Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00418 006892 18478558 na godz. na dobę w sumie
HTML, XHTML i CSS. Biblia - książka
HTML, XHTML i CSS. Biblia - książka
Autor: , , , Liczba stron: 816
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-725-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> html i xhtml - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj tajniki projektowania nowoczesnych stron WWW

Sieć WWW, od swojego powstania do czasów obecnych, bardzo zmieniła swoje oblicze. Ilość włączonych w nią komputerów powiększa się w ogromnym tempie. Zmieniają się możliwości przeglądarek i sposoby przesyłania informacji. Stale ewoluuje również jeden z podstawowych 'budulców' sieci WWW -- język HTML. Jego możliwości muszą nadążać za coraz większymi oczekiwaniami użytkowników sieci i funkcjami oferowanymi przez urządzenia wykorzystywane do jej przeglądania. Organizacja koordynująca jego rozwój -- konsorcjum W3C -- co pewien czas ogłasza nowy standard języka. Ewolucja HTML-a mająca na celu uzyskanie możliwości wyświetlania witryn WWW nie tylko na monitorach komputerów, ale także na wyświetlaczach telefonów komórkowych i komputerów przenośnych oraz edycji treści strony niezależnie od jej wyglądu pociągnęła za sobą powstanie standardu CSS. CSS (Kaskadowe Arkusze Stylów) to technologia umożliwiająca dowolne formatowanie stron WWW oraz szybkie modyfikacje ich kolorystyki i układu elementów.

Książka 'HTML, XHTML i CSS. Biblia' to dogłębny opis najnowszych standardów związanych z tworzeniem stron WWW -- obowiązującej obecnie specyfikacji języka HTML, technologii CSS oraz najnowszego produktu W3C -- języka XHTML. Przedstawia nowoczesne metodologie tworzenia i testowania witryn WWW oraz ich aktualizowania i modyfikowania. Wprowadza także w tematykę technologii skryptowych oraz języka XML.

Jeśli chcesz zaistnieć w internecie -- stwórz własną witrynę WWW. Dzięki wiadomościom zawartym w tej książce nie będzie to stanowiło dla Ciebie problemu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI HTML, XHTML i CSS. Biblia KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Autorzy: Bryan Pfaffenberger, Steven M. Schafer, Chuck White, Bill Karow T³umaczenie: Piotr Cieġlak (rozdz. 33 – 34, dod. A, B), W³odzimierz Gajda (rozdz. 8, 10), Marcin Jagodziñski (rozdz. 25, 29), Marek Pa³czyñski (rozdz. 6, 7, 9, 11 – 15), Piotr Rajca (rozdz. 26 – 28), Marcin Samodulski (rozdz. 30 – 32), Joanna Sugiero (wprowadzenie, rozdz. 1 – 5, 16 – 24) ISBN: 83-7361-725-6 Tytu³ orygina³u: HTML, XHTML, and CSS Bible Format: B5, stron: 816 Poznaj tajniki projektowania nowoczesnych stron WWW • Napisz kod strony zgodny z najnowszymi standardami og³aszanymi przez W3C • Wykorzystaj na stronach technologie skryptowe, Dynamiczny HTML oraz mechanizmy jêzyka XML • Zastosuj nowoczesne narzêdzia do tworzenia i testowania witryny Sieæ WWW, od swojego powstania do czasów obecnych, bardzo zmieni³a swoje oblicze. Iloġæ w³¹czonych w ni¹ komputerów powiêksza siê w ogromnym tempie. Zmieniaj¹ siê mo¿liwoġci przegl¹darek i sposoby przesy³ania informacji. Stale ewoluuje równie¿ jeden z podstawowych „budulców” sieci WWW — jêzyk HTML. Jego mo¿liwoġci musz¹ nad¹¿aæ za coraz wiêkszymi oczekiwaniami u¿ytkowników sieci i funkcjami oferowanymi przez urz¹dzenia wykorzystywane do jej przegl¹dania. Organizacja koordynuj¹ca jego rozwój — konsorcjum W3C — co pewien czas og³asza nowy standard jêzyka. Ewolucja HTML-a maj¹ca na celu uzyskanie mo¿liwoġci wyġwietlania witryn WWW nie tylko na monitorach komputerów, ale tak¿e na wyġwietlaczach telefonów komórkowych i komputerów przenoġnych oraz edycji treġci strony niezale¿nie od jej wygl¹du poci¹gnê³a za sob¹ powstanie standardu CSS. CSS (Kaskadowe Arkusze Stylów) to technologia umo¿liwiaj¹ca dowolne formatowanie stron WWW oraz szybkie modyfikacje ich kolorystyki i uk³adu elementów. Ksi¹¿ka „HTML, XHTML i CSS. Biblia” to dog³êbny opis najnowszych standardów zwi¹zanych z tworzeniem stron WWW — obowi¹zuj¹cej obecnie specyfikacji jêzyka HTML, technologii CSS oraz najnowszego produktu W3C — jêzyka XHTML. Przedstawia nowoczesne metodologie tworzenia i testowania witryn WWW oraz ich aktualizowania i modyfikowania. Wprowadza tak¿e w tematykê technologii skryptowych oraz jêzyka XML. Jeġli chcesz zaistnieæ w internecie — stwórz w³asn¹ witrynê WWW. Dziêki wiadomoġciom zawartym w tej ksi¹¿ce nie bêdzie to stanowi³o dla Ciebie problemu. 5RKUVTGħEK 1#WVQTCEJ JJ 9RTQYCFGPKG J úħè+1OÎYKGPKGLú[MC*6/.K:*6/.  Czym jest CSS? ...................................................W...................................................W........... 4QFKCđ9RTQYCFGPKGFQUKGEK999KLú[MC*6/. Czym jest World Wide Web? ...................................................W...................................................W........31 .............32 Jak działa sieć WWW? ...................................................W...................................................W..... .................33 Czym jest hipertekst?...................................................W...................................................W.... ............33 Gdzie mieści się HTML?...................................................W...................................................W... ......33 Wynalezienie HTML-a...................................................W...................................................W...... Krótka historia języka HTML ...................................................W....................................................35 Kto zatem ustanawia reguły?...................................................W......................................................37 ..................39 Koszmar utrzymania...................................................W...................................................W....... .........39 Wstęp do CSS ...................................................W...................................................W............. ............42 Co oznacza słowo „kaskadowe”? ...................................................W...............................................42 .............43 Czym jest XHTML? ...................................................W...................................................W......... ......44 Tworzenie dokumentu HTML ...................................................W...................................................W. ......44 Pisanie w języku HTML...................................................W...................................................W.... Nadawanie plikom rozszerzenia kojarzącego się z siecią WWW..................................................44 Formatowanie tekstu ...................................................W...................................................W...... .........45 Nadawanie dokumentowi struktury...................................................W............................................45 Czy nie potrzebuję serwera WWW?...................................................W.................................................46 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ..................46 4QFKCđ EGIQUMđCFCUKúUVTQPC999! Definiowanie typu dokumentu ...................................................W.........................................................48 Ogólna struktura — znaczniki HTML, Head oraz Body ...................................................W..................48 Znacznik html ...................................................W...................................................W.......... Znacznik head ...................................................W...................................................W.......... ...........48 ...........48 Style...................................................W...................................................W.................... ...........................50 Elementy blokowe — znaczniki dla akapitów...................................................W..................................52 ........52 ................53 ........54 ....................55 Sformatowane akapity...................................................W...................................................W..... Nagłówki...................................................W...................................................W................. Wydzielony blok tekstu...................................................W...................................................W... Listy ...................................................W...................................................W.................... Zachowanie pierwotnego formatowania tekstu ...................................................W..........................57 Grupowanie elementów...................................................W...................................................W..... ......57 *6/.:*6/.K 55$KDNKC Elementy wstawiane — znaczniki formatujące znaki...................................................W.......................58 Znaki specjalne (encje)...................................................W...................................................W.. Elementy organizacyjne...................................................W...................................................W... Podstawowe znaczniki wstawiane...................................................W..............................................58 .............59 Elementy span ...................................................W...................................................W............ ................59 ..............60 ...................61 ...............62 ................64 ........................65 .....................66 ........................66 ..................67 ..................68 Tabele...................................................W...................................................W................... Formularze ...................................................W...................................................W............... Łącza do innych stron...................................................W...................................................W.... Obrazy ...................................................W...................................................W................... Komentarze..........................................W...................................................W........................ Skrypty ...................................................W...................................................W.................. Wszystko razem...................................................W...................................................W........... Podsumowanie...................................................W...................................................W............. 4QFKCđ4QRQEúEKGRTCE[PCFUVTQPæ999 Podstawowe zasady dotyczące kodu HTML ...................................................W....................................69 Używanie swobodnych białych znaków...................................................W.....................................70 Używanie poprawnej formy języka HTML...................................................W................................70 Wstawianie w kodzie komentarzy...................................................W..............................................71 Tworzenie podstawowej struktury...................................................W....................................................72 Deklarowanie typu dokumentu...................................................W.........................................................72 Definiowanie tytułu dokumentu ...................................................W.......................................................73 Dostarczanie informacji wyszukiwarkom...................................................W.........................................73 Definiowanie domyślnej ścieżki...................................................W.......................................................74 Definiowanie automatycznego odświeżania i przekierowania...................................................W..........75 Kolor tła strony i obrazy w tle ...................................................W..........................................................76 .........76 Definiowanie koloru tła...................................................W...................................................W.. Definiowanie obrazu w tle dokumentu...................................................W.......................................77 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ..................78 úħè++2QFUVCY[VYQTGPKCUVTQPYLú[MW*6/.K:*6/. 4QFKCđ9KGTUGRQFKCđ[YKGTU[KCMCRKV[ ...................81 ..................83 Podziały wierszy...................................................W...................................................W......... Akapity...................................................W...................................................W.................. Ręczne wstawianie podziałów wierszy ...................................................W......................................85 Twarde spacje...................................................W...................................................W............ Łączniki opcjonalne...................................................W...................................................W...... Zachowanie formatowania — element pre ...................................................W...................................88 ........................90 Wcięcia...................................................W...................................................W.................. ......................92 Nagłówki ...................................................W...................................................W................. Linie poziome...................................................W...................................................W............ ....................93 Grupowanie za pomocą elementu div ...................................................W..........................................94 ..................97 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ....................87 .................87 4QFKCđ.KUV[ J Omówienie list...................................................W...................................................W........... ....................99 Listy uporządkowane (numerowane)...................................................W..............................................100 Listy nieuporządkowane (punktowane)...................................................W..........................................105 ....................108 Listy definicji ...................................................W...................................................W.......... ...............110 Listy zagnieżdżone ...................................................W...................................................W....... Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ................111 5RKUVTGħEK 4QFKCđ4[UWPMK J Formaty graficzne stosowane w dokumentach WWW ...................................................W...................113 Kompresja obrazu ...................................................W...................................................W......... Opcje kompresji ...................................................W...................................................W.......... Głębia kolorów...................................................W...................................................W........... Zwiększanie szybkości pobierania stron ...................................................W..................................117 ........114 ..........114 ...........116 Przygotowanie plików graficznych...................................................W.................................................118 .......119 Najważniejsze funkcje...................................................W...................................................W.... Darmowe oprogramowanie alternatywne...................................................W.................................120 Progresywne obrazy JPEG i rysunki GIF z przeplotem ...................................................W...........120 Wstawianie rysunków...................................................W...................................................W...... Rozmieszczanie rysunków...................................................W...................................................W.. Opis wyświetlany w przeglądarkach tekstowych ...................................................W...........................125 Wymiary i skalowanie rysunków ...................................................W...................................................126 Obramowanie rysunków...................................................W...................................................W..... .........128 ..................128 Mapy obrazu...................................................W...................................................W.............. Definiowanie mapy obrazu ...................................................W...................................................W. ..130 Definiowanie obszarów aktywnych...................................................W..........................................130 Połączenie poszczególnych rozwiązań ...................................................W.....................................132 ............122 .........123 Animacje ...................................................W...................................................W................. Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ....................133 ................134 4QFKCđĐæEC J .................136 Czym są łącza? ...................................................W...................................................W........... Łącza do stron WWW ...................................................W...................................................W....... ..........137 Łącza względne i bezwzględne...................................................W.......................................................138 .............140 Docelowe okna łączy...................................................W...................................................W...... Tekst podpowiedzi łącza...................................................W...................................................W.. ............141 Skróty klawiaturowe i kolejność uaktywniania łączy ...................................................W.....................142 Skróty klawiaturowe...................................................W...................................................W...... ........142 Kolejność uaktywniania łączy...................................................W..................................................142 Tworzenie kotwic ...................................................W...................................................W......... ...............143 Dobór kolorów łączy ...................................................W...................................................W...... .............144 Parametry dokumentu docelowego...................................................W.................................................145 ................147 Znacznik link ...................................................W...................................................W.......... Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ................147 4QFKCđ6GMUV J Metody formatowania tekstu ...................................................W..........................................................149 ..........150 Znacznik font ...................................................W...................................................W.......... Akcentowanie i inne znaczniki dotyczące tekstu...................................................W......................150 Formatowanie tekstu przy użyciu CSS...................................................W.....................................151 Pogrubienie i kursywa ...................................................W...................................................W.... .............152 Czcionka o stałej szerokości...................................................W...........................................................153 Indeksy — górny i dolny ...................................................W...................................................W.. ...........153 .......................154 Skróty ...................................................W...................................................W................... Oznaczanie zmian w dokumencie — wstawianie i usuwanie tekstu..................................................154 Grupowanie elementów tekstowych znacznikiem span ...................................................W.............154 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ................155 *6/.:*6/.K 55$KDNKC 4QFKCđ PCMKURGELCNPG J Kodowanie znaków ...................................................W...................................................W......... Znaki specjalne...................................................W...................................................W.......... Znaki spacji i myślników...................................................W...................................................W. Symbol praw autorskich i znaku towarowego ...................................................W................................160 Symbole walut...................................................W...................................................W............ .................161 Rzeczywiste znaki cudzysłowu ...................................................W......................................................161 Strzałki ...................................................W...................................................W................. .......................162 Znaki zawierające symbole akcentu ...................................................W...............................................162 Litery alfabetu greckiego i symbole matematyczne...................................................W........................165 Inne użyteczne symbole...................................................W...................................................W... Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ............158 ..................158 ............159 ............168 ................170 4QFKCđ6CDGNG J Części składowe tabeli HTML ...................................................W.......................................................171 Szerokość i wyrównanie tabeli ...................................................W.......................................................173 Odstępy i otaczanie komórek...................................................W..........................................................176 .........177 Obramowanie i krawędzie ...................................................W...................................................W.. Obramowanie tabeli ...................................................W...................................................W....... .......177 ...........178 Krawędzie tabeli...................................................W...................................................W......... ......................179 .....................180 ....................181 Wiersze...................................................W...................................................W.................. Komórki.............................................W...................................................W........................ Podpis tabeli ...................................................W...................................................W............ Grupowanie wierszy — nagłówek, treść i stopka tabeli ...................................................W.................183 Kolor tła...................................................W...................................................W................ Komórki rozciągające się na kilka wierszy lub kolumn ...................................................W.................186 Grupowanie kolumn ...................................................W...................................................W........ Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ............189 ................190 .......................185 4QFKCđ4QOKGUECPKGGNGOGPVÎYUVTQP[CRQOQEæVCDGN Podstawy formatowania z wykorzystaniem tabel ...................................................W...........................191 Przykłady stron dostępnych w internecie...................................................W........................................194 Strony pływające ...................................................W...................................................W......... ................197 Niestandardowe połączenie grafiki i tekstu ...................................................W....................................199 Menu nawigacyjne i bloki dokumentów...................................................W.........................................202 .....203 Dokumenty wielokolumnowe...................................................W...................................................W. Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ................204 4QFKCđ4COMK J Omówienie ramek...................................................W...................................................W.......... ..............205 Zbiory ramek i zawartość ramek ...................................................W....................................................208 .....208 Tworzenie zbioru ramek...................................................W...................................................W... Marginesy, obramowania i paski przewijania ramek...................................................W................210 Modyfikacja rozmiaru ramek ...................................................W...................................................211 Odsyłacze do ramek...................................................W...................................................W....... ..............213 Zagnieżdżone zbiory ramek...................................................W...................................................W.........215 ...............217 Ramki pływające ...................................................W...................................................W.......... Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ................220 5RKUVTGħEK 4QFKCđ(QTOWNCTG J Podstawowe informacje o formularzach...................................................W.........................................222 ............224 Wstawianie formularzy...................................................W...................................................W.... ...........225 Metoda GET...................................................W...................................................W............... Metoda POST...................................................W...................................................W.............. ..........225 Dodatkowe atrybuty znacznika form ...................................................W...................................226 ....................226 Etykiety pól ...................................................W...................................................W............. ...................227 Pola tekstowe...................................................W...................................................W............ ......................227 Pola haseł...................................................W...................................................W............... ...................227 Przyciski opcji ...................................................W...................................................W.......... ...................228 Pola wyboru...................................................W...................................................W.............. ...................229 Listy wyboru...................................................W...................................................W............. ................231 Obszary tekstowe...................................................W...................................................W......... .....................232 Pola ukryte...................................................W...................................................W.............. ......................232 Przyciski ...................................................W...................................................W................ ......................233 Rysunki...................................................W...................................................W.................. Pola plików...................................................W...................................................W.............. ....................233 Przyciski przesyłania danych i czyszczenia pól...................................................W..............................234 Kolejność uaktywniania kontrolek i skróty klawiaturowe ...................................................W..............235 Uniemożliwienie wprowadzania zmian...................................................W..........................................236 Grupy pól i ich opis ...................................................W...................................................W..... ................237 Skrypty formularzy i usługi skryptowe...................................................W...........................................238 Pobranie programu obsługi formularza ...................................................W....................................239 Wykorzystanie usług skryptowych...................................................W...........................................239 ................240 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. 4QFKCđ1DKGMV[OWNVKOGFKCNPG J Wykorzystanie obiektów multimedialnych ...................................................W....................................241 Rodzaje obiektów multimedialnych ...................................................W.........................................243 Umieszczanie obiektów multimedialnych na stronie WWW ...................................................W...243 Multimedialne pluginy i odtwarzacze...................................................W.............................................247 ..................247 ...............247 ....248 .............249 ....................249 Flash...................................................W...................................................W.................... RealOne...................................................W...................................................W.................. Windows Media Player ...................................................W...................................................W..... QuickTime...................................................W...................................................W................ Animacje ...................................................W...................................................W................. Tworzenie animowanych plików GIF ...................................................W......................................249 Zachowanie niewielkich rozmiarów plików...................................................W.............................252 Tworzenie plików Flash ...................................................W...................................................W... Wideoklipy ...................................................W...................................................W............... Pliki dźwiękowe ...................................................W...................................................W.......... Pokazy slajdów...................................................W...................................................W........... Eksport prezentacji przygotowanej w programie PowerPoint...................................................W..255 Eksportowanie prezentacji przygotowanej w środowisku OpenOffice .......................................261 ..................263 ................267 Język SMIL ...................................................W...................................................W............... Podsumowanie...................................................W...................................................W............. .....252 ...................253 ................254 .................255 *6/.:*6/.K 55$KDNKC 4QFKCđ5MT[RV[ J Skrypty klienckie...................................................W...................................................W........ Skrypty serwerowe...................................................W...................................................W........ Skrypty serwerowe i skrypty klienckie...................................................W...........................................269 ...........269 ........270 Określanie domyślnego języka skryptowego...................................................W..................................270 Dołączanie skryptów ...................................................W...................................................W...... .............271 Wywoływanie zewnętrznych skryptów ...................................................W..........................................272 Wywoływanie skryptów za pomocą zdarzeń...................................................W..................................272 Ukrywanie skryptów przed starszymi przeglądarkami ...................................................W...................276 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ................276 úħè+++-QPVTQNQYCPKGRTGGPVCELKCRQOQEæ 55  Co to jest CSS?...................................................W...................................................W.......... Reguły stylów...................................................W...................................................W............ Określanie reguł stylu...................................................W...................................................W... 4QFKCđ9RTQYCFGPKGFQMCUMCFQY[EJCTMWU[UV[NÎY ..................279 ..................280 ...............281 Korzystanie z elementu style ...................................................W...............................................281 Zewnętrzne arkusze stylów ...................................................W...................................................W...281 Definicje stylów w poszczególnych znacznikach...................................................W.....................282 Omówienie kaskadowych właściwości arkuszy stylów...................................................W..................283 Model formatowania obiektów w CSS ...................................................W...........................................284 ......284 ................285 ...............286 ..............287 ...............287 ................287 Rozmiary pojemnika ...................................................W...................................................W....... Odstęp ...................................................W...................................................W................... Ramka ...................................................W...................................................W.................... Marginesy...................................................W...................................................W................ 1., 2. i 3. poziom CSS...................................................W...................................................W... Podsumowanie...................................................W...................................................W............. 4QFKCđ6YQTGPKGTGIWđUV[NÎYJ Omówienie selektorów ...................................................W...................................................W..... ...........289 Omówienie dziedziczenia...................................................W...................................................W.. Pseudoklasy ...................................................W...................................................W.............. Dopasowywanie elementów według nazwy ...................................................W.............................290 Korzystanie z selektora uniwersalnego ...................................................W....................................290 Dopasowywanie elementów według klasy ...................................................W...............................291 Dopasowywanie elementów przy użyciu identyfikatora ...................................................W..........291 Dopasowywanie elementów, które zawierają określony atrybut.................................................291 Korzystanie z elementów dzieci, potomków oraz elementów przystających ..............................292 ..........294 ...................295 Definiowanie stylów łączy ...................................................W...................................................W....295 ........296 Pseudoklasa :first-child ...................................................W...................................................W. Pseudoklasa :lang ...................................................W...................................................W........ ..........296 ................297 Stosowanie stylów dla pierwszego wiersza tekstu w elemencie..................................................297 Stosowanie stylów dla pierwszej litery elementu ...................................................W.....................298 Definiowanie przed danym tekstem i po nim ...................................................W...........................299 Pseudoelementy...................................................W...................................................W........... Wyrażenia skrótowe ...................................................W...................................................W....... .............300 Metryki wartości właściwości ...................................................W........................................................302 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ................304 5RKUVTGħEK 4QFKCđ EKQPMK J Podstawy typografii w sieci WWW...................................................W................................................305 Zła metoda opisywania czcionek...................................................W..............................................306 Dobra metoda opisywania czcionek ...................................................W.........................................308 Praca z atrybutami stylów czcionek...................................................W................................................310 Określanie rodzajów czcionek przy użyciu CSS ...................................................W......................310 Omówienie zagadnienia rodziny czcionek ...................................................W...............................311 Omówienie czcionek oraz ich dostępności...................................................W...............................312 Praca ze stylami czcionek...................................................W...................................................W......312 Określanie rozmiarów czcionek ...................................................W...............................................313 Używanie (lub brak użycia) wariantów czcionek...................................................W.....................314 Pogrubianie czcionek poprzez zmianę ich wagi ...................................................W.......................314 Poszerzanie i zwężanie czcionek za pomocą właściwości font-stretch .......................................315 Wysokość wiersza oraz odstępy między wierszami ...................................................W.................315 Automatyczne ładowanie czcionek...................................................W.................................................315 Standardy oraz opcje dynamicznych czcionek ...................................................W.........................316 Licencjonowanie ...................................................W...................................................W.......... Używać wbudowanych czcionek czy raczej arkuszy stylów? ...................................................W..317 Jak dodawać do strony WWW czcionki, które będzie można załadować?..................................317 Składnia...................................................W...................................................W................. ................317 ................318 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. .........316 4QFKCđ(QTOCVQYCPKGVGMUVW J Wyrównywanie tekstu ...................................................W...................................................W...... ...........319 Kontrolowanie wyrównania poziomego...................................................W...................................319 Kontrolowanie wyrównania pionowego...................................................W...................................321 Tworzenie wcięcia w tekście ...................................................W..........................................................324 Kontrolowanie znaków niewidocznych w tekście ...................................................W..........................324 Obiekty przestawne ...................................................W...................................................W....... Właściwość white-space...................................................W...................................................W... ........325 .....327 Kontrolowanie odstępów między literami i słowami...................................................W......................327 Definiowanie wielkich liter ...................................................W............................................................329 ..............330 Dekorowanie tekstu ...................................................W...................................................W....... Formatowanie list ...................................................W...................................................W........ ................331 Ogólne informacje na temat list...................................................W................................................331 CSS — każdy element pasuje...................................................W...................................................331 Właściwość list-style-type...................................................W........................................................332 Pozycjonowanie markerów ...................................................W...................................................W.. .334 .......335 Punktory rysunkowe...................................................W...................................................W....... Tekst generowany automatycznie...................................................W...................................................335 Definiowanie znaków cudzysłowu...................................................W...........................................335 Automatyczne numerowanie elementów...................................................W..................................336 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ................340 4QFKCđ4COMKQFUVúR[KOCTIKPGU[J Omówienie modelu formatowania pojemnika ...................................................W................................341 Definiowanie marginesów elementu...................................................W...............................................343 Dodawanie odstępu do elementu ...................................................W....................................................345 ...............345 Dodawanie ramki...................................................W...................................................W.......... ...............345 Styl ramki...................................................W...................................................W............... .............346 Kolor ramki ...................................................W...................................................W.............. Szerokość ramki ...................................................W...................................................W.......... ..........347 *6/.:*6/.K 55$KDNKC Największy skrót: właściwość border ...................................................W......................................348 Dodatkowe właściwości ramki...................................................W.................................................348 Wykorzystywanie dynamicznego obramowania...................................................W.............................348 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ................349 4QFKCđ-QNQT[KVđQJ ...........351 Kolor pierwszoplanowy...................................................W...................................................W.... .......................352 Kolor tła...................................................W...................................................W................ ..............354 Rozmiar tła elementu...................................................W...................................................W..... Obrazy w tle ...................................................W...................................................W............. ...................354 Powtarzanie i przewijanie obrazów tła ...................................................W...........................................355 Określanie pozycji obrazów tła...................................................W.......................................................358 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ................360 4QFKCđ6CDGNG J Definiowanie stylów tabeli ...................................................W.............................................................361 Kontrolowanie atrybutów tabeli ...................................................W.....................................................362 .............362 Ramki tabeli ...................................................W...................................................W............. ......364 Odstępy w ramce tabeli ...................................................W...................................................W... ...365 Pojedyncze obramowanie...................................................W...................................................W... Ramki wokół pustych komórek...................................................W................................................365 ..............366 Układ graficzny tabeli ...................................................W...................................................W... Wyrównywanie i pozycjonowanie podpisów ...................................................W.................................367 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ................368 4QFKCđ2Q[ELQPQYCPKGGNGOGPVÎY J Omówienie pozycjonowania elementów ...................................................W........................................369 ....369 Pozycjonowanie statyczne...................................................W...................................................W. Pozycjonowanie względne ...................................................W...................................................W.. ..370 Pozycjonowanie bezwzględne...................................................W..................................................371 .......372 Pozycjonowanie stałe ...................................................W...................................................W..... Określanie pozycji elementu...................................................W...........................................................372 Elementy dryfujące do lewej lub prawej strony...................................................W..............................375 Definiowanie szerokości i wysokości elementu ...................................................W.............................376 Dokładne definiowanie rozmiarów...................................................W...........................................377 Definiowanie rozmiaru maksymalnego oraz minimalnego ...................................................W......377 Kontrolowanie przepełnienia elementu ...................................................W....................................378 Układanie elementów na stosie...................................................W.......................................................379 Kontrolowanie widoczności elementu...................................................W............................................383 ................383 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. 4QFKCđ GHKPKQYCPKGUVTQPFQFTWMWJ Model formatowania pojemnika strony ...................................................W..........................................386 Definiowanie rozmiaru strony ...................................................W........................................................387 Definiowanie rozmiaru strony za pomocą właściwości size...................................................W.....388 Definiowanie marginesów za pomocą właściwości margin ...................................................W.....388 Kontrolowanie podziałów stron...................................................W......................................................389 Właściwości page-break ...................................................W...................................................W... ...........390 Korzystanie z właściwości page-break-before oraz page-break-after..........................................390 Właściwość page-break-inside ...................................................W.................................................394 Zarządzanie wdowami i sierotami ...................................................W..................................................395 Przygotowanie dokumentu do drukowania dwustronnego ...................................................W.............395 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ................396 5RKUVTGħEK úħè+8 CCYCPUQYCPGVGEJPKMKVYQTGPKCUVTQP  4QFKCđ,CXC5ETKRV J Typy danych i zmienne ...................................................W...................................................W.... Obliczenia i operatory ...................................................W...................................................W... Operacje na łańcuchach...................................................W...................................................W... Konstrukcje sterujące ...................................................W...................................................W.... Funkcje...................................................W...................................................W.................. Użycie obiektów...................................................W...................................................W.......... Podstawy języka JavaScript...................................................W............................................................399 Pisanie programów w JavaScripcie ...................................................W................................................401 .....401 ........402 ......402 ........403 ................405 ..........407 Obsługa zdarzeń w języku JavaScript...................................................W.............................................408 Stosowanie języka JavaScript w dokumentach HTML...................................................W...................408 Dodawanie skryptów za pomocą elementu script...................................................W.....................408 Uruchamianie programów w JavaScripcie ...................................................W...............................410 Praktyczne przykłady ...................................................W...................................................W..... .............411 Identyfikacja przeglądarki i zgodność z przeglądarkami...................................................W..........411 Data ostatniej modyfikacji...................................................W........................................................413 Aktywne przyciski...................................................W...................................................W........ .........413 Umieszczanie grafiki w pamięci podręcznej ...................................................W............................415 Weryfikacja formularzy...................................................W...................................................W... Określanie wielkości i położenia okna przeglądarki ...................................................W................419 Ramki ...................................................W...................................................W.................... Wykorzystanie cookies...................................................W...................................................W.... ......416 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ................422 ......422 ................424 4QFKCđ [PCOKEP[*6/. J Czemu służy dynamiczny HTML? ...................................................W.................................................425 Jak działa DHTML? ...................................................W...................................................W........ ............426 DHTML a obiektowy model dokumentu...................................................W........................................426 Stosowanie procedur obsługi zdarzeń ...................................................W......................................427 Chodzi o obiekty ...................................................W...................................................W......... ..........428 Zagadnienia zgodności z różnymi przeglądarkami...................................................W.........................428 Wykrywanie używanej przeglądarki ...................................................W........................................429 Wykrywanie obiektów ...................................................W...................................................W...... ....430 Przykłady rozwiązań DHTML...................................................W...................................................W.....431 Wskaźnik położenia strony...................................................W...................................................W....431 Efekty podmieniania ...................................................W...................................................W...... .......436 .........441 Rozwijane menu...................................................W...................................................W........... ................443 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. 4QFKCđ [PCOKEP[*6/.K 55 J DHTML i właściwości CSS ...................................................W...................................................W.. ......448 Określanie właściwości CSS przy użyciu języka JavaScript...................................................W....448 Stosowanie zachowań w celu tworzenia efektów DHTML...................................................W......451 Filtry Internet Explorera ...................................................W...................................................W..............452 ...................453 Filtry...................................................W...................................................W................... Elementy HTML pozwalające na stosowanie filtrów...................................................W...............453 Filtry wizualne ...................................................W...................................................W.......... Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ............454 ................462 *6/.:*6/.K 55$KDNKC 4QFKCđ9RTQYCFGPKGFQCICFPKGēUMT[RVÎY Y[MQP[YCP[EJRQUVTQPKGUGTYGTC Sposób działania serwerów WWW ...................................................W................................................466 Najpopularniejsze serwery WWW ...................................................W.................................................467 ...............468 ....................468 Apache ...................................................W...................................................W................... IIS...................................................W...................................................W...................... Zapotrzebowanie na skrypty działające po stronie serwera ...................................................W............469 Języki służące do tworzenia skryptów działających po stronie serwera ............................................470 ..................470 CGI...................................................W...................................................W...................... ASP, .NET oraz technologie firmy Microsoft ...................................................W..........................471 PHP ...................................................W...................................................W...................... ColdFusion ...................................................W...................................................W............... Podsumowanie...................................................W...................................................W............. .................472 .............474 ................474 4QFKCđ9RTQYCFGPKGFQVYQTGPKCUGTYKUÎY QRCTV[EJPCDCCEJFCP[EJ J Po co używać baz danych? ...................................................W...................................................W. .........475 Jak działa integracja z bazą danych? ...................................................W..............................................476 Metody publikowania w oparciu o bazę danych...................................................W.............................477 Generowanie jednorazowe ...................................................W...................................................W.. ..477 Generowanie na żądanie...................................................W...................................................W... .....477 Studium przypadku — magazyn informacyjny ...................................................W..............................478 Metoda „ręczna”...................................................W...................................................W.......... ..........478 Metoda z użyciem bazy danych...................................................W................................................479 Uwierzytelnianie i bezpieczeństwo...................................................W.................................................486 Podsumowanie...................................................W...................................................W............. ................488 4QFKCđ$NQIJ ...................489 Pojęcie blogu ...................................................W...................................................W............ Oprogramowanie i serwisy wspomagające blogowanie ...................................................W.................491 Oprogramowanie firmy Userland...................................................W.............................................491 Oprogramowanie firmy Movable Type ...................................................W....................................491 Blosxom ...................................................W...................................................W.................. ..............492 Umieszczanie artykułów w blogu...................................................W...................................................492 Obsługa komentarzy i opinii...................................................W...........................................................493 Stałe łącza do artykułów...................................................W...................................................W. .............493 Łącza zwrotne...................................................W...................................................W............ ..................494 Rozprowadzanie treści za pomocą RSS...................................................W..........................................495 Składnia RSS...................................................W...................................................W............. ............495 Publikowanie elementu RSS ...................................................W...................................................W.496 ...........497 ................498 Przyciąganie czytelników ...................................................W...................................................W. Podsumowanie...................................................W...................................................W............. 4QFKCđ9RTQYCFGPKGFQLú[MC:/. J Zapotrzebowanie na XML...................................................W.......................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

HTML, XHTML i CSS. Biblia
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: