Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00328 004835 20006483 na godz. na dobę w sumie
HTML5 i CSS3. Praktyczne projekty - książka
HTML5 i CSS3. Praktyczne projekty - książka
Autor: Liczba stron: 616
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3050-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> css
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zrób wielki krok na drodze do tworzenia fantastycznych witryn WWW!

Opanowanie wszystkich elementów pozwalających stworzyć doskonałą witrynę internetową nie jest rzeczą łatwą. W tym celu trzeba sprawnie posługiwać się co najmniej dwoma językami programowania: HTML i CSS, a także pamiętać o różnicach między przeglądarkami i potrzebach osób niepełnosprawnych. Dobrze jest też znać się na grafice komputerowej, typografii... i wielu innych sprawach. Jednak to wszystko da się zrobić przy odrobinie uporu i pomocy książki prezentującej w praktyce omawiane zagadnienia.

W tej książce znajdziesz mnóstwo ćwiczeń, których zadaniem jest przybliżenie Ci sposobu działania poszczególnych elementów języka HTML5 i właściwości CSS3, a także większych projektów, które pozwolą Ci opanować i przetestować wiedzę na temat większych partii materiału. Obok szczegółowego omówienia języka HTML znajdziesz tu porady na temat tego, jak pilnować poprawności kodu HTML5 i CSS3, pracować w trybie standardów, tworzyć układy strony czy projektować szablony. Dowiesz się także sporo na temat semantyki języka HTML.

Przyszły webmasterze, nie możesz przegapić tej książki!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce: C maxkabakov, Fotolia.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?htcspp Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3050-9 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĈci Rozdziaä 1. Wprowadzenie ................................................................................ 11 Dla kogo jest ta ksiąĪka? ................................................................................................ 11 Jak czytaü tĊ ksiąĪkĊ? ..................................................................................................... 12 Warsztat pracy ................................................................................................................ 12 Firefox ............................................................................................................................ 14 Testowanie stron WWW ................................................................................................. 15 CzöĈè I Elementarz HTML5 ....................................................... 17 Rozdziaä 2. Jözyki znaczników .......................................................................... 19 Znaczniki i elementy HTML5 ........................................................................................ 20 Wszystkie elementy jĊzyka HTML5 .............................................................................. 21 Struktura dokumentu HTML5 ........................................................................................ 22 Pierwsza strona WWW ................................................................................................... 23 Analiza strony przy uĪyciu wtyczki Firebug .................................................................. 24 Specyfikacja jĊzyka HTML5 .......................................................................................... 25 Rozdziaä 3. Skäadnia jözyka HTML5 .................................................................. 27 Znaczniki otwierające i zamykające ............................................................................... 27 Opcjonalne znaczniki otwierające .................................................................................. 29 Elementy puste i niepuste ............................................................................................... 29 WielkoĞü liter w nazwach znaczników ........................................................................... 30 Biaáe znaki wewnątrz znaczników .................................................................................. 31 Biaáe znaki w treĞci elementów ...................................................................................... 31 ZagnieĪdĪanie elementów .............................................................................................. 32 Znaki specjalne ............................................................................................................... 33 Atrybuty znaczników ...................................................................................................... 35 Atrybuty logiczne ........................................................................................................... 37 Komentarze .................................................................................................................... 38 Rozdziaä 4. Znaki diakrytyczne i oznaczanie jözyka dokumentu .......................... 39 Polskie znaki diakrytyczne ............................................................................................. 39 Metody kodowania polskich znaków diakrytycznych .................................................... 40 Fizyczne kodowanie pliku .............................................................................................. 41 Element meta ustalający kodowanie dokumentu HTML5 .............................................. 41 Pangramy ........................................................................................................................ 43 Atrybut lang .................................................................................................................... 43 Szablony pustych polskich stron WWW ........................................................................ 44 Poleć książkęKup książkę 4 HTML5 i CSS3. Praktyczne projekty Znaki diakrytyczne w postaci encji ................................................................................ 45 Kodowanie stron zawierających teksty w kilku jĊzykach ............................................... 46 Jakiego kodowania uĪywaü? ........................................................................................... 48 BáĊdne wyĞwietlanie polskich znaków diakrytycznych .................................................. 48 Rozdziaä 5. HTML5 poprawny skäadniowo .......................................................... 55 Czy poprawnoĞü skáadniowa jest waĪna? ....................................................................... 55 Metody sprawdzania poprawnoĞci skáadniowej ............................................................. 56 Rozdziaä 6. Praca w trybie standardów ............................................................. 61 Quirks mode i standard mode — dwa tryby pracy przeglądarek internetowych ............. 61 Problemy z trybami pracy ............................................................................................... 62 Które przeglądarki mają tryb standardów? ..................................................................... 63 Jak sprawdziü tryb pracy przeglądarki? .......................................................................... 63 W jaki sposób przeglądarka wybiera tryb pracy? ........................................................... 67 BáĊdne wyĞwietlanie witryny wynikające z przeáączenia trybu pracy przeglądarki ....... 69 Stosuj DOCTYPE jĊzyka HTML5 ................................................................................. 72 Rozdziaä 7. Podstawowe elementy HTML .......................................................... 75 Akapit ............................................................................................................................. 75 Dzielenie wyrazów ......................................................................................................... 81 Zakaz áamania wiersza .................................................................................................... 82 Záamanie wiersza ............................................................................................................ 83 Znaki interpunkcyjne ...................................................................................................... 85 Nagáówki ........................................................................................................................ 85 WyróĪnianie tekstu ......................................................................................................... 89 Popularne znaki specjalne .............................................................................................. 90 Zestawienie ..................................................................................................................... 92 Rozdziaä 8. Podsumowanie czöĈci pierwszej ...................................................... 93 Projekt 8.1. Zadania dla czwartoklasistów ..................................................................... 94 Projekt 8.2. Zadania tekstowe z odpowiedziami ............................................................. 94 Projekt 8.3. Kolokwium z PHP ....................................................................................... 95 Projekt 8.4. Adam Mickiewicz: Oda do máodoĞci .......................................................... 96 Projekt 8.5. Adam Mickiewicz: Wiersze ........................................................................ 96 CzöĈè II Elementarz CSS ........................................................... 99 Rozdziaä 9. Struktura a wyglñd dokumentów HTML ......................................... 101 Doáączanie stylów do dokumentu ................................................................................. 101 DomyĞlny jĊzyk stylów ................................................................................................ 105 Ujmowanie stylów wewnĊtrznych w komentarz .......................................................... 106 KolejnoĞü stosowania stylów ........................................................................................ 107 Rozdziaä 10. Skäadnia kaskadowych arkuszy stylów .......................................... 109 Terminologia ................................................................................................................ 109 WielkoĞü liter w selektorach ......................................................................................... 110 WielkoĞü liter w nazwach i wartoĞciach wáaĞciwoĞci ................................................... 111 Biaáe znaki .................................................................................................................... 111 Komentarze .................................................................................................................. 112 Formatowanie kodu CSS .............................................................................................. 113 Rozdziaä 11. Przykäadowe wäaĈciwoĈci CSS ...................................................... 115 Czcionki ....................................................................................................................... 115 WysokoĞü wiersza tekstu .............................................................................................. 117 Wyrównanie poziome tekstu ........................................................................................ 117 Poleć książkęKup książkę Spis treĈci 5 Marginesy ..................................................................................................................... 118 Kolory ........................................................................................................................... 119 Obramowanie ............................................................................................................... 121 HTML — struktura, CSS — wygląd ............................................................................ 122 Zestawienie sumaryczne ............................................................................................... 122 Rozdziaä 12. Klasy i identyfikatory .................................................................... 125 Atrybut class ................................................................................................................. 125 Selektory dotyczące klas .............................................................................................. 126 Atrybut id ..................................................................................................................... 127 Selektory dotyczące identyfikatorów ............................................................................ 128 Stosowanie identyfikatorów ......................................................................................... 128 Walka z classitis: selektory potomne ............................................................................ 129 Rozdziaä 13. Podsumowanie czöĈci drugiej ....................................................... 133 Projekt 13.1. Cyprian Kamil Norwid: Moja piosnka .................................................... 133 Projekt 13.2. Charles Dickens: A Christmas Carol ....................................................... 134 Projekt 13.3. Jack London: The Call of The Wild ........................................................ 135 Projekt 13.4. Ignacy Krasicki: Bajki ............................................................................. 137 CzöĈè III Elementy i znaczniki HTML5 ....................................... 139 Rozdziaä 14. Tekst ........................................................................................... 141 Element p ...................................................................................................................... 141 Elementy br i wbr ......................................................................................................... 142 Tekst preformatowany .................................................................................................. 143 Elementy frazowe ......................................................................................................... 144 Cytaty ........................................................................................................................... 150 Rozdziaä 15. Listy ............................................................................................ 153 Wypunktowanie ............................................................................................................ 153 Numerowanie ............................................................................................................... 154 Lista definicji ................................................................................................................ 155 ZagnieĪdĪanie list ......................................................................................................... 156 WáaĞciwoĞci CSS list .................................................................................................... 157 Rozdziaä 16. Elementy img, figure i figcaption .................................................. 163 Pliki graficzne ............................................................................................................... 164 Skáadnia elementu img ................................................................................................. 164 Wymiary obrazów ........................................................................................................ 166 Obrazy nieprostokątne .................................................................................................. 169 Animacje ...................................................................................................................... 172 Opáywanie .................................................................................................................... 174 Dlaczego elementy páywające mają wysokoĞü 0? ........................................................ 176 Osadzanie obrazów w kodzie HTML ........................................................................... 177 Elementy figure i figcaption ......................................................................................... 180 Rozdziaä 17. Tabele ......................................................................................... 183 Obramowanie i áączenie obramowania ......................................................................... 184 Podstawowe formatowanie komórek i caáych tabel ...................................................... 187 Nagáówki kolumn i nagáówki wierszy .......................................................................... 189 Podpis tabeli ................................................................................................................. 191 Tabele regularne i nieregularne .................................................................................... 192 Nagáówek, stopka i treĞü tabeli ..................................................................................... 194 Kolumny tabeli ............................................................................................................. 198 Tabele HTML — podsumowanie ................................................................................. 201 Poleć książkęKup książkę 6 HTML5 i CSS3. Praktyczne projekty Rozdziaä 18. Odsyäacze i menu nawigacyjne ...................................................... 203 Menu nawigacyjne ........................................................................................................ 204 Style CSS witryny z hiperáączami ................................................................................ 206 Atrybut title .................................................................................................................. 207 Odsyáacze do róĪnych typów plików ............................................................................ 207 Odsyáacze wskazujące strony w internecie ................................................................... 208 Odsyáacze wewnĊtrzne ................................................................................................. 209 TreĞü odsyáacza ............................................................................................................ 211 Style CSS odsyáaczy ..................................................................................................... 213 Otwieranie nowych okien ............................................................................................. 216 Mapa odsyáaczy ............................................................................................................ 217 Rozdziaä 19. Elementy semantyczne ustalajñce strukturö witryny ...................... 221 Nagáówki ...................................................................................................................... 221 Grupowanie nagáówków ............................................................................................... 222 Artykuáy ....................................................................................................................... 224 Sekcje ........................................................................................................................... 226 Element aside ............................................................................................................... 227 Nagáówek i stopka ........................................................................................................ 228 Element address ............................................................................................................ 229 Elementy wyznaczające sekcje ..................................................................................... 230 Rozdziaä 20. Multimedia .................................................................................. 237 Element audio ............................................................................................................... 237 Publikowanie materiaáów wideo ................................................................................... 238 Element video ............................................................................................................... 239 Formaty wideo .............................................................................................................. 240 Element track ................................................................................................................ 242 Osadzanie na stronie WWW filmów z serwisu YouTube ............................................. 243 Osadzanie na stronie WWW filmów z serwisu Dailymotion ........................................ 245 Rozdziaä 21. Pozostaäe elementy HTML5 .......................................................... 247 Elementy ogólne div i span ........................................................................................... 247 Oznaczanie zmian w dokumencie ................................................................................. 248 Elementy object i param ............................................................................................... 250 Element embed ............................................................................................................. 252 Element iframe ............................................................................................................. 253 Skrypty JavaScript ........................................................................................................ 255 Element canvas ............................................................................................................. 258 Bazowy adres URL ....................................................................................................... 259 Element hr .................................................................................................................... 261 Rozdziaä 22. Podsumowanie czöĈci trzeciej ...................................................... 263 Projekt 22.1. Obrazy tworzone przy uĪyciu elementu pre ............................................ 263 Projekt 22.2. ASCII Art ................................................................................................ 264 Projekt 22.3. Emotikony ............................................................................................... 265 Projekt 22.4. Cytaty ze specyfikacji HTML i XHTML ................................................ 266 Projekt 22.5. KsiąĪka pt. The Wonderful Wizard of Oz ............................................... 268 Projekt 22.6. Instrukcja przygotowywania zrzutów ekranu .......................................... 269 Projekt 22.7. Jak pisaü na klawiaturze w jĊzyku rosyjskim? ........................................ 270 Projekt 22.8. Metody definiowania miejsc geometrycznych punktów ......................... 271 Projekt 22.9. Artykuá pt. HTML czy XHTML? ............................................................ 273 Projekt 22.10. Literackie Nagrody Nobla ..................................................................... 276 Projekt 22.11. Tabela ekstraklasy w sezonie 2006/2007 .............................................. 277 Projekt 22.12. Kod paskowy rezystorów ...................................................................... 279 Projekt 22.13. LaTeX — przykáady .............................................................................. 280 Projekt 22.14. Janko Muzykant .................................................................................... 281 Poleć książkęKup książkę Spis treĈci 7 CzöĈè IV Czcionki na stronach WWW ........................................ 283 Rozdziaä 23. Rodzaje czcionek ......................................................................... 285 Czcionki szeryfowe i bezszeryfowe ............................................................................. 285 Czcionki proporcjonalne i nieproporcjonalne ............................................................... 286 Inne podziaáy czcionek ................................................................................................. 287 Testowanie czcionek ..................................................................................................... 289 Rozdziaä 24. Czcionki dla webmastera .............................................................. 293 Core fonts for the Web ................................................................................................. 296 Czcionki dostĊpne na róĪnych platformach .................................................................. 296 Definiowanie kroju czcionki ......................................................................................... 297 Osadzanie czcionek na stronach WWW ....................................................................... 300 Prawa autorskie do czcionek ........................................................................................ 303 Serwis Font Squirrel ..................................................................................................... 303 Serwisy udostĊpniające czcionki online ....................................................................... 305 Rozdziaä 25. WäaĈciwoĈci CSS dotyczñce czcionek i tekstu .............................. 309 WáaĞciwoĞci dotyczące czcionek .................................................................................. 310 WáaĞciwoĞci dotyczące tekstu ...................................................................................... 314 Rozdziaä 26. Teksty wielokolumnowe ............................................................... 319 Ustalenie liczby kolumn ............................................................................................... 319 SzerokoĞci kolumn ....................................................................................................... 322 OdstĊpy i separatory kolumn ........................................................................................ 323 Rozciąganie elementów na wszystkie kolumny ............................................................ 324 Rozdziaä 27. Podsumowanie czöĈci czwartej ..................................................... 327 Projekt 27.1. CSS: wáaĞciwoĞci dotyczące czcionek i tekstu ........................................ 327 Projekt 27.2. Jan Kochanowski: Treny ......................................................................... 329 Projekt 27.3. Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz ............................................................. 332 CzöĈè V Ukäad strony .............................................................. 335 Rozdziaä 28. Elementy blokowe i liniowe ........................................................... 337 Elementy ogólne div i span ........................................................................................... 341 DomyĞlny format wizualny elementów blokowych i liniowych ................................... 342 Rozdziaä 29. Obszar zajmowany przez element .................................................. 347 WáaĞciwoĞü display ...................................................................................................... 351 WyĞrodkowanie elementu blokowego .......................................................................... 354 àączenie marginesów pionowych ................................................................................. 356 Wymiary minimalne i maksymalne .............................................................................. 358 Rozdziaä 30. Elementy päywajñce ...................................................................... 361 WáaĞciwoĞü float .......................................................................................................... 361 Ukáady kolumnowe ...................................................................................................... 365 Znikające táo pojemnika ............................................................................................... 367 Czyszczenie elementów páywających ........................................................................... 368 Rozdziaä 31. Zaawansowane metody pozycjonowania elementów blokowych ..... 371 WáaĞciwoĞü position ..................................................................................................... 371 Pozycjonowanie statyczne ............................................................................................ 373 Pozycjonowanie wzglĊdne ............................................................................................ 374 Pozycjonowanie bezwzglĊdne ...................................................................................... 376 Pozycjonowanie trwaáe ................................................................................................. 378 Poleć książkęKup książkę 8 HTML5 i CSS3. Praktyczne projekty Pozycjonowanie kontekstowe ....................................................................................... 379 WáaĞciwoĞci left, right, top oraz bottom ....................................................................... 382 Warstwy i ich kolejnoĞü ............................................................................................... 387 Przycinanie ................................................................................................................... 390 Rozdziaä 32. Ukäady o staäej szerokoĈci ............................................................ 393 Dobieranie szerokoĞci ukáadu ....................................................................................... 393 Ukáady przylegające do okna przeglądarki ................................................................... 395 Ukáad nr 1 ..................................................................................................................... 395 Ukáad nr 2 ..................................................................................................................... 396 Ukáad nr 3 ..................................................................................................................... 397 Ukáad nr 4 ..................................................................................................................... 399 Ukáad nr 5 ..................................................................................................................... 400 Ukáad nr 6 ..................................................................................................................... 401 Ukáad nr 7 ..................................................................................................................... 403 Ukáad nr 8 ..................................................................................................................... 404 Rozdziaä 33. Ukäady päynne .............................................................................. 407 Ukáad nr 9 ..................................................................................................................... 407 Ukáad nr 10 ................................................................................................................... 407 Ukáad nr 11 ................................................................................................................... 408 Ukáad nr 12 ................................................................................................................... 409 Ukáad nr 13 ................................................................................................................... 409 Ukáad nr 14 ................................................................................................................... 410 Ukáad nr 15 ................................................................................................................... 410 Ukáad nr 16 ................................................................................................................... 411 Rozdziaä 34. Ukäady hybrydowe ........................................................................ 413 Ukáady dwukolumnowe ................................................................................................ 413 Ukáad nr 17 ................................................................................................................... 414 Ukáad nr 18 ................................................................................................................... 415 Ukáad nr 19 ................................................................................................................... 416 Ukáad trójkolumnowy ................................................................................................... 417 Ukáad nr 20 ................................................................................................................... 418 Ukáad nr 21 ................................................................................................................... 419 Ukáad nr 22 ................................................................................................................... 420 Rozdziaä 35. Podsumowanie czöĈci piñtej ......................................................... 423 Projekt 35.1. Maria Konopnicka: „Miáosierdzie gminy” .............................................. 423 Projekt 35.2. Stefan ĩeromski: „Rozdzióbią nas kruki, wrony” ................................... 424 Projekt 35.3. Szablony XHTML/CSS ........................................................................... 426 Projekt 35.4. Tabelka miniatur o róĪnych wymiarach .................................................. 427 Projekt 35.5. Zabytki Lublina ....................................................................................... 428 Projekt 35.6. KolĊdy ..................................................................................................... 430 CzöĈè VI Täa ............................................................................. 435 Rozdziaä 36. WäaĈciwoĈci CSS dotyczñce täa .................................................... 437 Wielokrotne táa ............................................................................................................. 452 Rozdziaä 37. FIR — wymiana obrazów na teksty ............................................... 455 Efekt FIR wykonany przy uĪyciu display: none ........................................................... 457 Efekt FIR wykonany przy uĪyciu text-indent ............................................................... 458 Efekt FIR wykorzystujący kolejnoĞü warstw ................................................................ 458 Efekt FIR stosujący przezroczyste obrazy .................................................................... 459 Poleć książkęKup książkę Spis treĈci 9 Rozdziaä 38. Udawane kolumny ........................................................................ 467 Rozdziaä 39. Przyciski rollover w CSS ............................................................... 475 Wymiana obrazu táa ...................................................................................................... 475 Przycisk z etykietą tekstową ......................................................................................... 477 Przyciski pozycjonowane kontekstowo ........................................................................ 478 Rozdziaä 40. Kafelkowanie ............................................................................... 491 Rozwiązanie problemu pĊkania kafelków .................................................................... 507 Kafelkowanie a przezroczystoĞü ................................................................................... 511 Rozdziaä 41. Podsumowanie czöĈci szóstej ....................................................... 515 Projekt 41.1. Fraszki ..................................................................................................... 515 Projekt 41.2. Jack London: The Call of the Wild ......................................................... 516 Projekt 41.3. Zakáadki .................................................................................................. 519 Projekt 41.4. Przyciski aktywne/nieaktywne wykonane jako táa .................................. 522 CzöĈè VII Zagadnienia zaawansowane ....................................... 525 Rozdziaä 42. Struktura funkcjonalna witryny ..................................................... 527 Rozdziaä 43. KolejnoĈè elementów w kodzie HTML ........................................... 531 Zmiana kolejnoĞci kolumn pionowych ......................................................................... 532 Zmiana kolejnoĞci poziomych pasów ........................................................................... 536 Zmiana kolejnoĞci kolumn oraz poziomych pasów ...................................................... 538 Rozdziaä 44. Atrybuty HTML ............................................................................. 541 Najpopularniejsze atrybuty ........................................................................................... 541 Atrybuty jĊzykowe ....................................................................................................... 542 Skróty klawiszowe ........................................................................................................ 542 Pozostaáe atrybuty ........................................................................................................ 544 Zdarzenia ...................................................................................................................... 545 Rozdziaä 45. Powiñzania dokumentów .............................................................. 547 Element link ................................................................................................................. 548 Style alternatywne ........................................................................................................ 549 Kanaáy RSS i Atom ...................................................................................................... 549 NastĊpny, poprzedni oraz spis treĞci ............................................................................. 554 Ikona witryny WWW ................................................................................................... 557 Twórcy witryny WWW ................................................................................................ 559 Plik robots.txt ............................................................................................................... 559 Plik sitemap.xml ........................................................................................................... 560 Rozdziaä 46. Element meta — dodatkowe informacje na temat strony WWW ..... 563 Skáadnia elementu meta ................................................................................................ 564 Dwa rodzaje elementów meta ....................................................................................... 565 Rozdziaä 47. Uzupeänienie wiadomoĈci na temat CSS ........................................ 567 Selektory CSS3 ............................................................................................................. 568 Pseudoklasy CSS3 ........................................................................................................ 573 Importowanie stylów .................................................................................................... 578 Dziedziczenie ............................................................................................................... 580 Style do druku .............................................................................................................. 580 NowoĞci CSS3 .............................................................................................................. 583 Poleć książkęKup książkę 10 HTML5 i CSS3. Praktyczne projekty Rozdziaä 48. Formularze ................................................................................... 585 Atrybuty formularza ..................................................................................................... 586 Kontrolki formularza .................................................................................................... 588 Atrybuty ogólne kontrolek formularza ......................................................................... 589 Elementy input ............................................................................................................. 590 Przyciski zatwierdzające i resetujące formularz ........................................................... 591 Wiersz wprowadzania danych ...................................................................................... 591 Pole hasáa ...................................................................................................................... 592 Pola wyboru .................................................................................................................. 592 Wykluczające siĊ wzajemnie pola wyboru ................................................................... 593 Kontrolki ukryte ........................................................................................................... 594 Przyciski ....................................................................................................................... 595 Kontrolka wyboru pliku ................................................................................................ 595 Obraz ............................................................................................................................ 596 Element button ............................................................................................................. 597 Listy .............................................................................................................................. 598 Pole tekstowe ................................................................................................................ 600 Grupowanie i podpisywanie kontrolek formularza ....................................................... 600 Podsumowanie .............................................................................................................. 602 Rozdziaä 49. Korzystanie z HTML5 i CSS3 ......................................................... 603 Czy dany atrybut jest juĪ zaimplementowany? ............................................................. 603 Problemy ze starszymi wersjami Internet Explorera .................................................... 605 Rozdziaä 50. Podsumowanie czöĈci siódmej ...................................................... 607 Praktyka, praktyka, praktyka ........................................................................................ 608 Skorowidz .................................................................................... 610 Poleć książkęKup książkę Rozdziaä 5. HTML5 poprawny skäadniowo Czy poprawnoĈè skäadniowa jest waĔna? JĊzyk HTML5 nie jest rygorystyczny pod wzglĊdem skáadni. MoĪemy pomijaü znaczniki koĔcowe, stosowaü dowolną wielkoĞü liter w nazwach znaczników oraz zapisywaü atrybuty z pominiĊciem cudzysáowu. Listing 5.1 przedstawia kompletną poprawną stronĊ WWW w jĊzyku HTML5. Listing 5.1. Przykáadowa poprawna strona WWW w jĊzyku HTML5 PRZYKàAD NIEZALECANY !DOCTYPE html TITLE Strona WWW /title meta charset=UTF-8 ul class=menu LI Raz LI Dwa LI Trzy /ul Stosowanie liter duĪych i maáych oraz pomijanie cudzysáowu nie prowadzi do dwu- znacznoĞci. Wnioski z analizy przykáadu podanego na listingach 3.3 oraz 3.4 są jednak takie, Īe pominiĊcie znaczników zamykających moĪe dawaü efekty trudne do przewi- dzenia. Dlatego zdecydowanie wolĊ przestrzegaü Ğcisáych zasad skáadni HTML opartych na jĊzykach XHTML oraz XML. Innymi sáowy:  Zawsze zamykam wszystkie znaczniki.  Nigdy nie pomijam opcjonalnych znaczników otwierających (np. body). Poleć książkęKup książkę 56 Dodatkowo: CzöĈè I i Elementarz HTML5  Znaczniki i atrybuty zapisujĊ wyáącznie maáymi literami.  WartoĞci atrybutów ujmujĊ w cudzysáów.  Znaczniki puste zapisujĊ, stosując koĔcówkĊ / . Przykáad z listingu 5.1 zapisaábym tak jak na listingu 5.2. Listing 5.2. Strona z listingu 5.1 zapisana w skáadni XHTML PRZYKàAD ZALECANY !DOCTYPE html html head title Strona WWW /title meta charset= UTF-8 / /head body ul class= menu li Raz /li li Dwa /li li Trzy /li /ul /body /html Za przestrzeganiem reguá skáadni XHTML przemawia jeden powaĪny argument. W do- kumentach poprawnych skáadniowo znacznie áatwiej odnaleĨü i poprawiü báĊdy. JeĞli strona WWW jest wykonana przy uĪyciu stylów CSS i zawiera niepoprawny kod HTML5, to odnalezienie báĊdu moĪe okazaü siĊ naprawdĊ trudne. Zanim zaczniemy badaü poprawnoĞü reguáy CSS, trzeba byü pewnym, Īe reguáa ta dotyczy konkretnego elementu HTML. W przypadku poprawnego kodu HTML wyszukanie báĊdnych selekto- rów CSS jest znacznie áatwiejsze. Metody sprawdzania poprawnoĈci skäadniowej Kod HTML5 moĪemy sprawdzaü na dwa sposoby. Pierwszą metodą jest uĪycie wali- datora organizacji W3C: http://validator.w3.org. Rysunki 5.1 oraz 5.2 przedstawiają wynik walidacji stron przedstawionych na listingach 5.1 oraz 5.2. Jak widzisz, oba dokumenty są poprawne. PamiĊtaj zatem, Īe walidator nie sprawdza poprawnoĞci otwierania ani zamykania opcjonalnych elementów HTML. Poleć książkęKup książkę Rozdziaä 5. i HTML5 poprawny skäadniowo 57 Rysunek 5.1. Wynik walidacji strony z listingu 5.1 Rysunek 5.2. Wynik walidacji strony z listingu 5.2 Drugą metodą, którą czasami stosujĊ, jest wbudowany parser jĊzyka XML przeglądarki Firefox. Taką metodĊ moĪna stosowaü wyáącznie wtedy, gdy przestrzegamy reguá skáad- ni XML. JeĞli wykonujesz stronĊ w jĊzyku PHP, wystarczy, Īe na początku skryptu umieĞcisz wywoáanie funkcji header(): header( Content-Type: application/xhtml+xml; charset=utf-8 ); a strona taka bĊdzie interpretowana przez wbudowany parser XML. W przypadku ja- kiegokolwiek báĊdu skáadniowego XML ujrzysz komunikat taki jak na rysunku 5.3. Poleć książkęKup książkę 58 CzöĈè I i Elementarz HTML5 Rysunek 5.3. Komunikat o báĊdzie skáadniowym wyĞwietlany przez parser XML przeglądarki Firefox JeĪeli nie stosujesz PHP, a korzystasz z oprogramowania Apache, to w pliku konfigu- racyjnym Apache’a .htaccess wprowadĨ wpis: AddType application/xhtml+xml .xhtml Dokumenty o rozszerzeniu .xhtml bĊdą wtedy interpretowane jako XML. Niestety tech- nika walidacji wykorzystująca wbudowany parser XML przeglądarki nie moĪe byü za- stosowana w przypadku dowolnego dokumentu HTML zapisanego na dysku. Wymaga ona albo uĪycia PHP, albo przynajmniej serwera Apache (w tym przypadku naleĪy zmieniaü rozszerzenia plików). çwiczenie 5.1 SprawdĨ poprawnoĞü strony WWW z listingu 5.1 przy uĪyciu walidatora W3C. çwiczenie 5.2 SprawdĨ poprawnoĞü strony WWW z listingu 5.2 przy uĪyciu walidatora W3C. W celu wykonania èwiczenia 5.3 naleĔy zainstalowaè oprogramowanie Apache. çwiczenie 5.3 SprawdĨ poprawnoĞü strony z listingu 5.1, wykorzystując wbudowany parser XML przeglądarki Firefox. Najpierw przygotuj plik przedstawiony na listingu 5.1. Nazwij go index.xhtml. Oczywi- Ğcie kod z listingu 5.1 nie jest poprawnym skáadniowo dokumentem XML: Poleć książkęKup książkę Rozdziaä 5. i HTML5 poprawny skäadniowo 59  Nie wszystkie znaczniki są zamkniĊte.  Brakuje cudzysáowów otaczających atrybuty.  Brakuje elementów body i head. NastĊpnie utwórz plik o nazwie .htaccess. UmieĞü w nim dyrektywĊ: AddType application/xhtml+xml .xhtml Dyrektywa ta powoduje, Īe dokumenty o rozszerzeniu .xhtml bĊdą opatrzone nagáów- kiem HTTP: Content-Type: application/xhtml+xml Pliki index.xhtml oraz .htaccess umieĞü w folderze przeznaczonym na dokumenty udostĊpniane przez serwer Apache. JeĞli serwer Apache zostaá zainstalowany z do- myĞlnymi opcjami, to folderem tym jest C:Program FilesApache Software Foundation Apache2.2htdocs. NastĊpnie uruchom przeglądarkĊ Firefox i otwórz plik index.xhtml. PamiĊtaj, Īe adres wyĞwietlany w przeglądarce powinien rozpoczynaü siĊ od http:// localhost. Przeglądarka wyĞwietli komunikat Báąd parsowania XML. Komunikat tego typu jest przedstawiony na rysunku 5.3. Rozwiązanie üwiczenia 5.3 jest dostĊpne pod adresem: http://html5.gajdaw.pl/cwiczenia/05-03/index.html W celu wykonania èwiczenia 5.4 naleĔy zainstalowaè oprogramowanie Apache oraz PHP. çwiczenie 5.4 Wykonaj üwiczenie 5.3, w którym zmiana nagáówka Content-Type bĊdzie wykonana w jĊzyku PHP. Wykorzystaj funkcjĊ header(). Przygotuj plik index.php o kodzie takim jak na listingu 5.4. Plik ten umieĞü w folde- rze przeznaczonym na skrypty PHP. JeĞli serwer Apache zostaá zainstalowany przy domyĞlnych ustawieniach, folderem tym bĊdzie C:Program FilesApache Software FoundationApache2.2htdocs. Listing 5.4. Modyfikacja nagáówka HTTP w jĊzyku PHP ?php header( Content-Type: application/xhtml+xml ); ? !DOCTYPE html TITLE Strona WWW /title meta charset=UTF-8 ul class=menu LI Raz LI Dwa LI Trzy /ul Poleć książkęKup książkę 60 CzöĈè I i Elementarz HTML5 NastĊpnie uruchom przeglądarkĊ Firefox i otwórz plik index.php. Zwróü uwagĊ, Īe adres wyĞwietlany w przeglądarce powinien rozpoczynaü siĊ od http://localhost. Przeglądarka wyĞwietli komunikat Báąd parsowania XML. Rozwiązanie üwiczenia 5.4 jest dostĊpne pod adresem: http://html5.gajdaw.pl/cwiczenia/05-03/index.html NAJLEPSZE OBECNIE ROZWIðZANIE Twórz wyäñcznie dokumenty poprawne skäadniowo. JeĈli to moĔliwe, stosuj skäadniö XML. Poleć książkęKup książkę Skorowidz A adres URL, 203 bazowy URL, 259 akapit, 75, 349 animacje, 172 aplikacja, Patrz program arkusze stylów, 101, 109, 113 artykuáy, 224 ASCII, 33 atrybut, 35, Patrz takĪe wáaĞciwoĞü abbr, 202 action, 586 allowfullscreen, 244 alt, 36, 164 border, 184 border-collapse, 186 checked, 593 class, 125 colspan, 192 controls, 237 coords, 218 enctype, 587 font-family, 297 frameborder, 244 headers, 189 href, 102, 203, 207 id, 127 lang, 43, 54, 517 media, 580 multiple, 598 rel, 547, 549 rowspan, 192 scope, 189, 275 shape, 218 size, 598 src, 165, 178, 180 style, 104 target, 216, 253 title, 36, 207 type, 208 usemap, 218 atrybuty elementów tabel, 202 elementu meta, 564 formularza, 586, 588 HTML, 541, 544 jĊzykowe, 542 kontrolek formularza, 589 logiczne, 37 znaczników, 35 automatyczne dzielenie wyrazów, 77 B biaáe znaki, 31, 76, 111, 316 biblioteka jQuery, 36 modernizr, 605 blok deklaracji, declaration block, 109 báąd parsowania XML, 59 skáadniowy, 57 zaokrąglenia, 507 báĊdne wyĞwietlanie witryny, 69 báĊdy w wyĞwietlaniu znaków, 50 C cienie, 584 cieĔ tekstu, 315 CSS, Cascading Style Sheets, 101, 109, 113 CSS basic box model, 347 CSS Color Module Level 3, 119 CSS Fonts Module Level 3, 309 CSS Multi-column Layout Module, 319 CSS Text Module Level 3, 309 cudzysáów, 151 cytaty, 150, 266 czcionka Carefree, 293 Chess Kingdom, 289 Belligerent Madness, 304 Diavlo, 293 domyĞlna, 296 Modern Pictograms, 307 Parisian, 301 Petrucci, 289 Scriptina Pro, 293 Seville, 288 Tangerine, 305 Webdings, 288 bezpáatne, 293, 303 bezszeryfowe, 115, 285, 297 Core fonts for the Web, 296, 310 dostĊpne w systemach, 296 fantazyjne, 297 komercyjne, 296, 306 nieproporcjonalne, 286, 297 odrĊczne, 297 proporcjonalne, 286 specjalne, 287 staáej szerokoĞci, 287 szeryfowe, 115, 285, 297 czcionki czyszczenie, 467 czyszczenie elementów páywających, 368 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 611 D Dailymotion, 245 deklaracja, declaration, 109 dodatki Firefoksa, 14 dokumentacja komentarzy, 579 doáączanie czcionki, 305 skryptu JavaScript, 256 stylów, 101 domyĞlne wymiary elementów, 343 dopeánienie, padding, 347 dostĊp do elementu, 487 dosuwanie elementów, 361 drzewo DOM, 196 dziedziczenie, 580 dzielenie wyrazów, 81 E efekt cienia, 121 FIR, 457–464, 475, 498, 504, 518 migania, 276 przesuwania obrazów, 169 rollover, 426, 475, 480, 484, 498, 513 element, 20 a, 203, 216, 479, 510, 524 abbr, 146, 276 address, 229 article, 224, 331, 405, 423 aside, 227, 234, 405 audio, 237 base, 259 blockquote, 150, 267 body, 23, 232 br, 83, 142 button, 597 canvas, 258 caption, 191, 198 cite, 146, 272 code, 147 col, 198 colgroup, 198 del, 248 dfn, 90, 147 div, 168, 248, 341, 349 DOCTYPE, 67, 72 em, 89, 122 embed, 238, 252 fieldset, 601 figcaption, 180, 274 figure, 180, 270, 427 font, 104 footer, 228 form, 587 h1, 85 head, 23 header, 228, 325, 518 hgroup, 222 hr, 261, 353 html, 273, 428 iframe, 253 img, 163–168, 250, 427, 515 input, 590 ins, 248 kbd, 147 li, 153, 426 link, 102, 547, 554 map, 218 meta, 23, 39, 41, 563, 566 atrybuty, 564 skáadnia, 564 nav, 234, 405, 510 noscript, 257 object, 238, 250 ol, 205, 510 optgroup, 598 option, 598 object, 251 optgroup, 598 p, 75, 141, 338, 346 param, 251 pre, 95, 143, 263 q, 150 samp, 148 script, 255 section, 226, 234, 329, 405, 427 select, 598 span, 248, 341, 352 strong, 89, 122, 344 style, 103 sub, 149 sup, 149 table, 184 tbody, 194, 196 td, 183 tfoot, 194, 196 th, 183 thead, 194, 196, 198 time, 148 title, 23 tr, 183, 194 track, 242 ul, 153, 205, 426 UNTITLED, 232 var, 148, 272 video, 239 wbr, 142 zewnĊtrzny, 416 elementów elementy rozmiar, 347 rozmiar maksymalny, 358 rozmiar minimalny, 358 blokowe, 32, 337, 339, 340 czyszczące, 368 dotyczące formularzy, 586 frazowe, 144 HTML5, 21 kanaáu RSS, 551 liniowe, 337, 340 niepuste, 29 ogólne, 247, 341 páywające, 176, 361, 467 podstawowe, 75, 92 prezentacyjne, 145, 149 puste, 29, 83 semantyczne, 145, 221 tabeli, 183, 201 uwypuklające, 145 wyznaczające sekcje, 230 zagnieĪdĪone, 344 emotikony, 265 encja, 45 bdquo, 281, 333 mdash, 281, 333 rdquo, 281, 333 shy, 81 dziesiĊtna numeryczna, 33 nazwana, 33 szesnastkowa numeryczna, 33 etykieta, label, 600 przycisku, 501 tekstowa, 477 F FIR, Fahrner Image Replacement, 456 pliku Firefox, 14 fiszki, 424 format, Patrz takĪe rozszerzenie GIF, 170, 172 EOT, 302 mp3, 237 odsyáaczy, 215 OGG, 237 PNG, 170 prezentacji elementów, 342 VTT, 242 formatowanie akapitu, 69, 70 elementu div, 349 elementu p, 350, 351 epopei, 332 Poleć książkęKup książkę 612 HTML5 i CSS3. Praktyczne projekty formatowanie fiszek, 425 kodu CSS, 113 komórek, 187 tabel, 187 tekstu, 141 trenów, 332 wydruku, 580 wyglądu list, 157 formaty audio, 238 graficzne, 164 kodowania, 177 multimedialne, 237 wideo, 240 formularz, 585–602 atrybuty, 586 element button, 597 elementy HTML, 586 listy, 598 pola wyboru, 592 pole hasáa, 592 przyciski, 595 rodzaje kontrolek, 588 wprowadzanie danych, 591 fragment obrazu, 496 funkcja header(), 57 image_encode(), 178 maximum(), 143 G generowanie obrazu, 258 gradienty, 453 gruboĞü czcionki, 313 obramowania, 398 grupowanie kontrolek, 600 nagáówków, 222 H hiperáącze, Patrz odsyáacz, 203 I identyfikator, 127 #top, 517 tytul, 209 ikona witryny, 557 ikony, 513 importowanie stylów, 578 indeksy, 145, 149 instalowanie czcionek, 293 instrukcja @import, 579 warunkowa if, 579 interfejs API, 258 Internet Explorer 8, 605 J jĊzyk CSS, 101, 105 HTML, 101 Java, 252 JavaScript, 255 PHP, 168 jĊzyk przetwarzania po stronie klienta, 602 po stronie serwera, 602 jĊzyki znacznikowe, 19, 602 K kafelkowanie, sprites, 491–514 kanaá Atom, 550 RSS, 549 kaskadowe arkusze stylów, 101 klasa przycisk, 496 klasy, 126 kod CSS, 113 kodowanie iso-8859-2, 40, 46 pliku, 41 polskich znaków, 41 utf-8, 40, 46, 86, 290, 434 windows-1250, 40, 46 znaków, 39 kody jĊzyków, 44 znaków diakrytycznych, 40 znaków Wingdings, 290 kolejnoĞü kolumn, 532 poziomych pasów, 536 warstw, 388, 458 wyróĪniania odsyáaczy, 543 kolory, 119 kolumna, Patrz ukáad, Patrz takĪe udawane kolumny, 467–471 kolumna páynna, 417 kolumny tabeli, 198 komentarze, 38, 106, 112 ignorowane, 579 warunkowe, 579 komórki nagáówkowe, 188, 190 rozciągające, 193 komunikat BackCompat, 63 CSS1Compat, 63 o báĊdzie, 58 kontrolka audio, 238 kontrolka input typu button, 595 checkbox, 592 file, 595 image, 596 password, 592 submit, 591 text, 591 kontrolki danych HTML5, 596 formularza, 588 ukryte, 594 konwersja formatów, 238, 241 korekta, 248 krojenie obrazu, 509 krój czcionki, 310 fantazyjny, fantasy, 287 odrĊczny, cursive, 287 ksztaát hiperáączy, 218 L liczba elementów listy, 598 kolumn, 319 linia pozioma, 424 link, Patrz odsyáacz, 203 lista, 205, 426 definicji, definition list, 153, nieuporządkowana, unordered list, 153 specyfikacji, 568 ul, 501 uporządkowana, ordered list, 155 153 listy wyboru, 598, 599 ã áamanie áączenie tekstu, 77 wiersza, 82, 83 marginesów, 356 obramowania, 184 stylów, 581 M margines, margin, 118, 347 margines pionowy, 356 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 613 kontekstu pozycjonowania, obsáuga napisy do filmu, 243 nawigacja pomiĊdzy podstronami, odsyáacze menu, 480, 484, 501 kontekstowe, 239 nawigacyjne, 204, 236 metainformacje, 566 metoda fillRect(), 259 metody kodowania, 40 modyfikacja 375 kroju, 313 nagáówka, 59 táa, 438 N nagáówek, 23, 85, 221, 561 nagáówek i stopka, 228, 235 nagáówki kolumn, 189 wierszy, 189 554 nazwa klasy, 125 normalne pozycjonowanie elementów, 373 nota boczna, 228 numeracja automatyczna wielopoziomowa, 577 nagáówków, 230 numerowanie, 154 O obramowania zaokrąglone, 121, obramowanie, border, 121, 185, 583 347 obramowanie pionowe, 467 obraz, 163 calosc.jpg, 478 calosc-kafelki.jpg, 498 fragment.jpg, 479 fraszki.jpg, 515 gradient-dol.png, 453 gwiazdki-off.png, 486 kafelki.png, 500 lilia.jpg, 444, 445 logo.png, 448 lorem-ipsum.png, 450 oba.png, 497 piora.jpg, 494, 495 po-deszczu.jpg, 446 przyciski.png, 496 sprite.jpg, 492 tlo.jpg, 440 tlo-gora.png, 454 tlo-liscie.jpg, 441 tlo-wzor.png, 443 ul-bkg.png, 481 obrazy nieprostokątne, 169 wielowarstwowe, 502 HTML5 w IE, 606 JavaScript, 257 zdarzenia hover, 502 odnoĞnik, Patrz odsyáacz, 203 odstĊp miĊdzy kolumnami, 323 literami, 314 wyrazami, 317 odsyáacz, 203 do plików PDF, 207 do plików tekstowych, 207 do plików ZIP, 208 do strony, 209 reagujące na kursor, 476 nieprostokątne, 217 wewnĊtrzne, 209 zawierające obraz, 211, 212 zawierające tabelĊ, 211 okno Drukuj, 582 opcje menu, 499 opcjonalny áącznik, 81 opáywanie obrazu, 174, 177 ornamenty, dingbat, 287 ornamenty ozdabiające akapity, 451 osadzanie animacji Flash, 252 apletów, 251 czcionek, 300 dokumentów, 250 filmów z Dailymotion, 245 filmów z YouTube, 243 kodu JavaScript, 255 obrazu, 177 pliku, 178 stylów wydruku, 582 otwieranie nowych okien, 216 ozdabianie tekstu, 315 oznaczanie zmian, 248 P panel Ukáad, 356 pangramy, 43, 289 parser XML, 57 pasek narzĊdzi poprzedni/nastĊpny, 555 pĊkanie kafelków, 507 plik .htaccess, 59, 434 1_400.jpg, 271 atom.xml, 553 bkg.png, 513 blues.mp3, 237, 238 blues.ogg, 237, 238 blues.webm, 239 calosc-kafelki.jpg, 499 cicha-noc.html, 431, 433, 522 css2.zip, 208 ekstraklasa-m.html, 277 gwiazdki-off.png, 486 html.gif, 173 html4.zip, 266 html40.zip, 208 html5shiv.js, 606 humans.txt, 559 index.html, 23, 102, 136, 179 index.php, 178 index.xhtml, 59 jam-jest-dudka.html, 523 kapsle-1.html, 554 loading.gif, 164 orthocenter.zir, 251 orzel.svg, 251 Parisian.eot, 302 Parisian.ttf, 300 piskleta.html, 473 przycisk.png, 519 robots.txt, 559 rss.xml, 552 sitemap.xml, 560 skrypt.js, 256 sprite.jpg, 491 sprite.png, 502, 504, 522 strona.html, 209 style.css, 102, 136, 215 subtitles.vtt, 242 szablon.xcf, 502 toc.css, 275 zirkel.jar, 252 pliki, Patrz takĪe rozszerzenie pliku binarne, 177 graficzne, 164 pobieranie filmu, 240 plików, 432 podpis tabeli, 191 podziaá elementu article, 270 treĞci na sekcje, 230 pola wyboru, 593 pole tekstowe, 600 pole typu password, 592 Poleć książkęKup książkę 614 HTML5 i CSS3. Praktyczne projekty poáoĪenie elementów, 355 elementu a, 480 pomiar odlegáoĞci, 357 poprawianie báĊdów, 53 powiązania dokumentów, 547 powielanie táa, 441 pozycjonowanie bezwzglĊdne, 371, 376 elementów, 371 elementów span, 518 kontekstowe, 163, 379, 383, 391, 478 przycisku, 478 statyczne, 371, 373 trwaáe, 371, 378 wzglĊdne, 371, 374 wzglĊdnie bezwzglĊdne, 379–381, 480, 482 problemy Internet Explorera, 606 program ASCII Art, 264 Audacity, 238 GIMP, 503 Kod Paskowy Rezystorów, 279 Miro Video Converter, 241 Photoshop, 503 XHTML/CSS Image, 263 programy graficzne, 607 przeglądarki, 12 przeksztaácanie tekstu, 316 przestarzaáe elementy, 62 przesuwanie elementu, 391 elementu div, 480 obrazu táa, 439, 492 przezroczystoĞü, 170, 459, 511, 583 przycinanie, 390 przycisk, 496, 595 do resetowania, 591 poprzedni/nastĊpny, 557 rollover, 498 UmieĞü, 243 z etykietą, 477 zatwierdzający, 591 przypisanie táa, 440 przypisy dolne, 281 pseudoklasa after, 581 pseudoklasy CSS3, 573 publikowanie filmu, 243–246 punkty podziaáu, 77 zaczepienia, 482, 500 puste szablony, 44 R ramka, 184 reguáa, rule, 109, 125 @font-face, 300, 303, 310 @import, 305 @media print, 582 resetowanie licznika, 576 RGB, Red, Green, Blue, 120, 437 rodzaje elementów meta, 564 powiązaĔ plików, 548 stylów, 101, 107 rollover, 475 rozciąganie elementów, 324 rozdzielczoĞü monitora, 394 rozmiar elementu, 348 ikony, 558 powiĊkszonego hiperáącza, rozszerzenie pliku, 548 487 tekstu, 311 .css, 102 .eot, 302 .gif, 172 .ico, 558 .mp3, 237 .ogg, 237 .png, 170 .psd, 502 .vtt, 242 .xcf, 502 .xhtml, 58 rysowanie prostokąta, 258 S sekcja div, 215 sekcje, 226 selektor, selector, 109 ::active, 213 ::after, 151 ::before, 151 ::hover, 213, 475, 487 ::link, 213 ::visited, 213 #pojemnik, 469 atrybutu, 572 brata, 572 dziecka, 571 nastĊpnego brata, 571 p, 109 potomka, 571 typu, 569 selektory CSS 2.1, 569 CSS 3, 568 identyfikatorów, 128, 570 klas, 126, 570 potomne, 129, 132, 200, 488 separatory kolumn, 323 serwer WWW Apache, 168 serwis Can I use…, 603 CSS Mania, 608 Find me by IP, 603 Font Squirrel, 303 Google Fonts, 305 Typekit, 306 skalowanie obrazów, 167 sklejenie plików, 504 skáadnia CSS, 109 elementu meta, 564 HTML, 55 HTML5, 27 tabel, 184 XML, 38 skróty klawiszowe, 542 skrypt html5shiv.js, 606 specyfikacja CSS, 110, 347 CSS 2.1, 208, 567 czcionek, 567 definicji obszarów, 567 HTML 4.01, 208 HTML5, 25 jednostek, 567 kolorów, 567 obramowaĔ i táa, 567 selektorów, 567 ukáadów giĊtkich, 568 ukáadów wielokolumnowych, 568 wáaĞciwoĞci tekstu, 567 zaawansowanych technik pozycjonowania, 568 spis treĞci, 231, 268, 274 sprawdzanie implementacji, 603 pisowni, 54 trybu pracy, 63 trybu wyĞwietlania, 339 stopieĔ implementacji, 603 stosowanie kafelkowania, 493 stronicowanie podglądu wydruku, 197 struktura dokumentu, 22, 122 funkcjonalna witryny, 527 witryny, 221 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 615 style alternatywne, 549 CSS, 101, 206 CSS odsyáaczy, 213 CSS przycisków, 512 do druku, 580, 582 domyĞlne, 101 kroju, 312 opcji menu, 485, 505, 510 przycisków, 497, 518 spisu treĞci, 275 wewnĊtrzne, 103 zewnĊtrzne, 102, 328 szablony szerokoĞü graficzne, 608 pustych stron, 44 w pikselach, 408 w procentach, 408 kolumny, 322 okna, 470 ukáadu, 393 szeryfy, 285 ć ĞcieĪka do pliku, 438 T tabela ekstraklasy, 277 unikodu, 34 wyników, 200 z zestawieniem, 185 tabele, 183 nieregularne, 192 regularne, 192 tabeli atrybuty, 202 kolumny, 199 nagáówek i stopka, 195, 197 nagáówek, thead, 194 stopka, tfoot, 194 treĞü, tbody, 194 preformatowany, 143 wielokolumnowy, 319, 324 tekst, 141 testowanie czcionek, 289 stron, 15 táa, 163, 437 elementów, 450 wielokrotne, 452 táo elementu html, 471 gwiazdek, 487 niepowielane, 449 o staáych wymiarach, 446 pojemnika, 367 powielane poziomo, 442 powielane w pionie, 441 udawanych kolumn, 468 umieszczone na warstwie, 454 w ksztaácie paska, 447 treĞü tryb odsyáacza, 211 tabeli, 194 block, 337 inline, 337 none, 340 tryb pracy przeglądarki quirks mode, 61, 67 standard mode, 61, 67 tryby wyĞwietlania elementów, 338, 341 twarda spacja, 82 tworzenie ikony, 558 list, 598 menu, 480, 484, 499 obrazu, 263 przycisków, 477, 597 szablonów, 607 twórcy witryny, 559 typ MIME, 177 typy ukrywanie tekstu, 475 unikod, 34 uprawnienia do kodu HTML, 579 do modyfikacji plików, 579 URL, Universal
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

HTML5 i CSS3. Praktyczne projekty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: