Guide: information and con­ sultation of employees in multinational companies: what management needs to know  before starting negotiations with the workforce, London 1996 Collins H., Against Abstensionism in Labour Law, in Bell J. and Eekelaar J. (eds.), Oxford  Essays in Jurisprudence, Oxford 1987 Collins H., The Productive Disintegration of Labour Law, Industrial Law Journal 1997,  vol. 26, No. 4 2001 Commons J., Legal Foundations of Capitalism, New York 1968 Compston H., Greenwood J. (eds.), Social Partnership in the European Union, Houndmills  Cox A., Bok D.C., Cases and materials on labor law, New York 1969 Craig P., Directives: Direct Effect, Indirect Effect and the Construction of National  Legislation, European Law Review 1997, vol. 22 Craig P. and Harlow C. (eds.), Lawmaking in the European Union, London 1998 Crouch C., Trade Unions: the Logic of Collective Action, Glasgow 1982 Crouch C., Industrial Relations and European State Traditions, Oxford 1993 Crouch C. and Marquand D., Re­inventing Collective Action, in Reinventing Collective  Action. From the Global to the Local, Oxford 1995 Crozier M., Le problème de la régulation dans les sociétés complexes modernes, in Chazel F.  and Commaille J. (eds.), Normes juridiques et régulation sociale, Paris 1991 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Gwarancje prawne pokoju społecznego w stosunkach pracy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: