Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00052 003411 18772999 na godz. na dobę w sumie
HIPERswazja, czyli jak pisać zabójczo skuteczne teksty reklamowe - książka
HIPERswazja, czyli jak pisać zabójczo skuteczne teksty reklamowe - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2134-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Pojedynek z ofertami:

Hiperswazja -- od greckiego hypér (nad) i łacińskiego persuasio (namawiać, przekonywać). Hiperswazja wykracza poza lingwistyczne sztuczki i ślepe rzucanie sugestiami. Skupia się na Twojej postawie, autentyczności i emocjach.

Marketerze, copywriterze, handlowcu! Szykuj się do walki. Podnieś rękawicę rzuconą przez rynek i wygraj zadowolenie swojego klienta. Zacznij toczyć bitwy i wygrywać wojny. Sięgaj po sztylety nowych rozwiązań. Zrywaj zawleczki z najpoczytniejszych tematów. Wytaczaj działa skutecznych tekstów. Odbezpieczaj właściwe podejście do odbiorcy. Formuj perswazyjne szyki.

Dobry twórca tekstów reklamowych trzyma zawsze rękę na... spuście.

Słowa, choć same budowane zaledwie z trzydziestu dwóch liter, tworzą nieomal nieskończoną liczbę kombinacji. A ponieważ również litery możesz zestawiać niemal tak, jak chcesz -- otrzymujesz potężną broń. Jest to kod dostępu do ludzkich głów. Cel, pal!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

HIPERswazja, czyli jak pisać zabójczo skuteczne teksty reklamowe Autor: Jakub WoŸniak ISBN: 978-83-246-2134-7 Format: 122x194, stron: 136 Pojedynek z ofertami: • Trzy style wiarygodnej komunikacji marketingowej • Najchêtniej czytane tematy • Efektywne komunikaty reklamowe — neutralne i maj¹ce olbrzymi¹ moc przekonywania • Wp³yw metafor i technik autoperswazji • Budowanie zdañ i akapitów, przykuwaj¹cych uwagê Twoich czytelników Hiperswazja — od greckiego hypér (nad) i ³aciñskiego persuasio (namawiaæ, przekonywaæ). Hiperswazja wykracza poza lingwistyczne sztuczki i œlepe rzucanie sugestiami. Skupia siê na Twojej postawie, autentycznoœci i emocjach. Marketerze, copywriterze, handlowcu! Szykuj siê do walki. Podnieœ rêkawicê rzucon¹ przez rynek i wygraj zadowolenie swojego klienta. Zacznij toczyæ bitwy i wygrywaæ wojny. Siêgaj po sztylety nowych rozwi¹zañ. Zrywaj zawleczki z najpoczytniejszych tematów. Wytaczaj dzia³a skutecznych tekstów. Odbezpieczaj w³aœciwe podejœcie do odbiorcy. Formuj perswazyjne szyki. Dobry twórca tekstów reklamowych trzyma zawsze rêkê na… spuœcie. S³owa, choæ same budowane zaledwie z trzydziestu dwóch liter, tworz¹ nieomal nieskoñczon¹ liczbê kombinacji. A poniewa¿ równie¿ litery mo¿esz zestawiaæ niemal tak, jak chcesz — otrzymujesz potê¿n¹ broñ. Jest to kod dostêpu do ludzkich g³ów. Cel, pal! Spis treĂci WstÚp 7 1 Waĝne pojÚcia 9 Czym jest oferta reklamowa? 9 Czym jest Najbardziej Oczekiwana Akcja (NOA)? 10 Kim jest klient idealny? 13 Nastrój klienta idealnego 20 2 Jak traktowaÊ czytelnika? 25 3 Rola Twojego emocjonalnego nastawienia w pisaniu tekstów 31 4 Kim bÚdziesz w oczach klienta? 37 Ekspert 38 Dziennikarz 42 Przyjaciel 49 5 Tematyka, która niemal zawsze przyciÈga uwagÚ 53 Rewolucja 53 Mody i trendy 55 Wspólny wróg 57 4 HIPERswazja AktualnoĂci 58 Kontrowersyjne i nietypowe stwierdzenia 60 Elity i zadowolone spoïecznoĂci 62 Konflikty spoïeczne 64 Tajemnice 65 Zakazany owoc 68 Wezwanie do buntu 71 Praktyczne porady 73 Granice 75 To, co nam siÚ naleĝy 76 Dowody na to, ĝe ludzie to idioci, a ja jestem lepszy 78 NiedostÚpnoĂÊ i wyjÈtkowe okazje 80 EkskluzywnoĂÊ 83 Podnoszenie standardów 85 Normy i ich przestrzeganie 86 6 Struktura dobrego tekstu 91 Metastrategia — dopasowanie i prowadzenie 91 PrzeszïoĂÊ — teraěniejszoĂÊ — przyszïoĂÊ 93 Problem — rozwiÈzanie 95 Bierny — aktywny 97 Znane — nieznane 99 Ogóï — szczegóï 100 Ty — ja 101 KoniecznoĂÊ — moĝliwoĂÊ 102 Chaos — porzÈdek 104 Podsumowanie 106 S P I S T R E ¥ C I 5 7 Historie 107 Historia dwóch kolegów 110 Od zera do bohatera 111 Dawid i Goliat 112 Eksperymenty 114 Kawaïy 115 Historia z ĝycia wziÚta 117 8 Wybrane techniki wpïywu 119 Metafora produktu 119 Techniki prezentowania korzyĂci 123 Autoperswazja 125 Rozwiewanie wÈtpliwoĂci 128 Dawanie przykïadu 131 9 Budowanie zdañ i akapitów 133 Zakoñczenie 135 T E M A T Y K A , K T Ó R A N I E M A L Z A W S Z E P R Z Y C I k G A U W A G } 53 ROZDZIA’ 5. Tematyka, która niemal zawsze przyciÈga uwagÚ SÈ pewne tematy, które zawsze przyciÈgajÈ uwagÚ od- biorców. SÈ pewne zabiegi, których zastosowanie niemal w 100 gwarantuje Ci przykucie uwagi. MogÈ byÊ wyko- rzystane nie tylko jako strategia Twojej dziaïalnoĂci w szerszym zakresie. MogÈ po prostu stanowiÊ znakomity tytuï artykuïu, nagïówek czy teĝ tekst wprowadzajÈcy. PamiÚtasz, gdy prosiïem CiÚ, abyĂ przyjrzaï siÚ nagïówkom prasowym. Ja siÚ przyjrzaïem i zauwaĝyïem, ĝe te z nich, które sÈ najchÚtniej czytane, oscylujÈ wokóï pewnych po- wtarzajÈcych siÚ tematów. Nie musisz juĝ szukaÊ. Oto one. Rewolucja To jedne z tych informacji, wobec których nie moĝna przejĂÊ obojÚtnie. To rewolucja i kaĝda jej odmiana. 54 H I PE R S W A Z J A Rewolucja oznacza nagïÈ, gigantycznÈ zmianÚ w jakiejĂ dziedzinie. JeĂli jest to dziedzina, która CiÚ interesuje — ciekawoĂÊ nie pozwoli Ci zasnÈÊ. Rewolucja to: x x P O C Z k T E K C Z E G O ¥ , K O N I E C C Z E G O ¥ , x W I E L K A Z M I A N A , P R Z E O B R A ¿ E N I E , M E T A M O R F O Z A C Z E G O ¥ , x O L B R Z Y M I E P O R U S Z E N I E . Gdy np. interesujesz siÚ rozwojem internetu, nie bÚdziesz mógï zignorowaÊ nagïówka Nadchodzi koniec internetu. Po- dobnie jak nagïówka Nowa epoka transmisji danych w internecie. Teraz zastanów siÚ — czy to, co chcesz sprzedaÊ, moĝe byÊ rewolucjÈ? Czy moĝe zakoñczyÊ jakiĂ etap? Czy moĝe go rozpoczyna? A moĝe okaĝe siÚ wielkim poruszeniem, wstrzÈsem? Ludzie chÚtnie o tym przeczytajÈ. To rodzaj danych, który bïyskawicznie infekuje umysï i rozprzestrze- nia siÚ po Ăwiecie. Jest to spowodowane zapewne tym, ĝe informacje o nagïych zmianach mogïy naszych przodków uchroniÊ przed jakÈĂ stratÈ, klÚskÈ lub ĂmierciÈ. Ci, którzy ignorowali tego typu informacje, po prostu szybko odchodzili z tego Ăwiata. Sïowa kluczowe waĝne dla tego wzorca to: poczÈtek, ko- niec, nowa epoka (era), zmiana, przeobraĝenie, transfor- macja, metamorfoza, przewrót, poruszenie, wstrzÈs, szok. T E M A T Y K A , K T Ó R A N I E M A L Z A W S Z E P R Z Y C I k G A U W A G } 55 Jest tylko jedno „ale”. Tego wzorca nie moĝna naduĝywaÊ. KiedyĂ mówiïo siÚ wiele o koñcu Ăwiata, dziĂ juĝ nikt nie wierzy w te rewelacje. Jest to zwiÈzane z tzw. habituacjÈ, czyli przyzwyczajaniem siÚ do boděca i ignorowaniem go. Dlatego rozwaĝnie uĝywaj tej tematyki, by nie przedobrzyÊ. Plusy wzorca „rewolucja”: x M O C N O P R Z Y K U W A U W A G } , J E ¥ L I R E W O L U C J A D O T Y C Z Y D Z I E D Z I N Y , K T Ó R A I N T E R E S U J E G R U P } D O C E L O W k. x T W O R Z Y S I L N E N A G ’ Ó W K I, B U D Z k C E C I E K A W O ¥ m . Minusy: x S Z Y B K O M O ¿ E S I } „ W Y ¥ W I E C H T A m ” — J E ¥ L I B } D Z I E M Y T E G O W Z O R C A N A D U ¿ Y W A m . B Y R E W O L U C J A M I A ’ A S W O J k S I ’ } , M U S I S I } D Z I A m R A Z N A J A K I ¥ C Z A S . Mody i trendy Aby wiedzieÊ, dlaczego temat mód i trendów jest tak ku- szÈcy dla ludzi, naleĝy siÚgnÈÊ do psychologii spoïecznej i odkryÊ jednÈ z najwaĝniejszych reguï wpïywu spoïecz- nego: reguïÚ dowodu spoïecznego zaufania. Mówi ona, ĝe wszyscy mamy gïÚboko zakodowane przekonanie mówiÈce, ĝe „jeĂli wiÚkszoĂÊ ludzi coĂ robi, to musi to byÊ sïuszne”. Jak pokazuje historia, nie musimy, ale i tak wciÈĝ trzyma- my siÚ tej zasady. Z prostego wzglÚdu — robienie tego, co robi wiÚkszoĂÊ, jest bezpieczniejsze. Nie naraĝa nas na wyĂmianie, ostracyzm i odrzucenie. JesteĂmy akceptowani — nawet, jeĂli robimy ěle. 56 H I PE R S W A Z J A Tematyka aktualnych mód i trendów przykuwa wiÚc uwa- gÚ, poniewaĝ kaĝdy z nas w jakiĂ sposób interesuje siÚ tym, co myĂlÈ i uwaĝajÈ inni. Jest to naturalna implikacja wynikajÈca z reguïy dowodu spoïecznego zaufania. Jak mamy postÚpowaÊ tak, jak inni, jeĂli nie wiemy, jak po- stÚpujÈ inni? Dlatego teĝ chÚtnie czytamy wszystko, co z modami i trendami jest zwiÈzane, np. róĝnego rodzaju charakterystyki typowego Polaka. Jak to odkrycie wykorzystaÊ w ofercie reklamowej? To pro- ste — uĝyj statystyk. PamiÚtam wielki billboard Heyah: „Zanim skoñczysz czy- taÊ to zdanie, kolejna osoba kupi starter Heyah”. PotÚĝny dowód spoïeczny, sprytnie przemycona statystyka. Dziaïa idealnie na nastolatków, którzy byli grupÈ docelowÈ tej kampanii. Nastolatki uwielbiajÈ mody i trendy oraz do- stosowywanie siÚ do nich. Poczytaj o subkulturze emo, o fe- nomenie hip-hopu, a zrozumiesz, jak mówiÊ do tej grupy. Wraz z wiekiem tendencja do sprzyjania modom i trendom opada. Autorytet spoïeczeñstwa zastÚpujemy bowiem swoim wïasnym autorytetem. Mamy juĝ doĂwiadczenia i ustalone poglÈdy na temat rzeczywistoĂci. Plusy: x D O S K O N A L E D Z I A ’ A N A M ’ O D Z I E ¿ . T E M A T Y K A , K T Ó R A N I E M A L Z A W S Z E P R Z Y C I k G A U W A G } 57 Minusy: x I M S T A R S Z A G R U P A D O C E L O W A , T Y M M N I E J S Z E M O ¿ E B Y m D Z I A ’ A N I E T E G O W Z O R C A . x J E S T Z A L E ¿ N Y O D K U L T U R Y, W K T Ó R E J J E S T W Y K O R Z Y S T Y W A N Y. Wspólny wróg Nic tak nie jednoczy, jak wspólny wróg. Podobnie jak po- przednie wzorce, równieĝ ten swoje korzenie ma w ewolucji czy teĝ selekcji naturalnej. Gdy nasi przodkowie jednoczyli siÚ w obliczu zagroĝenia, znikaïy podziaïy i wszyscy mieli wiÚkszÈ szansÚ przetrwania. Przyjrzyj siÚ historii i znaj- dziesz setki przykïadów tego, gdy ludzie jednoczyli siÚ w obliczu np. inwazji. To wyjaĂnia teĝ, dlaczego informacje o nowo odkrytych chorobach zakaěnych tak szybko siÚ rozprzestrzeniajÈ (podobno najszybciej ze wszystkich ro- dzajów informacji). Dlatego wzorzec „wspólny wróg” moĝe byÊ Ămiaïo eksplo- atowany przez reklamy i to czÚsto z sukcesem. Weě dowolnÈ grupÚ docelowÈ i wymyĂl jej wroga. To nie musi byÊ epidemia wirusa ebola — moĝe to byÊ po prostu bród za szafkÈ, wiecznie parujÈce szyby lub dowolny inny problem, który jest rozwiÈzywany przez Twój produkt lub usïugÚ. Powiedz: „Tak, jesteĂmy tacy sami, ĝyjemy po tej samej stronie barykady. Teĝ walczymy, tak jak Ty!”. 58 H I PE R S W A Z J A Warto wiÚc zadaÊ sobie pytanie, jaki problem rozwiÈzuje promowany produkt lub usïuga. Czy ten problem moĝe staÊ siÚ wrogiem? Czy moĝesz wywoïaÊ chÚÊ zemsty na nim? Czy wroga moĝna chcieÊ ukaraÊ? Super! Pojawia siÚ bowiem motywacja, by siÚgnÈÊ po to, co oferujesz. Plusy: x M O ¿ E S I } E K S T R E M A L N I E S Z Y B K O R O Z P R Z E S T R Z E N I m. x J E D N O C Z Y G R U P } D O C E L O W k. Minusy: x H A B I T U A C J A — J E ¥ L I P R Z E S A D Z I S Z , L U D Z I E Z A C Z N k I G N O R O W A m N O W Y C H W R O G Ó W . AktualnoĂci Ludzie uwielbiajÈ byÊ poinformowani o tym, co siÚ dzieje. Nie bez powodu wiadomoĂci sÈ emitowane w porze naj- wiÚkszej oglÈdalnoĂci niemal w kaĝdej stacji. Wszelkie newsy, reportaĝe „na ĝywo” itd. robiÈ wiÚc szybkÈ (choÊ krótkÈ) karierÚ. W swojej ofercie reklamowej moĝesz wiÚc odwoïywaÊ siÚ do bieĝÈcych wiadomoĂci, którymi ĝyje caïy naród bÈdě chociaĝ Twoja grupa docelowa. Moĝesz parodiowaÊ po- lityków, parafrazowaÊ ich wypowiedzi, odnosiÊ siÚ do aktualnej sytuacji, jej przyczyn i prawdopodobnych skut- ków. Dziaïa to tak, jakbyĂ poĝyczaï zainteresowanie mas, aby sprzedaÊ swój produkt. T E M A T Y K A , K T Ó R A N I E M A L Z A W S Z E P R Z Y C I k G A U W A G } 59 W chwili, gdy piszÚ te sïowa, zaczyna siÚ podobno „naj- wiÚkszy kryzys gospodarczy Ăwiata od czasów II wojny Ăwiatowej”. Dziennikarze grzmiÈ z ekranów telewizorów oraz okïadek czasopism, a ludzie w panice chcÈ wypïacaÊ pieniÈdze z banków. O ile wiem, agencje PR dobrze na tym kryzysie zarabiajÈ — podsycajÈc panikÚ, która kilku gru- pom spoïecznym jest na rÚkÚ (którÈ potem wystawiÈ do rzÈdu po finansowe wsparcie). TÚ tematykÚ moĝna Ămiaïo wykorzystaÊ niemal w dowol- nym biznesie. Konstruujesz nagïówek w stylu Jak wielki kryzys gospodarczy wpïynie na… i podajesz tutaj nazwÚ swojej grupy docelowej. Kaĝdy, kto siÚ identyfikuje z tÈ grupÈ — z pewnoĂciÈ zainteresuje siÚ tym, co masz do powie- dzenia. Odpowiedz sobie zatem na pytanie, jakie wydarzenia w kraju i na Ăwiecie mogÈ sprawiÊ, ĝe Twój produkt bÚ- dzie siÚ lepiej sprzedawaï. Plusy: x M O ¿ E S Z Z Y S K A m N A G ’ E , O L B R Z Y M I E Z A I N T E R E S O W A N I E, J E ¥ L I D O B R Z E W Y K O R Z Y S T A S Z S Z A N S } . x J E ¥ L I T W O J A S T R A T E G I A T O S T A W I A N I E N A A K T U A L N O ¥ C I — T W O J A S T R O N A B } D Z I E C Z } S T O O D W I E D Z A N A . Minusy: x T R Z E B A U M I E J } T N I E O D N I E ¥ m S I } D O A K T U A L N Y C H W Y D A R Z E ”. x C Z A S ¿ Y C I A O F E R T Y M O ¿ E B Y m K R Ó T K I. 60 H I PE R S W A Z J A Kontrowersyjne i nietypowe stwierdzenia Ta tematyka ma wiele obliczy i nie jest ïatwa, ale mimo to warto po niÈ siÚgaÊ. W skrócie wyglÈda ona tak: powiedz coĂ kontrowersyjnego, coĂ, z czym wiÚkszoĂÊ ludzi na pewno siÚ nie zgodzi, a nastÚpnie dobrze to uzasadnij, by zïagodziÊ szok. I nie musi to byÊ od razu coĂ, po czym ludzie z widïami w rÚkach zgromadzÈ siÚ pod Twoim domem i rozpalÈ stosy. Moĝe to byÊ coĂ ïagodniejszego, na przykïad: Szkoïy pañstwowe naleĝy zamknÈÊ natychmiast! A potem uzasadniasz, dlaczego tak uwaĝasz, podajesz fakty i wyniki badañ, które mówiÈ, ĝe szkoïa marnie uczy, ĝe ěle wpïywa na uczniów itd. KiedyĂ utkwiïa mi w gïowie reklama okien, która bardzo elegancko eksploatowaïa ten wzorzec. Na banerze byïo widaÊ spïywajÈce krople wody na tle brunatnego nieba. I napis: „Ulewa jest piÚkna…”. Kamera oddala siÚ i widaÊ chïopca, który przytula siÚ do szyby. I dopisek: „…gdy oglÈda siÚ jÈ przez okna marki XXX”. Kto zgodzi siÚ z tym, ĝe ulewa jest piÚkna? Po gïÚbszym zastanowieniu moĝna przyznaÊ, ĝe moĝe faktycznie ulewa jest piÚkna, jednak przy pierwszym kontakcie z tym stwier- dzeniem czujemy lekki opór. T E M A T Y K A , K T Ó R A N I E M A L Z A W S Z E P R Z Y C I k G A U W A G } 61 W uproszczeniu — moĝna po prostu wziÈÊ dowolne spo- ïeczne przekonanie i stworzyÊ jego antytezÚ. W ten sposób ïatwo uzyskasz powszechny opór. A opór na wyĝszym po- ziomie logicznym to oznaka zainteresowania. Weěmy np. wspomnianÈ wczeĂniej grupÚ ludzi chorych na depresjÚ. SÈ oni ĂwiÚcie przekonani, ĝe trzeba siÚ jej pozbywaÊ dïugimi miesiÈcami. Dajesz zatem nagïówek Moĝesz pozbyÊ siÚ depresji w tydzieñ. MogÈ siÚ oburzaÊ, nie dowierzaÊ, wyĂmiewaÊ — ale na pewno przeczytajÈ to, co masz im do zaproponowania. To oczywiĂcie nie oznacza, ĝe uda Ci siÚ od razu ich przekonaÊ. Ale moĝesz byÊ pewien, ĝe jeĂli dasz im do myĂlenia — zapamiÚtajÈ CiÚ na dïugo. Niedawno wymyĂliïem nagïówek na stronÚ internetowÈ: Zadowolenie naszych Klientów jest na drugim miejscu. Na pierw- szym jest ich zysk. To zdanie caïkiem dobrze oddaje charak- ter tego stylu. SÈ showmani, którzy ten wzorzec majÈ opracowany do perfekcji i nieustannie rzucajÈ stwierdzeniami, które burzÈ krew w ĝyïach wielu ludziom. Ich strategia jest prosta: krytykujÈ to, co jest obiektem powszechnego uwielbienia, i uwielbiajÈ to, co jest obiektem powszechnej krytyki. W ten sposób majÈ zapewnionÈ uwagÚ tïumów i wysokÈ oglÈdalnoĂÊ. 62 Plusy: H I PE R S W A Z J A x B A N A L N I E Z D O B Y W A S Z Z A I N T E R E S O W A N I E W Y B R A N E J G R U P Y — B A D A S Z I C H P R Z E K O N A N I A I S T A W I A S Z A N T Y T E Z } . Minusy: x J E ¥ L I P R Z E S A D Z I S Z — Z O S T A N I E S Z U K R Z Y ¿ O W A N Y , W I } C R Ó B T O O S T R O ¿ N I E I E L E G A N C K O. O M I J A J R A C Z E J T E M A T Y O R A Z S Y M B O L I K } R E L I G I J N k , S E K S I E P A T O W A N I E B R U T A L N O ¥ C I k , C H Y B A ¿ E W K O S Z T K A M P A N I I W L I C Z Y S Z K O S Z T Y P R O C E S Ó W S k D O W Y C H. W N A S Z Y M K R A J U N A W E T T A ” C Z k C E Z A K O N N I C E C Z Y T E ¿ „ F A C E T P R Z E B R A N Y Z A K S I } D Z A ” S k S K A R ¿ E N I. K O M I S J A E T Y K I R E K L A M Y M A J U ¿ P E ’ N E R } C E R O B O T Y . x M U S I S Z M I E m D O B R E A R G U M E N T Y P O T W I E R D Z A J k C E T W O J k A N T Y T E Z } , B O I N A C Z E J N I E B } D Z I E S Z B R A N Y P O W A ¿ N I E P R Z Y N A S T } P N E J P R Ó B I E D Y S K U S J I . Elity i zadowolone spoïecznoĂci Czïowiek to zwierzÚ stadne. Uwielbiamy zatem przynale- ĝeÊ do róĝnych grup. JednoczeĂnie jesteĂmy np. obywate- lami naszego kraju, europejczykami, czïonkami naszych rodzin, klas, zespoïów, grup spoïecznych itd. ¿ycie w gru- pie zapewnia bezpieczeñstwo i przetrwanie. Wyobraě sobie, ĝe tworzysz grupÚ wyjÈtkowych ludzi — tych, którzy juĝ kupili Twój produkt lub usïugÚ. Oni sÈ wyjÈtkowi, sÈ elitÈ, która dyktuje innym, co jest modne w tym sezonie. SÈ uĂmiechniÚci, cieszÈ siÚ ĝyciem, majÈ T E M A T Y K A , K T Ó R A N I E M A L Z A W S Z E P R Z Y C I k G A U W A G } 63 liczne przywileje. Niektórzy im zazdroszczÈ, a nawet nie- nawidzÈ ich. Proponujesz swojej grupie docelowej: „Moĝesz naleĝeÊ do tej elity. Wystarczy, ĝe kupisz to, co ci oferujÚ”. Nagle — jeĂli korzyĂci sÈ spore — pojawia siÚ motywacja, by przynaleĝeÊ do grupy wybrañców. Któĝ by nie chciaï ĝyÊ tak jak oni? Sprzedawanie w ten sposób wiÈĝe siÚ z kreacjÈ pewnego stylu ĝycia. Przykïadem produktu oferowanego w taki spo- sób jest np. sïynny motocykl marki Harley Davidson. To nie tyle pojazd sïuĝÈcy do przemieszczania siÚ, ile caïa ideologia, wartoĂci i sposób na ĝycie. NaleĝeÊ do klubu Harley Owners Group to prawdziwy prestiĝ. W innych dziedzinach z tym wzorcem spotkaïeĂ siÚ pew- nie nie raz. Karty staïego klienta, zïote karty, kluby, przy- wileje pojawiajÈce siÚ wraz z momentem zakupu. W re- klamie jednak moĝesz po prostu napisaÊ: „DoïÈcz do zadowolonego grona moich (konkretna liczba) Klientów”, lub nawet pokusiÊ siÚ o dosïowne stworzenie spoïecznoĂci ludzi, co w dobie internetu jest prostsze niĝ kiedyĂ. JeĂli dostrzegïeĂ tutaj element spoïecznego dowodu za- ufania, to gratulujÚ bystroĂci. Plusy: x S T E R U J E S Z T U T A J W R A ¿ E N I E M B A R D Z I E J Z P O Z I O M U J A K O ¥ C I O F E R T Y N I ¿ Z P O Z I O M U J E J T R E ¥ C I , N I E M N I E J C Z } S T O P O P R O S T U M O ¿ E S Z T W O R Z Y m W R A ¿ E N I E E L I T A R N O ¥ C I . 64 Minusy: H I PE R S W A Z J A x N I E D A S I } Z A S T O S O W A m T E G O D O K A ¿ D E G O P R O D U K T U I U S ’ U G I . Konflikty spoïeczne JeĂli podzielisz ludzi wyraěnie na fanów i zawziÚtych wro- gów Twojego produktu lub usïugi, emocje wynikajÈce z konfliktu, który siÚ zrodzi, bÚdÈ automatycznie TwojÈ reklamÈ. Najgorsza reklama to reklama obojÚtna emo- cjonalnie. Niemal kaĝda emocja jest sprzyjajÈca, bo an- gaĝuje. Ludzie chcÈ chleba i igrzysk. DziĂ wyglÈdajÈ one nieco inaczej niĝ wtedy, gdy powstaïo to powiedzenie. DziĂ majÈ tytuï Gwiazdy oĂmieszajÈ siÚ na lodzie, gdzie dwie prowadzÈce show poniĝajÈ siÚ nawzajem, patrzÈc w przerwie rekla- mowej, czy oglÈdalnoĂÊ juĝ wzrosïa, czy muszÈ siÚ zaczÈÊ okïadaÊ piÚĂciami. Konflikty przyciÈgajÈ uwagÚ mas. PamiÚtasz kampaniÚ Mobilkinga? Operator telefonii ko- mórkowej, który swoje usïugi kieruje do mÚĝczyzn, wyka- zujÈc siÚ przy tym caïkiem ciekawym (choÊ feministki po- wiedzÈ, ĝe szowinistycznym) poczuciem humoru. Efekt? Armia facetów, którzy mówiÈ: „Nareszcie ktoĂ powiedziaï to, co kaĝdy myĂli”, i armia oburzonych kobiet, które do- magaïy siÚ ocenzurowania reklamy. T E M A T Y K A , K T Ó R A N I E M A L Z A W S Z E P R Z Y C I k G A U W A G } 65 Czy mogïem podaÊ lepszy przykïad? W tej tematyce warto wykorzystaÊ konflikty, które juĝ sÈ w spoïeczeñstwie. Po co bowiem tworzyÊ nowe, skoro stare sÈ wystarczajÈco zajadïe? Czy Twoja grupa docelowa ma jakiĂ przeciwników? Czy moĝna ich skïóciÊ jeszcze bardziej, jednych chwalÈc, a dru- gich wyĂmiewajÈc? Plusy: x K A M P A N I A N A K R } C A S I } S A M A , L U D Z I E O N I E J M Ó W I k I M A S Z R O Z G ’ O S Z A D A R M O . Minusy: x M O ¿ N A M I E m W k T P L I W O ¥ C I N A T U R Y E T Y C Z N E J. x J E ¥ L I N A D E P N I E S Z K O M U ¥ N A O D C I S K , N P . Z A C Z N I E S Z I G R A m N P . Z I S L A M I S T A M I — M O ¿ E S Z D O S T A m 1 3 0 P O G R Ó ¿ E K B O M B O W Y C H W T Y G O D N I U . Tajemnice Cóĝ moĝe budziÊ zainteresowanie bardziej niĝ skrywane latami sekrety, tajemnice i nieznane fakty? Ludzie chcÈ wiedzieÊ wszystko z dziedziny, która ich interesuje. Ta- jemnice przede wszystkim. PoznajÈc sekrety, czujÈ siÚ wy- jÈtkowi, wtajemniczeni, mÈdrzejsi od innych, sprytniejsi. Wielu ludzi wyznaje przekonanie, ĝe „majÈ prawo wie- dzieÊ”. I domagajÈ siÚ ujawnienia niektórych rzeczy. 66 H I PE R S W A Z J A Nas oczywiĂcie interesuje to, jak moĝna tÚ obserwacjÚ zastosowaÊ w Ăwiecie komunikatów reklamowych. Wy- obraě sobie, ĝe jesteĂ typowym uĝytkownikiem internetu i widzisz nagïówek: Poznaj 10 najwiÚkszych sekretów wyszuki- warki Google. I tu kolejna obserwacja: sekret jest tym bardziej noĂny, im bardziej znanej rzeczy lub osoby dotyczy. Kogo obchodzÈ sekrety pani Gieni? Natomiast sekrety Dody Elektrody mogÈ byÊ bardzo noĂnym tematem dla niektórych grup docelowych. Znajdě wiÚc pole zainteresowañ swojej grupy docelowej i dokop siÚ do tajemnic z tej dziedziny, o których maïo kto wie. Np. informacja, ĝe kofeina zawarta w kawie dziaïa dopiero po 2 godzinach od spoĝycia, jest wspaniaïÈ tajem- nicÈ. Dotyczy przecieĝ kawy, którÈ pije mnóstwo osób. Jak wiÚc widzisz, równieĝ wszelkiego rodzaju ciekawostki i naukowe odkrycia naleĝÈ do niniejszej dziedziny. Maïa dygresja — jeĂli siedzisz dïugo w jakiejĂ dziedzinie, moĝe Ci siÚ wydawaÊ, ĝe pewne rzeczy, które dla Ciebie sÈ banalne na tym polu, sÈ powszechnie znane. Nic bardziej mylnego. JeĂli np. jesteĂ informatykiem, moĝesz sÈdziÊ, ĝe wszyscy znajÈ takie banaïy, ĝe naciskajÈc Ctrl+B w Wor- dzie, pogrubisz zaznaczony tekst. Jednak musisz wiedzieÊ, ĝe masz tylko takie wraĝenie i czasem jest tak, ĝe to, co Tobie wydaje siÚ powszechnie znanÈ rzeczÈ — dla zwy- kïych ludzi jest nieznane.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

HIPERswazja, czyli jak pisać zabójczo skuteczne teksty reklamowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: