Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00369 017207 20916469 na godz. na dobę w sumie
HISZPAŃSKI. Rozmówki. Powiedz to! - ebook + audio kurs/pdf
HISZPAŃSKI. Rozmówki. Powiedz to! - ebook + audio kurs/pdf
Autor: Liczba stron: 192
Wydawca: Wydawnictwo Lingo Sp. J. Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-60287-67-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Rozmówki LINGO z serii 'Powiedz to!' odznaczają się aktualną i sprawdzoną w praktyce zawartością, wygodnym formatem oraz dołączonymi do książki nagraniami w mp3 z udziałem rodowitych Hiszpanów i polskiego lektora. Ponadto rozmówki wzbogacone zostały o przykładowe dialogi od rozmów o pogodzie do wysyłania e-maili; tablice z najczęściej poszukiwanymi słowami i informacjami; zarys gramatyki; słowniczek.

Rozmówki 'Powiedz to!' pomogą Ci kiedy:

Materiały audio mp3 zawierają 75 minut nagrań zwrotów i słówek z tłumaczeniami, uporządkowanych w ścieżkach odpowiadających rozdziałom książki.

Tak mówią rodowici Hiszpanie - nie bój się po nich powtarzać!

 

W niniejszej publikacji umieszczony jest specjalny link do pobrania nagrań mp3

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Rozmówki ze s∏owniczkiem • Zwroty i s∏ówka niezb´dne w podró˝y • Dialogi z ˝ycia wzi´te • Od rozmów o pogodzie do wysy∏ania e-maili wydawnictwo LINGO Justyna Jannasz Powiedz to! HISZPA¡SKI Rozmówki ze s∏owniczkiem Konsultacja j´zykowa: W.D. Juan Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdj´cie na ok∏adce: Corel Professional Photos Redakcja: Pawe∏ Pokora Lektorzy: W.D. Juan, Mi∏ogost Reczek Dêwi´k i monta˝: Dawid Czernicki Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2006 www.WydawnictwoLingo.pl ISBN-10: 83-60287-03-1 ISBN-13: 978-83-60287-03-3 Spis treÊci A u f d e m B a h n h o f Wst´p Wymowa 4 6 8. Zakupy i us∏ugi 9. Bank i pieniàdze 84 96 1. Najwa˝niejsze 10 10. Poczta i telefon 105 zwroty 2. Podró˝ i zwiedzanie 17 11. Komputer i internet 115 3. Zakwaterowanie 29 12. Zdrowie i wypadki 122 4. Jedzenie 38 13. Tablice 133 5. Rozrywki i sport 52 14. Zarys gramatyki 159 6. Praca i biznes 63 15. S∏owniczek 171 polsko-hiszpaƒski 7. Relacje mi´dzyludzkie 74 Wst´p A u f d e m B a h n h o f Âmia∏o! „Powiedz to!” Publikacja Wydaw nic twa Lin go z se rii „Po wiedz to!” u∏a twi Ci po ro zu mie - wa nie si´ w j´ zy ku hisz paƒ skim w ka˝ dych oko licz no Êciach. Ko rzy sta si´ z niej bar dzo pro sto, a jej za war toÊç jest w stu pro cen tach ak tu al na, no wo cze sna i spraw dzo na w prak ty ce. Cz´Êç g∏ów na to roz mów ki po dzie lo ne na dwa na Êcie roz dzia ∏ów te ma tycz nych, a ich do dat ko wym, prak tycz nym uzu pe∏ nie niem sà ta bli ce, re gu ∏y gra ma tycz ne i s∏ow ni czek, umo˝ li wia jà ce bu do wa nie w∏a snych wy po wie dzi. Ka˝dy z dwunastu rozdzia∏ów rozmówek dzieli si´ na trzy cz´Êci. Powiedz to – zawiera to, co najwa˝niejsze w rozmówkach, czyli wybór najpotrzebniejszych zwrotów. U∏o˝one sà one w porzàdku rzeczowym - wystarczy znaleêç ten, który pasuje do Twojej sytuacji i ju˝ wiesz, co powiedzieç. Przyjdzie Ci to tym ∏atwiej, ˝e wszystkie zwroty zosta∏y nagrane na p∏ycie CD (dotyczy wersji z do∏àczonà p∏ytà audio; jeÊli kupi∏eÊ wersj´ z samà ksià˝kà, CD mo˝esz w ka˝dej chwili zamówiç w internecie na stronie www.WydawnictwoLingo.pl). Porozmawiaj – to krótkie, z ˝ycia wzi´te dialogi, ilustrujàce przyk∏adowe u˝ycie zwrotów i wyra˝eƒ zawartych w cz´Êci „Powiedz to”. Tak mówià wspó∏czeÊni Hiszpanie, bez obaw mo˝esz po nich powtarzaç. S∏ówka – to starannie wybrane, najcz´Êciej u˝ywane i najwa˝niejsze 4 W S T ¢ P dla danego tematu s∏ownictwo. W celu u∏atwienia szybkiego znalezienia potrzebnego s∏ówka zosta∏y one umieszczone na koƒcu ka˝dego z rozdzia∏ów tematycznych w porzàdku alfabetycznym. NowoÊcià jest zestawienie najcz´Êciej poszukiwanych s∏ów i informacji w Tablicach. Dzi´ki nim szybko powiesz, jakiego koloru ubrania szukasz, podasz dat´ swojego przyjazdu, lub zrozumiesz napis informacyjny na wywieszce. Zarys gramatyki to z kolei b∏yskawiczna Êciàga, potrzebna zw∏aszcza, gdy chcesz samodzielnie konstruowaç wypowiedzi w oparciu o materia∏ zgromadzony w rozmówkach. A do czego mo˝e si´ przydaç zamieszczony na koƒcu S∏owniczek, nie musimy chyba wyjaÊniaç. Z ˝yczeniami samych mi∏ych konwersacji Zespó∏ autorów i redaktorów Lingo wraz z zaprzyjaênionymi Hiszpankami i Hiszpanami www.WydawnictwoLingo.pl 5 Wymowa Wy mo wa j´ zy ka hisz paƒ skie go jest ∏a twiej sza dla Po la ka, ni˝ wy mo wa j´ zy ka pol skie go dla Hisz pa nów. Wi´k szoÊç dêwi´ ków jest bar dzo po dob na, jed nak hisz - paƒ ski nie wy ma ga tak wy ra zi stej ar ty ku la cji jak pol ski, w tym j´ zy ku mó wi si´ jak by nie co bar dziej „od nie chce nia”. Trze ba pa mi´ taç, ˝e po hisz paƒ sku wr´cz na le ˝y sze rzej roz cià gaç usta wy ma wia jàc „e” (choç po pol sku brzmi to ma ∏o ele - ganc ko), oraz nie na le ˝y si´ kr´ po waç, ˝e nie co se ple ni my wy ma wia jàc „s”. Mi´ - dzy in ny mi ten w∏a Ênie luz po wo du je, ˝e jest to j´ zyk tak mi ∏y dla ucha i dla wie - lu osób – j´ zyk two rzà cy nie zwy k∏y na strój. Po za tym jest do s∏ow nie kil ka za sad, któ re trze ba pa mi´ taç, aby po praw nie wy ma wiaç s∏o wa po hisz paƒ sku. ¬ho la! po dob nie jak w in nych j´ zy kach ro maƒ skich o li te rze h trze ba pa mi´ taç wy ∏àcz nie przy pi sa niu, w mo wie w ogó le si´ jà po pro stu opusz cza (np. ¬ho la! – czeÊç – czy ta si´ jak „ola”, hom bre – cz∏o wiek – „ombre”). pie dad d na koƒ cu wy ra zu nie wy ma wia si´ (np. pie dad – li toÊç – „pie da”). W in nych miej scach wy ma wia si´ jak po pol sku, cz´ sto jed nak mniej wy raê nie al bo w spo sób zbli ˝o ny do an giel skie go thw s∏o wie this. b de bur ro, v de va ca ró˝ ni ca po mi´ dzy b i v jest w hisz paƒ skim ta ka jak po mi´ dzy pol skim u i ó. To zna czy tyl ko or to gra ficz na. Dla te go te˝ dzie ci nie raz u∏a twia jà so bie spraw - dza nie or to gra fii py ta jàc, czy w da nym s∏o wie jest b de bur ro (jak w s∏o wie bur ro – osio∏) czy te˝ v de va ca (jak w s∏o wie va ca – kro wa). Oba dêwi´ ki wy ma wia si´ luê no, jak coÊ po mi´ dzy pol ski mi b a w, a w nie któ rych przy pad kach jak b. Wy raê nie ar ty ku ∏o wa ny pol ski dêwi´k w w hisz paƒ skim nie wy st´ pu je, a dla nie któ rych Hisz pa nów jest trud ny do wy mó wie nia. zor ro, ce bol la Je dy nym dêwi´ kiem w j´ zy ku hisz paƒ skim ca∏ ko wi cie nie obec nym w j´ zy ku 6 W Y M O W A pol skim, jest u˝y wa ny w od mia nie u˝y wa nej w Hisz pa nii dêwi´k zbli ˝o ny do an giel skie go bez dê wi´cz ne go th, jak w an giel skim s∏o wie to oth. Dêwi´k ten jest or to gra ficz nie za pi sy wa ny ja ko z (np. w wy ra zie zor ro – lis) lub ja ko c w po ∏à cze niu z e lub i (np. cebol la – ce bu la i ci ne – ki no). W od mia - nach ame ry kaƒ skich j´ zy ka hisz paƒ skie go dêwi´k ten nie wy st´ pu je, a s∏o wa po da ne w przy k∏a dach wy ma wia si´ ja ko „sor ro”, „se bo ja”, „si ne”. co la w in nych kon fi gu ra cjach c wy ma wia si´ jak k (np. co la – ogon – „ko la”) ce bol la ll (jak w wspo mnia nym ju˝ s∏o wie ce bol la – ce bu la) jest trak to wa ne w s∏ow ni ku jak od dziel na li te ra al fa be tu i wy ma wia si´ jak j. mu cho ch – wy ma wia si´ jak bar dzo mi´k kie pol skie cz, dêwi´k po mi´ dzy pol skim cz a ci, (np. w wy ra zie mu cho – du ˝o – „mu czio”. ¬ja ja!, gen te, gi ta no dêwi´k, któ ry w pol skim za pi su je si´ ja ko ch, po hisz paƒ sku jest p∏yt ki i twar dy, a w pi sow ni przed sta wia si´ go ja ko li te r´ j (np. w ¬ja ja! – „cha cha” – ha ha! gdy si´ ktoÊ Êmie je), lub g w po ∏à cze niu z li te ra mi e lub i (np. gen te – lu dzie – „chen te”, oraz gi ta no – Cy gan – „chi ta no”) al ber gue, gu in da g w kon fi gu ra cji gue, gui wy ma wia si´ jak pol skie g i opusz cza si´ u, czy li al ber gue – ho stal – „al ber ge”, gu in da – wi Ênia – „gin da”. Bar dzo rzad kie sà s∏o wa, w któ rych wy ma wia si´ „gue” wraz z u lecz i ta kie ist nie jà. Wów czas sto su je si´ li te r´ ü, ozna cza jà cà, ˝e u nie jest opusz cza ne (np. cigüeña – bo cian – „si gu eƒ ja”). ¿qué qu ie res? po dob nie jak w przy pad ku gue i gui wy glà da spra wa z q wy ma wia nym jak www.WydawnictwoLingo.pl 7 N A Z W A R O Z D Z I A Ł U „k”, czy li ¿qué qu ie res? – cze go chcesz? czy ta my jak „ke kie res”. W prze ci wieƒ stwie do in nych j´ zy ków, li te ra q nie wy st´ pu je w in nych kon fi - gu ra cjach ni˝ przed ue lub ui, a g∏o ska „k” jest w in nych przy pad kach za pi - sy wa na ja ko c (np. cu ader no – ze szyt; zob. te˝ wy ˝ej co la). nie bla si, ni – za wsze wy ma wia si´ twar do, to zna czy i od dziel nie od s lub n, bez zmi´k cze nia (np nie bla – mg∏a wy ma wia my „nje bla”, sien to – czu j´ „sjen to”, Po lo nia – „Po lon ja”). niña w prze ci wieƒ stwie do twar de go ni – ñ wy ma wia si´ mi´k ko, jak pol skie ƒ (np. niña – dzi dzia – „niƒ ja”, España – Hisz pa nia – „espaƒ ja”). la playa y yo y wy ma wia si´ jak pol skie j (playa – pla ˝a – „pla ja”). Wy jàt kiem jest y wy st´ pu jà ce od dziel nie, ja ko spój nik ∏àcz ny t∏u ma czo ny na pol ski ja ko i lub a (la playa y yo – pla ˝a i ja – „la pla ja i jo”). ¿dón de está mi gu itar ra? kto oglà da∏ Ki le rów 2–óch nie ma wàt pli wo Êci, jak wy ma wia si´ hisz paƒ skie rr. A kto nie oglà da∏… w ka˝ dym ra zie to chy ba naj bar dziej roz po zna wal ny dêwi´k w j´ zy ku hisz paƒ skim, twar dy, wy raê ny i wi bru jà cy – ta kie rr z tem - pe ra men tem (np. gu itar ra – gi ta ra – „gi tar ra”). el re stau ran te po je dyn cze r wy ma wia si´ jak po pol sku, ale w prze ci wieƒ stwie do wszyst kich in nych dêwi´ ków jest on wy raê niej szy od pol skie go od po wied ni ka, zw∏asz cza je ˝e li wy raz roz po czy na si´ na t´ li te r´. Po la cy nie raz wy ma wia jà ten dêwi´k tak, ˝e Hisz pa nom wy da je si´, ˝e to jest l. Tu trze ba si´ po sta raç (np. el re stau ran te – re stau ra cja – „el rre stau ran te”). 8 W Y M O W A me sa del do ctor Wi´kszoÊç s∏ów zakoƒczonych na samog∏osk´ albo n lub s akcentuje si´ tak jak po polsku, to jest na przedostatnià sylab´ (np. mesa – stó∏). Wyrazy zakoƒczone na spó∏g∏osk´ innà ni˝ n czy s akcentuje si´ na ogó∏ na ostatnià sylab´ (np. doctor – doktor). We wszystkich wyrazach akcentowanych niezgodnie z powy˝szymi zasadami akcent oznaczony jest graficznie (np. ángel – anio∏, música – muzyka). Zaimki wzgl´dne w pytaniach i zdaniach wykrzyknikowych piszemy z akcentem graficznym (¿quién? – kto?, ¿dónde? – gdzie?, ¬qué guapa! – ale ∏adna). Vaya con Dios w j´ zy ku hisz paƒ skim wy st´ pu jà po ∏à cze nia dwóch sa mo g∏o sek, zwa ne dy fton ga mi, w któ rych jed nà z nich (i lub e) trak tu je si´ jak spó∏ g∏o sk´. Wy ra zy za wie ra jà ce ta kie zbit ki pod le ga jà po za tym nor mal nym za sa dom ak cen to wa nia, a wi´c np. s∏o wo Dios – Bóg trak tu je si´ jak jed no sy la bo we i ak cent pa da na g∏o sk´ o – „dios”. W przy pad ku, gdy sa mo g∏o ski two rzà ce dy ftong ma jà byç trak to wa ne jak dwie sa mo g∏o ski (i dwie sy la by), ozna cza si´ to ak cen tem gra ficz nym (np. sangría – wi no z owo ca mi). ¬¿ Zda nia py ta jà ce i wy krzyk nie nia sà ozna cza ne nie tyl ko na koƒ cu, lecz tak ˝e na po czàt ku – od wró co nym py taj ni kiem lub wy krzyk ni kiem. Po za tym in ter punk cja ma po dob ne za sa dy do pol skiej. Wy jàt ki Od ka˝ dej re gu ∏y zda rza jà si´ wy jàt ki, jed nak w wy mo wie hisz paƒ skiej sà one nie licz ne i na ogó∏ do ty czà wy ra zów ob ce go po cho dze nia. Wy jàt kiem jest np. wy st´ po wa nie li te ry w, chy ba tyl ko w rzad ko u˝y wa nym s∏o wie wa ter ozna cza jà cym WC i wy ma wia nym „ba ter”. www.WydawnictwoLingo.pl 9 1. Najwa˝niejsze zwroty Las frases más importantes 1.1 Powiedz to Co s∏ychaç? CzeÊç Dzieƒ dobry Do widzenia Do zobaczenia Dobranoc Przepraszam. (przykro mi) Przepraszam,... (zwracajàc si´ do kogoÊ) Nie ma za co. Nie szkodzi. Bardzo pani dzi´kuj´. Z przyjemnoÊcià. 10 ¿Cómo estás? (jeÊli jesteÊmy na ty) ¿Cómo está usted? (jeÊli jesteÊmy na pan) Hola. Buenos días (rano), buenas tardes (po po∏udniu), buenas noches (wieczorem) Adiós Hasta luego Buenas noches Lo siento. Discúlpeme. Perdón,... De nada. No hay de qué. Muchas gracias a usted. Con gusto. L A S F R A S E S M Á S I M P O R T A N T E S 1 . 1 ¿Puedo? Tengo sed. Quisiera algo de comer. Quisiera descansar. ¿Qué hay de comer? Czy mog´? Chc´ piç. Chcia∏bym coÊ zjeÊç. Chcia∏bym odpoczàç. Co mo˝na tu zjeÊç? Czy mo˝e mi pan (pani) ¿Puede usted ayudarme? pomóc? Czy mówi pani po angielsku? Gdzie mog´ znaleêç...? Jestem g∏odny. Jestem Êpiàcy. Jestem zm´czony (-a). Nie jestem bardzo g∏odny. No tengo mucha hambre. Umieram z g∏odu. Szukam tego adresu. Gdzie mog´ zaparkowaç? ¿Dónde puedo aparcar? Jak dostaç si´ do...? Id´ do... Gdzie znajduje si´ polska ambasada? ¿Habla usted inglés? ¿Dónde puedo encontrar...? Tengo hambre. Tengo sueño. Estoy cansado/cansada. Me muero de hambre. Estoy buscando esta dirección. ¿Por dónde se va a...? Voy a... ¿Dónde está la embajada polaca? www.WydawnictwoLingo.pl 11 N A J W A ˚ N I E J S Z E Z W R O T Y ¿Puede ayudarme? ¿Sabe usted si...? He perdido mis documentos. Me he perdido. ¿Qué piensa usted de...? ¿Qué es eso? ¿Está seguro? Estoy seguro de que… ¿Cómo se llama eso en español? Mo˝e mi pan pomóc? Czy pan wie czy...? Zgubi∏em (-am) dokumenty. Zgubi∏em (-am) si´. Co pan myÊli o...? Co to? Jest pan pewien? Jestem pewny, ˝e... Jak to si´ nazywa po hiszpaƒsku? Mo˝e pan/pani to powtórzyç? Nie mówi´ dobrze po hiszpaƒsku. Nie rozumiem pana. Nie rozumiem. Nie s∏ysz´ pana dobrze! Prosz´ mówiç wolniej. Hable más despacio, por favor. Prosz´ to napisaç. Jestem Polakiem/Polkà. Soy polaco/polaca. Mam 30 lat. A pan? ¿Puede repetirlo, por favor? No hablo bien el español. No le entiendo. No entiendo. ¬No le oigo bien! Escríbamelo, por favor. Tengo treinta años. ¿Y usted? 12 L A S F R A S E S M Á S I M P O R T A N T E S Nazywam si´... Oto mój numer telefonu. Prosz´, oto moja wizytówka. Poprosz´ o paƒskie imi´ i nazwisko. Jak si´ pan (pani) nazywa? Me llamo... Este es mi número de teléfono, por favor. 1 . 1 Aquí tiene mi tarjeta, por favor. Su nombre y apellido, por favor. ¿Cómo se llama usted? Ile mamy czasu? ¿Cuánto tiempo tenemos? Ile to kosztuje? To za drogie. Mo˝e byç. Nie ma. ¿Cuánto cuesta eso? Es demasiado caro. Está bien. No hay. Czyja to wina? ¿De quién es la culpa? To nie moja wina. La culpa no es mía. Nie zgadzam si´. No estoy de acuerdo. Spiesz´ si´. Zaraz wracam. Tengo prisa. Vuelvo enseguida. Czy mo˝na tu paliç? ¿Se puede fumar aquí? www.WydawnictwoLingo.pl 13 N A J W A ˚ N I E J S Z E Z W R O T Y 1.2 Porozmawiaj – Perdone, ¿habla usted español? Przepraszam, czy pan mówi po hiszpaƒsku? – Desgraciadamente sólo un poquito. Niestety, tylko troszeczk´. – Pero ¿entiende cuando hablo? Ale rozumie pan jak mówi´? – Sí, entiendo un poco, pero no todo. Tak, rozumiem troch´, ale nie wszystko. – Hola Luis, ¿cómo estás? CzeÊç Luis, jak si´ masz? – Bien, gracias, ¿y tú? Dobrze, dzi´ki, a ty? – Muy bien, también. Me voy de vacaciones mañana. Te˝ dobrze. Jutro wyje˝d˝am na wakacje. – ¬Ay qué suerte tienes! A to szcz´Êciarz! – Perdone, ¿dónde están los servicios, por favor? Przepraszam, gdzie sà toalety? – Allí en el fondo, al final del pasillo, los de caballeros están a la izquierda. Tam w g∏´bi, na koƒcu korytarza, m´skie sà po lewej stronie. 14 L A S F R A S E S M Á S I M P O R T A N T E S 3 . 1 – Es la tercera vez que estoy en España y hablo un poco español. Jestem po raz trzeci w Hiszpanii i mówi´ troch´ po hiszpaƒsku. – Pero, usted lo habla muy bien, lo entiendo todo. Ale moówi pan bardzo dobrze, wszystko rozumiem. – Es usted muy amable, hago todo lo posible, pero es difícil. Bardzo pan mi∏y, staram si´, ale to bardzo trudne. – ¿Ha tomado un curso del español? Czy chodzi∏ pan na kurs hiszpaƒskiego? – No, estudio sólo. Me gusta venir a España, es un país maravilloso. Nie, ucz´ si´ sam. Lubi´ wracaç do Hiszpanii, to cud- owny kraj. 1.3 S∏ówka bez blisko byç mo˝e chc´ sin cerca quizás quiero quisiera chcia∏bym el chico ch∏opiec co (s∏ucham)? ¿cómo? co? ¿qué? 15 N A J W A ˚ N I E J S Z E Z W R O T Y esperar czekaç ¿de quién? czyj? abierto czynne lejos daleko ¿por qué? dlaczego? bien dobrze dobrze (zgoda) vale caro drogi grande du˝y el niño, dziecko la niña gracias hoy ¿dónde? caliente ¿cuánto? ir claro mañana ¿cuándo? ¿quién? pequeño tener menos hablar no no puedo no sé dzi´kuj´ dzisiaj gdzie? goràcy ile? iÊç, jechaç jasne jutro kiedy? kto? ma∏y mieç mniej mówiç nie nie mog´ nie wiem 16 nieczynne nigdy paszport podró˝ potrzebowaç powiedzieç póêniej prosz´ tak tam tamten tani ten teraz to prawda turystyka tutaj ubikacja wakacje ciones wczoraj wi´cej wiek wracaç z zimny êle z∏y cerrado nunca el pasaporte el viaje necesitar decir más tarde por favor sí allí aquel barato éste ahora es verdad el turismo aquí los servicios las vaca- ayer más la edad volver con frío mal malo 2 Podró˝ i zwiedzanie Viaje y turismo 1 . 2 ¿Ha tenido un buen viaje? ¿Dónde puedo comprar los billetes? ¿Cuánto cuesta un billete de un día/semanal? Un folleto con los horarios de autobuses, por favor. ¿Qué puedo coger para ir al hotel Magna? ¿Cuánto dura el viaje? ¿Hay descuentos para estudiantes? 2.1 Powiedz to Podró˝ El viaje Mia∏ pan dobrà podró˝? Gdzie mog´ kupiç bilety? Ile kosztuje bilet dzienny/tygodniowy? Poprosz´ rozk∏ad jazdy autobusów. Czym mog´ dojechaç do hotelu Magna? Jak d∏ugo trwa podró˝? Czy sà zni˝ki dla studentów? Poprosz´ o pana/pani paszport Su pasaporte, por favor. Ma pani przesiadk´ w Alicante. O której godzinie odje˝d˝a nast´pny? Jak d∏ugo zamierza pan zostaç w Hiszpanii? Tiene que hacer transbordo en Alicante. ¿A qué hora sale el siguiente? ¿Cuánto tiempo piensa quedarse en España? www.WydawnictwoLingo.pl 17 P O D R Ó ˚ I Z W I E D Z A N I E Chc´ zwiedziç Madryt i Toledo. Przyjecha∏em na wakacje. Przyjecha∏em s∏u˝bowo na kilka dni. Za to musi pan zap∏aciç c∏o. Por ésto tiene que pagar Nie mam nic do oclenia. Quisiera visitar Madrid y Toledo. Estoy aquí de vacaciones. He venido de negocios por unos días. la aduana. No tengo nada que declarar. Przepraszam, mo˝e nas pan Perdone, ¿nos puede llevar podwieêç do najbli˝szej stacji benzynowej? a la gasolinera más próxima, por favor? Gracias por traerme. Dzi´kuj´ za podwiezienie. Pociàg El tren Poprosz´ jeden bilet powrotny do Saragossy Spóêni∏em si´ na pociàg. Czy z tego peronu odchodzi pociàg do Bilbao? Pociàg do... przez... Czy to miejsce jest wolne? 18 Un billete de ida y vuelta para Zaragoza, por favor. He llegado tarde al tren. ¿Es de éste andén el tren para Bilbao? El tren para... por... ¿Perdón, está libre este sitio?
Pobierz darmowy fragment (mp3)

Gdzie kupić całą publikację:

HISZPAŃSKI. Rozmówki. Powiedz to!
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: