Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00339 005705 18441353 na godz. na dobę w sumie
HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty - książka
HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty - książka
Autor: Liczba stron: 480
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0885-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> html i xhtml - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj w praktyce zasady projektowania witryn WWW

Internet rozwija się w niesamowitym tempie. Każdego dnia pojawiają się nowe strony WWW. Własne 'miejsce' w sieci dawno już przestało być ekstrawagancją. Dziś serwis internetowy jest wyznacznikiem nowoczesnego przedsiębiorstwa i organizacji, miejscem, gdzie prezentuje się swoją ofertę, zdjęcia, dzieli opiniami dotyczącymi otaczającego nas świata, uczestniczy w dyskusjach i robi zakupy. Stworzenie własnej witryny WWW wbrew pozorom nie jest sprawą bardzo skomplikowaną. Gotowe kreatory i szablony dostępne u dostawców usług internetowych znacznie to ułatwiają, jednak prawdziwą kontrolę nad wyglądem i funkcjonalnością strony internetowej uzyskamy tylko dzięki własnoręcznemu jej utworzeniu. W tym celu niezbędne jest jednak opanowanie podstawowego 'budulca' witryn WWW -- języka HTML i technologii CSS.

Czytając książkę 'HTML, XHTML oraz CSS. Praktyczne projekty', opanujesz zagadnienia związane z projektowaniem witryny WWW od strony praktycznej. Dowiesz się, z jakich elementów składa się język HTML i czym różni się od niego język XHTML. Poznasz techniki formatowania tekstu i elementów graficznych za pomocą stylów CSS, nauczysz się umieszczać na stronie tabele, łącza, ramki i proste efekty specjalne. Przeczytasz także o planowaniu struktury witryny, korzystaniu z szablonów i projektowaniu stron WWW tak, aby mogły korzystać z nich osoby niepełnosprawne.

Pokaż się w sieci. Stwórz własną witrynę WWW!

Zapraszamy również na witrynę autora poświęconą książce 'HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty Autor: W‡odzimierz Gajda ISBN: 83-246-0885-0 Format: B5, stron: oko‡o 500 Zawiera CD-ROM Włodzimierz Gajda i Poznaj w praktyce zasady projektowania witryn WWW Z jakich elementów składa się język HTML? Jak osadzać na stronie WWW elementy graficzne? Jak rozbudować witrynę WWW? Y T K E J O R P E N Z C Y T K A R P Poznaj w praktyce zasady projektowania witryn WWW (cid:149) Z jakich element(cid:243)w sk‡ada siŒ jŒzyk HTML? (cid:149) Jak osadza(cid:230) na stronie WWW elementy graficzne? (cid:149) Jak rozbudowa(cid:230) witrynŒ WWW? Internet rozwija siŒ w niesamowitym tempie. Ka¿dego dnia pojawiaj„ siŒ nowe strony WWW. W‡asne (cid:132)miejsce(cid:148) w sieci dawno ju¿ przesta‡o by(cid:230) ekstrawagancj„. Dzi(cid:156) serwis internetowy jest wyznacznikiem nowoczesnego przedsiŒbiorstwa i organizacji, miejscem, gdzie prezentuje siŒ swoj„ ofertŒ, zdjŒcia, dzieli opiniami dotycz„cymi otaczaj„cego nas (cid:156)wiata, uczestniczy w dyskusjach i robi zakupy. Stworzenie w‡asnej witryny WWW wbrew pozorom nie jest spraw„ bardzo skomplikowan„. Gotowe kreatory i szablony dostŒpne u dostawc(cid:243)w us‡ug internetowych znacznie to u‡atwiaj„, jednak prawdziw„ kontrolŒ nad wygl„dem i funkcjonalno(cid:156)ci„ strony internetowej uzyskamy tylko dziŒki w‡asnorŒcznemu jej utworzeniu. W tym celu niezbŒdne jest jednak opanowanie podstawowego (cid:132)budulca(cid:148) witryn WWW (cid:150) jŒzyka HTML i technologii CSS. Czytaj„c ksi„¿kŒ (cid:132)HTML, XHTML oraz CSS. Praktyczne projekty(cid:148), opanujesz zagadnienia zwi„zane z projektowaniem witryny WWW od strony praktycznej. Dowiesz siŒ, z jakich element(cid:243)w sk‡ada siŒ jŒzyk HTML i czym r(cid:243)¿ni siŒ od niego jŒzyk XHTML. Poznasz techniki formatowania tekstu i element(cid:243)w graficznych za pomoc„ styl(cid:243)w CSS, nauczysz siŒ umieszcza(cid:230) na stronie tabele, ‡„cza, ramki i proste efekty specjalne. Przeczytasz tak¿e o planowaniu struktury witryny, korzystaniu z szablon(cid:243)w i projektowaniu stron WWW tak, aby mog‡y korzysta(cid:230) z nich osoby niepe‡nosprawne. (cid:149) Sk‡adnia jŒzyka XHTML (cid:149) Kaskadowe arkusze styl(cid:243)w (cid:149) Definiowanie kroj(cid:243)w czcionek dla tekst(cid:243)w (cid:149) Elementy blokowe i tekstowe (cid:149) Tabele i listy (cid:149) Tworzenie ‡„czy pomiŒdzy stronami (cid:149) Definiowanie t‡a dokumentu (cid:149) Efekty specjalne (cid:149) Projektowanie struktury witryny Poka¿ siŒ w sieci. Stw(cid:243)rz w‡asn„ witrynŒ WWW! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie ................................................................................ 13 Dla kogo jest ta książka? ................................................................................................. 13 Jak czytać tę książkę? ...................................................................................................... 14 Testowanie stron WWW ................................................................................................. 14 Edycja kodu XHTML ...................................................................................................... 15 Część I Elementarz ................................................................... 17 Rozdział 2. Składnia języka XHTML .................................................................. 19 Znaczniki i elementy ....................................................................................................... 19 Wszystkie elementy języka XHTML .............................................................................. 20 Elementy puste i niepuste ................................................................................................ 20 Znaczniki wymagane, opcjonalne oraz elementy puste .................................................. 22 Wielkość liter w nazwach znaczników ............................................................................ 23 Białe znaki wewnątrz znaczników .................................................................................. 23 Białe znaki w treści elementów ....................................................................................... 24 Zagnieżdżanie elementów ............................................................................................... 24 Znaki specjalne ................................................................................................................ 25 Atrybuty znaczników ....................................................................................................... 27 Atrybuty logiczne, wyliczeniowe i inne .......................................................................... 30 Komentarze w XHTML ................................................................................................... 32 Struktura dokumentu HTML ........................................................................................... 32 Pierwsza strona WWW .................................................................................................... 33 Rozdział 3. Znaki diakrytyczne i oznaczanie języka dokumentu .......................... 37 Polskie znaki diakrytyczne .............................................................................................. 37 Metody kodowania polskich znaków diakrytycznych ..................................................... 38 Fizyczne kodowanie pliku ............................................................................................... 38 Element meta ustalający kodowanie dokumentu XHTML ............................................. 40 Pangramy ......................................................................................................................... 41 Atrybut lang ..................................................................................................................... 42 Szablony pustych polskich stron WWW ......................................................................... 43 Znaki diakrytyczne w postaci encji ................................................................................. 44 Kodowanie stron zawierających teksty w kilku językach ............................................... 44 Jakiego kodowania używać? ........................................................................................... 45 Błędne wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych .................................................. 49 Ćwiczenia ........................................................................................................................ 49 4 HTML, XHTML oraz CSS. Praktyczne projekty Rozdział 4. XHTML poprawny składniowo ......................................................... 55 Czy poprawność składniowa jest ważna? ........................................................................ 55 Obecny stan internetu ...................................................................................................... 56 Metody sprawdzania poprawności składniowej .............................................................. 56 Rozdział 5. Tryb standardów ............................................................................. 59 Quirks mode, standard mode — dwa tryby pracy przeglądarek internetowych ............. 59 Problemy z trybami pracy ................................................................................................ 60 Które przeglądarki mają tryb standardów? ...................................................................... 61 Jak stwierdzić tryb pracy przeglądarki? .......................................................................... 61 W jaki sposób przeglądarka wybiera tryb pracy? ............................................................ 63 Stosuj DOCTYPE języka XHTML 1.0 strict .................................................................. 64 Rozdział 6. Podstawowe elementy XHTML ........................................................ 67 Akapit .............................................................................................................................. 68 Dzielenie wyrazów .......................................................................................................... 73 Zakaz złamania wiersza ................................................................................................... 74 Złamanie wiersza ............................................................................................................. 76 Znaki interpunkcyjne ....................................................................................................... 78 Nagłówki ......................................................................................................................... 78 Wyróżnianie tekstu .......................................................................................................... 81 Tekst preformatowany ..................................................................................................... 83 Indeksy dolny i górny ...................................................................................................... 85 Linia pozioma .................................................................................................................. 86 Popularne znaki specjalne ............................................................................................... 87 Zestawienie ...................................................................................................................... 88 Rozdział 7. Kaskadowe arkusze stylów ............................................................. 89 Struktura a wygląd dokumentów HTML ......................................................................... 89 Dołączanie stylów do dokumentu .................................................................................... 90 Style zewnętrzne ....................................................................................................... 90 Style wewnętrzne ...................................................................................................... 91 Atrybut style .............................................................................................................. 92 Domyślny język stylów ................................................................................................... 94 Ujmowanie stylów wewnętrznych w komentarz HTML ................................................ 94 Rozdział 8. Składnia kaskadowych arkuszy stylów ............................................ 97 Terminologia ................................................................................................................... 97 Wielkość liter w selektorach ............................................................................................ 98 Wielkość liter w nazwach i wartościach właściwości ..................................................... 99 Białe znaki ....................................................................................................................... 99 Komentarze .................................................................................................................... 100 Rozdział 9. Przykładowe właściwości CSS ...................................................... 101 Czcionki ......................................................................................................................... 101 Wysokość wiersza tekstu ............................................................................................... 103 Wyrównanie poziome tekstu ......................................................................................... 103 Marginesy ...................................................................................................................... 104 Kolory ............................................................................................................................ 105 Obramowanie ................................................................................................................. 107 XHTML — struktura, CSS — wygląd .......................................................................... 108 Zestawienie sumaryczne ................................................................................................ 108 Rozdział 10. Klasy i identyfikatory .................................................................... 111 Atrybut class .................................................................................................................. 111 Selektory dotyczące klas ............................................................................................... 112 Spis treści 5 Stosowanie klas ............................................................................................................. 112 Atrybut id ....................................................................................................................... 114 Selektory dotyczące identyfikatorów ............................................................................ 114 Stosowanie identyfikatorów .......................................................................................... 115 Walka z classitis — selektory potomne ......................................................................... 116 Rozdział 11. Projekty ....................................................................................... 119 Projekt 11.1. Zadania dla czwartoklasistów .................................................................. 120 Projekt 11.2. Zadania tekstowe z odpowiedziami ......................................................... 120 Projekt 11.3. Kolokwium z PHP ................................................................................... 121 Projekt 11.4. Adam Mickiewicz: Oda do młodości ....................................................... 122 Projekt 11.5. Cyprian Kamil Norwid: Moja piosnka ..................................................... 123 Projekt 11.6. Charles Dickens: A Christmas Carol ....................................................... 124 Projekt 11.7. Jack London: The Call of The Wild ......................................................... 125 Projekt 11.8. Ignacy Krasicki: Bajki ............................................................................. 127 Projekt 11.9. Adam Mickiewicz: Wiersze ..................................................................... 128 Część II Czcionki na stronach WWW ........................................ 131 Rozdział 12. Rodzaje czcionek ......................................................................... 133 Czcionki szeryfowe i bezszeryfowe .............................................................................. 133 Czcionki proporcjonalne i nieproporcjonalne ............................................................... 134 Inne podziały czcionek .................................................................................................. 135 Testowanie czcionek ...................................................................................................... 137 Rozdział 13. Czcionki dla webmastera .............................................................. 139 Ogród Zen CSS .............................................................................................................. 139 Core fonts for the Web .................................................................................................. 141 Czcionki dostępne na różnych platformach ................................................................... 141 Rozdział 14. Krój i rozmiar czcionki w CSS ....................................................... 143 Krój czcionki ................................................................................................................. 143 Wielkość czcionki w CSS .............................................................................................. 146 Rozdział 15. Wszystkie atrybuty CSS 2.1 dotyczące czcionek i tekstu .............. 149 font ................................................................................................................................. 150 font-family ..................................................................................................................... 151 font-size ......................................................................................................................... 151 font-style ........................................................................................................................ 153 font-weight ..................................................................................................................... 153 font-variant .................................................................................................................... 153 text-align ........................................................................................................................ 153 text-decoration ............................................................................................................... 154 text-indent ...................................................................................................................... 154 text-transform ................................................................................................................ 154 word-spacing ................................................................................................................. 155 letter-spacing ................................................................................................................. 155 white-space .................................................................................................................... 155 line-height ...................................................................................................................... 156 Rozdział 16. Projekty ....................................................................................... 157 Projekt 16.1. CSS — właściwości dotyczące czcionek i tekstu .................................... 157 Projekt 16.2. Specyfikacja aparatu fotograficznego Nikon D200 ................................. 159 Projekt 16.3. Jan Kochanowski: Treny .......................................................................... 160 Projekt 16.4. Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz .............................................................. 161 6 HTML, XHTML oraz CSS. Praktyczne projekty Część III Elementy blokowe, tekstowe i ich pudełka .................. 163 Rozdział 17. Elementy blokowe i liniowe ........................................................... 165 Elementy ogólne div i span ........................................................................................... 165 Użycie elementów div i span w połączeniu z klasami i identyfikatorami ..................... 166 Typowy przykład użycia elementów div ....................................................................... 167 Rozdział 18. Pudełka ....................................................................................... 169 Obszar, jaki zajmie pudełko .......................................................................................... 171 Wyśrodkowanie elementu blokowego ........................................................................... 173 Pudełka pływające (float) .............................................................................................. 174 Czyszczenie elementów pływających ........................................................................... 176 Rozdział 19. Proste układy stałej szerokości ..................................................... 177 Układ nr 1 ...................................................................................................................... 178 Układ nr 2 ...................................................................................................................... 179 Układ nr 3 ...................................................................................................................... 180 Układ nr 4 ...................................................................................................................... 182 Układ nr 5 ...................................................................................................................... 183 Układ nr 6 ...................................................................................................................... 185 Układ nr 7 ...................................................................................................................... 186 Układ nr 8 ...................................................................................................................... 188 Rozdział 20. Proste układy zmiennej szerokości ................................................ 191 Układ nr 9 ...................................................................................................................... 191 Układ nr 10 .................................................................................................................... 191 Układ nr 11 .................................................................................................................... 192 Układ nr 12 .................................................................................................................... 193 Układ nr 13 .................................................................................................................... 193 Układ nr 14 .................................................................................................................... 194 Układ nr 15 .................................................................................................................... 195 Układ nr 16 .................................................................................................................... 195 Rozdział 21. Projekty ....................................................................................... 197 Projekt 21.1. Maria Konopnicka: Miłosierdzie gminy .................................................. 197 Projekt 21.2. Leopold Staff: Pierwsza przechadzka ...................................................... 199 Projekt 21.3. Sławomir Mrożek: Słoń ........................................................................... 200 Projekt 21.4. Stefan Żeromski: Rozdzióbią nas kruki, wrony ....................................... 201 Projekt 21.5. Bolesław Prus: Katarynka .......................................................................... 203 Projekt 21.6. Planety układu słonecznego ..................................................................... 205 Projekt 21.7. Funkcje file, count, explode oraz trim, czyli krojenie plików tekstowych w PHP ..................................................................... 206 Część IV Elementy XHTML ........................................................ 209 Rozdział 22. Tekst ........................................................................................... 211 Elementy frazowe .......................................................................................................... 211 Trudne wybory .............................................................................................................. 214 Cytaty ............................................................................................................................. 214 Tekst na stronach WWW — podsumowanie ................................................................ 217 Rozdział 23. Listy ............................................................................................ 219 Wypunktowanie ............................................................................................................. 219 Numerowanie ................................................................................................................. 220 Lista definicji ................................................................................................................. 221 Zagnieżdżanie list .......................................................................................................... 222 Spis treści 7 Właściwości CSS list ..................................................................................................... 224 Właściwość list-style-type ....................................................................................... 224 Właściwość list-style-image .................................................................................... 225 Właściwość list-style-position ................................................................................. 228 Właściwość list-style ............................................................................................... 228 Rozdział 24. Obrazy ......................................................................................... 229 Element img ................................................................................................................... 230 Wymiary obrazów ......................................................................................................... 232 Obrazy nieprostokątne ................................................................................................... 234 Style CSS elementu img ................................................................................................ 234 Opływanie ...................................................................................................................... 236 Dlaczego elementy pływające nie generują wysokości? ............................................... 238 Osadzanie obrazów w kodzie XHTML ......................................................................... 240 Rozdział 25. Tabele ......................................................................................... 243 Obramowanie i łączenie obramowania .......................................................................... 244 Podstawowe formatowanie komórek i całej tabeli ........................................................ 246 Nagłówki kolumn i nagłówki wierszy ........................................................................... 248 Podpis i opis tabeli ......................................................................................................... 250 Tabele regularne i nieregularne ..................................................................................... 252 Nagłówek, stopka i treść tabeli ...................................................................................... 254 Kolumny tabeli .............................................................................................................. 257 Tabele XHTML — podsumowanie ............................................................................... 261 Rozdział 26. Odsyłacze .................................................................................... 263 Spis treści w postaci listy numerowanej bądź wypunktowanej ........................................ 265 Style CSS witryny z hiperłączami ................................................................................. 266 Atrybut title .................................................................................................................... 267 Odsyłacze do różnych typów plików ............................................................................. 267 Odsyłacze wskazujące strony w internecie ................................................................... 268 Odsyłacze wewnętrzne .................................................................................................. 269 Obrazy jako odsyłacze ................................................................................................... 271 Style CSS odsyłaczy ...................................................................................................... 272 Otwieranie nowych okien .............................................................................................. 274 Rozdział 27. Projekty ....................................................................................... 277 Projekt 27.1. Obrazy tworzone przy użyciu elementu pre ............................................ 277 Projekt 27.2. ASCII Art ................................................................................................. 278 Projekt 27.3. Emotikony ................................................................................................ 279 Projekt 27.4. Cytaty ze specyfikacji HTML i XHTML ................................................ 280 Projekt 27.5. Bibliografia .............................................................................................. 283 Projekt 27.6. Książka The Wonderful Wizard of Oz .................................................... 284 Projekt 27.7. Instrukcja wykonywania zrzutów ekranu ................................................ 285 Projekt 27.8. Jak pisać na klawiaturze w języku rosyjskim? ......................................... 286 Projekt 27.9. Metody definiowania miejsc geometrycznych punktów ......................... 286 Projekt 27.10. Artykuł „HTML czy XHTML”? ............................................................ 288 Projekt 27.11. Zabytki Lublina ...................................................................................... 291 Projekt 27.12. Literackie Nagrody Nobla ...................................................................... 293 Projekt 27.13. Tabela Orange Ekstraklasy w sezonie 2006/2007 ................................. 295 Projekt 27.14. Kod paskowy rezystorów ....................................................................... 296 Projekt 27.15. Tatry ....................................................................................................... 297 Projekt 27.16. LaTeX — przykłady .............................................................................. 298 Projekt 27.17. Janko Muzykant ..................................................................................... 299 Projekt 27.18. Favelety .................................................................................................. 300 8 HTML, XHTML oraz CSS. Praktyczne projekty Część V Tła ............................................................................. 301 Rozdział 28. Właściwości CSS dotyczące tła .................................................... 303 Rozdział 29. FIR — zamiana obrazów na teksty ................................................ 315 Rozdział 30. Udawane kolumny ........................................................................ 321 Rozdział 31. Przyciski rollover w CSS ............................................................... 331 Wymiana obrazu tła ....................................................................................................... 331 Przycisk z etykietą tekstową .......................................................................................... 332 Pozycjonowanie względnie bezwzględne ..................................................................... 334 Rozdział 32. Kafelkowanie ............................................................................... 343 Rozdział 33. Projekty ....................................................................................... 349 Projekt 33.1. Wisława Szymborska: Miłość szczęśliwa ................................................ 349 Projekt 33.2. Wiersze Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej ......................................... 350 Projekt 33.3. Ogłoszenie ................................................................................................ 350 Projekt 33.4. Jack London: The Call of the Wild .......................................................... 351 Projekt 33.5. Fraszki ...................................................................................................... 352 Część VI Zagadnienia dalsze ...................................................... 355 Rozdział 34. Struktura funkcjonalna witryny ..................................................... 357 Rozdział 35. Uzupełnienie wiadomości na temat CSS ........................................ 361 Selektory ........................................................................................................................ 361 Importowanie stylów ..................................................................................................... 366 Dziedziczenie ................................................................................................................. 367 Style do druku ................................................................................................................ 368 Projekt 35.1 .................................................................................................................... 370 Rozdział 36. Kolejność elementów w kodzie XHTML ......................................... 371 Zmiana kolejności kolumn pionowych .......................................................................... 372 Zmiana kolejności poziomych pasów ............................................................................ 376 Rozdział 37. Atrybuty XHTML ........................................................................... 379 Atrybuty zasadnicze ...................................................................................................... 379 Atrybuty językowe ........................................................................................................ 380 Zdarzenia ....................................................................................................................... 380 Atrybuty ogólne ............................................................................................................. 381 Atrybuty dotyczące aktywnego punktu ......................................................................... 382 Rozdział 38. Formularze ................................................................................... 385 Atrybuty formularza ...................................................................................................... 386 Kontrolki formularza ..................................................................................................... 388 Atrybuty ogólne kontrolek formularza .......................................................................... 389 Zdarzenia dotyczące kontrolek ...................................................................................... 390 Elementy input ............................................................................................................... 391 Przyciski zatwierdzające i resetujące formularz ............................................................ 391 Wiersz wprowadzania danych ....................................................................................... 393 Pole hasła ....................................................................................................................... 393 Pola wyboru ................................................................................................................... 394 Wykluczające pola wyboru ........................................................................................... 395 Kontrolki ukryte ............................................................................................................ 396 Przyciski ........................................................................................................................ 396 Spis treści 9 Kontrolka wyboru pliku ................................................................................................. 397 Obraz ............................................................................................................................. 397 Element button ............................................................................................................... 398 Listy ............................................................................................................................... 399 Pole tekstowe ................................................................................................................. 401 Grupowanie i podpisywanie kontrolek formularza ....................................................... 402 Podsumowanie ............................................................................................................... 404 Rozdział 39. Powiązania dokumentów .............................................................. 405 Ikona strony WWW ....................................................................................................... 405 Następny, poprzedni oraz spis treści ............................................................................. 408 Alternatywne wersje dokumentu ................................................................................... 408 Projekt 39.1 .................................................................................................................... 409 Rozdział 40. Element meta — dodatkowe informacje na temat strony WWW ..... 413 Składnia elementu meta ................................................................................................. 414 Znaczenie elementu meta .............................................................................................. 414 Dwa rodzaje elementów meta ........................................................................................ 415 Jakie metainformacje umieszczać w witrynach? ........................................................... 415 Kodowanie znaków ................................................................................................. 416 Język, w którym przygotowano dokument ............................................................. 416 Autor, prawa autorskie i firma ................................................................................ 417 Słowa kluczowe i opis ............................................................................................. 417 Roboty ..................................................................................................................... 418 Data powstania i ważności dokumentu ................................................................... 419 Przechowywanie stron WWW przez pośredników ................................................. 419 Skrypty i style — domyślny język .......................................................................... 420 Metainformacje w kilku językach ........................................................................... 420 Przekierowania ........................................................................................................ 421 Różności .................................................................................................................. 421 Rozdział 41. Dostępność strony WWW ............................................................. 423 Kilka prostych zasad ...................................................................................................... 423 Stosuj atrybut lang ................................................................................................... 424 Definiuj skróty i skrótowce ..................................................................................... 424 Określaj powiązania między poszczególnymi podstronami witryny ...................... 424 Treść umieszczaj jako pierwszą .............................................................................. 424 Pamiętaj o atrybutach alt ......................................................................................... 425 Określaj tytuły hiperłączy ....................................................................................... 425 Twórz czytelne tabele .............................................................................................. 425 Stosuj skalowalne czcionki ..................................................................................... 426 Etykietuj kontrolki formularzy ................................................................................ 426 Nie otwieraj nowych okien ..................................................................................... 426 Nie używaj przekierowań meta refresh ................................................................... 426 Rozdział 42. HTML czy XHTML? ....................................................................... 427 XHTML zgodny z HTML ............................................................................................. 427 Wielkość liter .......................................................................................................... 427 Elementy puste i niepuste ........................................................................................ 429 Znaczniki opcjonalne .............................................................................................. 429 Cudzysłów obejmujący wartości atrybutów ........................................................... 430 Minimalizacja atrybutów logicznych ...................................................................... 431 Identyfikator fragmentu ........................................................................................... 431 Style i skrypty .......................................................................................................... 431 Encje ........................................................................................................................ 432 10 HTML, XHTML oraz CSS. Praktyczne projekty Dokumenty HTML/XHTML w sieci WWW ................................................................ 432 Content-type ............................................................................................................ 433 Czy to HTML, czy XHTML? ................................................................................. 435 Jak przeglądarka traktuje dokument HTML, a jak XHTML? ................................. 435 Po czym przeglądarka rozpoznaje język dokumentu? ............................................ 437 Nagłówek Content-type dokumentu HTML oraz XHTML .................................... 437 Problemy z Internet Explorerem ............................................................................. 437 Strona XHTML wysyłana jako application/xhtml+xml ................................................ 438 Zmiana nagłówków wysyłanych przez serwer Apache .......................................... 438 Wysyłanie nagłówka HTTP w PHP ........................................................................ 438 Cztery proste zasady ...................................................................................................... 438 HTML czy XHTML? .................................................................................................... 439 Rozdział 43. Semantyczny XHTML .................................................................... 441 Witryna WWW widziana oczami człowieka i robota ................................................... 441 Semantyczny Web ......................................................................................................... 442 Semantyka kodu XHTML ............................................................................................. 442 Problemy semantyczne XHTML i CSS ......................................................................... 444 Dodatki ..................................................................................... 449 Dodatek A Instalacja oprogramowania ........................................................... 451 Skorowidz ................................................................................... 465 Rozdział 7. Kaskadowe arkusze stylów Struktura a wygląd dokumentów HTML Wygląd witryn WWW zależy od dwóch czynników: kodu strony napisanego w języku XHTML oraz formatu nadawanego przez przeglądarkę różnym elementom XHTML. Strukturę i zawartość dokumentu opisujemy, korzystając z elementów XHTML, m.in. akapitów (p) i nagłówków (h1, h2), a format elementów definiujemy w języku CSS (ang. Cascading Style Sheets — kaskadowe arkusze stylów). Tworząc witrynę WWW, musimy więc opisać: (cid:141) strukturę i zawartość strony (język XHTML), (cid:141) format elementów (język CSS). W przypadku braku stylów przeglądarka zastosuje style domyślne, które zazwyczaj są dość ubogie. Oddzielając definicję formatu elementów od samej zawartości strony otrzymamy do- kument, którego format będzie niezależny od zawartości. Główną korzyścią takiego rozwiązania jest to, że wygląd dokumentu możemy modyfikować, nie zmieniając jego treści (czyli kodu XHTML). 90 Część I ♦ Elementarz Dołączanie stylów do dokumentu Style CSS możemy dołączyć do dokumentu XHTML na trzy sposoby: (cid:141) jako style zewnętrzne, (cid:141) jako style wewnętrzne, (cid:141) stosując atrybut style. W pierwszym przypadku style są zapisane w osobnym pliku. W drugim style znaj- dują sie w nagłówku strony WWW, a więc pomiędzy znacznikami head oraz /head . W trzecim style pojawiają się przy konkretnych elementach XHTML w treści strony, czyli pomiędzy znacznikami body oraz /body . Style zewnętrzne Style zewnętrzne zapisujemy w osobnym pliku. Plik ze stylami ma zazwyczaj rozsze- rzenie .css. Tak zdefiniowane style dołączamy do dokumentu XHTML, stosując ele- ment link: link rel= stylesheet href= style.css type= text/css / Style zewnętrzne link ... / — Ctrl+B+Z, Ctrl+B+S Podany element dołącza do strony WWW style zapisane w pliku style.css. Witryna składa się więc z dwóch plików: index.html oraz style.css. Listing 7.1 przedsta- wia przykładowy plik index.html, a 7.2 — zawartość pliku style.css. W kodzie XHTML pojawia się element link z atrybutem href. Wartością atrybutu href jest nazwa pliku ze stylami (w przykładzie: style.css). Listing 7.1. Kod XHTML strony WWW stosującej style zewnętrzne (plik index.html) !DOCTYPE ... html ... head title Style zewnętrzne /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / link rel= stylesheet type= text/css href= style.css / /head body h1 WITAJ /h1 /body /html Rozdział 7. ♦ Kaskadowe arkusze stylów 91 Listing 7.2. Style CSS (plik style.css) h1 { margin: 20px; background: blue; color: white; border: 4px solid black; text-align: center; } Zaletą takiego rozwiązania jest to, że w jednym miejscu możesz modyfikować wy- gląd wszystkich podstron witryny. Co więcej, tak wykonana witryna będzie zajmo- wała mniej miejsca i szybciej się wczyta. Style zostaną pobrane z serwera jeden jedy- ny raz. Kosztem dołączenia stylów do witryny jest jedynie element link dodany na każdej podstronie. Ponadto style zawarte w zewnętrznym pliku mogą zawierać dowolne znaki, także , czy ., nie powodując żadnych komplikacji1. To jest najlepsza metoda formatowania wyglądu witryny. Należy ją stosować w od- niesieniu do większości witryn przeznaczonych do publikacji w internecie. Style wewnętrzne Definicja stylów wewnętrznych wykorzystuje element style: style type= text/css ... tutaj definicja stylów ... /style Element ten umieszczamy w nagłówku witryny WWW. Style wewnętrzne style ... ... /style — Ctrl+B+W Listing 7.3 przedstawia kod przykładowej strony WWW, która stosuje style wewnętrz- ne. W nagłówku witryny pojawia się element style, zawierający definicję stylu na- główka h1. W treści witryny, pomiędzy znacznikami body oraz /body , występuje element h1, którego wygląd zostanie zmieniony zgodnie ze stylami podanymi wewnątrz elementu style. 1 Specyfikacja XHTML 1.0, punkt C.4. 92 Listing 7.3. Style wewnętrzne Część I ♦ Elementarz !DOCTYPE ... html ... head title Style wewnętrzne /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / style type= text/css h1 { margin: 20px; background: blue; color: white; border: 4px solid black; text-align: center; } /style /head body h1 WITAJ /h1 /body /html Przykład ten składa się z jednego pliku: index.html. Zaletą tego pliku jest to, że w jednym miejscu pojawiają się style i kod XHTML. Jeśli wykonasz na takiej witrynie operację podglądu źródła2, to ujrzysz i kod XHTML, i style CSS3. Ponadto tak wykonana witryna będzie poprawnie wyglądała (tj. będzie ozdo- biona stylami), gdy zostanie otworzona wewnątrz aplikacji. Na przykład, jeśli spakujesz kilka tak wykonanych stron, po czym otworzysz spakowane archiwum programem archiwizującym, witryna będzie poprawnie wyglądała po otworzeniu z wnętrza archi- wum (bez wypakowywania). Wadą tego rozwiązania jest rozmiar witryny: każda podstrona projektu będzie zawierała komplet stylów. Ponadto, jeśli zechcesz wprowadzić zmianę, która obejmie wszystkie podstrony witryny, będziesz musiał zmienić style w każdym pliku z osobna. W praktyce style wewnętrzne stosuję w odniesieniu do dokumentów, które są poje- dynczymi plikami (np. opisy programów umieszczane w spakowanych archiwach). Atrybut style Trzecia metoda definiowania stylów wykorzystuje atrybut style. Atrybut ten może towarzyszyć niemal każdemu elementowi XHTML. Zmiana formatu akapitu ma postać: p style= width: 300px; margin: 20px; background: blue; Witaj /p 2 Opcja Widok/Źródło w przeglądarce. 3 Usprawnia to m.in. prowadzenie ćwiczeń z języków XHTML oraz CSS. Nauczyciel przygotowuje przykład i umieszcza go w sieci. Uczniowie po wykonaniu operacji podglądu źródła ujrzą kompletny kod XHTML oraz CSS. Rozdział 7. ♦ Kaskadowe arkusze stylów 93 Element style może być przydatny w specyficznych okolicznościach. Na przykład wtedy, gdy nie masz uprawnień do modyfikowania plików CSS na serwerze, a możesz modyfikować fragment pliku XHTML. Sytuacja taka może pojawić się na przykład w systemie CMS. Użytkownik nie ma prawa modyfikować żadnych plików (ani XHTML, ani CSS), ale może wprowadzać do bazy danych wpisy zawierające oprócz kodu XHTML atrybut style. W przypadku witryny, w której masz dostęp do pliku CSS, rozwiązanie takie nie ma sensu. Niektórzy twierdzą nawet, że atrybut style jest porównywalny z dawno wyco- fanym elementem font4. Użycie stylów wewnętrznych w odniesieniu do elementu h1 pokazuje listing 7.4. Listing 7.4. Atrybut style !DOCTYPE ... html ... head title Atrybut style /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=utf-8 / /head body h1 style= margin: 20px; background: blue; color: white; border: 4px solid black; text-align: center; WITAJ /h1 /body /html Rysunek 7.1 przedstawia wygląd opisanej witryny. Trzy podane przykłady: pierwszy ze stylami zewnętrznymi, drugi stosujący style wewnętrzne i trzeci wykorzystujący atrybut style, mają identyczny wygląd. Rysunek 7.1. Witryna stosująca style 4 Henri Sivonen: HTML Syntax Checker in PHP, http://hsivonen.iki.fi/html-syntax-checker/. 94 Część I ♦ Elementarz Domyślny język stylów Obecnie style dokumentów XHTML są opisywane wyłącznie w języku CSS. Jest to język domyślny stosowany przez wszystkie przeglądarki. O języku stylów mówi atrybut type= text/css zawarty w elementach link (style zewnętrzne): link rel= stylesheet href= style.css type= text/css / oraz style (style wewnętrzne): style type= text/css ... /style Wartość text/css ustala, że style są zapisane w języku CSS. Korzystając z atrybutu style, nie wskazujemy w żaden sposób, w jakim języku opi- sano style: p style= ... Witaj /p Domyślnym językiem i w tym przypadku jest CSS. Jeśli jednak chcesz być dokładny, to język stylów możesz wskazać, umieszczając w nagłówku witryny element meta: meta http-equiv= Content-Style-Type content= text/css / Ujmowanie stylów wewnętrznych w komentarz HTML W okresie gdy implementacja stylów CSS zaczynała się pojawiać w przeglądarkach, tj. w latach 1995 – 2000, element style sprawiał pewien kłopot. Jeśli przeglądarka go nie rozumiała, to mogła podaną w nim zawartość wyświetlić na stronie wraz z tekstem. Zabezpieczeniem przed takim niepożądanym działaniem było stosowanie komentarzy w kodzie HTML. Całą zawartość elementu style umieszczano w komentarzu: PRZYKŁAD NIEPOPRAWNY style type= text/css !-- p { font-family: Georgia, serif; } -- /style Rozdział 7. ♦ Kaskadowe arkusze stylów 95 Obecnie takie postępowanie nie tylko nie przynosi żadnej korzyści, ale może powo- dować, że style nie będą działały5. Powyższy przykład należy zapisywać jako: style type= text/css p { font-family: Georgia, serif; } /style Ćwiczenie 7.1 Wykonaj witrynę WWW z tekstem Lorem ipsum. Stosując style zewnętrzne, sformatuj akapity tak, by miały duży margines oraz niebieską, wytłuszczoną czcionkę Georgia podwójnej wielkości. Wykorzystaj style z listingu 7.5. Listing 7.5. Style do ćwiczenia 7.1 p { margin: 100px; font-family: Georgia, serif; font-size: 200 ; font-weight: bold; color: blue; } Ćwiczenie 7.2 Wykonaj witrynę WWW z tekstem Lorem ipsum. Zdefiniuj style identyczne jak w ćwi- czeniu 7.1. Przygotuj rozwiązanie zawarte w jednym pliku (style wewnętrzne stosujące element style). Ćwiczenie 7.3 Wykonaj witrynę WWW z tekstem Lorem ipsum. Style podane na listingu 7.5 przypisz do elementu p, wykorzystując atrybut style. 5 Specyfikacja XHTML 1.0, rozdział C.4.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: