Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00157 003345 18800396 na godz. na dobę w sumie
HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie IV - książka
HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie IV - książka
Autor: Liczba stron: 728
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2023-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> html i xhtml - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kompendium wiedzy na temat projektowania nowoczesnych stron WWW!

Język HTML wraz z odpowiednimi arkuszami stylów odpowiada za sposób prezentacji danych w przeglądarce internetowej. Jeżeli chcesz tworzyć profesjonalne witryny WWW, musisz dokładnie poznać przeznaczenie poszczególnych znaczników tego języka. A jest nad czym pracować! Już sama mnogość elementów HTML oraz atrybuty dla każdego z nich to spora dawka wiedzy... A jeszcze musisz poznać kaskadowe arkusze stylów...

W książce 'HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie IV' znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, dzięki którym stworzysz profesjonalną, zgodną ze standardami witrynę WWW. Autorzy omawiają tu tak istotne kwestie, jak jednostki miary wykorzystywane w projektowaniu stron, formatowanie tekstów, prezentacja danych tabelarycznych i wszystkie inne problemy, które spotkasz w swojej codziennej pracy. Ponadto w trakcie lektury nauczysz się projektować formularze oraz osadzać elementy multimedialne. Najnowsze wydanie tej cenionej książki poszerzone zostało o takie tematy, jak wykorzystanie mikroformatów, przygotowanie stron dla urządzeń przenośnych oraz obsługa modelu DOM. Podręcznik ten stanowi niezastąpione źródło wiedzy na temat HTML, XHTML oraz CSS. Jego zawartość z pewnością doceni każdy profesjonalista, a osoby początkujące w jednym miejscu znajdą odpowiedź na wszystkie pytania.

Twórz i publikuj w sieci Internet strony zgodne ze standardami W3C - to ważne!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie IV Autor: Steven M. Schafer T³umaczenie: Piotr Rajca, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2023-4 Tytu³ orygina³u: HTML, XHTML, and CSS Bible, 4th Edition Format: 172×245, stron: 728 Kompendium wiedzy na temat projektowania nowoczesnych stron WWW! (cid:129) Jak wykorzystaæ potencja³ jêzyka HTML? (cid:129) Jak tworzyæ kod zgodny ze standardami W3C? (cid:129) Jak przygotowaæ witrynê dla urz¹dzeñ przenoœnych? Jêzyk HTML wraz z odpowiednimi arkuszami stylów odpowiada za sposób prezentacji danych w przegl¹darce internetowej. Je¿eli chcesz tworzyæ profesjonalne witryny WWW, musisz dok³adnie poznaæ przeznaczenie poszczególnych znaczników tego jêzyka. A jest nad czym pracowaæ! Ju¿ sama mnogoœæ elementów HTML oraz atrybuty dla ka¿dego z nich to spora dawka wiedzy... A jeszcze musisz poznaæ kaskadowe arkusze stylów… W ksi¹¿ce „HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie IV” znajdziesz wszystkie niezbêdne informacje, dziêki którym stworzysz profesjonaln¹, zgodn¹ ze standardami witrynê WWW. Autorzy omawiaj¹ tu tak istotne kwestie, jak jednostki miary wykorzystywane w projektowaniu stron, formatowanie tekstów, prezentacja danych tabelarycznych i wszystkie inne problemy, które spotkasz w swojej codziennej pracy. Ponadto w trakcie lektury nauczysz siê projektowaæ formularze oraz osadzaæ elementy multimedialne. Najnowsze wydanie tej cenionej ksi¹¿ki poszerzone zosta³o o takie tematy, jak wykorzystanie mikroformatów, przygotowanie stron dla urz¹dzeñ przenoœnych oraz obs³uga modelu DOM. Podrêcznik ten stanowi niezast¹pione Ÿród³o wiedzy na temat HTML, XHTML oraz CSS. Jego zawartoœæ z pewnoœci¹ doceni ka¿dy profesjonalista, a osoby pocz¹tkuj¹ce w jednym miejscu znajd¹ odpowiedŸ na wszystkie pytania. (cid:129) Zasady rz¹dz¹ce jêzykiem znaczników (cid:129) Struktura dokumentu HTML (cid:129) Rodzaje elementów na stronie (cid:129) Formatowanie tekstów (cid:129) Wykorzystanie list punktowanych i numerowanych (cid:129) Prezentacja danych tabelarycznych (cid:129) Zastosowanie ramek (cid:129) Przygotowanie plików graficznych dla stron WWW (cid:129) Osadzanie obiektów multimedialnych na witrynie WWW (cid:129) Sposoby kodowania znaków narodowych (cid:129) Wykorzystanie jêzyka Javascript - operacje na modelu DOM (cid:129) Zastosowanie mikroformatów (cid:129) Tworzenie stron dla urz¹dzeñ przenoœnych (cid:129) Kontrola strony pod k¹tem zgodnoœci ze standardami (cid:129) Definiowanie sposobu prezentacji za pomoc¹ arkuszy CSS (cid:129) Okreœlanie arkuszy dla ró¿nych mediów (cid:129) Narzêdzia wspomagaj¹ce pracê z HTML Twórz i publikuj w sieci Internet strony zgodne ze standardami W3C – to wa¿ne! Spis treħci O autorze ......................................................................................................... 19 Wprowadzenie ................................................................................................. 21 Czúħè I Tworzenie treħci z wykorzystaniem júzyka HTML ........... 29 Rozdziađ 1. Czym jest júzyk znaczników? ........................................................ 31 Co tu robimy? .....................................................................................................................................31 Przedstawienie hipertekstu ..................................................................................................................32 Przedstawienie instrukcji znacznikowych ...........................................................................................33 Przedstawienie jĊzyka znaczników .....................................................................................................34 Podsumowanie ....................................................................................................................................36 Rozdziađ 2. Wartoħci i jednostki w HTML-u ...................................................... 37 Podstawowa postaü zapisu atrybutów .................................................................................................37 Wspólne atrybuty ................................................................................................................................40 Identyfikacja znaczników — identyfikatory i klasy ......................................................................40 Teksty i komentarze ............................................................................................................................41 Komentarze ...................................................................................................................................42 Sekcje CDATA .............................................................................................................................42 Jednolite identyfikatory zasobów ........................................................................................................43 Opcje jĊzyka i ustawienia miĊdzynarodowe .......................................................................................44 Kod jĊzyka ....................................................................................................................................44 Kierunek tekstu .............................................................................................................................44 Podsumowanie ....................................................................................................................................44 Rozdziađ 3. Co jest umieszczane w dokumentach HTML? ................................ 45 OkreĞlanie typu dokumentu ................................................................................................................46 Ogólna struktura dokumentu: HTML, nagáówek i treĞü ......................................................................46 Znacznik html ...........................................................................................................................47 Znacznik head ..........................................................................................................................47 Znacznik body ..........................................................................................................................48 Definicje stylów ..................................................................................................................................49 Elementy blokowe: oznaczenia definiujące akapity oraz inne bloki treĞci ..........................................49 Sformatowane akapity ..................................................................................................................50 Nagáówki ......................................................................................................................................51 Cytaty ...........................................................................................................................................52 8 HTML, XHTML i CSS. Biblia Elementy list .................................................................................................................................52 Tekst preformatowany ..................................................................................................................54 Sekcje strony .................................................................................................................................55 Elementy wewnątrzwierszowe: oznaczenia znaków ...........................................................................57 Podstawowe znaczniki wewnątrzwierszowe .................................................................................57 Fragmenty tekstu ..........................................................................................................................59 Znaki specjalne (symbole znakowe) .............................................................................................59 Elementy organizacyjne ......................................................................................................................60 Tabele ...........................................................................................................................................60 Formularze ....................................................................................................................................62 àącza do innych stron .........................................................................................................................64 Obrazy .................................................................................................................................................65 Komentarze .........................................................................................................................................65 Skrypty ................................................................................................................................................66 Poáączenie wszystkich elementów ......................................................................................................67 Podsumowanie ....................................................................................................................................68 Rozdziađ 4. Elementy nagđówka ........................................................................ 69 OkreĞlanie tytuáu dokumentu ..............................................................................................................69 Podawanie informacji uĪywanych przez wyszukiwarki ......................................................................70 OkreĞlanie domyĞlnej ĞcieĪki ..............................................................................................................71 Stosowanie automatycznego odĞwieĪania i przekierowywania ..........................................................72 Sekcje skryptów ..................................................................................................................................73 Sekcje stylów ......................................................................................................................................73 OkreĞlanie profili ................................................................................................................................74 Kolor i obraz táa ..................................................................................................................................74 OkreĞlanie koloru táa dokumentu ..................................................................................................75 OkreĞlanie obrazu táa dokumentu .................................................................................................75 Podsumowanie ....................................................................................................................................76 Rozdziađ 5. Podstawy okreħlania struktury tekstów ...................................... 77 Formatowanie akapitów ......................................................................................................................77 Podziaá wiersza ...................................................................................................................................79 Sekcje ..................................................................................................................................................80 Poziome linie ......................................................................................................................................84 Cytaty blokowe ...................................................................................................................................84 Tekst preformatowany ........................................................................................................................85 Podsumowanie ....................................................................................................................................86 Rozdziađ 6. Tekst ............................................................................................... 87 Metody formatowania tekstu ...............................................................................................................87 Znacznik font ...........................................................................................................................88 Akcentowanie i inne znaczniki dotyczące tekstu ..........................................................................88 Formatowanie tekstu przy uĪyciu CSS .........................................................................................88 Pogrubienie i kursywa .........................................................................................................................91 Stosowanie uwypuklenia zamiast kursywy .........................................................................................91 Czcionka o staáej szerokoĞci ...............................................................................................................92 Indeksy — górny i dolny ....................................................................................................................92 Skróty ..................................................................................................................................................92 Oznaczanie zmian w dokumencie — wstawianie i usuwanie tekstu ...................................................93 Grupowanie elementów tekstowych znacznikiem span ..................................................................94 Podsumowanie ....................................................................................................................................95 Spis treħci 9 Rozdziađ 7. Listy ................................................................................................. 97 Omówienie list ....................................................................................................................................97 Listy uporządkowane (numerowane) ..................................................................................................98 Listy nieuporządkowane (punktowane) ............................................................................................103 Listy definicji ....................................................................................................................................106 Listy zagnieĪdĪone ............................................................................................................................108 Podsumowanie ..................................................................................................................................109 Rozdziađ 8. Đæcza .............................................................................................. 111 Czym są áącza? ..................................................................................................................................112 àącza do stron WWW .......................................................................................................................113 àącza wzglĊdne i bezwzglĊdne .........................................................................................................114 Docelowe okna áączy ........................................................................................................................116 Tekst podpowiedzi áącza ...................................................................................................................117 Skróty klawiaturowe i kolejnoĞü uaktywniania áączy .......................................................................118 Skróty klawiaturowe ...................................................................................................................118 KolejnoĞü uaktywniania áączy ....................................................................................................119 Tworzenie kotwic ..............................................................................................................................120 Dobór kolorów áączy .........................................................................................................................120 Parametry dokumentu docelowego ...................................................................................................122 Znacznik link ................................................................................................................................122 Podsumowanie ..................................................................................................................................124 Rozdziađ 9. Tabele ........................................................................................... 125 CzĊĞci skáadowe tabeli HTML ..........................................................................................................125 SzerokoĞü i wyrównanie tabeli ..........................................................................................................127 OdstĊpy i otaczanie komórek ............................................................................................................130 Obramowanie i krawĊdzie ................................................................................................................132 Obramowanie tabeli ....................................................................................................................132 KrawĊdzie tabeli .........................................................................................................................133 Wiersze .............................................................................................................................................134 Komórki ............................................................................................................................................135 Podpis tabeli ......................................................................................................................................137 Grupowanie wierszy — nagáówek, treĞü i stopka tabeli ....................................................................139 Kolor táa ............................................................................................................................................142 Komórki rozciągające siĊ na kilka wierszy lub kolumn ....................................................................143 Grupowanie kolumn ..........................................................................................................................147 Podsumowanie ..................................................................................................................................148 Rozdziađ 10. Ramki ........................................................................................... 149 Omówienie ramek .............................................................................................................................149 Zbiory ramek i zawartoĞü ramek .......................................................................................................150 Tworzenie zbioru ramek .............................................................................................................152 Marginesy, obramowania i paski przewijania ramek ..................................................................154 Modyfikacja rozmiaru ramek ......................................................................................................156 Odsyáacze do ramek ..........................................................................................................................156 ZagnieĪdĪone zbiory ramek ..............................................................................................................160 Ramki páywające ...............................................................................................................................161 Podsumowanie ..................................................................................................................................163 10 HTML, XHTML i CSS. Biblia Rozdziađ 11. Formularze .................................................................................. 165 Podstawowe informacje o formularzach ...........................................................................................166 Wstawianie formularzy .....................................................................................................................168 Metoda GET ...............................................................................................................................169 Metoda POST .............................................................................................................................169 Dodatkowe atrybuty znacznika form ......................................................................................170 Etykiety pól .......................................................................................................................................170 Pola tekstowe ....................................................................................................................................171 Pola haseá ..........................................................................................................................................171 Przyciski opcji ...................................................................................................................................171 Pola wyboru ......................................................................................................................................172 Listy wyboru .....................................................................................................................................173 Obszary tekstowe ..............................................................................................................................175 Pola ukryte ........................................................................................................................................176 Przyciski ...........................................................................................................................................177 Rysunki .............................................................................................................................................177 Pola plików .......................................................................................................................................178 Przyciski przesyáania danych i czyszczenia pól ................................................................................179 KolejnoĞü uaktywniania kontrolek i skróty klawiaturowe ................................................................180 UniemoĪliwienie wprowadzania zmian ............................................................................................180 Grupy pól i ich opis ...........................................................................................................................182 Stosowanie zdarzeĔ do obsáugi formularzy .......................................................................................184 Skrypty formularzy i usáugi skryptowe .............................................................................................186 Pobranie programu obsáugi formularza .......................................................................................187 Wykorzystanie usáug skryptowych .............................................................................................187 Podsumowanie ..................................................................................................................................188 Rozdziađ 12. Kolory i rysunki ........................................................................... 189 Podstawowe informacje o kolorach ..................................................................................................190 Inne sposoby okreĞlania kolorów ......................................................................................................190 Ewolucja kolorów uĪywanych na stronach WWW ...........................................................................191 Stosowanie odpowiednich metod okreĞlania kolorów ......................................................................197 Formaty graficzne stosowane w dokumentach WWW .....................................................................199 Kompresja obrazu .......................................................................................................................199 Opcje kompresji ..........................................................................................................................200 Format GIF .................................................................................................................................201 Format JPEG ...............................................................................................................................201 Format PNG ................................................................................................................................202 Przygotowanie plików graficznych ...................................................................................................202 NajwaĪniejsze funkcje ................................................................................................................202 Progresywne obrazy JPEG i rysunki GIF z przeplotem ..............................................................203 Wykorzystanie efektu przezroczystoĞci ......................................................................................204 Wstawianie rysunków .......................................................................................................................206 Rozmieszczanie rysunków ................................................................................................................206 Opis wyĞwietlany w przeglądarkach tekstowych ..............................................................................209 Wymiary i skalowanie rysunków ......................................................................................................210 Obramowanie rysunków ...................................................................................................................212 Mapy obrazu .....................................................................................................................................214 Definiowanie mapy obrazu .........................................................................................................214 Definiowanie obszarów aktywnych ............................................................................................215 Poáączenie poszczególnych rozwiązaĔ .......................................................................................217 Spis treħci 11 Animacje ...........................................................................................................................................218 Podsumowanie ..................................................................................................................................218 Rozdziađ 13. Obiekty multimedialne ............................................................... 221 Animowane obrazy ...........................................................................................................................222 Formaty animacji i klipów wideo, pluginy oraz odtwarzacze ...........................................................224 Popularne formaty i odtwarzacze ................................................................................................226 Windows Media Player ...............................................................................................................226 Osadzanie multimediów przy uĪyciu znacznika object ................................................................227 Osadzanie odtwarzacza Windows Media Player przy uĪyciu znacznika object ...........................230 Umieszczanie plików dĨwiĊkowych na stronach WWW ..................................................................234 Tworzenie plików multimedialnych ..................................................................................................234 Podsumowanie zagadnieĔ wykorzystania multimediów na stronach WWW ....................................235 Podsumowanie ..................................................................................................................................235 Rozdziađ 14. Znaki specjalne ........................................................................... 237 Kodowanie znaków ...........................................................................................................................237 Znaki specjalne .................................................................................................................................238 Znaki spacji i myĞlników ..................................................................................................................240 Symbol praw autorskich i znaku towarowego ...................................................................................240 Symbole walut ..................................................................................................................................241 Rzeczywiste znaki cudzysáowu .........................................................................................................242 Strzaáki ..............................................................................................................................................242 Znaki zawierające symbole akcentu ..................................................................................................242 Litery alfabetu greckiego i symbole matematyczne ..........................................................................242 Inne uĪyteczne symbole ....................................................................................................................248 Podsumowanie ..................................................................................................................................250 Rozdziađ 15. Projektowanie stron WWW dla obcokrajowców ...................... 251 Projektowanie serwisów wielojĊzycznych i zasady lokalizacji serwisów .........................................251 Wprowadzenie do projektowania serwisów wielojĊzycznych ..........................................................253 Táumaczenie strony internetowej ......................................................................................................253 Standard Unicode ..............................................................................................................................254 Basic Latin (podstawowy áaciĔski, U+0000 – U+007F) .............................................................259 Kodowanie polskich znaków diakrytycznych .............................................................................265 Podsumowanie ..................................................................................................................................266 Rozdziađ 16. Skrypty ........................................................................................ 269 Skrypty serwerowe i skrypty klienckie .............................................................................................269 Skrypty klienckie ........................................................................................................................269 Skrypty serwerowe .....................................................................................................................270 OkreĞlanie domyĞlnego jĊzyka skryptowego ....................................................................................270 Doáączanie skryptów .........................................................................................................................271 Wywoáywanie zewnĊtrznych skryptów .............................................................................................272 Wywoáywanie skryptów za pomocą zdarzeĔ ....................................................................................272 Ukrywanie skryptów przed starszymi przeglądarkami ......................................................................276 Podsumowanie ..................................................................................................................................277 Rozdziađ 17. Dynamiczny HTML ....................................................................... 279 Czemu sáuĪy dynamiczny HTML? ...................................................................................................280 Jak dziaáa DHTML? ..........................................................................................................................280 12 HTML, XHTML i CSS. Biblia Obiektowy model dokumentu ...........................................................................................................280 Historia DOM .............................................................................................................................281 Opis obiektowego modelu dokumentu ........................................................................................282 WáaĞciwoĞci i metody wĊzáów DOM .........................................................................................284 Poruszanie siĊ po drzewie DOM i modyfikacja wĊzáów .............................................................284 Obiektowy model dokumentu jĊzyka JavaScript ..............................................................................289 Obiekt window ...........................................................................................................................289 Obiekt document .........................................................................................................................291 Obiekt form .................................................................................................................................292 Obiekt location ...........................................................................................................................293 Obiekt history .............................................................................................................................294 Obiekt this ..................................................................................................................................294 DostĊp do elementów przy wykorzystaniu ich identyfikatorów .......................................................294 Stosowanie procedur obsáugi zdarzeĔ ...............................................................................................295 Zagadnienia zgodnoĞci z róĪnymi przeglądarkami ...........................................................................297 Wykrywanie uĪywanej przeglądarki ...........................................................................................297 Wykrywanie obiektów ................................................................................................................297 Przykáady rozwiązaĔ DHTML ..........................................................................................................298 WskaĨnik poáoĪenia strony .........................................................................................................298 Tworzenie efektów podmiany przy wykorzystaniu JavaScriptu .................................................302 Rozwijane menu .........................................................................................................................303 Podsumowanie ..................................................................................................................................305 Czúħè II Narzúdzia oraz inne wersje júzyka HTML ...................... 307 Rozdziađ 18. Programy do projektowania stron internetowych ................. 309 Edytory tekstowe ..............................................................................................................................310 Proste edytory tekstowe ..............................................................................................................310 Inteligentne edytory tekstowe .....................................................................................................310 Edytory HTML ...........................................................................................................................311 Edytory HTML pracujące w trybie WYSIWYG ...............................................................................313 NetObjects Fusion ......................................................................................................................313 Dreamweaver firmy Macromedia ...............................................................................................314 Inne narzĊdzia ...................................................................................................................................315 Programy graficzne .....................................................................................................................316 Flash firmy Adobe ......................................................................................................................318 Podsumowanie ..................................................................................................................................318 Rozdziađ 19. Publikacja witryn ........................................................................ 321 Wprowadzenie do FTP ......................................................................................................................321 Programy-klienty FTP ......................................................................................................................322 Popularne programy-klienty FTP ......................................................................................................324 Podstawowe zasady organizacji plików w obrĊbie witryny WWW ..................................................326 Podsumowanie ..................................................................................................................................327 Rozdziađ 20. Wykorzystanie danych przy uľyciu mikroformatów ............... 329 Dlaczego mikroformaty? ...................................................................................................................329 Przykáadowy mikroformat — hCard .................................................................................................331 Obsáuga mikroformatów w przeglądarce Firefox .......................................................................333 Kolejny przykáad — dane o lokalizacjach geograficznych ...............................................................334 W jaki sposób moĪna uĪywaü mikroformatów? ...............................................................................335 Podsumowanie ..................................................................................................................................336 Spis treħci 13 Rozdziađ 21. Wprowadzenie do júzyka XML ................................................... 337 Podstawy jĊzyka XML ......................................................................................................................338 Skáadnia jĊzyka XML .......................................................................................................................339 Deklaracje XML i DOCTYPE ....................................................................................................340 Elementy .....................................................................................................................................340 Atrybuty ......................................................................................................................................342 Komentarze .................................................................................................................................342 Dane nieprzetwarzane .................................................................................................................343 Staáe tekstowe .............................................................................................................................343 Przestrzenie nazw .......................................................................................................................344 Arkusze stylów ...........................................................................................................................345 Definicje typu dokumentu (DTD) .....................................................................................................345 UĪycie elementów w definicji typu dokumentu ..........................................................................347 Definiowanie atrybutów w DTD .................................................................................................349 Definiowanie i uĪycie staáych tekstowych w definicji DTD .......................................................350 UĪycie danych typu PCDATA i CDATA w definicji typu .........................................................351 Schematy XML .................................................................................................................................351 UĪycie schematów ............................................................................................................................352 Zastosowanie dokumentów XML .....................................................................................................354 Przeksztaácenia XLST .................................................................................................................355 Edycja kodu XML ......................................................................................................................355 Analiza kodu XML .....................................................................................................................355 Podsumowanie ..................................................................................................................................356 Rozdziađ 22. Tworzenie stron dla urzædzeē przenoħnych ............................ 357 Ewolucja internetu mobilnego ..........................................................................................................357 Mroczne początki internetu mobilnego .......................................................................................358 Organizacja Open Mobile Alliance i nowe standardy .................................................................358 Podsumowanie ............................................................................................................................359 JĊzyk XHTML Basic 1.1 ..................................................................................................................359 Deklaracja doctype XHTML Basic 1.1 .......................................................................................359 Elementy jĊzyka XHTML Basic 1.1 ...........................................................................................360 Zagadnienia wymagające szczególnej uwagi ..............................................................................361 NarzĊdzia do tworzenia stron dla urządzeĔ przenoĞnych ..................................................................363 Podsumowanie ..................................................................................................................................364 Rozdziađ 23. Porzædkowanie i walidacja dokumentów ................................. 365 Porządkowanie kodu HTML .............................................................................................................365 HTML Tidy ................................................................................................................................368 Pobieranie narzĊdzia HTML Tidy ..............................................................................................368 Uruchamianie narzĊdzia HTML Tidy .........................................................................................368 Sprawdzanie poprawnoĞci kodu ........................................................................................................371 OkreĞlanie poprawnego typu dokumentu ....................................................................................371 NarzĊdzia do weryfikacji poprawnoĞci kodu ..............................................................................371 Jak weryfikowaü dokumenty? .....................................................................................................371 Dodatkowe testy i walidacja .............................................................................................................373 Testowanie kodu w róĪnych przeglądarkach ..............................................................................373 Testowanie w róĪnych rozdzielczoĞciach ekranu .......................................................................374 Podsumowanie ..................................................................................................................................374 14 HTML, XHTML i CSS. Biblia Rozdziađ 24. Sztuczki i triki w júzyku HTML .................................................... 375 WstĊpne wczytywanie rysunków ......................................................................................................375 Kontrolowanie podziaáu tekstu w komórkach tabeli .........................................................................377 Paski tytuáu o zmiennej szerokoĞci ...................................................................................................378 Symulowanie gazetowego ukáadu kolumn ........................................................................................381 Doáączanie rozmiaru rysunków w celu przyspieszenia ich wczytywania .........................................383 Zabezpieczenia adresów e-mail ........................................................................................................383 Podsumowanie ..................................................................................................................................385 Czúħè III Kontrolowanie prezentacji za pomocæ CSS .................. 387 Rozdziađ 25. Wprowadzenie do kaskadowych arkuszy stylów ..................... 389 Przeznaczenie CSS ............................................................................................................................389 Style i HTML ....................................................................................................................................390 1., 2. i 3. poziom CSS .......................................................................................................................392 Definiowanie stylów .........................................................................................................................393 Kaskada stylów .................................................................................................................................394 Podsumowanie ..................................................................................................................................396 Rozdziađ 26. Tworzenie reguđ stylów ............................................................. 397 Zapis definicji stylów ........................................................................................................................397 Przedstawienie selektorów ................................................................................................................399 Dopasowywanie elementów wedáug typu ...................................................................................399 Korzystanie z selektora uniwersalnego .......................................................................................399 Dopasowywanie elementów wedáug klasy .................................................................................400 Dopasowywanie elementów przy uĪyciu identyfikatora .............................................................401 Dopasowywanie elementów, które zawierają okreĞlony atrybut ................................................401 Korzystanie z elementów dzieci, potomków oraz elementów przystających ..............................402 Omówienie dziedziczenia .................................................................................................................404 Pseudoklasy i ich stosowanie ............................................................................................................404 Definiowanie stylów áączy ..........................................................................................................405 Pseudoklasa :first-child ...............................................................................................................406 Pseudoklasa :lang ........................................................................................................................406 Pseudoelementy ................................................................................................................................406 Stosowanie stylów dla pierwszego wiersza tekstu w elemencie .................................................407 Stosowanie stylów dla pierwszej litery elementu ........................................................................408 Definiowanie przed danym tekstem i po nim ..............................................................................409 WyraĪenia skrótowe ..........................................................................................................................410 Podsumowanie ..................................................................................................................................412 Rozdziađ 27. Wartoħci i jednostki w júzyku CSS ............................................. 413 Ogólne zasady podawania wartoĞci wáaĞciwoĞci ..............................................................................413 Jednostki wartoĞci wáaĞciwoĞci .........................................................................................................415 WartoĞci w postaci sáów kluczowych .........................................................................................416 Standardowe jednostki miar ........................................................................................................416 Miary rozdzielczoĞci ekranu .......................................................................................................417 Miary wzglĊdne ..........................................................................................................................418 Funkcje związane z kolorami i adresami URL ...........................................................................420 Jednostki dĨwiĊkowe ..................................................................................................................421 Podsumowanie ..................................................................................................................................421 Spis treħci 15 Rozdziađ 28. Dziedziczenie i kaskadowanie w júzyku CSS ............................. 423 Dziedziczenie ....................................................................................................................................423 Kaskadowanie ...................................................................................................................................425 SpecyficznoĞü selektorów .................................................................................................................427 Podsumowanie ..................................................................................................................................428 Rozdziađ 29. Wđaħciwoħci czcionek ................................................................. 429 Wprowadzenie do czcionek ..............................................................................................................429 Rodzaje czcionek ..............................................................................................................................430 OkreĞlanie rozmiaru czcionki ...........................................................................................................432 OkreĞlanie stylu czcionki ..................................................................................................................433 Interlinie ............................................................................................................................................434 ZagnieĪdĪanie czcionek w dokumencie ............................................................................................434 Podsumowanie ..................................................................................................................................436 Rozdziađ 30. Formatowanie tekstu ................................................................ 437 Wyrównywanie tekstu .......................................................................................................................437 Kontrolowanie wyrównania poziomego .....................................................................................438 Kontrolowanie wyrównania pionowego .....................................................................................440 Tworzenie wciĊcia w tekĞcie ............................................................................................................442 Kontrolowanie znaków niewidocznych w tekĞcie .............................................................................443 Obiekty przestawne ....................................................................................................................443 WáaĞciwoĞü white-space .............................................................................................................445 Kontrolowanie odstĊpów miĊdzy literami i sáowami ........................................................................447 Definiowanie wielkich liter ...............................................................................................................448 Dekorowanie tekstu ..........................................................................................................................450 Tekst generowany automatycznie .....................................................................................................451 Definiowanie stylów tabeli ...............................................................................................................451 Kontrolowanie atrybutów tabeli ........................................................................................................452 Obramowanie tabeli ....................................................................................................................453 OdstĊpy w ramce tabeli ...............................................................................................................454 Pojedyncze obramowanie ...........................................................................................................455 Obramowania wokóá pustych komórek ......................................................................................456 Ukáad graficzny tabeli .......................................................................................................................457 Wyrównywanie i pozycjonowanie podpisów ....................................................................................457 Podsumowanie ..................................................................................................................................459 Rozdziađ 31. Formatowanie list ...................................................................... 461 Ogólne informacje o listach ..............................................................................................................461 CSS — kaĪdy element pasuje ...........................................................................................................462 WáaĞciwoĞü list-style-type ................................................................................................................463 Pozycjonowanie markerów ...............................................................................................................464 Punktory rysunkowe .........................................................................................................................464 Podsumowanie ..................................................................................................................................466 Rozdziađ 32. Obramowania, odstúpy i marginesy ......................................... 467 Omówienie modelu formatowania pojemnika ..................................................................................467 Dodawanie odstĊpu do elementu .......................................................................................................469 Dodawanie obramowania ..................................................................................................................471 SzerokoĞü obramowania .............................................................................................................471 Styl obramowania .......................................................................................................................472 16 HTML, XHTML i CSS. Biblia Kolor ramki .................................................................................................................................473 NajwiĊkszy skrót: wáaĞciwoĞü border .........................................................................................474 Dodatkowe wáaĞciwoĞci obramowaĔ ..........................................................................................475 Definiowanie marginesów elementu .................................................................................................475 Wykorzystywanie dynamicznego obramowania ...............................................................................476 Podsumowanie ..................................................................................................................................477 Rozdziađ 33. Kolory i tđo .................................................................................. 479 Kolory elementów .............................................................................................................................479 Kolor pierwszoplanowy ..............................................................................................................479 Kolory táa ....................................................................................................................................480 Obrazy táa ..........................................................................................................................................482 Jednoczesne stosowanie koloru i obrazu táa ................................................................................485 Powtarzanie i przewijanie obrazów táa .......................................................................................487 OkreĞlanie pozycji obrazów táa ...................................................................................................490 Skrótowa wáaĞciwoĞü background ..............................................................................................490 Podsumowanie ..................................................................................................................................491 Rozdziađ 34. Definiowanie ukđadów z uľyciem elementów dryfujæcych i pozycjonowania ......................................................................... 493 Omówienie pozycjonowania elementów ...........................................................................................493 Pozycjonowanie statyczne ..........................................................................................................494 Pozycjonowanie wzglĊdne ..........................................................................................................495 Pozycjonowanie bezwzglĊdne ....................................................................................................496 Pozycjonowanie staáe ..................................................................................................................496 OkreĞlanie pozycji elementu .............................................................................................................498 Elementy dryfujące do lewej lub prawej strony ................................................................................501 Definiowanie szerokoĞci i wysokoĞci elementu ................................................................................502 Dokáadne definiowanie rozmiarów .............................................................................................503 Definiowanie rozmiaru maksymalnego oraz minimalnego .........................................................504 Kontrola przepeánienia elementu ................................................................................................505 Ukáadanie elementów na stosie .........................................................................................................506 Kontrolowanie widocznoĞci elementu ..............................................................................................511 Podsumowanie ..................................................................................................................................512 Rozdziađ 35. Pseudoelementy i wygenerowane treħci ................................. 513 WáaĞciwoĞü content ..........................................................................................................................513 Pseudoelementy ................................................................................................................................515 Stosowanie stylów dla pierwszego wiersza tekstu w elemencie .................................................516 Stosowanie stylów dla pierwszej litery elementu ........................................................................517 Pseudoelementy :before i :after ..................................................................................................518 Definiowanie znaków cudzysáowu ....................................................................................................519 Automatyczne numerowanie elementów ..........................................................................................520 Obiekt counter ............................................................................................................................520 Zmienianie wartoĞci obiektu counter ..........................................................................................520 Przykáad zastosowania liczników: numery rozdziaáów i podrozdziaáów ....................................521 Wáasne numerowanie list ............................................................................................................523 Podsumowanie ..................................................................................................................................524 Spis treħci 17 Rozdziađ 36. Dynamiczny HTML i CSS ............................................................... 525 Korzystanie z wáaĞciwoĞci CSS w kodzie JavaScript .......................................................................525 UĪyteczne operacje z uĪyciem CSS ..................................................................................................531 Ukrywanie i wyĞwietlanie tekstu ................................................................................................531 PowiĊkszanie obrazków ..............................................................................................................533 Podmieniane menu ......................................................................................................................535
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

HTML, XHTML i CSS. Biblia. Wydanie IV
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: