Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00442 008936 13448555 na godz. na dobę w sumie
HTML 4. Vademecum profesjonalisty. Wydanie II - książka
HTML 4. Vademecum profesjonalisty. Wydanie II - książka
Autor: , Liczba stron: 1144
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-478-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> html i xhtml - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zdobądź nową wiedzę i umiejętności!

Szczegółowo poprawione i zaktualizowane wydanie tego łatwego do zrozumienia i wyczerpującego podręcznika zawiera omówienie wszystkich najnowszych technologii wykorzystywanych do publikowania informacji na WWW. W książce tej znajdziesz wszystkie zagadnienia związane z publikowaniem informacji na WWW, poczynając do podstaw języka HTML, a skończywszy na bardziej zaawansowanych zagadnieniach, takich jak:

Dzięki tej książce zdobędziesz wszystkie umiejętności i wiedzę konieczną do zaprojektowania, stworzenia i utrzymania profesjonalnie wyglądającej witryny WWW.

Jest to w pełni poprawione wydanie obejmujące zagadnienia wykorzystania najnowszych technologii stosowanych podczas tworzenia WWW -- w tym także XHTML. Odkryj, w jaki sposób tabele i ramki można wykorzystać do poprawienia układu stron WWW. Naucz się określać wygląd i położenie elementów stron dzięki zastosowaniu kaskadowych arkuszy stylów. Poznaj zasady wykorzystania obrazów, kolorów, animacji oraz dźwięków. Zapewnij interaktywność tworzonych witryn dzięki zastosowaniu: skryptów JavaScript, apletów pisanych w języku Java, formularzy oraz skryptów CGI. Zawiera wyczerpujące, 200-stronicowe omówienie języka HTML 4, wszystkich jego znaczników i atrybutów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania w poszczególnych przeglądarkach.

Laura Lemay jest jedną z najbardziej popularnych na świecie autorek książek dotyczących zagadnień publikowania informacji na stronach WWW. Oprócz książek z serii 'Vademecum profesjonalisty', które stały się światowymi bestsellerami, jest także współautorką książki o Java 1.1 oraz autorką książki 'Perl dla każdego'.

Opinia o amerykańskim wydaniu tej książki jest jednoznaczna:

'Najlepsze, najbardziej wyczerpujące omówienie HTML, jakie kiedykolwiek widziałeś... Pozycja, którą musi mieć każda osoba, zajmująca się publikowaniem informacji na WWW'.
Web Developer's Journal

'Jeśli masz zamiar przeczytać tylko jedną książkę, poświęconą językowi HTML, to powinna to być właśnie ta książka'.
Pittsburgh Post-Gazette

CD-ROM dołączony do wydania polskiego zawiera:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl HTML4 Vademecum profesjonalisty Wydanie II Autorzy: Laura Lemay, Denise Tyler T‡umaczenie: Piotr Rajca, £ukasz Orzechowski, Tomasz JarzŒbowicz ISBN: 83-7197-478-7 Tytu‡ orygina‡u: with HTML 4 in 21 Days Professional Reference Edition, Second Edition Format: B5, stron: 1144, oprawa twarda Zawiera CD-ROM Sams Teach Yourself Web Publishing Szczeg(cid:243)‡owo poprawione i zaktualizowane wydanie tego ‡atwego do zrozumienia i wyczerpuj„cego podrŒcznika zawiera om(cid:243)wienie wszystkich najnowszych technologii wykorzystywanych do publikowania informacji na WWW. W ksi„¿ce tej znajdziesz wszystkie zagadnienia zwi„zane z publikowaniem informacji na WWW, poczynaj„c do podstaw jŒzyka HTML, a skoæczywszy na bardziej zaawansowanych zagadnieniach, takich jak: zastosowanie tabel, ramek, pisanie skrypt(cid:243)w w jŒzyku JavaScript oraz skrypt(cid:243)w CGI, wykorzystanie kaskadowych arkuszy styl(cid:243)w. tej ksi„¿ce zdobŒdziesz wszystkie umiejŒtno(cid:156)ci DziŒki zaprojektowania, stworzenia i utrzymania profesjonalnie wygl„daj„cej witryny WWW. i wiedzŒ konieczn„ do Jest to w pe‡ni poprawione wydanie obejmuj„ce zagadnienia wykorzystania najnowszych technologii stosowanych podczas tworzenia WWW -- w tym tak¿e XHTML. Odkryj, w jaki spos(cid:243)b tabele i ramki mo¿na wykorzysta(cid:230) do poprawienia uk‡adu stron WWW. Naucz siŒ okre(cid:156)la(cid:230) wygl„d i po‡o¿enie element(cid:243)w stron dziŒki zastosowaniu kaskadowych arkuszy styl(cid:243)w. Poznaj zasady wykorzystania obraz(cid:243)w, kolor(cid:243)w, animacji oraz d(cid:159)wiŒk(cid:243)w. Zapewnij interaktywno(cid:156)(cid:230) tworzonych witryn dziŒki zastosowaniu: skrypt(cid:243)w JavaScript, aplet(cid:243)w pisanych w jŒzyku Java, formularzy oraz skrypt(cid:243)w CGI. Zawiera wyczerpuj„ce, 200-stronicowe om(cid:243)wienie jŒzyka HTML 4, wszystkich jego znacznik(cid:243)w i atrybut(cid:243)w, ze szczeg(cid:243)lnym uwzglŒdnieniem mo¿liwo(cid:156)ci ich wykorzystania w poszczeg(cid:243)lnych przegl„darkach. Laura Lemay jest jedn„ z najbardziej popularnych na (cid:156)wiecie autorek ksi„¿ek dotycz„cych zagadnieæ publikowania informacji na stronach WWW. Opr(cid:243)cz ksi„¿ek z(cid:160) serii (cid:132)Vademecum profesjonalisty(cid:148), kt(cid:243)re sta‡y siŒ (cid:156)wiatowymi bestsellerami, jest tak¿e wsp(cid:243)‡autork„ ksi„¿ki o Java 1.1 oraz autork„ ksi„¿ki (cid:132)Perl dla ka¿dego(cid:148). #4786/- O Autorach...................................................h...................................................h...29 Wstęp ...................................................h...................................................h...........31 Kto powinien przeczytać tę książkę ...................................................r....................................31 Co zawiera niniejsza książka...................................................r..............................................32 Czego potrzebujesz na początku...................................................r..........................................34 Konwencje przyjęte w książce.......................r...................................................r.....................34 Elementy graficzne.................................r...................................................r..........................34 Przykłady kodu źródłowego i wyników...................................................r..............................35 Inna czcionka ...................................................r...................................................r...............35 CD-ROM...................................................r...................................................r.....................35 Strona internetowa oryginalnego wydania książki ...................................................r..............35 Polskie litery.......................................r...................................................r................................36 (cid:3)2036+-/;78(cid:3)42/ 3 Rozdział 1. Świat WWW ...................................................h.................................39 Czym jest World Wide Web? ...................................................r.............................................39 Sieć WWW jest hipertekstowym systemem informacyjnym..................................................r..40 WWW jest systemem graficznym i łatwym w nawigacji ...................................................r......41 WWW jest siecią wieloplatformową ...................................................r..................................42 WWW jest siecią rozproszoną...................................................r...........................................43 WWW jest siecią dynamiczną ...................................................r...........................................43 Przeglądarki sieciowe umożliwiają dostęp do wielu rodzajów informacji w Internecie................45 Sieć WWW jest interakcyjna ...................................................r............................................46 Przeglądarki sieciowe ...................................................r...................................................r.....47 Co robi przeglądarka?.................................r...................................................r......................48 Przegląd dwóch najpopularniejszych przeglądarek ...................................................r..............48 Serwery WWW..........................................r...................................................r.........................50 URL ...................................................r...................................................r.................................51 Podsumowanie...................................................r...................................................r.................52 Warsztat...................................................r...................................................r...........................52 Pytania i odpowiedzi ...................................................r...................................................r.....52 Quiz ...................................................r...................................................r............................53 Odpowiedzi ...................................................r...................................................r..................54 Ćwiczenia ...................................................r...................................................r....................54 Rozdział 2. Grunt to organizacja...................................................h......................55 Anatomia witryn WWW...................................r...................................................r...................56 $ +.//-94630/732+78 Do czego właściwie chcesz wykorzystać WWW?...................................................r..............57 Wyznacz swój cel .....................................r...................................................r..........................59 Podziel treść na główne tematy...................................................r...........................................60 Pomysły na organizację i nawigację ...................................................r...................................61 Struktura hierarchiczna...................................................r...................................................r..61 Struktura liniowa..................................r...................................................r............................64 Struktura liniowa z alternatywą ...................................................r.........................................64 Struktura mieszana (liniowo-hierarchiczna)...................................................r.........................65 Struktura sieciowa (pajęczyna)...................................................r..........................................67 Scenopis witryny WWW.................................r...................................................r....................69 Co to jest scenopis i do czego może się przydać?...................................................r................69 Kilka wskazówek dotyczących scenopisów ...................................................r........................70 Podsumowanie...................................................r...................................................r.................71 Warsztat...................................................r...................................................r...........................72 Pytania i odpowiedzi ...................................................r...................................................r.....72 Quiz ...................................................r...................................................r............................72 Odpowiedzi ...................................................r...................................................r..................73 Ćwiczenia ...................................................r...................................................r....................73 Rozdział 3. Wprowadzenie do HTML...................................................h..............75 Czym jest, a czym nie jest HTML?.........................r...................................................r.............75 HTML opisuje strukturę strony...................................................r.........................................75 HTML nie opisuje układu strony...................................................r.......................................76 Dlaczego akurat tak? ...................................................r...................................................r.....77 HTML jest językiem znaczników...................................................r......................................78 Krótka historia znaczników HTML ...................................................r...................................78 Przyszłość z XHTML 1.0...................................................r...................................................r.80 Jak wygląda plik HTML ...................................................r...................................................r..80 Krótka uwaga na temat formatowania...................................................r................................84 Programy pomocne w tworzeniu plików HTML...................................................r.................85 Podsumowanie...................................................r...................................................r.................86 Warsztat...................................................r...................................................r...........................86 Pytania i odpowiedzi ...................................................r...................................................r.....87 Quiz ...................................................r...................................................r............................87 Odpowiedzi ...................................................r...................................................r..................87 Ćwiczenia ...................................................r...................................................r....................88 (cid:3)$;36/2/46378/78632 Rozdział 4. Zaczynamy od podstaw...................................................h..................93 Struktura HTML-a......................................r...................................................r.........................93 Znacznik html ......................................r...................................................r........................94 Znacznik head ...................................................r...................................................r..........94 Znacznik body ...................................................r...................................................r..........95 Tytuł...............................................r...................................................r.....................................95 Nagłówki ...................................................r...................................................r.........................97 Akapity ...................................................r...................................................r............................98 Listy, listy i jeszcze raz listy...................................................r.............................................100 #4786/- Znaczniki list ...................................................r...................................................r.............. 100 Listy numerowane ...................................................r...................................................r...... 101 Formatowanie list numerowanych w HTML 3.2...................................................r............... 102 Listy wypunktowane ...................................................r...................................................r... 105 Formatowanie list wypunktowanych w HTML-u 3.2 ...................................................r........ 105 Listy definicji......................................r...................................................r........................... 106 Listy zagnieżdżone...................................................r...................................................r...... 108 Komentarze...................................................r...................................................r....................109 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............111 Warsztat...................................................r...................................................r.........................111 Pytania i odpowiedzi ...................................................r...................................................r... 111 Quiz ...................................................r...................................................r.......................... 113 Odpowiedzi ...................................................r...................................................r................ 114 Ćwiczenia ...................................................r...................................................r.................. 114 Rozdział 5. Wszystko o połączeniach ...................................................h............. 115 Tworzenie hiperpołączeń...............................r...................................................r...................115 Znacznik a ...................................................r...................................................r.............115 Łączenie stron lokalnych przy użyciu ścieżek względnych i bezwzględnych .......................120 Ścieżki bezwzględne...................................................r...................................................r.... 122 Z którego rodzaju ścieżek powinieneś korzystać?...................................................r.............. 122 Połączenia do dokumentów w sieci WWW ...................................................r......................123 Połączenia do określonych miejsc w dokumencie ...................................................r............127 Tworzenie połączeń i odnośników ...................................................r................................... 128 Połączenia wewnątrz tego samego dokumentu...................................................r.................. 134 Anatomia adresu URL...................................................r...................................................r....134 Z czego składa się URL...................................................r.................................................. 135 Znaki specjalne w adresach URL ...................................................r.................................... 136 Rodzaje adresów URL...................................................r...................................................r...137 HTTP.................................................r...................................................r.......................... 137 Anonimowe FTP ...................................................r...................................................r........ 137 FTP o ograniczonym dostępie...................................................r......................................... 138 Mailto...................................................r...................................................r........................ 139 Gopher ...................................................r...................................................r...................... 139 Usenet ...................................................r...................................................r....................... 139 File ...................................................r...................................................r............................ 140 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............141 Warsztat...................................................r...................................................r.........................142 Pytania i odpowiedzi ...................................................r...................................................r... 142 Quiz ...................................................r...................................................r.......................... 144 Odpowiedzi ...................................................r...................................................r................ 145 Ćwiczenia ...................................................r...................................................r.................. 145 Rozdział 6. Więcej o formatowaniu tekstu w HTML-u ..................................... 147 Style znaków...................................................r...................................................r..................148 Style logiczne ...................................................r...................................................r............. 148 Style fizyczne ...................................................r...................................................r............. 151 $ +.//-94630/732+78 Tekst preformatowany ...................................................r...................................................r...152 Linie poziome ...................................................r...................................................r................155 Atrybuty znacznika hr ...................................................r................................................ 156 Łamanie linii........................................r...................................................r.............................159 Adresy ...................................................r...................................................r...........................160 Cytaty...................................................r...................................................r.............................160 Znaki specjalne...................................................r...................................................r..............161 Kody znaków specjalnych ...................................................r.............................................. 162 Kody znaków zarezerwowanych...................................................r..................................... 163 Położenie tekstu na stronie...................................................r................................................164 Kontrola położenia pojedynczych elementów ...................................................r................... 164 Kontrola położenia grup elementów ...................................................r................................. 164 Czcionki i ich rozmiar..............................r...................................................r.........................166 Zmiana rozmiaru czcionki...................................................r............................................... 166 Zmiana rodzaju czcionki...................................................r................................................. 167 Migający blink ......................................r...................................................r........................168 nobr i wbr ...................................................r...................................................r.............168 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............178 Warsztaty ...................................................r...................................................r.......................182 Pytania i odpowiedzi ...................................................r...................................................r... 182 Quiz ...................................................r...................................................r.......................... 183 Odpowiedzi ...................................................r...................................................r................ 183 Ćwiczenia ...................................................r...................................................r.................. 184 (cid:3)6+0+2+ 3 Rozdział 7. Wykorzystywanie obrazów, koloru i tła .......................................... 187 Grafika w sieci WWW ...................................................r...................................................r..187 Obrazy wewnętrzne na stronach WWW: znacznik img ...................................................r.189 Dodawanie tekstu alternatywnego...................................................r.................................... 189 Obrazy i tekst...................................................r...................................................r.................193 Wzajemne położenie tekstu i obrazu...................................................r................................ 194 Obraz otoczony tekstem ...................................................r................................................. 196 Określanie odległości obrazu od tekstu...................................................r............................. 199 Grafika i połączenia.................................r...................................................r.........................200 Obrazy zewnętrzne...................................................r...................................................r.........203 Inne sztuczki z wykorzystaniem obrazów...................................................r..........................207 Wymiary i skalowanie obrazów...................................................r....................................... 207 Kilka słów na temat ramek wokół obrazów ...................................................r...................... 208 Podgląd obrazu...................................................r...................................................r...........208 Kolory.............................................r...................................................r..................................209 Nazwy kolorów ...................................................r...................................................r.......... 209 Zmiana koloru tła...................................................r...................................................r........210 Zmiana koloru tekstu...................................................r...................................................r... 211 Kolor pojedynczego znaku...................................................r.............................................. 212 Grafika w tle...................................................r...................................................r..................213 Kilka pożytecznych wskazówek...................................................r........................................214 #4786/- Czy ten rysunek jest niezbędny? ...................................................r..................................... 214 Obrazy nie powinny być duże ...................................................r......................................... 215 Staraj się wielokrotnie wykorzystywać te same obrazy...................................................r...... 215 Zamiast grafiki ......................................................r...................................................r........ 216 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............216 Warsztat...................................................r...................................................r.........................217 Pytania i odpowiedzi ...................................................r...................................................r... 218 Quiz ...................................................r...................................................r.......................... 219 Odpowiedzi ...................................................r...................................................r................ 219 Ćwiczenia ...................................................r...................................................r.................. 220 Rozdział 8. Tworzenie obrazów na potrzeby sieci.............................................. 221 Formaty obrazów...................................................r...................................................r...........221 GIF ...................................................r...................................................r........................... 221 JPEG...................................................r...................................................r......................... 222 Kolor ...................................................r...................................................r.............................223 System barwny HSB...................................................r...................................................r... 223 System barwny RGB ...................................................r...................................................r.. 225 Formaty map bitowych i palety kolorów ...................................................r.......................... 226 Wyświetlanie kolorów ...................................................r...................................................r. 230 Bezpieczne palety kolorów ...................................................r............................................. 231 Kompresja obrazów...................................r...................................................r.......................232 Podstawowe wiadomości o kompresji...................................................r.............................. 233 Algorytmy kompresji formatu GIF i JPEG ...................................................r....................... 234 Wyświetlanie skompresowanych plików...................................................r........................... 235 Przeplot obrazu i przezroczystość tła...................................................r................................238 Przezroczystość...................................................r...................................................r..........238 Przeplot w formacie GIF ...................................................r................................................ 239 Wyświetlanie progresywne w formacie JPEG ...................................................r................... 242 Tworzenie obrazów o przejrzystym tle oraz obrazów z przeplotem ....................................... 242 Animowane pliki GIF ...................................................r...................................................r....243 Tworzenie i wykorzystanie obrazów ...................................................r................................243 Własne projekty......................................r...................................................r.......................244 Gotowe zestawy obrazów...................................................r............................................... 245 Kliparty otrzymywane za pośrednictwem sieci...................................................r.................. 246 Obrazy z innych stron sieci ...................................................r............................................. 246 Format przyszłości: PNG...................................................r..................................................2r47 Źródła informacji...................................................r...................................................r...........248 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............249 Warsztat...................................................r...................................................r.........................249 Pytania i odpowiedzi ...................................................r...................................................r... 250 Quiz ...................................................r...................................................r.......................... 251 Odpowiedzi ...................................................r...................................................r................ 251 Ćwiczenia ...................................................r...................................................r.................. 251 Rozdział 9. Tworzenie animowanych obrazów .................................................. 253 Czym jest animacja? ...................................................r...................................................r......253 Kiedy i gdzie używać animacji ...................................................r.........................................254 Tworzenie przezroczystych obrazów GIF...................................................r.........................256 $ +.//-94630/732+78 Wybór przezroczystego koloru...................................................r........................................ 257 Programy umożliwiające kompilację animowanych GIF-ów........r.......................................258 GIF Construction Set (dla systemów Windows)...................................................r................ 258 GifBuilder (dla systemu Macintosh)...................................................r................................. 259 Ograniczanie wielkości animacji...................................................r......................................261 Narzędzia pomocne przy tworzeniu obrazów ...................................................r...................264 Przydatne możliwości programów ...................................................r................................... 266 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............272 Warsztat...................................................r...................................................r.........................272 Pytania i odpowiedzi ...................................................r...................................................r... 273 Quiz ...................................................r...................................................r.......................... 273 Odpowiedzi ...................................................r...................................................r................ 273 Ćwiczenia ...................................................r...................................................r.................. 274 (cid:3) 697/78 ;’8+,//6+ Rozdział 10. XHTML i arkusze stylów...................................................h........... 277 Czym jest XHTML i dlaczego należy go używać? ...................................................r............277 Identyfikator DOCTYPE ..................................................r............................................. 278 Składnia XHTML...................................................r...................................................r....... 279 Idea arkuszy stylów...................................r...................................................r........................280 Dodatkowe informacje o arkuszach stylów.................r...................................................r......282 Księgarnia Bookworm...................................................r...................................................r...283 Sposoby tworzenia arkuszy stylów ...................................................r...................................286 Zewnętrzne arkusze stylów...................................................r............................................. 286 Osadzone arkusze stylów...................................................r................................................ 290 Kilka słów o kaskadzie stylów ...................................................r.........................................293 Najczęściej stosowane właściwości stylów oraz ich wartości ...........................................293 Kontrola układu strony przy użyciu właściwości CSS...................................................r........ 294 Tło, kolory i obrazy ...................................................r...................................................r.... 296 Określanie wyglądu obramowań...................................................r...................................... 300 Określanie czcionek i stylów ...................................................r........................................... 303 Właściwości CSS określające wyrównanie tekstu...................................................r.............. 305 Style lokalne...................................................r...................................................r............... 306 Źródła informacji o kaskadowych arkuszach stylów ...................................................r.......... 314 Warsztat...................................................r...................................................r.........................314 Pytania i odpowiedzi ...................................................r...................................................r... 314 Quiz ...................................................r...................................................r.......................... 315 Odpowiedzi ...................................................r...................................................r................ 315 Ćwiczenia ...................................................r...................................................r.................. 316 Rozdział 11. Tabele...................................................h........................................ 317 Definicja tabeli...................................................r...................................................r..............318 Tworzenie tabel...................................................r...................................................r.............318 Części tabeli ...................................................r...................................................r..................318 Znacznik table ...................................................r...................................................r........ 319 #4786/- Wiersze i komórki...................................................r...................................................r....... 320 Puste komórki ...................................................r...................................................r............322 Podpisy.............................................r...................................................r............................ 323 Określanie wielkości tabel, obramowań oraz komórek ...................................................r....326 Określanie szerokości tabeli ...................................................r............................................ 326 Zmiana obramowań tabeli...................................................r............................................... 327 Odstępy między zawartością komórki a jej obramowaniem..................................................r. 329 Odstępy między komórkami ...................................................r........................................... 329 Szerokość kolumn...................................................r...................................................r....... 330 Wprowadzanie złamań wiersza...................................................r........................................ 331 Kolor i wyrównanie tabeli oraz komórek ...................................................r.........................333 Modyfikacja koloru tła tabel i komórek...................................................r............................ 333 Zmiana koloru obramowań tabeli...................................................r..................................... 335 Określanie wyrównania zawartości tabel...................................................r.........................336 Wyrównywanie tabeli...................................................r...................................................r.. 336 Wyrównanie zawartości komórki...................................................r..................................... 337 Wyrównywanie tytułu ...................................................r...................................................r. 340 Komórki rozpięte na kilku wierszach lub kolumnach...................................................r........340 Bardziej zaawansowane możliwości ulepszania tabel.......r..................................................3r48 Grupowanie i określanie wyrównania kolumn...................................................r................... 349 Grupowanie i określanie wyrównania wierszy...................................................r................... 352 Atrybuty FRAME oraz RULES..................................................r........................................ 354 Inne elementy i atrybuty tabel........................r...................................................r....................356 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............356 Warsztat...................................................r...................................................r.........................360 Pytania i odpowiedzi ...................................................r...................................................r... 360 Quiz ...................................................r...................................................r.......................... 361 Odpowiedzi ...................................................r...................................................r................ 361 Ćwiczenia ...................................................r...................................................r.................. 361 Rozdział 12. Ramki i połączenia do nich ...................................................h........ 363 Czym są ramki i gdzie są obsługiwane..................r...................................................r............363 Połączenia do ramek...................................................r...................................................r......364 Znacznik base ..................................................r...................................................r.......... 368 Posługiwanie się ramkami ...................................................r................................................369 Znacznik frameset .................................................r...................................................r..... 370 Znacznik frame ..................................................r...................................................r........ 372 Znacznik noframes ..................................................r...................................................r... 373 Zmiana obramowań ramek...................................................r................................................374r Atrybuty dodatkowe...................................................r...................................................r.... 375 Tworzenie złożonych układów ramek...................................................r...............................375 Magiczne nazwy target...................................................r...................................................r 386 Ramki lokalne...................................................r...................................................r................387 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............389 Warsztat...................................................r...................................................r.........................392 Pytania i odpowiedzi ...................................................r...................................................r... 392 Quiz ...................................................r...................................................r.......................... 392 Odpowiedzi ...................................................r...................................................r................ 392 $ +.//-94630/732+78 Ćwiczenia ...................................................r...................................................r.................. 393 (cid:3) 98/.++4/8+: 3 Rozdział 13. Multimedia: dodawanie dźwięków, obrazów wideo i innych elementów multimedialnych ...................................................h............. 397 Przedstawienie sposobów prezentacji dźwięków oraz obrazów wideo..............................398 Stare, lecz użyteczne rozwiązanie — dołączanie...................................................r..............399 Osadzanie dźwięków i obrazów wideo...................................................r............................407 Wykorzystanie elementu embed...................................................r...................................... 408 Użycie elementu object ...................................................r.................................................. 410 Łączenie elementów embed i object..................................................r.................................. 412 Osadzanie animacji Flash...................................................r................................................ 412 Osadzanie animacji Shockwave...................................................r....................................... 413 Osadzanie RealAudio oraz RealVideo ...................................................r.............................. 415 Techniki multimedialne wykorzystywane w Microsoft Internet Explorerze ............................. 416 Typy plików dźwiękowych i wideo.........................r...................................................r.........419 O dodatkach i odtwarzaczach ...................................................r...........................................424 Windows Media Player ...................................................r.................................................. 425 Flash firmy Macromedia...................................................r................................................. 426 Shockwave firmy Macromedia...................................................r........................................ 426 QuickTime firmy Apple...................................................r.................................................. 426 Produkty RealNetworks ...................................................r................................................. 427 Inne dodatki ...................................................r...................................................r............... 428 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............429 Warsztat...................................................r...................................................r.........................429 Pytania i odpowiedzi ...................................................r...................................................r... 430 Quiz ...................................................r...................................................r.......................... 431 Odpowiedzi ...................................................r...................................................r................ 431 Ćwiczenia ...................................................r...................................................r.................. 431 Rozdział 14. Dźwięk i obraz wideo...................................................h................. 433 Dźwięk — wiadomości podstawowe...................................................r...............................433 Fale dźwiękowe ...................................................r...................................................r.......... 434 Konwersja fali dźwiękowej do postaci cyfrowej..................................................r................. 434 Odtwarzanie dźwięku cyfrowego w postaci analogowej ...................................................r..... 437 Popularne formaty zapisu dźwięku.......................r...................................................r.............437 Format µ(cid:1)law (Mu-law), AU...................................................r........................................... 438 Format AIFF/AIFC ...................................................r...................................................r..... 438 Format SND systemu Macintosh...................................................r..................................... 439 Format WAVE systemu Windows ...................................................r................................... 439 Format MPEG Audio ...................................................r...................................................r.. 439 Format RealAudio...................................................r...................................................r....... 440 Windows Media...................................................r...................................................r.......... 440 Skąd brać pliki dźwiękowe?............................r...................................................r.................440 Próbkowanie dźwięku...................................r...................................................r....................441 Próbkowanie na PC ...................................................r...................................................r.... 441 Próbkowanie na Macintoshach...................................................r........................................ 443 #4786/- Próbkowanie w systemach uniksowych ...................................................r........................... 444 Konwersja plików dźwiękowych ...................................................r.....................................444 Dźwięk w sieci...................................................r...................................................r..............444 Cyfrowy obraz wideo ...................................................r...................................................r....445 Analogowy i cyfrowy obraz wideo...................................................r................................... 446 Kompresja i dekompresja obrazu wideo (Codec) ...................................................r.............. 447 Formaty plików........................................r...................................................r.........................448 Format QuickTime...................................................r...................................................r...... 448 Format Video for Windows (AVI) ...................................................r................................... 448 Format MPEG Video ...................................................r...................................................r.. 449 RealVideo ...................................................r...................................................r.................. 449 Windows Media...................................................r...................................................r.......... 450 Kompresja obrazu wideo...................................................r..................................................4r50 Kodowanie symetryczne i asymetryczne ...................................................r.......................... 450 Porównywanie ujęć...................................................r...................................................r..... 451 Ujęcia kluczowe ...................................................r...................................................r......... 452 Wspomaganie sprzętowe ...................................................r................................................ 453 Systemy kodowania ...................................................r...................................................r.......453 Algorytm CinePak...................................................r...................................................r....... 453 Algorytm Indeo.....................................r...................................................r.........................454 Algorytm JPEG ...................................................r...................................................r.......... 454 Algorytm MPEG...................................................r...................................................r......... 455 Digitalizacja obrazu wideo...................................................r...............................................455 Analogowy sygnał wideo ...................................................r................................................ 455 Obraz wideo na PC...................................................r...................................................r..... 456 Obraz wideo na Mac-ach...................................................r................................................ 458 Obraz wideo w systemach uniksowych...................................................r............................ 458 Uzyskiwanie i konwersja plików wideo...................................................r...........................458 Pliki wideo w sieci..................................r...................................................r.........................459 Źródła informacji...................................................r...................................................r...........461 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............461 Warsztat...................................................r...................................................r.........................462 Pytania i odpowiedzi ...................................................r...................................................r... 462 Quiz ...................................................r...................................................r.......................... 463 Odpowiedzi ...................................................r...................................................r................ 463 Ćwiczenia ...................................................r...................................................r.................. 463 Rozdział 15. Wykorzystywanie Javy...................................................h............... 465 Czym jest Java? ...................................................r...................................................r.............465 Język Java............................................r...................................................r......................... 466 Aplety pisane w Javie ...................................................r...................................................r.. 466 Do czego można użyć Javy? ...................................................r........................................... 467 Programowanie w Javie ...................................................r...................................................r469 Java Development Kit (JDK) ...................................................r.......................................... 469 Dołączanie apletów do stron WWW..........................r...................................................r.......478 Znacznik applet ...................................................r...................................................r...... 478 Znacznik param ...................................................r...................................................r...... 479 Zastępowanie apletów kodem HTML...................................................r.............................. 480 $ +.//-94630/732+78 Rozbudowywanie przykładu Ticker...................................................r................................. 480 Stosowanie gotowych apletów...................................................r......................................... 480 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............481 Warsztat...................................................r...................................................r.........................482 Pytania i odpowiedzi ...................................................r...................................................r... 482 Quiz ...................................................r...................................................r.......................... 482 Odpowiedzi ...................................................r...................................................r................ 483 Ćwiczenia ...................................................r...................................................r.................. 483 (cid:3) +43.7o+-0369+6/ Rozdział 16. Tworzenie i stosowanie map odsyłaczy ......................................... 487 Czym są mapy odsyłaczy................................r...................................................r...................487 Mapy odsyłaczy działające po stronie serwera ...................................................r.................. 488 Mapy odsyłaczy działające po stronie klienta ...................................................r.................... 489 Mapy odsyłaczy a przeglądarki tekstowe...................................................r.......................... 489 Tworzenie map odsyłaczy działających po stronie serwera ................................................490 Wybór obrazu ...................................................r...................................................r............ 490 Definiowanie koordynat..................................................r...................................................r 490 Tworzenie i zapisywanie pliku mapy odsyłaczy ...................................................r................ 495 Instalowanie programu obsługi map odsyłaczy...................................................r.................. 496 Łączenie wszystkiego razem ...................................................r........................................... 496 Tworzenie map odsyłaczy obsługiwanych po stronie przeglądarki .....................................502 Znaczniki map i area ...................................................r.............................................. 502 Atrybut usemap ...................................................r...................................................r.......... 503 Tworzenie stron WWW obsługujących oba typy map odsyłaczy .........................................505 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............506 Warsztat...................................................r...................................................r.........................507 Pytania i odpowiedzi ...................................................r...................................................r... 507 Quiz ...................................................r...................................................r.......................... 508 Odpowiedzi ...................................................r...................................................r................ 508 Ćwiczenia ...................................................r...................................................r.................. 509 Rozdział 17. Projektowanie formularzy...................................................h.......... 511 Forma i funkcja formularzy...................................................r...............................................512 Podstawowe elementy formularzy ...................................................r....................................518 Zastosowanie znacznika form do tworzenia formularzy...................................................r. 518 Tworzenie elementów kontrolnych przy wykorzystaniu elementu input ................................. 520 Zastosowanie innych elementów kontrolnych ...................................................r................... 533 Dodatkowe elementy....................................r...................................................r.....................537 Wyświetlanie etykiet ...................................................r...................................................r... 537 Grupowanie elementów przy wykorzystaniu znaczników fieldset oraz legend ................. 538 Modyfikacja domyślnej kolejności poruszania się pomiędzy elementami ................................ 539 Stosowanie klawiszy dostępu ...................................................r.......................................... 540 Tworzenie elementów wyłączonych i przeznaczonych tylko do odczytu ................................ 540 #4786/- Planowanie formularzy ...................................................r...................................................r..545 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............545 Warsztat...................................................r...................................................r.........................547 Pytania i odpowiedzi ...................................................r...................................................r... 547 Quiz ...................................................r...................................................r.......................... 548 Odpowiedzi ...................................................r...................................................r................ 548 Ćwiczenia ...................................................r...................................................r.................. 549 Rozdział 18. Skrypty CGI dla początkujących .................................................. 551 Co to jest skrypt CGI?...............................r...................................................r........................552 Jak działają skrypty? ...................................................r...................................................r... 552 Prosty przykład ...................................................r...................................................r..........553 Czy mogę używać skryptów CGI?.........................r...................................................r............555 Czy Twój serwer jest skonfigurowany w sposób pozwalający na wykonanie skryptów CGI? .. 555 Czy umiesz programować? ...................................................r............................................. 556 Jakich języków programowania należy używać? ...................................................r............... 556 Czy Twój serwer jest skonfigurowany prawidłowo?...................................................r.......... 556 A jeśli nie korzystasz z systemu Unix? ...................................................r............................. 557 Anatomia skryptu CGI..................................r...................................................r.....................558 Nagłówki odpowiedzi ...................................................r...................................................r.. 558 Dane zwracane w odpowiedzi ...................................................r......................................... 559 Skrypty z parametrami ...................................................r...................................................r 562 Przesyłanie innych informacji do skryptu ...................................................r......................... 563 Generowanie specjalnych odpowiedzi ...................................................r.............................564 Odpowiedź polegająca na odesłaniu innego dokumentu ...................................................r..... 564 Brak odpowiedzi...................................................r...................................................r......... 565 Skrypty przetwarzające formularze...................................................r...................................565 Formularze i skrypty je przetwarzające ...................................................r............................ 566 GET i POST ...................................................r...................................................r.............. 566 Kodowanie URL...................................................r...................................................r......... 567 Najczęstsze problemy ...................................................r...................................................r....570 Zmienne CGI...................................................r...................................................r..................571 Programy dekodujące dane z formularzy....................r...................................................r.......571 uncgi..............................................r...................................................r............................... 571 CGI.pm ...................................................r...................................................r..................... 573 Samodzielne dekodowanie danych z formularzy ...................................................r............... 574 Skrypty bez przetwarzania nagłówków...................................................r.............................575 Skrypty isindex ...................................................r...................................................r..............576 Podsumowanie...................................................r...................................................r...............578 Warsztat...................................................r...................................................r.........................578 Pytania i odpowiedzi ...................................................r...................................................r... 578 Quiz ...................................................r...................................................r.......................... 580 Odpowiedzi ...................................................r...............................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

HTML 4. Vademecum profesjonalisty. Wydanie II
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: