Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00198 003598 18666002 na godz. na dobę w sumie
HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW - książka
HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW - książka
Autor: , Liczba stron: 384
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1498-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Kompleksowe omówienie podstawowego budulca witryn WWW, czyli języka HTML.

W ostatnich latach zasady tworzenia witryn WWW zmieniły się znacznie. Dynamiczny rozwój technologii i języków programowania oraz wzrost wydajności serwerów sprawiły, że strony internetowe stały się teraz naprawdę funkcjonalne i atrakcyjne. Języki, takie jak PHP i ASP, oraz technologia AJAX umożliwiły budowanie dynamicznych witryn WWW pobierających dane z baz i działających jak typowe aplikacje biurowe. Pomimo tak ogromnej rewolucji, u podstaw wszystkich serwisów WWW nadal leży język HTML. Jego znajomość jest niezbędna do zbudowania każdej witryny WWW - od najprostszej do najbardziej złożonej. Dopiero po opanowaniu języka HTML i ściśle związanej z nim technologii CSS można wykonać następny krok.

W książce 'HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW' znajdziesz omówienie wszystkich elementów najnowszej specyfikacji języka HTML. Czytając ją, poznasz strukturę dokumentu HTML, znaczniki oraz ich atrybuty. Dowiesz się, jak korzystać z kaskadowych arkuszy stylów, tworzyć formularze i umieszczać w dokumentach elementy graficzne, a także multimedialne. Przeczytasz także o języku JavaScript oraz prześledzisz rzeczywisty projekt witryny internetowej.

Zrób pierwszy krok na drodze do projektowania atrakcyjnych stron WWW - poznaj język HTML.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW Autor: David Schultz, Craig Cook T‡umaczenie: Rafa‡ Joæca ISBN: 978-83-246-1498-1 Tytu‡ orygina‡u: Beginning HTML with CSS and XHTML: Modern Guide and Reference Format: 158x235, stron: 384 Kompleksowe om(cid:243)wienie podstawowego budulca witryn WWW, czyli jŒzyka HTML (cid:149) Jak zbudowany jest dokument HTML? (cid:149) W jaki spos(cid:243)b umieszcza(cid:230) na stronach WWW elementy graficzne? (cid:149) Jak stosowa(cid:230) kaskadowe arkusze styl(cid:243)w? W ostatnich latach zasady tworzenia witryn WWW zmieni‡y siŒ znacznie. Dynamiczny rozw(cid:243)j technologii i jŒzyk(cid:243)w programowania oraz wzrost wydajno(cid:156)ci serwer(cid:243)w sprawi‡y, ¿e strony internetowe sta‡y siŒ teraz naprawdŒ funkcjonalne i atrakcyjne. JŒzyki, takie jak PHP i ASP, oraz technologia AJAX umo¿liwi‡y budowanie dynamicznych witryn WWW pobieraj„cych dane z baz i dzia‡aj„cych jak typowe aplikacje biurowe. Pomimo tak ogromnej rewolucji, u podstaw wszystkich serwis(cid:243)w WWW nadal le¿y jŒzyk HTML. Jego znajomo(cid:156)(cid:230) jest niezbŒdna do zbudowania ka¿dej witryny WWW (cid:150) od najprostszej do najbardziej z‡o¿onej. Dopiero po opanowaniu jŒzyka HTML i (cid:156)ciśle zwi„zanej z nim technologii CSS mo¿na wykona(cid:230) nastŒpny krok. W ksi„¿ce (cid:132)HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW(cid:148) znajdziesz om(cid:243)wienie wszystkich element(cid:243)w najnowszej specyfikacji jŒzyka HTML. Czytaj„c j„, poznasz strukturŒ dokumentu HTML, znaczniki oraz ich atrybuty. Dowiesz siŒ, jak korzysta(cid:230) z kaskadowych arkuszy styl(cid:243)w, tworzy(cid:230) formularze i umieszcza(cid:230) w dokumentach elementy graficzne, a tak¿e multimedialne. Przeczytasz tak¿e o jŒzyku JavaScript oraz prze(cid:156)ledzisz rzeczywisty projekt witryny internetowej. (cid:149) Historia jŒzyka HTML (cid:149) Idea rozdzielenia tre(cid:156)ci od prezentacji (cid:149) Struktura dokument(cid:243)w HTML i XHTML (cid:149) Konstrukcja styl(cid:243)w CSS (cid:149) Definiowanie metadanych (cid:149) Znaczniki zawarto(cid:156)ci dokumentu (cid:149) Obrazy i formularze na stronach WWW (cid:149) Tabele (cid:149) Formatowanie element(cid:243)w HTML za pomoc„ arkuszy styl(cid:243)w (cid:149) Podstawy JavaScript Zr(cid:243)b pierwszy krok na drodze do projektowania atrakcyjnych stron WWW (cid:150) poznaj jŒzyk HTML Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Podziękowania .................................................................................................................. 9 O autorach ...................................................................................................................... 11 Słowo wstępne ................................................................................................................ 13 Wprowadzenie ................................................................................................................ 15 Rozdział 1. Zaczynamy .................................................................................... 19 Wprowadzenie do internetu i witryn WWW .................................................................. 19 Czym jest HTML? .......................................................................................................... 20 Ewolucja języka HTML ........................................................................................... 21 Jeden język, wiele wersji .......................................................................................... 21 Jedna wersja, trzy odmiany ...................................................................................... 22 Walidacja dokumentów ............................................................................................ 23 Oddzielanie zawartości od prezentacji ............................................................................ 24 Praca z XHTML i CSS ................................................................................................... 25 Edytor tekstu ............................................................................................................ 25 Przeglądarki internetowe .......................................................................................... 26 Umieszczanie witryny na serwerze .......................................................................... 26 Wprowadzenie do adresów URL .................................................................................... 27 Składniki adresu URL .............................................................................................. 27 Adresy pełne i relatywne .......................................................................................... 29 Podsumowanie ................................................................................................................ 30 Rozdział 2. Podstawy dokumentów HTML i arkuszy stylów ................................ 31 Elementy składowe języka HTML — znaczniki i atrybuty ............................................ 31 Elementy blokowe i wewnętrzne .............................................................................. 33 Zagnieżdżanie elementów ........................................................................................ 34 Znaki niedrukowane ................................................................................................. 34 Atrybuty standardowe .............................................................................................. 35 Komentarze .............................................................................................................. 37 Dokument XHTML ........................................................................................................ 37 Typ dokumentu ........................................................................................................ 38 Element html ............................................................................................................ 40 I pozostała część… ................................................................................................... 41 Drzewo dokumentu .................................................................................................. 41 Podstawy arkuszy stylów ................................................................................................ 42 Anatomia reguły CSS ............................................................................................... 42 Selektory CSS .......................................................................................................... 43 Szczegółowość i kaskadowość arkuszy stylów ........................................................ 47 Dołączanie arkuszy stylów do dokumentów ............................................................ 49 4 HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW Kolejność stosowania kaskady ................................................................................. 51 Dyrektywa !important .............................................................................................. 52 Formatowanie kodu CSS .......................................................................................... 53 Komentarze CSS ...................................................................................................... 54 Podsumowanie ................................................................................................................ 55 Rozdział 3. Metadane dokumentu .................................................................... 57 Element head .................................................................................................................. 57 head ...................................................................................................................... 57 Elementy wspierające ..................................................................................................... 58 base ...................................................................................................................... 59 link ....................................................................................................................... 60 meta ..................................................................................................................... 61 script .................................................................................................................... 62 style ...................................................................................................................... 63 title ....................................................................................................................... 64 Podsumowanie ................................................................................................................ 66 Rozdział 4. Dodawanie zawartości .................................................................... 67 Zawartość i struktura ...................................................................................................... 67 Element body .................................................................................................................. 68 body ..................................................................................................................... 68 Logiczne porcje .............................................................................................................. 70 p ........................................................................................................................... 70 Nagłówki: h1, h2, h3, h4, h5 i h6 ............................................................................. 72 blockquote ........................................................................................................... 73 address ................................................................................................................. 75 pre ........................................................................................................................ 76 Listy ................................................................................................................................ 77 ul .......................................................................................................................... 77 ol .......................................................................................................................... 79 li ........................................................................................................................... 80 Lista definicji .................................................................................................................. 82 dl .......................................................................................................................... 82 dt .......................................................................................................................... 83 dd ......................................................................................................................... 83 Elementy dotyczące fraz ................................................................................................. 85 em ........................................................................................................................ 85 strong ................................................................................................................... 86 cite ....................................................................................................................... 87 q ........................................................................................................................... 88 dfn ........................................................................................................................ 89 Skróty: abbr i acronym .................................................................................... 90 Modyfikacje dokumentu: ins i del ................................................................... 91 bdo ....................................................................................................................... 92 Elementy związane z programowaniem: code , kbd , samp i var ............. 93 br .......................................................................................................................... 95 hr .......................................................................................................................... 96 Elementy do wielu zastosowań ....................................................................................... 97 div ........................................................................................................................ 98 span ...................................................................................................................... 99 Osadzanie zewnętrznej treści ........................................................................................ 100 object ................................................................................................................. 100 param ................................................................................................................. 101 Spis treści 5 Elementy prezentacyjne ................................................................................................ 103 i i b ................................................................................................................ 103 big i small ...................................................................................................... 103 tt ......................................................................................................................... 103 sup i sub ......................................................................................................... 103 Znaki specjalne ............................................................................................................. 104 Nadawanie zawartości stylu za pomocą CSS ............................................................... 106 Deklaracja podstawowych stylów czcionek ........................................................... 106 Style list .................................................................................................................. 111 Podsumowanie .............................................................................................................. 113 Rozdział 5. Obrazy ......................................................................................... 115 Jak działają cyfrowe obrazy? ........................................................................................ 116 Formaty obrazów przyjazne stronom WWW ......................................................... 117 Umieszczanie obrazów na stronach WWW .................................................................. 120 img ..................................................................................................................... 120 Obrazy w kontekście innych elementów ................................................................ 127 Otaczanie obrazu tekstem ............................................................................................. 128 Obrazy tła ..................................................................................................................... 130 Pozycjonowanie obrazu tła ..................................................................................... 133 Podsumowanie .............................................................................................................. 135 Rozdział 6. Łącza i odnośniki ......................................................................... 137 Znacznik łącza .............................................................................................................. 137 a ......................................................................................................................... 137 Użycie elementu a ........................................................................................................ 139 Łącza do innych dokumentów ................................................................................ 139 Łącza do dokumentów w formacie innym niż XHTML ......................................... 141 Łącza z adresami e-mail ......................................................................................... 143 Obraz jako łącze ........................................................................................................... 144 Wykorzystanie identyfikatorów .................................................................................... 145 Użycie CSS dla elementu łącza .................................................................................... 146 Mapy obrazów .............................................................................................................. 149 map .................................................................................................................... 150 area .................................................................................................................... 151 Podsumowanie .............................................................................................................. 154 Rozdział 7. Tabele ......................................................................................... 155 Podstawy tworzenia tabel ............................................................................................. 155 table ................................................................................................................... 156 tr ......................................................................................................................... 157 td ........................................................................................................................ 159 Przykład zastosowania tabeli ........................................................................................ 160 caption ............................................................................................................... 162 th ........................................................................................................................ 164 Zaawansowane wykorzystanie tabel ............................................................................. 166 tbody .................................................................................................................. 168 thead .................................................................................................................. 169 tfoot .................................................................................................................... 170 colgroup ............................................................................................................. 173 col ...................................................................................................................... 174 6 HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW Wykorzystanie CSS do nadawania stylu tabelom ......................................................... 176 Dodawanie obramowania ....................................................................................... 176 Wyrównywanie tekstu w tabeli .............................................................................. 178 Dodawanie odstępów do komórek ......................................................................... 179 Dodawanie tła do tabeli .......................................................................................... 180 Podsumowanie .............................................................................................................. 182 Rozdział 8. Formularze ................................................................................... 183 Jak działają formularze? ............................................................................................... 183 Elementy składowe formularza .................................................................................... 184 form ................................................................................................................... 185 input ................................................................................................................... 187 button ................................................................................................................. 196 select .................................................................................................................. 198 option ................................................................................................................. 200 optgroup ............................................................................................................. 201 textarea ............................................................................................................... 203 Nadawanie formularzom struktury ............................................................................... 205 fieldset ............................................................................................................... 205 legend ................................................................................................................. 207 label ................................................................................................................... 209 Nadawanie formularzom stylów za pomocą CSS ......................................................... 211 Usuwanie obramowania z zestawu pól ................................................................... 213 Wyrównywanie etykiet ........................................................................................... 214 Zmiana czcionki kontrolek formularza ................................................................... 215 Podsumowanie .............................................................................................................. 216 Rozdział 9. CSS, czyli arkusze stylów ............................................................. 219 Wykorzystywanie zewnętrznych arkuszy stylów ......................................................... 219 Jednostki miary ............................................................................................................. 221 Układ graficzny ............................................................................................................ 222 Pojemniki ............................................................................................................... 222 Rozmiar i rozmieszczenie pojemnika ..................................................................... 225 Ustalanie położenia pojemnika ............................................................................... 227 Tło ................................................................................................................................ 235 Nadawanie stylu tekstowi ............................................................................................. 236 Rodzaje mediów ........................................................................................................... 238 Zgodność ...................................................................................................................... 239 Podsumowanie .............................................................................................................. 240 Rozdział 10. Podstawy wykonywania skryptów po stronie klienta ...................... 241 Czym są skrypty? ......................................................................................................... 241 Umieszczanie kodu JavaScript ..................................................................................... 242 Język JavaScript ........................................................................................................... 243 Reguły składni języka ............................................................................................ 244 Operatory i wyrażenia ............................................................................................ 246 Instrukcje ................................................................................................................ 248 Pętle ........................................................................................................................ 254 Funkcje ................................................................................................................... 258 Tablice .................................................................................................................... 259 Tematy zaawansowane ................................................................................................. 259 Obsługa zdarzeń ..................................................................................................... 260 DOM ...................................................................................................................... 262 Walidacja formularzy ............................................................................................. 263 Podsumowanie .............................................................................................................. 265 Spis treści 7 Rozdział 11. Tworzymy witrynę od podstaw ...................................................... 267 Wprowadzenie do analizy przypadku — Spaghetti Cruft ......................................... 268 Proces projektowania .................................................................................................... 268 Krok 1. — zdefiniuj cele ........................................................................................ 269 Krok 2. — wymyślanie architektury ...................................................................... 269 Krok 3. — kreowanie szablonu .............................................................................. 270 Krok 4. — wykonanie układu graficznego strony .................................................. 271 Krok 5. — łączenie wszystkich części ................................................................... 273 Krok 6. — testowanie ............................................................................................. 273 Tworzenie witryny Spaghetti Cruft .......................................................................... 274 Tworzenie dokumentu ............................................................................................ 274 Kod nagłówka strony ............................................................................................. 275 Wykonanie głównego fragmentu strony ................................................................. 276 Tworzenie nawigacji .............................................................................................. 277 Tworzenie sloganu i stopki ..................................................................................... 278 Kompletny szablon ................................................................................................. 278 Arkusz stylów dla Spaghetti Cruft ............................................................................ 280 Nadanie stylu ciału strony ...................................................................................... 281 Styl nagłówka ......................................................................................................... 287 Układ strony ........................................................................................................... 292 Nadawanie stylów nawigacji .................................................................................. 294 Styl stopki .............................................................................................................. 296 Tworzymy rzeczywiste strony ...................................................................................... 297 Strona z menu ......................................................................................................... 297 Strona recenzji ........................................................................................................ 301 Strona kontaktowa .................................................................................................. 303 Podsumowanie .............................................................................................................. 307 Dodatek A Lista znaczników języka XHTML 1.0 Strict .................................... 309 Dodatek B Nazwy kolorów i ich wartości ........................................................ 345 Dodatek C Znaki specjalne ........................................................................... 359 Dodatek D Poziom obsługi CSS w różnych przeglądarkach .............................. 363 Skorowidz ....................................................................................................... 371 Rozdział 5. Obrazy Cały rozdział 4. został poświęcony dodawaniu treści tekstowych do stron WWW. Teraz przejdźmy do bardziej multimedialnych aspektów internetu, czyli obrazków. Obrazy sta- nowią nieodłączną część wielu witryn internetowych. Czynią je łatwiejszymi do zapamię- tania i stymulują wizualnie. Elementy graficzne projektu strony zawierają najczęściej logo witryny i inne motywy pozwalające odróżnić daną witrynę od setek innych. Obrazy pełnią nie tylko funkcję dekoracyjną, ale również komunikacyjną — są zawar- tością, która nierzadko lepiej niż słowa oddaje sens wypowiedzi. Zdjęcia, ilustracje, logo, ikony, mapy, wykresy i grafy — to sposoby dzielenia się pomysłami, które trudno byłoby przekazać w tekście. Z drugiej strony warto pamiętać, że nie każdy, kto odwie- dzi witrynę, będzie w stanie zobaczyć obrazy. Na barkach autora witryny spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie alternatywnych metod dostępu do zawartości, np. tekstu opisującego zawartość lub znaczenie obrazka. Obrazy, które stanowią część zawartości dokumentu XHTML, można określać za pomo- cą elementu img. Zostaną one wyświetlone przez przeglądarkę tuż obok tekstu. Do osadzania obrazów można również użyć elementu object, opisywanego w rozdziale 4. Niestety obsługa tego sposobu wstawiania obrazów nie jest jeszcze powszechna, więc warto pozostać przy sprawdzonym elemencie img. Pamiętaj o tym, by w treści dokumentu umieszczać jedynie obrazy informacyjne — obrazy dekoracyjne określaj w arkuszu CSS dołączonym do strony, by odseparować zawartość od aspektów prezentacyjnych. W tym rozdziale zajmiemy się sposobami umieszczania obrazów na stronach WWW. Najpierw opowiemy o podstawach działania i obsługi cyfrowych obrazów, wyjaśnimy działanie elementu wewnętrznego img, zapewniającego osadzanie obrazów w zawartości, a na końcu przejdziemy do opisów wykorzystania arkuszy CSS do wczytywania obrazów poprawiających wygląd strony. Obrazy tła definiowane w CSS poprawiają wygląd strony, ale nie wpływają na jego strukturę semantyczną. 116 HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW Jak działają cyfrowe obrazy? Wszystko, co znajduje się w komputerze, przechowywane jest w postaci cyfrowej — ob- razy nie są tu wyjątkiem. Oznacza to, że obraz to tak naprawdę seria zer i jedynek umiesz- czona w pliku. Komputer czyta tablicę cyfr (każda cyfra to bit) i przekształca ją na sy- gnał przesyłany do drugiego urządzenia, które skonwertuje go w postać małych kropek kolorowego światła widzianego przez nasze oko — czerwonych, niebieskich, szarych itd. Plik zawiera dodatkowo instrukcje, w jaki sposób te kropki światła (nazywane pik- selami) powinny zostać ułożone w mozaikę, z której powstanie wynikowy obraz. Po- szczególne piksele tworzące obraz łatwo zauważyć, jeśli dokładnie przyjrzeć się ekra- nowi komputera lub telewizora. Ekstremalne powiększenie prezentuje rysunek 5.1. Rysunek 5.1. Powiększenie cyfrowego obrazu uwidacznia piksele, z których się składa Ponieważ obrazy składają się z map bitów, nazywamy je często bitmapami lub ob- razami rastrowymi. To właśnie obrazy bitmapowe stanowią podstawę wyświetlania obrazów na stronach WWW. Zapamiętanie koloru i położenia każdego piksela zabiera dużo miejsca, szczególnie jeśli jeden obraz składa się z setek tysięcy pikseli w milionach możliwych kolorów (24-bitowy kolor oznacza ponad 16 milionów różnych kolorów). Grafika wektorowa Poza bitmapami istnieje jeszcze jeden sposób przechowywania cyfrowych obrazów — jako zbiór instrukcji matematycznych, które komputer powinien wykonać, aby narysować odpo- wiednie kształty na ekranie lub papierze. Tego rodzaju obrazy nazywa się wektorowymi. Mo- gą one być wyświetlane w dowolnej rozdzielczości bez pogorszenia jakości i modyfikacji wy- glądu. Niestety, obsługa grafiki wektorowej wymaga specjalistycznego oprogramowania, które nie jest dołączane do większości przeglądarek internetowych, więc niemal wszystkie obrazy używane w internecie są obrazami rastrowymi. Jakiś czas temu pojawiła się inicjatywa wprowadzenia grafiki wektorowej w formacie dosto- sowanym do użycia na stronach WWW. Język SVG (skrót od ang. Scalable Vector Graphics) wzorowany na XML nie jest jak dotąd powszechnie obsługiwany przez przeglądarki, więc jego zastosowanie jest ograniczone. Więcej informacji na temat obsługi tego formatu znajduje się na witrynie http://www.w3.org/Graphics/SVG/. Rozdział 5. ♦ Obrazy 117 Obrazy używane w internecie są najczęściej skompresowane w celu zmniejszenia ich rozmiaru, by pobieranie strony WWW mogło się sprawnie odbyć nawet na powol- nych połączeniach internetowych. Redukując liczbę kolorów lub liczbę pikseli, można łatwo zmniejszyć ogólny rozmiar obrazu. Jeśli kiedykolwiek pobierałeś ogromny obraz z internetu, doskonale zdajesz sobie sprawę, że bywa to denerwujące. Głównym celem kompresji jest maksymalne zmniejszenie rozmiaru pliku przy jednoczesnym zachowa- niu możliwie dobrej jakości. Formaty obrazów przyjazne stronom WWW Obrazy kierowane do wykorzystania na stronach WWW można kompresować w trzech formatach: JPEG, GIF i PNG. Każdy z formatów stosuje inny mechanizm kompresji, więc ma różne zalety i wady. Większość przeglądarek graficznych ma wbudowane oprogramowanie poprawnie interpretujące i renderujące tego rodzaju obrazy. Przeglą- darki mogą nie obsługiwać innych formatów, więc warto trzymać się wspomnianych trzech. Prawie każdy program do edycji grafiki rastrowej umożliwia zapis obrazu we wszystkich wymienionych formatach. JPEG JPEG to skrót od Joint Photographic Experts Group — organizacji, która wymyśliła wspomniany format. Algorytm kompresujący redukuje rozmiar wynikowego pliku przez próbkowanie średnich wartości koloru pikseli i redukcję nadmiarowych pikseli. Po dekompresji obrazu usunięte piksele zostają odtworzone na podstawie zapamięta- nych próbek. Ponieważ format ten powoduje utratę części informacji, nazywamy go formatem strat- nym. Obraz JPEG po dekompresji nigdy nie będzie tej samej jakości, co oryginał. JPEG obsługuje różne poziomy strat jakości — im niższy poziom, tym mniej pikseli pozostaje, co zmniejsza rozmiar pliku, ale i pogarsza jakość. Wysoce skompresowane obrazy JPEG wydają się rozmyte i zawierają tak zwane artefakty, spowodowane al- gorytmem kompresji. Rysunek 5.2 przedstawia trzy wersje zdjęcia Jolene po zapisaniu z różnymi poziomami kompresji (obraz został powiększony dwukrotnie, by poprawić widoczność artefaktów). Większa kompresja daje mniejszy rozmiar pliku, ale gor- szą jakość. Co więcej, każda edycja i zapis obrazu JPEG oznacza ponowną kompresję czegoś, co zostało już wcześniej skompresowane. Każda kolejna kompresja coraz bardziej po- garsza jakość obrazu, podobnie jak wielokrotne kserowanie kolejnych kopii. Zawsze warto pozostawiać sobie oryginalną wersję zdjęcia i kompresować ją do formatu strat- nego tylko wtedy, gdy zachodzi potrzeba jego aktualizacji na witrynie. Format JPEG zaoszczędza miejsca przez redukcję pikseli, ale również zapamiętuje wiele informacji o kolorze w stosunkowo niewielkim pliku, co czyni go idealnym for- matem dla fotografii i innych obrazów zawierających dużo kolorów i elementów, które gładko zmieniają odcienie. Pliki JPEG stosują rozszerzenie .jpg lub .jpeg. Krótsza wersja stała się najbardziej popularna, bo niektóre starsze systemy operacyjne nie obsługiwały rozszerzeń dłuższych niż trzyznakowe. 118 HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW Niska kompresja (56 kB) Średnia kompresja (12 kB) Wysoka kompresja (5 kB) Rysunek 5.2. Ten sam obraz JPEG z różnymi poziomami kompresji. Wersja po prawej stronie ma najmniejszy rozmiar pliku, ale najgorszą jakość GIF GIF to skrót od Graphic Interchange Format. W tym systemie kompresja odbywa się przez zmniejszenie liczby kolorów używanych w obrazie, przy zachowaniu informa- cji o każdym pikselu. Ponieważ format GIF jest bezstratny, jest doskonały do pracy nad logo, ikonami lub innymi grafikami, które mają ostre krawędzie. Obraz GIF może zawierać maksymalnie 256 kolorów, a gdy jest ich mniej, jeszcze bardziej poprawia to stopień kompresji. Grafy, mapy, grafika z dużą liczbą linii i inne obrazy z dużymi powierzchniami w jednolitym kolorze (lub tylko o kilku barwach) są przykładami ob- razów doskonale nadających się do skompresowania algorytmem GIF. Obrazy GIF mogą zawierać obszary, które są przezroczyste, dzięki czemu możliwe jest wyświetlenie tego, co znajduje się za nimi. Każdy z pikseli albo jest w pełni prze- zroczysty, albo całkowicie nieprzezroczysty, więc pojawi się mocno zarysowana gra- nica na styku dwóch obszarów. Wiele programów do edycji grafiki umożliwia wybranie koloru matującego dla przezroczystych obrazów GIF, co minimalizuje efekt ostrości krawędzi. Rysunek 5.3 przedstawia obraz GIF na tle szachownicy. Zauważ białe ob- ramowanie (kolor matujący), które będzie doskonale współgrało z docelowym, białym kolorem tła witryny. Kolejną ciekawą funkcją obrazów GIF jest obsługa krótkich animacji. Obraz może zawierać ciąg klatek, wyświetlanych w określonej sekwencji, co umożliwia tworzenie ciekawych, a czasem również bardzo denerwujących, efektów. Oczywiście każda klatka zwiększa rozmiar wynikowego pliku GIF. Pliki GIF stosują rozszerzenie .gif. 119 Rozdział 5. ♦ Obrazy Rysunek 5.3. Przezroczysty obraz GIF z białym kolorem matującym. Tło w postaci szachownicy przedstawiono jedynie w celach demonstracyjnych PNG PNG (skrót od ang. Portable Network Graphic) to format wymyślony jako bezpłatny następca opatentowanego formatu GIF, który dodatkowo rozwija oryginał w kilku płaszczyznach. Podobnie jak GIF, PNG może zawierać maksymalnie 256 kolorów (tak zwany kolor 8-bitowy, ponieważ 256 różnych wartości można zmieścić w 8 bitach) i obsługuje przezroczystość. Dzięki innemu algorytmowi kompresji, w niektórych sytu- acjach 8-bitowy PNG bywa mniejszy niż jego odpowiednik w formacie GIF. Co ważne, PNG występuje również w wariancie 24-bitowym, który obsługuje milio- ny kolorów. Jest w tym względzie podobny do formatu JPEG, ale charakteryzuje się większymi rozmiarami plików, bo nie stosuje stratnego algorytmu kompresji. Najwięk- szą zaletą 24-bitowych obrazów PNG jest obsługa kanału alfa (kanału przezroczysto- ści), który stanowi jakby osobną warstwę, określającą poziomy przezroczystości po- szczególnych pikseli. Podczas gdy przezroczystość w obrazach GIF lub 8-bitowych PNG jest dwustanowa, piksele w 24-bitowym PNG mogą być przezroczyste tylko częścio- wo, co oznacza zmieszanie koloru obrazu i koloru tła w proporcjach zdefiniowanych przez warstwę alfa. Działanie kanału przezroczystości przedstawia rysunek 5.4. Szachow- nicę widać przez część logo z elipsą, co zapewnia obrazowi dobre dopasowanie do dowolnego tła. Rysunek 5.4. 24-bitowy PNG z kanałem przezroczystości. Szachownicę widać przez częściowo przezroczystą elipsę Niestety, wiele starszych przeglądarek, włączając w to przeglądarki Internet Explorer przed wersją 7, nie obsługuje kanału przezroczystości w 24-bitowych obrazach PNG. Dopóki starsze przeglądarki nadal są popularne, należy bardzo uważać ze stosowaniem obrazów PNG stosujących kanał przezroczystości. 120 HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW Bity i bajty Wszystkie dane w świecie komputerów składają się z zer i jedynek, czyli cyfr, stąd nazwa technologia cyfrowa. Zera i jedynki reprezentują dwa stany przełącznika — 1 oznacza włą- czony, a 0 wyłączony. To baza kodu binarnego, stanowiącego podstawę działania wszystkich komputerów. Pojedyncza cyfra nosi nazwę bit, a sekwencja 8 bitów to bajt. Przy dużych zbio- rach bajtów stosujemy wielokrotności wartości 1024; 1024 bajty to jeden kilobajt, 1024 kilo- bajty to jeden megabajt, a 1024 megabajty to jeden gigabajt. W ten sposób mierzymy ilość cyfrowych danych. Wartość koloru każdego piksela obrazu bitmapowego to ciąg zer i jedynek. Im więcej zer i je- dynek przypada na jeden piksel, tym więcej różnych kolorów można opisać. Najprostszy obraz może stosować tylko pojedyncze zero i jedynkę do opisu kolorów — oznacza to obraz mono- chromatyczny, zawierający tylko czerń i biel. Ponieważ każdy bit to dwie wartości, liczba do- stępnych kolorów jest zawsze wartością wynikającą z podniesienia liczby 2 do potęgi równej liczbie bitów. Dla dwóch bitów na kolor mamy dostęp do czterech kolorów (22) z powodu czterech permutacji (00, 01, 10, 11). Dla czterech bitów kolorów może być 16 (24). Dla 8 bi- tów — 256 (28). Obrazy GIF stosują maksymalnie 8 bitów na piksel, więc mogą stosować najwyżej 256 róż- nych kolorów. JPEG używa 24 bitów na piksel, czyli obsługuje 16 777 216 różnych kolorów, co w wielu przypadkach stanowi granicę ludzkich możliwości rozróżniania kolorów. Format PNG obsługuje wersję 8-bitową oraz 24-bitową. W 8-bitowych obrazach GIF i PNG tylko jedna wartość zostaje wskazana jako wartość przezro- czystości, więc dany piksel jest widoczny lub niewidoczny. W 24-bitowym formacie PNG każdemu pikselowi przypisano osobne 8 bitów określających jego przezroczystość, więc łącznie mamy dostęp do 256 poziomów przezroczystości: od 0 oznaczającego pełną przezroczystość do 255 oznaczającego pełne krycie. Umieszczanie obrazów na stronach WWW Zawartość tekstowa stanowi część dokumentu XHTML. Otaczają ją znaczniki, infor- mujące o znaczeniu poszczególnych słów lub zdań. Obrazy są zewnętrznymi plikami i nie stanowią części dokumentu. Odwołania do obrazów w dokumencie XHTML oznacza się za pomocą elementu img (lub object, choć nie jest on tak dobrze obsługi- wany). Renderowanie strony zawierającej obrazy jest dwuetapowe: najpierw przeglą- darka pobiera dokument XHTML, a dopiero później wszystkie powiązane z nim ob- razy. Po uzyskaniu obrazka z serwera WWW przeglądarka wyświetla go na ekranie. img Element img należy traktować jako element zastępowany, ponieważ on sam nigdy nie jest wyświetlany. Co więcej, element ten jest elementem pustym, więc należy go za- mykać za pomocą znaków / . Element wymaga wskazania źródła obrazu do wyświe- tlenia przy użyciu atrybutu src. Podany adres URL może być względny lub pełny. Rozdział 5. ♦ Obrazy 121 Element img wymaga również wskazania atrybutu alt, zawierającego alternatywną treść, czyli tekst opisujący zawartość elementu. Alternatywny tekst pojawi się na stronie, jeśli obrazek nie jest dostępny lub przeglądarka nie jest w stanie wyświetlać obrazów. Co ważne, tekst ten pomaga zrozumieć treść strony osobom niedowidzącym. Listing 5.1 przedstawia element img jedynie z atrybutami src i alt, czyli całkowitym minimum pozwalającym uznać go za poprawny. Listing 5.1. Najprostsza postać elementu img img src= /images/pizza.jpg alt= Pizza z sosem i oliwkami / Atrybuty wymagane (cid:141) src — określa adres URL pliku z obrazem. (cid:141) alt — określa alternatywny tekst wyświetlany zamiast obrazu. Atrybuty opcjonalne (cid:141) width — szerokość obrazu w pikselach. (cid:141) height — wysokość obrazu w pikselach. (cid:141) ismap — informuje, że obraz jest powiązany z mapą po stronie serwera. (cid:141) usemap — identyfikuje mapę po stronie użytkownika. (cid:141) longdesc — określa adres URL zawierający rozbudowany opis obrazu. Atrybuty standardowe (cid:141) class (cid:141) dir (cid:141) id (cid:141) lang (cid:141) style (cid:141) title (cid:141) xml:lang Atrybut alt Wszystkie wystąpienia elementu img muszą zawierać atrybut alt, zapewniający alter- natywną treść, jeśli z jakichś powodów obrazek nie jest widoczny, np. użytkownik niedowidzi, używane oprogramowanie nie potrafi wyświetlać obrazów lub obraz nie jest dostępny w podanej lokalizacji. Użycie tekstu opisującego zawartość obrazka po- zwala przekazać choć część informacji, jeśli obrazek nie jest dostępny. Atrybut alt może zawierać do 1024 znaków (włączając w to spacje), ale warto być możliwie pre- cyzyjnym. Jeśli obraz jest bardzo złożony i wymaga dłuższych wyjaśnień, można sko- rzystać z atrybutu longdesc. 122 HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW Atrybut alt powinien stanowić zastępnik obrazu, gdy ten nie jest dostępny. Jeśli ob- raz przedstawia zdjęcie kota śpiącego w koszyku, prawidłowy atrybut alt powinien zawierać tekst „mój kot w koszyku” lub „mój szary kot śpi w plecionym koszyku” lub nawet „mój szary, paskowany kot śpi w kuchni, w plecionym koszyku”. Opis pozwala użytkownikowi wyobrazić sobie zawartość zdjęcia. Rysunek 5.5 pokazuje, w jaki sposób przeglądarka Internet Explorer reaguje, jeśli obraz nie znajduje się na serwerze. Zamiast obrazu pojawia się treść alt, która informuje o jego zawartości. Rysunek 5.5. Przeglądarka wyświetli alternatywną zawartość, jeśli obrazu nie uda się załadować Atrybut alt powinien być sensownym zastąpieniem obrazu, więc unikaj niewiele mó- wiących tekstów w stylu „firmowe logo”. W atrybucie zawrzyj nazwę firmy, a nie in- formację o jakimś logo, użyj więc tekstu w rodzaju „Moja Firma, logo”. Jeśli obrazek przedstawia tekst, w atrybucie alt powinna znaleźć się treść tego tekstu. Atrybut alt nie powinien skupiać się na tym, czy brakujący obraz zawiera logo, zdjęcie, ilustrację, portret, wykres itp. Użycie tekstu „zdjęcie mojego kota” informuje co prawda, że na zdjęciu znajduje się kot, ale nie mówi nic o jego sytuacji i lokalizacji zdjęcia, co może być bardzo istotne. Staraj się przekazać temat przewodni zdjęcia, a nie tylko jego zawartość. Nie stosuj nazwy pliku z obrazem jako tekstu alternatywnego, bo mojkot.jpg niewiele mówi czytelnikowi. Internet Explorer dla systemu Windows, najpopularniejsza na świecie przeglądarka internetowa, z niewyjaśnionych przyczyn wyświetla zawartość atrybutu alt jako pod- powiedź, czyli dodatkowy tekst, pojawiający się po umieszczeniu kursora myszy nad obrazem (rysunek 5.6). Rozdział 5. ♦ Obrazy Rysunek 5.6. Internet Explorer dla systemu Windows niepoprawnie wyświetla wartość atrybutu alt jako podpowiedź 123 Z tego powodu wielu projektantów stron WWW przez lata błędnie użytkowało atry- but alt, żeby wyświetlać dodatkowe informacje o obrazie jako podpowiedź: „moje ulubione zdjęcie” lub „mój kot o imieniu Kiciuś”. Teksty te nie opisują obrazu ani nie zastępują go, więc nie są odpowiednimi wartościami dla alt. Ponieważ tylko Internet Explorer dla Windows stosuje wyświetlanie zawartości alt jako podpowiedzi, użyt- kownicy stosujący inne przeglądarki nie zobaczą tego komunikatu. Atrybut title, jeśli zostanie użyty, będzie wyświetlany jako podpowiedź w większości przeglądarek graficznych. Atrybut ten jest odpowiedni do umieszczania opisu, stanowią- cego uzupełnienie treści obrazu. Jeśli zarówno alt, jak i title są dostępne dla obrazu (listing 5.2), przeglądarka Internet Explorer dla Windows zastosuje tekst zawarty w title. Listing 5.2. Element img z opisowym atrybutem alt oraz i ogólnym atrybutem title img src= /images/pizza.jpg title= Nasza sławna Pizza Neapoli alt= Cała pizza (cid:180)z zielonymi oliwkami i roztopionym serem mozzarella / Co gorsza, niektórzy projektanci całkowicie unikają atrybutu alt, by tylko uniknąć wyświetlania podpowiedzi w przeglądarce Internet Explorer. Element img bez atry- butu alt nie tylko nie jest poprawny z punktu widzenia XHTML, ale również utrud- nia życie osobom niedowidzącym. System czytający strony na głos lub przeglądarka tekstowa po prostu poinformują o istnieniu obrazu bez żadnych dodatkowych danych lub przeczytają zawartość atrybutu src. Pominięcie alt czyni z istotnego obrazu bez- wartościowy znacznik. Informacyjny tekst alt jest szczególnie ważny, jeśli obraz stanowi część łącza lub jest przyciskiem powodującym na przykład wysłanie formularza. Tego rodzaju obrazy pełnią określoną funkcję, nie są tylko treścią informacyjną. Jeśli obraz stanowi część łącza, 124 HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW zastosowanie w nim poprawnego atrybutu alt jest niezwykle istotne. Rysunek 5.7 przed- stawia stronę WWW z nawigacją stosującą obrazki. Odwiedzający z dobrym wzro- kiem bez problemu skorzysta ze strony, nawet jeśli nie zawiera ona atrybutów alt. Rysunek 5.7. Witryna stosuje obrazki jako elementy wskazujące łącza do innych stron. Rysunek przedstawia wygląd strony w przeglądarce Firefox Rysunek 5.8 przedstawia ten sam tekst wyświetlony w przeglądarce Lynx — przeglą- darce tekstowej, która wyświetla nazwę pliku obrazu, jeśli nie wskazano właściwego opisu w atrybucie alt. Bez atrybutów alt nawigacja w tej przeglądarce jest praktycznie bezużyteczna. Rysunek 5.8. Przeglądarka Lynx pokazuje obrazy bez atrybutów alt, stosując nazwy plików. Uniemożliwia to nawigację w witrynie, bo wymusza na użytkowniku zgadywanie, gdzie mogą prowadzić łącza Rozdział 5. ♦ Obrazy 125 Obrazy, które pełnią rolę dekoracyjną, czyli nie stanowią części rzeczywistej treści, nadal wymagają atrybutu alt, ale w takiej sytuacji należy użyć pustej wartości alt (alt= ), by wskazać, że są one nieistotne. Jako dodatkowy bonus Internet Explorer nie wyświetli podpowiedzi, gdy znajdzie pusty atrybut alt. Wiele osób niepoprawnie mówi o znaczniku alt, gdy tak naprawdę ma na myśli atrybut alt. To bardzo mylące, ponieważ alt nie jest i nigdy nie był znacznikiem. Atrybut longdesc Opcjonalny atrybut longdesc zawiera adres URL wskazujący inną stronę WWW z peł- nym wyjaśnieniem znaczenia obrazu, jeśli mógłby on nie zmieścić się w atrybucie alt. Jest to szczególnie przydatne dla grafów i wykresów, które mają złożoną reprezenta- cję, ale można je również zaprezentować w postaci tabeli. Listing 5.3 przedstawia element img z atrybutem longdesc. Obraz przedstawia wykres kołowy, który stosunko- wo trudno opisać w atrybucie alt. Listing 5.3. Element img z atrybutem longdesc img src= /images/piechart.gif alt= Wykres kołowy przedstawiający względną (cid:180) popularność różnych rodzajów dodatków do pizzy longdesc= /dodatki.html / Rysunek 5.9 przedstawia wykres kołowy oraz te same informacje przedstawione w po- staci tabeli. Dane tabelaryczne są adresowane do osób, które z różnych powodów nie są w stanie obejrzeć i zinterpretować wykresu. Więcej informacji na temat tabel pojawi się w rozdziale 7. Rysunek 5.9. Dane w postaci wykresu i ich tabelaryczny odpowiednik Atrybuty width i height Obraz zostanie wyświetlony w przeglądarce zgodnie ze swoim naturalnym rozmia- rem. Ponieważ jednak przeglądarka pobiera obrazy po wczytaniu całego kodu HTML, nie zna rzeczywistych rozmiarów obrazów, dopóki ich nie pobierze. Po pobraniu każ- dego obrazu i poznaniu jego rozmiarów zmieni układ tekstu, co może być denerwujące, 126 HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW jeśli użytkownik rozpoczął już czytanie tekstu. Stosując atrybuty width i height w ele- mencie img, informujemy przeglądarkę, ile miejsca powinna zarezerwować na obraz i że ma renderować tekst tak, jakby obraz został już wczytany. Jeśli wartości atrybutów width i height nie są takie same jak naturalne wymiary obrazu, przeglądarka przeskaluje obraz, by dostosować go do atrybutów. Jeśli tylko to możli- we, unikaj skalowania obrazów w ten sposób. Skalowanie za pomocą przeglądarki najczęściej nie zapewnia najlepszej jakości. W przypadku powiększania pojawią się duże piksele. Zmniejszanie obrazu w ten sposób nie ma dużych efektów ubocznych w kwestii jakości, ale wymaga pobrania obrazu o pełnym rozmiarze, co również nie jest dobre. Najlepiej jeśli atrybuty pasują do naturalnych wymiarów obrazu. Skalowa- nie lepiej przeprowadzać w wyspecjalizowanym programie graficznym. Do określania wymiarów obrazu, można również użyć właściwości width i height z CSS. Jeśli element ma określone atrybuty i dodatkowo nadany styl z wymiarami, styl CSS nadpisze wartości określone przez atrybuty. Atrybuty usemap i ismap Mapa obrazkowa to obraz, w którym niektóre obszary zostały oznaczone jako łącza. W ten sposób łączami są tylko fragmenty obrazu, a nie jego całość. Atrybut usemap określa element map, który ma być użyty do wyświetlenia mapy obrazkowej działają- cej po stronie klienta. Atrybut ismap wskazuje użycie mapy działającej po stronie serwera (tego rozwiązania należy unikać z powodu braku przydatności dla osób nie- dowidzących). Więcej informacji na temat działania map obrazkowych znajduje się w rozdziale 6., opisującym hiperłącza. Wycofane atrybuty prezentacyjne Starsze wersje HTML definiowały kilka atrybutów prezentacyjnych dla elementu img, ale zostały one wycofane na rzecz CSS. Żaden z tych elementów nie jest poprawny w XHTML, ale wymieniamy je, by pokazać, jakie są ich odpowiedniki w CSS: (cid:141) align — określa ułożenie obrazu względem otaczającego go tekstu. Dostępnymi wartościami są: left, right, top, middle oraz bottom. Wyrównywanie do lewej lub do prawej łatwo uzyskać za pomocą właściwości float. Trzy pozostałe wyrównania są dostępne za pomocą właściwości vertical-align. (cid:141) border — określa szerokość obramowania, w którym znajdzie się obraz, jeśli będzie stanowił część hiperłącza. Obecnie ten sam efekt udostępnia właściwość border-width z CSS. (cid:141) hspace — określa poziomy odstęp po lewej i po prawej stronie obrazu. Został zastąpiony przez właściwości margin-left i margin-right. (cid:141) vspace — określa pionowy odstęp na górze i na dole obrazu. Został zastąpiony przez właściwości margin-top i margin-bottom. Rozdział 5. ♦ Obrazy 127 Niektóre starsze dokumenty zawierają dodatkowo atrybut lowsrc. Określa on mniejszą wersję obrazka, która była pobierana przed rozpoczęciem pobierania właściwej wersji. Jest to jednak bardzo przestarzały atrybut, stosowany jedynie przez starsze wersje przeglądarki Netscape Navigator. Obecnie nie należy go stosować. Obrazy w kontekście innych elementów Element img jest elementem wewnętrznym, więc może znajdować się w tym samym wierszu co tekst. W takiej sytuacji będzie spoczywał na dolnej krawędzi podstawy tekstu, nazywanej linią bazową. Listing 5.4 przedstawia element img umieszczony w aka- picie z tekstem (elemencie p). Listing 5.4. Element img wraz z tekstem w jednym akapicie p img src= images/pizza.jpg width= 180 height= 110 alt= Zdjęcie pizzy (cid:180)z naszego lokalu / Spaghetti #38; Cruft otworzyła swoje podwoje w 1999, oferując klientom z regionu Riverbend pizze i makarony. Pizze wytwarzamy na miejscu ręcznie, używając najlepszych składników, a następnie wypiekamy do perfekcji w piecu opalanym drewnem. Pizzę sprzedajemy w całości lub w kawałkach. Dodatkowo oferujemy ją na wynos i dowozimy do klienta. /p Rysunek 5.10 przedstawia wygląd akapitu w przeglądarce graficznej. Zauważ, że spód obrazu znajduje się w tym samym miejscu, co linia bazowa tekstu. Rysunek 5.10. Zauważ, że obraz został wyświetlony w jednej linii z tekstem (zdjęcie: Jeremy Keith) Jeśli obraz, tekst lub oba te elementy naraz znajdują się w elementach blokowych (div, p itp.), górę bierze standardowe zachowanie bloków, więc obraz i tekst pojawią się w osobnych wierszach. Listing 5.5 przedstawia tę samą zawartość, ale tym razem element img znalazł się poza akapitem we własnym elemencie div. Listing 5.5. Element img w elemencie blokowym div oraz tekst umieszczony w osobnym akapicie div img src= /images/pizza.jpg width= 180 height= 110 alt= Zdjęcie pizzy (cid:180)z naszego lokalu / /div p Pizze wytwarzamy na miejscu ręcznie, używając najlepszych składników, a następnie wypiekamy do perfekcji w piecu opalanym drewnem. /p 128 HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW Rysunek 5.11 przedstawia wynik uzyskany w przeglądarce graficznej. Obraz (a do- kładniej element div) i tekst znajdują się w osobnych wierszach. Rysunek 5.11. Elementy p i div są elementami blokowymi, więc pojawiają się we własnych wierszach Wybierając sposób umieszczenia obrazu (wewnątrz lub poza otaczającym go tekstem), pomyśl o jego znaczeniu. Czy stanowi on część tej samej myśli, która pojawia się w tekście? Jeśli tak, umieść go w akapicie. Jeśli obraz ukazuje sytuację luźno związa- ną z tekstem, warto umieścić go osobno. Pamiętaj o tym, że element body może zawierać wyłącznie elementy blokowe jako swoje dzieci. Element img jest elementem wewnętrznym, więc nie można umieścić go bezpośrednio w elemencie body. Aby uzyskać poprawny kod XHTML, musisz umie- ścić go w elemencie blokowym. Gdy dwa obrazy znajdą się obok siebie, zachowują się tak samo jak inne elementy wewnętrzne — znajdą się obok siebie w jednej linii i na tym samym poziomie. Ob- razy, podobnie jak słowa, automatycznie przechodzą do następnego wiersza, jeśli się nie mieszczą. Otaczanie obrazu tekstem W niezliczonej liczbie czasopism, książek i gazet tekst otacza obraz umieszczony w ko- lumnie, w taki sposób jak strumień omijający przeszkodę. We wcześniejszych wersjach HTML należało zastosować atrybut align (wycofany już z użycia). Obecnie do uzy- skania tego samego efektu służy właściwość float z CSS. Właściwość przyjmuje trzy wartości: left, right lub none. Gdy element staje się ele- mentem opływanym, przesuwa się możliwie daleko w jedną ze stron (prawą lub lewą) aż do napotkania granicy bloku lub innego opływanego elementu. Cały tekst lub inne elementy, które pojawią się po nim, będą go opływały. Domyślna wartość none służy do wycofywania właściwości float nałożonej na element przez inną regułę. Listing 5.6 przedstawia kod HTML zawierający obraz i blok tekstu (oba elementy znajdują się w jednym akapicie). Element img wykorzystuje atrybut class, by ułatwić dostęp do niego z poziomu CSS. Rozdział 5. ♦ Obrazy 129 Listing 5.6. Obraz w jednym akapicie z tekstem p img src= images/pizza.jpg width= 180 height= 110 class= figure alt= Zdjęcie (cid:180)pizzy z naszego lokalu / Spaghetti #38; Cruft otworzyła swoje podwoje w 1999, oferując klientom z regionu Riverbend pizze i makarony. Pizze wytwarzamy na miejscu ręcznie, używając najlepszych składników, a następnie wypiekamy do perfekcji w piecu opalanym drewnem. Pizzę sprzedajemy w całości lub w kawałkach. Dodatkowo oferujemy ją na wynos i dowozimy do klienta. /p Obraz należy do klasy figure. Listing 5.7 przedstawia dla tej klasy regułę CSS, która wskazuje, że obraz powinien przesunąć się w lewo i być opływany z prawej strony. Listing 5.7. Reguła CSS dla klasy figure .figure { float: left; } Rysunek 5.12 przedstawia efekt połączonych obu fragmentów kodu. Obraz przesunął się na lewą stronę akapitu, a tekst go opływa. Rysunek 5.12. Obrazek przesunął się w lewo, więc tekst może go opływać Obraz znajduje się w tej samej linijce, co tekst, ale został dosunięty do lewej strony i dowiązany do góry wiersza, w którym się pojawił. Ponieważ ma większy rozmiar niż otaczający go tekst, przechodzi poniżej linii bazowej. W jednym z wcześniejszych przykładów obraz zwiększał wysokość wiersza tekstu i czynił go trudniejszym do od- czytania. Aby odsunąć nieco tekst od obrazu, warto zastosować margines, rozszerzając wcześniejszą regułę CSS (listing 5.8). Listing 5.8. Dodanie marginesów do reguły klasy figure .figure { float: left; margin-right: 1em; margin-bottom: .5em; } 130 HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW W tym konkretnym przypadku chcemy jedynie ustawić prawy i dolny margines, po- nieważ górna i lewa strona nie kolidują z żadnymi innymi elementami. Pozostawienie tych dwóch krawędzi z domyślnym marginesem powoduje dosunięcie obrazu do nie- widocznej krawędzi akapitu. Zauważ, że po wprowadzeniu zmian (rysunek 5.13) obraz ma więcej miejsca. Tekst nadal go opływa, ale z uwzględnieniem marginesu. Rysunek 5.13. Zastosowanie marginesów dla obrazu lepiej oddziela go od tekstu Obrazy tła Stosując właściwość background-image z CSS, bardzo łatwo dodać dekoracyjny obraz na stronie, przy jednoczesnym unikaniu zaśmiecania go elementami prezentacyjnymi. Tylko obrazy, które stanowią treść strony, powinny znaleźć się w kodzie XHTML. Niemalże dowolnemu elementowi CSS można nadać obraz tła. Tło będzie zajmowało dokładnie taką samą przestrzeń jak element. Obraz tła domyślnie ułoży się w kafelki w obu kierunkach, zaczynając od lewego górnego narożnika. Efekt nazywamy kafelko- waniem, bo przypomina kafelki ułożone w kuchni lub łazience. Listing 5.9 przedstawia regułę CSS, która spowoduje dodanie obrazu tła dla elementu body. Obraz określono za pomocą adresu URL, stosując słowo kluczowe url oraz na- wiasy okrągłe. Listing 5.9. Obraz tła zastosowany dla elementu body body { background-image: url(/images/background.gif); } Obraz układa się w kafelki, by wypełnić całe okno przeglądarki po zrenderowaniu dokumentu (rysunek 5.14). Domyślny tryb kafelkowania łatwo zmienić, stosując właściwość background-repeat, określając, że powtarzanie powinno następować tylko w pionie, tylko w poziomie lub wcale. Listing 5.10 rozszerza wcześniejszą regułę, deklarując, że obraz tła powinien powtarzać się tylko w osi X. Rozdział 5. ♦ Obrazy Rysunek 5.14. Obrazek tła powtarza się w obu kierunkach tyle razy, ile to konieczne 131 Listing 5.10. Dodanie deklaracji background-repeat body { background-image: url(/images/background.gif); background-repeat: repeat-x; } Zauważ, że na rysunku 5.15 tło powtarza się tylko w poziomie. Rysunek 5.15. Tło powtarzane w poziomie, ale nie w pionie Użycie wartości repeat-y spowoduje powtarzanie tła tylko w pionie. Listing 5.11 przed- stawia zmodyfikowany kod CSS. Listing 5.11. Wartość repeat-y spowoduje powtarzanie tła w pionie body { background-image: url(/images/background.gif); background-repeat: repeat-y; } Rysunek 5.16 przedstawia efekt wykonania modyfikacji. Tło powtarza się tylko w osi Y. 132 HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW Rysunek 5.16. Teraz tło powtarza się w pionie, a nie w poziomie Domyślną wartością właściwości background-repeat jest repeat. Można to wykorzy- stać do nadpisania wartości zmienionej przez inną regułę. Aby wyłączyć powtarzanie tła, wystarczy użyć wartości no-repeat, co przedstawia listing 5.12. Listing 5.12. Wartość no-repeat zapobiega powtarzaniu tła body { background-image: url(/image
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

HTML, XHTML i CSS. Nowoczesne tworzenie stron WWW
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: